2007D0025 — SK — 07.11.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2006

o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2006) 6958]

(Text s významom pre EHP)

(2007/25/ES)

(Ú. v. ES L 008, 13.1.2007, p.29)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE (2007/876/ES) z 19. decembra 2007,

  L 344

50

28.12.2007

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE (2009/6/ES) zo 17. decembra 2008,

  L 4

15

8.1.2009

►M3

ROZHODNUTIE KOMISIE (2009/818/ES) zo 6. novembra 2009,

  L 291

27

7.11.2009
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2006

o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2006) 6958]

(Text s významom pre EHP)

(2007/25/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS ( 1 ), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

V nadväznosti na výskyt ohniska vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym vírusovým kmeňom v roku 2004 v juhovýchodnej Ázii Komisia prijala niekoľko ochranných opatrení v súvislosti s týmto ochorením. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä rozhodnutie Komisie 2005/759/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a premiestňovaním vtákov z tretích krajín v sprievode ich majiteľov ( 2 ). Podľa súčasnej právnej úpravy sa platnosť rozhodnutia 2005/760/ES končí 31. decembra 2006.

(2)

Výskyt ohnísk vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym vírusovým kmeňom H5N1 sa stále pravidelne objavuje v určitých členských krajinách Medzinárodného epizootického úradu (OIE) vrátane krajín, ktoré predtým neboli zasiahnuté. Táto choroba teda ešte nebola potlačená. Okrem toho sa naďalej v krajinách na celom svete vyskytujú prípady ochorenia ľudí a dokonca i úmrtia spôsobené blízkym kontaktom s infikovanými vtákmi.

(3)

V nadväznosti na požiadavku Komisie Pracovná skupina pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat (Panel on animal health and welfare – AHAW) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (The European Food Safety Authority – EFSA) prijala počas svojho zasadania 26. – 27. októbra 2006 vedecké stanovisko o ohrození zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s dovozom iného voľne žijúceho vtáctva ako hydina do Spoločenstva. V tomto stanovisku sa poukazuje na riziká šírenia vírusových ochorení ako vtáčia chrípka a pseudomor hydiny prostredníctvom dovozu vtákov iných ako hydina a určujú sa možné nástroje a spôsoby, ktorými je možné znížiť všetky identifikované ohrozenia zdravia zvierat súvisiace s dovozom týchto vtákov. Okrem toho sa v stanovisku poukazuje na to, že je zriedkavo možné s určitosťou rozlíšiť vtákov „odchytených vo voľnej prírode“ a vtákov „chovaných v zajatí“, keďže metódy označovania možno uplatňovať na rozličné druhy vtákov bez toho, aby ich bolo možné rozlíšiť.

(4)

Tieto závery sa tiež môžu uplatňovať na premiestňovanie vtákov ako spoločenských zvierat z tretích krajín. S cieľom zaručiť zreteľné rozlíšenie medzi vtákmi chovanými v zajatí odchytenými vo voľnej prírode na komerčný dovoz a vtákmi ako spoločenskými zvieratami, premiestňovanie živých vtákov ako spoločenských zvierat by malo naďalej podliehať prísnym podmienkam bez ohľadu na krajinu pôvodu, na účely zaručenia stavu vtákov ako spoločenských zvierat a zabránenia šírenia uvedených vírusových ochorení. Preto je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania opatrenia ustanoveného rozhodnutím 2005/759/ES do 31. decembra 2007.

(5)

Rozhodnutie 2005/759/ES bolo od nadobudnutia účinnosti niekoľkokrát zmenené a doplnené. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa rozhodnutie 2005/759/ES malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Premiestňovanie z tretích krajín

1.  Členské štáty povoľujú premiestňovanie živých vtákov ako spoločenských zvierat z tretích krajín len vtedy, ak zásielka obsahuje najviac päť jedincov a:

a) uvedení jedinci pochádzajú z členskej krajiny OIE patriacej do pôsobnosti príslušnej regionálnej komisie uvedenej v časti A prílohy I; alebo

b) uvedení jedinci pochádzajú z členskej krajiny OIE patriacej do pôsobnosti príslušnej regionálnej komisie uvedenej v časti B prílohy I za podmienky, že jedinci:

i) podstúpili 30-dňovú izoláciu pred vývozom, a to na mieste odchodu v tretej krajine uvedenej v rozhodnutí Rady 79/542/EHS ( 3 ), alebo

▼M2

ii) podstúpili 30-dňovú karanténu po dovoze do členského štátu určenia, a to v zariadeniach schválených v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 318/2007 ( 4 ), alebo

▼B

iii) boli za posledných šesť mesiacov a najneskôr 60 dní pred odoslaním z tretej krajiny zaočkované a minimálne raz preočkované proti vtáčej chrípke očkovacou látkou H5 schválenou pre príslušné druhy v súlade s návodom výrobcu, alebo

iv) boli minimálne 10 dní pred vývozom izolované a podstúpili test na zisťovanie antigénu alebo genómu H5N1 podľa predpisov v kapitole 2.1.14 Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorý bol vykonaný na vzorke odobratej najskôr v tretí deň izolácie.

2.  Splnenie podmienok stanovených v odseku 1 osvedčuje úradný veterinárny lekár, v prípade podmienok stanovených v odseku 1 písm. b) bode ii) sa zakladá na vyhlásení majiteľa, v tretej krajine odoslania v súlade so vzorovým osvedčením uvedeným v prílohe II.

3.  K veterinárnemu osvedčeniu sa priloží vyhlásenie majiteľa alebo jeho zástupcu v súlade s prílohou III.

Článok 2

Veterinárne kontroly

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vtáky ako spoločenské zvieratá premiestňované z tretej krajiny na územie Spoločenstva boli podrobené kontrolám dokumentov a totožnosti príslušnými orgánmi na mieste vstupu na územie Spoločenstva.

2.  Členské štáty určia orgány uvedené v odseku 1, ktoré sú zodpovedné za takéto kontroly, a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

3.  Každý členský štát vypracuje zoznam miest vstupu uvedených v odseku 1 a pošle ho ostatným členským štátom a Komisii.

4.  Pokiaľ sa na základe kontrol zistí, že zvieratá nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto rozhodnutí, uplatňuje sa tretí pododsek článku 14 nariadenia (ES) č. 998/2003.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na premiestňovanie vtákov v sprievode ich majiteľov z Andorry, Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, zo San Marína, Švajčiarska a z Vatikánskeho mestského štátu na územie Spoločenstva.

Článok 4

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 5

Rozhodnutie 2005/759/ES sa zrušuje.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do ►M3  31. decembra 2010. ◄

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA I

ČASŤ A

Členské krajiny OIE patriace do pôsobnosti regionálnych komisií OIE uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a):

ČASŤ B

Členské krajiny OIE patriace do pôsobnosti regionálnych komisií OIE uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b):

 Afrika,

 Amerika (celý kontinent),

 Ázia, Ďaleký východ a Oceánia,

 Európa a

 Blízky východ.

▼M2
PRÍLOHA II

Časť I: Údaje o odoslanej zásielkeKRAJINAVeterinárne osvedčenie pre dovoz do EÚI.1. OdosielateľMenoAdresaTel. č.I.2. Referenčné číslo certifikátuI.2.aI.3. Príslušný ústredný orgánI.4. Príslušný miestny orgánI.5. PríjemcaMenoAdresaPSČTel. č.I.6.I.7. Krajina pôvoduKód ISOI.8. Región (oblasť) pôvoduKódI.9. Krajina určeniaKód ISOI.10. Región (oblasť) určeniaKódI.11. Miesto pôvodu/Miesto zberuChovInéMenoSchvaľovacie čísloAdresaMenoSchvaľovacie čísloAdresaMenoSchvaľovacie čísloAdresaI.12.ChovKaranténaSchválený orgánInéMenoSchvaľovacie čísloAdresaPSČI.13. Miesto naloženiaAdresaSchvaľovacie čísloI.14. Dátum odjazdu Čas odjazduI.15. Dopravný prostriedokLietadloLoďŽelezničný vagónAutoInéIdentifikácia:Odkazy na doklady:I.16.I.17. č. CITESI.18. Opis komodityI.19. Kód tovaru (kód KN)I.20. Počet/MnožstvoI.21.I.22. Počet baleníI.23. Označenie kontajnera/Číslo plombyI.24.I.25. Komodity sú osvedčené naSpoločenské zvieratáKaranténaI.26I.27. Za dovoz alebo príjem do EÚKonečný dovoztI.28. Označenie komodityDruh(Vedecký názov)Identifikačný systémIdentifikačné čísloMnožstvo

Časť II: OsvedčovanieKRAJINAVtáky ako spoločenské zvieratáII. Zdravotné informácieII.a. Referenčné číslo certifikátuII.b.Ja podpísaný úradný veterinárny lekár z … (zadajte názov tretej krajiny) osvedčujem, že:II.1. Krajina odoslania je členskou krajinou Medzinárodného epizootického úradu (OIE) a spadá do pôsobnosti regionálnej komisie OIE pre … (vložte názov regionálnej komisie).II.2. Vtáky opísané v bode I.28 boli dnes alebo do 48 hodín, alebo v posledný pracovný deň pred odoslaním podrobené klinickej prehliadke a neboli na nich zistené žiadne príznaky choroby.II.3. Tieto vtáky spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:buď [v prípade tretích krajín uvedených v rozhodnutí 79/542/EHS boli umiestnené v zariadeniach uvedených v bode I.11 pod úradným dozorom počas aspoň 30 dní pred odoslaním a boli účinne chránené pred kontaktom s akýmikoľvek inými vtákmi] (1),alebo [sú určené, ako je uvedené v bode I.12, do karanténnej stanice schválenej v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 318/2007] (1),alebo [boli zaočkované a minimálne raz preočkované proti vtáčej chrípke za posledných 6 mesiacov, avšak najneskôr 60 dní pred odoslaním, v súlade s pokynmi výrobcu očkovacou látkou H5 schválenou pre príslušný druh] (1),alebo [boli izolované minimálne 10 dní pred vývozom a podrobené testu na zisťovanie antigénu alebo genómu H5N1, ako je predpísané v kapitole 2.1.14 Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktorý bol vykonaný na vzorke odobratej najskôr v tretí deň izolácie] (1).II.4. Majiteľ alebo zástupca majiteľa vyhlásil, že:II.4.1. vtáky bude pri presune sprevádzať osoba, ktorá je za zvieratá zodpovedná;II.4.2. zvieratá nie sú určené na obchodné účely;II.4.3. v období medzi veterinárnou kontrolou pred presunom a skutočným odchodom zostanú vtáky izolované od akéhokoľvek možného kontaktu s inými vtákmi;buď [II.4.4. zvieratá boli pred presunom v 30-dňovej izolácii bez toho, aby prišli do kontaktu s akýmikoľvek inými vtákmi, na ktoré sa nevzťahuje toto osvedčenie] (1),alebo [II.4.4. zariadil 30-dňovú karanténu po dovoze v karanténnom zariadení …, ako je uvedené v bode I.12 osvedčenia] (1).Poznámky(1) Nehodiace sa prečiarknite.(2) Toto osvedčenie platí 10 dní. V prípade prepravy loďou sa platnosť predlžuje o dĺžku plavby po mori.Úradný veterinárny lekárMeno (veľkými tlačenými písmenami):Dátum:Pečiatka:Kvalifikácia a titul:Podpis:

▼B
PRÍLOHA III

Vyhlásenie majiteľa alebo zástupcu majiteľa vtákov ako spoločenských zvierat

Podpísaný majiteľ ( 5 )/zástupca majiteľa (5)  vyhlasujem, že:

1. Vtáky budú pri premiestňovaní sprevádzané osobou, ktorá je za zvieratá zodpovedná.

2. Zvieratá nie sú určené na obchodné účely.

3. Počas obdobia medzi veterinárnou kontrolou predchádzajúcou premiestneniu a skutočným odchodom zostanú vtáky izolované od akéhokoľvek prípadného kontaktu s inými vtákmi.

4. Zvieratá podstúpili 30-dňovú izoláciu predchádzajúcu premiestneniu bez toho, aby sa dostali do kontaktu s akýmikoľvek inými vtákmi, na ktoré sa nevzťahuje toto osvedčenie. (5) 

5. Zariadil som 30-dňovú karanténu po dovoze v karanténnych zariadeniach … , ako je uvedené v bode I.12. osvedčenia. (5) 

… …

Dátum a miesto Podpis( 1 ) Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1467/2006 (Ú. v. EÚ L 274, 5.10.2006, s. 3).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 52. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/522/ES (Ú. v. EÚ L 205, 27.7.2006, s. 28).

( 3 ) Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2006/463/ES (Ú. v. EÚ L 183, 5.7.2006, s. 20).

( 4 ) Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.

( 5 ) Nehodiace sa prečiarknite.