02006R1979 — SK — 01.01.2017 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1979/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

(Ú. v. ES L 368 23.12.2006, s. 91)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 113/2008 zo 6. februára 2008,

  L 33

5

7.2.2008

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 637/2014 z 13. júna 2014,

  L 175

20

14.6.2014

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2244 z 13. decembra 2016,

  L 339

4

14.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1979/2006

z 22. decembra 2006,

ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajínČlánok 1

Otvorenie tarifných kvót a uplatniteľné clá

1.  Otvárajú sa tarifné kvóty na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus patriacich pod kódy KN 0711 51 00 , 2003 10 20 a 2003 10 30 (ďalej len „konzervované huby“) do Spoločenstva podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení. Objem každej tarifnej kvóty, jej poradové číslo a obdobie, počas ktorého sa uplatňuje, sú uvedené v prílohe I.

2.  Colná sadzba je stanovená vo výške 12 % ad valorem v prípade výrobkov patriacich pod kód KN 0711 51 00 a 23 % v prípade výrobkov patriacich pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30 .

Článok 2

Uplatňovanie nariadení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006, ak sa v tomto nariadení neustanoví inak.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia pojem „príslušné orgány“ znamená orgán alebo orgány, ktoré členský štát určil na implementáciu tohto nariadenia.

2.  Na účely tohto nariadenia pojem „referenčné množstvo“ znamená maximálne množstvo (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní) konzervovaných húb dovezených za kalendárny rok tradičnými dovozcami v priebehu jedného z posledných troch kalendárnych rokov.

Dovoz konzervovaných húb s pôvodom v členských štátoch Spoločenstva v zložení k 31. decembru 2006 alebo v Bulharsku a Rumunsku sa nezohľadní pri výpočte referenčného množstva.

Množstvá konzervovaných húb, ktoré patria pod tarifné kvóty uvedené v článku 1 ods. 1 a ktoré sa nemohli doviezť v období dovozných colných kvót pre prípady vyššej moci, sa musia zohľadniť pri výpočte referenčného množstva.

Článok 4

Kategórie dovozcov

1.  Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 pojem „tradiční dovozcovia“ znamená dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:

a) dovážali do Spoločenstva konzervované huby v priebehu najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov;

b) doviezli do Spoločenstva najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v roku pred podaním ich žiadosti.

2.  Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 pojem „noví dovozcovia“ znamená iní dovozcovia, než sú uvedení v odseku 1 tohto článku, ktorí do Spoločenstva doviezli najmenej 50 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v obidvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch.

3.  Tradiční a noví dovozcovia predložia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú na účely DPH zaregistrovaní, dôkazy o tom, že kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 sú splnené počas ich prvej žiadosti daného obdobia dovozných tarifných kvót.

Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa predkladá výlučne formou colného dokladu o uvedení do voľného obehu, ktorý je riadne potvrdený colnými orgánmi a obsahuje odkaz na príslušného žiadateľa ako na príjemcu.

Článok 5

Žiadosti o licenciu a licencie

1.  Dovozné licencie (ďalej len „licencie“) sú platné odo dňa vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

2.  Výška zábezpeky je 40 EUR na tonu (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní).

3.  Krajina pôvodu sa uvádza v kolónke 8 žiadosti o licenciu a licencia a slovo „áno“ sa označia krížikom. Licencia je platná iba na dovoz pochádzajúci z uvedenej krajiny.

4.  Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozných licencií nie sú prenosné.

Článok 6

Rozdelenie celkového množstva medzi tradičných a nových dovozcov

1.  Celkové množstvo pridelené Číne a ďalším tretím krajinám podľa prílohy I sa rozdelí takto:

a) 95 % tradičným dovozcom;

b) 5 % novým dovozcom.

2.  Ak množstvo pridelené Číne a ďalším tretím krajinám nie je úplne vyčerpané jednou kategóriou dovozcov, zostatok sa pridelí druhej kategórii dovozcov.

3.  V kolónke 20 žiadostí o licencie sa uvádza údaj „tradičný dovozca“, prípadne „nový dovozca“.

Článok 7

Obmedzenia uplatniteľné na žiadosti

1.  Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb do Spoločenstva predložených tradičným dovozcom nesmie predstavovať množstvo prekračujúce 150 % referenčného množstva.

2.  Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb do Spoločenstva predložených novým dovozcom určitého pôvodu nesmie prekročiť výšku 1 % celkového množstva uvedeného v prílohe I pre daný pôvod.

Článok 8

Podávanie žiadostí o licenciu dovozcami

1.  Dovozcovia podávajú svoje žiadosti o licencie v priebehu prvých piatich pracovných dní januára.

2.  Keď noví dovozcovia dostali licenciu podľa nariadenia (ES) č. 1864/2004 alebo podľa tohto nariadenia v predchádzajúcom kalendárnom roku, tiež predložia dôkaz o tom, že najmenej 50 % množstva, ktoré im bolo pridelené, sa skutočne prepustilo do voľného obehu v Spoločenstve.

Článok 9

Oznamovanie žiadostí o licencie

Členské štáty oznamujú Komisii množstvá uvedené v kilogramoch, na ktoré boli podané žiadosti o licencie, najneskôr do desiateho pracovného dňa januára.

Oznámenia sa rozpisujú podľa kódu a podľa pôvodu a uvádzajú sa v nich samostatné údaje o množstvách každého výrobku požadovaných tradičnými a novými dovozcami.

Článok 10

Vydávanie licencií

Licencie vydávajú príslušné úrady členských štátov siedmy pracovný deň po termíne na podanie oznámenia ustanoveného v článku 9 prvom odseku.

▼M1 —————

▼B

Článok 12

Administratívna spolupráca členských štátov

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie vzájomnej administratívnej spolupráce s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 13

Prechodné opatrenia na roky 2007 a 2008

Odchylne od článku 4 ods. 1 a ods. 2 na roky 2007 a 2008 a iba v Bulharsku a Rumunsku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. pojem „tradiční dovozcovia“ znamená dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:

a) dovážali konzervované huby v priebehu najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov;

b) doviezli v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96;

c) dovoz uvedený v písmenách a) a b) sa uskutočnil v Bulharsku alebo Rumunsku, kde má príslušný dovozca svoje hlavné sídlo;

2. pojem „noví dovozcovia“ znamená iní dovozcovia, než sú uvedení v bode 1, ktorí do Bulharska alebo Rumunska doviezli najmenej 50 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v obidvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1864/2004 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 13 sa uplatňuje pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

Objem, poradové čísla a obdobie uplatňovania colných kvót podľa článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)Krajina pôvodu

Poradové čísla

od 1. januára do 31. decembra každého roka

Čína

Tradiční dovozcovia 09.4157

30 400

Noví dovozcovia: 09.4193

Iné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia: 09.4158

5 030

Noví dovozcovia: 09.4194

▼M1 —————