2006R1898 — SK — 10.07.2008 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1898/2006

z 14. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(Ú. v. ES L 369, 23.12.2006, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 628/2008 z 2. júla 2008,

  L 173

3

3.7.2008
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1898/2006

z 14. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravínKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 1 ), a najmä na jeho články 16 a 17 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 510/2006 sa ustanovili všeobecné pravidlá na ochranu zemepisných označení a označení pôvodu a zrušilo nariadenie Rady (EHS) č.2081/92 ( 2 ).

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2037/93 27. júla 1993 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 3 ), a nariadenie Komisie (ES) č. 383/2004 z 1. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92, pokiaľ ide o súhrn hlavných bodov špecifikácií výrobkov ( 4 ), by mali byť z dôvodu zrozumiteľnosti zrušené a nahradené novým nariadením.

(3)

Mali by sa stanoviť podmienky, za ktorých môže jedna fyzická alebo právnická osoba žiadať o zápis do registra. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vymedzeniu oblasti pri zohľadnení tradičnej výrobnej oblasti, a vlastností výrobku. Používanie zaregistrovaného názvu by malo byť umožnené všetkým výrobcom so sídlom v určenej zemepisnej oblasti, ak sú splnené podmienky uvedené v špecifikácii výrobku.

(4)

Zaregistrovať je možné len názov, ktorý sa používa v obchodnom styku alebo v bežnom jazyku, alebo ktorý sa historicky používal na označenie určitého poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny. Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa jazykových verzií názvu, názvov vzťahujúcich sa na niekoľko odlišných výrobkov a názvov, ktoré sú úplne alebo čiastočne homonymné s názvami odrôd rastlín alebo plemien zvierat.

(5)

Zemepisná oblasť by mala byť vymedzená vo vzťahu k spojeniu podrobným a presným spôsobom, ktorý nepripúšťa nejasnosti, ktoré by výrobcom, alebo príslušným orgánom a kontrolným subjektom bránili pri zisťovaní, či činnosti prebiehajú v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti.

(6)

Je potrebné poskytnúť zoznam surovín na označení pôvodu, ktoré môžu v súlade s článkom 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006 pochádzať zo zemepisnej oblasti širšej alebo inej, než je oblasť spracovania. Podľa článku 2 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2081/92 boli do zoznamu zaradené len živé zvieratá, mäso a mlieko. V záujme zachovania kontinuity sa nenavrhujú žiadne zmeny tohto zoznamu.

(7)

Špecifikácia výrobku musí obsahovať opatrenia podniknuté na zabezpečenie dôkazu pôvodu, ktorý umožní vysledovateľnosť výrobku, surovín, krmív a ďalších položiek, ktoré musia pochádzať z vymedzenej zemepisnej oblasti.

(8)

Pokiaľ sa balenie poľnohospodárskeho výrobku či potraviny alebo činnosti súvisiace s ich obchodnou úpravou, napríklad krájanie alebo strúhanie, obmedzujú na vymedzenú zemepisnú oblasť, predstavuje to obmedzenie voľného pohybu tovaru a služieb. S ohľadom na judikatúru Súdneho dvora môžu byť tieto obmedzenia uložené len vtedy, ak sú nevyhnutné a primerané a ak môžu podporiť povesť daného zemepisného označenia alebo označenia pôvodu. Tieto obmedzenia musia byť odôvodnené.

(9)

Na zabezpečenie koherentnej implementácie nariadenia (ES) č. 510/2006 je vhodné stanoviť postupy a vytvoriť vzory žiadostí, námietok, zmien a doplnení a zrušení.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho o výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú presné pravidlá na implementáciu nariadenia (ES) č. 510/2006.

Článok 2

Osobitné pravidlá pre skupinu

Jedna fyzická alebo právnická osoba sa môže považovať za skupinu podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 510/2006, pokiaľ sa preukáže, že sú splnené obidve uvedené podmienky:

a) príslušná osoba je jediným výrobcom vo vymedzenej zemepisnej oblasti, [ktorý môže predložiť žiadosť];

b) vymedzená zemepisná oblasť má také vlastnosti, ktoré ju podstatne odlišujú od susedných oblastí, alebo vlastnosti daného výrobku sú odlišné od vlastností výrobkov vyrobených v susedných oblastiach.

Článok 3

Osobitné pravidlá pre názov

1.  Zaregistrovať je možné len názov, ktorý sa v obchodnom styku či v bežnom jazyku používa na označenie daného poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny môže byť zaregistrovaný len v jazykoch, ktoré sú alebo boli historicky používané na označenie daného výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.  Názov sa zaregistruje pôvodným písmom. Ak pôvodným písmom nie je latinka, zaregistruje sa spolu s názvom pôvodným písmom tiež prepis do latinky.

3.  Názvy, ktoré sú úplne homonymné s názvami odrôd rastlín alebo plemien zvierat pre porovnateľné výrobky, sa nesmú zaregistrovať, pokiaľ sa pred ukončením námietkového konania uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 preukáže, že pred dátumom podania žiadosti je odroda alebo plemeno predmetom takej komerčnej výroby mimo vymedzenej oblasti, že spotrebitelia by si výrobky so zaregistrovaným názvom mohli pomýliť s odrodou alebo plemenom..

Názvy, ktoré sú sčasti homonymné s názvami odrôd rastlín alebo plemien zvierat, sa môžu zaregistrovať aj vtedy, ak je odroda alebo plemeno predmetom významnej komerčnej výroby tiež mimo danej oblasti, pokiaľ si spotrebitelia výrobky so zaregistrovaným názvom nemôžu pomýliť s danou odrodou alebo plemenom.

4.  Ak žiadosť o zápis názvu alebo schválenie zmeny obsahuje opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny podľa článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006, ktorý opisuje niekoľko odlišných výrobkov rovnakého druhu, musia byť žiadosti o zápis do registra uvedené pre každý odlišný výrobok.

Na účely tohto odseku sa „odlišnými výrobkami“ rozumejú výrobky, ktoré sú rozlíšené pri uvedení na trh.

Článok 4

Vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť sa vymedzuje vzhľadom na spojenie podľa článku 4 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 510/2006.

Zemepisná oblasť musí byť vymedzená podrobným, presným spôsobom, ktorý nepripúšťa nejasnosti.

Článok 5

Osobitné pravidlá pre suroviny a krmivá

1.  Na účely článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa za suroviny môžu považovať len živé zvieratá, mäso a mlieko.

2.  Akékoľvek obmedzenie pôvodu surovín pre zemepisné označenie musí byť odôvodnené vo vzťahu k spojeniu podľa bodu ii) f) článku 4 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 510/2006.

3.  Pri výrobku živočíšneho pôvodu s označením pôvodu sa v špecifikácii výrobku uvádzajú podrobné pravidlá týkajúce sa pôvodu a kvality krmív. Krmivá sa podľa možnosti získavajú z príslušnej vymedzenej zemepisnej oblasti.

Článok 6

Dôkaz o pôvode

1.  V špecifikácii výrobku sa uvedú postupy, ktoré musia mať hospodárske subjekty zavedené na poskytovanie informácií o dôkaze pôvodu podľa článku 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 510/2006 vo vzťahu k výrobku, surovinám, krmivám a ďalším položkám, ktoré musia podľa špecifikácie výrobku pochádzať z vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.  Hospodárke subjekty podľa odseku 1 musia byť schopné určiť:

a) dodávateľa, množstvo a pôvod všetkých šarží získanej suroviny a/alebo získaných výrobkov;

b) príjemcu, množstvo a miesto určenia dodávaných výrobkov;

c) vzájomný vzťah medzi každou šaržou vstupov podľa písmena a) a každou šaržou výstupov podľa písmena b).

Článok 7

Spojenie

1.  Podronými údajmi, ktoré potvrdzujú súvislosti podľa článku 4 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 510/2006, sa musí vysvetľovať, ako vlastnosti vymedzenej zemepisnej oblasti ovplyvňujú konečný výrobok.

2.  Pokiaľ ide o označenie pôvodu, špecifikácia výrobku musí obsahovať:

a) podrobné údaje o zemepisnej oblasti vrátane prírodných a ľudských činiteľov;

b) podrobné údaje o kvalite alebo vlastnostiach poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktoré sú prevažne alebo výlučne určené týmto zemepisným prostredím;

c) opis príčinného pôsobenia medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

3.  Pri zemepisnom označení musí špecifikácia výrobku obsahovať:

(a) podrobné údaje o zemepisnej oblasti;

(b) podrobné údaje o špecifickej kvalite, povesti alebo ďalších vlastnostiach poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktoré je možné prisúdiť zemepisnému pôvodu;

(c) opis príčinného pôsobenia medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

4.  Pri zemepisnom označení musí byť v špecifikácii výrobku uvedené, či sa zakladá na špecifickej kvalite, či povesti alebo na iných vlastnostiach, ktoré je možné prisúdiť jeho zemepisnému pôvodu.

Článok 8

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Ak skupina žiadateľov v špecifikácii výrobku určí, že sa balenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uvedené v písmene e) článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 musí uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti, musia byť tieto obmedzenia pre daný výrobok o voľnom pohybe tovaru a služieb špecificky odôvodnené.

Článok 9

Osobitné pravidlá označovania

Členský štát môže stanoviť, že na etikete poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, ktoré boli vyrobené na jeho území, musí byť uvedený názov orgánu alebo subjektu podľa článku 4 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 510/2006.

Článok 10

Podávanie žiadosti o zápis do registra

1.  Žiadosť o zápis do registra pozostáva z dokumentov vyžadovaných podľa článku 5 ods. 7 alebo podľa článku 5 ods. 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, a z elektronickej verzie špecifikácie výrobku a jednotného dokumentu, ak sa tieto dokumenty podľa uvedených odsekov vyžadujú.

Predkladajú sa aj informácie o právnom postavení, veľkosti a zložení skupiny žiadateľov.

2.  Dátum predloženia žiadosti Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie došlej pošty Komisie v Bruseli.

Článok 11

Jednotný dokument

1.  Jednotný dokument sa vyhotovuje v súlade s formulárom v prílohe I k tomuto nariadeniu pre každú žiadosť o označenie pôvodu alebo zemepisné označenie podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 510/2006 a pre každú žiadosť o schválenie zmeny podľa článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.  Druh poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa uvádza podľa zatriedenia v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.  Opis výrobku v jednotnom dokumente musí zahŕňať špecifické technické údaje, ktoré sa na daný druh výrobku bežne používajú na popis výrobku, prípadne vrátane organoleptických údajov.

Článok 12

Cezhraničné žiadosti

Ak niekoľko skupín podá spoločnú žiadosť o zápis názvu označujúceho cezhraničnú zemepisnú oblasť alebo tradičného názvu, ktorý sa viaže k cezhraničnej zemepisnej oblasti, platia tieto pravidlá:

i) ak ide len o členské štáty, uskutoční sa vnútroštátne námietkové konanie podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 510/2006 vo všetkých príslušných členských štátoch; žiadosť podá ktorýkoľvek z týchto členských štátov v mene ostatných, vrátane prehlásenia všetkých príslušných členských štátov podľa článku 5 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia;

ii) ak ide len o tretie krajiny, musia byť podmienky ustanovené v článku 5 ods. 9 nariadenia (ES) č. 510/2006 splnené pre všetky tieto tretie krajiny; žiadosť podá Komisii priamo alebo prostredníctvom svojich orgánov ktorákoľvek z príslušných skupín žiadateľov v mene ostatných, vrátane dôkazu o ochrane v každej z príslušných tretích krajín podľa článku 5 ods. 9 uvedeného nariadenia;

iii) ak ide aspoň o jeden členský štát a aspoň o jednu tretiu krajinu, uskutoční sa vnútroštátne námietkové konanie podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 510/2006 v všetkých príslušných členských štátoch a podmienky ustanovené v článku 5 ods. 9 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia byť splnené vo všetkých príslušných tretích krajinách; žiadosť podá Komisii ktorýkoľvek príslušný členský štát alebo ktorákoľvek zo skupín žiadateľov v príslušných tretích krajinách priamo alebo prostredníctvom orgánov príslušnej tretej krajiny, vrátane prehlásenia všetkých príslušných členských štátov podľa článku 5 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia a dôkazu o ochrane v každé z príslušných tretích krajín podľa článku 5 ods. 9 uvedeného nariadenia.

Článok 13

Námietky

1.  Prehlásenie o námietke na účely článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 môže byť vyhotovené podľa formulára v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.  Pri určovaní prípustnosti námietky podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia overí, či prehlásenie obsahuje dôvody námietky a jej zdôvodnenie.

3.  Lehota šiestich mesiacov uvedená v článku 7 ods. 5 nariadenia (EHS) 510/2006 začne plynúť odo dňa odoslania výzvy Komisie zúčastneným stranám na to, aby dosiahli medzi sebou dohodu.

4.  Po skončení postupu podľa článku 7 ods. 5 druhého pododseku prvej vety nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámi členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo žiadateľ z tretej krajiny Komisii do jedného mesiaca výsledky každého konania a môže použiť formulár v prílohe IV k uvedenému nariadeniu.

Článok 14

Označenia a symboly

1.  Symboly Spoločenstva podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa používajú podľa prílohy V k tomuto nariadeniu. Označenia „chránené označenie pôvodu“ a „chránené zemepisné označenie“ v rámci symbolov môžu byť nahradené zodpovedajúcimi výrazmi v inom úradnom jazyku Spoločenstva podľa prílohy V k tomuto nariadeniu.

2.  Ak sú symboly Spoločenstva alebo označenia podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 510/2006 uvedené na etikete výrobku, musí byť spolu s nimi uvedený aj zapísaný názov.

Článok 15

Register

1.  Komisia vedie v mieste sídla v Bruseli „Register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“, ďalej len „register“.

2.  Keď nadobudne účinnosť právny nástroj o zápise názvu, zapíše Komisia do registra tieto údaje:

a) zapísaný názov výrobku v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

b) informácie o tom, že je názov chránený ako zemepisné označenie alebo ako označenie pôvodu;

c) triedu výrobku podľa prílohy II k tomuto nariadeniu;

d) označenie krajiny pôvodu,

a

e) odkaz na nástroj o zápise názvu.

3.  V prípade názvov, ktoré sa automaticky zapisujú na základe článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006, zapíše do registra Komisia údaje podľa odseku 2 tohto článku do 31. decembra 2007.

Článok 16

Zmeny špecifikácie

1.  Žiadosť o schválenie zmien špecifikácie výrobku sa vyhotovuje v súlade s v prílohou VI k tomuto nariadeniu.

2.  V prípade žiadosti o schválenie zmien špecifikácií podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006:

a) informácie vyžadované podľa článku 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia zahŕňať riadne vyplnenú žiadosť podľa odseku 1 a prehlásenie podľa článku 5 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia;

b) informácie vyžadované podľa článku 5 ods. 9 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia zahŕňať riadne vyplnenú žiadosť podľa odseku 1 a návrh aktualizovanej špecifikácie výrobku;

c) informácie, ktoré majú byť zverejnené podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia zahŕňať riadne vyplnený dokument vyhotovený podľa prílohy VI k tomuto nariadeniu.

3.  V prípade zmien podľa článku 9 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 510/2006, ktoré Komisia schválila, uverejní Komisia zmenenú špecifikáciu výrobku.

4.  Ak sa má zmena a doplnenie považovať za zmenu a doplnenie malého rozsahu, nesmie:

a) sa týkať hlavných vlastností výrobku;

b) meniť súvislosť s oblasťou;

c) zahŕňať zmenu názvu alebo akejkoľvek časti názvu výrobku;

d) sa dotýkať vymedzenej zemepisnej oblasti;

e) predstavovať nárast obmedzení obchodu s daným výrobkom alebo jeho surovinami.

5.  Ak sa Komisia rozhodne prijať zmenu špecifikácie, ktorá obsahuje alebo zahŕňa zmenu informácií zapísaných do registra podľa článku 15 tohto nariadenia, vymaže z registra pôvodné údaje a s platnosťou od nadobudnutia účinnosti uvedeného rozhodnutia zapíše do registra nové údaje.

6.  Informácie predkladané Komisii podľa tohto článku musia byť v tlačenej aj elektronickej podobe. Dátum predloženia žiadosti o zmenu Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie došlej pošty Komisie v Bruselu.

Článok 17

Zrušenie

1.  Komisia môže dospieť k záveru, že súlad s podmienkami špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny s chráneným názvom už nie je možný alebo ho nie je možné zabezpečiť, a to najmä vtedy, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 510/2006 a je pravdepodobné, že táto situácia bude pokračovať.

2.  Žiadosť o zrušenie zápisu podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa vyhotovuje v prílohou VII k tomuto nariadeniu.

Informácie vyžadované podľa článku 5 ods. 7 a článku 5 ods. 9 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia zahŕňať riadne vyplnenú žiadosť o zrušenie podľa prvého pododseku tohto odseku.

Článok 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa neuplatňuje.

Žiadosť o zrušenie sa uverejní podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 510/2006.

Informácie, ktoré sa majú uverejniť podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 musia zahŕňať riadne vyplnený dokument vyhotovený podľa prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006 sú prípustné len námietky, v prípade ktorých sa preukáže pretrvávajúci obchodný záujem zainteresovanej osoby na zapísanom názve.

3.  Keď zrušenie nadobudne účinnosť, vymaže Komisia príslušný názov z registra podľa článku 15 tohto nariadenia.

4.  Informácie predkladané Komisii podľa tohto článku musia byť v tlačenej aj elektronickej podobe.

Článok 18

Prechodné pravidlá

1.  Ak je podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 jednotný dokument nahradený prehľadom hlavných bodov špecifikácií, vyhotoví sa uvedený prehľad podľa vzoru v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

2.  Pri názvoch zapísaných pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejní Komisia na žiadosť členského štátu jednotný dokument predložený týmto členským štátom a vyhotovený v súlade so vzorom v prílohe I k tomuto nariadeniu. V rámci tohoto uverejnenia sa uvedie odkaz na uverejnenie špecifikácie.

3.  Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú od nadobudnutia účinnosti, ale s týmito výnimkami:

a) Ustanovenia článkov 2 až 8 sa uplatňujú len pri registračných konaniach a schválení zmien, pokiaľ pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nedošlo k uverejneniu podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 alebo podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92.

b) Ustanovenia článkov 10, 11 a 12, článku 16 ods. 1, článku 16 ods. 2, článku 16 ods. 3, článku 16 ods. 6 a článku 17 ods. 2 sa uplatňujú len pri žiadostiach o registráciu, schválení zmien a prípade žiadostí o zrušenie obdržaných po 30. marci 2006.

c) Ustanovenia článku 13 ods. 1 až 3 sa uplatňujú len pri námietkových konaniach, pri ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nezačala šesťmesačná lehota uvedená v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Ustanovenia článku 13 ods. 4 sa uplatňujú len pri námietkových konaniach, pri ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ešte neuplynula šesťmesačná lehota uvedená v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006.

d) Ustanovenia článku 14 ods. 2 sa uplatňujú s účinnosťou najneskôr od 1. januára 2008 bez toho, aby tým boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dňom.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 2037/93 a (ES) č. 383/2004 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené zákony sa chápu ako odkazy k tomuto nariadeniu.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenie článku 18 ods. 3 písm. b) sa však uplatňuje s účinnosťou od 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vynechá.JEDNOTNÝ DOKUMENTNARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu[Vložte názov podľa bodu 1:] „ “č. ES: [len na použitie ES][Krížikom „X“ označte jednu z možností:]  CHZO  CHOP1. NÁZOV [CHZO ALEBO CHOP]:[Vložte názov navrhnutý na zápis, alebo zapísaný názov v prípade žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku či uverejnenie podľa článku 19 ods. 2 tohto nariadenia]2. ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO TRETIA KRAJINA3. OPIS POĽNOHOSPODÁRSKEHO VÝROBKU ALEBO POTRAVINY3.1. Druh výrobku [podľa prílohy II]3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1[Hlavné body položiek uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006. Technický opis hotového výrobku, ku ktorému sa vzťahuje názov uvedený v bode 1, vrátane prípadných požiadaviek na použitie určitých plemien zvierat alebo odrôd rastlín.]3.3. Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)[Uveďte akékoľvek požiadavky na kvalitu surovín alebo obmedzenie ich pôvodu. Prípadné obmedzenia odôvodnite.]3.4. Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)[Uveďte akékoľvek požiadavky na kvalitu krmiva alebo obmedzenie ich pôvodu. Prípadné obmedzenia odôvodnite.]3.5. Špecifické kroky pri produkcii, ktoré je potrebné uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti[Prípadné obmedzenia odôvodnite.]3.6. Osobitné pravidlá pre krájanie, strúhanie, balenie atď.[Ak sa nehodí, nevypĺňajte. Prípadné obmedzenia odôvodnite.]

3.7. Osobitné pravidlá pre označovanie[Ak sa nehodí, nevypĺňajte. Prípadné obmedzenia odôvodnite.]4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti5. SPOJENIE SO ZEMEPISNOU OBLASŤOU5.1. Špecifickosť zemepisnej oblasti[Pri žiadostiach týkajúcich sa CHOP uveďte tiež popis všetkých podstatných prírodných a ľudských činiteľov.]5.2. Špecifičnosť výrobku:5.3. Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a kvalitou alebo vlastnosťami výrobku (pre CHOP) alebo špecifickou kvalitou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku (pre CHZO).ODKAZ NA UVEREJNENIE ŠPECIFIKÁCIE(ČLÁNOK 5 ODS. 7 NARIADENIA (ES) Č. 510/2006)
PRÍLOHA II

ZATRIEDENIE VÝROBKOV NA ÚČELY NARIADENIA RADY (ES) č. 510/2006

1.   POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, UVEDENÉ V PRÍLOHE I K ZMLUVE

 Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a droby)

 Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

 Trieda 1.3. Syry

 Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla, atď.)

 Trieda 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje, atď.)

 Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

 Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

 Trieda 1.8. Iné výrobky prílohy I k Zmluve (korenie atď.)

2.   POTRAVINY UVEDENÉ V PRÍLOHE I K NARIADENIU

 Trieda 2.1. Pivo

 Trieda 2.2. Prírodné minerálne vody a pramenité vody (ukončené) ( 5 )

 Trieda 2.3. Nápoje vyrobené z výťažkov rastlín

 Trieda 2.4. Chlieb, pečivo, koláčiky, cukrárske výrobky, sušienky a ostatný pekárenský tovar

 Trieda 2.5. Prírodné gumy a živice

 Trieda 2.6. Horčicová pasta

 Trieda 2.7. Cestoviny

3.   POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY UVEDENÉ V PRÍLOHE II K NARIADENIU

 Trieda 3.1. Seno

 Trieda 3.2. Vonné silice

 Trieda 3.3. Korok

 Trieda 3.4. Košenila (surovina živočíšneho pôvodu)

 Trieda 3.5. Kvety a okrasné rastliny

 Trieda 3.6. Vlna

 Trieda 3.7. Prútie

 Trieda 3.8. Trepaný ľan
PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O MÁMIETKENariadenie Rady (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu1. NÁSOV VÝROBKU[ako bol uverejnený v Úradnom vestníku]2. ÚRADNÝ ODKAZ[ako bol uverejnený v Úradnom vestníku]Referenčné číslo:Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku:3. KONTAKTNÉ ÚDAJEKontaktná osoba: Oslovenie (pán, pani…): Meno:Skupina/organizácia/jednotlivec:Alebo vnútroštátny orgán:Odbor:Adresa:Telefón: +E-mailová adresa:4. DŐVOD NÁMIETKY: nedodržanie podmienok ustanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 zápis názvu do registra by bol v rozpore s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 (odroda rastliny alebo plemeno zvieraťa) zápis názvu do registra by bol v rozpore s článkom 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006 (úplne alebo čiastočne homonymný názov) zápis názvu do registra by bol v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006 (existujúca ochranná známka) zápis do registra by ohrozil existenciu názvov, ochranných známok alebo výrobkov, ako sa ustanovuje v článku 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006 názov navrhnutý na zápis je druhový; uvedú sa údaje, ako sa ustanovuje v článku 7 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 510/2006

5. PODROBNOSTI K NÁMIETKEPoskytnite prehlásenie obsahujúce odôvodnenie a opodstatnenie námietky. Poskytnite tiež prehlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem strany, ktorá námietku vznáša; ak námietku vznášajú vnútroštátne orgány, prehlásenie o oprávnenom záujme sa nevyžaduje. Prehlásenie o námietke musí byť podpísané a musí byť na ňom uvedený dátum.
PRÍLOHA IV

Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONXULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIENariadenie Rady (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu1. NÁZOV VÝROBKU[ako bol uverejnený v Úradnom vestníku]2. ÚRADNÝ ODKAZ [AKO BOL UVEREJNENÝ V ÚRADNOM VESTNÍKU]Referenčné číslo:Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku:3. VÝSLEDOK KONZULTÁCIÍ3.1. Bola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo stranami, ktoré vzniesli námietky:[priložte kópie listov svedčiacich o dohode]3.2. Nebola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo stranami, ktoré vzniesli námietky:4. ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU A JEDNOTNÝ DOKUMENT4.1. Špecifikácie boli zmenené a doplnené… áno * … nie* Ak je odpoveď áno, priložte popis zmien a doplnení4.2. Jednotný dokument (alebo prehľad hlavných bodov špecifikácií) bol zmenený:… áno ** … nie** Ak je odpoveď áno, priložte kópiu aktualizovaného dokumentu5. DáTUM A PODPIS[Meno][Orgán/Organizácia][Adresa][Telefón: +]E-mailová adresa: ]
PRÍLOHA V

REPRODUKCIA SYMBOLOV SPOLOČENSTVA A OZNAČENIE

▼M1

1.   SYMBOLY SPOLOČENSTVA VO FAREBNOM ALEBO ČIERNOBIELOM PREVEDENÍ

V prípade farebného prevedenia je možné použiť priame farby (Pantone) alebo výťažkové farby pre štvorfarebnú tlač. Referenčné farby sú uvedené nižšie.Symbol Spoločenstva pre „Chránené označenie pôvodu“ v pantoneimage image

Symbol Spoločenstva pre „Chránené zemepisné označenie“ v pantoneimage imageSymboly Spoločenstva vo výťažkových farbách pre štvorfarebnú tlač

Symbol Spoločenstva pre „Chránené označenie pôvodu“ vo výťažkových farbách pre štvorfarebnú tlačimage image

Symbol Spoločenstva pre „Chránené zemepisné označenie“ vo výťažkových farbách pre štvorfarebnú tlačimage image

Symboly Spoločenstva v čiernobielom prevedení

image

2.   SYMBOLY SPOLOČENSTVA V NEGATÍVE

Ak je farba pozadia na balení alebo etikete tmavá, môžu sa symboly použiť v negatívnom formáte, pričom sa použije farba podkladu balenia alebo etikety.

image

3.   KONTRAST S FARBAMI PODKLADU

Ak sa symbol vo farebnom prevedení použije na farebnom podklade, na ktorom ho zle vidno, môže sa ohraničiť vonkajším kruhom, ktorý zlepší kontrast s farbami podkladu.Symbol Spoločenstva pre „Chránené označenie pôvodu“image

Symbol Spoločenstva pre „Chránené zemepisné označenie“image

▼B

4.   TYPOGRAFIA

Pre text je potrebné použiť veľké písmená typu Times Roman.

5.   ZMENŠENIE

Minimálna veľkosť symbolov Spoločenstva predstavuje v priemere 15 mm.

6.   „CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU“ A PRÍSLUŠNÁ SKRATKA V JAZYKOCH ESJazyk ES

Výraz

Skratka

ES

denominación de origen protegida

DOP

CS

chráněné označení původu

CHOP

DA

beskyttet oprindelsesbetegnelse

BOB

DE

geschützte Ursprungsbezeichnung

g.U.

ET

kaitstud päritolunimetus

KPN

EL

προστατευόμενη oνομασία προέλευσης

ΠΟΠ

EN

protected designation of origin

PDO

FR

appellation d’origine protégée

AOP

IT

denominazione d’origine protetta

DOP

LV

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

ACVN

LT

saugoma kilmės vietos nuoroda

SKVN

HU

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OEM

MT

denominazzjoni protetta ta' oriġini

DPO

NL

beschermde oorsprongsbenaming

BOB

PL

chroniona nazwa pochodzenia

CHNP

PT

denominação de origem protegida

DOP

SK

chránené označenie pôvodu

CHOP

SL

zaščitena označba porekla

ZOP

FI

suojattu alkuperänimitys

SAN

SV

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

7.   „CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIE“ A PRÍSLUŠNÁ SKRATKA V JAZYKOCH ESJazyk ES

Výraz

Skratka

ES

indicación geográfica protegida

IGP

CS

chráněné zeměpisné označení

CHZO

DA

beskyttet geografisk betegnelse

BGB

DE

geschützte geografische Angabe

g.g.A.

ET

kaitstud geograafiline tähis

KGT

EL

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΓΕ

EN

protected geographical indication

PGI

FR

indication géographique protégée

IGP

IT

indicazione geografica protetta

IGP

LV

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

AĢIN

LT

saugoma geografinė nuoroda

SGN

HU

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

OFJ

MT

indikazzjoni ġeografika protetta

IĠP

NL

beschermde geografische aanduiding

BGA

PL

chronione oznaczenie geograficzne

CHOG

PT

indicação geográfica protegida

IGP

SK

chránené zemepisné označenie

CHZO

SL

zaščitena geografska označba

ZGO

FI

suojattu maantieteellinen merkintä

SMM

SV

skyddad geografisk beteckning

SGB
PRÍLOHA VI

Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIENARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvoduŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE PODĽA ČLÁNKU 9[Zapísaný názov] „ “č. ES: [len na použitie ES][Krížikom „X“ označte jednu z možností:]  CHZO  CHOP1. POLOŽKA V ŠPECIFIKÁCII VÝROBKU, KTOREJ SA ZMENA A DOPLNENIE TÝKA Názov výrobku Opis výrobku Zemepisná oblasť Dôkaz o pôvode Spôsob výroby Spojenie Označenie Vnútroštátne požiadavky Ostatné [upresní sa]2. DRUH ZMENY (ZMIEN) Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo prehľadu Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani prehľad Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu uverejneného jednotného dokumentu (článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006) Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov (článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006)3. ZMENA(-Y) A DOPLNENIE(-IA):[Ku každej položke, ktorú ste v predchádzajúcom bode vybrali, uveďte krátke vysvetlenie každej zmeny a doplnenia. Poskytnite tiež prehlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem skupiny, ktorá zmenu a doplnenie navrhuje.]4. AKTUALIZOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT (V PRÍPADE POTREBY)[použite prílohu I]5. ODKAZ NA UVEREJNENIE ŠPECIFIKÁCIE
PRÍLOHA VII

Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.Žiadosť o zrušenieNARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvoduŽIODASŤ O ZRUŠENIE PODĽA ČLÁNKU 12 ODS. 2[Zapísaný názov:] „ “č. ES: [len na použitie ES]Krížikom „X“ označte jednu z možností:  CHZO  CHOP1. ZAPÍSANÝNAZOV NÁVRHNUTÝ NA ZRUŠENIE2. ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO TRETIA KRAJINA3. DRUH VÝROBKU [PODĽA PRÍLOHY II]4. OSOBA ALEBO ORGÁN POŽADUJÚCI ZRUŠENIEMeno/názov:Adresa:Povaha oprávneného záujmu na vznesenie žiadosti:[Poskytnite prehlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem osoby alebo skupiny, ktorá zrušenie navrhuje.]5. DÔVODY ZRUŠENIA[Poskytnite prehlásenie obsahujúce odôvodnenie a opodstatnenie na zrušenie zápisu názvu.]
PRÍLOHA VIII

ZHRNUTIENARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 týkajúce sa chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu“ ”č. ES:CHOP (§) CHZO (§)Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.1. PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKOM ŠTÁTE:Názov:Adresa:Telefón:Fax:E-mailová adresa:2. SKUPINA:Názov:Adresa:Telefón:Fax:E-mailová adresa:Zloženie: Výrobcovia/spracovatelia (§) Ostatní ( § )3. DRUH VÝROBKUTrieda

4. ŠPECIFIKÁCIA(Prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006)4.1. Meno:„ … “4.2. Opis:4.3. Zemepisná oblasť:4.4. Dôkaz o pôvode :4.5. Spôsob výroby :4.6. Spojenie:4.7. Kontrolný orgán:Názov:Adresa:Telefón:Fax:E-mailová adresa:Označenie:( 1 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

( 2 ) Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 185, 28.7.1993, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2168/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 12).

( 4 ) Ú. v. ES L 64, 2.3.2004, s. 16.

( 5 ) Použije sa len pre zápisy do registra a žiadosti pred 31. marcom 2006.