2006R1828 — SK — 01.12.2011 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼C1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006

z 8. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

▼B

(Ú. v. ES L 371 27.12.2006, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009,

  L 250

1

23.9.2009

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 832/2010 zo 17. septembra 2010,

  L 248

1

22.9.2010

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1236/2011 z 29. novembra 2011,

  L 317

24

30.11.2011


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 045, 15.2.2007, s.  3 (1828/2006)
▼B

▼C1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006

z 8. decembra 2006,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvojaKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 ( 1 ), a najmä na jeho článok 37 ods. 1 písm. d), tretí odsek článku 44, článok 59 ods. 6, článok 60 písm. b) a článok 66 ods. 3, článok 67 ods. 2 písm. c), článok 69 ods. 1, článok 70 ods. 3, článok 71 ods. 5, článok 72 ods. 2, článok 74 ods. 2 a článok 76 ods. 4 a druhý pododsek článku 99 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 ( 2 ), a najmä na druhý pododsek jeho článku 7 ods. 2 a druhý odsek článku 13,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch ( 3 ), a nariadenie (ES) č. 1080/2006 nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde regionálneho rozvoja ( 4 ), obe nariadenia berú do úvahy nový rozvoj na poli štrukturálnych fondov. Je preto tiež vhodné stanoviť nové predpisy na vykonávanie nariadení (ES) č. 1080/2006 a (ES) č. 1083/2006.

(2)

Skúsenosti ukázali, že občania Európskej únie sú nedostatočne oboznámení s úlohou, ktorú zohráva Spoločenstvo v programoch financovania zameraných na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti, vytváranie pracovných miest a zlepšovanie vnútornej súdržnosti. Je preto vhodné ustanoviť prípravu komunikačného plánu, v ktorom sa uvedú podrobné informácie a opatrenia v oblasti publicity, potrebné na preklenutie tejto informačnej a komunikačnej medzery. Na rovnaký účel je tiež potrebné stanoviť zodpovednosť a úlohy každej zo zúčastnených strán.

(3)

S cieľom zaručiť, že informácie o dostupných možnostiach financovania sa dostanú ku všetkým zainteresovaným stranám, a kvôli transparentnosti by sa mal stanoviť minimálny obsah informačných opatrení, potrebný na informovanie potenciálnych prijímateľov o možnostiach financovania, ktoré spoločne ponúka Spoločenstvo a členské štáty prostredníctvom fondov, vrátane povinnosti zverejňovať kroky, podľa ktorých má potenciálny prijímateľ postupovať pri predkladaní žiadosti o financovanie, a výberových kritérií, ktoré sa budú používať.

(4)

Na zlepšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním fondov by sa mal uverejňovať zoznam prijímateľov, názvy operácií a výška súm z verejných financií pridelených operáciám, a to elektronicky alebo iným spôsobom.

(5)

V snahe zabezpečiť lepšie vykonávanie informatívnych opatrení a umožniť lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o informáciách a publikačných stratégiách a výsledkoch mali by sa vymenovať kontaktné osoby zodpovedné za informačné a publikačné opatrenia, ktoré by mali byť účastníkmi sietí Spoločenstva.

(6)

Na účely článkov 37 a 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006 je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá a kategórie, ktoré členským štátom umožnia predkladať Komisii informácie o plánovanom využití fondov, ako aj informácie o súhrnnom prideľovaní financií podľa kategórií počas životnosti programu a umožniť Komisii primeraným spôsobom oboznamovať iné inštitúcie a občanov Európskej únie s využívaním fondov vrátane dosiahnutia cieľov vytýčených v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(7)

S ohľadom na článok 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a vo svetle získaných skúseností je potrebné stanoviť povinnosti riadiacich orgánov, ktoré by mali plniť vzhľadom na prijímateľov v etape smerujúcej k výberu a schváleniu operácií, ktoré majú dostať finančnú podporu, hľadiská, ktoré by mali spĺňať kontroly výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal, vrátane administratívnych kontrol žiadostí o úhradu a kontrol jednotlivých operácií na mieste, a podmienky, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní kontrol na mieste na základe výberu vzoriek.

(8)

Potrebné je tiež podrobne stanoviť informácie, ktoré by mali obsahovať účtovné záznamy operácií, a informácie, ktoré by sa považovali za údaje o vykonávaní a ktoré by riadiace orgány mali evidovať, uchovávať a zasielať Komisii na požiadanie.

(9)

V snahe zabezpečiť možnosť vykonania riadneho auditu výdavkov v rámci operačných programov je potrebné stanoviť kritériá, ktoré by mal revízny záznam spĺňať na to, aby sa mohol považovať za primeraný.

(10)

Za vykonanie auditu operácií zodpovedá audítorský orgán. V snahe zabezpečiť, aby boli rozsah a efektívnosť týchto auditov primerané a aby sa vykonávali podľa rovnakých noriem vo všetkých členských štátoch, je potrebné stanoviť podmienky, ktoré by audity mali spĺňať.

(11)

Skúsenosti ukázali, že je potrebné podrobne stanoviť základ výberu vzoriek operácií, ktoré majú prejsť auditom. Tento základ by mal audítorský orgán dodržať pri vytváraní alebo schvaľovaní metódy výberu vzoriek, vrátane určitých technických kritérií, ktoré sa majú uplatňovať pri náhodne vybratej štatistickej vzorke, a ukazovateľov, na ktoré sa má prihliadať pri doplnkovej vzorke.

(12)

Na zjednodušenie a zladenie noriem na prípravu a prezentáciu stratégie auditu, výročnej kontrolnej správy a vyhlásení o ukončení, za ktoré audítorský orgán nesie zodpovednosť podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006, je potrebné podrobne ustanoviť ich obsah a určiť charakter a kvalitu informácií, z ktorých vychádzajú.

(13)

V snahe zabezpečiť čo najúčinnejšie uplatňovanie článku 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o dostupnosť dokumentov a právnych predpisov Dvora audítorov a Komisie na prístup ku všetkým podkladovým dokumentom o výdavkoch a auditoch, riadiace orgány by mali zabezpečiť operatívnu dostupnosť informácií týkajúcich sa totožnosti a adries orgánov, ktoré tieto podklady majú, a tieto dokumenty by sa mali operatívne poskytovať minimálnemu zoznamu osôb a orgánov. Na ten istý účel je potrebné stanoviť, ktoré nosiče údajov sa môžu považovať za všeobecne akceptovateľné na účely uchovávania týchto dokumentov. Štátne orgány by preto mali ustanoviť postupy potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že dokumenty sa uchovajú v stave zhodnom s originálmi, ak je to dôležité, a spoľahlivom na účely auditov.

(14)

Na zosúladenie noriem na certifikáciu výdavkov a na prípravu žiadostí o platby sa musí stanoviť obsah týchto certifikátov a žiadostí a musí sa určiť charakter a kvalita informácií, z ktorých vychádzajú. V súlade s článkom 61 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006 by mali byť stanovené podrobné postupy na uchovanie účtu vymáhateľných súm a vybraných súm po úplnom alebo čiastočnom zrušení príspevku na operáciu a na zodpovedajúce informovanie Komisie.

(15)

Podľa článku 71 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu alebo najneskôr do 12 mesiacov od schválenia každého operačného programu členské štáty predložia Komisii opis riadiacich a kontrolných systémov, správu o výsledkoch hodnotenia vytvorených systémov a posúdenie ich súladu s ustanoveniami tohto nariadenia pre oblasť riadiacich a kontrolných systémov. Keďže tieto dokumenty obsahujú niektoré kľúčové prvky, o ktoré sa Komisia opiera, v súvislosti so spoločným hospodárením s rozpočtom Spoločenstva, keď sa chce presvedčiť o tom, že členské štáty využívajú danú finančnú pomoc v súlade s platnými pravidlami a zásadami potrebnými na ochranu finančných záujmov Spoločenstva; preto je potrebné podrobne určiť informácie, ktoré by tieto dokumenty mali obsahovať, a základňu na hodnotenie a posudok.

(16)

Operačné programy financované na základe cieľa európskej územnej spolupráce uvedenej v článku 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 prezentujú dva alebo viaceré členské štáty a majú osobitné vlastnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 1080/2006. Je preto vhodné určiť ďalšie informácie, ktoré by mal obsahovať opis riadiacich a kontrolných systémov pre tieto programy.

(17)

V článku 74 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa okrem iného ustanovuje, že v operačných programoch, ktorých celkové oprávnené verejné výdavky nepresiahnu 750 miliónov EUR a pre ktoré spolufinancovanie Spoločenstva nepresiahne 40 % z celkových verejných výdavkov, členský štát sa môže podľa svojho rozhodnutia opierať viac o vnútroštátne orgány a pravidlá pri plnení určitých funkcií v súvislosti s požiadavkami na kontrolu a audit. Preto je potrebné stanoviť, ktoré kontroly, ktoré audity operácií a ktoré povinnosti sa môžu vykonávať a plniť podľa vnútroštátnych pravidiel a zo strany štátnych orgánov.

(18)

Ako časť riadenia a kontroly povinnosti členských štátov sa požaduje podávanie správ a monitorovanie nezrovnalostí. Podrobné pravidlá vykonávania tejto požiadavky boli ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1681/94 z 11. júla 1994 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti ( 5 ) a v nariadení Komisie (ES) č. 1831/94 z 26. júla 1994 o nezrovnalostiach a spätnom získavaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti ( 6 ).

(19)

Pre Komisiu by sa malo sformulovať ustanovenie na uhrádzanie súdnych výdavkov, keď požaduje, aby členský štát začal súdne konanie alebo pokračoval v súdnom konaní s cieľom vymôcť neoprávnené platby v dôsledku nezrovnalosti a aby dostávala informácie, ktoré by jej umožňovali rozhodnúť o tom, kto bude znášať straty z nevymáhateľných súm na základe článku 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Pravidelný kontakt by mal byť tiež medzi Komisiou a členskými štátmi týkajúci sa nezrovnalostí, na využívanie informácií poskytnutých na analyzovanie rizík a vytváranie správ a na poskytovanie informácií príslušným výborom.

(20)

Aby sa obmedzila administratívna záťaž, ktorú systém podávania správ ukladá, a pri zachovaní potrebnej úrovne informácií by členské štáty nemali mať povinnosť podávať správy o nezrovnalostiach pri sumách nižších ako určitý limit, pokiaľ to Komisia výslovne nevyžaduje, pričom však nie sú dotknuté povinnosti na základe článku 61 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(21)

Vo svetle smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 7 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 8 ) je potrebné v súvislosti s opatreniami v oblasti informovania a publicity a s audítorskými činnosťami na základe tohto nariadenia ustanoviť, že Komisia a členské štáty by mali predchádzať akémukoľvek neoprávnenému zverejňovaniu alebo sprístupňovaniu osobných údajov, a stanoviť účel, na ktorý Komisia a členské štáty môžu takéto údaje spracúvať.

(22)

Na účely právnej istoty a rovnakého zaobchádzania so všetkými členskými štátmi je potrebné stanoviť sadzbu platnú pre finančnú nápravu, ktorú môže Komisia uplatniť, keď členský štát nesplní povinnosť udržiavať vo všetkých zúčastnených regiónoch počas trvania programu schválenú úroveň verejných alebo zodpovedajúcich štrukturálnych výdavkov. Z dôvodu zjednodušenia a proporcionality by sa nemala uplatňovať žiadna finančná náprava, ak rozdiel medzi schválenou úrovňou a dosiahnutou úrovňou sa rovná alebo je menší ako 3 % zo schválenej úrovne (limit de minimis); a z toho istého dôvodu, ak rozdiel medzi týmito dvoma úrovňami je vyšší ako 3 % zo schválenej úrovne, sadzba by sa mala vypočítať odpočítaním limitu de minimis.

(23)

Používanie elektronických prostriedkov na výmenu informácií a finančných údajov vedie k zjednodušeniu, zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti a k úsporám času. Na plné využitie týchto výhod pri súčasnom zachovaní bezpečnosti výmen by sa mal zaviesť spoločný počítačový systém a vytvoriť zoznam dokumentov spoločného záujmu pre Komisiu a členské štáty a formát pre každý dokument, spolu s podrobným opisom informácií, ktoré by tieto dokumenty mali obsahovať. Z toho istého dôvodu je potrebné špecifikovať, ako takýto počítačový systém funguje vzhľadom na identifikáciu strany zodpovednej za vkladanie dokumentov a všetkých aktualizácií k nim.

(24)

V rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 9 ), s prihliadnutím na úroveň bezpečnosti a dôvernosti, ktorá sa vyžaduje pre finančné riadenie používania fondov, na stav techniky a analýzu pomeru medzi nákladmi a výnosmi je potrebné, aby sa vyžadovalo používanie elektronického podpisu.

(25)

Aby sa zabezpečil rýchly rozvoj a správne fungovanie spoločného počítačového systému, náklady na jeho vývoj by sa mali financovať z rozpočtu Európskych spoločenstiev na základe článku 45 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a náklady na prepojenie so štátnymi, regionálnymi a miestnymi počítačovými systémami by mali byť oprávnené na základe finančného príspevku z fondov podľa článku 46 toho istého nariadenia.

(26)

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2000 – 2006 je potrebné podrobne stanoviť podmienky, ktoré by nástroje finančného inžinierstva mali spĺňať, aby sa mohli financovať na základe operačného programu, čo by malo znamenať, že príspevky na nástroje finančného inžinierstva z operatívneho programu a iných verejných zdrojov, ako aj investície uskutočnené prostriedkami finančného inžinierstva v jednotlivých podnikoch podliehajú pravidlám o štátnej pomoci vrátane Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na podporu investícii rizikového kapitálu v malých a stredne veľkých podnikoch ( 10 ).

(27)

Je potrebné prijať zoznam kritérií, ktoré s a použijú na identifikáciu oblastí, v ktorých výdavky na bývanie môžu byť považované za oprávnené na príspevok z Európskeho regionálneho fondu rozvoja podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006 a zoznam oprávnených zásahov. Vzhľadom na rôznorodosť situácií prevládajúcich v týchto členských štátoch je vhodné vytvoriť zoznam kritérií na identifikáciu oblastí, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené fyzickým zničením a sociálnym vylúčením a kde investície do bývania môžu byť oprávnené na spolufinancovanie. Je tiež vhodné ustanoviť, že zásahy oprávnené na spolufinancovanie by mali byť tie, ktoré sú zamerané na obnovu spoločných častí viacrodinných obytných budov alebo na poskytovanie moderného sociálneho bývania dobrej kvality investovaním do obnovy a zmeny využívania existujúcich budov vo vlastníctve verejných orgánov alebo neziskových prevádzkovateľov.

(28)

V článku 56 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa ustanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa stanovia na vnútroštátnej úrovni pri uplatnení výnimiek ustanovených v osobitných nariadeniach pre každý fond. S ohľadom na článok 13 nariadenia (ES) č. 1080/2006 by sa mali stanoviť spoločné pravidlá pre oprávnenosť výdavkov, platné pre operačné programy na základe cieľa európskej územnej spolupráce, na zabezpečenie konzistentnosti medzi pravidlami platnými pre projekty, ktoré sa vykonávajú v rôznych členských štátoch. Na základe skúseností s podobnými programami v programovom období 2000 – 2006 je vhodné stanoviť spoločné pravidlá pre tie kategórie výdavkov, pre ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou platia rôzne vnútroštátne pravidlá. V snahe znížiť administratívnu záťaž prijímateľov a orgánov pre program mali by byť za určitých podmienok oprávnené paušálne sadzby na režijné náklady.

(29)

Nariadenia (ES) č. 1681/94 a (ES) č. 1831/94, ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 1159/2000 z 30. mája 2000 o opatreniach na informácie a publicitu vykonávaných členskými štátmi, ktoré sa týkajú pomoci zo štrukturálnych fondov ( 11 ), (ES) č. 1685/2000 z 28. júla 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o oprávnenosť na výdavky na operácie spolufinancované zo štrukturálnych fondov ( 12 ), (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o finančné korekcie na pomoc zo štrukturálnych fondov ( 13 ), (ES) č. 448/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o postup vykonávania úprav financovania pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov ( 14 ), (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy na pomoc z Kohézneho fondu a o postupy na vykonávanie finančných korekcií ( 15 ), (ES) č. 16/2003 zo 6. januára 2003, ktorým sa stanovujú osobitné podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o oprávnenosť na výdavky z pohľadu opatrení čiastočne financovaných Kohéznym fondom ( 16 ), a (ES) č. 621/2004 z 1. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o opatrenia na informácie a publicitu, týkajúce sa činností Kohézneho fondu ( 17 ), by mali byť zrušené.

(30)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre koordináciu fondov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:OBSAH

KAPITOLA I

ÚVOD

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

KAPITOLA II

VYKONÁVACIE USTANOVENIA NARIADENIA (ES) č. 1083/2006

ODDIEL 1

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

Článok 2

Príprava komunikačného plánu

Článok 3

Preskúmanie zlučiteľnosti komunikačného plánu

Článok 4

Vykonanie a monitorovanie komunikačného plánu

Článok 5

Informačné opatrenia pre potenciálnych prijímateľov

Článok 6

Informačné opatrenia pre prijímateľov

Článok 7

Zodpovednosť riadiaceho orgánu v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania a publicity

Článok 8

Zodpovednosť prijímateľov v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania a publicity

Článok 9

Technické charakteristiky opatrení pre operáciu v oblasti informovania a publicity

Článok 10

Sieť a výmena skúseností

ODDIEL 2

INFORMÁCIE O POUŽITÍ FONDOV

Článok 11

Orientačné rozdelenie použitia fondov

ODDIEL 3

RIADIACE A KONTROLNÉ SYSTÉMY

Článok 12

Sprostredkovateľské orgány

Článok 13

Riadiaci orgán a kontrolóri

Článok 14

Účtovné záznamy

Článok 15

Záznam o audite

Článok 16

Audity operácií

Článok 17

Výber vzoriek

Článok 18

Dokumenty, ktoré predkladá audítorský orgán

Článok 19

Dostupnosť dokumentov

Článok 20

Dokumenty, ktoré predkladá certifikačný orgán

Článok 21

Opis riadiacich a kontrolných systémov

Článok 22

Informácie týkajúce sa riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a sprostredkovateľských orgánov

Článok 23

Informácie týkajúce sa audítorského orgánu a subjektov vykonávajúcich audit

Článok 24

Opis riadiacich a kontrolných systémov cieľa európskej územnej spolupráce

Článok 25

Hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov

Článok 26

Odchýlky týkajúce sa operačných programov uvedených v článku 74 nariadenia (ES) č. 1083/2006

ODDIEL 4

NEZROVNALOSTI

Článok 27

Vymedzenie pojmov

Článok 28

Prvá správa – odchýlky

Článok 29

Naliehavé prípady

Článok 30

Podávanie správy o následných krokoch

Článok 31

Elektronický prenos

Článok 32

Úhrada súdnych výdavkov

Článok 33

Spolupráca s členskými štátmi

Článok 34

Používanie informácií

Článok 36

Nezrovnalosti menšieho rozsahu, ktoré netreba oznamovať

ODDIEL 5

OSOBNÉ ÚDAJE

Článok 37

Ochrana osobných údajov

ODDIEL 6

FINANČNÁ NÁPRAVA ZA NEDODRŽANIE DOPLNKOVOSTI

Článok 38

Sadzby finančnej nápravy

ODDIEL 7

ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV

Článok 39

Počítačový systém na výmenu údajov

Článok 40

Obsah počítačového systému na výmenu údajov

Článok 41

Fungovanie počítačového systému na výmenu údajov

Článok 42

Prenos údajov prostredníctvom počítačového systému na výmenu údajov

ODDIEL 8

NÁSTROJE FINANČNÉHO INŽINIERSTVA

Článok 43

Všeobecné ustanovenia

Článok 44

Holdingové fondy

Článok 45

Ďalšie ustanovenia platné pre nástroje finančného inžinierstva pre podniky

Článok 46

Fondy rozvoja miest

KAPITOLA III

VYKONÁVACIE USTANOVENIA NARIADENIA (ES) č. 1080/2006

ODDIEL 1

OPRÁVNENOSŤ BÝVANIA

Článok 47

Zásahy v oblasti bývania

ODDIEL 2

PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI PLATNÉ PRE OPERAČNÉ PROGRAMY V RÁMCI CIEĽA EURÓPSKEJ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 48

Pravidlá o oprávnenosti výdavkov

Článok 49

Finančné poplatky a náklady na záruky

Článok 50

Výdavky verejných orgánov v súvislosti s vykonávaním operácií

Článok 51

Vecné príspevky

Článok 52

Režijné náklady

Článok 53

Odpisovanie

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Zrušovacie ustanovenie

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I:

Pokyny na vytvorenie znaku a vymedzenie štandardných farieb

Príloha II:

Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013

Časť A:

Kódy podľa oblasti

Časť B:

Orientačné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórie v operačnom programe

Časť C:

Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej vykonávacej správe

Príloha III:

Zoznam údajov o operáciách, ktoré sa na požiadanie oznamujú komisii na účely kontrol dokumentácie a kontrol na mieste na základe článku 14

Príloha IV:

Technické parametre pre náhodný štatistický výber vzoriek na základe článku 17 (výber vzoriek)

Príloha V:

Vzor stratégie auditu na základe článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006

Príloha VI:

Vzor výročnej kontrolnej správy na základe článku 62 ods. 1 písm. d) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 18 ods. 2 tohto nariadenia

Príloha VII:

Vzor výročného stanoviska na základe článku 62 ods. 1 písm. d) bodu ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 18 ods. 2 tohto nariadenia

Príloha VIII:

Vzor záverečnej kontrolnej správy a vyhlásenia o ukončení pre operačné programy na základe článku 62 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 18 ods. 3 tohto nariadenia

Časť A:

Vzor záverečnej kontrolnej správy

Časť B:

Vyhlásenie o ukončení

Príloha IX:

Vzor vyhlásenia pre čiastočné ukončenie operačných programov na základe článku 18 ods. 5

Príloha X:

Certifikát a výkaz výdavkov a žiadosť o predbežnú platbu

Príloha XI:

Ročný výkaz o vybratých a vrátených sumách, neukončených prípadoch vymáhania a nevymožiteľných sumách (článok 20 ods. 2)

Príloha XII:

Opis riadiacich a kontrolných systémov

Príloha XIII:

Vzor stanoviska vydaného na základe článku 71 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 25 tohto nariadenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov

Príloha XIV:

Vzor výkazu výdavkov pre čiastočné ukončenie

Príloha XV:

Finančná tabuľka pre národný strategický referenčný rámec (NSRR) – orientačné ročné pridelenie prostriedkov podľa fondu a operačného programu (OP)

Príloha XVI:

Plány financovania operačného programu

Príloha XVII:

Predpoklad pravdepodobných žiadostí o platby

Príloha XVIII:

Podávanie výročných a záverečných správ

Príloha XIX:

Overenie doplnkovosti pre cieľ Konvergencia na roky 2007 – 2013 – overenie ex ante

Príloha XX:

Štruktúrované údaje o veľkých projektoch na kódovanie

Príloha XXI:

Veľký projekt žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006 – Európsky fond regionálneho rozvoja / Kohézny fond – Investície do infraštruktúry

Príloha XXII:

Veľký projekt žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006 – Európsky fond regionálneho rozvoja / Kohézny fond – Výrobné investície

Príloha XXIII:

Údaje o účastníkoch operácií ESFKAPITOLA I

ÚVOD

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia (ES) č. 1083/2006 a nariadenia (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o:

a) informácie a publicitu;

b) informácie o využívaní fondov;

c) riadiace a kontrolné systémy;

d) nezrovnalosti;

e) osobné údaje;

f) finančné nápravy pri nerešpektovaní doplnkovosti;

g) elektronickú výmenu údajov;

h) nástroje finančného inžinierstva;

i) oprávnenosť bývania;

j) oprávnenosť operačných programov pre cieľ Európska územná spolupráca, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006.KAPITOLA II

USTANOVENIA VYKONÁVAJÚCE NARIADENIE (ES) č. 1083/2006Oddiel 1

Informácie a komunikácia

Článok 2

Príprava komunikačného plánu

1.  Komunikačný plán, ako aj všetky veľké zmeny a doplnenia tohto plánu pripravuje riadiaci orgán pre ten operačný program, za ktorý zodpovedá, alebo členský štát tak, aby pokrýval niekoľko programov alebo všetky operačné programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) alebo Kohézneho fondu.

2.  Komunikačný plán obsahuje minimálne toto:

a) ciele a cieľové skupiny;

b) stratégiu a obsah opatrení v oblasti informovania a publicity, ktoré má prijať členský štát alebo riadiaci orgán, určené pre potenciálnych prijímateľov, prijímateľov a verejnosť, v súvislosti s pridanou hodnotou pomoci Spoločenstva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

c) orientačný rozpočet na vykonanie plánu;

d) administratívne oddelenia alebo orgány zodpovedné za vykonanie opatrení v oblasti informovania a publicity;

e) návod na hodnotenie opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie operačných programov a povedomia o nich a o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo.

Článok 3

Preskúmanie zlučiteľnosti komunikačného plánu

Členský štát alebo riadiaci orgán predloží Komisii komunikačný plán do štyroch mesiacov od dátumu prijatia operačného programu, alebo keď komunikačný plán zahŕňa dva alebo viac operačných programov, od dátumu prijatia posledného z týchto operačných programov.

Ak do dvoch mesiacov od prijatia komunikačného plánu Komisia nepodá žiadne pripomienky, plán sa považuje za spĺňajúci požiadavky článku 2 ods. 2.

Ak Komisia zašle pripomienky do dvoch mesiacov od prijatia komunikačného plánu, členský štát alebo riadiaci orgán do dvoch mesiacov zašle Komisii prepracovaný komunikačný plán.

Ak Komisia nepodá žiadne ďalšie pripomienky do dvoch mesiacov od prijatia prepracovaného komunikačného plánu, považuje sa to za súhlas s vykonaním komunikačného plánu.

Členský štát alebo riadiaci orgán začne činnosti v oblasti informovania a publicity, ktoré sú stanovené v článku 5, 6 a 7, a keď je to dôležité, aj vtedy, keď neexistuje konečná verzia komunikačného plánu.

Článok 4

Vykonanie a monitorovanie komunikačného plánu

1.  Pri každom operačnom programe riadiaci orgán informuje monitorovací výbor o:

a) komunikačnom pláne a pokroku pri jeho vykonávaní;

b) vykonaných opatreniach v oblasti informovania a publicity;

c) použitých komunikačných prostriedkoch.

Riadiaci orgán poskytne monitorovaciemu výboru príklady takýchto opatrení.

2.  Výročné správy a záverečná správa o vykonaní operačného programu, ako sa uvádza v článku 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006, obsahuje:

a) príklady opatrení v oblasti informovania a publicity pre operačný program, ktoré sa vykonávajú pri realizácii komunikačného plánu;

b) kroky na vykonanie opatrení v oblasti informovania a publicity, uvedené v článku 7 ods. 2 písm. d), prípadne vrátane elektronickej adresy, na ktorej takéto údaje možno nájsť;

c) obsah hlavných zmien a doplnení komunikačného plánu.

Výročná vykonávacia správa za rok 2010 a záverečná vykonávacia správa budú obsahovať kapitolu s vyhodnotením výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so zviditeľnením a zvýšením povedomia o operačných programoch a s úlohou, ktorú zohráva Spoločenstvo, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 2 písm. e).

3.  Prostriedky používané na vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie komunikačného plánu sú úmerné opatreniam v oblasti informovania a publicity, vymedzeným v komunikačnom pláne.

Článok 5

Informačné opatrenia pre potenciálnych prijímateľov

1.  Riadiaci orgán v súlade s komunikačným plánom zabezpečí, aby bol operačný program čo najviac rozšírený, s podrobnými informáciami o finančných príspevkoch z príslušných fondov, a aby bol k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám.

Okrem toho zabezpečí, aby informácie o možnostiach financovania, ktoré sa ponúkajú v rámci spoločnej pomoci Spoločenstva a členského štátu prostredníctvom operačného programu, boli čo najviac rozšírené.

2.  Riadiaci orgán poskytne potenciálnym prijímateľom jasné a podrobné informácie minimálne o:

a) podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť na to, aby sa kvalifikovali na financovanie na základe operačného programu;

b) opise postupov skúmania žiadostí o financovanie a o príslušných časových obdobiach;

c) kritériách na výber operácií, ktoré sa majú financovať;

d) kontaktoch na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch.

Okrem toho riadiaci orgán informuje potenciálnych prijímateľov o zverejnení, ktoré je ustanovené v článku 7 ods. 2 písm. d).

3.  V súlade s vnútroštátnymi zákonmi a postupmi riadiaci orgán zapojí do opatrení v oblasti informovania a publicity aspoň jeden z týchto orgánov, ktoré môžu zabezpečiť čo najväčšie rozšírenie informácií uvedených v zozname v odseku 2:

a) štátne, regionálne a miestne orgány a rozvojové agentúry;

b) obchodné a profesijné združenia;

c) hospodárski a sociálni partneri;

d) mimovládne organizácie;

e) organizácie, ktoré zastupujú podnikateľov;

f) informačné centrá pri zastupiteľstvách Európy, ako aj zastúpenia Komisie v členských štátoch;

g) vzdelávacie inštitúcie.

Článok 6

Informačné opatrenia pre prijímateľov

Riadiaci orgán informuje prijímateľov o tom, že prijatie financovania znamená tiež ich súhlas so začlenením do zoznamu prijímateľov, ktorý sa uverejňuje v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. d).

Článok 7

Zodpovednosť riadiaceho orgánu v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania a publicity

1.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa opatrenia v oblasti informovania a publicity vykonávali v súlade s komunikačným plánom a so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia, s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.

2.  Riadiaci orgán je zodpovedný za organizáciu minimálne týchto opatrení v oblasti informovania a publicity:

a) hlavná informačná aktivita, ktorou sa zverejní spustenie operačného programu, aj v prípade neexistujúcej konečnej verzie komunikačného plánu;

b) minimálne jedna veľká informačná aktivita za rok, ako je ustanovené v komunikačnom pláne, ktorou sa prezentujú výsledky operačného programu (programov), vrátane veľkých projektov, ak je to vhodné;

c) vyvesenie európskej zástavy na jeden týždeň od 9. mája pred priestory každého riadiaceho orgánu;

d) zverejnenie, či už elektronickou formou, alebo inak, zoznamu prijímateľov, názvov operácií a výšky súm z verejných financií pridelených na tieto operácie.

Mená účastníkov operácie ESF sa neuvádzajú.

Článok 8

Zodpovednosť prijímateľov v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania a publicity

1.  Prijímateľ je zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorú získal z fondov prostredníctvom opatrení ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

2.  Prijímateľ vyvesí trvalú vysvetľujúcu tabuľku, ktorá je viditeľná a značnej veľkosti, a to najneskôr šesť mesiacov po ukončení operácie, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) celkový štátny príspevok na operáciu presahuje 500 000 EUR;

b) operácia spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Okrem informácií uvedených v článku 9 tabuľka obsahuje druh a názov operácie. ►M1  Informácie uvedené v článku 9 zaberajú najmenej 25 % tabuľky. ◄

▼M1

Ak nie je možné umiestniť trvalú vysvetľujúcu tabuľku na fyzický objekt uvedený v prvom pododseku písmene b), prijímajú sa iné vhodné opatrenia na zverejnenie príspevku Spoločenstva.

▼C1

3.  Počas vykonávania operácie prijímateľ vyvesí reklamnú tabuľu na mieste každej operácie, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) celkový štátny príspevok na operáciu presahuje 500 000 EUR;

b) operácia spočíva vo financovaní infraštruktúry a stavebných činností.

Informácie uvedené v článku 9 zaberajú najmenej 25 % reklamnej tabule.

Keď sa operácia ukončí, reklamná tabuľa sa nahradí trvalou vysvetľujúcou tabuľkou podľa odseku 2.

4.  Keď operácia dostane financie na základe operačného programu spolufinancovaného z ESF a prípadne keď operácia dostane financovanie na základe EFRR alebo Kohézneho fondu, prijímateľ zabezpečí, aby účastníci operácie boli o tomto financovaní informovaní.

Prijímateľ vydá jasnú správu o tom, že operácia, ktorá sa má vykonať, bola vybratá na základe operačného programu spolufinancovaného z ESF, EFRR alebo z Kohézneho fondu.

Každý dokument, vrátane certifikátu o účasti alebo akéhokoľvek iného certifikátu, ktorý sa týka takejto operácie, obsahuje vyhlásenie o tom, že operačný program bol spolufinancovaný z ESF alebo prípadne z EFRR alebo z Kohézneho fondu.

Článok 9

Technické charakteristiky opatrení pre operáciu v oblasti informovania a publicity

▼M1

Všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity, ktoré vykonávajú riadiace orgány alebo prijímatelia a ktoré sú zamerané na prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť, obsahujú:

▼C1

a) znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe I a odkaz na Európsku úniu;

b) odkaz na príslušný fond:

i) pre EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja;

ii) pre Kohézny fond: Kohézny fond;

iii) pre ESF: Európsky sociálny fond;

c) vyhlásenie, ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva a predovšetkým „Investícia do vašej budúcnosti.“

V prípade malých reklamných objektov sa písm. b) a c) neuplatňujú.

▼M1

Ak opatrenie v oblasti informovania alebo publicity propaguje viaceré operácie spolufinancované viac než jedným fondom, nevyžaduje sa odkaz uvedený v prvom pododseku písmene b).

▼C1

Článok 10

Sieť a výmena skúseností

1.  Každý riadiaci orgán vymenuje kontaktné osoby, ktoré zodpovedajú za informovanie a publicitu, a informuje o tom Komisiu. Okrem toho členské štáty môžu vymenovať jedinú kontaktnú osobu pre všetky operačné programy.

2.  Na zabezpečenie výmeny osvedčených postupov, vrátane výsledkov implementácie komunikačného plánu, a na výmenu skúseností pri vykonávaní opatrení v oblasti informovania a publicity na základe tohto oddielu sa môžu vytvoriť siete Spoločenstva zložené z osôb vymenovaných podľa odseku 1.

3.  Výmeny skúseností v oblasti informovania a publicity možno podporiť prostredníctvom technickej pomoci na základe článku 45 nariadenia (ES) č. 1083/2006.Oddiel 2

Informácie o použití fondov

Článok 11

Orientačné rozdelenie použitia fondov

1.  Členské štáty predložia Komisii orientačné rozdelenie programového použitia fondov podľa kategórií na úrovni operačného programu, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článku 12 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1080/2006, v súlade s časťami A a B prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.  Výročná a záverečná vykonávacia správa, ktoré sú uvedené v článku 67 nariadenia (ES) č. 1083/2006, obsahujú aktualizované informácie na úrovni operačného programu o súhrnnom pridelení finančných prostriedkov podľa kategórií od spustenia operačného programu v súvislosti s operáciami vybranými v rámci operačného programu, uvedenými pre každú kombináciu kódov, v súlade s časťami A a C prílohy II k tomuto nariadeniu.

3.  Údaje, ktoré poskytnú členské štáty na základe odsekov 1 a 2, Komisia použije na informačné účely.Oddiel 3

Riadiace a kontrolné systémy

Článok 12

Sprostredkovateľské orgány

Keď jednu alebo viac úloh riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu vykonáva sprostredkovateľský orgán, príslušné opatrenia sa formálne zaznamenávajú v písomnej podobe.

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu platia pre sprostredkovateľský orgán.

Článok 13

►M1  Riadiaci orgán a kontrolóri ◄

1.  Na účely výberu a schvaľovania operácií podľa článku 60 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006 riadiaci orgán zabezpečuje, aby boli prijímatelia oboznámení s osobitnými podmienkami týkajúcimi sa výrobkov alebo služieb, ktoré má operácia poskytovať, s plánom financovania, časovým limitom pre vykonanie a s informáciami, ktoré sa majú uchovávať a odovzdávať.

Pred prijatím schvaľovacieho rozhodnutia sa presvedčí, či je prijímateľ schopný splniť tieto podmienky.

2.   ►M1  Overovanie, ktoré má riadiaci orgán vykonávať podľa článku 60 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo príslušní kontrolóri vymenovaní členskými štátmi v prípade programov cieľa európskej územnej spolupráce podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1080/2006, zahŕňa v prípade potreby administratívne, finančné, technické a fyzické hľadiská operácií. ◄

Overovaním sa zabezpečí to, aby vykázané výdavky boli reálne, aby sa výrobky alebo služby poskytovali v súlade so schvaľovacím rozhodnutím, aby žiadosti prijímateľa o úhradu boli správne a aby operácie a výdavky boli v súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami. Zahŕňa postupy na zabránenie dvojitého financovania výdavkov z iných programov Spoločenstva alebo vnútroštátnych programov a v iných programových obdobiach.

Overovanie zahŕňa tieto postupy:

a) administratívne overovanie každej žiadosti prijímateľov o úhradu;

b) overovanie jednotlivých operácií na mieste.

▼M1

3.  Keď sa overovanie na mieste na základe odseku 2 treťom pododseku písmene b) vykonáva na báze výberu vzoriek za operačný program, riadiaci orgán alebo príslušní kontrolóri v prípade programov cieľa európskej územnej spolupráce vedú záznamy s opisom a zdôvodnením metódy výberu vzoriek a s identifikáciou operácií alebo transakcií vybratých na overenie.

Riadiaci orgán alebo príslušní kontrolóri v prípade programov cieľa európskej územnej spolupráce určia takú veľkosť vzorky, aby sa dosiahlo primerané uistenie, pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť príslušných transakcií vzhľadom na úroveň rizika, ktorú riadiaci orgán alebo príslušní kontrolóri identifikovali pre daný typ prijímateľov a príslušné operácie. Riadiace orgány alebo príslušní kontrolóri metódu výberu vzoriek každý rok revidujú.

4.  Riadiaci orgán alebo príslušní kontrolóri v prípade programov cieľa európskej územnej spolupráce zavedú písomné normy a overovacie postupy, ktoré sa vykonávajú na základe odseku 2, a vedú záznamy o každom overovaní, v ktorom uvedú vykonané práce, dátum a výsledky overovania a opatrenia prijaté v súvislosti so zistenými nezrovnalosťami.

▼C1

5.  Keď orgán menovaný ako riadiaci orgán je tiež prijímateľom na základe operačného programu, opatreniami na overovanie, uvedenými v odsekoch 2, 3 a 4, sa zabezpečí primerané oddelenie funkcií v súlade s článkom 58 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 14

Účtovné záznamy

1.  Účtovné záznamy operácií a údaje o vykonávaní, uvedené v článku 60 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006, obsahujú informácie stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Riadiaci, certifikačný a audítorský orgán a orgány uvedené v článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 majú k týmto informáciám prístup.

2.  Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne Komisii informácie uvedené v odseku 1 do pätnástich pracovných dní od doručenia tejto žiadosti alebo v akejkoľvek inej dohodnutej lehote na účely vykonania kontrol dokumentácie a kontrol na mieste.

▼M1

3.  V účtovných záznamoch vedených v súlade s článkom 61 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa musí každá suma súvisiaca s nezrovnalosťou, o ktorej bola Komisii podaná správa podľa článku 28 tohto nariadenia, identifikovať pomocou referenčného čísla prideleného danej nezrovnalosti alebo pomocou akejkoľvek inej primeranej metódy.

▼C1

Článok 15

Záznam o audite

Na účely článku 60 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa revízny záznam považuje za primeraný, keď pre príslušný operačný program spĺňa tieto kritériá:

a) umožňuje dať do súladu celkové sumy potvrdené Komisiou s podrobnými účtovnými záznamami a podkladovými dokumentmi, ktoré vlastní certifikačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia v súvislosti s operáciami spolufinancovanými na základe operačného programu;

b) umožňuje overenie platby štátneho príspevku prijímateľovi;

c) umožňuje overenie uplatňovania výberových kritérií, ktoré monitorovací výbor stanoví pre operačný program;

d) pre každú operáciu podľa potreby obsahuje technické špecifikácie a plán financovania, doklady týkajúce sa schválenia dotácie, dokumenty súvisiace s postupmi verejného obstarávania, správy o dosiahnutom pokroku a správy o vykonanom overovaní a auditoch.

Článok 16

Audity operácií

1.  Audity uvedené v článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa vykonávajú každých dvanásť mesiacov od 1. júla 2008 na vzorke operácií vybraných pomocou metódy, ktorú stanoví alebo schváli audítorský orgán v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

Audity sa vykonávajú na mieste na základe dokumentácie a záznamov, ktoré vedie prijímateľ.

2.  Pri auditoch sa overuje plnenie týchto podmienok:

a) operácia spĺňa výberové kritériá pre operačný program, bola vykonaná v súlade so schvaľovacím rozhodnutím a vyhovuje všetkých uplatniteľným podmienkam, týkajúcim sa funkčnosti a používania, alebo cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť;

b) vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom, ktoré vlastní prijímateľ;

c) výdavky, ktoré vykazuje prijímateľ, sú v súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami;

d) štátny príspevok bol prijímateľovi vyplatený v súlade s článkom 80 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.  Keď je zjavné, že zistené problémy sú systémového charakteru, a teda predstavujú riziko pre iné operácie na základe operačného programu, audítorský orgán zabezpečí vykonanie ďalšieho preskúmania, vrátane ďalších auditov, ak je to potrebné, s cieľom zistiť rozsah týchto problémov. Príslušné orgány vykonajú nevyhnutné preventívne a nápravné kroky.

4.  Do výdavkov podliehajúcich auditu sa v súlade s odsekom 1 započítajú len tie výdavky, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti auditu, na účely podania správy v tabuľkách v bode 9 prílohy VI a v bode 9 prílohy VIII.

Článok 17

Výber vzoriek

1.  Vzorka operácií, ktoré majú každoročne prejsť auditom, vychádza v prvom rade z metódy náhodného štatistického výberu vzoriek, ako je ustanovená v odsekoch 2, 3 a 4. Ďalšie operácie možno vyberať ako doplnkovú vzorku, ako je ustanovené v odsekoch 5 a 6.

2.  Metóda, ktorá sa používa na výber vzoriek a vypracovanie záverov z výsledkov, prihliada na medzinárodne akceptované a audítorské normy a je zdokumentovaná. Vzhľadom na výšku výdavkov, počet a typ operácií a iné dôležité faktory audítorský orgán stanoví na použitie vhodnú metódu štatistického výberu vzoriek. Technické parametre vzorky sa určia v súlade s prílohou IV.

3.  Vzorka, ktorá má prejsť auditom každých dvanásť mesiacov, sa vyberie z tých operácií, za ktoré sa Komisii predložili výdavky pre daný operačný program alebo prípadne pre operačné programy zahrnuté pod spoločný riadiaci a kontrolný systém počas roka predchádzajúceho rok, v ktorom sa Komisii odovzdáva výročná kontrolná správa na základe článku 18 ods. 2. Za obdobie prvých dvanástich mesiacov sa môže audítorský orgán rozhodnúť zoskupiť operácie, za ktoré boli výdavky vykázané Komisii v rokoch 2007 a 2008, ako základ pre výber operácií na audit.

4.  Audítorský orgán vypracuje závery na základe výsledkov auditov v súvislosti s výdavkami, ktoré boli Komisii vykázané v priebehu roka uvedeného v odseku 3, a oznámi ich Komisii vo výročnej kontrolnej správe.

Pri operačných programoch, v ktorých je predpokladaná chybovosť vyššia ako úroveň dôležitosti, audítorský orgán vykoná analýzu jej dôležitosti a prijme potrebné opatrenia, vrátane vhodných odporúčaní, ktoré uvedie vo výročnej kontrolnej správe.

5.  Audítorský orgán pravidelne reviduje reprezentatívnosť náhodného výberu vzoriek, najmä vzhľadom na potrebu dostatočnej garancie auditu pre vyhlásenia, ktoré sa poskytujú pri čiastočnom alebo konečnom uzavretí každého operačného programu.

Na základe odborného posudku rozhoduje o tom, či je potrebné vykonať audit doplnkovej vzorky ďalších operácií kvôli zohľadneniu osobitných zistených rizikových faktorov a garantovaniu dostatočnej reprezentatívnosti pre rôzne typy operácií, prijímateľov, sprostredkovateľských orgánov a prioritných osí za každý program.

6.  Audítorský orgán vypracuje závery na základe výsledkov auditov doplnkovej vzorky a oznámi ich Komisii vo výročnej kontrolnej správe.

Keď počet zistených nezrovnalostí je vysoký alebo keď sa zistili systémové nezrovnalosti, audítorský orgán vykoná analýzu dôležitosti a prijme potrebné opatrenia, vrátane vhodných odporúčaní, ktoré uvedie vo výročnej kontrolnej správe.

Výsledky auditu doplnkovej vzorky sa analyzujú oddelene od výsledkov náhodnej vzorky. Konkrétne nezrovnalosti zistené v doplnkovej vzorke sa nezohľadňujú pri výpočte chybovosti náhodnej vzorky.

Článok 18

Dokumenty, ktoré predkladá audítorský orgán

1.  Stratégia auditu uvedená v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa stanoví v súlade so vzorom v prílohe V k tomuto nariadeniu. Aktualizuje a reviduje sa každoročne a podľa potreby aj v priebehu roka.

2.  Výročná kontrolná správa a stanovisko uvedené v článku 62 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1083/2006 vychádza z auditov systémov a auditov operácií vykonaných na základe článku 62 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia v súlade so stratégiou auditu a vypracúva sa v súlade so vzormi v prílohách VI a VII k tomuto nariadeniu.

▼M1

Pre programy na základe cieľa európskej územnej spolupráce výročná kontrolná správa a stanovisko zahŕňajú celý program a všetky programové výdavky oprávnené na príspevok z EFRR.

▼C1

3.  Vyhlásenie o ukončení uvedené v článku 62 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1083/2006 vychádza z celej audítorskej práce vykonanej audítorským orgánom alebo v jeho zodpovednosti, v súlade so stratégiou auditu. Vyhlásenie o ukončení a záverečná kontrolná správa sa vypracujú v súlade so vzorom v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

▼M1

Pre programy na základe cieľa európskej územnej spolupráce vyhlásenie o ukončení a záverečná kontrolná správa zahŕňajú celý program a všetky programové výdavky oprávnené na príspevok z EFRR.

▼C1

4.  Ak je rozsah pôsobnosti skúmania obmedzený alebo ak zistená úroveň nezrovnalostí vo výdavkoch nedovoľuje podanie stanoviska bez výhrad vo výročnom stanovisku uvedenom článku 62 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo vo vyhlásení o ukončení uvedenom v písmene e) tohto článku, audítorský orgán uvedie dôvody a odhad rozsahu problému a jeho finančný vplyv.

5.  V prípade čiastočného ukončenia operačného programu vyhlásenie týkajúce sa zákonnosti a správnosti transakcií zahrnutých do výkazu výdavkov uvedeného v článku 88 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vypracuje audítorský orgán v súlade so vzorom v prílohe IX k tomuto nariadeniu a predloží ho spolu so stanoviskom uvedeným v článku 62 ods. 1 písm. d) bode ii) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 19

Dostupnosť dokumentov

1.  Na účely článku 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006 riadiaci orgán zabezpečí, aby boli k dispozícii záznamy o totožnosti a adrese orgánov, ktoré vlastnia podkladové dokumenty, týkajúce sa výdavkov a auditov, ku ktorým patria všetky dokumenty potrebné pre primeraný revízny záznam.

2.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby dokumenty uvedené v odseku 1 boli dostupné na kontrolu osobám a orgánom na to oprávneným a aby im boli dodané výpisy z nich alebo ich kópie, a to minimálne oprávnenému personálu riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu, sprostredkovateľských orgánov a audítorského orgánu a subjektov uvedených v článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a oprávneným úradníkom Spoločenstva a ich splnomocneným zástupcom.

3.  Riadiaci orgán uchováva informácie potrebné na účely hodnotenia a podávania správ, vrátane informácií uvedených v článku 14, týkajúcich sa operácií uvedených v článku 90 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, za celé obdobie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku.

4.  Minimálne tieto nosiče údajov sa považujú za všeobecne prijímané nosiče údajov, ako sa uvádza v článku 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006:

a) fotokópie originálov dokumentov;

b) originály dokumentov na mikrofišoch;

c) elektronické verzie originálov dokumentov;

d) dokumenty, ktoré existujú len v elektronickej podobe.

5.  Postupy na potvrdzovanie zhody dokumentov s originálmi dokumentov, uchovávaných na všeobecne prijímaných nosičoch údajov, ustanovujú štátne orgány a zabezpečujú, aby uchovávané verzie spĺňali vnútroštátne zákonné požiadavky a boli spoľahlivé na účely auditu.

6.  Ak dokumenty existujú len v elektronickej podobe, používané počítačové systémy musia spĺňať prijaté bezpečnostné normy, ktorými sa zabezpečuje plnenie vnútroštátnych zákonných požiadaviek a spoľahlivosť na účely auditu.

Článok 20

Dokumenty, ktoré predkladá certifikačný orgán

1.  Certifikované výkazy výdavkov a žiadosti o platby uvedené v článku 61 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa zostavujú vo formáte podľa prílohy X k tomuto nariadeniu a odovzdávajú sa Komisii.

2.   ►M1  Do 31. marca 2010 a potom každý rok do 31. marca certifikačný orgán zašle Komisii výkaz vo formáte stanovenom v prílohe XI a pre každú prioritnú os operačného programu uvedie: ◄

a) sumy čerpané z výkazov výdavkov predložených v priebehu predchádzajúceho roka následne po celkovom alebo čiastočnom zrušení štátneho príspevku na operáciu;

▼M1

b) vrátené sumy, ktoré boli odpočítané od výkazov výdavkov predložených v priebehu predchádzajúceho roka;

▼C1

c) výkaz súm, ktoré majú byť vrátené k 31. decembru predchádzajúceho roka, zatriedené podľa rokov, v ktorých boli vydané príkazy na vrátenie;

▼M1

d) zoznam súm, v prípade ktorých sa v priebehu predchádzajúceho roka stanovilo, že ich nemožno vymôcť, alebo v prípade ktorých sa neočakáva, že budú vrátené, zatriedených podľa rokov, v ktorých boli vydané príkazy na vrátenie.

▼M1

Na účely prvého pododseku písm. a), b) a c) sa pri každej prioritnej osi uvádzajú celkové sumy súvisiace s nezrovnalosťami, o ktorých bola Komisii podaná správa podľa článku 28.

Na účely prvého pododseku písm. d) sa každá suma súvisiaca s nezrovnalosťou, o ktorej bola Komisii podaná správa podľa článku 28, identifikuje pomocou referenčného čísla danej nezrovnalosti alebo pomocou akejkoľvek inej primeranej metódy.

▼M1

2a.  Pri každej sume uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. d) certifikačný orgán uvádza, či žiada, aby bol podiel Spoločenstva hradený zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Ak Komisia do jedného roka od dátumu predloženia výkazu nepožiada o informácie na účely článku 70 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006, neinformuje členský štát písomne o svojom úmysle začať prešetrovanie v súvislosti s touto sumou a ani členský štát nepožiada, aby pokračoval v postupe vymáhania, podiel Spoločenstva je hradený zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Lehota v dĺžke jedného roka sa neuplatňuje v prípadoch podozrenia z podvodu alebo jeho zistenia.

2b.  Na účely výkazu stanoveného v odseku 2 členské štáty, ktoré ku dňu predloženia výkazu neprijali euro za svoju menu, prepočítavajú sumy v národnej mene na eurá s použitím výmenného kurzu uvedeného v článku 81 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Ak sa sumy týkajú výdavkov zaevidovaných na účtoch certifikačného orgánu dlhšie ako jeden mesiac, môže sa použiť výmenný kurz mesiaca, v ktorom boli výdavky naposledy zaevidované.

▼C1

3.  Na to, aby sa pristúpilo k čiastočnému ukončeniu operačného programu, certifikačný orgán zašle Komisii výkaz výdavkov uvedený v článku 88 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vo formáte podľa prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 21

Opis riadiacich a kontrolných systémov

1.  Opis riadiacich a kontrolných systémov pre operačné programy uvedený v článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 obsahuje informácie o položkách uvedených v článku 58 tohto nariadenia za každý operačný program a informácie ustanovené v článkoch 22, 23, a keď je to vhodné, v článku 24 tohto nariadenia.

Tieto informácie sa predkladajú v súlade so vzorom v prílohe XII.

2.  Opis riadiacich a kontrolných systémov operačných programov na základe cieľa európskej územnej spolupráce stanovia členské štáty, na území ktorých riadiaci orgán sídli.

Článok 22

Informácie týkajúce sa riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a sprostredkovateľských orgánov

Pokiaľ ide o riadiaci orgán, certifikačný orgán a každý sprostredkovateľský orgán, členský štát poskytne Komisii tieto informácie:

a) opis úloh, ktoré im boli zverené;

b) organizačnú schému každého z nich, pridelenie úloh medzi jeho oddelenia alebo v rámci nich a orientačný počet pridelených miest;

c) postupy výberu a schvaľovania operácií;

d) postupy, podľa ktorých sa prijímajú, overujú a potvrdzujú žiadosti prijímateľov o úhradu, a najmä pravidlá a postupy ustanovené na účely overovania v článku 13, a postupy, podľa ktorých sa platby prijímateľom schvaľujú, vykonávajú a evidujú na účtoch;

e) postupy, podľa ktorých sa výkazy výdavkov zostavujú, certifikujú a predkladajú Komisii;

f) odkaz na písomné postupy zavedené na účely písmen c), d) a e);

g) pravidlá oprávnenosti ustanovené členským štátom a platné pre operačný program;

h) systém vedenia podrobných účtovných záznamov operácií a informácií uvedených v článku 14 ods. 1 na základe operačného programu.

Článok 23

Informácie týkajúce sa audítorského orgánu a subjektov vykonávajúcich audit

Pokiaľ ide o audítorský orgán a subjekty uvedené v článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006, členský štát poskytne Komisii tieto informácie:

a) opis im prislúchajúcich úloh a ich vzájomného vzťahu, vrátane, kde je to vhodné, vzťahu s koordinačným orgánom uvedeným v článku 73 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

b) organizačnú schému audítorského orgánu a každého subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní auditov v súvislosti s operačným programom, opis spôsobu zabezpečenia ich nezávislosti, orientačný počet pridelených miest a požadovanú kvalifikáciu alebo skúsenosti;

c) postupy monitorovania a vykonávania odporúčaní a nápravných opatrení vyplývajúcich zo správ z auditov;

d) prípadne postupy audítorského orgánu pre dohľad nad prácou subjektov, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní auditov v súvislosti s operačným programom;

e) postupy na prípravu výročnej kontrolnej správy a vyhlásení o ukončení.

Článok 24

Opis riadiacich a kontrolných systémov cieľa európskej územnej spolupráce

Okrem informácií uvedených v článkoch 21, 22 a 23 opis riadiaceho a kontrolného systému zahŕňa opatrenia dohodnuté medzi členskými štátmi na tieto účely:

a) poskytnúť riadiacemu orgánu prístup ku všetkým informáciám, ktoré vyžaduje na vykonávanie svojich povinností na základe článku 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článku 15 nariadenia (ES) č. 1080/2006;

b) poskytnúť certifikačnému orgánu prístup ku všetkým informáciám, ktoré vyžaduje na vykonávanie svojich povinností na základe článku 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

c) poskytnúť audítorskému orgánu prístup ku všetkým informáciám, ktoré vyžaduje na vykonávanie svojich povinností na základe článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006;

d) zabezpečiť, aby členské štáty plnili svoje povinnosti v súvislosti s vrátením neoprávnene vyplatených súm, ako je ustanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006;

e) zabezpečiť zákonnosť a regulárnosť výdavkov platených mimo Spoločenstva a zahrnutých do výkazov výdavkov, keď členské štáty zúčastňujúce sa na programe využijú pružné opatrenie, ktoré je povolené podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006 na to, aby umožnili riadiacemu orgánu, certifikačnému orgánu a audítorskému orgánu vykonávať ich povinnosti v súvislosti s výdavkami zaplatenými na území tretích krajín s opatreniami na vymáhanie súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s nezrovnalosťami.

Článok 25

Hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov

Správa uvedená v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 vychádza zo skúmania opisov systémov, dôležitých dokumentov týkajúcich sa systémov, systému na vedenie účtovných záznamov a údajov o vykonávaní operácií a z rozhovorov s personálom v hlavných orgánoch, ktoré považuje audítorský orgán alebo iný orgán zodpovedný za podávanie správ za dôležité, na účely kompletizácie, objasnenia a overenia informácií.

Stanovisko uvedené v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa vyhotovuje v súlade so vzorom v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

Keď sú príslušné riadiace a kontrolné systémy v podstate rovnaké ako systémy, ktoré sú zavedené na pomoc schválenú podľa nariadenia (ES) č. 1260/1999, na účely vyhotovenia správy a stanoviska na základe článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 možno zohľadniť výsledky auditov týchto systémov, ktoré vykonali audítori členských štátov a audítori Spoločenstva.

Článok 26

Odchýlky týkajúce sa operačných programov uvedených v článku 74 nariadenia (ES) č. 1083/2006

1.  Pre operačné programy, v súvislosti s ktorými členský štát vykonal možnosť uvedenú v prvom pododseku článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, platia odseky 2 až 5 tohto článku.

2.  Overovania uvedené v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú štátne orgány uvedené v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.  Audity operácií uvedené v článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Články 16 a 17 tohto nariadenia sa na ne neuplatňujú.

4.  Článok 18 ods. 2 až 5 tohto nariadenia platí mutatis mutandis pre prípravu dokumentov, ktoré vydáva štátny orgán uvedený v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

5.  Výročná kontrolná správa a výročné stanovisko sa vyhotovuje v prípade potreby podľa vzorov v prílohách VI a VII k tomuto nariadeniu.

Povinnosť ustanovenú v článku 20 ods. 2 vykonáva štátny orgán uvedený v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Výkaz výdavkov sa vyhotovuje podľa vzorov v prílohe X a XIV k tomuto nariadeniu.

6.  K informáciám, ktoré sa majú zahrnúť do opisu riadiacich a kontrolných systémov uvedených v článku 21 ods. 1, článkoch 22 a 23 tohto nariadenia, podľa potreby patria informácie týkajúce sa štátnych orgánov uvedené v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.Oddiel 4

Nezrovnalosti

Článok 27

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto definície:

a) „hospodársky subjekt“ označuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na realizácii pomoci z fondov, s výnimkou členského štátu, ktorý svoje právomoci vykonáva ako verejný orgán;

b) „prvý správny alebo súdny nález“ označuje prvý písomný posudok zo strany kompetentného orgánu, či už správneho, alebo súdneho, so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu;

c) „podozrenie z podvodu“ označuje nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 18 ) navrhnutého na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii;

d) „bankrot“ označuje konanie v prípade platobnej neschopnosti v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 ( 19 ).

Článok 28

Prvá správa – výnimky

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie povinnosti na základe článku 70 nariadenia (ES) č. 1083/2006, do dvoch mesiacov od ukončenia každého štvrťroka členské štáty podajú Komisii správu o všetkých nezrovnalostiach, ktoré boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

V súvislosti s tým členský štát vo všetkých prípadoch uvedie tieto podrobnosti:

a) fond, cieľ, operačný program, prioritná os, príslušná operácia a spoločný identifikačný kód (Common Identification Code – CCI);

b) ustanovenie, ktoré bolo porušené;

c) dátum a zdroj prvej informácie, ktorá vedie k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

d) postup použitý pri vzniku nezrovnalosti;

e) kde je to vhodné, či tento postup vyvolal podozrenie z podvodu;

f) spôsob, akým bola nezrovnalosť odhalená;

g) kde je to vhodné, zúčastnené členské štáty a tretie krajiny;

h) obdobie, počas ktorého nezrovnalosť vznikla, alebo čas, kedy vznikla;

i) štátne inštitúcie alebo orgány, ktoré vyhotovujú úradnú správu o nezrovnalosti, a orgány zodpovedné za správne alebo súdne kroky;

j) dátum, v ktorom bol zistený prvý správny alebo súdny nález o nezrovnalosti;

k) totožnosť zúčastnených fyzických a právnických osôb alebo všetkých ostatných zúčastnených subjektov, s výnimkou prípadov, keď sú tieto informácie bezvýznamné na účely boja proti nezrovnalostiam, s prihliadnutím na charakter príslušnej nezrovnalosti;

▼M1

l) celkové oprávnené výdavky a schválený štátny príspevok na operáciu spolu so zodpovedajúcou výškou príspevku Spoločenstva vypočítaného uplatnením podielu spolufinancovania danej prioritnej osi;

m) výdavky a štátny príspevok oznámené Komisii, ktoré sú ovplyvnené nezrovnalosťou, a korešpondujúca výška rizikového príspevku Spoločenstva vypočítaného uplatnením podielu spolufinancovania danej prioritnej osi;

n) v prípade podozrenia z podvodu a ak nebola vykonaná žiadna platba štátneho príspevku osobám alebo subjektom uvedeným v písmene k), sumy, ktoré by boli neoprávnene vyplatené, keby sa nezrovnalosť nezistila;

o) kód regiónu alebo oblasti, kde je operácia umiestnená alebo kde sa uskutočňuje, pričom sa uvedie úroveň NUTS alebo iný údaj;

▼C1

p) charakter neoprávnených výdavkov.

2.  Odchylne od odseku 1 nie je potrebné podávať správu o týchto prípadoch:

a) prípady, keď daná nezrovnalosť spočíva iba v čiastočnom alebo úplnom nevykonaní operácie, zahrnutej do spolufinancovaného operačného programu, v dôsledku bankrotu prijímateľa;

▼M1

b) prípady, na ktoré prijímateľ dobrovoľne upozornil riadiaci orgán alebo certifikačný orgán a prv, ako niektorý z nich túto nezrovnalosť zistil, či už pred alebo po zahrnutí príslušných výdavkov do certifikovaného výkazu predloženého Komisii;

c) prípady, ktoré zistí a nápravu urobí riadiaci orgán alebo certifikačný orgán pred zahrnutím príslušného výdavku do výkazu výdavkov predloženého Komisii.

▼C1

Nezrovnalosti, ktoré predchádzajú bankrotu, a prípady podozrenia z podvodu sa však musia oznamovať.

▼M1

3.  Keď niektoré informácie uvedené v odseku 1, a najmä informácie týkajúce sa postupov používaných pri vytvorení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia nie sú k dispozícii alebo sa musia opraviť, členské štáty podľa možnosti dodajú chýbajúce alebo správne informácie pri predložení následných štvrťročných správ o nezrovnalostiach Komisii.

▼C1

4.  Nezrovnalosti, ktoré súvisia s operačnými programami na základe cieľa európskej územnej spolupráce, oznamuje členský štát, v ktorom prijímateľ zaplatil výdavok pri vykonávaní operácie. Členský štát súčasne informuje riadiaci orgán, certifikačný orgán pre daný program a audítorský orgán.

5.  Ak vnútroštátne ustanovenia predpisujú dôverný charakter skúmania, odovzdávanie informácií podlieha súhlasu kompetentného súdu alebo tribunálu.

6.  Keď členský štát neoznamuje žiadne nezrovnalosti na základe odseku 1, informuje o tejto skutočnosti Komisiu v termíne ustanovenom v odseku 1.

Článok 29

Naliehavé prípady

Každý členský štát ihneď podá správu Komisii, a ak je to potrebné, aj iným zainteresovaným členským štátom, o každej nezrovnalosti, ktorá sa zistila alebo ktorej existencia sa predpokladá, ak je obava, že sa veľmi rýchlo prejavia dôsledky mimo jeho územia alebo sa ukazuje, že sa uplatnil nový druh zneužitia.

▼M1

Článok 30

Podávanie správy o následných krokoch

1.  Okrem informácií uvedených v článku 28 ods. 1 členské štáty informujú Komisiu do dvoch mesiacov od konca každého štvrťroka, s odvolaním sa na všetky predchádzajúce správy podané na základe uvedeného článku, o podrobnostiach týkajúcich sa začatia, uzavretia alebo upustenia od postupov na uloženie administratívnych alebo trestných sankcií v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa, ako aj o výsledku takýchto postupov.

Pokiaľ ide o nezrovnalosti, v prípade ktorých boli uložené sankcie, uvádzajú členské štáty aj tieto informácie:

a) či sú sankcie administratívneho alebo trestného charakteru;

b) či sankcie vyplývajú z porušenia práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva;

c) ustanovenia, v ktorých sú sankcie stanovené;

d) či sa potvrdil podvod.

2.  Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytuje informácie súvisiace so špecifickou nezrovnalosťou alebo so skupinou nezrovnalostí.

▼C1

Článok 31

Elektronický prenos

Informácie, ktoré sa vyžadujú na základe článkov 28, 29 a 30 ods. 1, sa vždy, keď je to možné, zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím modulu, ktorý na tento účel poskytne Komisia prostredníctvom bezpečného pripojenia.

Článok 32

Úhrada súdnych výdavkov

Keď príslušné orgány členského štátu rozhodnú, a to na výslovnú žiadosť Komisie, o začatí alebo pokračovaní súdneho konania s cieľom vymôcť neoprávnene vyplatené sumy, Komisia sa môže zaviazať, že uhradí členskému štátu úplne alebo čiastočne súdne výdavky a výdavky súvisiace priamo s konaním, pri predložení podkladov, i keby konanie bolo neúspešné.

Článok 33

►M1  Spolupráca s členskými štátmi ◄

1.  Komisia udržiava primerané kontakty so zainteresovanými členskými štátmi na účely doplňovania poskytnutých informácií o nezrovnalostiach, ako je ustanovené v článku 28, o postupoch uvedených v článku 30, a najmä o možnosti vrátenia.

▼M1

2.  Bez toho, aby boli dotknuté kontakty uvedené v odseku 1, ak sa Komisia domnieva, že vzhľadom na charakter nezrovnalosti by sa rovnaké alebo podobné postupy mohli vyskytnúť aj v iných členských štátoch, predloží túto záležitosť Poradnému výboru na koordináciu prevencie sprenevery zriadenému rozhodnutím Komisie 94/140/ES ( 20 ).

Komisia každoročne informuje tento výbor a výbory uvedené v článkoch 103 a 104 nariadenia (ES) č. 1083/2006 o rádovej výške finančných prostriedkov ovplyvnených nezrovnalosťami, ktoré boli zistené, a o rôznych kategóriách nezrovnalostí členených podľa typu a počtu.

▼C1

3.  Komisia organizuje informačné stretnutia na úrovni Spoločenstva pre zástupcov členských štátov na účely posúdenia informácií získaných podľa článkov 28, 29 a 30 a podľa odseku 1 tohto článku. Toto posúdenie je zamerané na poučenie sa z nezrovnalostí, preventívnych opatrení a súdnych konaní.

4.  Na žiadosť členského štátu alebo Komisie sa členské štáty a Komisia navzájom radia s cieľom vyplniť medzery škodlivé pre záujmy Spoločenstva, ktoré sa objavili počas vykonávania platných ustanovení.

Článok 34

Používanie informácií

Komisia môže používať všetky informácie všeobecného alebo operačného charakteru, ktoré poskytujú členské štáty na základe tohto nariadenia, na vykonávanie analýz rizík a na základe získaných informácií môže vyhotovovať správy a vytvárať systémy včasného varovania, ktoré slúžia na efektívnejšie zisťovanie rizík.

▼M1 —————

▼C1

Článok 36

Nezrovnalosti menšieho rozsahu, ktoré netreba oznamovať

1.  Ak sa nezrovnalosti týkajú súm nižších ako 10 000 EUR účtovateľných do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, členské štáty nezasielajú Komisii informácie ustanovené v článkoch 28 a 30, pokiaľ o to Komisia výslovne nepožiada.

▼M1 —————

▼M1

2.  Členské štáty, ktoré euro neprijali za svoju menu ku dňu predloženia správy podľa článku 28 ods. 1, prepočítajú sumy v národnej mene na eurá s použitím výmenného kurzu uvedeného v článku 81 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Ak sa sumy týkajú výdavkov zaevidovaných na účtoch certifikačného orgánu počas obdobia dlhšieho ako jeden mesiac, môže sa použiť výmenný kurz mesiaca, v ktorom boli výdavky naposledy zaevidované. Ak tento výdavok nebol zaevidovaný na účtoch certifikačného orgánu, použije sa najnovší účtovný výmenný kurz, ktorý zverejnila Komisia elektronicky.

▼C1Oddiel 5

Osobné údaje

Článok 37

Ochrana osobných údajov

1.  Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť každému neoprávnenému zverejneniu informácií uvedených v článku 14 ods. 1 alebo prístupu k nim, informácií, ktoré Komisia zhromaždila pri svojich auditoch, a informácií uvedených v oddiele 4.

2.  Informácie uvedené v článku 14 ods. 1 spolu s informáciami, ktoré zhromaždila Komisia pri svojich auditoch, Komisia použije výlučne na výkon svojich povinností na základe článku 72 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Prístup k týmto informáciám má Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom.

3.  Informácie uvedené v oddiele 4 sa nesmú zasielať iným osobám, ako sú tie osoby v členských štátoch alebo v inštitúciách Spoločenstva, ktorých povinnosti vyžadujú, aby tento prístup mali, pokiaľ členský štát, ktorý tieto informácie poskytuje, to výslovne neodsúhlasil.

4.  Všetky osobné údaje zahrnuté do informácií uvedených v článku 7 ods. 2 písm. d) sa spracúvajú len na účel stanovený v tomto článku.Oddiel 6

Finančná náprava za nedodržanie doplnkovosti

Článok 38

Sadzby finančnej nápravy

1.  Keď Komisia urobí finančnú nápravu v súlade s článkom 99 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1083/2006, náprava sa vypočíta podľa odseku 2 tohto článku.

2.  Sadzba finančnej nápravy sa zistí odpočítaním 3 percentuálnych bodov z rozdielu medzi schválenou cieľovou úrovňou a dosiahnutou úrovňou, vyjadreného v percentách zo schválenej cieľovej úrovne, a vydelením výsledku 10.

Finančná náprava sa určí uplatnením tejto sadzby finančnej nápravy na príspevok členského štátu zo štrukturálnych fondov na základe cieľa Konvergencia za celé programové obdobie.

3.  Ak rozdiel medzi schválenou cieľovou úrovňou a dosiahnutou úrovňou, vyjadrený v percentách zo schválenej cieľovej úrovne, ako sa uvádza v odseku 2, sú 3 % alebo menej, nerobí sa žiadna finančná náprava.

4.  Finančná náprava nepresiahne 5 % z pridelených financií členského štátu zo štrukturálnych fondov na základe cieľa Konvergencia za celé programové obdobie.Oddiel 7

Elektronická výmena údajov

Článok 39

Počítačový systém na výmenu údajov

Na účely článkov 66 a 76 nariadenia (ES) č. 1083/2006 bude zavedený počítačový systém na výmenu údajov ako nástroj na výmenu všetkých údajov v súvislosti s operačným programom.

Výmena údajov medzi každým členským štátom a Komisiou sa bude vykonávať použitím počítačového systému, ktorý zavedie Komisia a ktorý umožňuje bezpečnú výmenu údajov medzi Komisiou a každým členským štátom.

Členské štáty sa budú zúčastňovať na ďalšom vývoji počítačového systému na výmenu údajov.

Článok 40

Obsah počítačového systému na výmenu údajov

1.  Počítačový systém na výmenu údajov obsahuje informácie spoločného záujmu pre Komisiu a členské štáty a minimálne tieto údaje potrebné pre finančné transakcie:

a) orientačné každoročné pridelenie prostriedkov z každého fondu na každý operačný program, ako je ustanovené v národnom strategickom referenčnom rámci, v súlade so vzorom v prílohe XV;

b) finančné plány pre operačné programy v súlade so vzorom v prílohe XVI;

c) výkazy výdavkov a žiadosti o platby v súlade so vzorom v prílohe X;

d) ročné predpoklady pravdepodobných platieb výdavkov v súlade so vzorom v prílohe XVII;

e) finančný oddiel výročných správ a záverečných vykonávacích správ v súlade so vzorom v prílohe XVIII bode 2.1.

2.  Okrem údajov v odseku 1 počítačový systém na výmenu údajov obsahuje minimálne tieto dokumenty a údaje spoločného záujmu, ktoré umožňujú vykonávanie monitorovania:

a) národný strategický referenčný rámec uvedený v článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

b) údaje, ktorými sa zisťuje súlad s doplnkovosťou v súlade so vzorom v prílohe XIX;

c) operačné programy, vrátane údajov týkajúcich sa kategorizácie podľa vzoru v časti B prílohy II a v súlade s tabuľkami ustanovenými v časti A prílohy II;

d) rozhodnutia Komisie týkajúce sa príspevkov z fondov;

e) žiadosti o pomoc pre veľké projekty uvedené v článkoch 39, 40 a 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v súlade s prílohami XXI a XXII k tomuto nariadeniu, spolu s vybranými údajmi z týchto príloh stanovenými v prílohe XX;

f) vykonávacie správy v súlade s prílohou XVIII, vrátane údajov týkajúcich sa kategorizácie podľa vzoru v časti C prílohy II a v súlade s tabuľkami ustanovenými v časti A prílohy II;

g) údaje o účastníkoch operácií ESF podľa priority v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XXIII;

h) opis riadiacich a kontrolných systémov v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XII;

i) stratégia auditu v súlade so vzorom uvedenom v prílohe V;

j) správy a posudky z auditov v súlade so vzormi uvedenými v prílohách VI, VII, VIII, IX a XIII a korešpondencia medzi Komisiou a každým členským štátom;

k) výkaz výdavkov v súvislosti s čiastočným ukončením v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV;

l) ročný výkaz vybratých a vrátených súm a neukončených prípadov vymáhania v súlade s prílohou XI;

m) komunikačný plán uvedený v článku 2.

3.  Údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prenášajú, keď je to vhodné, vo formáte uvedenom v prílohách.

Článok 41

Fungovanie počítačového systému na výmenu údajov

1.  Komisia a orgány, ktoré určí členský štát podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006, a orgány, ktorým bola táto úloha pridelená, zaregistrujú v počítačovom systéme na výmenu údajov dokumenty, za ktoré zodpovedajú, a všetky ich aktualizácie, a to v požadovanom formáte.

2.  Členské štáty sústreďujú a zasielajú Komisii požiadavky na prístupové práva do počítačového systému na výmenu údajov.

3.  Výmeny údajov a transakcií sú označené elektronickým podpisom v zmysle smernice 1999/93/ES. Členské štáty a Komisia uznávajú zákonnú platnosť a prípustnosť elektronického podpisu, použitého v počítačovom systéme na výmenu údajov, ako dôkazu pri súdnych konaniach.

4.  Náklady na vývoj počítačového systému na výmenu údajov sa financujú zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na základe článku 45 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Všetky náklady na rozhranie medzi spoločným počítačovým systémom na výmenu údajov a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi počítačovými systémami a všetky náklady na prispôsobenie vnútroštátnych, regionálnych a miestnych systémov požiadavkám na základe nariadenia (ES) č. 1083/2006 sú oprávnené podľa článku 46 tohto nariadenia.

Článok 42

Prenos údajov prostredníctvom počítačového systému na výmenu údajov

1.  K počítačovému systému na výmenu údajov budú mať členské štáty a Komisia prístup priamo alebo cez rozhranie na automatickú synchronizáciu a registráciu údajov so štátnymi, regionálnymi a miestnymi počítačovými riadiacimi systémami.

2.  Za dátum postúpenia dokumentov Komisii sa považuje dátum, keď členský štát zaznamená dokumenty do počítačového systému na výmenu údajov.

3.  V prípadoch pôsobenia vyššej moci, a najmä pri poruche počítačového systému na výmenu údajov alebo ak nie je trvalé spojenie, dotknutý členský štát môže zaslať Komisii dokumenty, ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 v tlačenej podobe s použitím formulárov stanovených v prílohách II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII a XXIII k tomuto nariadeniu. Keď vyššia moc pominie, členský štát bez odkladu zaregistruje príslušné dokumenty v počítačovom systéme na výmenu údajov.

Odchylne od odseku 2 sa za dátum odoslania, ktorý sa ma postúpiť, považuje dátum zaslania dokumentov v tlačenej podobe.Oddiel 8

Nástroje finančného inžinierstva

Článok 43

►M1  Všeobecné ustanovenia ◄

▼M2

1.  Články 43 až 46 platia pre nástroje finančného inžinierstva vo forme opatrení pre návratné investície alebo pre poskytovanie záruk za návratné investície alebo pre obidva tieto nástroje v:

a) podnikoch, predovšetkým v malých a stredných podnikoch (MSP) vrátane mikropodnikov, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES ( 21 ) od 1. januára 2005;

b) verejno-súkromných partnerstvách alebo v iných projektoch rozvoja miest začlenených do integrovaných programov trvalo udržateľného rozvoja miest v prípade fondov rozvoja miest;

c) vo fondoch alebo iných stimulačných programoch v oblasti energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich obytných objektoch.

▼M1

2.  Nástroje finančného inžinierstva, vrátane holdingových fondov, sú nezávislé právnické subjekty, ktoré sa riadia dohodami medzi spolufinancujúcimi partnermi alebo akcionármi alebo ako osobitný finančný blok v rámci finančnej inštitúcie.

Keď je nástroj finančného inžinierstva v rámci finančnej inštitúcie, ustanoví sa ako osobitný finančný blok, podliehajúci špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie, ktorými sa ustanovuje najmä to, že sa vedú osobitné účty na odlíšenie nových zdrojov investovaných do nástroja finančného inžinierstva, vrátane zdrojov z príspevku operačného programu, od zdrojov, ktoré mala inštitúcia pôvodne k dispozícii.

Komisia nebude spolufinancujúcim partnerom ani akcionárom v nástrojoch finančného inžinierstva.

3.  Keď riadiace orgány alebo holdingové fondy vyberú nástroje finančného inžinierstva, nástroje finančného inžinierstva predkladajú podnikateľský plán alebo iný vhodný dokument.

Podmienky pre príspevky z operačných programov do nástrojov finančného inžinierstva sa ustanovia v dohode o financovaní, ktorú uzatvorí riadne poverený zástupca nástroja finančného inžinierstva a členský štát alebo riadiaci orgán alebo prípadne holdingový fond.

Dohoda o financovaní obsahuje minimálne tieto prvky:

a) investičnú stratégiu a plánovanie;

b) ustanovenia na monitorovanie vykonávania;

c) postup na vystúpenie príspevku operačného programu z nástroja finančného inžinierstva;

d) ustanovenia na zrušenie nástroja finančného inžinierstva, vrátane opakovaného použitia zdrojov vrátených do nástroja finančného inžinierstva z investícií alebo zvyšných zdrojov po dodržaní všetkých záruk, zodpovedajúcich príspevku z operačného programu.

▼C1

4.   ►M1  Náklady na riadenie v ročnom priemere za dobu trvania pomoci, pokiaľ sa po verejnej súťaži v súlade s platnými pravidlami nepreukáže potrebné vyššie percento, nesmú prekročiť žiaden z nasledujúcich limitov: ◄

a) 2 % z kapitálu, ktorým prispel operačný program do holdingových fondov, alebo z kapitálu, ktorým prispel operačný program alebo holdingový fond do záručných fondov;

b) 3 % z kapitálu, ktorým prispel operačný program alebo holdingový fond do nástroja finančného inžinierstva vo všetkých ostatných prípadoch, s výnimkou mikroúverových nástrojov orientovaných na mikropodniky;

c) 4 % z kapitálu, ktorým prispel operačný program alebo holdingový fond do mikroúverových nástrojov orientovaných na mikropodniky.

▼M1

5.  Výnosy z ekvitných investícií, úverov, iných návratných investícií a zo záruk za návratné investície, znížené o pomerný podiel nákladov na riadenie a výkonnostné stimuly, sa môžu prednostne prideľovať investorom, ktorí fungujú podľa zásady investovania v trhovej ekonomike. Takéto výnosy sa môžu prideliť až do výšky odmeny stanovenej v predpisoch nástrojov finančného inžinierstva, čím sa rozdelia úmerne medzi všetkých spolufinancujúcich partnerov alebo akcionárov.

▼M2

6.  Dotácie alebo inú pomoc z operačného programu môžu získať aj podniky, verejno-súkromné partnerstvá a iné projekty začlenené do integrovaných programov trvalo udržateľného rozvoja miest, ako aj činnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov, ktoré sú podporované nástrojmi finančného inžinierstva.

▼M1

7.  Riadiace orgány prijmú opatrenia na minimalizovanie deformácie hospodárskej súťaže v rizikovom kapitále alebo na úverových trhoch a na trhu so súkromnými zárukami.

▼C1

Článok 44

►M1  Holdingové fondy ◄

1.  Keď sa zo štrukturálnych fondov financujú nástroje finančného inžinierstva organizované prostredníctvom holdingových fondov, členský štát alebo riadiaci orgán uzatvorí dohodu o financovaní s holdingovým fondom, v ktorej sa ustanovia opatrenia a ciele.

V dohode o financovaní sa prihliada na:

▼M2

a) pokiaľ ide o nástroje finančného inžinierstva, ktorými sa podporujú podniky, najmä MSP vrátane mikropodnikov, závery hodnotenia rozdielu medzi ponukou takýchto nástrojov a dopytom po nich;

▼C1

b) pokiaľ ide o fondy rozvoja miest, na štúdie rozvoja miest alebo hodnotenia a integrované plány rozvoja miest začlenené do operačných programov;

▼M2

c) pokiaľ ide o fondy alebo iné stimulačné programy v oblasti energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov, príslušné regulačné rámce na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov a príslušné národné stratégie.

▼M1

2.  V dohode o financovaní podľa odseku 1 sa ustanovuje najmä:

a) podmienky pre príspevky z operačného programu do holdingového fondu;

b) výzvy na prejavenie záujmu určené nástrojom finančného inžinierstva v súlade s platnými pravidlami;

c) posúdenie a výber nástrojov finančného inžinierstva zo strany holdingového fondu;

d) zavedenie a monitorovanie investičnej politiky alebo cielených programov a akcií na rozvoj miest;

e) podávanie správ zo strany holdingového fondu členským štátom alebo riadiacim orgánom;

f) monitorovanie realizácie investícií;

g) požiadavky auditov;

h) politika vystúpenia holdingového fondu z nástrojov finančného inžinierstva;

i) ustanovenia na zrušenie holdingového fondu, vrátane opakovaného použitia zdrojov vrátených z investícií alebo zvyšných zdrojov po dodržaní všetkých záruk, zodpovedajúcich príspevku z operačného programu.

V prípade nástrojov finančného inžinierstva podporujúcich podniky obsahujú ustanovenia o zavedení a monitorovaní investičnej politiky uvedenej v prvom pododseku písmene d) minimálne označenie cieľových podnikov a produktov finančného inžinierstva, ktoré majú dostať podporu.

▼M1 —————

▼M3

Článok 45

Dodatočné ustanovenia vzťahujúce sa na nástroje finančného inžinierstva pre podniky

Nástroje finančného inžinierstva pre podniky uvedené v článku 43 ods. 1 písm. a) sa používajú iba na investície do tých aktivít, ktoré správcovia nástrojov finančného inžinierstva považujú za potenciálne ekonomicky životaschopné.

Neinvestuje sa do firiem v ťažkostiach v zmysle usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach ( 22 ) z 10. októbra 2004.

▼C1

Článok 46

►M1  Fondy rozvoja miest ◄

▼M1

1.  Keď sa zo štrukturálnych fondov financujú fondy rozvoja miest, tieto prostriedky sa investujú do verejno-súkromných partnerstiev alebo iných projektov začlenených do integrovaného programu pre trvalo udržateľný rozvoj miest. Tieto verejno-súkromné partnerstvá alebo iné projekty neobsahujú vytváranie a vývoj nástrojov finančného inžinierstva, ako sú rizikové kapitálové fondy, pôžičkové a záručné fondy pre podniky.

2.  Na účely odseku 1 fondy rozvoja miest investujú prostredníctvom pôžičiek a záruk alebo ekvivalentných nástrojov a prostredníctvom vlastného kapitálu.

▼C1

3.  Keď sa fondy rozvoja miest financujú zo štrukturálnych fondov, príslušné fondy nevykonávajú nové financovanie akvizícií alebo účasti v projektoch, ktoré už skončili.KAPITOLA III

USTANOVENIA VYKONÁVAJÚCEHO NARIADENIA (ES) Č. 1080/2006Oddiel 1

Oprávnenosť nákladov na bývanie

▼M1

Článok 47

Zásahy v oblasti bývania

1.  Pri určení oblastí uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (ES) č. 1080/2006 členské štáty zohľadňujú minimálne jedno z týchto kritérií:

a) vysoká úroveň chudoby a vylúčenia;

b) vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti;

c) neistý demografický vývoj;

d) nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v kvalifikácii a vysoká miera neukončeného vzdelania;

e) vysoká úroveň kriminality a delikvencie;

f) mimoriadne zanedbané prostredie;

g) nízka úroveň hospodárskej aktivity;

h) vysoký počet prisťahovalcov, etnických a menšinových skupín alebo utečencov;

i) pomerne nízka úroveň hodnoty bývania;

j) nízka úroveň energetickej hospodárnosti v budovách.

▼M2

2.  So zreteľom na článok 7 ods. 2nariadenia (ES) č. 1080/2006 sú výdavky na bývanie v prospech marginalizovaných skupín obyvateľstva oprávnené len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) takáto investícia do bývania je súčasťou integrovaného prístupu a podpora zásahov do bývania v prospech marginalizovaných skupín obyvateľstva sa poskytuje popri iných druhoch zásahov, a to najmä v oblasti vzdelávania, zdravia, sociálneho začlenenia a zamestnanosti;

b) fyzickým umiestnením takýchto obytných priestorov sa zabezpečuje priestorové začlenenie takýchto skupín do väčšinovej spoločnosti a neprispieva sa ním ku segregácii, izolácii a vylúčeniu.

▼C1Oddiel 2

Pravidlá oprávnenosti platné pre operačné programy v rámci cieľa európskej územnej spolupráce

Článok 48

Pravidlá o oprávnenosti výdavkov

Bez toho, aby bol dotknutý zoznam neoprávnených výdavkov v článku 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006, pravidlá článkov 49 až 53 tohto nariadenia sa uplatňujú v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1080/2006 na určovanie oprávnenosti výdavkov pri operáciách vybratých ako súčasť operačného programu na základe cieľa európskej územnej spolupráce.

Článok 49

Finančné poplatky a náklady na záruky

Ako príspevok z EFRR sú oprávnené nasledujúce poplatky a náklady:

a) poplatky za cezhraničné finančné transakcie sú oprávnené;

b) keď vykonanie nejakej operácie vyžaduje otvorenie osobitného účtu alebo účtov, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtu alebo účtov;

c) poplatky za právne poradenstvo, notárske poplatky, náklady na technických a finančných expertov a náklady na účtovníctvo a audity, ak sú priamo viazané na spolufinancovanú operáciu a sú potrebné na jej prípravu alebo vykonanie, alebo v prípade nákladov na účtovníctvo a audity, ak súvisia s požiadavkami, ktoré ukladá riadiaci orgán;

d) náklady na záruky, ktoré poskytuje banka alebo iná finančná inštitúcia, pokiaľ sa tieto záruky vyžadujú v zmysle právnych predpisov štátu alebo Spoločenstva.

Pokuty, finančné sankcie a výdavky na právne spory nie sú oprávnené.

Článok 50

Výdavky verejných orgánov v súvislosti s vykonávaním operácií

1.  Okrem technickej pomoci pre operačný program podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sú oprávnené tieto výdavky, ktoré platia verejné orgány pri príprave alebo vykonávaní operácie:

a) náklady na odborné služby, ktoré poskytuje iný verejný orgán ako prijímateľ, pri príprave alebo vykonávaní operácie;

b) náklady na poskytovanie služieb súvisiacich s prípravou a vykonaním operácie, ktoré poskytuje verejný orgán, ktorý je sám prijímateľom a ktorý vykonáva operáciu samostatne, bez pomoci externých poskytovateľov služieb.

2.  Náklady uvedené v odseku 1 písm. a) príslušný verejný orgán fakturuje prijímateľovi alebo tieto náklady certifikuje na základe dokladov, ktoré majú rovnocennú hodnotu ako faktúry a umožňujú zistiť skutočné náklady, ktoré tento orgán zaplatil za danú operáciu.

▼M1

3.  Tieto náklady uvedené v odseku 1 písm. b) sú oprávnené, ak nevyplývajú zo zákonných povinností verejného orgánu ani z jeho každodenných riadiacich, monitorovacích a kontrolných úloh a súvisia buď s výdavkami skutočne a priamo zaplatenými za spolufinancovanú operáciu, alebo s vecnými príspevkami, ako sa uvádza v článku 51.

▼C1

Článok 51

Vecné príspevky

1.  Vecné príspevky verejného alebo súkromného prijímateľa sú oprávneným výdavkom, ak spĺňajú tieto podmienky:

a) spočívajú v poskytnutí pozemku alebo nehnuteľnosti, zariadenia alebo surovín, výskumných alebo odborných prác alebo neplatenej dobrovoľnej práce;

b) ich hodnota sa dá nezávisle vyhodnotiť a podrobiť auditu.

2.  V prípade poskytnutia pozemku alebo nehnuteľnosti ich hodnotu potvrdí nezávislý odborný znalec alebo riadne splnomocnený úradný orgán.

3.  V prípade neplatenej dobrovoľnej práce sa hodnota tejto práce určí s prihliadnutím na čas strávený v práci a hodinovú a dennú výšku odmeny za rovnocennú prácu.

Článok 52

Režijné náklady

Režijné náklady sú oprávnené, ak vychádzajú zo skutočných nákladov, ktoré možno pripísať vykonávaniu príslušnej operácie, alebo z priemerných skutočných nákladov, ktoré možno pripísať operáciám rovnakého typu.

Paušálne sadzby na základe priemerných nákladov nesmú presiahnuť 25 % tých priamych nákladov na operáciu, ktoré môžu ovplyvniť výšku režijných nákladov. O výpočte paušálnych sadzieb sa vedie riadna dokumentácia a pravidelne sa prehodnocujú.

▼M1

Prvý a druhý odsek sa uplatňujú iba na operácie schválené pred 13. októbra 2009 a pri ktorých nebola využitá možnosť členských štátov stanovená v článku 7 ods. 4 bode i) nariadenia (ES) č. 1080/2006.

▼C1

Článok 53

Odpisovanie

Výdavky na odpisy odpísateľných aktív priamo použitých na operáciu a vynaložených počas doby ich spolufinancovania sú oprávnené, ak sa získanie týchto aktív nevykáže ako oprávnený výdavok.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Zrušovacie ustanovenie

1.  Nariadenia (ES) č. 1681/94, (ES) č. 1159/2000, (ES) č. 1685/2000, (ES) č. 438/2001 a (ES) č. 448/2001 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Ustanovenia zrušených nariadení naďalej platia pre pomoc schválenú na základe nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2.  Nariadenia (ES) č. 1831/94, (ES) č. 1386/2002, (ES) č. 16/2003 a (ES) č. 621/2004 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Ustanovenia zrušených nariadení naďalej platia pre rozhodnutia prijaté na základe nariadenia (ES) č. 1164/94.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

OPIS SYMBOLOV

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

HERALDICKÝ OPIS

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.

GEOMETRICKÝ OPIS

image

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

REGULAČNÉ FARBY

Znak má tieto farby:

 PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika,

 PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

ŠTVORFAREBNÝ POSTUP

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu.

 Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“.

 PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

▼M1

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá na internetovej palete farbe RGB: 0/51/153 (šestnástkovo: 003399) a PANTONE ŽLTÁ zodpovedá na internetovej palete farbe RGB: 255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

▼C1

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

image

Ak používate modrú farbu (reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

image

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

image
PRÍLOHA II

KATEGORIZÁCIA POMOCI Z FONDOV ( 23 ) NA ROKY 2007 — 2013

Časť A:   Kódy podľa oblastiTABUĽKA 1:  KÓDY PRE OBLASŤ PRIORITNÝCH TÉM

Kód

Prioritná téma

Výskum a technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie

01

Činnosti VTR vo výskumných strediskách

02

Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii

03

Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)

04

Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)

05

Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem

06

Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)

07

Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)

08

Iné investície do firiem

09

Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP

Informačná spoločnosť

10

Telefónne infraštruktúry (vrátane širokopásmových sietí)

11

Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)

12

Informačné a komunikačné technológie (TEN-IKT)

13

Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)

14

Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)

15

Iné opatrenia na zlepšenie prístupu MSP k IKT a ich účinné využívanie

Doprava

16

Železnice

17

Železnice (TEN-T)

18

Mobilný železničný majetok

19

Mobilný železničný majetok (TEN-T)

20

Diaľnice

21

Diaľnice (TEN-T)

22

Štátne cesty

23

Regionálne/miestne cesty

24

Cyklistické dráhy

25

Mestská doprava

26

Multimodálna doprava

27

Multimodálna doprava (TEN-T)

28

Inteligentné dopravné systémy

29

Letiská

30

Prístavy

31

Vnútrozemské vodné cesty (regionálne a miestne)

32

Vnútrozemské vodné cesty (TEN-T)

Energetika

33

Elektrina

34

Elektrina (TEN-E)

35

Zemný plyn

36

Zemný plyn (TEN-E)

37

Ropné výrobky

38

Ropné výrobky (TEN-E)

39

Obnoviteľné zdroje energie: veterná

40

Obnoviteľné zdroje energie: slnečná

41

Obnoviteľné zdroje energie: biomasa

42

Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné

43

Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou

Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

44

Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom

45

Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)

46

Spracovanie vody (odpadová voda)

47

Kvalita vzduchu

48

Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia

49

Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene

50

Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy

51

Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000)

52

Podpora čistej mestskej dopravy

53

Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenia)

54

Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám

Cestovný ruch

55

Podpora prírodného bohatstva

56

Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva

57

Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu

Kultúra

58

Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva

59

Rozvoj kultúrnej infraštruktúry

60

Iná pomoc na zlepšovanie služieb v oblasti kultúry

Obnova miest a vidieka

61

Integrované projekty na obnovu miest a vidieka

Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov

62

Rozvoj systémov a stratégií celoživotného vzdelávania vo firmách; odborná príprava a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti zmene; podpora podnikania a inovácie

63

Navrhovanie a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce

64

Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností

Zlepšovanie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť

65

Modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce

66

Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce

67

Opatrenia na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho pracovného života

68

Podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov

69

Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a zvýšenie trvalo udržateľnej účasti a pokroku žien v oblasti zamestnanosti na zníženie segregácie na základe pohlavia na trhu práce a zosúladenie pracovného a súkromného života ako napr. opatrenia uľahčujúce prístup k starostlivosti o dieťa a k starostlivosti o závislé osoby

70

Konkrétne opatrenia na zvýšenie účasti migrantov na zamestnanosti, a tým aj na posilnenie ich spoločenskej integrácie

Zlepšenie sociálneho začlenenia znevýhodnených osôb

71

Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku

Zlepšovanie ľudského kapitálu

72

Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike

73

Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného prístupu k východiskovému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich zvýšenej kvality

74

Rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácii najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a prepájanie činností univerzít, výskumných stredísk a podnikov

Investície do sociálnej infraštruktúry

75

Vzdelávacia infraštruktúra

76

Zdravotná infraštruktúra

77

Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti

78

Infraštruktúra bývania

79

Iná sociálna infraštruktúra

Mobilizácia za reformy v oblasti zamestnanosti a začleňovania

80

Podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom vytvárania sietí príslušných zainteresovaných strán

Posilňovanie inštitucionálnej kapacity na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni

81

Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov

Znižovanie dodatočných nákladov, ktoré bránia rozvoju najodľahlejších regiónov

82

Kompenzácie všetkých dodatočných nákladov v dôsledku nedostatočného prístupu a územnej rozdrobenosti

83

Osobitné opatrenia určené na kompenzáciu dodatočných nákladov v dôsledku faktorov súvisiacich s veľkosťou trhu

84

Podpora kompenzácie dodatočných nákladov v dôsledku klimatických podmienok a problémov súvisiacich s reliéfom krajiny

Technická pomoc

85

Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

86

Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikáciaTABUĽKA 2:  KÓDY PRE OBLASŤ FORMY FINANCOVANIA

Kód

Forma financovania

01

Nenávratná dotácia

02

Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)

03

Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)

04

Iné formy financovaniaTABUĽKA 3:  KÓDY PRE ÚZEMNÚ OBLASŤ

Kód

Typ územia

01

Mestské

02

Horské

03

Ostrovné

04

Riedko a veľmi riedko osídlené oblasti

05

Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

06

Bývalé vonkajšie hranice EÚ (po 30.4.2004)

07

Najodľahlejšie oblasti

08

Oblasť cezhraničnej spolupráce

09

Oblasť nadnárodnej spolupráce

10

Oblasť medziregionálnej spolupráce

00

Neuplatňuje saTABUĽKA 4:  KÓDY PRE OBLASŤ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Kód

Hospodárska činnosť (1)

01

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo

02

Rybolov

03

Výroba potravín a nápojov

04

Výroba textílií a odevov

05

Výroba dopravných prostriedkov

06

Nešpecifikované výrobné odvetvia

07

Ťažba a úprava energetických surovín

08

Dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody

09

Zber, čistenie a rozvod vody

10

Pošta a telekomunikácie

11

Doprava

12

Stavebníctvo

13

Veľkoobchod a maloobchod

14

Hotely a reštaurácie

15

Finančné sprostredkovanie

16

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

17

Verejná správa

18

Školstvo

19

Zdravotnícke činnosti

20

Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby

21

Činnosti súvisiace so životným prostredím

22

Iné nešpecifikované služby

00

Neuplatňuje sa

(1)   Na základe štatistického zatriedenia hospodárskych činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 1); nariadenie (ES) č. 29/2002 z 19. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990.TABUĽKA 5:  KÓDY PRE OBLASŤ UMIESTNENIA

Kód

Umiestnenie (1)

 

Kód regiónu alebo oblasti, kde je operácia umiestnená/vykonáva sa (úroveň NUTS (2), prípadne iná úroveň, napr. cezhraničná, nadnárodná, medziregionálna)

 

 

 

 

 

 

(1)   Kolónka 4 prílohy III A.

(2)   Kódy pre túto oblasť možno nájsť v Nomenklatúre územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), ktorá je prílohou k nariadeniu (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003, zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 1888/2005 z 26. októbra 2005.

Časť B:   Orientačné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórie v operačnom programe

Referenčné číslo Komisie: …

Názov programu: …

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný operačný program: …/…/…(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

Oblasť 1

Prioritná téma

Oblasť 2

Forma financovania

Oblasť 3

Územie

Kód (1)

Suma (2)

Kód (1)

Suma (2)

Kód (1)

Suma (2)

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

Spolu

 

Spolu

 

(1)   Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia.

(2)   Odhadovaná výška príspevku Spoločenstva pre každú kategóriu.

Časť C:   Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej vykonávacej správe

Referenčné číslo Komisie: …

Názov programu: …

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný operačný program: …/…/…Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5

Kód (1)

Oblasť 1

Prioritná téma

Kód (1)

Oblasť 2

Forma financovania

Kód (1)

Oblasť 3

Územie

Kód (1)

Oblasť 4

Hospodárska činnosť

Kód (1)

Oblasť 5

Umiestnenie

Suma (2)

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

(1)   Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia.

(2)   Pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategórií.

▼M1
PRÍLOHA III

ZOZNAM ÚDAJOV O OPERÁCIÁCH, KTORÉ SA NA POŽIADANIE OZNAMUJÚ KOMISII NA ÚČELY KONTROL DOKUMENTÁCIE A KONTROL NA MIESTE NA ZÁKLADE ČLÁNKU 14

A.   Údaje o operáciách (v znení schvaľovacieho rozhodnutia, zmeneného a doplneného)Pole 1.

Kód CCI operačného programu

Pole 2.

Číslo priority

Pole 3.

Názov fondu

Pole 4.

Kód regiónu alebo oblasti, kde je operácia umiestnená/vykonáva sa (úroveň NUTS prípadne iná)

Pole 5.

Certifikačný orgán

Pole 6.

Riadiaci orgán

Pole 7.

Sprostredkovateľský orgán, ktorý vykazuje výdavok certifikačnému orgánu, ak sa uplatňuje

Pole 8.

Osobitné kódové číslo operácie

Pole 9.

Krátky opis operácie

Pole 10.

Dátum začiatku operácie

Pole 11.

Dátum ukončenia operácie

Pole 12.

Orgán, ktorý vydáva schvaľovacie rozhodnutie

Pole 13.

Dátum schválenia

Pole 14.

Referencia prijímateľa

Pole 15.

Mena (ak je iná ako euro)

Pole 16.

 

Pole 17.

Celková výška oprávnených výdavkov, ktoré majú zaplatiť prijímatelia

Pole 18.

Zodpovedajúci štátny príspevok

Pole 19.

 

B.   Výdavky vykazované za operáciuPole 20.

Interné referenčné číslo poslednej žiadosti o úhradu z operácie

Pole 21.

Dátum, v ktorom bola posledná žiadosť o úhradu z operácie vložená do monitorovacieho systému

Pole 22.

Celková výška oprávnených výdavkov zaplatených prijímateľmi a vykázaných v poslednej žiadosti o úhradu z operácie vloženej do monitorovacieho systému

Pole 23.

Celková výška oprávnených výdavkov zaplatených prijímateľmi, pre ktoré boli podané žiadosti o úhradu

Pole 24.

Miesto uloženia podrobných podkladových dokumentov k žiadosti, ak sa nachádzajú mimo priestorov prijímateľa

Pole 25.

Výdavky z EFRR na operačné programy spolufinancované z ESF (1)

Pole 26.

Výdavky z ESF na operačné programy spolufinancované z EFRR (2)

Pole 27.

Výdavky zaplatené v oblastiach susediacich s oprávnenými oblasťami (cezhraničná spolupráca) (3)

Pole 28.

Výdavky, ktoré zaplatili partneri sídliaci mimo oblasti (nadnárodná spolupráca) (4)

Pole 29.

Výdavky zaplatené mimo Spoločenstva (cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca) (5)

Pole 30.

Výdavky zaplatené za nákup pozemkov (6)

Pole 31.

Výdavky zaplatené za bývanie (7)

Pole 32.

Výdavky zaplatené za nepriame náklady/režijné náklady, vykázané v paušálnych sadzbách, paušálne náklady vypočítané na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov a jednorazové sumy (8)

Pole 33.

Príjmy odpočítané z výdavkov z operácie a zahrnuté do výkazu výdavkov a žiadosti o platbu

Pole 34.

Finančné nápravy odpočítané z výdavkov z operácie a zahrnuté do výkazu výdavkov a žiadosti o platbu

Pole 35.

Celková výška oprávnených výdavkov vykázaných za operáciu a zodpovedajúci štátny príspevok zahrnuté do výkazu výdavkov, ktorý Komisii zaslal certifikačný orgán (v eurách)

Pole 36.

Celková výška oprávnených výdavkov vykázaných za operáciu a zodpovedajúci štátny príspevok zahrnuté do výkazu výdavkov, ktorý Komisii zaslal certifikačný orgán (národná mena)

Pole 37.

Dátum posledného výkazu výdavkov od certifikačného orgánu, ktorý obsahuje výdavky za operáciu

Pole 38.

Dátum overenia vykonaného na základe článku 13 ods. 2 písm. b)

Pole 39.

Dátum auditov na základe článku 16 ods. 1

Pole 40.

Orgán, ktorý vykonáva audit alebo overovanie

Pole 41.

 

(1)   Pole 25: uvádza sa pre operačné programy spolufinancované z ESF, keď sa využíva možnosť uvedená v článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo možnosť uvedená v článku 8 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(2)   Pole 26 sa uvádza pre operačné programy spolufinancované z EFRR, keď sa využíva možnosť uvedená v článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo možnosť uvedená v článku 8 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(3)   Článok 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(4)   Článok 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(5)   Článok 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(6)   Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(7)   Článok 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1080/2006.

(8)   Článok 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006 a článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

▼C1
PRÍLOHA IV

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE NÁHODNÝ ŠTATISTICKÝ VÝBER VZORIEK NA ZÁKLADE ČLÁNKU 17 (VÝBER VZORIEK)

1. Metóda náhodného štatistického výberu vzoriek umožňuje z výsledkov auditov vzorky odvodzovať závery o celkových výdavkoch, z ktorých sa vzorka vybrala, a teda poskytuje dôkazy na získanie istoty o fungovaní riadiacich a kontrolných systémov.

2. Istota o fungovaní systémov sa získa tak, že sa stanoví stupeň spoľahlivosti vyplývajúci zo záverov auditov systému a z auditov operácií vo vzorke vybratej metódou náhodného štatistického výberu. Na to, aby sa dosiahla vysoká miera istoty, t. j. obmedzenie rizika auditu, audítorský orgán by mal kombinovať výsledky auditov systému a auditov operácií. Audítorský orgán najprv hodnotí dôveryhodnosť systémov (vysoká, priemerná alebo nízka) s prihliadnutím na výsledky auditov systémov s cieľom stanoviť technické parametre výberu vzoriek, najmä úroveň spoľahlivosti a predpokladanú chybovosť. Členské štáty môžu používať aj výsledky zo správy o hodnotení súladu na základe článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Kombinovaná miera istoty, ktorá sa získa z auditov systémov a z auditov operácií, by mala byť vysoká. Úroveň spoľahlivosti používaná na operácie výberu vzoriek by nemala byť nižšia ako 60 % s maximálnou úrovňou dôležitosti 2 %. Pre systém, ktorého dôveryhodnosť sa hodnotí ako nízka, úroveň spoľahlivosti, používaná pre operácie výberu vzoriek, by nemala byť nižšia ako 90 %. Audítorský orgán by mal vo výročnej kontrolnej správe opísať spôsob, akým sa k tejto istote dospelo.

3. Dôveryhodnosť riadiacich a kontrolných systémov sa určuje pomocou kritérií, ktoré stanoví audítorský orgán pre audity systémov, vrátane kvantitatívneho hodnotenia všetkých kľúčových prvkov týchto systémov a hlavných orgánov a sprostredkovateľských orgánov, ktoré sa zúčastňujú na riadení a kontrole operačného programu. Záznam z vykonaných hodnotení sa zakladá do zložky audítorskej pracovnej dokumentácie.

4. Keď je riadiaci a kontrolný systém spoločný pre niekoľko podobných operačných programov, napríklad pre rovnaký fond, v súlade s článkom 71 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006, za všetky programy spolu sa môže vybrať jediná vzorka, ktorá garantuje rovnaké technické parametre spoľahlivosti a mieru dôležitosti so zreteľom na rovnakú predpokladanú chybovosť, ako sa už uviedlo.

▼M1

5. Ak počet operácií za daný referenčný rok nepostačuje nato, aby sa mohla použiť štatistická metóda na náhodný výber vzorky, môže sa použiť neštatistická metóda. Uplatnenou metódou sa musí zabezpečiť náhodný výber vzorky. Veľkosť vzorky sa musí určiť s prihliadnutím na mieru istoty, ktorú poskytuje systém, a musí postačovať nato, aby audítorský orgán mohol vyvodiť platné závery (napríklad nízke výberové riziko) o účinnom fungovaní systému.

▼C1
PRÍLOHA V

VZOR STRATÉGIE AUDITU NA ZÁKLADE ČLÁNKU 62 ODS. 1 PÍSM. c) NARIADENIA (ES) č. 1083/2006

1.   ÚVOD

 Označenie audítorského orgánu, ktorý zodpovedá za vytvorenie audítorskej stratégie, a všetkých ostatných orgánov, ktoré do nej prispeli. Vysvetlenie postupu použitého pri vytváraní audítorskej stratégie.

 Stanovenie celkových cieľov audítorskej stratégie.

 Vysvetlenie funkcií a zodpovednosti audítorského orgánu a iných orgánov, ktoré vykonávajú audity v jeho zodpovednosti.

 Údaje o nezávislosti audítorského orgánu od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

 Potvrdenie audítorského orgánu o tom, že orgány, ktoré vykonávajú audity na základe článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006, majú požadovanú funkčnú nezávislosť.

2.   PRÁVNY ZÁKLAD A ROZSAH PÔSOBNOSTI

 Údaje o všetkých vnútroštátnych regulačných rámcoch, ktoré sa týkajú audítorského orgánu a jeho funkcií.

 Údaje o období, pre ktoré stratégia platí.

 Údaje o fondoch, programoch a oblastiach, pre ktoré stratégia platí.

3.   METODIKA

 Údaje o metodike auditu, podľa ktorej sa má postupovať, s prihliadnutím na medzinárodne prijaté audítorské normy (vrátane, ale nielen, INTOSAI, IFAC a IIA), audítorské príručky a iné špeciálne dokumenty.

4.   AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP A PRIORITY

 Hranice dôležitosti na účely plánovania a na podávanie správ o nedostatkoch.

 Údaje o type auditov, ktoré sa majú vykonať (audity systémov, audity operácií).

  Pre audity systémov:

 

a) určenie orgánu alebo orgánov zodpovedných za audítorské práce;

b) určenie orgánov, v ktorých sa má audit vykonať;

c) údaje o všetkých horizontálnych otázkach, ktorými sa má audit systému zaoberať, ako je verejné obstarávanie, štátna pomoc, environmentálne požiadavky, rovnaké príležitosti a systémy informačných technológií.

  Pre audity operácií:

 

a) určenie orgánu alebo orgánov zodpovedných za audítorské práce;

b) určenie kritérií na stanovenie miery istoty, získanej z auditov systému, a odkaz na dokumentáciu použitú pri uplatňovaní metodiky výberu vzoriek uvedenej v článku 17;

c) určenie postupu na stanovenie krokov, ktoré sa majú vykonať, keď sa zistia dôležité chyby.

 Uvedenie a zdôvodnenie priorít a cieľov auditu, stanovených na celé programové obdobie.

 Vysvetlenie súvislosti medzi výsledkami hodnotenia rizík a plánovanými audítorskými prácami.

 Orientačný harmonogram úloh auditu na nasledujúci rok vo forme tabuľky.

5.   HODNOTENIE RIZIKA

 Uvedenie použitých postupov, vrátane miery v akej sa zohľadnili výsledky predchádzajúcich auditov orgánov a systémov (napríklad auditov z obdobia 2000–2006, audítorské práce na hodnotenie súladu).

 Označenie zúčastneného riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a sprostredkovateľských orgánov.

 Uvedenie rizikových faktorov, na ktoré sa prihliadalo, vrátane všetkých horizontálnych problémov označených ako rizikové oblasti.

 Uvedenie výsledkov prostredníctvom identifikácie a stanovenia priorít kľúčových orgánov, procesov, kontrolných mechanizmov a programov, ako aj prioritných osí na vykonanie auditov.

6.   SPOĽAHNUTIE SA NA PRÁCU DRUHÝCH

 Uvedenie rozsahu, v akom audit určitých zložiek vykonávajú iní audítori, a miera potenciálnej dôvery v túto prácu.

 Vysvetlenie, akým spôsobom audítorský orgán zabezpečí kvalitu prác, ktoré vykonávajú iné audítorské subjekty, s prihliadnutím na medzinárodne prijaté audítorské normy.

7.   ZDROJE

 Označenie plánovaných zdrojov, ktoré sa majú prideliť, minimálne na nasledujúci rok.

8.   PODÁVANIE SPRÁV

 Označenie interných postupov pre podávanie správ, ako sú predbežné a záverečné audítorské správy, a práv orgánu, v ktorom sa vykonal audit, na vypočutie a poskytnutie vysvetlenia pred prijatím konečného stanoviska.
PRÍLOHA VI

VZOR VÝROČNEJ KONTROLNEJ SPRÁVY NA ZÁKLADE ČLÁNKU 62 ODS. 1 PÍSM. d) BODU i) NARIADENIA RADY (ES) Č. 1083/2006 A ČLÁNKU 18 ODS. 2 TOHTO NARIADENIA

1.   ÚVOD

 Označenie zodpovedného audítorského orgánu a iných orgánov, ktoré sa zúčastnili na príprave správy.

 Uvedenie 12-mesačného (referenčného) obdobia, v ktorom sa vyberala náhodná vzorka.

 Označenie operačného (operačných) programu (programov), ktorého/ktorých sa správa týka, a jeho/ich riadiacich a certifikačných orgánov. Keď sa správa týka viacerých programov alebo fondov, informácie sa musia rozčleniť podľa jednotlivých programov a fondov.

 Opis krokov pri príprave správy.

2.   ZMENY V RIADIACICH A KONTROLNÝCH SYSTÉMOCH

 Uvedenie všetkých významných zmien v riadiacich a kontrolných systémoch, o ktorých bol audítorský orgán informovaný, v porovnaní s opisom ustanoveným na základe článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a termínov, od ktorých tieto zmeny platia.

3.   ZMENY AUDÍTORSKEJ STRATÉGIE

 Uvedenie všetkých zmien, ktoré boli urobené v audítorskej stratégii alebo sú navrhnuté, a ich zdôvodnenie.

4.   AUDITY SYSTÉMOV

 Označenie orgánov, ktoré vykonali audity systémov, vrátane samotného audítorského orgánu.

 Súhrnný zoznam vykonaných auditov (orgánov, v ktorých bol vykonaný audit).

 Opis základu pre výber auditov v zmysle audítorskej stratégie.

 Opis zásadných nálezov a záverov vyplývajúcich z auditov riadiacich a kontrolných systémov a ich fungovania, vrátane dostatočnosti riadiacich kontrol, certifikačných postupov a revízneho záznamu, primeraného oddelenia funkcií a súladu s požiadavkami a politikami Spoločenstva.

 Konštatovanie, či niektoré zistené problémy možno považovať za problémy systémového charakteru, a prijaté opatrenia, vrátane kvantifikácie neoprávnených výdavkov a všetkých nadväzných finančných náprav.

5.   AUDITY VZORIEK OPERÁCIÍ

 Označenie orgánov, ktoré vykonali audity vzoriek, vrátane audítorského orgánu.

 Opis základu pre výber vzorky (vzoriek).

 Uvedenie úrovne dôležitosti, v prípade štatistického výberu vzoriek aj použitej úrovne spoľahlivosti, prípadne intervalu.

 Súhrnná tabuľka (pozri ďalej) členená podľa programov a fondov, ktorá obsahuje oprávnené výdavky vykázané Komisii v priebehu kalendárneho (referenčného) roka (ktorý končí v období auditu), sumu výdavkov, ktoré sú predmetom auditu, a percentuálny podiel výdavkov, ktoré sú predmetom auditu, v pomere k celkovým oprávneným výdavkom vykázaným Komisii (za posledný kalendárny rok i súhrnne). Informácie týkajúce sa náhodnej vzorky by mali byť odlíšené od informácií o iných vzorkách.

 Opis zásadných výsledkov auditov, najmä uvedenie výšky neoprávnených výdavkov a chybovosti v dôsledku vykonania auditu na náhodnej vzorke.

 Uvedenie záverov na základe výsledkov auditov vzhľadom na účinnosť riadiaceho a kontrolného systému.

 Informácie o následných krokoch vykonaných v súvislosti s nezrovnalosťami, vrátane prehodnotenia údajov chybovosti uvedených v minulých správach.

 Konštatovanie, či sa niektoré zistené problémy považujú za problémy systémového charakteru, a prijaté opatrenia, vrátane kvantifikácie neoprávnených výdavkov a všetkých nadväzných finančných náprav.

6.   KOORDINÁCIA MEDZI AUDÍTORSKÝMI SUBJEKTMI A DOHľAD AUDÍTORSKÉHO ORGÁNU

 Opis postupu na koordináciu medzi rôznymi vnútroštátnymi audítorskými subjektmi a samotným audítorským orgánom (v prípade potreby).

 Opis postupu pre dohľad, ktorý vykonáva audítorský orgán nad inými audítorskými subjektmi (v prípade potreby).

7.   NÁSLEDNÉ KROKY V SÚVISLOSTI S AUDÍTORSKÝMI ČINNOSŤAMI ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY

 Informácie o následných krokoch v súvislosti s nedoriešenými odporúčaniami vyplývajúcimi z auditov a v súvislosti s výsledkami auditov systémov a auditov operácií z predchádzajúcich rokov.

8.   INÉ INFORMÁCIE (V PRÍPADE POTREBY)

9.   TABUľKA VYKÁZANÝCH VÝDAVKOV A AUDITOV VZORIEKFond

Referencia

(číslo CCI)

Program

Výdavky vykázané v referenčnom roku

Výdavky v referenčnom roku, ktoré prešli auditom náhodnej vzorky

Suma a percentuálny podiel (chybovosť) neoprávnených výdavkov v náhodnej vzorke (3)

Iné výdavky, ktoré boli predmetom auditu (4)

Suma neoprávnených výdavkov v inej vzorke výdavkov

Celkové výdavky vykázané súhrnne

Celkové výdavky, ktoré boli predmetom auditu súhrnne, ako percentuálny podiel z celkových výdavkov vykázaných súhrnne

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Suma

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Suma výdavkov, ktoré prešli auditom.

(2)   Percentuálny podiel z výdavkov, ktoré prešli auditom, v pomere k výdavkom vykázaným Komisii v referenčnom roku.

(3)   Ak náhodná vzorka zahŕňa viac ako jeden fond alebo program, informácie sa uvádzajú za celú vzorku.

(4)   Výdavky z doplnkovej vzorky a výdavky na náhodnú vzorku v inom ako referenčnom roku.
PRÍLOHA VII

VZOR VÝROČNÉHO STANOVISKA NA ZÁKLADE ČLÁNKU 62 ODS. 1 PÍSM. d) BODU ii) NARIADENIA RADY (ES) č. 1083/2006 A ČLÁNKU 18 ODS. 2 TOHTO NARIADENIA

Pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo …

ÚVOD

Ja, podpísaný, zastupujúci … (názov orgánu, ktorý určí členský štát), som skúmal fungovanie riadiacich a kontrolných systémov v operačnom programe … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) na účely vydania stanoviska o efektívnosti fungovania týchto systémov a stanovenia primeranej miery istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne.

ROZSAH SKÚMANIA

Skúmanie sa vykonalo v súlade s audítorskou stratégiou pre tento program v období od 1. júla do 30. júna (rok) a správa o ňom bola podaná v pripojenej výročnej kontrolnej správe na základe článku 62 ods. 1 písm. d) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Buď

Pre rozsah tohto skúmania neexistovali žiadne obmedzenia.

Alebo

Rozsah tohto skúmania bol obmedzený týmito faktormi:

a) 

b) 

c) atď.

(Uveďte všetky obmedzenia rozsahu skúmania, napríklad všetky systémové problémy, nedostatky riadiaceho a kontrolného systému, chýbajúcu podpornú dokumentáciu, prípady prerokúvané na súde atď., a odhady výšky výdavkov a príspevky Spoločenstva, ktorých sa tieto výdavky týkajú. Ak sa audítorský orgán domnieva, že tieto obmedzenia nemajú vplyv na konečné vykázané výdavky, toto konštatovanie sa malo byť uviesť.)

STANOVISKO

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že v uvedenom období riadiaci a kontrolný systém zavedený pre program … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej miery istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne.

Alebo

(Stanovisko s výhradami)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že v uvedenom období riadiaci a kontrolný systém zavedený pre program … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej miery istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a oprávnené, s výnimkou týchto hľadísk: … ( 24 ).

Dôvody, pre ktoré sa domnievam, že toto (tieto) hľadisko(-á) systémov nie je (nie sú) v súlade s požiadavkami a/alebo nefungujú tak, aby poskytovali primeranú mieru istoty o správnosti výkazov výdavkov predložených Komisii, sú tieto … ( 25 ).

Odhadujem, že miera vplyvu tejto výhrady (týchto výhrad) predstavuje … z celkových vykázaných výdavkov. Príspevok Spoločenstva, ktorého sa to týka, je teda … .

Alebo

(Nepriaznivé stanovisko)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že v uvedenom období riadiaci a kontrolný systém zavedený pre program … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) nebol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a nefungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej miery istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda ani primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne.

Toto nepriaznivé stanovisko vychádza z … ( 26 )Dátum

Podpis
PRÍLOHA VIII

VZOR ZÁVEREČNEJ KONTROLNEJ SPRÁVY A VYHLÁSENIA O UKONČENÍ PRE OPERAČNÉ PROGRAMY NA ZÁKLADE ČLÁNKU 62 ODS. 1 PÍSM. e) NARIADENIA RADY (ES) č. 1083/2006 A ČLÁNKU 18 ODS. 3 TOHTO NARIADENIA

Časť A:   Vzor záverečnej kontrolnej správy

1.   ÚVOD

 Označenie zodpovedného audítorského orgánu a iných orgánov, ktoré sa zúčastnili na príprave správy.

 Uvedenie posledného referenčného obdobia, z ktorého sa vybrala náhodná vzorka.

 Označenie operačného(-ých) programu(-ov), ktorého(-ých) sa správa týka, a jeho (ich) riadiacich a certifikačných orgánov, v prípade potreby v členení podľa fondov a programov.

 Opis krokov, ktoré sa vykonali pri príprave správy.

2.   ZMENY V RIADIACICH A KONTROLNÝCH SYSTÉMOCH A V AUDÍTORSKEJ STRATÉGII ( 27 )

 Uvedenie všetkých významných zmien v riadiacich a kontrolných systémoch, ktoré boli oznámené audítorskému orgánu, v porovnaní s opisom ustanoveným na základe článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a termínov, od ktorých tieto zmeny platia.

 Uvedenie všetkých zmien vykonaných v audítorskej stratégii a dôvody týchto zmien.

3.   SÚRH AUDITOV VYKONANÝCH NA ZÁKLADE ČLÁNKU 62 ODS. 1 PÍSM. a) A b) NARIADENIA (ES) č. 1083/2006 A ČLÁNKU 17 TOHTO NARIADENIA

Pre audity systémov:

 Označenie orgánov, ktoré vykonali audity systémov, vrátane samotného audítorského orgánu.

 Súhrnný zoznam vykonaných auditov: orgány, v ktorých bol audit vykonaný, a rok konania auditu.

 Opis základu pre výber auditov v zmysle audítorskej stratégie ( 28 ).

 Opis zásadných nálezov a záverov vyplývajúcich z audítorských prác pre riadiace a kontrolné systémy a ich fungovanie, vrátane dostatočnosti riadiacich kontrol, certifikačných postupov a revízneho záznamu, primeraného oddelenia funkcií a súladu s požiadavkami a politikami Spoločenstva (28) .

 Konštatovanie, či sa niektoré zistené problémy považovali za problémy systémového charakteru, a prijaté opatrenia, vrátane kvantifikácie neoprávnených výdavkov a všetkých nadväzných finančných náprav (28) .

Pre audity operácií:

 Označenie orgánov, ktoré vykonali audity vzoriek, vrátane samotného audítorského orgánu.

 Opis základu pre výber vzorky (vzoriek).

 Uvedenie úrovne dôležitosti, v prípade štatistického výberu vzoriek aj použitej úrovne spoľahlivosti, prípadne intervalu.

 Opis zásadných výsledkov auditov, najmä uvedenie výšky neoprávnených výdavkov a chybovosti v dôsledku vykonania auditu na náhodnej vzorke (28) .

 Uvedenie záverov odvodených z výsledkov auditov vzhľadom na efektívnosť riadiaceho a kontrolného systému.

 Informácie o následných krokoch v súvislosti s nezrovnalosťami, vrátane prehodnotenia chybovosti z predchádzajúcich správ.

 Konštatovanie, či sa niektoré zistené problémy považovali za problémy systémového charakteru, a prijaté opatrenia, vrátane kvantifikácie neoprávnených výdavkov a všetkých nadväzných finančných náprav (28) .

4.   NÁSLEDNÉ KROKY V SÚVISLOSTI S AUDÍTORSKÝMI ČINNOSŤAMI

 Informácie o následných krokoch v súvislosti s výsledkami auditov systémov a auditov operácií.

5.   ĎALŠIE PRÁCE, KTORÉ VYKONÁ AUDÍTORSKÝ ORGÁN PRI PRÍPRAVE SVOJHO VYHLÁSENIA O UKONČENÍ

 Zhrnutie auditov postupu riadiacich a certifikačných orgánov a sprostredkovateľských orgánov pri ukončení.

 Zhrnutie výsledkov skúmania účtovných kníh dlžníkov vedených na základe článku 61 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

 Zhrnutie výsledkov opakovaného vykonania kontrol presnosti súm vykázaných v súvislosti s podpornými dokumentmi.

 Zhrnutie výsledkov skúmania správ iných vnútroštátnych audítorských orgánov alebo audítorských orgánov Spoločenstva (uveďte podľa kategórií, ktoré správy boli dodané a preskúmané).

 Zhrnutie výsledkov skúmania informácií súvisiacich s následnými krokmi v súvislosti s nálezmi auditov a nezrovnalosťami vykázanými v správach.

 Zhrnutie výsledkov skúmania ďalšej práce, ktorú vykonali riadiace a certifikačné orgány na to, aby bolo možné poskytnúť stanovisko bez výhrad.

 Iné.

6.   OBMEDZENIA ROZSAHU SKÚMANIA ZO STRANY AUDÍTORSKÉHO ORGÁNU

 V správe ba sa mali uviesť podrobnosti o všetkých faktoroch, ktorými bol obmedzený rozsah skúmania zo strany audítorského orgánu ( 29 ).

 Musí sa uviesť odhad súm výdavkov a príspevky Spoločenstva, ktorých sa týkajú.

7.   NEZROVNALOSTI UVEDENÉ V SPRÁVACH

 Potvrdenie, že postup na podávanie správ a sledovanie nezrovnalostí, vrátane ošetrenia systémových problémov, bol vykonaný v súlade s požiadavkami predpisov.

 Potvrdenie presnosti informácií podaných v záverečnej vykonávacej správe o nezrovnalostiach, ktoré boli uvedené v správach na základe článku 70 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

 Zoznam prípadov nezrovnalostí považovaných za systémové a výšky výdavkov, ktorých sa týkajú.

8.   INÉ INFORMÁCIE (V PRÍPADE POTREBY)

9.   TABUĽKA VYKÁZANÝCH VÝDAVKOV A AUDITOV VZORIEKFond

Referencia

(číslo CCI)

Program

Výdavky vykázané v referenčnom roku

Výdavky v referenčnom roku, ktoré prešli auditom na náhodnú vzorku

Suma a percentuálny podiel (chybovosť) neoprávnených výdavkov v náhodnej vzorke (3)

Iné výdavky, ktoré prešli auditom (4)

Suma neoprávnených výdavkov v inej vzorke výdavkov

Celkové výdavky vykázané súhrnne

Celkové výdavky, ktoré prešli auditom súhrnne ako percentuálny podiel z celkových výdavkov vykázaných súhrnne

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Suma

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Suma výdavkov, ktoré prešli auditom.

(2)   Percentuálny podiel z výdavkov, ktoré prešli auditom, v pomere k výdavkom vykázaným Komisii v referenčnom roku.

(3)   Ak náhodná vzorka zahŕňa viac ako jeden fond alebo program, informácie sa uvádzajú za celú vzorku.

(4)   Výdavky z doplnkovej vzorky a výdavky na náhodnú vzorku v inom ako referenčnom roku.

Časť B:   Vyhlásenie o ukončení

Pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo …

1.   ÚVOD

Ja, podpísaný, zastupujúci … (názov orgánu, ktorý určí členský štát), som skúmal pre operačný program … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) výsledky audítorských prác, ktoré boli na tomto programe vykonané zo strany audítorského orgánu alebo v jeho zodpovednosti v súlade s audítorskou stratégiou (a vykonal som ďalšie práce, ktoré som považoval za potrebné). Výsledky skúmania a všetkých ďalších prác, ktoré som vykonal, sú zhrnuté v pripojenej záverečnej kontrolnej správe (táto obsahuje aj informácie, ktoré sa požadujú vo výročnej kontrolnej správe za obdobie od 1. januára 2015 až do 31. decembra 2016). Tieto práce som naplánoval a vykonal so zámerom získať primeranú mieru istoty o tom, že žiadosť o platby z hľadiska konečného zostatku príspevku Spoločenstva na tento operačný program je správna a platná a že príslušné transakcie zahrnuté do záverečného výkazu výdavkov sú zákonné a regulárne.

2.   ROZSAH SKÚMANIA

Skúmanie bolo vykonané v súlade s audítorskou stratégiou pre tento program a správa o ňom je v pripojenej záverečnej kontrolnej správe na základe článku 62 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Buď

Pre rozsah tohto skúmania neexistovali žiadne obmedzenia.

Alebo

Rozsah tohto skúmania bol obmedzený týmito faktormi:

a) …;

b) …;

c) atď.

(Uveďte všetky obmedzenia rozsahu skúmania, napríklad všetky systémové problémy, nedostatky riadiaceho a kontrolného systému, chýbajúcu podpornú dokumentáciu, prípady prerokúvané na súde atď., a odhady výšky výdavkov a príspevok Spoločenstva, ktorých sa tieto výdavky týkajú. Ak sa audítorský orgán domnieva, že tieto obmedzenia nemajú vplyv na konečné vykázané výdavky, toto konštatovanie by sa malo uviesť.)

3.   NEZROVNALOSTI A CHYBOVOSŤ

Buď

Prípady nezrovnalostí a chybovosti zistené pri audítorských prácach nie sú také, aby bránili vydaniu stanoviska bez výhrad, pokiaľ sa nimi riadiaci orgán uspokojivým spôsobom zaoberal, a uspokojivý je aj vývoj úrovne ich výskytu v čase.

Alebo

Prípady nezrovnalostí a chybovosti zistené pri audítorských prácach a spôsob, akým sa nimi zaoberal riadiaci orgán, sú také, že bránia vydaniu stanoviska bez výhrad. Zoznam týchto prípadov je uvedený v záverečnej kontrolnej správe spolu s označením ich možného systémového charakteru a rozsahu problému. Suma celkových vykázaných výdavkov a výška štátneho príspevku, ktorého sa týkajú, je …, v uvedenom poradí. V dôsledku toho príslušný príspevok Spoločenstva, ktorý by tým mohol byť ovplyvnený, je …

4.   STANOVISKO

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Ak neexistovali žiadne obmedzenia rozsahu skúmania a prípady nezrovnalostí a chybovosti a spôsob, akým sa nimi zaoberal riadiaci orgán, môže sa vydať stanovisko bez výhrad:

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že záverečný výkaz výdavkov predkladá objektívne výdavky zaplatené na základe operačného programu, a to vo všetkých závažných hľadiskách, že žiadosť o vyplatenie konečného zostatku príspevku Spoločenstva pre tento program je platná a že príslušné transakcie zahrnuté do záverečného výkazu výdavkov sú zákonné a regulárne.

Alebo

(Stanovisko s výhradami)

Ak existovali obmedzenia rozsahu skúmania a/alebo prípady nezrovnalostí a chybovosti a spôsob, akým sa nimi zaoberal riadiaci orgán, vyžaduje sa stanovisko s výhradami, ale neexistujú dôvody pre stanovisko nepriaznivé pre všetky súvisiace výdavky:

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že záverečný výkaz výdavkov predkladá objektívne výdavky zaplatené na základe operačného programu, a to vo všetkých závažných hľadiskách, že žiadosť o vyplatenie konečného zostatku príspevku Spoločenstva pre tento program ja platná a že príslušné transakcie zahrnuté do záverečného výkazu výdavkov sú zákonné a regulárne, s výnimkou záležitostí uvedených v bode 2 a/alebo pripomienok v bode 3 vzhľadom na chybovosť a prípady nezrovnalostí a spôsob, akým sa nimi zaoberal riadiaci orgán, ktorých vplyv je kvantifikovaný vyššie. Môj odhad vplyvu týchto výhrad je … z celkových vykázaných výdavkov. Príspevok Spoločenstva, na ktorý to má vplyv, je teda …

Alebo

(Nepriaznivé stanovisko)

Ak existovali veľké obmedzenia rozsahu skúmania, taká chybovosť a prípady nezrovnalostí a taký spôsob, akým sa nimi zaoberal riadiaci orgán, že nemožno odvodiť žiadny záver o spoľahlivosti záverečného výkazu výdavkov bez značného objemu ďalších prác:

Na základe uvedeného skúmania, a najmä z hľadiska záležitostí uvedených v bode 2 a/alebo chybovosti a prípadov nezrovnalosti a skutočnosti, že riadiaci orgán sa nimi uspokojivým spôsobom nezaoberal, ako sa uvádza v bode 3, konštatujem, že záverečný výkaz výdavkov nepredkladá objektívne výdavky zaplatené na základe operačného programu, a to vo všetkých závažných hľadiskách, že v dôsledku toho žiadosť o vyplatenie konečného zostatku príspevku Spoločenstva pre tento program nie je platná a že príslušné transakcie zahrnuté do záverečného výkazu výdavkov nie sú zákonné a regulárne.Dátum

Podpis
PRÍLOHA IX

VZOR VYHLÁSENIA PRE ČIASTOČNÉ UKONČENIE OPERAČNÝCH PROGRAMOV NA ZÁKLADE ČLÁNKU 18 ODS. 5

Pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo …

Riadiaci orgán pre program (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) predložil výkaz výdavkov v súvislosti s operáciami [ukončenými … (dátum, ku ktorému boli operácie ukončené)/ukončenými medzi … a … (dátumy, medzi ktorými boli operácie ukončené)] a žiada o čiastočné ukončenie programu na základe článku 88 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 pre tieto operácie.

Ja, podpísaný, zastupujúci … (názov orgánu, ktorý určí členský štát), som skúmal výsledky audítorských prác vykonaných na tomto programe, ako je uvedené vo výročných kontrolných správach a vo výročných stanoviskách vydaných na základe článku 62 ods. 1 písm. d) bodov i) a ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za rok/roky …,

Tieto práce som naplánoval a vykonal so zámerom získať primeranú mieru istoty o tom, že predmetný výkaz výdavkov je správny a platný a že príslušné transakcie zahrnuté do výkazu výdavkov sú zákonné a regulárne.

Stanovisko

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že výkaz výdavkov týkajúci sa ukončených operácií, ktorý predkladá riadiaci orgán za program … (názov operačného programu, kódové číslo CCI, obdobie) na účely čiastočného ukončenia programu vzhľadom na operácie (ukončené …/ukončené medzi … a …), uvádza objektívne zaplatené výdavky, a to vo všetkých závažných hľadiskách, a že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne.Dátum

Podpis

▼M1
PRÍLOHA X

CERTIFIKÁT A VÝKAZ VÝDAVKOV A ŽIADOSŤ O PREDBEŽNÚ PLATBU

image

image

image

image

image

image

image

image
PRÍLOHA XI

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRATÝCH A VRÁTENÝCH SUMÁCH, NEUKONČENÝCH PRÍPADOCH VYMÁHANIA A NEVYMOŽITEĽNÝCH SUMÁCH (ČLÁNOK 20 ODS. 2)

1.   VYBRATÉ A VRÁTENÉ SUMY ODPOČÍTANÉ Z VÝKAZOV VÝDAVKOV V ROKU 20… 

A) vybraté sumy (1)

B) vrátené sumy (2)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prioritná os

Celková výška vybratých výdavkov zaplatených prijímateľmi (3)

Zodpovedajúci vybratý štátny príspevok (4)

Celková výška vybratých výdavkov v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (5)

Výška zodpovedajúceho vybratého štátneho príspevku v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (6)

Vrátený štátny príspevok (7)

Celková výška výdavkov zaplatených prijímateľmi (8)

Výška vráteného štátneho príspevku v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (9)

Celková výška výdavkov v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Časť A) tabuľky (vybraté sumy) sa vypĺňa na základe výdavkov, ktoré už Komisii boli vykázané a po zistení nezrovnalosti vybraté z programu. V tomto prípade netreba vypĺňať tabuľky 2 a 3 tejto prílohy.

(2)   Časť B) tabuľky (vrátené sumy) sa vypĺňa na základe výdavkov, ktoré zatiaľ boli ponechané v programe až do výsledku vymáhacieho konania a ktoré boli po vrátení odpočítané.

(3)   Celková výška výdavkov už vykázaných Komisii, ktorá bola ovplyvnená nezrovnalosťami a vybratá.

(4)   Tento stĺpec sa musí vyplniť, ak je príspevok z fondov vypočítaný s odkazom na oprávnené verejné výdavky.

(5)   Táto suma je súčasťou sumy v stĺpci b), ktorá bola v podanej správe uvedená ako nezrovnalosť v rámci postupov podávania správ stanovených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

(6)   Tento stĺpec sa musí vyplniť, ak je príspevok z fondov vypočítaný s odkazom na oprávnené verejné výdavky.

(7)   Výška štátneho príspevku, ktorá sa od prijímateľa účinne vymohla.

(8)   Výška výdavkov zaplatených prijímateľom zodpovedajúca štátnemu príspevku v stĺpci f).

(9)   Táto suma sa vzťahuje na časť sumy v stĺpci f), ktorá bola v podanej správe uvedená ako nezrovnalosť v rámci postupov podávania správ stanovených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

(10)   Táto suma sa vzťahuje na časť sumy v stĺpci g), ktorá bola v podanej správe uvedená ako nezrovnalosť v rámci postupov stanovených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

2.   NEUKONČENÉ PRÍPADY VYMÁHANIA K 31.12.20..a

b

c

d

e

f

Prioritná os

Rok začatia vymáhacieho konania

Štátny príspevok, ktorý sa má vrátiť (1)

Celková výška oprávnených výdavkov zaplatených prijímateľmi (2)

Celková výška výdavkov v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (3)

Výška štátneho príspevku, ktorý sa má vrátiť v súvislosti s nezrovnalosťami, o ktorých bola podaná správa podľa článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006 (4)

1

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

(1)   Štátny príspevok, ktorý je predmetom vymáhacieho konania na úrovni prijímateľa.

(2)   Výška výdavkov zaplatených prijímateľom zodpovedajúca štátnemu príspevku v stĺpci c).

(3)   Táto suma sa vzťahuje na časť sumy v stĺpci f), ktorá bola v podanej správe uvedená ako nezrovnalosť v rámci postupov podávania správ stanovených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

(4)   Táto suma sa vzťahuje na časť sumy v stĺpci c), ktorá bola v podanej správe uvedená ako nezrovnalosť v rámci postupov podávania správ stanovených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

3.   NEVYMOŽITEĽNÉ SUMY K 31.12.20..a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Názov operácie

Prioritná os

Prípadné identifikačné číslo nezrovnalosti (1)

Rok začatia vymáhacieho konania

Štátny príspevok vykázaný ako nevymožiteľný (2)

Celkové výdavky zaplatené prijímateľmi vykázané ako nevymožiteľné (3)

Dátum poslednej platby štátneho príspevku prijímateľovi

Dátum stanovenia nevymožiteľnosti

Dôvod nevymožiteľnosti

Prijaté vymáhacie opatrenia vrátane dátumu príkazu na vrátenie

Uviesť, či by mal byť podiel Spoločenstva hradený z rozpočtu Európskej únie (Á/N) (4)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Referenčné číslo pridelené nezrovnalosti alebo iný spôsob identifikácie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

(2)   Výška štátneho príspevku zaplateného prijímateľom, v prípade ktorého sa stanovilo, že ho nemožno vymôcť alebo v prípade ktorého sa neočakáva, že bude vrátený.

(3)   Výška výdavkov zaplatených prijímateľom zodpovedajúca štátnemu príspevku v stĺpci e).

(4)   Podiel Spoločenstva sa vypočíta s použitím podielu spolufinancovania na úrovni prioritnej osi buď s odkazom na stĺpec e) alebo f) podľa článku 53 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

▼C1
PRÍLOHA XII

OPIS RIADIACICH A KONTROLNÝCH SYSTÉMOV

Vzorový opis riadiacich a kontrolných systémov podľa článku 21

1.   VŠEOBECNÝ OPIS.

1.1.

Informácie poskytol:

 Členský štát (názov):

 Názov programu a číslo CCI:

 Názov hlavného kontaktného bodu vrátane adresy elektronickej pošty a faxového čísla (orgán zodpovedný za koordináciu opisov):

1.2.

Poskytnuté informácie opisujú situáciu dňa: (dd/mm/rr)

1.3.

Štruktúra systému (všeobecné informácie a vývojový diagram znázorňujúci organizačný vzťah medzi orgánmi zapojenými do riadiaceho a kontrolného systému)

1.3.1.

Riadiaci orgán (Názov, adresa a kontaktný bod v riadiacom orgáne)

1.3.2.

Sprostredkovateľské orgány (Názov, adresa a kontaktný bod v sprostredkovateľských orgánoch)

1.3.3.

Certifikačný orgán (Názov, adresa a kontaktný bod v certifikačnom orgáne)

1.3.4.

Audítorský orgán a audítorské subjekty (Názov, adresa a kontaktný bod v audítorskom orgáne a v iných audítorských subjektoch)

1.4.

Usmernenia poskytované riadiacemu a certifikačnému orgánu a sprostredkovateľským orgánom na zabezpečenie správneho riadenia štrukturálnych fondov (dátum a odkaz)

2.   RIADIACI ORGÁN

Poznámka: Tento oddiel treba vyplniť samostatne pre každý riadiaci orgán.

2.1.

Riadiaci orgán a jeho hlavné funkcie

2.1.1.

Dátum a forma oficiálneho vymenovania splnomocňujúceho riadiaci orgán vykonávať svoje funkcie

2.1.2.

Špecifikovanie funkcií a úloh, ktoré priamo vykonáva riadiaci orgán

2.1.3.

Funkcie formálne delegované riadiacim orgánom (funkcie, sprostredkovateľské orgány, forma delegovania)

2.2.

Organizácia riadiaceho orgánu

2.2.1.

Organizačná schéma a špecifikácie funkcií útvarov (vrátane indikatívneho počtu pridelených miest)

2.2.2.

Písomné postupy vypracované na používanie pracovníkmi riadiaceho orgánu/sprostredkovateľských orgánov (dátum a odkaz)

2.2.3.

Opis postupov na výber a schvaľovanie operácií a na zabezpečenie ich súladu s platnými pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami [článok 60 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006] na celé obdobie ich realizácie.

2.2.4.

Overovanie operácií [článok 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006]:

 Opis postupov overovania

 Orgány vykonávajúce tieto overovania

 Písomné postupy (odkaz na príručky) vydané pre túto prácu

2.2.5.

Spracovanie žiadostí o úhradu:

 Opis postupov, ktorými sa žiadosti o úhradu prijímajú, preverujú a potvrdzujú, a ktorými sa schvaľujú, vykonávajú a účtovne evidujú platby príjemcom (vrátane vývojového diagramu zobrazujúceho všetky zapojené orgány).

 Orgány vykonávajúce každý krok pri spracovaní žiadosti o úhradu.

 Písomné postupy (odkaz na príručky) vydané pre túto prácu.

2.2.6.

Opis, ako bude riadiaci orgán odovzdávať informácie certifikačnému orgánu

2.2.7.

Pravidlá oprávnenosti ustanovené členským štátom a uplatniteľné na operačný program

2.3.

V prípadoch, keď je riadiaci orgán a certifikačný orgán určený v tom istom subjekte, opíšte, ako je zabezpečené oddelenie funkcií

2.4.

Verejné obstarávanie, štátna pomoc, rovnosť príležitostí a environmentálne pravidlá

2.4.1.

Pokyny a usmernenia vydávané pre uplatniteľné pravidlá (dátum a odkaz)

2.4.2.

Opatrenia určené na zabezpečenie dodržiavania platných pravidiel, napríklad kontroly manažmentu, previerky, audity

2.5.

Revízny záznam

2.5.1.

Opis, ako sa požiadavky podľa článku 15 budú realizovať pre program a/alebo pre jednotlivé priority

2.5.2.

Pokyny vydané na uchovanie podporných dokumentov príjemcami (dátum a odkaz):

 Označenie obdobia uchovávania

 Formát, v akom sa majú dokumenty uchovávať

2.6.

Nezrovnalosti a vymáhania

2.6.1.

Pokyny vydávané na podávanie správ a nápravu nezrovnalostí a evidovanie dlhov a vymáhaní neoprávnených platieb (dátum a odkaz)

2.6.2.

Opis postupu (vrátane vývojového diagramu) na splnenie záväzku podávať Komisii správy o nezrovnalostiach v súlade s článkom 28

3.   SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGÁNY

Poznámka: Tento oddiel sa má vyplniť samostatne pre každý sprostredkovateľský orgán. Označte orgán, ktorý delegoval funkciu sprostredkovateľským orgánom.

3.1.

Sprostredkovateľský orgán a jeho hlavné funkcie

3.1.1.

Špecifikovanie hlavných funkcií a úloh sprostredkovateľských orgánov

3.2.

Organizácia každého sprostredkovateľského orgánu

3.2.1.

Organizačná schéma a špecifikácie funkcií útvarov (vrátane indikatívneho počtu pridelených miest)

3.2.2.

Písomné postupy vypracované na používanie pracovníkmi sprostredkovateľského orgánu (dátum a odkaz)

3.2.3.

Opis postupov pre výber a schvaľovanie operácií (ak nie sú opísané v bode 2.2.3)

3.2.4.

Overovanie operácií [článok 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006] (ak nie je opísané v bode 2.2.4)

3.2.5.

Opis postupov na spracovanie žiadostí o úhradu (ak nie sú opísané v bode 2.2.5)

4.   CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

4.1.

Certifikačný orgán a jeho hlavné funkcie

4.1.1.

Dátum a forma oficiálneho vymenovania splnomocňujúceho certifikačný orgán vykonávať svoje funkcie

4.1.2.

Špecifikovanie funkcií a úloh, ktoré vykonáva certifikačný orgán

4.1.3.

Funkcie formálne delegované certifikačným orgánom (funkcie, sprostredkovateľské orgány, forma delegovania)

4.2.

Organizácia certifikačného orgánu

4.2.1.

Organizačná schéma a špecifikácie funkcií útvarov (vrátane indikatívneho počtu pridelených miest)

4.2.2.

Písomné postupy vypracované na používanie pracovníkmi certifikačného orgánu (dátum a odkaz)

4.3.

Certifikácia výkazov výdavkov

4.3.1.

Opis postupu, ktorým sa výkazy výdavkov zostavujú, certifikujú a predkladajú Komisii

4.3.2.

Opis krokov, ktoré vykonáva certifikačný orgán na zabezpečenie plnenia požiadaviek podľa článku 61 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

4.3.3.

Mechanizmy umožňujúce prístup certifikačného orgánu k podrobným informáciám o operáciách, overovaniach a auditoch, ktoré vykonáva riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a audítorský orgán

4.4.

Účtovný systém

4.4.1.

Opis účtovného systému, ktorý sa má vytvoriť a používať ako základ na certifikáciu výdavkov pre Komisiu:

 Mechanizmy na zasielanie súhrnných údajov certifikačnému orgánu v prípade decentralizovaného systému

 Spojenie medzi účtovným systémom a informačným systémom, ktoré sa má vytvoriť (bod 6)

 Identifikácia transakcií štrukturálnych fondov v prípade spoločného systému s inými fondmi

4.4.2.

Úroveň podrobnosti účtovného systému:

 Celkové výdavky podľa priority a podľa fondov

4.5.

Vymáhania

4.5.1.

Opis systému na zabezpečenie rýchleho vymoženia pomoci Spoločenstva

4.5.2.

Mechanizmy uplatňované na vedenie knihy dlžníkov a odpočítanie vymožených súm od výdavkov, ktoré sa majú deklarovať

5.   AUDÍTORSKÝ ORGÁN A AUDÍTORSKÉ SUBJEKTY

5.1.

Opis hlavných úloh a vzájomných vzťahov audítorského orgánu a audítorských subjektov spadajúcich pod zodpovednosť audítorského orgánu

5.2.

Organizácia audítorského orgánu a audítorských subjektov spadajúcich pod jeho zodpovednosť

5.2.1.

Organizačné schémy (vrátane počtu pridelených miest)

5.2.2.

Mechanizmy na zabezpečenie nezávislosti

5.2.3.

Požadovaná kvalifikácia alebo prax

5.2.4.

Opis postupov na monitorovanie realizácie odporúčaní a nápravných opatrení vyplývajúcich zo správ o audite

5.2.5.

Opis postupov (podľa potreby) pre dohľad nad prácou iných audítorských subjektov spadajúcich pod zodpovednosť audítorského orgánu

5.3.

Výročná kontrolná správa a vyhlásenie o ukončení

5.3.1.

Opis postupov na vypracovanie výročnej kontrolnej správy, výročného stanoviska a vyhlásenia o ukončení

5.4.

Ustanovenie koordinačného audítorského subjektu

5.4.1.

Opis úlohy koo

6.   INFORMAČNÝ SYSTÉM [článok 60 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006]

6.1.

Opis informačného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spoločný sieťový systém alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami)

Uveďte, či je systém už v prevádzke, aby zhromažďoval spoľahlivé finančné a štatistické informácie o realizácií programov na roky 2007 – 2013.

Ak nie je v prevádzke, uveďte dátum uvedenia do prevádzky.
PRÍLOHA XIII

VZOR STANOVISKA VYDANÉHO NA ZÁKLADE ČLÁNKU 71 ODS. 2 NARIADENIA RADY (ES) č. 1083/2006 A ČLÁNKU 25 TOHTO NARIADENIA O SÚLADE RIADIACICH A KONTROLNÝCH SYSTÉMOV

Pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo …

ÚVOD

Ja, podpísaný, zastupujúci … [názov audítorského orgánu alebo prevádzkovo nezávislého orgánu, ktorý určí členský štát na základe článku 71 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006], ako orgán zodpovedný za vypracovanie správy o výsledkoch hodnotenia riadiacich a kontrolných systémov zavedených pre program … [názov operačného(-ých) programu(-ov) kódové číslo(-a) CCI, obdobie ( 30 )] a za podanie stanoviska o ich súlade s článkami 58 až 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006, vykonal som skúmanie v súlade s článkom 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

ROZSAH SKÚMANIA

Skúmanie vychádzalo z opisu riadiacich a kontrolných systémov doručených dňa dd/mm/rrrr od (názov orgánu alebo orgánov, ktorý opis predkladá). Okrem toho sme skúmali ďalšie informácie týkajúce sa … (predmety skúmania) a viedli rozhovory s personálom … (orgány, so zamestnancami ktorých sa viedli rozhovory).

Skúmanie sa týkalo riadiacich, certifikačných a audítorských orgánov, orgánu určeného na prijímanie platieb od Komisie a na vykonávanie platieb pre prijímateľov a týchto sprostredkovateľských orgánov (zoznam …).

STANOVISKO ( 31 )

Buď

(Stanovisko bez výhrad)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre program (programy) … [názov operačného programu (programov), kódové číslo (čísla) CCI, obdobie] sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

Alebo

(Stanovisko s výhradami)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre program(-y) … [názov operačného(-ých) programu(-ov), kódové číslo(-a) CCI, obdobie] sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2003 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, s výnimkou týchto hľadísk … ( 32 ).

Moje dôvody, pre ktoré sa domnievam, že tento/tieto aspekt (aspekty) systémov nie je (nie sú) v súlade s požiadavkami, a moje hodnotenie dôležitosti, sú ( 33 ):

Alebo

(Nepriaznivé stanovisko)

Na základe uvedeného skúmania konštatujem, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre program(-y) … [názov operačného(-ých) programu(-ov), kódové číslo(-a) CCI, obdobie] nie sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

Toto nepriaznivé stanovisko sa zakladá na … ( 34 ).Dátum

Podpis

▼M1
PRÍLOHA XIV

VZOR VÝKAZU VÝDAVKOV PRE ČIASTOČNÉ UKONČENIE

image

▼C1
PRÍLOHA XV

FINANČNÁ TABUĽKA PRE NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC (NSRR) — ORIENTAČNÉ ROČNÉ PRIDELENIE PROSTRIEDKOV PODĽA FONDU A OPERAČNÉHO PROGRAMU (OP)

Poznámka: článok 27 ods. 4 písm. e) a článok 28 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 (v EUR)Konvergencia

Účasť Spoločenstva

OP

Fond

Spolu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EFRR a KF

OP1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

OP2

EFRR + KF

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

KF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3

EFRR + KF

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

KF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP …

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF

OP4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP5

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP6

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP …

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu všetky fondy

NSRR 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu KF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka (PFRV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurencieschopnosť/zamestnanosť

Účasť Spoločenstva

OP

Fond

Spolu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EFRR

OP1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

OP2

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

OP …

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF

OP4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP5

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP6

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

OP …

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu všetky fondy

NSRR 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHA XVI

PLÁNY FINANCOVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU

1.   PLÁN FINANCOVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU, KTORÝ OBSAHUJE ROČNÝ ZÁVÄZOK KAŽDÉHO FONDU V OPERAČNOM PROGRAME

Referencia operačného programu (číslo CCI):

Rok podľa zdroja pre program (v EUR): ( 35 ) 

Štrukturálne financovanie (EFRR alebo ESF)

(1)

Kohézny fond

(2)

Celkom

(3) = (1) + (2)

2007

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2007

 

 

 

2008

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2008

 

 

 

2009

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2009

 

 

 

2010

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2010

 

 

 

2011

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2011

 

 

 

2012

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2012

 

 

 

2013

V regiónoch bez prechodnej podpory

 

 

 

V regiónoch s prechodnou podporou

 

 

 

Spolu 2013

 

 

 

Spolu v regiónoch bez prechodnej podpory (2007 – 2013)

 

 

 

Spolu v regiónoch s prechodnou podporou (2007 – 2013)

 

 

 

Celkový súčet 2007 – 2013

 

 

 

2.   FINANČNÝ PLÁN OPERAČNÉHO PROGRAMU, KTORÝ UDÁVA ZA CELÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE VÝŠKU CELKOVÝCH PRIDELENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z KAŽDÉHO FONDU V OPERAČNOM PROGRAME, PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ČLENSKÉHO ŠTÁTU A VÝŠKU ÚHRADY PODľA PRIORITNÝCH OSÍ

Referencia operačného programu (číslo CCI):

Prioritné osi podľa zdrojov financovania (v EUR) 

Financovanie Spoločenstva

Prostriedky zo štátneho rozpočtu členského štátu

Orientačné rozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu členského štátu

Celkové financovanie

Podiel spolufinancovania 2

Pre informáciu

(a)

(b) (= (c) + (d))

Financovanie z vnútroštátnych verejných zdrojov

(c)

Financovanie zo súkromných zdrojov (1)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) (2) = (a)/(e)

Príspevky EIB

Iné financovanie (3)

Prioritná os 1

Uveďte fond a základ pre výpočet príspevku Spoločenstva (celkový alebo verejný) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritná os 2

Uveďte fond a základ pre výpočet príspevku Spoločenstva (celkový alebo verejný)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritná os …

Uveďte fond a základ pre výpočet príspevku Spoločenstva (celkový alebo verejný)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Vyplní sa, len keď sú prioritné osi vyjadrené v celkových nákladoch.

(2)   Tento podiel sa môže zaokrúhliť na najbližšie celé číslo v tabuľke. Presný podiel, ktorý sa používa na úhradu platieb, je podiel (f).

(3)   Vrátane vnútroštátneho súkromného financovania, keď sú prioritné osi vyjadrené vo verejných nákladoch.

(4)   V prípade operačných programov s viacerými cieľmi uveďte okrem toho aj cieľ.
PRÍLOHA XVII

PROGNÓZY PRAVDEPODOBNÝCH ŽIADOSTÍ O PLATBY

Predbežné prognózy pravdepodobných žiadostí o platby podľa fondu a podľa programu ( 36 ) na súčasný a nasledujúci finančný rok (v EUR): 

Spolufinancovanie Spoločenstvom (1)

[súčasný rok]

[nasledujúci rok]

Operačný program 1 (číslo CCI) spolu

 

 

EFRR

 

 

ESF

 

 

Kohézny fond

 

 

Operačný program 2 (číslo CCI) spolu

 

 

EFRR

 

 

ESF

 

 

Kohézny fond

 

 

Celkový súhrn

 

 

(1)   V tabuľke sa majú uvádzať len predbežné prognózy pravdepodobných žiadostí o platby v súvislosti s príspevkom Spoločenstva a nie prognózy celkových výdavkov. V predbežných prognózach pravdepodobných žiadostí o platby sa má príspevok Spoločenstva uviesť za daný rok a nemá sa kumulovať od začiatku programového obdobia.

▼M1
PRÍLOHA XVIII

PODÁVANIE VÝROČNÝCH A ZÁVEREČNÝCH SPRÁV

1.   IDENTIFIKÁCIAOPERAČNÝ PROGRAM

Príslušný cieľ

Príslušná oprávnená oblasť

Programové obdobie

Číslo programu (číslo CCI)

Názov programu

VÝROČNÁ VYKONÁVACIA SPRÁVA

Vykazovaný rok

Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom

2.   PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1.   Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

2.1.1.   Informácie o fyzickom pokroku operačného programu:

Pre každý kvantifikovateľný ukazovateľ a najmä pre základné ukazovatele:Ukazovatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

Ukazovateľ 1:

Dosiahnutý výsledok (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východisko (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ n:

Dosiahnutý výsledok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Dosiahnutý výsledok by mal byť vyjadrený kumulatívne – ako hodnota ukazovateľa by mala byť uvedená celková hodnota dosiahnutá ku koncu vykazovaného roka. Výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch možno aktualizovať pri predkladaní neskorších výročných vykonávacích správ, ak sú k dispozícii presnejšie informácie.

(2)   Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie.

(3)   Východisko sa uvádza len pre prvý rok, v ktorom sú k dispozícii informácie, okrem prípadu, že sa používa koncepcia dynamického východiskového stavu.

Všetky ukazovatele sú rozpísané podľa pohlavia, ak je to možné. Ak čísla (údaje) ešte nie sú dostupné, uvedú sa informácie o tom, kedy sa stanú dostupnými a kedy ich riadiaci orgán poskytne Komisii.

▼M2

2.1.2.    Finančné informácie (všetky finančné údaje uvádzajte v eurách) 

Celkové financovanie operačného programu

(na úrovni Únie a národnej úrovni)

Základ pre výpočet príspevku Únie

(verejné alebo celkové náklady)

Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov uhradených prijímateľmi (1)

Zodpovedajúci štátny príspevok (1)

Miera plnenia

v %

 

a

b

c

d

e = c/a ak T alebo e = d/a ak P

Prioritná os 1

Špecifikujte fond

— z toho výdavky druhu ESF (2)

— z toho výdavky druhu EFRR (2)

— výdavky pre regióny, ktoré nedostávajú prechodnú podporu (3)

— výdavky pre regióny, ktoré dostávajú prechodnú podporu (3)

neuv.

 

 

 

neuv.

Prioritná os 2

Špecifikujte fond

— z toho výdavky druhu ESF

— z toho výdavky druhu EFRR

— výdavky pre regióny, ktoré nedostávajú prechodnú podporu

— výdavky pre regióny, ktoré dostávajú prechodnú podporu

neuv.

 

 

 

neuv.

Prioritná os …

Špecifikujte fond

— z toho výdavky druhu ESF

— z toho výdavky druhu EFRR

— výdavky pre regióny, ktoré nedostávajú prechodnú podporu

— výdavky pre regióny, ktoré dostávajú prechodnú podporu

neuv.

 

 

 

neuv.

Celkový súčet

 

 

 

 

 

(1)   Kumulatívne číselné údaje.

(2)   Táto kolónka sa vyplní len v prípade záverečnej správy o vykonávaní, ak je operačný program spolufinancovaný z EFRR alebo ESF, pričom sa uplatňuje možnosť podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(3)   Táto kolónka sa vyplní len v prípade záverečnej správy o vykonávaní, ak operačný program zahŕňa podporu pre regióny, ktoré dostávajú prechodnú podporu, i regióny, ktoré takúto podporu nedostávajú.

▼M1

2.1.3.   Informácie o rozpise využívania fondov

 Informácie v súlade s časťou C prílohy II.

2.1.4.   Pomoc podľa cieľových skupín

 Pre operačné programy spolufinancované z ESF: informácie podľa cieľových skupín v súlade s prílohou XXIII.

 Pre operačné programy spolufinancované z EFRR: akékoľvek relevantné informácie o špecificky cielených skupinách, sektoroch alebo oblastiach (podľa relevantnosti).

2.1.5.   Vrátená alebo znovu použitá pomoc

 Informácie o využití vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci, ako sa uvádza v článku 57 a článku 98 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.1.6.   Kvalitatívna analýza

 Analýza dosiahnutých výsledkov hodnotená na základe fyzických a finančných ukazovateľov, vrátane kvalitatívnej analýzy pokroku dosiahnutého v pomere k cieľom vytýčeným na začiatku. Osobitná pozornosť sa venuje prínosu operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

 Demonštrovanie vplyvov realizácie operačného programu na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mjžmi a ženami podľa potreby a opis partnerských dohôd.

 Pre operačné programy spolufinancované z ESF: informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006.

2.2.   Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Všetky závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa vyskytli pri realizácii operačného programu a opatrenia prijaté na ich riešenie.

2.3.   Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

 Všetky závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii operačného programu, aj vrátane zhrnutia závažných problémov zistených v rámci postupu v článku 62 ods. 1 písm. d) bod i) nariadenia (ES) č. 1083/2006, ak je to vhodné, ako aj všetky opatrenia, ktoré riadiaci orgán alebo monitorovací výbor prijali na riešenie problémov.

 Pre programy financované z ESF: všetky závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii činností a aktivít podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006.

2.4.   Zmeny v kontexte realizácie operačného programu (ak sú relevantné)

Opis všetkých prvkov, ktoré bez toho, aby vyplynuli priamo z pomoci operačného programu, majú priamy vplyv na realizáciu programu (ako sú legislatívne zmeny alebo nečakaný sociálno-ekonomický vývoj).

2.5.   Podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 (ak sú relevantné)

Prípady, keď sa zistili podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.6.   Doplnkovosť s inými nástrojmi

Zhrnutie realizácie uskutočnených mechanizmov zabezpečujúcich vymedzenie a koordináciu medzi pomocou z EFRR, ESF, Kohézneho fondu, EPFRV a EFF a intervenciami EIB a inými existujúcimi finančnými nástrojmi (článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006).

2.7.   Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovacie a hodnotiace opatrenia, ktoré prijal riadiaci orgán alebo monitorovací výbor, vrátane ťažkostí, ktoré sa vyskytli, a krokov, ktoré sa urobili na ich riešenie.

2.8.   Národná výkonnostná rezerva (ak je to uplatniteľné a len pre výročnú vykonávaciu správu predloženú za rok 2010)

Informácie uvedené v článku 50 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.   REALIZÁCIA PODĽA PRIORÍT

3.1.   Priorita 1

3.1.1.   Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Informácie o fyzickom pokroku priority

Pre každý kvantifikovateľný ukazovateľ a najmä pre základné ukazovatele:Ukazovatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

Ukazovateľ 1:

Dosiahnutý výsledok (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východisko (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ n:

Dosiahnutý výsledok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Dosiahnutý výsledok by mal byť vyjadrený kumulatívne – ako hodnota ukazovateľa by mala byť uvedená celková hodnota dosiahnutá ku koncu vykazovaného roka. Výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch možno aktualizovať pri predkladaní neskorších výročných vykonávacích správ, ak sú k dispozícii presnejšie informácie.

(2)   Cieľ možno uviesť ročne alebo na celé programové obdobie.

(3)   Východisko sa uvádza len pre prvý rok, v ktorom sú k dispozícii informácie, okrem prípadu, že sa používa koncepcia dynamického východiskového stavu.

Všetky ukazovatele sú rozpísané podľa pohlavia, ak je to možné. Ak údaje ešte nie sú dostupné, uvedú sa informácie o tom, kedy sa stanú dostupnými a kedy ich riadiaci orgán poskytne Komisii.

 Pre operačné programy spolufinancované z ESF: informácie podľa cieľových skupín v súlade s prílohou XXIII.

Kvalitatívna analýza

 Analýza dosiahnutých výsledkov na základe finančných informácií (bod 2.1.2) a fyzických ukazovateľov (bod 3.1.1) a iných relevantných informácií.

 Demonštrovanie vplyvov presadzovania rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami (podľa vhodnosti).

 Analýza využívania fondov v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Pre programy ESF, informácie požadované v článku 10 nariadenia (ES) č. 1081/2006.

 Zoznam nedokončených operácií a časový harmonogram ich dokončenia (len záverečná správa).

3.1.2.   Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Informácie o všetkých závažných problémoch, ktoré sa vyskytli pri realizácii priority, vrátane zhrnutia závažných problémov zistených v rámci postupu v článku 62 ods. 1 písm. d) bod (i) nariadenia (ES) č. 1083/2006, ak je to vhodné, ako aj všetky opatrenia, ktoré riadiaci orgán alebo monitorovací výbor prijal na riešenie problémov.

3.2.   Priorita 2

To isté.

3.3.   Priorita 3

To isté.

4.   PROGRAMY ESF: KOHERENTNCIA A KONCENTRÁCIA

Pre programy ESF:

 opis, ako sú činnosti, ktoré podporuje ESF, konzistentné s činnosťami uskutočňovanými pri realizácii európskej stratégie zamestnanosti v rámci národných reformných programov a národných akčných plánov pre sociálnu inklúziu, a ako k týmto činnostiam prispievajú.

 opis, ako činnosti ESF prispievajú k realizácii odporúčaní Spoločenstva pre zamestnanosť a cieľov Spoločenstva súvisiacich so zamestnanosťou v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a odbornej prípravy (článok 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1081/2006).

5.   PROGRAMY EFRR/KF: HLAVNÉ PROJEKTY (AK JE TO POUŽITEĽNÉ)

Pri prebiehajúcich hlavných projektoch:

 Pokrok v realizácii rôznych etáp hlavných projektov, ako je vymedzené v časovom harmonograme stanovenom v bode D.1 príloh XXI a XXII.

 Pokrok vo financovaní hlavných projektov na základe informácií uvedených v bode H.2.2 príloh XXI a XXII (informácie sa poskytujú kumulatívne).

Pri ukončených hlavných projektoch:

 Zoznam ukončených hlavných projektov vrátane dátumu ukončenia, celkových konečných investičných nákladov podľa predlohy uvedenej v bode H.2.2 prílohy XXI a XXII a hlavných ukazovateľov výstupov a výsledkov vrátane, ak je to relevantné, základných ukazovateľov stanovených v rozhodnutí Komisie o veľkom projekte.

 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii hlavných projektov, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.

 Každá zmena v indikatívnom zozname hlavných projektov v operačnom programe.

▼M2

5a.   PROGRAMY EFRR/KF: ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY S CELKOVÝMI INVESTÍCIAMI ROVNAJÚCIMI SA ALEBO VYŠŠÍMI AKO 25 MILIÓNOV EUR A ROVNAJÚCIMI SA ALEBO NIŽŠÍMI AKO 50 MILIÓNOV EUR (AK TO PRICHÁDZA DO ÚVAHY)

Pri už uskutočňovaných projektoch:

 Pokrok vo vykonávaní rôznych fáz projektov.

 Pokrok vo financovaní projektov.

Pri ukončených projektoch:

 Zoznam ukončených projektov vrátane dátumu ukončenia, celkové investičné náklady vrátane zdrojov financovania a ukazovatele výstupov a výsledkov vrátane, ak je to relevantné, základných ukazovateľov.

▼M1

6.   TECHNICKÁ POMOC

 Vysvetlenie uskutočneného využitia technickej pomoci.

 Percentuálny podiel výšky príspevku štrukturálnych fondov prideleného operačnému programu a vynaloženého v rámci technickej pomoci.

7.   INFORMOVANIE A PUBLICITA

 Informácie v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia vrátane dosiahnutých výsledkov, príkladov osvedčených postupov a významných udalostí.

▼C1
PRÍLOHA XIX

OVERENIE DOPLNKOVOSTI PRE CIEĽ KONVERGENCIA NA ROKY 2007 – 2013 – OVERENIE EX ANTESúhrnná finančná tabuľka verejných alebo iných rovnocenných štrukturálnych výdavkov v regiónoch s cieľom Konvergencia (v miliónoch EUR, ceny v roku 2006) (1)

 

Predpoklad ročného priemeru v rokoch 2007 – 2013 NSRR (ex ante)

Skutočný ročný priemer 2000 – 2005 (2)

Spolu

Z toho verejné spoločnosti

Národný strategický referenčný rámec

(NSRR)

Okrem NSRR

Spolu

Spolu

Z toho verejné spoločnosti

Podporný rámec Spoločenstva (PRS)/Jednotný programový dokument (JPD)

Okrem PRS/JPD

Spolu

Št. + EÚ

Št. + EÚ

EU

Št.

Št.

Št.

Št. + EÚ

Št. + EÚ

Št.

Št.

Št.

(1)

(2) = (4) + (5) + (6)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6) = (2) – (4)

(8) = (10) + (11) + (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = (11) + (12) = (8) – (10)

Základná infraštruktúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikácie a informačná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životné prostredie a voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná príprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum a technický rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobné prostredie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemysel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovný ruch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Pre členské štáty, ktorých mena je iná ako euro, sa má použiť priemerný ročný výmenný kurz za rok 2005.

(2)   2004 – 2005 pre 10 členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004, plus Rumunsko a Bulharsko.

▼M2
PRÍLOHA XXŠTRUKTÚROVANÉ ÚDAJE O VEĽKÝCH PROJEKTOCH NA KÓDOVANIE

Základné údaje o veľkých projektoch

Formulár žiadosti o investíciu do infraštruktúry

Formulár žiadosti o výrobnú investíciu

Typ údajov

Názov projektu

B.1.1

B.1.1

Text

Názov spoločnosti

neuv.

B.1.2

Text

MSP

neuv.

B.1.3

Á/N

Oblasť prioritnej témy

B.2.1

B.2.1

Kód(-y)

Oblasť formy financovania

B.2.2

B.2.2

Kód

Oblasť typu územia

B.2.3

B.2.3

Kód

Oblasť hospodárskej činnosti

B.2.4

B.2.4

Kód(-y)

Kód NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Kód(-y)

Charakter investície

neuv.

B.2.4.2

Kód

Oblasť(-i) umiestnenia

B.2.5

B.2.5

Kód(-y)

Fond(-y)

B.3.4

B.3.3

EFRR/KF

Prioritná os alebo osi

B.3.4

B.3.4

Text

Verejno-súkromné partnerstvo

B.4.2.d

neuv.

Á/N

Fáza výstavby – dátum začiatku

D.1.8A

D.1.5 A

Dátum

Fáza výstavby – dátum ukončenia

D.1.8B

D.1.5 B

Dátum

Referenčné obdobie

E.1.2.1

E.1.2.1

Roky

Finančná diskontná sadzba

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Celkové investičné náklady

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Celkové investičné náklady (súčasná hodnota)

E.1.2.4

neuv.

EUR

Zostatková hodnota

E.1.2.5

neuv.

EUR

Zostatková hodnota (súčasná hodnota)

E.1.2.6

neuv.

EUR

Príjmy (súčasná hodnota)

E.1.2.7

neuv.

EUR

Prevádzkové náklady (súčasná hodnota)

E.1.2.8

neuv.

EUR

Čisté príjmy (súčasná hodnota)

E.1.2.9

neuv.

EUR

Oprávnené výdavky (súčasná hodnota)

E.1.2.10

neuv.

EUR

Odhadované zvýšenie ročného obratu

neuv.

E.1.2.4

EUR

% zmeny obratu na jedného zamestnanca

neuv.

E.1.2.5

%

Finančná miera návratnosti (bez dotácie od Únie)

E.1.3.1 A

E.1.3.1 A

%

Finančná miera návratnosti (s dotáciou od Únie)

E.1.3.1 B

E.1.3.1 B

%

Čistá súčasná finančná hodnota (bez dotácie od Únie)

E.1.3.2 A

E.1.3.2 A

EUR

Čistá súčasná finančná hodnota (s dotáciou od Únie)

E.1.3.2 B

E.1.3.2 B

EUR

Oprávnené náklady

H.1.12C

H.1.10 C

EUR

Suma podľa rozhodnutia

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Dotácia od Únie

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Výdavky už certifikované

Celková suma v EUR:

Suma na každý operačný program v EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Ekonomické náklady a výnosy

E.2.2

E.2.2

Text/EUR

Sociálna diskontná sadzba

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Ekonomická miera návratnosti

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Čistá súčasná ekonomická hodnota

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Pomer výnosy/náklady

E.2.3.4

E.2.3.4

Číslo

Počet pracovných miest priamo vytvorených vo fáze vykonávania

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Číslo

Priemerná dĺžka trvania pracovných miest priamo vytvorených vo fáze vykonávania

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Počet mesiacov/trvalé

Počet pracovných miest priamo vytvorených v prevádzkovej fáze

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Číslo

Priemerná dĺžka trvania pracovných miest priamo vytvorených v prevádzkovej fáze

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Počet mesiacov/trvalé

Počet pracovných miest nepriamo vytvorených v prevádzkovej fáze

neuv.

E.2.4 a) 4A

Číslo

Medziregionálny vplyv na zamestnanosť

neuv.

E.2.4 c)

Negatívny/neutrálny/ pozitívny

Typ projektu podľa hodnotenia vplyvu na životné prostredie

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/nezahrnuté

Hodnotenie vplyvu na životné prostredie vykonané v prípade projektu typu II

F.3.2.3

F.3.2.3

Á/N

% nákladov na nápravu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie

F.6

F.6

%

Iné zdroje Únie (EIB/EIF)

I.1.3

I.1.3

Á/N

Využitie JASPERS

I.4.1

I.4.1

Á/N

Základné ukazovatele (vyberte príslušný základný ukazovateľ z rolovacieho menu, ktoré je k dispozícii v elektronickom systéme):

B.4.2B

neuv.

Číslo
PRÍLOHA XXI

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
PRÍLOHA XXII

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼C1
PRÍLOHA XXIII

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOCH OPERÁCIÍ ESF PODĽA PRIORITY

POČET ÚČASTNÍKOV ZA ROK

(ľudia prichádzajúci, ľudia odchádzajúci, prechod z jedného roku do druhého)

ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV PODĽA POHLAVIA

ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV PODĽA POSTAVENIA NA TRHU PRÁCE

 Zamestnaní (celkový počet zamestnaných, vrátane samostatne zárobkovo činných)

 Samostatne zárobkovo činní

 Nezamestnaní (celkový počet nezamestnaných, vrátane dlhodobo nezamestnaných)

 Dlhodobo nezamestnaní

 Neaktívne osoby (celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti alebo iných)

 Neaktívne osoby – študujúci alebo účastníci odbornej prípravy

ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV PODĽA VEKU

 Mladí ľudia (15 až 24 rokov)

 Starší pracovníci (55 až 64 rokov)

ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV PODĽA SKUPÍN ZRANITEľNOSTI V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI

 Menšiny

 Migranti

 Zdravotne postihnutí

 Iní znevýhodnení ľudia

ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV PODĽA DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

 Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)

 Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)

 Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)

 Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)( 1 ) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

( 4 ) Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 43. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2035/2005 (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 8).

( 6 ) Ú. v. ES L 191, 27.7.1994, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2168/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 15).

( 7 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 8 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 194, 18.8.2006, s. 2.

( 11 ) Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 30.

( 12 ) Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/2004 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 66).

( 13 ) Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2355/2002 (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 42).

( 14 ) Ú. v. ES L 64, 6.3.2001, s. 13.

( 15 ) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 5.

( 16 ) Ú. v. ES L 2, 7.1.2003, s. 7.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 98, 2.4.2004, s. 22.

( 18 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 19 ) Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

( 20 ) Ú. v. ES L 61, 4.3.1994, s. 27.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 22 ) Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

( 23 ) Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

( 24 ) Uveďte orgán alebo orgány, a to hľadisko (tie hľadiská) ich systémov, ktoré neboli v súlade s požiadavkami a/alebo neboli efektívne.

( 25 ) Pre každý orgán a každé hľadisko uveďte zdôvodnenie výhrady.

( 26 ) Pre každý orgán a každé hľadisko uveďte zdôvodnenie nepriaznivého stanoviska.

( 27 ) Pre zmeny, ktoré sa neuviedli v predchádzajúcich výročných kontrolných správach.

( 28 ) Pre audity, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcich výročných kontrolných správ.

( 29 ) Medzi takéto záležitosti patria napríklad systémové problémy, nedostatky v riadiacich a kontrolných systémoch, chýbajúce podporné dokumenty a prípady prerokúvané na súde.

( 30 ) Keď sa pre dva alebo viac operačných programov uplatňuje jeden spoločný systém, k opisu tohto spoločného systému sa môže pripojiť jedna správa a stanovisko.

( 31 ) Keď audítorský orgán vydá stanovisko, mal by poskytnúť osobitné Vyhlásenie o spôsobilosti a prevádzkovej nezávislosti k vlastným funkciám na základe článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

( 32 ) Uveďte orgán alebo orgány a hľadiská ich systémov, pri ktorých sa zdá, že nie sú v súlade s požiadavkami.

( 33 ) Udajte dôvod(-y) výhrad uvedených pre každý orgán a pre každé hľadisko.

( 34 ) Udajte dôvod(-y) nepriaznivého stanoviska pre každý orgán a pre každé hľadisko.

( 35 ) V prípade operačných programov s viacerými cieľmi sa výročný plán financovania člení aj podľa cieľov.

( 36 ) Aj v prípade mnohofondových alebo mnohocieľových operačných programov sa prognózy uvádzajú podľa fondu a podľa cieľa.