2006R1083 — SK — 01.01.2014 — 009.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

(Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, p.25)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,

L 347

320

20.12.2013