2006R1081 — SK — 01.01.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

z 5. júla 2006

o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

(Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, p.12)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013

L 347

470

20.12.2013