02006L0132 — SK — 14.06.2011 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA KOMISIE 2006/132/ES

z 11. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/141/EHS s cieľom zaradiť procymidone medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 349, 12.12.2006, p.22)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009

L 309

1

24.11.2009