2006L0007 — SK — 01.01.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/7/ES

z 15. februára 2006

o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

(Ú. v. ES L 064, 4.3.2006, p.37)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

SMERNICA RADY 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013,

  L 353

8

28.12.2013
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/7/ES

z 15. februára 2006

o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHSEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 4 ), vo svetle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom dňa 8. decembra 2005,

keďže:

(1)

Vychádzajúc z oznámenia Komisie o trvalo udržateľnom rozvoji Európska rada vytýčila ciele ako všeobecné usmernenie pre budúci rozvoj prioritných oblastí, akými sú prírodné zdroje a verejné zdravie.

(2)

Voda je vzácny prírodný zdroj, ktorého kvalita ako takého by sa mala chrániť, obraňovať, riadiť a upravovať. Najmä povrchové vody predstavujú obnoviteľné zdroje s obmedzenou schopnosťou zvládnuť nepriaznivé vplyvy činností človeka.

(3)

Politika Spoločenstva pre životné prostredie by sa mala zamerať na vysoký stupeň ochrany a sledovať ciele zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a ochrany ľudského zdravia.

(4)

V decembri roku 2000 Komisia prijala Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o vytváraní novej politiky v oblasti vody určenej na kúpanie a iniciovala rozsiahle konzultácie so všetkými záujmovými a zainteresovanými stranami. Hlavným výsledkom týchto konzultácií bola všeobecná podpora pre vytvorenie novej smernice na základe najnovších vedeckých dôkazov, ktorá bude mimoriadnu pozornosť venovať širšiemu zapojeniu verejnosti.

(5)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva ( 5 ), obsahuje záväzok zabezpečiť vysoký stupeň ochrany vody určenej na kúpanie vrátane revízie smernice Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie ( 6 ).

(6)

Podľa zmluvy pri príprave politiky životného prostredia Spoločenstvo okrem iného zohľadní dostupné vedecké a technické údaje. Táto smernica by mala využiť vedecké dôkazy potrebné pre zavedenie najspoľahlivejších parametrov indikátorov na predvídanie mikrobiologického rizika a na dosiahnutie vysokého stupňa ochrany. Je potrebné súrne vykonať ďalšie epidemiologické štúdie ohľadom zdravotných rizík spojených s kúpaním, a to najmä v sladkej vode.

(7)

S cieľom zvýšiť účinnosť a rozvážne používanie zdrojov musí byť táto smernica úzko koordinovaná s inými právnymi predpismi Spoločenstva o vode, akými sú napríklad smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd ( 7 ), 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov ( 8 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva ( 9 ).

(8)

Príslušné informácie o plánovaných opatreniach a pokroku pri realizácii by sa mali rozšíriť medzi zainteresované strany. Verejnosť by mala včas dostávať príslušné informácie o výsledkoch monitorovania kvality vody určenej na kúpanie a opatreniach pri riadení rizika, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia, najmä v kontexte predvídateľného krátkodobého alebo mimoriadneho znečistenia. Je potrebné využiť novú technológiu, ktorá umožňuje efektívne a porovnateľne informovať verejnosť o vodách určených na kúpanie v rámci celého Spoločenstva.

(9)

Na účely monitorovania je potrebné aplikovať zosúladené analytické metódy a postupy. Vytvorenie reálnej klasifikácie vôd určených na kúpanie si vyžaduje pozorovanie a hodnotenie kvality v dlhodobom horizonte.

(10)

Dosiahnutie súladu musí byť vecou vhodných opatrení riadenia a zabezpečenia kvality, nielen merania a výpočtov. Systém profilácie vôd určených na kúpanie by teda vhodne prispel k lepšiemu pochopeniu rizík, vytvárajúc základ pre opatrenia riadenia. Mimoriadnu pozornosť treba súčasne venovať dodržaniu kvalitatívnych noriem a koherentnému prechodu od smernice 76/160/EHS.

(11)

Spoločenstvo 17. februára 2005 ratifikovalo dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Århuský dohovor). Je teda vhodné, aby táto smernica obsahovala ustanovenia o prístupe verejnosti k informáciám a ustanovovala účasť verejnosti pri vykonávaní smernice ako doplnok k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí ( 10 ) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia ( 11 ).

(12)

Keďže ciele tejto smernice, a to dosiahnutie členskými štátmi dobrej kvality vody určenej na kúpanie a vysokého stupňa ochrany v rámci Spoločenstva na základe spoločných noriem, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a môžu byť lepšie dosiahnuté na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 12 ).

(14)

Neustály význam politiky Spoločenstva pre vodu určenú na kúpanie je evidentný počas každej kúpacej sezóny, keďže chráni verejnosť pred náhodným aj chronickým znečistením unikajúcim do oblastí Spoločenstva určených na kúpanie alebo do ich blízkosti. Celková kvalita vody určenej na kúpanie sa výrazne zlepšila od nadobudnutia účinnosti smernice 76/160/EHS. Táto smernica však odráža stav poznatkov a praxe zo začiatku sedemdesiatych rokov. Modely využívania vody určenej na kúpanie sa od tej doby zmenili, rovnako ako aj stav vedeckých a technických poznatkov. Preto by uvedená smernica mala byť zrušená,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica uvádza ustanovenia pre:

a) monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie;

b) riadenie kvality vody určenej na kúpanie a

c) poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody určenej na kúpanie.

2.  Účelom tejto smernice je zachovať, chrániť a zlepšiť kvalitu životného prostredia a chrániť ľudské zdravie prostredníctvom doplnenia smernice 2000/60/ES.

3.  Táto smernica sa vzťahuje na akúkoľvek formu povrchovej vody, pri ktorej príslušný orgán predpokladá veľký počet kúpajúcich sa a nevydal trvalý zákaz kúpania, ani to natrvalo neodporúčal (ďalej len „voda určená na kúpanie“). Nevzťahuje sa na:

a) plavecké bazény a kúpeľné bazény;

b) uzavreté vodné plochy na ošetrovateľské alebo liečebné účely;

c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa použijú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1. Pojmy „povrchová voda“, „podzemná voda“, „vnútrozemská voda“, „brakická voda“, „pobrežná voda“ a „povodie“ majú rovnaký význam ako v smernici 2000/60/ES.

2. „Príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány, ktoré členský štát určil na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami tejto smernice, alebo akýkoľvek iný orgán alebo úrad poverený touto úlohou.

3. „Trvalý“ znamená vo vzťahu k zákazu kúpania alebo odporúčaniu nekúpať sa, že trvá najmenej jednu celú kúpaciu sezónu.

4. „Veľký počet“ znamená vo vzťahu ku kúpajúcim sa taký počet, ktorý príslušný orgán považuje za veľký najmä pri zohľadnení tendencií z minulosti alebo poskytnutej infraštruktúry alebo zariadení, či iných opatrení podniknutých na podporu kúpania.

5. „Znečistenie“ znamená prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, čo ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ako je uvedené v článkoch 8 a 9 a v prílohe I stĺpci A.

6. „Kúpacia sezóna“ znamená obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa.

7. „Opatrenia riadenia“ znamenajú nasledujúce opatrenia, podniknuté v oblasti vody určenej na kúpanie:

a) vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie;

b) vytvorenie programu monitorovania;

c) monitorovanie vody určenej na kúpanie;

d) hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie;

e) klasifikácia vody určenej na kúpanie;

f) zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa;

g) poskytovanie informácií verejnosti;

h) podniknutie krokov, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu;

i) podniknutie krokov vedúcich k zníženiu nebezpečenstva znečistenia.

8. „Krátkodobé znečistenie“ je mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe I stĺpci A, ktorej príčiny je možné jednoznačne určiť, u ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako približne 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú príslušný orgán ustanovil postup predvídania a riešenia, ako je stanovené v prílohe II.

9. „Mimoriadna situácia“ znamená udalosť alebo kombináciu udalostí, ktoré majú vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere častejšie ako raz za štyri roky.

10. „Súbor údajov o kvalite vody určenej na kúpanie“ znamená údaje získané v zmysle článku 3.

11. „Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie“ znamená proces hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie pomocou metódy hodnotenia, vymedzenej v prílohe II.

12. „Premnoženie sa cyanobaktérií“ znamená akumuláciu cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.

13. Pojem „dotknutá verejnosť“ má rovnaký význam ako v smernici Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ( 13 ).KAPITOLA II

KVALITA A RIADENIE VODY URČENEJ NA KÚPANIE

Článok 3

Monitorovanie

1.  Členské štáty každý rok stanovia, ktoré vody sú určené na kúpanie, a vymedzia dĺžku kúpacej sezóny. Po prvýkrát tak urobia pred začiatkom prvej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby monitorovanie parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A prebiehalo v súlade s prílohou IV.

3.  Monitorovací bod sa nachádza na mieste vo vode určenej na kúpanie, kde:

a) sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo

b) sa očakáva najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie.

4.  Pred začiatkom každej kúpacej sezóny sa vytvorí program monitorovania pre každú vodnú plochu určenú na kúpanie, a to po prvýkrát pred začatím tretej plnej kúpacej sezóny po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Monitorovanie sa vykoná najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania.

5.  Členské štáty môžu zaviesť monitorovanie parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A v prvej plnej kúpacej sezóne po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. V takom prípade bude monitorovanie prebiehať v intervaloch určených v prílohe IV. Výsledky takéhoto monitorovania sa môžu použiť na vytvorenie súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie uvedených v článku 4. Monitorovanie parametrov ustanovených v prílohe k smernici 76/160/EHS sa môže ukončiť ihneď po zavedení monitorovania členskými štátmi v zmysle tejto smernice.

6.  Vzorky odobraté v prípade krátkodobého znečistenia sa nemusia brať do úvahy. Nahradia ich vzorky odobraté v súlade s prílohou IV.

7.  V mimoriadnych situáciách je možné prerušiť dodržiavanie programu monitorovania uvedeného v odseku 4. Program monitorovania sa obnoví čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie. Nové vzorky sa odoberú čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce vzorky neodobraté kvôli mimoriadnej situácii.

8.  Členské štáty informujú Komisiu o každom prerušení dodržiavania programu monitorovania, pričom uvedú dôvody takéhoto prerušenia. Tieto správy predložia najneskôr pri príležitosti nasledujúcej výročnej správy ustanovenej v článku 13.

9.  Členské štáty zabezpečia, aby analýza kvality vody určenej na kúpanie prebiehala v súlade s referenčnými metódami určenými v prílohe I a pravidlami ustanovenými v prílohe V. Členské štáty však môžu povoliť použitie iných metód alebo pravidiel, ak môžu preukázať, že získané výsledky sú rovnocenné s výsledkami získanými pomocou metód určených v prílohe I a pravidlami uvedenými v prílohe V. Členské štáty, ktoré povolia použitie takýchto rovnocenných metód alebo pravidiel, poskytnú Komisii všetky relevantné informácie o použitých metódach alebo pravidlách a ich rovnocennosti.

Článok 4

Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky súbory údajov o kvalite vody určenej na kúpanie zozbierali prostredníctvom monitorovania parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A.

2.  Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie sa vykonáva:

a) pre každú vodnú plochu určenú na kúpanie;

b) po ukončení každej kúpacej sezóny;

c) na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, zozbieraných pre danú kúpaciu sezónu a pre tri predchádzajúce kúpacie sezóny, a

d) v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

Členský štát sa však môže rozhodnúť vykonať hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie na základe súboru údajov o kvalite vody zozbieraných iba pre tri predchádzajúce kúpacie sezóny. Ak sa tak rozhodne, vopred informuje Komisiu. Komisiu informuje aj vtedy, ak sa následne rozhodne vykonávať hodnotenie znova na základe údajov zo štyroch kúpacích sezón. Členské štáty nesmú meniť uplatňované obdobie hodnotenia častejšie ako raz za päť rokov.

3.  Súbor údajov o kvalite vody na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie vždy zahŕňa najmenej 16 vzoriek alebo za osobitných okolností uvedených v prílohe IV odseku 2 zahŕňa 12 vzoriek.

4.  Avšak za predpokladu, že:

 je splnená požiadavka odseku 3 alebo

 súbor údajov o vode určenej na kúpanie používaný na hodnotenie kvality tvorí najmenej 8 vzoriek v prípade vôd určených na kúpanie, pri ktorých kúpacia sezóna nepresahuje 8 týždňov,

hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie sa môže vykonať na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, vzťahujúceho sa na menej ako štyri kúpacie sezóny, ak:

a) ide o novo označenú vodu určenú na kúpanie;

b) došlo k zmenám, ktoré môžu ovplyvniť klasifikáciu vody určenej na kúpanie v zmysle článku 5, a v tomto prípade sa hodnotenie vykoná na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, ktorý tvoria výlučne vzorky zozbierané od objavenia sa zmeny, alebo

c) voda určená na kúpanie už bola hodnotená podľa smernice 76/160/EHS a v tomto prípade sa použijú rovnocenné údaje získané podľa uvedenej smernice a na tieto účely sa parametre 2 a 3 prílohy k smernici 76/160/EHS považujú za rovnocenné parametrom 2 a 1 stĺpca A z prílohy I k tejto smernici.

5.  Pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie môžu členské štáty podrobnejšie rozčleniť alebo zlúčiť jestvujúce vody určené na kúpanie. Jestvujúce vody určené na kúpanie sa môžu zlúčiť, iba ak tieto vody:

a) sú susediace;

b) boli hodnotené podobne v predchádzajúcich štyroch rokoch v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 písm. c) a

c) majú také profily vody určenej na kúpanie, ktoré označujú spoločné rizikové faktory alebo ich neprítomnosť.

Článok 5

Klasifikácia a kvalitatívne zaradenie vôd určených na kúpanie

1.  Na základe hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie, vykonaného podľa článku 4, členské štáty v súlade s kritériami uvedenými v prílohe II klasifikujú vody určené na kúpanie ako:

a) „nevyhovujúce“;

b) „dostatočné“;

c) „dobré“ alebo

d) „výborné“.

2.  Prvá klasifikácia podľa požiadaviek tejto smernice sa uskutoční do konca kúpacej sezóny v roku 2015.

▼M2

Pokiaľ ide o Mayotte ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“), lehota uvedená v prvom pododseku je 31. december 2019.

▼B

3.  Členské štáty zabezpečia, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené na kúpanie klasifikované aspoň ako „dostatočné“. Podniknú reálne a primerané kroky, ktoré budú považovať za vhodné pre zvýšenie počtu vôd určených na kúpanie klasifikovaných ako „výborné“ alebo „dobré“.

▼M2

Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku je 31. december 2031.

▼B

4.  Avšak bez ohľadu na všeobecnú požiadavku odseku 3 môžu byť vody určené na kúpanie dočasne klasifikované ako „nevyhovujúce“ a pritom zostať v súlade s touto smernicou. V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a) Vo vzťahu ku každej vode určenej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, sa prijmú nasledujúce opatrenia s účinkom od kúpacej sezóny nasledujúcej po jej klasifikácii:

i) vhodné opatrenia riadenia vrátane zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa s cieľom zabrániť vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu;

ii) určenie príčin a dôvodov nedosiahnutia kvalitatívneho zaradenia vody ako „dobrá“;

iii) vhodné opatrenia, ktoré zamedzia, znížia alebo odstránia príčiny znečistenia, a

iv) v súlade s článkom 12 upozornenie verejnosti prostredníctvom jasných a jednoduchých varovných znakov a jej informovanie o príčinách znečistenia a o prijatých opatreniach, a to na základe profilu vody určenej na kúpanie.

b) Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná ako „nevyhovujúca“ počas piatich po sebe idúcich rokov, vydá sa trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčania nekúpať sa. Členský štát však môže vydať trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa aj pred uplynutím päťročného obdobia, ak sa domnieva, že dosiahnutie „dostatočnej“ kvality by bolo neuskutočniteľné alebo neprimerane nákladné.

Článok 6

Profily vody určenej na kúpanie

1.  Členské štáty zabezpečia vytvorenie profilov vôd určených na kúpanie v súlade s prílohou III. Každý profil vody určenej na kúpanie sa môže týkať jednej vodnej plochy určenej na kúpanie alebo viacerých susediacich vôd určených na kúpanie. Profily vody určenej na kúpanie sa po prvýkrát vytvoria do 24. marca 2011.

▼M2

Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku je 30. jún 2015.

▼B

2.  Profily vody určenej na kúpanie sa revidujú a aktualizujú podľa ustanovení prílohy III.

3.  Pri zavádzaní, revidovaní a aktualizovaní profilov vody určenej na kúpanie sa primerane využijú údaje získané pri monitorovaní a hodnotení vykonávanom na základe smernice 2000/60/ES, ktoré sú relevantné pre túto smernicu.

Článok 7

Opatrenia riadenia pri výnimočných okolnostiach

Členské štáty zabezpečia včasné prijatie vhodných opatrení riadenia, ak sa dozvedia o nepredpokladaných situáciách, ktoré majú alebo sa odôvodnene predpokladá, že by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie a na zdravie kúpajúcich sa. Takéto opatrenia zahŕňajú informácie pre verejnosť a podľa potreby aj prechodný zákaz kúpania.

Článok 8

Ohrozenia cyanobaktériami

1.  Ak z profilu vody určenej na kúpanie vyplýva možnosť premnoženia sa cyanobaktérií, vykoná sa vhodné monitorovanie s cieľom umožniť včasné zistenie ohrození zdravia.

2.  Pri objavení premnoženia sa cyanobaktérií a zistení alebo predpoklade ohrozenia zdravia sa okamžite prijmú vhodné opatrenia riadenia s cieľom zabrániť vystaveniu nebezpečenstvu, vrátane informovania verejnosti.

Článok 9

Ďalšie parametre

1.  Ak profil vody určenej na kúpanie indikuje tendenciu premnoženia makrorias a/alebo morského fytoplanktónu, preskúma sa ich prijateľnosť a ohrozenie zdravia a prijmú sa vhodné opatrenia riadenia vrátane informovania verejnosti.

2.  Znečistenie vôd určených na kúpanie, ako napríklad zvyškami dechtu, sklom, plastmi, gumou alebo akýmkoľvek iným odpadom, sa kontroluje zrakom. Pri zistení takéhoto znečistenia sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré podľa potreby zahŕňajú aj informovanie verejnosti.

Článok 10

Spolupráca pri cezhraničných vodách

V každom prípade, keď povodie rieky spôsobuje cezhraničné vplyvy na kvalitu vody určenej na kúpanie, dotknuté členské štáty podľa potreby spolupracujú pri vykonávaní tejto smernice, a to aj prostredníctvom vhodnej výmeny informácií a spoločného postupu pri kontrole takýchto vplyvov.KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 11

Účasť verejnosti

Členské štáty podporia účasť verejnosti pri vykonávaní tejto smernice a zaistia, že sa verejnosti, ktorej sa to týka, poskytnú možnosti:

 informovať sa o účasti a

 vyjadriť svoje návrhy, poznámky alebo sťažnosti.

Toto sa týka najmä zavedenia, revidovania a aktualizácie zoznamov vôd určených na kúpanie v súlade s článkom 3 ods. 1. Príslušné orgány náležite zohľadnia každú získanú informáciu.

Článok 12

Informovanie verejnosti

1.  Členské štáty zabezpečia aktívne šírenie a rýchle sprístupnenie nasledujúcich informácií počas kúpacej sezóny na ľahko dostupnom mieste v blízkosti každej vody určenej na kúpanie:

a) aktuálna klasifikácia vody určenej na kúpanie a akýkoľvek zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa uvedené v tomto článku jasným a jednoduchým znakom alebo symbolom;

b) všeobecný opis vody určenej na kúpanie zostavený v netechnickom jazyku na základe profilu vody určenej na kúpanie vytvoreného podľa prílohy III;

c) v prípade vôd určených na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu:

 oznámenie, že voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená,

 uvedenie počtu dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takéhoto znečistenia, a

 varovanie vždy, keď sa takéto znečistenie očakáva alebo pretrváva;

d) informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným trvaním takýchto udalostí;

e) v každom prípade zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa oznámenie informujúce verejnosť s uvedením dôvodov;

f) pri každom vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať sa informácia o tom, že daná oblasť sa už nepovažuje za vodu určenú na kúpanie, a o dôvodoch zmeny klasifikácie a

g) uvedenie zdrojov podrobnejších informácií v súlade s odsekom 2.

2.  Členské štáty využijú vhodné médiá a technológie vrátane internetu na aktívne a rýchle šírenie informácií o vodách určených na kúpanie uvedených v odseku 1, ako aj týchto informácií, ak je to vhodné, vo viacerých jazykoch:

a) zoznam vôd určených na kúpanie;

b) klasifikácia každej vody určenej na kúpanie v priebehu posledných troch rokov a profil tejto vody vrátane výsledkov monitorovania vykonaného v súlade s touto smernicou od poslednej klasifikácie;

c) v prípade vody určenej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, informácie o príčinách znečistenia a opatreniach prijatých na zamedzenie vystavenia kúpajúcich sa znečisteniu a na riešenie jeho príčin, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4, a

d) v prípade vôd určených na kúpanie, krátkodobo znečistených, všeobecné informácie o:

 podmienkach, ktoré môžu viesť ku krátkodobému znečisteniu,

 pravdepodobnosti takéhoto znečistenia a jeho pravdepodobnom trvaní,

 príčinách znečistenia a opatreniach prijatých na zamedzenie vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu a na riešenie jeho príčin.

Zoznam uvedený v písmene a) je k dispozícii každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny. Výsledky monitorovania uvedené v písmene b) sú k dispozícii na internete po vykonaní analýz.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa rozšíria hneď, ako sú k dispozícii, a s účinkom od začiatku piatej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

4.  Členské štáty a Komisia poskytujú verejnosti informácie vždy, keď je to možné, prostredníctvom zemepisne zodpovedajúcej technológie jasným a jednotným spôsobom, a to najmä pomocou znakov a symbolov.

Článok 13

Správy

1.  Členské štáty poskytnú Komisii výsledky monitorovania a hodnotenia kvality vôd určených na kúpanie pre každú vodu určenú na kúpanie spolu s opisom hlavných opatrení podniknutých na jej riadenie. Členské štáty predkladajú tieto informácie každý rok do 31. decembra za predchádzajúcu kúpaciu sezónu. Začnú ich poskytovať ihneď po vykonaní prvého hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie podľa článku 4.

2.  Členské štáty Komisiu informujú každý rok pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách označených ako vody určené na kúpanie vrátane odôvodnenia každej zmeny oproti minulému roku. Prvýkrát tak urobia pred začiatkom prvej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

▼M2

Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku je 30. jún 2014.

▼B

3.  Pri začatí monitorovania vody určenej na kúpanie podľa tejto smernice každoročné predkladanie správ Komisii podľa odseku 1 pokračuje v zmysle smernice 76/160/EHS až do vykonania prvého hodnotenia podľa tejto smernice. Počas tohto obdobia sa parameter 1 prílohy k smernici 76/160/EHS neberie vo výročnej správe do úvahy a parametre 2 a 3 prílohy k smernici 76/160/EHS sa považujú za rovnocenné s parametrami 2 a 1 stĺpca A prílohy I k tejto smernici.

4.  Komisia vydá ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd určených na kúpanie v Spoločenstve spolu s klasifikáciami vody určenej na kúpanie, v súlade s touto smernicou a hlavnými opatreniami podniknutými na riadenie. Komisia túto správu vydáva každý rok do 30. apríla vrátane zverejnenia na internete. Pri zostavovaní správy Komisia podľa možností vždy čo najlepšie využije systémy zberu, hodnotenia a prezentácie údajov podľa súvisiacich právnych predpisov Spoločenstva, a to najmä smernice 2000/60/ES.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Správa a preskúmanie

1.  Komisia do roku 2008 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. Táto správa zohľadní najmä:

a) výsledky príslušnej európskej epidemiologickej štúdie, zrealizovanej Komisiou v spolupráci s členskými štátmi;

b) ďalšie vedecké, analytické a epidemiologické smery vývoja týkajúce sa parametrov kvality vody určenej na kúpanie, vrátane vo vzťahu k vírusom, a

c) odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

2.  Členské štáty do konca roku 2014 predložia Komisii písomné pripomienky k uvedenej správe a k potrebe ďalšieho výskumu alebo hodnotenia, ktoré sa budú možno vyžadovať, aby pomohli Komisii pri preskúmaní tejto smernice podľa odseku 3.

3.  S ohľadom na správu, písomné pripomienky členských štátov a rozšírené hodnotenie vplyvov a majúc na mysli skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní tejto smernice Komisia najneskôr do roku 2020 preskúma túto smernicu s osobitným zreteľom na parametre kvality vody určenej na kúpanie, vrátanie toho, či by bolo vhodné vypustiť slovo „dostatočné“ alebo pozmeniť uplatniteľné normy, a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy v súlade s článkom 251 zmluvy.

▼M1

Článok 15

Technické úpravy a vykonávacie opatrenia

1.  V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 Komisia ustanovuje toto:

a) podrobné pravidlá na vykonávanie článku 8 ods. 1, článku 12 ods. 1 písm. a) a článku 12 ods. 4;

b) usmernenia týkajúce sa spoločnej metódy hodnotenia samostatných vzoriek.

2.  Komisia prijme tieto opatrenia:

a) špecifikáciu normy EN/ISO o zhode mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

b) akékoľvek zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie metód analýzy parametrov ustanovených v prílohe I vedeckému a technickému pokroku;

c) akékoľvek zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie prílohy V vedeckému a technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

3.  Komisia predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s odsekom 1 písm. a) so zreteľom na článok 12 ods. 1 písm. a) do 24. marca 2010. Predtým sa poradí s predstaviteľmi členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, príslušných organizácií cestovného ruchu a spotrebiteľov, ako aj iných zainteresovaných strán. Po prijatí príslušných pravidiel ich uverejní na internete.

▼B

Článok 16

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 rozhodnutia.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

▼M1

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 17

Zrušenie

1.  Smernica 76/160/EHS sa týmto zrušuje s účinkom od 31. decembra 2014. Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, toto zrušenie nemá vplyv na povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami na transpozíciu a uplatňovanie stanovenými v zrušenej smernici.

2.  Akonáhle členský štát prijme všetky právne, správne aj praktické opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, bude sa uplatňovať táto smernica, ktorá nahradí smernicu 76/160/EHS.

3.  Odkazy na zrušenú smernicu 76/160/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 18

Vykonanie

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24. marca 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia spôsob uvedenia takého odkazu.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Pre vnútrozemské vody 

A

B

C

D

E

Parameter

Výborná kvalita

Dobrá kvalita

Dostatočná kvalita

Referenčné metódy analýzy

1

Črevný enterococcus (KTJ/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 alebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 alebo ISO 9308-1

(1)   Na základe 95-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

(2)   Na základe 90-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

Pre pobrežné vody a brakické vody 

A

B

C

D

E

Parameter

Výborná kvalita

Dobrá kvalita

Dostatočná kvalita

Referenčné metódy analýzy

1

Črevný enterococcus (KTJ/100 ml)

100 (1)

200 (1)

185 (2)

ISO 7899-1 alebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 ml)

250 (1)

500 (1)

500 (2)

ISO 9308-3 alebo ISO 9308-1

(1)   Na základe 95-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

(2)   Na základe 90-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.
PRÍLOHA II

Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie a klasifikácia

1.   Nevyhovujúca kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „nevyhovujúce“, ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie ( 14 ) sú percentilné hodnoty ( 15 ) mikrobiologických výpočtov horšie ( 16 ) ako hodnoty pre vodu „dostatočnú“, uvedené v prílohe I stĺpci D.

2.   Dostatočná kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „dostatočné“:

1. ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie ( 17 ) ako hodnoty pre vodu „dostatočnú“, uvedené v prílohe I stĺpci D, a

2. ak je voda určená na kúpanie krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i) sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii) sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii) počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

3.   Dobrá kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „dobré“:

1. ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie (17)  ako hodnoty pre vodu „dobrú“, uvedené v prílohe I stĺpci C, a

2. ak voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i) sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii) sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii) počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

4.   Výborná kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „výborné“:

1. ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie ako hodnoty pre vodu „výbornú“, uvedené v prílohe I stĺpci B, a

2. ak voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i) sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii) sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii) počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

POZNÁMKY
PRÍLOHA III

Profil vody určenej na kúpanie

1. Profil vody určenej na kúpanie uvedený v článku 6 obsahuje:

a) opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických vlastností vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd v záchytnej oblasti predmetnej vody určenej na kúpanie, ktorá by mohla byť zdrojom znečistenia, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice a ako ustanovuje smernica 2000/60/ES;

b) určenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa;

c) hodnotenie možnosti premnoženia sa cyanobaktérií;

d) hodnotenie možnosti premnoženia sa makrorias a/alebo fytoplanktónu;

e) ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj nasledujúce informácie:

 predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia,

 podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení prijatých na riadenie vody a časový plán ich odstránenia,

 opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za podniknutie takej akcie s kontaktnými údajmi na tieto orgány;

f) umiestnenie monitorovacieho bodu.

2. V prípade vôd určených na kúpanie, ktoré boli klasifikované ako „dobré“, „dostatočné“ alebo „nevyhovujúce“, sa bude profil vody určenej na kúpanie pravidelne preskúmavať s cieľom zhodnotiť, či nedošlo k zmene niektorej zo stránok uvedených v odseku 1. Profil sa podľa potreby aktualizuje. Intervaly a rozsah preskúmaní sa stanoví na základe charakteru a závažnosti znečistenia. Majú však byť v súlade aspoň s ustanoveniami uvedenými v nasledujúcej tabuľke a uskutočniť sa v intervaloch určených v tabuľke.Klasifikácia vody určenej na kúpanie

„Dobrá“

„Dostatočná“

„Nevyhovujúca“

Preskúmanie sa vykoná najmenej každé

4 roky

3 roky

2 roky

Skúmané stránky (písmená z ods. 1)

a) až f)

a) až f)

a) až f)

V prípade vôd určených na kúpanie, ktoré boli predtým klasifikované ako „výborné“, sa musia profily vody určenej na kúpanie preskúmavať a podľa potreby aktualizovať iba vtedy, ak sa klasifikácia zmení na „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“. Toto preskúmanie sa musí vzťahovať na všetky stránky uvedené v odseku 1.

3. V prípade veľkých stavebných prác alebo veľkých zmien infraštruktúry, alebo zmien v blízkosti vody určenej na kúpanie sa bude profil vody určenej na kúpanie aktualizovať pred začiatkom ďalšej kúpacej sezóny.

4. Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa vždy, keď je to možné, uvedú na podrobnej mape.

5. Ostatné relevantné informácie možno priložiť alebo zahrnúť, ak to príslušný orgán bude považovať za vhodné.
PRÍLOHA IV

Monitorovanie vôd určených na kúpanie

1. Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka. Spolu s touto samostatnou vzorkou a pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak sa odoberú a zanalyzujú najmenej štyri vzorky za jednu kúpaciu sezónu.

2. Len tri vzorky za jednu kúpaciu sezónu možno odobrať a zanalyzovať, ak voda určená na kúpanie:

a) má kúpaciu sezónu, ktorá nepresahuje 8 týždňov, alebo

b) sa nachádza v oblasti podliehajúcej špeciálnym zemepisným obmedzeniam.

3. Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac.

4. V prípade krátkodobého znečistenia sa odoberie jedna dodatková vzorka, ktorou sa potvrdí ukončenie výskytu takéhoto znečistenia. Táto vzorka nebude tvoriť súčasť súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie. Ak bude potrebné vzorku nahradiť a nebrať do úvahy, doplňujúca vzorka sa odoberie 7 dní po ukončení krátkodobého znečistenia.
PRÍLOHA V

Pravidlá zaobchádzania so vzorkami na mikrobiologické analýzy

1.   MIESTO ODBERU VZORKY

Vzorky sa majú podľa možností odoberať 30 centimetrov pod hladinou vody a vo vode s hĺbkou najmenej 1 meter.

2.   STERILIZÁCIA VZORKOVNÍC

Vzorkovnice:

 sa sterilizujú v autokláve po dobu najmenej 15 minút pri teplote 121 oC alebo

 sa sterilizujú nasucho pri teplote od 160 oC až 170 oC po dobu najmenej 1 hodiny, alebo

 sú žiarením sterilizované vzorkovacie nádoby získané priamo od výrobcu.

3.   ODBER VZORIEK

Objem vzorkovnice/vzorkovacej nádoby závisí od množstva vody potrebného na odskúšanie každého parametra. Minimálny objem je obvykle 250 ml.

Vzorkovacie nádoby majú byť vyhotovené z priehľadného a nefarebného materiálu (sklo, polyetylén alebo polypropylén).

Osoba odoberajúca vzorku musí použiť aseptickú techniku, ktorá zachová sterilitu vzorkovníc, aby sa zabránilo náhodnej kontaminácii vzorky. Ak sa táto činnosť vykonáva správne, nie je potrebné použiť sterilnú výbavu (ako napríklad chirurgické rukavice alebo kliešte alebo vzorkovaciu tyč).

Vzorka sa jasne označí nezničiteľným atramentom na vzorke a na formulári o odbere vzorky.

4.   PRECHOVÀVANIE A PRENOS VZORIEK PRED ANALÝZOU

Vo všetkých fázach prepravy sa vzorky musia chrániť pred svetlom, a to najmä pred priamym slnečným žiarením.

Vzorka sa pred príchodom do laboratória zakonzervuje pri teplote cca. 4 oC v chladiacej skrinke alebo chladničke (podľa podnebia). Ak je pravdepodobné, že preprava do laboratória by trvala viac ako 4 hodiny, vyžaduje sa preprava v chladničke.

Doba medzi odberom vzorky a jej analýzou musí byť čo najkratšia. Vzorky sa odporúča analyzovať v ten istý pracovný deň. Ak to z praktických dôvodov nie je možné, vzorky sa spracujú najneskôr do 24 hodín. Medzitým sa uskladnia na tmavom mieste pri teplote 4 oC ± 3 oC.( 1 ) Ú. v. EÚ C 45 E, 25.2.2003, s. 127.

( 2 ) Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 39.

( 3 ) Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2003, s. 31.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2003 (Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 115), spoločná pozícia Rady z 20. decembra 2004 (Ú. v. EÚ C 111 E, 11.5.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005.

( 5 ) Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

( 7 ) Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 8 ) Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 9 ) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

( 10 ) Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.

( 12 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 13 ) Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

( 14 ) „Posledné hodnotiace obdobie“ znamená štyri posledné kúpacie sezóny alebo podľa potreby obdobie určené v článku 4 ods. 2 alebo 4.

( 15 ) Na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej pravdepodobnosti hustoty v mikrobiologických údajoch získaných z konkrétnej vody určenej na kúpanie sa percentilná hodnota odvodí takto:

i) Vezmeme si hodnotu log10 všetkých vyčíslení baktérií v rade údajov, ktorý budeme hodnotiť. (Ak je výsledkom nulová hodnota, vezmeme hodnotu log10 minimálneho limitu detekcie použitej analytickej metódy.)

ii) Vypočítame aritmetický priemer hodnôt log10 (μ).

iii) Vypočítame štandardnú odchýlku hodnôt log10 (σ).

Maximálny 90-percentilný bod funkcie pravdepodobnosti hustoty údajov sa odvodí z tejto rovnice: maximálny 90‐percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Maximálny 95-percentilný bod funkcie pravdepodobnosti hustoty údajov sa odvodí z tejto rovnice: maximálny 95‐percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

( 16 ) „Horšie“ znamená s vyššími hodnotami koncentrácie vo vyjadrení KTJ/100 ml.

( 17 ) „Lepšie“ znamená s nižšími hodnotami koncentrácie vo vyjadrení KTJ/100 ml.