2006E0276 — SK — 25.10.2010 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/276/SZBP

z 10. apríla 2006

o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a ktorou sa ruší spoločná pozícia 2004/661/SZBP

(Ú. v. ES L 101, 11.4.2006, p.5)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010

L 280

18

26.10.2010