02005A0126(01) — SK — 01.03.2017 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky

(Ú. v. ES L 023 26.1.2005, s. 19)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ A ŠVAJČIARSKA č. 1/2013 2013/147/EÚ z 18. marca 2013,

  L 82

60

22.3.2013

 M2

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ A ŠVAJČIARSKA č. 1/2014 2014/104/EÚ z 13. februára 2014,

  L 54

19

22.2.2014

 M3

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ŠVAJČIARSKO č. 1/2015 z 20. marca 2015,

  L 88

16

1.4.2015

►M4

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ŠVAJČIARSKO č. 1/2017 z 8. februára 2017,

  L 54

16

1.3.2017
▼B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobkyEURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

na strane druhej,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 a spoločné vyhlásenie o ďalších rokovaniach, ktoré sú pripojené k záverečným aktom dohôd medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou, ktoré boli podpísané v Luxemburgu 21. júna 1999,

BERÚC DO ÚVAHY, že Protokol č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ďalej len „dohoda“, by sa mal aktualizovať v súlade s výsledkami Uruguajského kola a upraviť, pokiaľ ide o rozsah produktov,

BERÚC DO ÚVAHY, že obchodné toky medzi Švajčiarskom a novými členskými štátmi by sa po rozšírení Európskej únie mali zachovať,

ŽELAJÚC SI zlepšiť recipročný prístup spracovaných poľnohospodárskych produktov na trh,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o Protokole č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou zo 17. marca 2000,

SA DOHODLI TAKTO:Článok 1

Dohoda sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Príloha I k dohode sa nahrádza novou prílohou I, ktorá je pripojená k tejto dohode ako príloha č. 1.

2. Protokol č. 2 k dohode sa nahrádza novým protokolom č. 2, ktorý je pripojený k tejto dohode ako príloha č. 2.

Článok 2

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zrušujú tieto dohody:

 Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o Protokole č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou zo 17. marca 2000,

 výmena listov medzi Európskou komisiou a Švajčiarskou federálnou administratívou o dojednaniach určených na zlepšenie transparentnosti rozličných cenových kompenzačných opatrení, uplatňovaných Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré ovplyvňujú obchod so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa vzťahuje protokol č. 2 z 29. novembra 1988.

Článok 3

Prílohy k tejto dohode vrátane tabuliek a dodatkov k tabuľkám a dodatok k protokolu č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok 4

1.  Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva za podmienok ustanovených touto zmluvou, a na strane druhej na územie Švajčiarska.

2.  Táto dohoda sa tiež uplatňuje na územie Lichtenštajnského kniežatstva, pokiaľ existuje colná únia so Švajčiarskom.

Článok 5

1.  Zmluvné strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich príslušných postupov potrebných na tento účel.

2.  Až do ukončenia ratifikačných postupov uvedených v odseku 1 uplatňujú zmluvné strany túto dohodu od prvého dňa štvrtého mesiaca po dátume jej podpísania za predpokladu, že vykonávacie opatrenia, ako sú uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu č. 2, sa prijmú k tomu istému dátumu.

Článok 6

1.  Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

2.  Znenie v maltskom jazyku sa autentifikuje zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentické ako znenia v jazykoch uvedených v ods. 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

PRÍLOHA 1

„PRÍLOHA IZoznam výrobkov uvedený v článku 2 bode i) dohody

Číselný znak HS

Opis tovaru

2905 43

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kazeíny, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

– Kazeín

Ex 3501 90

– Ostatné:

– Iné ako kazeínové gleje

3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu:

– Vaječný albumín:

3502 11

– – Sušený

3502 19

– – Ostatný

3502 20

– Mliečny albumín vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných škrobov

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

– Na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11

– – Kyselina stearová

3823 12

– – Kyselina olejová

3823 19

– – Ostatné

3823 70

– Priemyselné mastné alkoholy

3824 60

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

5301

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302

Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)“

PRÍLOHA 2

PROTOKOL č. 2

o niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch

Článok 1

Všeobecné zásady

1.  Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na výrobky uvedené v tabuľkách I a II, pokiaľ nie je v tomto protokole špecifikované inak.

2.  Najmä v súvislosti s týmito produktmi nesmú zmluvné strany vymerať dovozné clo ani poplatky s rovnocenným účinkom vrátane poľnohospodárskych zložiek, ani udeliť vývozné náhrady ani žiadne iné náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočne alebo úplne, cla alebo poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok.

3.  Ustanovenia tohto protokolu sa podobne uplatňujú na Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ sa na Lichtenštajnské kniežatstvo vzťahuje Protokol č. 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Článok 2

Uplatňovanie cenových kompenzačných opatrení

1.  Na to, aby sa zohľadnili rozdiely v nákladoch na poľnohospodárske suroviny používané pri výrobe produktov uvedených v tabuľke I, dohoda nevylučuje uplatňovanie cenových kompenzačných opatrení na tieto produkty; to znamená spoplatnenie poľnohospodárskych zložiek pri dovoze a udelenie vývozných náhrad alebo udelenie, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

2.  Ak zmluvná strana uplatňuje interné opatrenia, ktoré znižujú cenu surovín pre spracovateľské odvetvia, tieto opatrenia sa musia zohľadniť pri výpočte čiastok cenových kompenzácií.

Článok 3

Cenové kompenzačné opatrenia na dovoz

1.  Švajčiarske základné čiastky pre poľnohospodárske suroviny, zohľadnené pri výpočte poľnohospodárskej zložky na dovoz, nesmú presiahnuť rozdiel medzi švajčiarskou domácou referenčnou cenou a domácou referenčnou cenou Spoločenstva pre príslušnú poľnohospodársku surovinu ani švajčiarske dovozné clo skutočne uplatňované na poľnohospodárske suroviny, ak sa dovážajú ako také.

2.  Švajčiarsky dovozný režim na produkty uvedené v tabuľke I je ustanovený v tabuľke IV.

3.  Ak je švajčiarska domáca referenčná cena nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, Spoločenstvo môže zaviesť cenové kompenzačné opatrenia, ako sú ustanovené v článku 2, to znamená spoplatnenie poľnohospodárskych zložiek pri dovoze, v súlade s nariadením (ES) č. 1460/96 a neskoršími nariadeniami.

Článok 4

Cenové kompenzačné opatrenia na vývoz

1.  Švajčiarske vývozné náhrady alebo náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom za vývoz produktov uvedených v tabuľke I do Spoločenstva nepresiahne rozdiel medzi švajčiarskou domácou referenčnou cenou a domácou referenčnou cenou Spoločenstva poľnohospodárskych surovín používaných na výrobu týchto produktov, násobenou skutočne použitými množstvami. Ak sa švajčiarska domáca referenčná cena rovná alebo je nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, švajčiarske vývozné náhrady alebo náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom sa rovnajú nule.

2.  Ak je švajčiarska domáca referenčná cena nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, Spoločenstvo môže zaviesť cenové kompenzačné opatrenia, ako sú ustanovené v článku 2, ktoré udeľujú vývozné náhrady v súlade s nariadením (ES) č. 1520/2000 a neskoršími nariadeniami alebo ktoré udeľujú náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

3.  V prípade cukru (položky HS 1701 , 1702 a 1703 ) použitého na výrobu produktov uvedených v tabuľke I a tabuľke II nesmú zmluvné strany udeliť žiadne vývozné náhrady ani náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

Článok 5

Referenčné ceny

1.  V tabuľke III sú uvedené domáce referenčné ceny poľnohospodárskych surovín Spoločenstva a Švajčiarska, ktoré sú uvedené v článkoch 3 a 4.

2.  Zmluvné strany pravidelne, aspoň raz ročne, poskytnú spoločnému výboru domáce referenčné ceny všetkých surovín, na ktoré sa uplatňujú cenové kompenzačné opatrenia. Domáce referenčné ceny, ktoré sa poskytnú, odrážajú skutočnú cenovú situáciu na území zmluvnej strany. Sú to ceny, ktoré spracovateľské odvetvia bežne platia na úrovni veľkoobchodu alebo výroby. Ak je poľnohospodárska surovina dostupná pre spracovateľský priemysel alebo jeho časť za cenu, ktorá je nižšia ako zvyčajná cena na domácom trhu, poskytnuté domáce referenčné ceny sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

3.  Spoločný výbor stanoví domáce referenčné ceny a cenové rozdiely pre poľnohospodárske suroviny uvedené v tabuľke III na základe informácií poskytnutých útvarmi Komisie a Švajčiarskou federálnou administratívou. Ak je to potrebné na uchovanie relatívnych preferenčných rozpätí, základné čiastky poľnohospodárskych surovín uvedených v tabuľke IV sa upravia.

4.  Spoločný výbor preskúma domáce referenčné ceny poľnohospodárskych surovín uvedené v článkoch 3 a 4, ktoré sú uvedené v tabuľke III, ešte pred uplatňovaním tohto protokolu.

Článok 6

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci sú upravené v dodatku k tomuto protokolu.

Článok 7

Zmeny a doplnenia

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení tabuliek, dodatkov k tabuľkám a dodatku pripojenom k tomuto protokolu.

TABUĽKA I

Produkty podliehajúce cenovým kompenzačným opatreniamČíselné znaky HS

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

.20

– Mliečne nátierky:

ex .20

– S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 75 %

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516 :

.10

– Margarín okrem tekutého margarínu:

ex .10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, hrubej a hladkej, škrobu alebo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 , neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo iných obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky

2004

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006 :

.10

– Zemiaky:

ex .10

– – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 :

.20

– Zemiaky:

ex .20

– Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2008

Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:

.11

– – Arašidy:

ex .11

– – – Arašidové maslo

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

.12

– – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

ex .12

– – – Obsahujúce v hmotnosti 1,5 % alebo viac mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac cukru alebo 5 % alebo viac škrobu

.20

– Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté:

ex .20

– Obsahujúce v hmotnosti 1,5 % alebo viac mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac cukru alebo 5 % alebo viac škrobu

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

.20

– Kečup a ostatné paradajkové omáčky

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Iné ako mangové „chutney“, tekuté

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

2106

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

.10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

ex .10

– – Obsahujúce viac ako 1 % mliečnych tukov, 1 % iných tukov alebo viac ako 5 % cukrov

.90

– Ostatné

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehovinové nápoje:

ex .90

– Iné ako etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol a iné ako koncentrované grapefruitové šťavy obsahujúce pridané destiláty

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

.10

– Kazeín

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Iné ako kazeínové gleje

TABUĽKA II

Voľne obchodovateľné produktyČíselné znaky HS

Opis tovaru

0501

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

0503

Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, tiež s podložkou

0505

Koža a iné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

10

– Perie z druhov používaných na vypchávanie, páperie

ex 90

– Ostatné (iné ako na kŕmenie)

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

0508

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak opracované; ulity, lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:

ex 00

– Iné ako na kŕmenie

0509

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

0510

Ambra, kaastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a iné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0710

Zelenina, mrazená:

40

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide siričitom, v slanom náleve, v sírenej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

0901

Káva, tiež pražená alebo bez kofeínu; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

0903

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, riasy a iné chaluhy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 20

– Riasy a ostatné chaluhy (iné ako na kŕmenie)

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napr. bambus, trstina, sitina, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra)

1402

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na vypchávanie (napríklad kapok, africká tráva, rastlinné vlákna, morská tráva), tiež vrstvené na podložkách alebo bez podporného materiálu

1403

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok, piasava, pýr plazivý, istle), tiež v pradenách alebo vo zväzkoch

1404

Rastlinné produkty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

10

– Rastlinné suroviny druhov používaných hlavne na farbenie alebo na vyčiňovanie

20

– Bavlna linters

ex 90

– Ostatné (iné ako na kŕmenie)

1505

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

ex 00

– Iné ako na kŕmenie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

ex 20

– – Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opalwax“

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516 :

90

– Ostatné:

ex 90

– – Jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, pomerizované teplom vo vákuu alebo inertnom plyne, alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516 ; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol, surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522

Degras; zvyšky po spracovaní živočíšnych tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej fruktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky ani farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom, karamel:

50

– Chemicky čistá fruktóza

90

– Ostatné vrátane invertného cukru a iných cukrových sirupových zmesí obsahujúcich v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy

ex 90

– – Chemicky čistá maltóza (iná ako na kŕmenie)

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804

Kakaové maslo, tuk a olej

1805

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá

1903

Tapioka a jej náhrady zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných tvaroch

2001

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

90

– Ostatné:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata); palmové jadrá, yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín položky 0714

2004

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006 :

90

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 :

80

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kryštalizovaním):

ex 00

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemy, ovocné želé, lekváry, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

2008

Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:

11

– – Arašidy:

ex 11

– – – Arašidy, pražené

– Ostatné vrátane iných zmesí ako zmesi položky 2008 19 :

91

– – Palmové jadrá

99

– – Ostatné:

ex 99

– – – Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

11

– – Výťažky, esencie a koncentráty

12

– – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

ex 12

– – – Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne bielkoviny, cukor ani škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % hmotnosti cukru alebo 5 % hmotnosti škrobu

20

– Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté:

ex 20

– – Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne bielkoviny, cukor ani škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % hmotnosti cukru alebo 5 % hmotnosti škrobu

30

– Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002 ); pripravené prášky do pečiva:

ex 10

– Aktívne kvasinky (iné ako pekárske kvasinky a iné ako kvasinky na kŕmenie)

ex 20

– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (iné ako na kŕmenie)

30

– Pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

10

– Sójová omáčka

30

– Horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

ex 30

– – Horčičná múčka a prášok, iná ako na kŕmenie; pripravená horčica

90

– Ostatné:

ex 90

– – Mangové „chutney“, tekuté

2106

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

ex 10

– – Iné ako obsahujúce v hmotnosti viac ako 1 % mliečnych tukov, 1 % ostatných tukov alebo viac ako 5 % cukrov

2201

Voda vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, ani ochucujúce látky; ľad a sneh

▼M4

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky č. 2009 :

.10

– Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

.91

– Nealkoholické pivo

.99

– Ostatné:

ex.99

– – Iné ako zeleninové alebo ovocné šťavy položiek č. 2002 a č. 2009 a ich zmesi, sýtené alebo riedené vodou alebo vodné extrakty čaju, byliniek, kávy alebo maté, a iné ako obsahujúce mliečne zložky položiek č. 0401 a 0402

▼B

2203

Pivo zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

20

– Destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov

30

– Whisky

40

– Rum a tafia

50

– Gin a borovička

60

– Vodka

70

– Likéry a kordialy

2209

Ocot a jeho náhradky, získané z kyseliny octovej

▼M4

TABUĽKA III

Referenčné ceny na domácom trhu v EÚ a vo ŠvajčiarskuPoľnohospodárska surovina

Švajčiarska domáca referenčná cena

CHF na 100 kg netto

Domáca referenčná cena EÚ

CHF na 100 kg netto

Článok 4 ods. 1

Uplatňuje sa na strane Švajčiarska

Rozdiel referenčnej ceny Švajčiarsko/EÚ

CHF na 100 kg netto

Článok 3 ods. 3

Uplatňuje sa na strane EÚ

Rozdiel referenčnej ceny Švajčiarsko/EÚ

EUR na 100 kg netto

Pšenica obyčajná

52,10

18,37

33,75

0,00

Pšenica tvrdá

1,20

0,00

Raž

42,75

16,35

26,40

0,00

Jačmeň

Kukurica

Múka z mäkkej pšenice

90,40

40,20

50,20

0,00

Plnotučné sušené mlieko

585,00

261,37

323,65

0,00

Odtučnené sušené mlieko

396,20

195,08

201,10

0,00

Maslo

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Biely cukor

Vajcia

38,00

0,00

Čerstvé zemiaky

43,25

17,66

25,60

0,00

Rastlinný tuk

170,00

0,00

▼B

TABUĽKA IV

Švajčiarsky dovozný režim

a) Clo pre produkty uvedené v dodatku k tejto tabuľke je poľnohospodárska zložka vypočítaná na základe čistej váhy. Štandardné recepty sú uvedené v dodatku.

▼M4

b) Základné sumy za poľnohospodárske suroviny, ktoré sa zohľadňujú pri výpočtoch poľnohospodárskych zložiek:Poľnohospodárska surovina

Uplatnená základná suma na strane Švajčiarska

Článok 3 ods. 2

Uplatnená základná suma na strane EÚ

Článok 4 ods. 2

CHF na 100 kg netto

EUR na 100 kg netto

Pšenica obyčajná

27,20

0,00

Pšenica tvrdá

1,00

0,00

Raž

20,95

0,00

Jačmeň

Kukurica

Múka z mäkkej pšenice

40,90

0,00

Plnotučné sušené mlieko

262,65

0,00

Odtučnené sušené mlieko

163,90

0,00

Maslo

523,90

0,00

Biely cukor

Vajcia

30,95

0,00

Čerstvé zemiaky

19,90

0,00

Rastlinný tuk

138,55

0,00

▼B

c) Clo pre produkty uvedené v tabuľke nižšie sa rovná nule.Švajčiarska tarifná položka

Poznámky

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Iné ako mangové „chutney“, tekuté

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d) Od začiatku uplatňovania tohto protokolu sa clo pre produkty uvedené v tabuľke nižšie počas troch rovnako dlhých ročných intervalov zníži na nulu.Švajčiarska tarifná položka

Uplatňované clo od nadobudnutia platnosti

Uplatňované clo rok po nadobudnutí platnosti

Uplatňované clo dva roky po nadobudnutí platnosti

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

e) Tarifné položky ustanovené v tejto tabuľke odkazujú na tarifné položky uplatniteľné vo Švajčiarsku 1. januára 2002. Bez ohľadu na článok 12a dohody podmienky tejto tabuľky neovplyvnia žiadne prípadné zmeny sadzobnej nomenklatúry.

Dodatok k tabuľke IV

Švajčiarske štandardné recepty

V tabuľke nižšie sú špecifikované štandardné recepty uvedené v tabuľke IV písm. a) (Švajčiarsky dovozný režim), ktoré sa používajú pri výpočte poľnohospodárskej zložky.Švajčiarska tarifná položka

Poznámky

Obyčajná pšenica

Tvrdá pšenica

Raž

Jačmeň

Kukurica

Pšeničná múka

Plnotučné mlieko v prášku

Odtučnené mlieko v prášku

Maslo

Cukor

Vajcia

Čerstvé zemiaky

Rastlinný tuk

Kg suroviny na 100 kg netto hotového produktu

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahujúci viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Obsahujúci 39 % alebo viac, ale menej ako 75 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Obsahujúci 39 % alebo viac, ale menej ako 75 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Obsahujúci nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Obsahujúci viac ako 20 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 20 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 8 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 8 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 8 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 8 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahujúci viac ako 1,5 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Neobsahujúce obyčajnú pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu ani zemiaky; iné ako na kŕmenie

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Ostatné

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Neobsahujúce obyčajnú pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu ani zemiaky; iné ako na kŕmenie

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Ostatné

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Na ľudskú spotrebu

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Ostatné

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 9 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 9 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Strúhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Iné ako strúhanka

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Strúhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Iné ako strúhanka

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru, alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru, alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, neobsahujúce žiadne iné tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, obsahujúce viac ako 3 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, obsahujúce viac ako 10 %, hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 7 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 7 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 13 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 13 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Obsahujúci viac ako 20 %, ale nie viac ako 35 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Obsahujúci viac ako 35 %, ale nie viac ako 50 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Obsahujúci viac ako 20 %, ale nie viac ako 35 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Obsahujúci viac ako 35 %, ale nie viac ako 50 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 12 %, ale nie viac ako 20 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahujúci viac ako 1,5 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Obsahujúci viac ako 40 %, ale nie viac ako 60 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Obsahujúci viac ako 60 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 25 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Obsahujúci viac ako 25 %, ale nie viac ako 40 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 5 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Obsahujúci viac ako 5 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatok k protokolu č. 2

Ustanoveniao administratívnej spolupráci

1. Zmluvné strany súhlasia, že administratívna spolupráca je nevyhnutná na vykonávanie a kontrolu preferenčného zaobchádzania priznaného podľa tohto protokolu, a zdôrazňujú svoj záväzok bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom, ktoré sa týkajú colných a súvisiacich záležitostí.

2. Ak zmluvná strana na základe objektívnych informácií zistí, že došlo k neposkytnutiu administratívnej spolupráce a/alebo nezrovnalostiam alebo podvodu podľa tohto protokolu, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k príslušnému produktu (produktom) v súlade s touto prílohou.

3. Na účely tohto dodatku neposkytnutie administratívnej spolupráce medziiným znamená:

a) opakované nerešpektovanie povinností overiť štatút pôvodu príslušného produktu (produktov);

b) opakované odmietnutie alebo neprimerané omeškanie pri vykonávaní a/alebo oznamovaní výsledkov následného overenia dôkazu o pôvode;

c) opakované odmietnutie alebo neprimerané omeškanie pri získavaní oprávnenia vykonať misie administratívnej spolupráce na overenie pôvodnosti dokumentov alebo presnosti informácií významných pre priznanie predmetného preferenčného zaobchádzania.

Na účely tohto dodatku možno zistiť nezrovnalosti alebo podvod okrem iného v prípade, ak dôjde bez dostatočného vysvetlenia k náhlemu nárastu dovozu tovaru presahujúceho zvyčajnú úroveň výroby a vývoznú kapacitu druhej zmluvnej strany, pričom takéto zisťovanie je spojené s objektívnymi informáciami o nezrovnalostiach alebo podvode.

4. Uplatňovanie dočasného pozastavenia podlieha týmto podmienkam:

a) Zmluvná strana, ktorá na základe objektívnych informácií zistila neposkytnutie administratívnej spolupráce a/alebo nezrovnalosti alebo podvod v oblasti colných a súvisiacich záležitostí, oznámi bez neprimeraného omeškania spoločnému výboru svoje zistenie spolu s objektívnou informáciou a začne konzultácie v rámci spoločného výboru na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obidve zmluvné strany.

b) Ak zmluvné strany začali konzultácie v rámci spoločného výboru, ako je uvedené vyššie, a do troch mesiacov po oznámení nedosiahli prijateľné riešenie, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k príslušnému produktu (produktom). Dočasné pozastavenie sa bez neprimeraného omeškania oznámi spoločnému výboru.

c) Dočasné pozastavenia podľa tohto dodatku sú obmedzené v miere, ktorá je potrebná na ochranu finančných záujmov dotknutej zmluvnej strany. Nepresahujú obdobie šiestich mesiacov, ktoré sa môže obnoviť. Dočasné pozastavenia sa okamžite po ich prijatí oznámia spoločnému výboru. Sú predmetom pravidelných konzultácií v rámci spoločného výboru najmä s cieľom ukončiť ich čo najskôr, keď už podmienky na ich uplatňovanie viac neexistujú.

5. Súčasne s oznámením spoločnému výboru podľa odseku 4 písm. a) tohto dodatku dotknutá zmluvná strana by mala uverejniť upozornenie pre dovozcov vo svojom úradnom vestníku. Upozornenie pre dovozcov by malo uvádzať, v súvislosti s ktorým produktom došlo k zisteniu na základe objektívnych informácií o neposkytnutí administratívnej spolupráce a/alebo o nezrovnalostiach alebo podvode.