2004R0551 — SK — 04.12.2009 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE (ES) č. 551/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 10. marca 2004

o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 096, 31.3.2004, p.20)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1070/2009 z 21. októbra 2009,

  L 300

34

14.11.2009
▼B

NARIADENIE (ES) č. 551/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 10. marca 2004

o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy ( 4 ), na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom z 11. decembra 2003,

keďže:

(1)

Vytvorenie jednotného európskeho neba si vyžaduje harmonizovaný prístup k regulácii organizácie a využitia vzdušného priestoru.

(2)

V správe skupiny na vládnej úrovni o jednotnom európskom nebi z novembra 2000 bol vyjadrený názor, že vzdušný priestor by mal byť navrhnutý, regulovaný a strategicky riadený na európskom základe.

(3)

Oznámenie Komisie o vytvorení jednotného európskeho neba z 30. novembra 2001 vyzýva na štrukturálnu reformu, ktorá umožní vytvoriť jednotné európske nebo prostredníctvom postupne integrovanejšieho spravovania vzdušného priestoru a vývoja nových koncepcií a postupov riadenia letovej prevádzky.

(4)

Nariadenie (ES) č. 549/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004, (rámcové nariadenie) ( 5 ) stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho neba.

(5)

V článku 1 Chicagskeho dohovoru o civilnom letectve z roku 1944 zmluvné strany uznávajú, že „každý štát má úplnú a výlučnú suverenitu nad vzdušným priestorom nad svojím územím“. Je v rámci tejto suverenity, aby členské štáty spoločenstva, podľa platných medzinárodných dohovorov, vykonávali právomoci verejného orgánu pri riadení letovej prevádzky.

(6)

Vzdušný priestor je spoločným zdrojom pre všetky kategórie užívateľov a všetci ho musia využívať pružne pri zaručení spravodlivosti a transparentnosti, pričom sa zohľadnia potreby ochrany a obrany členských štátov a ich záväzky v rámci medzinárodných organizácií.

(7)

Efektívne riadenie vzdušného priestoru je základom pre zvýšenie kapacity systému letových prevádzkových služieb pre optimálne uspokojovanie požiadaviek rôznych užívateľov a dosahovanie najpružnejšieho využívania vzdušného priestoru.

(8)

Aktivity Eurocontrolu dokazujú, že sieť tratí a štruktúra vzdušného priestoru sa nemôže skutočne rozvíjať v izolácii, pretože každý jednotlivý členský štát je integrálnym prvkom siete usporiadania letovej prevádzky v Európe (EATMN) vo vnútri, ako aj mimo spoločenstva.

(9)

Pre všeobecnú letovú prevádzku na trati v hornom vzdušnom priestore by sa mal vytvoriť postupne viac integrovaný prevádzkový vzdušný priestor a podľa toho by sa malo určiť rozhranie medzi horným a spodným vzdušným priestorom.

(10)

Európska horná letová informačná oblasť [European upper flight information region (EUIR)], zahrňujúca horný vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedané členské štáty v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by mala uľahčiť spoločné plánovanie a uverejňovanie leteckých informácií, aby boli prekonané regionálne miesta zahltenia letovou prevádzkou.

(11)

Užívatelia vzdušného priestoru čelia nerovným podmienkam prístupu do vzdušného priestoru spoločenstva a slobody pohybu v ňom. Je to kvôli chýbajúcej harmonizácii v klasifikácii vzdušného priestoru.

(12)

Reštrukturalizácia vzdušného priestoru by mala byť založená na prevádzkových požiadavkách bez ohľadu na existujúce hranice. Spoločné všeobecné princípy pre vytvorenie jednotných funkčných blokov vzdušného priestoru by sa mali vyvíjať v dohode s Eurocontrolom a na základe jeho technického poradenstva.

(13)

Je dôležité dosiahnuť spoločnú, harmonizovanú štruktúru vzdušného priestoru vo vzťahu k tratiam a sektorom, aby bola súčasná a budúca organizácia vzdušného priestoru založená na spoločných princípoch a aby bol vzdušný priestor navrhnutý a spravovaný v súlade s harmonizovanými pravidlami.

(14)

Mala by sa efektívne uplatňovať koncepcia pružného využívania vzdušného priestoru. Je nevyhnutné optimalizovať využitie sektorov vzdušného priestoru, hlavne počas špičky pre všeobecnú letovú prevádzku a vo vzdušnom priestore s vysokou premávkou, spoluprácou medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o využitie týchto sektorov pre vojenské operácie a výcvik. Na tento účel je nevyhnutné rozdeliť vhodné zdroje na účinnú realizáciu koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru pri zohľadnení civilné aj vojenské požiadavky.

(15)

Členské štáty by sa mali snažiť o spoluprácu so susednými členskými štátmi z hľadiska uplatňovania koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru cez národné hranice.

(16)

Rozdiely v organizácii civilno-vojenskej spolupráce v spoločenstve bránia jednotnému a včasnému riadeniu vzdušného priestoru a zavádzaniu zmien. Úspech jednotného európskeho neba závisí na účinnej spolupráci medzi civilnými a vojenskými orgánmi bez toho, aby boli dotknuté výsadné práva a zodpovednosti členských štátov v oblasti obrany.

(17)

Uplatňovaním spoločných princípov a kritérií by mali byť chránené vojenské operácie a výcvik, kedykoľvek je ohrozené ich bezpečné a efektívne vykonávanie.

(18)

Mali by sa zaviesť primerané opatrenia na zvýšenie účinnosti riadenia toku letovej prevádzky, na podporu existujúcich prevádzkových jednotiek, vrátane centrálnej jednotky Eurocontrolu pre riadenie prepravného toku, aby bola zabezpečená účinnosť letových operácií.

(19)

Je žiaduce uvažovať o rozšírení koncepcií platných pre horný vzdušný priestor na spodný vzdušný priestor, v súlade s časovým plánom a príslušnými štúdiami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

VŠEOBECNE

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1.  V rozsahu pôsobnosti rámcového nariadenia sa toto nariadenie vzťahuje na organizáciu a využívanie vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi. Cieľom tohto nariadenia je podporiť koncepciu postupne integrovanejšieho prevádzkového vzdušného priestoru v rámci spoločnej dopravnej politiky a vytvoriť spoločné postupy pre návrh, plánovanie a riadenie, ktoré zabezpečia účinné a bezpečné vykonávanie riadenia letovej prevádzky.

2.  Využívanie vzdušného priestoru bude podporovať prevádzku letových navigačných služieb ako súdržného a jednotného celku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) ( 6 ).

3.  Bez toho aby bol dotknutý článok 10, toto nariadenie sa vzťahuje na vzdušný priestor v oblastiach ICAO EUR a AFI, v ktorom sú členské štáty zodpovedné za poskytovanie letových prevádzkových služieb v súlade s nariadením o poskytovanie služieb. Členské štáty môžu toto nariadenie uplatňovať aj na vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné v iných oblastiach ICAO pod podmienkou, že o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

4.  Letové informačné oblasti, ktoré sa nachádzajú vo vzdušnom priestore, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.KAPITOLA II

ARCHITEKTÚRA VZDUŠNÉHO PRIESTORU

▼M1 —————

▼M1

Článok 3

Európska horná letová informačná oblasť (EUIR)

1.  Spoločenstvo a jeho členské štáty sa snažia o zriadenie a zo strany ICAO uznanie jediného EUIR. Na tento účel v záležitostiach, ktoré spadajú do právomoci Spoločenstva, predloží Komisia najneskôr do 4. decembra 2011 odporúčanie Rade v súlade s článkom 300 zmluvy.

2.  EUIR bude usporiadaná tak, aby zahŕňala vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné členské štáty v súlade s článkom 1 ods. 3, a môže zahŕňať aj vzdušný priestor európskych tretích krajín.

3.  Zriadenie EUIR sa nedotýka zodpovednosti členských štátov za poverenie poskytovateľov letových prevádzkových služieb pre vzdušný priestor v ich právomoci v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia o poskytovaní služieb.

4.  Členské štáty si ponechajú svoju zodpovednosť voči ICAO v rámci geografických ohraničení horných letových informačných oblastí a letových informačných oblastí, ktoré im zverilo ICAO ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

▼M1

Článok 3a

Elektronické letecké informácie

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté zverejňovanie leteckých informácií členskými štátmi, a spôsobom konzistentným s týmto zverejňovaním Komisia v spolupráci s Eurocontrolom zabezpečí dostupnosť vysoko kvalitných elektronických leteckých informácií, ktoré sú prezentované harmonizovaným spôsobom a vyhovujú požiadavkám všetkých príslušných používateľov, pokiaľ ide o kvalitu údajov a včasnosť.

2.  Na účel odseku 1 Komisia:

a) zabezpečuje rozvoj infraštruktúry leteckých informácií v rámci celého Spoločenstva formou portálu elektronických integrovaných informácií s neobmedzeným prístupom pre zainteresované strany. Uvedená infraštruktúra zjednotí prístup k požadovaným údajom a poskytovanie požadovaných údajov, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na letecké informácie, informácie ohlasovní letových prevádzkových služieb (ARO), meteorologické informácie a informácie o riadení toku prevádzky;

b) podporí modernizáciu a harmonizáciu poskytovania leteckých informácií v najširšom zmysle v úzkej spolupráci s Eurocontrolom a ICAO.

3.  Komisia prijme k tomuto článku podrobné vykonávacie predpisy v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia.

▼M1

Článok 4

Pravidlá lietania a klasifikácia vzdušného priestoru

Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia prijme vykonávacie predpisy s cieľom:

a) prijať príslušné ustanovenia o pravidlách lietania založené na ICAO štandardoch a odporúčaných postupoch;

b) harmonizovať uplatňovanie klasifikácie vzdušného priestoru ICAO s príslušnými úpravami s cieľom zabezpečiť plynulé poskytovanie bezpečných a efektívnych letových prevádzkových služieb v rámci jednotného európskeho neba.

▼M1 —————

▼M1

Článok 6

Návrh riešenia a riadenie siete

1.  Funkcie siete riadenia letovej prevádzky (ATM) umožnia optimálne využívanie vzdušného priestoru a zabezpečia, aby používatelia vzdušného priestoru mohli prevádzkovať uprednostňované trajektórie, pričom sa zaistí maximálny prístup k vzdušnému priestoru a letovým navigačným službám. Tieto sieťové funkcie sú zamerané na podporu iniciatív na národnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru a realizujú sa spôsobom, ktorý rešpektuje oddelenie regulačných a prevádzkových úloh.

2.  Aby sa dosiahli ciele uvedené v odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov vo vzťahu k národným tratiam a štruktúram vzdušného priestoru, Komisia zabezpečí vykonávanie týchto funkcií:

a) plánovanie európskej siete tratí;

b) koordináciu obmedzených zdrojov v rámci leteckých frekvenčných pásiem využívaných všeobecnou letovou prevádzkou, obzvlášť rádiových frekvencií, ako aj koordináciu kódov odpovedača radaru.

Funkcie uvedené v prvom pododseku nezahŕňajú prijatie záväzných opatrení všeobecnej pôsobnosti alebo vykonávanie rozhodovacej politickej právomoci. Zohľadňujú návrhy vypracované na národnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru. Vykonávajú sa v koordinácii s vojenskými orgánmi v súlade s dohodnutými postupmi týkajúcimi sa pružného využívania vzdušného priestoru.

Komisia môže po konzultácii s Výborom pre jednotné nebo a v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v odseku 4 zveriť Eurocontrolu alebo inému nezávislému a kompetentnému orgánu úlohy potrebné na vykonávanie funkcií uvedených v prvom pododseku. Tieto úlohy sa vykonávajú nezávislým a nákladovo efektívnym spôsobom v mene členským štátov a zainteresovaných strán. Podliehajú vhodnej správe, ktorá uznáva oddelenú zodpovednosť za poskytovanie služieb a reguláciu, pričom sa zohľadňujú potreby celej siete ATM a plne sa zapájajú používatelia vzdušného priestoru a poskytovatelia letových navigačných služieb.

3.  Komisia môže pridať ďalšie funkcie do zoznamu funkcií uvedených v odseku 2 po riadnej konzultácii zainteresovaných strán z odvetvia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 4 rámcového nariadenia.

4.  Podrobné predpisy na vykonávanie opatrení uvedených v tomto článku, s výnimkou opatrení uvedených v odsekoch 6 až 9, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia. Uvedené vykonávacie predpisy sa týkajú najmä:

a) koordinácie a harmonizácie procesov a postupov na zlepšenie efektívnosti správy leteckých frekvencií vrátane rozvoja zásad a kritérií;

b) ústrednej funkcie koordinovať včasnú identifikáciu a riešenie potrieb frekvencií v pásmach pridelených európskej všeobecnej letovej prevádzke s cieľom podporiť plánovanie a prevádzku európskej siete leteckej dopravy;

c) dodatočných funkcií siete stanovených v základnom pláne ATM;

d) podrobných úprav kooperatívneho rozhodovania medzi členskými štátmi, poskytovateľmi leteckých navigačných služieb a funkcie riadenia siete pre úlohy uvedené v odseku 2;

e) mechanizmov konzultácie príslušných zainteresovaných strán v procese rozhodovania na národnej i európskej úrovni a

f) v rámci rádiového spektra prideleného všeobecnej letovej prevádzke Medzinárodnou telekomunikačnou úniou rozdelenia úloh a povinností medzi funkciu riadenia siete a národné orgány pre správu frekvencií, pričom sa zabezpečí, aby národné funkcie správy frekvencií naďalej plnili tie úlohy frekvencií, ktoré nemajú vplyv na sieť. V prípadoch, ktoré majú vplyv na sieť, spolupracujú národné orgány pre správu frekvencií s orgánmi zodpovednými za funkciu riadenia siete s cieľom optimalizovať využívanie frekvencií.

5.  Aspekty koncepcie vzdušného priestoru iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, sa riešia na národnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru. V procese tvorby koncepcie sa zohľadnia požiadavky a zložitosť leteckej dopravy, vnútroštátne plány výkonnosti alebo plány výkonnosti funkčných blokov vzdušného priestoru, pričom jeho súčasťou je aj úplná konzultácia, a to podľa potreby s príslušnými používateľmi vzdušného priestoru alebo príslušnými skupinami zastupujúcimi používateľov vzdušného priestoru a vojenskými orgánmi.

6.  Členské štáty zveria Eurocontrolu alebo inému nezávislému a kompetentnému orgánu vykonávanie riadenia toku letovej prevádzky pod podmienkou, že bude podliehať príslušným opatreniam dohľadu.

7.  Vykonávacie predpisy pre riadenie toku letovej prevádzky vrátane príslušných opatrení dohľadu sa vypracujú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 rámcového nariadenia a prijmú sa v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia s cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu pri využívaní vzdušného priestoru a zlepšovať procesy riadenia toku letovej prevádzky. Tieto pravidlá sú založené na transparentnosti a efektívnosti, pričom zaručujú, že kapacita sa poskytuje pružne a včas v súlade s odporúčaniami Regionálneho navigačného plánu ICAO pre európsky región.

8.  Vykonávacie predpisy pre riadenie toku letovej prevádzky podporujú operatívne rozhodnutia poskytovateľov letových navigačných služieb, prevádzkovateľov letísk a používateľov vzdušného priestoru a týkajú sa týchto oblastí:

a) plánovanie letov;

b) využívanie dostupnej kapacity vzdušného priestoru počas všetkých fáz letu vrátane prideľovania letiskových prevádzkových intervalov a

c) používanie smerovania tratí pre všeobecnú letovú prevádzku, vrátane:

 vytvorenia jednej publikácie pre organizáciu tratí a letovej prevádzky,

 možností odklonenia všeobecnej letovej prevádzky od preťažených oblastí a

 pravidiel prednosti týkajúcich sa prístupu všeobecnej letovej prevádzky k vzdušnému priestoru, a to najmä v obdobiach preťaženia a krízovej situácie.

9.  Komisia pri vypracúvaní a prijímaní vykonávacích predpisov podľa potreby a bez toho, aby to malo vplyv na bezpečnosť, zohľadní súlad letových plánov a letiskových prevádzkových intervalov a potrebnú koordináciu s priľahlými regiónmi.

▼BKAPITOLA III

PRUŽNÉ VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU V JEDNOTNOM EURÓPSKOM NEBI

Článok 7

Pružné využívanie vzdušného priestoru

1.  Pri zohľadnení organizácie vojenských hľadísk, za ktoré sú zodpovedné, členské štáty zabezpečujú v jednotnom európskom nebi jednotnú koncepciu využívania pružného vzdušného priestoru opísaného organizáciou ICAO a rozvinutého Eurocontrolom, aby bolo uľahčené riadenie vzdušného priestoru a riadenie letovej prevádzky v rámci spoločnej dopravnej politiky.

2.  Členské štáty každý rok podávajú Komisii správu o uplatňovaní koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru v kontexte spoločnej dopravnej politiky, z hľadiska vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné.

3.  Keď sa najmä na základe správy predloženej členskými štátmi ukáže, že je potrebné posilniť a harmonizovať uplatňovanie koncepcie pružného využívanie vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi, prijmú sa v rámci spoločnej dopravnej politiky vykonávacie pravidlá v súlade s postupom podľa článku 8 rámcového nariadenia.

Článok 8

Dočasné prerušenie

1.  V prípadoch, keď uplatňovanie článku 7 vyvolá vážne prevádzkové ťažkosti, môžu členské štáty dočasne prerušiť takéto uplatňovanie pod podmienkou, že o tom bez meškania informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

2.  Po zavedení dočasného prerušenia sa môžu vykonať úpravy pravidiel prijatých podľa článku 7 ods. 3 pre vzdušný priestor, za ktorý je (sú) zodpovedný(-é) príslušný(-é) členský(-é) štát(-y), v súlade s s postupom podľa článku 8 rámcového nariadenia.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Preskúmanie

V rámci pravidelného preskúmania uvedeného v článku 12 ods. 2 rámcového nariadenia Komisia zhotoví výhľadovú štúdiu o podmienkach budúceho uplatňovania koncepcií uvedených v článkoch 3, 5 a 6 na spodný vzdušný priestor.

Na základe záverov štúdie a na základe dosiahnutého pokroku Komisia najneskôr do 31. decembra 2006 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, doplnenú podľa potreby návrhom na rozšírenie uplatňovania týchto koncepcií na spodný vzdušný priestor, alebo na stanovenie ďalších krokov. V prípade, že sa predpokladá také rozšírenie, príslušné rozhodnutia by sa mali prednostne prijať pred 31. decembrom 2009.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 35.

( 2 ) Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 24.

( 3 ) Ú. v. ES C 278, 14.11.2002, s. 13.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2002 (Ú. v. EÚ C 272 E, 13.11.2003, s. 316), spoločná pozícia Rady z 18. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 129 E, 3.6.2003, s. 11) a stanovisko Európskeho parlamentu z 3. júla 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.