2004R0282 — SK — 31.03.2004 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 282/2004

z 18. februára 2004,

ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 049, 19.2.2004, p.11)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 585/2004 z 26. marca 2004,

  L 91

17

30.3.2004
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 282/2004

z 18. februára 2004,

ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie spoločenstva

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS ( 1 ), najmä na jej článok 3 ods. 2 a článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

v rámci oznamovania príchodu zvierat z tretích krajín vopred sa v záujme plynulej činnosti na hraničných inšpekčných staniciach vyžaduje zavedenie formálneho dokladu obsahujúceho údaje týkajúce sa colného vyhlásenia;

(2)

postupy pri deklarovaní zvierat a vykonávaní veterinárnej kontroly zvierat na hranici sa musia zosúladiť s postupmi platnými pre produkty živočíšneho pôvodu;

(3)

v rámci tohto zosúladenia by sa mala používať definícia osoby zodpovednej za náklad, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 2 písm. e) smernice Rady 97/78/ES ( 2 );

(4)

vybudovanie integrovaného automatizovaného veterinárneho systému Traces podľa ustanovenia v rozhodnutí Komisie 2003/623/ES ( 3 ) zahŕňa štandardizáciu dokladov týkajúcich sa deklarovania zvierat a vykonávania kontroly, aby sa zhromaždené údaje mohli riadne uchovávať a spracúvať a aby sa tým zlepšila hygienická bezpečnosť v spoločenstve;

(5)

v súlade s tým by sa mali aktualizovať ustanovenia rozhodnutia Komisie 92/527/EHS zo 4. novembra 1992, ktorým sa zavádza vzor osvedčenia uvedeného v článku 7 ods. 1 smernice 91/496/EHS ( 4 ) a zrušiť rozhodnutie 92/527/EHS;

(6)

po pristúpení sa majú zrušiť hraničné inšpekčné stanice medzi existujúcimi členskými štátmi a novými členskými štátmi, malo by sa prijať prechodné opatrenie, aby členské štáty počas jedného mesiaca nemuseli zavádzať nové administratívne postupy;

(7)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Oznamovanie príchodu zvierat prostredníctvom spoločného veterinárneho dokladu o vstupe

1.  Pri vstupe zvierat uvedených v smernici 91/496/EHS z niektorej tretej krajiny do spoločenstva osoba, ktorá zodpovedá za náklad v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) smernice 97/78/ES, takýto vstup oznámi aspoň jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zvieraťa (zvierat) na územie spoločenstva. Vstup sa oznámi inšpekčnému personálu hraničnej inšpekčnej stanice prostredníctvom dokladu, ktorý sa musí vyhotoviť v súlade so vzorom spoločného veterinárneho dokladu o vstupe pre zvieratá (CVED) uvedeným v prílohe I.

2.  CVED sa vystavuje v súlade so všeobecne platnými predpismi o osvedčovaní ustanovenými v príslušných právnych predpisoch spoločenstva.

3.  CVED pozostáva z originálu a z toľkých kópií, koľko na účel dodržania tohto nariadenia vyžaduje príslušný orgán. Osoba, ktorá zodpovedá za náklad, vyplní na požadovanom počte kópií CVED časť 1 a odovzdá ich úradnému veterinárnemu lekárovi zodpovednému za príslušnú hraničnú inšpekčnú stanicu.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 3, údaje obsiahnuté v doklade môžu byť so súhlasom príslušných orgánov členského štátu, ktorého za zásielka týka, predmetom predbežného oznamovania prostredníctvom telekomunikačného systému alebo iného systému na prenos dát. V takom prípade sa údaje, ktoré sa prenášajú elektronickou formou, musia zhodovať s údajmi, ktoré sa vyžadujú v časti 1 vzoru CVED.

Článok 2

Veterinárne kontroly

Veterinárne kontroly a laboratórne analýzy sa vykonávajú v súlade s rozhodnutím Komisie 97/794/ES ( 5 ).

Článok 3

Postupy, ktoré sa uplatňujú po vykonaní veterinárnej kontroly

1.  Po vykonaní veterinárnych kontrol vymedzených v článku 4 smernice 91/496/EHS sa na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára zodpovedného za hraničnú inšpekčnú stanicu vyplní časť 2 CVED a podpíše ju buď on alebo iný jemu podriadený úradný veterinárny lekár.

Ak sa dovoz zamietne, rubrika „údaje o vrátení zásielky“ v časti 3 CVED sa vyplní hneď ako sú známe príslušné údaje. Tieto údaje sa zaznamenajú do systému na výmenu informácií, ktorý je uvedený v článku 20 smernice Rady 90/425/EHS ( 6 ).

2.  Originál CVED pozostáva z riadne vyplnených a podpísaných častí 1 a 2.

3.  Úradný veterinárny lekár, dovozca alebo osoba, ktorá zodpovedá za náklad, potom colným orgánom príslušným pre hraničnú inšpekčnú stanicu oznámi veterinárne rozhodnutie, ktoré sa v súvislosti so zásielkou prijme, predložením originálu CVED alebo jeho odoslaním elektronicky.

4.  Ak je veterinárne rozhodnutie priaznivé a colné orgány súhlasia, originál CVED sprevádza zvieratá na miesto určenia, ktoré je uvedené v tomto doklade.

5.  Jednu kópiu CVED si ponechá úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici.

6.  Jedna kópia CVED a prípadne v súlade s článkom 7 smernice 91/496/EHS jedna kópia veterinárneho osvedčenia o dovoze, sa odovzdá dovozcovi alebo osobe, ktorá zodpovedá za náklad.

7.  Úradný veterinárny lekár si ponechá originál veterinárneho osvedčenia alebo dokumentáciu, ktorá zvieratá sprevádza, ako aj jednu kópiu CVED, aspoň počas troch rokov. Ak však ide o tranzit zvierat alebo ich prekládku s konečným miestom určenia mimo územia spoločenstva, pôvodný veterinárny doklad priložený k zásielke zvierat pri príchode ich sprevádza ďalej a na hraničnej inšpekčnej stanici sa uchovávajú len kópie.

Článok 4

Postupy, ktorých uplatňovanie sa vyžaduje pri zvieratách pod colnou kontrolou alebo podliehajúcich osobitnému sledovaniu

Ak je výsledok kontroly dokladov vyhovujúci, pri zvieratách vstupujúcich na územie spoločenstva, ktoré sú oslobodené od povinnosti podrobiť sa kontrole totožnosti a/alebo fyzickej kontrole podľa článku 4 ods. 3 alebo článku 8(A) ods. 1 písm. b) bod ii) smernice 92/496/EHS, úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu na územie spoločenstva oznámi túto skutočnosť úradnému veterinárnemu lekárovi na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste určenia. Takéto oznámenie sa vykonáva prostredníctvom systému na výmenu informácií uvedenom v článku 20 smernice 90/425/EHS. Úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste určenia vystaví CVED, v ktorom je uvedené konečné veterinárne rozhodnutie o prijatí zvierat. Ak zásielky neprídu, alebo ak sa vyskytnú nezrovnalosti v množstve alebo v kvalite, príslušný orgán, ktorý zodpovedá za hraničnú inšpekčnú stanicu v mieste určenia vyplní časť 3 CVED.

V prípade tranzitu predloží osoba, ktorá zodpovedá za náklad, zásielku úradnému veterinárnemu lekárovi na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste opustenia územia. Úradní veterinárni lekári na hraničných inšpekčných staniciach, ktorí prijmú oznámenie o tranzite zvierat prepravovaných do miesta určenia v tretej krajine, vyplnia po ich odchode z územia spoločenstva časť 3 CVED. Túto skutočnosť oznámia prostredníctvom CVED úradnému veterinárnemu lekárovi na hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorej zvieratá vykonávajúce tranzit vstúpili na územie spoločenstva.

Úradní veterinárni lekári príslušného orgánu v mieste určenia, ktorí prijmú oznámenie o príchode zvierat určených na zabitie na bitúnku, do schválenej karanténnej stanice v zmysle rozhodnutia Komisie 2000/666/ES ( 7 ) alebo pre určitý úradne schválený orgán, inštitút alebo stredisko v zmysle smernice Rady 92/66/EHS ( 8 ), ktoré sa nachádzajú na území, za ktoré zodpovedajú, vyplnia časť 3 CVED v prípade, že zásielka nepríde alebo ak sa vyskytnú kvantitatívne alebo kvalitatívne nezrovnalosti.

Článok 5

Koordinácia činností medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za vykonávanie kontroly

V záujme toho, aby sa zabezpečilo, že všetky zvieratá vstupujúce na územie spoločenstva, sa podrobia veterinárnej kontrole, príslušný orgán a úradní veterinárni lekári každého členského štátu pracujú v koordinácii s ostatnými inšpekčnými útvarmi na účely zhromažďovania všetkých údajov týkajúcich sa dovozu zvierat. Zahŕňajú najmä tieto informácie:

a) údaje dostupné colným útvarom;

b) údaje obsiahnuté v lodných, železničných alebo leteckých nákladných listoch;

c) iné zdroje údajov dostupné prevádzkovateľom cestnej, železničnej, lodnej alebo leteckej dopravy.

Článok 6

Prístup do databáz a účasť v informačných systémoch

V záujme dosiahnutia cieľa ustanoveného v článku 5 príslušné orgány a colné útvary členských štátov organizujú vzájomnú výmenu dát obsiahnutých v ich príslušných databázach. Informačno-technologické systémy, ktoré používa príslušný orgán sa v rámci možnosti a s výhradou primeranej bezpečnosti dát koordinujú so systémami, ktoré používajú colné útvary a obchodní prevádzkovatelia na urýchlenie prenosu informácií.

Článok 7

Použitie elektronického osvedčovania

Predkladanie, použitie, prenos a uchovávanie CVED sa môžu po dohode s príslušným orgánom vykonávať elektronickými prostriedkami.

Informácie sa medzi príslušnými orgánmi prenášajú prostredníctvom systému na výmenu informácií uvedenom v článku 20 smernice 90/425/EHS.

▼M1

Článok 8

Až do 1. mája 2004 sa toto nariadenie nevzťahuje na hraničné inšpekčné stanice uvedené v prílohe II, ktoré sa po pristúpení Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska majú zrušiť.

▼B

Článok 9

Zrušenie

Rozhodnutie 92/527/EHS sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa pokladajú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA 1

image

image

▼B

image

image

image

image
PRÍLOHA IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraβe

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: IταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: AustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) Ú. v. ES L 268, 24. 9. 1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 9

( 3 ) Ú. v. ES L 216, 28. 8. 2003, s. 58

( 4 ) Ú. v. ES L 332, 18. 11. 1992, s. 22

( 5 ) Ú. v. ES L 323, 26.11.1997, s. 31

( 6 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29

( 7 ) Ú. v. ES L 278, 31.10.2000, s. 26

( 8 ) Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54