2004L0017 — SK — 01.01.2007 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/17/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

(Ú. v. ES L 134, 30.4.2004, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004,

  L 326

17

29.10.2004

►M2

SMERNICA KOMISIE 2005/51/ES Text s významom pre EHP zo 7. septembra 2005,

  L 257

127

1.10.2005

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2083/2005 z 19. decembra 2005,

  L 333

28

20.12.2005

►M4

SMERNICA RADY 2006/97/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

107

20.12.2006
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/17/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služiebEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2, článok 55 a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 4 ), v zmysle spoločného textu, ktorý 9. decembra 2003 schválil Zmierovací výbor,

keďže:

(1)

Pri príležitosti nových zmien a doplnení urobených v smernici Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore ( 5 ), ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek zjednodušenia a modernizácie predložených tak obstarávateľmi, ako aj hospodárskymi subjektmi v ich reakcii na Zelenú knihu prijatú Komisiou 27. novembra 1996, by sa mala uvedená smernica v záujme zrozumiteľnosti prepracovať. Táto smernica vychádza z judikatúry Súdneho dvora, najmä z judikatúry o kritériách pre zadanie zákazky, ktorá objasňuje možnosti obstarávateľov tak, aby spĺňali potreby dotknutej verejnosti, vrátane environmentálnej a/alebo sociálnej oblasti, za predpokladu, že takéto kritériá súvisia s predmetom zákazky, nedávajú obstarávateľovi neobmedzenú slobodu výberu, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami uvedenými v odôvodnení č. 9.

(2)

Jedným z hlavných dôvodov zavedenia pravidiel pre koordináciu postupov zadávania zákaziek v týchto odvetviach je rôznorodosť spôsobov, akými môžu vnútroštátne orgány ovplyvniť správanie sa týchto subjektov, vrátane kapitálovej účasti a zastúpenia v správnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch týchto subjektov.

(3)

Ďalším hlavným dôvodom, prečo je potrebné koordinovať konania na zadávanie zákaziek uplatňované subjektmi podnikajúcimi v týchto odvetviach je uzatvorená povaha trhov, na ktorých pôsobia, z dôvodu existencie osobitných alebo výlučných práv udelených členskými štátmi, ktoré sa týkajú zásobovania sietí, poskytovania prístupu do sietí alebo prevádzkovania sietí na účely poskytovania príslušných služieb.

(4)

Cieľom právnych predpisov Spoločenstva, najmä nariadenia Rady (EHS) č. 3975/87 zo 14. decembra 1987 stanovujúceho postup pre uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na podniky leteckej dopravy ( 6 ) a nariadenia (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy ( 7 ), je rozšíriť hospodársku súťaž medzi dopravcami ponúkajúcimi verejnosti služby v oblasti leteckej dopravy. Preto nie je vhodné zahrnúť tieto subjekty do pôsobnosti tejto smernice. Vzhľadom na konkurenčné postavenie lodnej dopravy Spoločenstva by taktiež nebolo vhodné vyžadovať, aby zákazky zadávané v tomto odvetví podliehali pravidlám tejto smernice.

(5)

Do pôsobnosti smernice 98/38/EHS v súčasnosti patria určité zákazky zadávané obstarávateľmi pôsobiacimi v odvetví telekomunikácií. Ako bolo spomenuté v štvrtej správe o vykonaní telekomunikačných nariadení z 25. novembra 1998, bol vytvorený legislatívny rámec na liberalizáciu tohto odvetvia. Jedným z jeho dôsledkov bolo zavedenie efektívnej hospodárskej súťaže v tomto odvetví de jure aj de facto. Na informačné účely a vzhľadom na túto situáciu Komisia uverejnila zoznam telekomunikačných služieb ( 8 ), ktoré sa môžu vylúčiť z pôsobnosti uvedenej smernice na základe jej článku 8. Ďalší pokrok potvrdila aj siedma správa o vykonávaní telekomunikačných nariadení z 26. novembra 2001. Preto už nie je potrebné naďalej upravovať nákupy subjektov pôsobiacich v tomto odvetví.

(6)

Preto už nie je potrebné naďalej zachovať Poradný výbor pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií zriadený smernicou Rady 90/531/EHS zo 17. septembra 1990 o postupoch obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií ( 9 ).

(7)

Aj napriek tomu je vhodné pokračovať v monitorovaní vývoja v oblasti telekomunikácií a bolo by potrebné opätovne zvážiť situáciu, ak by sa zistilo, že v tomto odvetví hospodárska súťaž nefunguje efektívne.

(8)

Smernica 93/38/EHS vylučuje zo svojej pôsobnosti nákup telefonických hlasových a telexových služieb, služieb mobilných telefónov, pagingových a satelitných služieb. Tieto vylúčenia z pôsobnosti boli zavedené preto, aby zohľadnili skutočnosť, že príslušné služby môžu byť často v určitej zemepisnej oblasti poskytované len jedným poskytovateľom služieb z dôvodu neexistencie efektívnej hospodárskej súťaže a existencie osobitných a výlučných práv. Zavedenie efektívnej hospodárskej súťaže v odvetví telekomunikácií odstraňuje dôvody pre tieto vylúčenia z pôsobnosti smernice. Preto je potrebné zahrnúť obstarávanie takýchto telekomunikačných služieb do pôsobnosti tejto smernice.

(9)

S cieľom zaručiť liberalizáciu pri zákazkách verejného obstarávania zadávaných subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, odporúča sa vypracovanie ustanovení Spoločenstva pre koordináciu zákaziek, ktoré presahujú určitú hodnotu. Takáto koordinácia vychádza z požiadaviek vyplývajúcich z článkov 14, 28 a 49 Zmluvy o ES a z článku 97 Zmluvy o Euratome, konkrétne zo zásady rovnakého zaobchádzania, pričom zásada nediskriminácie nie je nič iné, len osobitný výraz pre túto zásadu, ďalej zo zásady vzájomného uznávania, zásady primeranosti, ako aj zásady transparentnosti. Vzhľadom na povahu odvetví, na ktoré má takáto koordinácia vplyv, táto by mala pri zabezpečovaní uplatňovania týchto zásad vytvoriť rámec pre zdravú obchodnú prax a mala by umožňovať maximálnu pružnosť.

Pri verejných zákazkách, ktorých hodnota je nižšia ako hodnota, pri ktorej sa už musia začať uplatňovať ustanovenia o koordinácii v rámci Spoločenstva, sa odporúča odvolať na judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej sa musia uplatňovať vyššie uvedené pravidlá a zásady zmlúv.

(10)

Na zabezpečenie skutočného otvorenia trhu a primeranej rovnováhy pri uplatňovaní pravidiel obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb je potrebné, aby subjekty, ktorých sa to týka, boli vymedzené inak, ako na základe ich právneho postavenia. Preto by bolo potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k porušovaniu rovnakého zaobchádzania s obstarávateľmi pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, ktorí pôsobia v súkromnom sektore. Taktiež je potrebné zabezpečiť, v súlade s článkom 295 zmluvy, aby nedochádzalo k porušovaniu pravidiel upravujúcich systém vlastníctva majetku v členských štátoch.

(11)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby účasť inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, ako uchádzača v konaní pre zadanie zákazky, nespôsobovala narušenie hospodárskej súťaže vo vzťahu k súkromným uchádzačom.

(12)

Podľa článku 6 zmluvy sa požiadavky na ochranu životného prostredia majú zahrnúť do tvorby a plnenia politík Spoločenstva a do činností uvedených v článku 3 zmluvy, najmä s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Táto smernica preto objasňuje, ako môžu obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj pri súčasnom zabezpečení možnosti získať čo najlepší úžitok za peniaze vynaložené na ich zákazky.

(13)

Žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť uloženiu alebo vymáhaniu opatrení potrebných na ochranu verejnej morálky, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat alebo na zachovanie rastlín, najmä s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade so zmluvou.

(14)

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986-1994) ( 10 ), schválilo najmä Dohodu o vládnom obstarávaní WTO (ďalej len „dohoda“), ktorej cieľom je vytvoriť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek, s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a rozširovanie svetového obchodu. Vzhľadom na medzinárodné práva a záväzky vyplývajúce pre Spoločenstvo v dôsledku prijatia dohody, sa na uchádzačov a výrobky zo signatárskych tretích krajín majú uplatňovať pravidlá ustanovené v dohode. Dohoda nemá priamy účinok. Obstarávatelia, na ktorých sa táto dohoda vzťahuje a ktorí spĺňajú požiadavky tejto smernice a ktorí ju uplatňujú na hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody, by preto mali byť v súlade s dohodou. Je taktiež vhodné, aby táto smernica zaručovala hospodárskym subjektom zo Spoločenstva také podmienky účasti na verejnom obstarávaní, ktoré sú rovnako výhodné, ako podmienky vyhradené pre hospodárske subjekty z tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody.

(15)

Pred začatím obstarávacieho konania môžu obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo prijať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave špecifikácií, ale za predpokladu, že takéto stanovisko nebude brániť hospodárskej súťaži.

(16)

Obstarávatelia by vzhľadom na rozmanitosť zákaziek na práce mali mať možnosť ustanoviť, aby zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce mohli zadávať buď oddelene alebo spoločne. Zámerom tejto smernice nie je predpisovať spoločné alebo oddelené zadávanie zákaziek. Rozhodnutie zadať zákazky oddelene alebo spoločne sa musí prijať na základe kvalitatívnych a ekonomických kritérií, ktoré môžu byť vymedzené vo vnútroštátnom práve.

Zákazka sa môže považovať za zákazku na práce len vtedy, ak jej predmet výslovne zahŕňa vykonanie činností uvedených v prílohe XII, dokonca aj vtedy, ak zákazka zahŕňa aj poskytovanie iných služieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Zákazky na služby, najmä v oblasti služieb pri správe majetku, môžu za určitých okolností zahŕňať práce. Pokiaľ však takéto práce súvisia s hlavným predmetom zákazky a sú jej možným následkom alebo ju dopĺňajú, skutočnosť, že takéto práce sú súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako zákazku na práce.

Na účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky na práce je vhodné brať za základ hodnotu prác samotných, ako aj predpokladanú hodnotu prípadných dodávok tovaru a služieb, ktoré obstarávatelia dajú k dispozícii zhotoviteľom, pokiaľ sú tieto služby alebo dodávky tovaru nevyhnutné na vykonanie daných prác. Na účely tohto odseku sa takéto služby považujú za služby poskytnuté obstarávateľmi prostredníctvom vlastných zamestnancov. Na druhej strane, výpočet hodnoty zákaziek na služby, či už sa tieto služby dajú k dispozícii zhotoviteľovi na následné vykonanie prác alebo nie, sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na zákazky na služby.

(17)

Na účely uplatňovania procesných pravidiel tejto smernice a na monitorovacie účely sa oblasť služieb dá najlepšie vymedziť rozdelením do kategórií zodpovedajúcich jednotlivým položkám spoločnej klasifikácie a ich uvedením v prílohách XVII A a XVII B, podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiaľ ide o služby uvedené v prílohe XVII B, príslušné ustanovenia tejto smernice by nemalo by dotknuté uplatňovanie pravidiel Spoločenstva vymedzených pre príslušné služby.

(18)

Pokiaľ ide o zákazky na služby, úplné uplatňovanie tejto smernice sa musí na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazky na ostatné služby sa počas tohto prechodného obdobia musia monitorovať až do prijatia rozhodnutia o úplnom uplatňovaní tejto smernice. V tejto súvislosti je potrebné vymedziť mechanizmus takéhoto monitorovania. Tento mechanizmus by mal zároveň zainteresovaným stranám umožniť prístup k príslušným informáciám.

(19)

Mali by sa odstrániť odstrániť prekážky voľného poskytovania služieb. Preto môžu byť poskytovateľmi služieb tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Touto smernicou by však nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú podmienok vykonávania nejakej činnosti alebo profesie za predpokladu, že sú zlučiteľné s právom Spoločenstva.

(20)

Nepretržite sa vyvíjajú určité nové techniky elektronického obstarávania. Takéto techniky pomáhajú zlepšovať hospodársku súťaž a zefektívniť verejné obstarávanie, najmä pokiaľ ide o časové a finančné úspory, ktoré ich používanie prináša. Obstarávatelia môžu používať techniky elektronického obstarávania za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s pravidlami tejto smernice a so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel môže mať ponuka predložená uchádzačom, najmä na základe rámcovej dohody alebo ak sa používa dynamický obstarávací systém, podobu elektronického katalógu uchádzača, ak uchádzač používa komunikačný prostriedok zvolený obstarávateľom v súlade s článkom 48.

(21)

Vzhľadom na rýchle rozširovanie elektronických obstarávacích systémov by sa teraz mali zaviesť vhodné pravidlá, ktoré by obstarávateľom umožňovali v plnom rozsahu využívať možnosti, ktoré tieto systémy poskytujú. Z toho dôvodu je potrebné vymedziť úplne elektronický dynamický obstarávací systém pre bežné nákupy a stanoviť osobitné pravidlá pre zriadenie a prevádzku takéhoto systému s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s každým hospodárskym subjektom, ktorý sa do nich chce zapojiť. Každý hospodársky subjekt, ktorý predloží informatívnu ponuku podľa špecifikácií a splní kritéria účasti, by mal mať možnosť zapojiť sa do takéhoto systému. Táto technika obstarávania obstarávateľovi umožňuje, aby prostredníctvom zostavenia zoznamu už vybraných uchádzačov a umožnenia účasti novým uchádzačom získal mimoriadne veľký počet ponúk ako dôsledok dostupných elektronických zariadení a tým zabezpečil optimálne využitie finančných prostriedkov prostredníctvom širokej hospodárskej súťaže.

(22)

Vzhľadom na to, že používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali by byť definované v práve Spoločenstva a mali by sa spravovať špecifickými pravidlami s cieľom zabezpečiť, aby sa používali úplne v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na práce, na dodávky tovaru alebo na služby, pri ktorých je možné stanoviť presné špecifikácie. Mohol by to byť najmä prípad opakujúcich sa zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom by tiež malo byť možné stanoviť príslušné poradie uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Použitie elektronických aukcií obstarávateľom umožňuje, aby od uchádzačov požadovali predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, aby zlepšili aj iné charakteristické parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcií len charakteristické parametre vhodné pre automatické vyhodnocovanie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu a/alebo posudzovania obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Na druhej strane tie aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných prvkov, by nemali byť predmetom elektronických aukcií. Z toho vyplýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, by nemali byť predmetom elektronických aukcií.

(23)

V členských štátoch boli vyvinuté určité techniky centralizovaného obstarávania. Niekoľko verejných obstarávateľov je zodpovedných za nakupovanie alebo zadávanie zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre obstarávateľov. Vzhľadom na veľké objemy tieto techniky pomáhajú rozširovať hospodársku súťaž a zefektívňujú verejné obstarávanie. Preto by sa mal v práve Spoločenstva vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií používaných obstarávateľmi. Tiež by sa mali vymedziť podmienky, za ktorých sa môžu obstarávatelia, ktorí obstarávajú práce, dodávky tovaru a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie, považovať v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania za obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou.

(24)

S cieľom zohľadniť rozdielne okolnosti v členských štátoch, by členské štáty mali mať možnosť zvoliť si, či môžu obstarávatelia používať centrálne obstarávacie inštitúcie, dynamické obstarávacie systémy alebo elektronické aukcie, ako sú vymedzené a upravené v tejto smernici.

(25)

Musí sa vhodne vymedziť pojem osobitné a výlučné práva. Dôsledok takéhoto vymedzenia je, že skutočnosť, že subjekt môže na účely budovania sietí alebo prístavných alebo letiskových zariadení využiť postup na vyvlastnenie alebo používanie majetku, alebo môže umiestniť vybavenie siete na verejnú diaľnicu, pod ňu, alebo na ňu, sama o sebe nepredstavuje výlučné alebo osobitné práva v zmysle tejto smernice. Rovnako ani skutočnosť, že subjekt zabezpečuje dodávky pitnej vody, elektrickej energie, plynu alebo tepla do siete prevádzkovanej subjektom, ktorý má osobitné alebo výlučné práva, ktoré mu udelil príslušný orgán príslušného členského štátu, nepredstavuje sama o sebe výlučné alebo osobitné právo v zmysle tejto smernice. Rovnako tak ani práva udelené členským štátom v akejkoľvek podobe, vrátane práv udelených na základe koncesie, obmedzenému počtu podnikov na základe objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritérií, ktoré umožnia ktorejkoľvek zainteresovanej strane spĺňajúcej tieto kritéria užívanie týchto práv, sa nepovažujú za osobitné alebo výlučné práva.

(26)

Bolo by vhodné, aby obstarávatelia uplatňovali spoločné postupy obstarávania v súvislosti s činnosťami, ktoré sa týkajú vody, a aby tieto pravidlá uplatňovali aj v prípadoch, keď verejní obstarávatelia v zmysle tejto smernice zadávajú zákazky v súvislosti so svojimi činnosťami v oblasti projektovania vodohospodárskych stavieb, zavlažovania, odvodňovania pôdy alebo čistenia a odvádzania odpadových vôd. Pravidlá obstarávania, ktoré sú navrhované pre dodávky tovaru, však nie sú vhodné pre obstarávanie vody, vzhľadom na potrebu obstarávať vodu zo zdrojov nachádzajúcich sa blízko oblasti, kde sa bude používať.

(27)

Určité subjekty poskytujúce služby pre verejnosť v oblasti autobusovej dopravy boli už z pôsobnosti smernice 93/38/EHS vylúčené. Takéto subjekty sú vylúčené aj z pôsobnosti tejto smernice. S cieľom predísť existencii veľkého množstva osobitných úprav uplatňovaných len na určité odvetvia, by sa mal všeobecný postup, ktorý umožňuje, aby sa zobrali do úvahy účinky liberalizácie, uplatňovať aj na všetky subjekty poskytujúce služby autobusovej dopravy, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti smernice 93/38/ES podľa jej článku 2 ods. 4

(28)

Berúc do úvahy ďalšiu liberalizáciu poštových služieb v Spoločenstve a skutočnosť, že takéto služby poskytujú v rámci siete verejní obstarávatelia, verejné podniky a iné podniky, zákazky zadávané obstarávateľmi poskytujúcimi poštové služby by mali podliehať pravidlám tejto smernice, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 30, ktoré pri zabezpečení uplatňovania zásad uvedených v odôvodnení 9 vytvárajú rámec pre zdravú obchodnú prax a umožňujú väčšiu flexibilitu, než akú ponúka smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávky tovaru a verejných zákaziek na služby ( 11 ). Pre vymeddzenie príslušných činností je potrebné zobrať do úvahy definície smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb ( 12 ).

Subjekty, ktoré poskytujú poštové služby, bez ohľadu na ich právne postavenie, v súčasnosti nepodliehajú pravidlám uvedeným v smernici 93/38/EHS. Prispôsobenie postupov zadávania zákaziek tejto smernici by preto mohlo takýmto subjektom trvať dlhšie ako subjektom, ktoré týmto pravidlám už podliehajú a ktoré budú musieť svoje postupy prispôsobiť len zmenám a doplneniam vykonaným touto smernicou. Preto by malo povoliť odloženie uplatňovania tejto smernice s cieľom zohľadniť dodatočný čas potrebný na toto prispôsobenie. Vzhľadom na rozličnú situáciu takýchto subjektov by členské štáty mali mať možnosť poskytnúť obstarávateľom pôsobiacim v odvetví poštových služieb prechodné obdobie na uplatňovanie tejto smernice.

(29)

Zákazky sa môžu zadávať na účely splnenia požiadaviek niekoľkých činností, ktoré by mohli podliehať rozličným právnym režimom. Malo by byť vysvetlené, že právny režim vzťahujúci sa na jednu zákazku, ktorej účelom je zahrnúť niekoľko činností, by mal podliehať pravidlám vzťahujúcim sa na činnosť, na ktorú je zákazka predovšetkým určená. Určenie činnosti, na ktorú je zákazka predovšetkým určená, môže vychádzať z analýzy požiadaviek, ktoré špecifická zákazka musí spĺňať, vykonanej obstarávateľom na účely odhadu hodnoty zákazky a vypracovania zadávacích podkladov. V určitých prípadoch, napríklad pri nákupe jedného kusu zariadenia na vykonávanie činností, pri ktorých by neboli k dispozícii informácie umožňujúce odhad príslušnej miery využitia, by mohlo byť objektívne nemožné určiť, na ktorú činnosť je zákazka predovšetkým určená. Mali by sa určiť pravidlá, ktoré sa v takýchto prípadoch použijú.

(30)

Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky Spoločenstva, je potrebné zjednodušiť vykonávanie tejto smernice, najmä zjednodušením prahových hodnôt a zabezpečením, aby sa vzťahovali na všetkých obstarávateľov, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia, prijatím ustanovení týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú poskytovať účastníkom a ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých v súvislosti s postupmi zadávania zákaziek a výsledkov týchto postupov. Okrem toho by v rámci menovej únie mali byť takéto prahové hodnoty stanovené v eurách takým spôsobom, ktorý by zjednodušil uplatňovanie týchto ustanovení a zároveň zabezpečil súlad s prahovými hodnotami ustanovenými v dohode, ktoré sú vyjadrené v zvláštnych právach čerpania (ZPČ). V tejto súvislosti by sa malo prijať aj ustanovenie pre pravidelné prehodnocovanie prahových hodnôt vyjadrených v eurách tak, aby sa v prípade potreby upravili podľa možných odchýlok hodnoty eura vo vzťahu k ZPČ. Okrem toho by prahové hodnoty vzťahujúce sa na súťaže návrhov mali byť rovnaké ako tie, ktoré sa vzťahujú na zákazky na služby.

(31)

Malo by sa ustanoviť, kedy je možné upustiť od uplatňovania opatrení pre koordináciu postupov z dôvodov týkajúcich sa štátnej bezpečnosti alebo štátneho tajomstva alebo z dôvodu uplatňovania osobitných pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd týkajúcich sa umiestňovania vojsk alebo ktoré sú špecifické pre medzinárodné organizácie.

(32)

Bolo by vhodné vylúčiť určité zákazky na služby, na dodávky tovaru a na práce zadávané prepojenému podniku, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie takýchto služieb, dodávanie tovaru alebo vykonávanie prác pre skupinu, ktorej je členom, a nie ich ponúkanie na trhu. Bolo by taktiež vhodné vylúčiť určité zákazky na služby, na dodávky tovaru a na práce, ktoré obstarávateľ zadáva spoločnému podniku, ktorý vytvorilo niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktorého členom je aj tento subjekt. Bolo by však vhodné zabezpečiť, aby toto vylúčenie nemalo za následok narušenie hospodárskej súťaže v prospech podnikov alebo spoločných podnikov, ktoré sa spojili s obstarávateľmi; bolo by vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v rámci ktorých podniky môžu získavať časť svojho obratu na trhu a pri prekročení ktorých by stratili možnosť, aby im boli zadané zákazky bez výziev na účasť v súťaži, o zloženie spoločných podnikov a stabilitu väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

(33)

V súvislosti so službami majú zákazky na nadobúdanie alebo prenájom nehnuteľností alebo práv k nim osobitné vlastnosti, ktoré znemožňujú uplatnenie predpisov o obstarávaní.

(34)

Rozhodcovské a zmierovacie služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.

(35)

V súlade s dohodou finančné služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nezahŕňajú zákazky týkajúce sa vydávania, nákupu, predaja alebo prevodu cenných papierov alebo iných finančných nástrojov; nepatria sem najmä transakcie obstarávateľov na účely získania peňazí alebo kapitálu.

(36)

Táto smernica by sa mala vzťahovať na poskytovanie služieb, len ak sú poskytované na zmluvnom základe.

(37)

Podľa článku 163 zmluvy je podpora výskumu a technického rozvoja prostriedkom na posilňovanie vedecko-technickej základne priemyslu Spoločenstva a liberalizácia zákaziek na služby k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a rozvojových programov: táto smernica sa preto nevzťahuje na výskumné a rozvojové zákazky, iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne obstarávateľ, s cieľom využiť ich pri plnení svojich vlastných úloh pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu hradí obstarávateľ.

(38)

S cieľom predísť množstvu osobitných dojednaní, platných len pre určité odvetvia, bolo by vhodné nahradiť súčasné osobitné dojednania, ktoré boli zavedené článkom 3 smernice 93/38/EHS a článkom 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov ( 13 ), ktorá sa vzťahuje na subjekty využívajúce určitú zemepisnú oblasť na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív, všeobecným postupom umožňujúcim udeliť výnimku odvetviam, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži. Musí sa však zabezpečiť, že ňou nebude dotknuté rozhodnutie Komisie 93/676/EHS z 10. decembra 1993, ktorým sa ustanovuje, že využívanie zemepisných oblastí na účely prieskumu alebo ťažby ropy alebo plynu nepredstavuje v Holandsku činnosť definovanú v článku 2 ods. 2 písm. b) bod i) smernice Rady 90/531/EHS a že subjekty vykonávajúce takúto činnosť sa v Holandsku nemajú považovať za subjekty pôsobiace na základe osobitných alebo výlučných práv v zmysle článku 2 ods. 3 písm. b) uvedenej smernice ( 14 ), na rozhodnutie Komisie 97/367/ES z 30. mája 1997, ktoré stanovuje, že využívanie zemepisných oblastí na účely prieskumu a ťažby ropy alebo plynu nepredstavuje v Spojenom kráľovstve činnosť definovanú v článku 2 ods. 2 písm. b) bod i) smernice Rady 93/38/EHS a že subjekty vykonávajúce takúto činnosť sa v Spojenom kráľovstve nepovažujú za subjekty pôsobiace na základe osobitných alebo výlučných práv v zmysle článku 2 ods. 3 písm. b) uvedenej smernice ( 15 ), na rozhodnutie Komisie 2002/205/ES zo 4. marca 2002 prijaté na žiadosť Rakúska, ktoré žiada o osobitný režim ustanovený v článku 3 smernice 93/38/EHS ( 16 ) a na rozhodnutie Komisie 2004/73/ES o žiadosti Nemecka o uplatnenie osobitného postupu ustanoveného v článku 3 smernice 93/38/EHS ( 17 ).

(39)

Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých a prispievajú k začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti chránené dielne a programy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Takéto dielne by však nemuseli byť schopné získať zákazky za bežných podmienok hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu je vhodné ustanoviť, aby členské štáty takýmto dielňam mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa konaní pre zadávanie zákaziek alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.

(40)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na zákazky, ktoré povoľujú vykonávanie činností uvedených v článkoch 3 až 7, ani na súťaže návrhov organizované na vykonávanie takejto činnosti, ak sú v členskom štáte, v ktorom sa má činnosť vykonávať, priamo vystavené hospodárskej súťaži na trhoch, ku ktorým nie je obmedzený prístup. Bolo by preto vhodné zaviesť postup uplatniteľný na všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorý umožní zohľadnenie dôsledkov súčasnej alebo budúcej liberalizácie. Takýto postup by mal príslušným subjektom poskytovať právnu istotu, ako aj vhodný rozhodovací proces zabezpečujúci v krátkych lehotách jednotné uplatňovanie práva Spoločenstva v tejto oblasti.

(41)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo posudzovať na základe objektívnych kritérií, so zreteľom na osobitné charakteristiky príslušného odvetvia. Vykonávanie a uplatňovanie príslušných právnych predpisov Spoločenstva, ktoré liberalizujú daný sektor alebo jeho časť, sa bude považovať za dostatočný základ na to, aby sa predpokladalo, že k príslušnému trhu je voľný prístup. Takéto príslušné právne predpisy by mali byť uvedené v prílohe, ktorú môže aktualizovať Komisia. Pri jej aktualizácii Komisia zohľadní najmä možné prijatie opatrení majúcich za následok skutočnú liberalizáciu odvetví iných ako tých, pre ktoré sú už v prílohe XI uvedené právne predpisy, ako je napríklad právny predpis o železničnej doprave. Ak voľný prístup k danému trhu nevyplýva z vykonania príslušného právneho predpisu Spoločenstva, malo by sa de jurede facto preukázať, že takýto prístup je voľný. Na tento účel uplatňovanie niektorej smernice členským štátom, ako napríklad smernice 94/22/ES, ktorá liberalizuje dané odvetvie, na iné odvetvie, ako je napríklad odvetvie uhlia, predstavuje okolnosť, ktorá sa má zohľadniť na účely článku 30.

(42)

Technické špecifikácie vypracované obstarávateľmi by mali umožňovať, aby sa verejné obstarávanie liberalizovalo. Na tento účel by malo byť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rozmanitosť možných technických riešení. Na základe toho by malo byť možné vypracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek, a ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo v prípade, ak takáto norma neexistuje, na vnútroštátnu normu, obstarávatelia by mali zvážiť ponuky vypracované na základe iných rovnocenných podkladov, ktoré spĺňajú požiadavky obstarávateľov a sú rovnocenné, pokiaľ ide o bezpečnosť. Na preukázanie rovnocennosti by mali mať uchádzači možnosť použiť akúkoľvek formu dôkazu. Obstarávatelia by mali byť schopní uviesť dôvod akéhokoľvek rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Obstarávatelia, ktorí chcú definovať environmentálne požiadavky pre technické špecifikácie danej zákazky, môžu stanoviť environmentálne charakteristiky, napríklad danú výrobnú metódu, a/alebo špecifikovať účinky skupín výrobkov alebo služieb na životné prostredie. Môžu, ale nie sú povinní, použiť príslušné špecifikácie, ktoré sú definované v environmentálnych označeniach, ako napríklad európska environmentálna značka, (viac)národné environmentálne označenia alebo akékoľvek iné environmentálne označenia, za predpokladu, že požiadavky označovania sú vypracované a prijaté na základe vedeckých informácií použitím postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetci zainteresovaní, napr. orgány štátnej správy, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori alebo environmentálne organizácie za predpokladu, že označenie je prístupné a dostupné pre všetky zainteresované strany. Obstarávatelia by mali vždy, keď je to možné, stanoviť technické špecifikácie tak, aby zohľadňovali kritéria dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh pre všetkých používateľov. Technické špecifikácie by mali byť uvedené jasne tak, aby všetci uchádzači vedeli, na čo sa požiadavky stanovené obstarávateľom vzťahujú.

(43)

S cieľom podporovať účasť malých a stredných podnikov na trhu verejného obstarávania sa odporúča zahrnúť ustanovenia o uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi.

(44)

Podmienky plnenia zákazky sú zlučiteľné s touto smernicou, ak že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení, ktoré sa používa ako výzva na účasť v súťaži, alebo v špecifikáciách. Môžu byť určené najmä v prospech odbornej prípravy priamo na mieste výkonu práce, zamestnávania osôb, ktoré majú problémy so začlenením sa do spoločnosti, boja proti nezamestnanosti alebo ochrany životného prostredia. Okrem iného je možné uviesť napríklad najmä požiadavky – platné počas plnenia zákazky – na nábor dlhodobo nezamestnaných alebo na vykonanie opatrení odbornej prípravy pre nezamestnaných alebo mládež, na podstatné splnenie ustanovení základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) predpokladajúc, že takéto ustanovenia neboli implementované vo vnútroštátnom práve, a na prijímanie vyššieho počtu osôb so zdravotným postihnutím do zamestnania, ako vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

(45)

Zákony, predpisy a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, platia počas plnenia zákazky za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Spoločenstva. Pri cezhraničných situáciách, keď pracovníci z jedného členského štátu poskytujú služby v inom členskom štáte na účely plnenia zákazky, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysie laní pracovníkov v rámci poskytovania služieb ( 18 ) stanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať hostiteľská krajina v súvislosti s takýmito vyslanými pracovníkmi. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinností sa môže považovať za závažné porušenie povinností alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z konania pre zadanie zákazky.

(46)

Vzhľadom na nový vývoj v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, pokiaľ ide o zverejňovanie zákaziek a efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania, mali by sa elektronické prostriedky dostať na rovnakú úroveň ako tradičné komunikačné prostriedky a prostriedky na výmenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť, pokiaľ je to možné, v súlade s technológiami, ktoré sa používajú v ostatných členských štátoch.

(47)

Používanie elektronických prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo prijať ustanovenie na skrátenie minimálnych lehôt, ak sa používajú elektronické prostriedky, avšak pod podmienkou, že budú v súlade s osobitným spôsobom prenosu plánovaným na úrovni Spoločenstva. Je však potrebné zabezpečiť, aby kumulatívny účinok skrátení lehôt nemal za následok príliš krátke lehoty.

(48)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 19. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 19 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) ( 20 ) by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prenos informácií. Postupy verejného obstarávania a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na súťaže v oblasti služieb, si vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ako vyžadujú uvedené smernice. Na základe toho by zariadenia určené na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť a plánov a projektov mali spĺňať dodatočné osobitné požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie elektronických podpisov, najmä zaručených elektronických podpisov. Existencia dobrovoľných akreditačných systémov by navyše mohla vytvoriť priaznivý rámec na zvyšovanie úrovne certifikačných služieb pre tieto zariadenia.

(49)

Bolo by vhodné, aby účastníci zadávacieho konania boli informovaní o rozhodnutiach týkajúcich sa uzatvorenia rámcovej dohody alebo o udelení zákazky alebo o zrušení konania v dostatočne krátkych lehotách na to, aby neznemožňovali podávanie žiadostí o preskúmanie; takéto informácie by sa preto mali poskytovať podľa možnosti čo najskôr, vo všeobecnosti do 15 dní po prijatí rozhodnutia.

(50)

Malo by sa objasniť, že obstarávatelia musia pri stanovovaní výberových kritérií pri otvorenom konaní dodržiavať objektívne pravidlá a kritériá, a že objektívne by mali byť aj výberové kritéria v užších konaniach a rokovacích konaniach. Tieto objektívne pravidlá a kritéria, rovnako ako aj výberové kritéria, nemusia nevyhnutne zahŕňať váhy.

(51)

Je dôležité zohľadniť judikatúru Súdneho dvora v prípadoch, keď sa hospodársky subjekt odvoláva na ekonomické, finančné alebo technické spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi, s cieľom splniť výberové kritériá alebo v rámci kvalifikačného systému na podporu svojej žiadosti o kvalifikáciu. V takom prípade je na hospodárskom subjekte, aby preukázal, že tieto zdroje bude mať skutočne k dispozícii počas celého obdobia platnosti kvalifikácie. Na účely takejto kvalifikácie preto môže obstarávateľ určiť úroveň požiadaviek, ktoré sa majú splniť a najmä v prípadoch, keď sa napríklad subjekt odvoláva na finančnú situáciu iného subjektu, môže požadovať, aby bol tento subjekt považovaný za zodpovedného, v prípade potreby spoločne a nerozdielne.

Kvalifikačné systémy by mali fungovať podľa objektívnych pravidiel a kritérií, ktoré sa podľa výberu obstarávateľov môžu týkať schopností hospodárskych subjektov a/alebo charakteristík prác, dodávok tovaru alebo služieb, na ktoré sa daný systém vzťahuje. Na účely kvalifikácie môžu obstarávatelia vykonávať svoje vlastné testy na vyhodnotenie charakteristík príslušných prác, dodávok tovaru alebo služieb, najmä čo sa týka ich kompatibility a bezpečnosti.

(52)

Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatnia v prípade, keď sa od účastníka obstarávacieho konania alebo súťaže návrhov vyžaduje dôkaz o určitej kvalifikácii.

(53)

V vhodných prípadoch, keď povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatnenie opatrení alebo systémov environmentálneho riadenia počas plnenia zákazky, sa môže uplatňovanie takýchto opatrení alebo systémov vyžadovať. Systémy environmentálneho riadenia, bez ohľadu na to, či sú registrované na základe právnych nástrojov Spoločenstva, akými sú nariadenie (ES) č. 761/2001 (EMAS) ( 21 ), môžu preukázať, že hospodársky subjekt je technicky schopný zákazku vykonať. Navyše opis opatrení vykonaných hospodárskym subjektom na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany životného prostredia by sa mal uznať ako forma dôkazu a alternatíva k registračným systémom environmentálneho riadenia.

(54)

Malo by sa predchádzať zadávaniu verejných zákaziek hospodárskym subjektom, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z prania špinavých peňazí. Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávatelia, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi, nemusia mať prístup k nespornému dôkazu v danej veci, bolo by vhodné ponechať rozhodnutie o tom, či uplatniť kritéria pre vylúčenie uvedené v článku 45 ods. 1 smernice 2004/18/ES, na týchto obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať článok 45 ods. 1 by preto mala byť obmedzená len na obstarávateľov, ktorí sú verejnými obstarávateľmi. Obstarávatelia by mali prípadne požiadať žiadateľov o kvalifikáciu, záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty, a v prípade, ak majú pochybnosti o spôsobilosti osôb zastupujúcich tieto hospodárske subjekty, môžu požiadať o spoluprácu príslušné orgány členského štátu, ktorého sa to týka. K vylúčeniu takýchto hospodárskych subjektov by malo dôjsť hneď, ako sa verejný obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplatnom rozsudku o takýchto trestných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom.

Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesúlad s právnymi predpismi o životnom prostredí alebo s právnymi predpismi o protiprávnych dohodách pri zákazkách, ktorý je predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním príslušného hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie predpisov.

Nedodržiavanie vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonávajú smernice Rady 2000/78/ES ( 22 ) a 76/207/EHS ( 23 ) a ktoré sa týkajú rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, ktoré bolo predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnakým účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie predpisov.

(55)

Zákazky sa musia zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektívnej hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: „najnižšia cena“ a „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“.

Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť – uznanú judikatúrou – zabezpečiť potrebnú transparentnosť, ktorá umožní, aby všetci uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a podmienkach, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnych váh priradených každému z týchto kritérií v dostatočnom časovom predstihu, aby ich uchádzači poznali pri príprave svojich ponúk. Obstarávatelia môžu upustiť od uvádzania váh pri kritériách pre zadanie zákazky v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prípadoch musia uviesť kritéria v klesajúcom poradí dôležitosti.

Keď sa obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, mali by posúdiť ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia by mali určiť ekonomické a kvalitatívne kritéria, ktoré ako celok musia umožniť určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritéria musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádzačov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, musia kritéria pre zadanie zákazky umožňovať, aby sa ponuky porovnávali a posudzovali objektívne. Ak sú tieto podmienky splnené, ekonomické a kvalitatívne kritéria pre zadanie zákazky, ako napríklad splnenie environmentálnych požiadaviek, môžu obstarávateľovi umožniť splnenie potrieb dotknutej verejnosti, ktoré sú uvedené v špecifikáciách zákazky. Za rovnakých podmienok môže obstarávateľ použiť kritéria zamerané na splnenie sociálnych požiadaviek, najmä ako reakciu na potreby – vymedzené v špecifikáciách zákazky – obzvlášť znevýhodnených skupín osôb, medzi ktoré patria osoby, ktoré sú príjemcami/používateľmi prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky.

(56)

Kritériami pre zadanie zákazky nesmie byť dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o odmenách za určité služby, ako sú napríklad služby poskytované architektmi, inžiniermi alebo právnikmi.

(57)

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny ( 24 ), by sa malo uplatňovať na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici.

(58)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté existujúce medzinárodné záväzky Spoločenstva alebo členských štátov ani uplatňovanie ustanovení zmluvy, najmä jej článkov 81 a 86.

(59)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté lehoty stanovené v prílohe XXV, v rámci ktorých sú členské štáty povinné transponovať a uplatňovať smernicu 93/38/EHS.

(60)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 25 ).

PRIJALI TÚTO SMERNICU:OBSAH

HLAVA I

Všeobecné ustanovenia o zákazkách a súťažiach návrhov

Kapitola I

Základné pojmy

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Kapitola II

Vymedzenie činností a subjektov, na ktoré sa smernica vzťahuje

Oddiel 1

Subjekty

Článok 2

Obstarávatelia

Oddiel 2

Činnosti

Článok 3

Plyn, teplo a elektrická energia

Článok 4

Voda

Článok 5

Dopravné služby

Článok 6

Poštové služby

Článok 7

Prieskum alebo ťažba ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív, ako aj prístavy a letiská

Článok 8

Zoznamy obstarávateľov

Článok 9

Zákazky zahŕňajúce viacero činností

Kapitola III

Všeobecné zásady

Článok 10

Zásady zadávania zákaziek

HLAVA II

Ustanovenia o zákazkách

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Hospodárske subjekty

Článok 12

Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Článok 13

Dôvernosť

Článok 14

Rámcové dohody

Článok 15

Dynamické obstarávacie systémy

Kapitola II

Prahové hodnoty a ustanovenia o výnimkách

Oddiel 1

Prahové hodnoty

Článok 16

Prahové hodnoty pre zákazky

Článok 17

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek, rámcových dohôd a dynamických systémov

Oddiel 2

Zákazky a koncesie, ako aj zákazky podliehajúce osobitnej úprave

Pododdiel 1

Článok 18

Koncesie na práce a koncesie na služby

Pododdiel 2

Výnimky vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov a na všetky typy zákaziek

Článok 19

Zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím osobám

Článok 20

Zákazky zadávané na iné účely ako je vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo na účely vykonávania takejto činnosti v tretej krajine

Článok 21

Tajné zákazky alebo zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia

Článok 22

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Článok 23

Zákazky zadávané prepojenému podniku, spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Pododdiel 3

Výnimky vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov, ale len na zákazky na služby

Článok 24

Zákazky týkajúce sa určitých služieb vylúčených z pôsobnosti tejto smernice

Článok 25

Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Pododdiel 4

Výnimky vzťahujúce sa len na určitých obstarávateľov

Článok 26

Zákazky zadávané určitými obstarávateľmi na nákup vody a na dodávky elektrickej energie alebo palív na výrobu energie

Pododdiel 5

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave, ustanovenia týkajúce sa centrálnych obstarávacích inštitúcií a všeobecný postup v prípade priameho vystavenia hospodárskej súťaži

Článok 27

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave

Článok 28

Vyhradené zákazky

Článok 29

Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzavreté centrálnymi obstarávacími inštitúciami

Článok 30

Postup určovania, či je daná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži

Kapitola III

Ustanovenia o zákazkách na služby

Článok 31

Zákazky na služby uvedené v prílohe XVII A

Článok 32

Zákazky na služby uvedené v prílohe XVII B

Článok 33

Zmiešané zákazky zahŕňajúce služby uvedené v prílohe XVII A a služby uvedené v prílohe XVII B

Kapitola IV

Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch

Článok 34

Technické špecifikácie

Článok 35

Oznamovanie technických špecifikácií

Článok 36

Variantné riešenia

Článok 37

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Článok 38

Podmienky plnenia zákaziek

Článok 39

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

Kapitola V

Konania

Článok 40

Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania

Kapitola VI

Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti

Oddiel 1

Uverejňovanie oznámení

Článok 41

Pravidelné informatívne oznámenia a oznámenia o existencii kvalifikačného systému

Článok 42

Oznámenia použité ako výzva na súťaž

Článok 43

Oznámenia o zadaní zákazky

Článok 44

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Oddiel 2

Lehoty

Článok 45

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Článok 46

Otvorené konania: špecifikácie, dodatočné podklady a informácie

Článok 47

Výzvy na predloženie ponuky alebo na rokovanie

Oddiel 3

Komunikácia a informácie

Článok 48

Ustanovenia o komunikácii

Článok 49

Informácie pre žiadateľov o kvalifikáciu, záujemcov a uchádzačov

Článok 50

Povinnosť archivovať informácie o zadaných zákazkách

Kapitola VII

Priebeh konania

Článok 51

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Kvalifikácia a kvalitatívny výber

Článok 52

Vzájomné uznávanie týkajúce sa administratívnych, technických alebo finančných podmienok a certifikátov, testov a dôkazov

Článok 53

Kvalifikačné systémy

Článok 54

Kritériá kvalitatívneho výberu

Oddiel 2

Zadanie zákazky

Článok 55

Kritériá pre zadanie zákazky

Článok 56

Používanie elektronických aukcií

Článok 57

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

Oddiel 3

Ponuky obsahujúce výrobky pochádzajúce z tretích krajín a vzťahy s týmito krajinami

Článok 58

Ponuky zahŕňajúce výrobky pochádzajúce z tretích krajín

Článok 59

Vzťahy s tretími krajinami pri zákazkách na služby

HLAVA III

Ustanovenia o súťažiach návrhov v oblasti služieb

Článok 60

Všeobecné ustanovenia

Článok 61

Prahové hodnoty

Článok 62

Súťaže návrhov vyňaté z pôsobnosti tejto smernice

Článok 63

Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti

Článok 64

Komunikačné prostriedky

Článok 65

Pravidlá organizovania súťaží návrhov, výber účastníkov a poroty

Článok 66

Rozhodnutia poroty

HLAVA IV

Povinnosť vykazovať štatistické údaje, výkonné právomoci a záverečné ustanovenia

Článok 67

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

Článok 68

Poradný výbor

Článok 69

Úprava prahových hodnôt

Článok 70

Zmeny a doplnenia

Článok 71

Vykonanie smernice

Článok 72

Monitorovacie mechanizmy

Článok 73

Zrušovacie ustanovenia

Článok 74

Nadobudnutie účinnosti

Článok 75

Adresáti

Príloha I

Obstarávatelia v odvetviach dopravy alebo distribúcie plynu alebo tepla

Príloha II

Obstarávatelia v odvetviach výroby, dopravy alebo distribúcie elektrickej energie

Príloha III

Obstarávatelia v odvetviach výroby, dopravy alebo distribúcie pitnej vody

Príloha IV

Obstarávatelia v oblasti železničnej dopravy

Príloha V

Obstarávatelia v oblasti mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Príloha VI

Obstarávatelia v oblasti poštových služieb

Príloha VII

Obstarávatelia v odvetviach prieskumu alebo ťažby ropy alebo plynu

Príloha VIII

Obstarávatelia v odvetví prieskumu alebo ťažby uhlia a iných tuhých palív

Príloha IX

Obstarávatelia v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových zariadení

Príloha X

Obstarávatelia v oblasti leteckých zariadení

Príloha XI

Zoznam právnych predpisov uvedených v článku 30 ods. 3

Príloha XII

Zoznam odborných činností, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b)

Príloha XIII

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámeniach o vyhlásení:

A. otvoreného konania

B. užšieho konania

C. rokovacieho konania

D. Zjednodušené oznámenie o vyhlásení obstarávania pre použitie v dynamickom obstarávacom systéme

Príloha XIV

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámení o existencii kvalifikačného systému

Príloha XV A

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v pravidelných informatívnych oznámeniach

Príloha XV B

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámeniach o uverejnení pravidelného oznámenia o profile kupujúceho, ktoré sa nepoužívajú ako výzva na súťaž

Príloha XVI

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámeniach o zadaní zákazky

Príloha XVII A

Služby v zmysle článku 31

Príloha XVII B

Služby v zmysle článku 32

Príloha XVIII

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámeniach o súťaži návrhov

Príloha XIX

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v oznámeniach o výsledkoch súťaží návrhov

Príloha XX

Základné charakteristiky týkajúce sa uverejňovania informácií

Príloha XXI

Definícia určitých technických špecifikácií

Príloha XXII

Súhrnná tabuľka lehôt stanovených v článku 45

Príloha XXIII

Ustanovenia medzinárodného pracovného práva v zmysle článku 59 ods. 4

Príloha XXIV

Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj plánov a projektov do súťaží návrhov

Príloha XXV

Lehoty na transpozíciu a vykonanie

Príloha XXVI

Korelačná tabuľkaHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ZÁKAZKÁCH A SÚŤAŽIACH NÁVRHOVKAPITOLA I

Základné pojmy

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa použijú pojmy vymedzené v tomto článku.

2.  

a) „Zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby“ sa uskutočňujú na základe zmlúv s peňažným plnením uzatvorených písomne medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 a jedným alebo viacerými zhotoviteľmi, dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb.

b) „Zákazky na práce“ sú zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie prác súvisiacich s jednou z činností v zmysle prílohy XII, alebo dielo, alebo realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným obstarávateľom. „Dielo“ znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

c) „Zákazky na dodávku tovaru“ sú iné zákazky, ako zákazky uvedené v písmene b), ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti.

Zákazka, ktorej predmetom je dodávka výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za „zákazku na dodávku tovaru“.

d) „Zákazky na služby“ sú iné zákazky ako zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb uvedených v prílohe XVII.

Zákazka, ktorej predmetom sú výrobky aj služby v zmysle prílohy XVII, sa považuje za „zákazku na služby“, ak hodnota príslušných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.

Zákazka, ktorej predmetom sú služby v zmysle prílohy XVII a ktorá zahŕňa činnosti v zmysle prílohy XII, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za zákazku na služby.

3.  

a) „Koncesia na práce“ je zákazka rovnakého druhu ako zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na využívanie diela, alebo toto právo spojené s peňažným plnením;

b) „Koncesia na služby“ je zákazka rovnakého druhu ako zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.

4.  „Rámcová dohoda“ je dohoda medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej účelom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu, a prípadne aj o predpokladané množstvo.

5.  „Dynamický obstarávací systém“ je úplne elektronický proces na bežné nákupy prác, tovarov a služieb, ktorých charakteristiky, napr. bežná dostupnosť na trhu, spĺňajú požiadavky obstarávateľa, ktorý má obmedzené trvanie a počas celej doby platnosti je otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa výberové kritériá účasti a predloží informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami.

6.  „Elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých charakteristických parametrov ponúk, ku ktorému dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a ktorý umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania. Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, nesmú byť predmetom elektronických aukcií.

7.  Výrazy „zhotoviteľ“, „dodávateľ“ alebo „poskytovateľ služieb“ znamenajú buď fyzickú alebo právnickú osobu, alebo obstarávateľa v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) alebo b), alebo skupinu takýchto osôb a/alebo obstarávateľov, ktorí na trhu ponúkajú vykonanie prác a/alebo diela, výrobky alebo služby.

Výraz „hospodársky subjekt“ sa rovnako vzťahuje na pojmy zhotoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia.

„Uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku, a „záujemca“ je hospodársky subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť v užšom alebo v rokovacom konaní.

8.  „Centrálna obstarávacia inštitúcia“ je verejný obstarávateľ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) alebo verejný obstarávateľ v zmysle článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES, ktorý:

 získava dodávky tovarov a/alebo služby určené pre obstarávateľov, alebo

 zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na práce, na dodávky tovarov alebo na služby určené pre obstarávateľov.

9.  „Otvorené, užšie a rokovacie konanie“ sú obstarávacie postupy uplatňované obstarávateľmi, pri ktorých:

a) v prípade otvoreného konania môže predložiť ponuku každý hospodársky subjekt, ktorý má o to záujem;

b) v prípade užšieho konania môže každý hospodársky subjekt požiadať o účasť a len pozvaní záujemcovia, ktorých obstarávateľ vyzve, môžu predložiť ponuku;

c) v prípade rokovacieho konania obstarávateľ konzultuje s vybranými hospodárskymi subjektmi a rokuje o podmienkach zákazky s jedným alebo niekoľkými z nich.

10.  „Súťaž návrhov“ je také konanie, ktoré obstarávateľovi umožní získať, najmä v oblastiach urbanistického a územného plánovania, architektúry a inžinierstva alebo spracovania údajov, plán alebo projektovú dokumentáciu vybranú porotou po ich predložení do súťaže, s udelením alebo bez udelenia cien.

11.  „Písomný“ alebo „písomne“ znamená akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Takéto vyjadrenie môže obsahovať informácie prenášané a uložené elektronicky.

12.  „Elektronicky“ znamená postup, pri ktorom sa použijú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, zasielané a prijímané telegraficky, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

13.  „Spoločný slovník obstarávania“ (Common Procurement Vocabulary, CPV) označuje referenčnú nomenklatúru, ktorá sa používa pri verejných zákazkách, ktorá bola prijatá nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) ( 26 ), pri súčasnom zabezpečení súladu s ostatnými existujúcimi nomenklatúrami.

V prípade rozličných výkladov pôsobnosti tejto smernice kvôli možným rozdielom medzi nomenklatúrami CPV a NACE, ktoré sú uvedené v prílohe XII, alebo medzi nomenklatúrami CPV a CPC (predbežná verzia), ktoré sú uvedené v prílohe XVII, má prednosť nomenklatúra NACE alebo CPC.KAPITOLA II

Vymedzenie činností a subjektov, na ktoré sa smernica vzťahujeOddiel 1

Subjekty

Článok 2

Obstarávatelia

1.  Na účely tejto smernice

a)

„Verejní obstarávatelia“

sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom.

„Inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ je každá inštitúcia:

 zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter,

 má právnu subjektivitu a

 je z väčšej časti financovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo jej riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom;

b)

„verejný podnik“

je každý podnik, nad ktorým môžu verejní obstarávatelia vykonávať priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti v takom podniku alebo z dôvodu pravidiel, ktorými sa spravuje.

Rozhodujúci vplyv zo strany verejných obstarávateľov sa predpokladá, ak títo verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo vo vzťahu k podniku:

 vlastnia väčšinu upísaného základného imania podniku, alebo

 majú kontrolnú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom, alebo

 môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na obstarávateľov:

a) ktorí sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi a ktorí vykonávajú jednu z činností uvedených v článkoch 3 až 7;

b) ktorí, ak nie sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi, vykonávajú jednu alebo viacero činností uvedených v článkoch 3 až 7 a pôsobia na základe osobitných alebo výlučných práv, ktoré im udelil príslušný orgán členského štátu.

3.  Na účely tejto smernice „osobitné alebo výlučné práva“ znamenajú také práva udelené príslušným orgánom členského štátu na základe ktoréhokoľvek právneho predpisu alebo správneho opatrenia, ktorého účinkom je vyhradenie výkonu činností vymedzených v článkoch 3 až 7 pre jeden alebo niekoľko subjektov a ktoré významným spôsobom ovplyvňujú schopnosť iných podnikov vykonávať takúto činnosť.Oddiel 2

Činnosti

Článok 3

Plyn, teplo a elektrická energia

1.  V prípade plynu a tepla sa táto smernica vzťahuje na tieto činnosti:

a) prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou plynu alebo tepla; alebo

b) zásobovanie týchto sietí plynom alebo teplom.

2.  Zásobovanie sietí plynom alebo teplom, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažujú za činnosť v zmysle odseku 1, ak:

a) výroba plynu alebo tepla dotknutým obstarávateľom je nevyhnutným výsledkom vykonávania inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 1 alebo 3 tohto článku alebo v článkoch 4 až 7; a

b) zásobovanie verejnej siete je určené len na ekonomické využitie takejto výroby a nepredstavuje viac ako 20 % obratu obstarávateľa s ohľadom na priemer za predchádzajúce tri roky vrátane bežného roku.

3.  V prípade elektrickej energie sa táto smernica vzťahuje na tieto činnosti:

a) prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou elektrickej energie; alebo

b) zásobovanie takýchto sietí elektrickou energiou.

4.  Zásobovanie sietí elektrickou energiou, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za príslušnú činnosť v zmysle odseku 3, ak:

a) obstarávateľ vyrába elektrickú energiu preto, lebo jej spotreba je nevyhnutná pre vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 1 alebo 3 tohto článku alebo v článkoch 4 až 7; a

b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby subjektu a neprevyšuje 30 % celkovej výroby energie s ohľadom na priemer za predchádzajúce tri roky, vrátane bežného roku.

Článok 4

Voda

1.  Táto smernica sa vzťahuje na tieto činnosti:

a) prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou pitnej vody; alebo

b) zásobovanie takýchto sietí pitnou vodou.

2.  Táto smernica sa taktiež uplatňuje na zákazky zadávané alebo súťaže návrhov organizované obstarávateľmi, ktorí vykonávajú činnosť uvedenú v odseku 1, ktoré:

a) súvisia s projektmi vodného staviteľstva, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody, ktorý sa má použiť na zásobovanie pitnou vodou, predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody získanej v súvislosti s takýmito projektmi alebo zavlažovacími alebo odvodňovacími zariadeniami, alebo

b) súvisia so zneškodňovaním alebo čistením odpadových vôd.

3.  Zásobovanie sietí pitnou vodou, ktoré obstarávateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za príslušnú činnosť v zmysle odseku 1, ak:

a) obstarávateľ vyrába pitnú vodu preto, lebo jej spotreba je nevyhnutná pre vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v článkoch 3 až 7; a

b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby subjektu a neprevyšuje 30 % celkovej výroby pitnej vody subjektom, so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky, vrátane bežného roku.

Článok 5

Dopravné služby

1.  Táto smernica sa vzťahuje na činnosti týkajúce sa prevádzkovania a poskytovania prístupu do sietí slúžiacich verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej alebo lanovej dopravy.

V oblasti dopravných služieb sa sieť považuje za existujúcu, ak sa služba poskytuje za prevádzkových podmienok stanovených príslušným orgánom členského štátu, ako sú napríklad podmienky trás, na ktorých sa majú služby poskytovať, prepravná kapacita, ktorá má byť k dispozícii, alebo frekvencia služieb.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na subjekty, ktoré verejnosti poskytujú služby autobusovej dopravy, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice 93/38/EHS podľa jej článku 2 ods. 4

Článok 6

Poštové služby

1.  Táto smernica sa vzťahuje na činnosti týkajúce sa poskytovania poštových služieb alebo za podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) na iné ako poštové služby.

2.  Na účely tejto smernice a bez toho, aby bola dotknutá smernica 97/67/ES:

a)

„poštová zásielka“ : je zásielka adresovaná a upravená do konečnej podoby, v akej sa má prepraviť, bez ohľadu na jej hmotnosť. Medzi takéto zásielky popri korešpondencii patria napríklad aj knihy, katalógy, noviny, periodiká a poštové balíky obsahujúce tovar komerčnej povahy alebo nekomerčnej povahy, bez ohľadu na ich hmotnosť;

b)

„poštové služby“ :

sú služby spočívajúce vo vyberaní, triedení, preprave a doručovaní poštových zásielok. Tieto služby zahŕňajú:

 „vyhradené poštové služby“: poštové služby, ktoré sú alebo môžu byť vyhradené na základe článku 7 smernice 97/67/ES,

 „ostatné poštové služby“: poštové služby, ktoré nesmú byť vyhradené na základe článku 7 smernice 97/67/ES; a

c)

„ostatné služby iné ako poštové služby“ :

sú služby poskytované v týchto oblastiach:

 služby súvisiace s riadením zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po odoslaní, napríklad služby riadenia podateľní „mailroom management services“),

 služby s pridanou hodnotou súvisiace s elektronickými prostriedkami a poskytované len elektronicky (vrátane zabezpečeného elektronického prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adries a prenos doporučenej elektronickej pošty),

 služby týkajúce sa poštových zásielok neuvedených v písmene a), ako je priama zásielka neoznačená adresou,

 finančné služby, ktoré sú definované v kategórii 6 prílohy XVII A a v článku 24 písm. c) a zahŕňajúce najmä poštové poukážky a poštové žírové (bezhotovostné) prevody finančných prostriedkov,

 filatelistické služby, a

 logistické služby (služby kombinujúce fyzické doručovanie a/alebo uskladňovanie zásielok s inými nepoštovými funkciami),

pod podmienkou, že takéto služby poskytuje subjekt, ktorý poskytuje aj poštové služby v zmysle prvej alebo druhej zarážky písmena b), a za predpokladu, že v súvislosti so službami, ktoré patria pod tieto dve zarážky, nie sú splnené podmienky uvedené v článku 30 ods. 1

Článok 7

Prieskum alebo ťažba ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív, ako aj prístavy a letiská

Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa využívania určitej zemepisnej oblasti na tieto účely:

a) prieskum alebo ťažba ropy, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív, alebo

b) poskytovanie letísk a námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení dopravcom v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.

Článok 8

Zoznamy obstarávateľov

Neúplné zoznamy obstarávateľov v zmysle tejto smernice sú uvedené v prílohách I až X. Členské štáty Komisii pravidelne oznámia všetky zmeny v týchto zoznamoch.

Článok 9

Zákazky zahŕňajúce viacero činností

1.  Pre zákazku, ktorej účelom je zahrnúť viacero činností, platia pravidlá vzťahujúce sa na činnosť, na ktorú je zákazka predovšetkým určená.

Výber medzi zadaním jednej zákazky a zadaním niekoľkých oddelených zákaziek sa však nesmie urobiť s cieľom vylúčiť ju z pôsobnosti tejto smernice alebo prípadne smernice 2004/18/ES.

2.  Ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti smernica 2004/18/ES a ak je objektívne nemožné určiť, na ktorú činnosť je predovšetkým určená, zákazka sa zadá v súlade so smernicou 2004/18/ES.

3.  Ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa nevzťahuje ani táto smernica, ani smernica 2004/18/ES, a ak je objektívne nemožné určiť, na ktorú činnosť je predovšetkým určená, zákazka sa zadá v súlade s touto smernicou.KAPITOLA III

Všeobecné zásady

Článok 10

Zásady zadávania zákaziek

Obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.HLAVA II

USTANOVENIA O ZÁKAZKÁCHKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Hospodárske subjekty

1.  Záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodu, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa zákazka zadáva, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou alebo právnickou osobou.

V prípade zákaziek na služby a zákaziek na práce, ako aj zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnických osôb môže vyžadovať, aby v ponuke alebo v žiadosti o účasť uviedli mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí budú zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2.  Predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia môžu aj skupiny hospodárskych subjektov. Na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť nesmú obstarávatelia od týchto skupín vyžadovať, aby nadobudli určitú právnu formu; od skupiny, ktorá je vybraná, sa to však môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 12

Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Na účely zadávania zákaziek obstarávateľmi členské štáty uplatnia vo svojich vzťahoch podmienky, ktoré sú rovnako priaznivé, ako podmienky, ktoré poskytujú hospodárskym subjektom z tretích krajín pri vykonávaní dohody. Členské štáty sa na tento účel v rámci Poradného výboru pre verejné obstarávanie navzájom poradia o opatreniach, ktoré sa majú prijať na základe dohody.

Článok 13

Dôvernosť

1.  V súvislosti s poskytovaním technických špecifikácií hospodárskym subjektom, ktoré o to majú záujem, informácií o kvalifikácii a výbere hospodárskych subjektov a o zadávaní zákaziek, môžu obstarávatelia stanoviť určité požiadavky s cieľom chrániť dôvernú povahu informácií, ktoré sprístupňujú.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, ktoré sa týkajú povinností v súvislosti s uverejňovaním informácií o zadaných zákazkách a informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článkoch 43 a 49, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému obstarávateľ podlieha, verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytnú hospodárske subjekty, ktoré tieto označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné hľadiská ponúk.

Článok 14

Rámcové dohody

1.  Obstarávatelia môžu považovať rámcovú dohodu za zákazku v zmysle článku 1 ods. 2 a zadať ju v súlade s touto smernicou.

2.  Ak obstarávatelia zadali rámcovú dohodu v súlade s touto smernicou, môžu pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody uplatniť článok 40 ods. 3 písm. i).

3.  Ak rámcová dohoda nebola zadaná v súlade s touto smernicou, obstarávatelia nemôžu využiť článok 40 ods. 3 písm. i).

4.  Obstarávatelia nesmú zneužívať rámcové dohody s cieľom brániť hospodárskej súťaži, obmedzovať ju alebo ju narušovať.

Článok 15

Dynamické obstarávacie systémy

1.  Členské štáty môžu stanoviť, že obstarávatelia môžu používať dynamické obstarávacie systémy.

2.  Pri zriaďovaní dynamického obstarávacieho systému sa obstarávatelia spravujú pravidlami otvoreného konania vo všetkých jeho etapách až do zadania zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému. Všetci uchádzači, ktorí spĺňajú výberové kritériá účasti a ktorí predložili informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi, budú do systému prijatí; informatívne ponuky sa môžu kedykoľvek vylepšiť, ak zostanú v súlade so špecifikáciami. Na účely zriadenia systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému obstarávatelia využívajú výhradne elektronické prostriedky v súlade s článkom 48 ods. 2 až 5.

3.  Na účely vytvorenia dynamického obstarávacieho systému obstarávatelia:

a) uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom jasne uvedú, že sa použije dynamický obstarávací systém;

b) v špecifikáciách okrem iného uvedú povahu nákupov predpokladaných v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, používané elektronické zariadenia a podmienky a špecifikácie technického pripojenia;

c) od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému ponúknu neobmedzený, priamy a plne elektronický prístup k špecifikáciám a k všetkým doplňujúcim podkladom a v oznámení uvedú internetovú adresu, na ktorej je možné do takýchto podkladov nahliadnuť.

4.  Obstarávatelia umožnia počas celého obdobia používania dynamického obstarávacieho systému každému hospodárskemu subjektu predloženie informatívnej ponuky a prijatie do systému za podmienok uvedených v odseku 2. Vyhodnotenie vykonajú do 15 dní odo dňa predloženia informatívnej ponuky. Lehotu na vyhodnotenie ponuky však môžu predĺžiť, ak zatiaľ nevydali žiadnu výzvu na predloženie ponuky.

Obstarávatelia informujú uchádzača uvedeného v prvom pododseku čo najskôr o jeho prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o neprijatí jeho informatívnej ponuky.

5.  Na každú osobitnú zákazku sa musí vydať výzva na predloženie ponuky. Pred vydaním výzvy na predloženie ponuky obstarávatelia uverejnia zjednodušené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom vyzvú všetky hospodárske subjekty, ktoré o to majú záujem, aby predložili informatívnu ponuku podľa odseku 4 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. doručené v uvedenej lehote.

6.  Obstarávatelia vyzvú všetkých uchádzačov prijatých do systému, aby predložili ponuku na každú zákazku, ktorá má byť zadaná v rámci systému, osobitne. Na tento účel stanovia lehotu na predloženie ponúk.

Zákazku zadajú tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vytvorení dynamického obstarávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby presnejšie formulovať vo výzve uvedenej v prvom pododseku.

7.  Dynamický obstarávací systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky s výnimkou náležite odôvodnených prípadov.

Obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani účastníkom systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.KAPITOLA II

Prahové hodnoty a ustanovenia o výnimkáchOddiel 1

Prahové hodnoty

Článok 16

Prahové hodnoty pre zákazky

Táto smernica sa vzťahuje na zákazky, ktoré nie sú vylúčené podľa článkov 19 až 26 alebo podľa článku 30, ktoré sa týkajú vykonávania príslušnej činnosti, a ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) nie je nižšia ako tieto prahové hodnoty:

a)  ►M3  422 000 EUR ◄ v prípade zákaziek na dodávky tovaru a na služby;

b)  ►M3  5 278 000 EUR ◄ v prípade zákaziek na práce.

Článok 17

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov

1.  Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej obstarávateľom. Tento výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu, vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predĺžení zmluvy.

Ak obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo odmeny, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.

2.  Obstarávatelia nesmú obchádzať túto smernicu tým, že rozdelia projekty na práce alebo navrhované nákupy určitého množstva tovaru a/alebo služieb alebo že použijú osobitné metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.

3.  Pri rámcových dohodách a dynamických obstarávacích systémoch sa vychádza z najvyššej predpokladanej hodnoty všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti dohody alebo systému, bez DPH.

4.  Na účely článku 16 obstarávatelia zahrnú do predpokladanej hodnoty zákazky na práce tak náklady na práce, ako aj hodnotu dodávok tovaru alebo služieb potrebných na vykonanie prác, ktoré dajú k dispozícii zhotoviteľovi.

5.  Hodnota dodávok tovaru alebo služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie určitej zákazky na práce, sa nesmie pripočítať k hodnote zákazky na práce, ak by to malo za následok vyňatie takýchto dodávok tovarov alebo služieb z pôsobnosti tejto smernice.

6.  

a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, vychádza sa z celkovej predpokladanej hodnoty všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná, alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 16, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR pri službách alebo 1 milión EUR pri prácach, ak súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa z celkovej predpokladanej hodnoty všetkých takýchto častí pri uplatnení článku 16.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná, alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 16, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR, ak súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

7.  V prípade zákaziek na dodávku tovaru alebo na služby, ktoré sa opakujú, alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza:

a) buď z celkovej skutočnej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhu zadaných v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov alebo v priebehu finančného roku, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacoch po zadaní pôvodnej zákazky;

b) alebo z celkovej predpokladanej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebehu rozpočtového roku, ak táto trvá dlhšie ako 12 mesiacov.

8.  Základom pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky zahŕňajúcej tak dodávku tovaru, ako aj služby, je celková hodnota dodávok tovaru a služieb, bez ohľadu na ich príslušné podiely. Výpočet zahŕňa aj hodnotu montážnych a inštalačných činností.

9.  Pokiaľ ide o zákazky na dodávky tovaru týkajúce sa lízingu, prenájmu alebo nákupu výrobkov na splátky, hodnota, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty z tejto hodnoty:

a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota počas trvania platnosti zmluvy, alebo ak je trvanie platnosti dlhšie ako 12 mesiacov, celková hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačná hodnota vynásobená 48.

10.  Na účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek na služby sa zohľadňujú v prípade potreby aj tieto skutočnosti:

a) splatné poistné a ostatné formy odmien, v prípade poisťovacích služieb;

b) poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien, v prípade bankových a ostatných finančných služieb;

c) poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien, v prípade zákaziek zahŕňajúcich vypracovanie projektovej dokumentácie.

11.  V prípade zákaziek na služby, ktoré neobsahujú celkovú cenu, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, z tejto hodnoty:

a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia ako alebo sa rovná 48 mesiacom: celková hodnota počas celej doby trvania;

b) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.Oddiel 2

Zákazky a koncesie, ako aj zákazky podliehajúce osobitnej úpravePODODDIEL 1

Článok 18

Koncesie na práce a koncesie na služby

Táto smernica sa nevzťahuje na koncesie na práce a koncesie na služby, ktoré zadávajú obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7, ak sa tieto koncesie zadávajú na vykonávanie takýchto činností.PODODDIEL 2

Výnimky vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov a na všetky typy zákaziek

Článok 19

Zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím osobám

1.  Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím osobám za predpokladu, že obstarávateľ nemá žiadne osobitné alebo výlučné práva na ďalší predaj alebo prenájom predmetu takýchto zákaziek, a ostatné subjekty môžu predávať alebo prenajímať predmet zákaziek za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.

2.  Obstarávatelia na požiadanie oznámia Komisii všetky kategórie výrobkov alebo činností, ktoré považujú za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže na informačné účely v Úradnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií výrobkov a činností, ktoré považuje za činnosti, na ktoré sa toto vylúčenie vzťahuje. Komisia pritom rešpektuje všetky komerčne citlivé hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia upozorniť pri zasielaní informácií.

Článok 20

Zákazky zadávané na iné účely ako je vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo na účely vykonávania takejto činnosti v tretej krajine

1.  Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré obstarávatelia zadávajú na iné účely, ako je vykonávanie ich činností v zmysle článkov 3 až 7 alebo na vykonávanie takýchto činností v tretej krajine, v podmienkach, ktoré si nevyžadujú fyzické využitie siete alebo geografického územia v rámci Spoločenstva.

2.  Obstarávatelia na požiadanie oznámia Komisii všetky činnosti, ktoré považujú za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže na informačné účely v Úradnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií činností, ktoré považuje za činnosti, na ktoré sa toto vylúčenie vzťahuje. Komisia pri tom rešpektuje všetky komerčne citlivé hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia upozorniť pri zasielaní týchto informácií.

Článok 21

Tajné zákazky alebo zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré členských štát vyhlási za tajné, ak ich plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov daného členského štátu.

Článok 22

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré sa spravujú inými procedurálnymi pravidlami a ktoré sú zadávané:

a) podľa medzinárodnej dohody uzatvorenej v súlade so zmluvou medzi členským štátom a jedným alebo niekoľkými tretími krajinami, ktorá sa vzťahuje na dodávky tovaru, práce, služby alebo súťaže návrhov určené na spoločné vykonanie alebo využívanie projektu signatárskymi štátmi; všetky dohody sa oznámia Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 68;

b) na základe uzatvorenej medzinárodnej dohody o umiestnení cudzích vojsk na území členského štátu týkajúcej sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c) podľa osobitného postupu medzinárodnej organizácie.

Článok 23

Zákazky zadávané prepojenému podniku, spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

1.  Na účely tohto článku je „prepojený podnik“ každý podnik, ktorého ročné zúčtovanie sa konsoliduje s ročným zúčtovaním obstarávateľa v súlade s požiadavkami siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach vychádzajúca z článku 44 ods. 2 písm. g) zmluvy ( 27 ) ( 28 ), alebo v prípade subjektov, ktoré nepodliehajú tejto smernici, každý podnik, nad ktorým môže obstarávateľ priamo alebo nepriamo vykonávať rozhodujúci vplyv v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice alebo ktorý môže vykonávať rozhodujúci vplyv nad obstarávateľom, alebo ktorý spoločne s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu iného podniku na základe vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa spravuje.

2.  Ak sú splnené podmienky v odseku 3, táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré zadáva:

a) obstarávateľ prepojenému podniku, alebo

b) spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností v zmysle článkov 3 až 7, podniku, ktorý je prepojený k jednému z týchto obstarávateľov.

3.  Odsek 2 sa vzťahuje na:

a) zákazky na služby, ak aspoň 80 % priemerného obratu prepojeného podniku za služby za predchádzajúce tri roky pochádza z poskytovania takýchto služieb podnikom, ku ktorým je prepojený;

b) zákazky na dodávky tovaru, ak aspoň 80 % priemerného obratu prepojeného podniku za dodávky tovaru za predchádzajúce tri roky pochádza z poskytovania takýchto dodávok tovaru podnikom, ku ktorým je prepojený;

c) zákazky na práce, ak aspoň 80 % priemerného obratu prepojeného podniku za práce za predchádzajúce tri roky pochádza z poskytovania takýchto prác podnikom, s ktorými je prepojený.

Ak nie je z dôvodu dátumu založenia prepojeného podniku alebo začatia vykonávania činnosti k dispozícii obrat za predchádzajúce tri roky, postačí, ak tento podnik preukáže, najmä prostredníctvom predpokladaného obratu, že obrat, uvedený v písmenách a), b) alebo c) je vierohodný.

Ak rovnaké alebo podobné služby, dodávky tovaru alebo práce poskytuje viac ako jeden podnik, ktorý je prepojený k obstarávateľovi, vyššie uvedený percentuálny podiel sa vypočíta s prihliadnutím na celkový obrat pochádzajúceho z poskytovania služieb, dodávky tovaru, alebo prác týmito prepojenými podnikmi.

4.  Smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré zadáva:

a) spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností v zmysle článkov 3 až 7, jednému z týchto obstarávateľov, alebo

b) obstarávateľ takému spoločnému podniku, ktorého je súčasťou, ak spoločný podnik bol zriadený na vykonávanie príslušnej činnosti v priebehu aspoň trojročného obdobia a ak zakladacia listina spoločného podniku stanovuje, že obstarávatelia, ktorí ho tvoria, budú jeho súčasťou aspoň rovnaké obdobie.

5.  Obstarávatelia oznámia Komisii na jej žiadosť tieto informácie týkajúce sa uplatňovania odsekov 2, 3 a 4:

a) názvy príslušných podnikov alebo spoločných podnikov,

b) povahu a hodnotu zákaziek, ktorých sa to týka,

c) dôkazy, ktoré Komisia pokladá za potrebné na preukázanie toho, že vzťah medzi podnikom alebo spoločným podnikom, ktorému sa zákazky zadávajú, a obstarávateľom je v súlade s požiadavkami tohto článku.PODODDIEL 3

Výnimky vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov, ale len na zákazky na služby

Článok 24

Zákazky týkajúce sa určitých služieb vylúčených z pôsobnosti tejto smernice

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky na služby:

a) súvisiace s nadobúdaním alebo prenájmom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo práv k nim akýmkoľvek finančným spôsobom; napriek tomu sa táto smernica vzťahuje na zmluvy na finančné služby uzatvorené v akejkoľvek podobe súčasne, pred alebo po zadaní zákazky na nadobudnutie alebo prenájom.

b) rozhodcovské a zmierovacie služby;

c) finančné služby v súvislosti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, najmä transakcie obstarávateľov na účely získania peňazí alebo kapitálu;

d) pracovné zmluvy;

e) iné služby pri výskume a vývoji ako služby, z ktorých má prospech výlučne obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu hradí obstarávateľ.

Článok 25

Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky na služby zadávané subjektu, ktorý je sám verejným obstarávateľom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a), alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktoré im priznáva platný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.PODODDIEL 4

Výnimky vzťahujúce sa len na určitých obstarávateľov

Článok 26

Zákazky zadávané určitými obstarávateľmi na nákup vody a na dodávky elektrickej energie alebo palív na výrobu energie

Smernica sa nevzťahuje na:

a) zákazky na nákup vody, ak ich zadávajú obstarávatelia, ktorí vykonávajú jednu alebo obidve činnosti uvedené v článku 4 ods. 1;

b) zákazky na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadávajú obstarávatelia, ktorí vykonávajú činnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 alebo 3, alebo článku 7 písm. a).PODODDIEL 5

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave, ustanovenia týkajúce sa centrálnych obstarávacích inštitúcií a všeobecný postup v prípade priameho vystavenia hospodárskej súťaži

Článok 27

Zákazky podliehajúce osobitnej úprave

Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo, Rakúska republika a Spolková republika Nemecko zabezpečia prostredníctvom podmienok pre autorizáciu alebo pomocou iných vhodných opatrení, aby každý subjekt pôsobiaci v odvetviach uvedených v rozhodnutiach 93/676/EHS, 97/367/EHS, 2000/205/ES a 2004/73/ES:

a) dodržiaval zásady nediskriminačného a súťažného obstarávania v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodávky tovarov, na práce a na služby, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré obstarávateľ sprístupňuje hospodárskym subjektom a ktoré sa týkajú jeho obstarávacích zámerov;

b) podával Komisii oznámenia za podmienok definovaných v rozhodnutí Komisie 93/327/EHS, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých musia obstarávatelia využívajúci geograficky vymedzené oblasti na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív, oznamovať Komisii informácie o uzatvorených verejných zmluvách ( 29 ).

Článok 28

Vyhradené zákazky

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti v zadávacích konaniach pre chránené pracovné dielne alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré z dôvodu povahy alebo závažnosti svojho postihnutia nemôžu vykonávať svoje povolanie za normálnych podmienok.

Oznámenie, ktoré sa používa ako výzva na súťaž, musí obsahovať odkaz na tento článok.

Článok 29

Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

1.  Členské štáty môžu stanoviť, že obstarávatelia môžu nadobúdať práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom nej.

2.  Obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 ods. 8 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom nej, sa považujú za obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, pokiaľ centrálna obstarávacia inštitúcia, kde to prichádza do úvahy, koná v súlade so smernicou 2004/18/ES.

Článok 30

Postup určovania, či je daná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži

1.  Zákazky, ktorých cieľom je umožniť činnosť uvedenú v článkoch 3 až 7 a ktoré sa majú vykonať, nepodliehajú tejto smernici, ak v členskom štáte, v ktorej sa vykonávajú, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup.

2.  Na účely odseku 1 sa o otázke, či je činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži, rozhodne na základe kritérií, ktoré sú v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, ako sú charakteristika príslušného tovaru alebo služieb, existencia alternatívneho tovaru alebo služieb, cena a skutočná alebo možná prítomnosť viac ako jedného dodávateľa príslušného tovaru alebo služieb.

3.  Na účely odseku 1 sa prístup na trh nepovažuje za obmedzený, ak členský štát vykonal a uplatnil ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe XI.

Ak voľný prístup na daný trh nie je možné na základe prvého pododseku predpokladať, musí sa preukázať, že prístup na príslušný trh je voľný de facto a de jure.

4.  Ak sa členský štát domnieva, že odsek 1 sa vzťahuje na danú činnosť v súlade s odsekmi 2 a 3, oznámi to Komisii a informuje ju o všetkých príslušných skutočnostiach, najmä o všetkých zákonoch, právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo dohodách týkajúcich sa súladu s podmienkami uvedenými v odseku 1, kde to prichádza do úvahy spolu so stanoviskom prijatým nezávislým vnútroštátnym orgánom, ktorý je príslušný v súvislosti s predmetnou činnosťou.

Zákazky, ktorých cieľom je umožniť, aby sa príslušná činnosť vykonávala, nepodliehajú tejto smernici, ak Komisia:

 prijala rozhodnutie preukazujúce uplatniteľnosť odseku 1 v súlade s odsekom 6 v lehote, ktorú stanoví, alebo

 neprijala rozhodnutie týkajúce sa takejto uplatniteľnosti v stanovenej lehote.

Ak sa však voľný prístup na daný trh na základe prvého pododseku odseku 3 nepredpokladá a ak nezávislý národný orgán, ktorý je príslušný pre danú činnosť preukáže uplatniteľnosť odseku 1, zákazky, ktorých cieľom je umožniť danú činnosť, ktorá sa má vykonať, už nepodliehajú tejto smernici, ak Komisia nepreukázala neuplatnitniteľnosť odseku 1 rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 6 v lehote na to stanovenej.

5.  Ak to právne predpisy príslušného členského štátu umožňujú, obstarávatelia môžu požiadať Komisiu, aby preukázala uplatniteľnosť odseku 1 na danú činnosť rozhodnutím v súlade s odsekom 6. V takom prípade Komisia ihneď informuje príslušný členský štát.

Tento členský štát informuje Komisiu, berúc do úvahy odseky 2 a 3, o všetkých príslušných skutočnostiach, najmä o všetkých zákonoch, právnych predpisoch, správnych opatreniach alebo dohodách, ktoré sa týkajú súladu s podmienkami uvedenými v odseku 1, kde to prichádza do úvahy spolu so stanoviskom prijatým nezávislým vnútroštátnym orgánom, ktorý je príslušný pre danú činnosť.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy začať postup pre prijímanie rozhodnutia, ktoré preukáže uplatniteľnosť odseku 1, na danú činnosť. V takom prípade Komisia ihneď informuje príslušný členský štát.

Ak na konci obdobia stanoveného v odseku 6 Komisia neprijme rozhodnutie, ktoré preukazuje uplatniteľnosť odseku 1 na danú činnosť, odsek 1 sa považuje za uplatniteľný.

6.  Na prijatie rozhodnutia podľa tohto článku má Komisia v súlade s postupom podľa článku 68 ods. 2 trojmesačné obdobie, ktoré sa začína prvým pracovným dňom po dátume, keď dostane hlásenie alebo žiadosť. Táto lehota sa však môže jedenkrát predĺžiť maximálne o tri mesiace v náležite odôvodnených prípadoch, najmä ak informácie, uvedené v nahlásení alebo v žiadosti alebo v dokumente, ktorý tvorí prílohu k nim, sú neúplné alebo nepresné alebo ak v skutočnostiach, ktoré sa nahlasujú, došlo k významným zmenám. Takéto predĺženie sa obmedzí na jeden mesiac, ak nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý je príslušný pre príslušnú činnosť, preukáže uplatniteľnosť odseku 1 v prípadoch uvedených podľa tretieho pododseku odseku 4.

Ak činnosť v danom členskom štáte už podlieha konaniu podľa tohto článku, ďalšie žiadosti týkajúce sa rovnakej činnosti v rovnakom členskom štáte pred uplynutím lehoty otvorenej v súvislosti s prvou žiadosťou sa nepovažujú za nové konania a vybavujú sa v rámci prvej žiadosti.

Komisia prijme podrobné pravidlá pre uplatňovanie odsekov 4, 5 a 6 v súlade s postupom podľa článku 68 ods. 2

Tieto pravidlá zahŕňajú aspoň:

a) uverejnenie dátumu v úradom vestníku, pre informáciu, kedy začína plynúť trojmesačná lehota uvedená v prvom pododseku, a ak je táto lehota predĺžená, dátum dĺžka jej predĺženia;

b) uverejnenie prípadnej uplatniteľnosti odseku 1 v súlade s druhým alebo tretím pododsekom odseku 4 alebo v súlade so štvrtým pododsekom odseku 5; a

c) podrobnosti zasielania stanovísk prijatých nezávislým orgánom, ktorý je príslušný pre danú činnosť, týkajúce sa príslušných otázok uvedených v odsekoch 1 a 2.KAPITOLA III

Ustanovenia o zákazkách na služby

Článok 31

Zákazky na služby uvedené v prílohe XVII A

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe XVII A, sa zadávajú v súlade s článkami 34 až 59.

Článok 32

Zákazky na služby uvedené v prílohe XVII B

Na zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe XVII B, sa vzťahujú len ustanovenia článkov 34 a 43.

Článok 33

Zmiešané zákazky zahŕňajúce služby uvedené v prílohe XVII A a služby uvedené v prílohe XVII B

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené tak v prílohe XVII A ako aj v prílohe XVII B, sa zadávajú v súlade s článkami 34 až 59, ak je hodnota služieb uvedených v prílohe XVII A vyššia ako hodnota služieb uvedených v prílohe II B. V ostatných prípadoch sa zákazky zadávajú v súlade s článkami 34 a 43.KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch

Článok 34

Technické špecifikácie

1.  Technické špecifikácie, v zmysle bodu 1 prílohy XXI, sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, ako sú oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie podklady alebo doplňujúce podklady. Vždy, keď je to možné, mali by byť tieto technické špecifikácie vymedzené tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh vhodný pre všetkých používateľov.

2.  Technické špecifikácie musia umožniť rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nesmú mať za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté právne záväzné vnútroštátne technické pravidlá a do rozsahu, v akom sú v súlade s právom Spoločenstva, technické špecifikácie majú byť formulované:

a) buď odkazom na technické špecifikácie definované v prílohe XXI a v poradí podľa preferencie na vnútroštátne normy, ktoré transponujú európske normy, na európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak takéto neexistujú, tak na vnútroštátne normy, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a použitia výrobkov. Každý odkaz má byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“;

b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky. Takéto parametre však musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;

c) alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa písmena b) s odkazom na špecifikácie uvedené v písmene a), ako prostriedku predpokladajúceho súlad s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;

d) alebo s odkazom na špecifikácie podľa písmena a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.

4.  Ak obstarávateľ využíva možnosť odkazu na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služby nespĺňajú špecifikácie, na ktoré sa odvolal, hneď ako uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti obstarávateľa, že ním navrhované riešenia rovnocenne spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

5.  Ak obstarávateľ využíva možnosť stanovenú v odseku 3, a to stanoviť technické výkonnostné alebo funkčné požiadavky, ponuku na výrobky, služby a práce nemôže zamietnuť, ak sú v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré stanovil.

Uchádzač vo svojej ponuke musí akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti obstarávateľa preukázať, že výrobok, služba alebo práca, ktoré spĺňajú danú normu, spĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky obstarávateľa.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

6.  Ak obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), môžu použiť podrobné špecifikácie, alebo v prípade potreby ich časti tak, ako sú vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:

 tieto špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristík dodávok tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,

 požiadavky na označovanie sú vypracované na základe vedeckých informácií,

 environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú vládne inštitúcie, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie, a

 sú dostupné pre všetky zainteresované strany.

Obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické špecifikácie stanovené v zadávacích podkladoch; musia uznať každý iný vhodný dôkazný prostriedok, ako napríklad technickú dokumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

7.  „Uznávané inštitúcie“ v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratóriá a certifikačné a inšpekčné orgány, ktoré spĺňajú platné európske normy.

Obstarávatelia musia uznať certifikáty od uznávaných inštitúcií so sídlom v iných členských štátoch.

8.  Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý postup alebo na obchodné značky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 a 4; takýto odkaz má byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“.

Článok 35

Oznamovanie technických špecifikácií

1.  Obstarávatelia sprístupnia na požiadanie hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem získať zákazku, technické špecifikácie, ktoré pravidelne uvádzajú vo svojich zmluvách na dodávku tovaru, práce alebo služby, alebo technické špecifikácie, ktoré majú v úmysle uplatniť na zákazky, na ktoré sa vzťahujú pravidelné informatívne oznámenia v zmysle článku 41 ods. 1

2.  Ak technické špecifikácie vychádzajú z dokumentov, ktoré sú dostupné zainteresovaným hospodárskym subjektom, stačí uvedenie odkazu na takéto dokumenty.

Článok 36

Variantné riešenia

1.  Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, obstarávatelia môžu zohľadniť variantné riešenia, ktoré predloží uchádzač, a splnenie minimálnych požiadaviek špecifikovaných obstarávateľmi.

Obstarávatelia vo svojich špecifikáciách uvedú, či povolia variantné riešenia, a ak tak urobia, uvedú minimálne požiadavky, ktoré majú spĺňať variantné riešenia a všetky osobitné požiadavky na ich predkladanie.

2.  V konaniach na zadávanie zákaziek na dodávky tovaru alebo na služby nesmú obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia podľa odseku 1, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, že v prípade, ak by bolo takéto riešenie úspešné, bolo by skôr zákazkou na služby a nie zákazkou na dodávku tovaru alebo skôr zákazkou na dodávku tovaru a nie zákazkou na služby.

Článok 37

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

V zadávacích podkladoch môže obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, aký podiel zákazky Týmto oznámením subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť hlavného hospodárskeho subjektu.

Článok 38

Podmienky plnenia zákaziek

Obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v oznámení, ktoré sa používa ako výzva na súťaž alebo v špecifikáciách. Podmienky upravujúce plnenie zákazky sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych aspektov.

Článok 39

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

1.  Obstarávateľ môže v zadávacích podkladoch uviesť, alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné v danom členskom štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú služby poskytnúť a ktoré sa majú uplatňovať na práce vykonávané na danom mieste alebo na služby poskytované v priebehu plnenia zákazky.

2.  Obstarávateľ, ktorý poskytuje informácie uvedené v odseku 1, požiada uchádzačov alebo záujemcov o účasť v zadávacom konaní, aby uviedli, či pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné na mieste, kde sa majú služby poskytnúť.

Prvým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie článku 57.KAPITOLA V

Konania

Článok 40

Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania

1.  Pri zadávaní zákaziek na dodávku tovaru, na práce alebo na služby obstarávatelia uplatnia postupy upravené na účely tejto smernice.

2.  Obstarávatelia si môžu vybrať ktorékoľvek z konaní opísaných v článku 1 ods. 9 písm. a), b) alebo c), ak výzva na súťaž bola vykonaná v súlade s článkom 42, s výhradou odseku 3.

3.  Obstarávatelia môžu použiť konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v týchto prípadoch:

a) ak neboli v rámci konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž predložené žiadne ponuky alebo žiadne vhodné ponuky alebo žiadne žiadosti, pokiaľ sa pôvodné podmienky zákazky podstatne nezmenili;

b) ak je zákazka určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj, a pokiaľ zadanie takejto zákazky nebráni súťažnému zadaniu následných zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely;

c) ak z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazku môže vykonať len určitý hospodársky subjekt;

d) pokiaľ je to nevyhnutné, ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej udalosťami, ktoré príslušní obstarávatelia nemohli predvídať, nie je možné dodržať lehoty pre otvorené, užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením výzvy na súťaž;

e) v prípade zákaziek na dodávku tovaru pri dodatočných dodávkach od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada bežných dodávok tovaru alebo zariadení alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa spôsobila, že obstarávateľa by získal materiál s odlišnými technickými charakteristikami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe;

f) pri dodatočných prácach alebo službách, ktoré neboli zahrnuté v pôvodne zadanom projekte alebo v prvej uzatvorenej zmluve, ale ktoré sa z dôvodu nepredvídaných okolností stali nevyhnutnými pre vykonanie zákazky pod podmienkou, že sa zákazka zadá zhotoviteľovi alebo poskytovateľovi služieb, ktorý vykonáva pôvodnú zákazku:

 ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od hlavnej zákazky bez toho, aby to obstarávateľom nespôsobilo značné ťažkosti, alebo

 ak sú takéto dodatočné práce alebo služby síce oddeliteľné od plnenia pôvodnej zákazky, sú však bezpodmienečne nevyhnutné pre jej neskoršie etapy;

g) v prípade zákaziek na práce pri nových prácach spočívajúcich v opakovaní podobných prác zadaných zhotoviteľovi, ktorému ten istý obstarávateľ zadal predchádzajúcu zákazku, za predpokladu, že takéto práce zodpovedajú základnému projektu, pre ktorý bola zadaná prvá zákazka po výzve na súťaž; hneď ako je prvý projekt daný do súťaže, musí sa oznámiť, že sa môže použiť toto konanie a že obstarávatelia pri uplatňovaní ustanovení článkov 16 a 17 zohľadnia celkové predpokladané náklady následných prác;

h) pri dodávkach tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnom trhu;

i) pri zákazkách, ktoré sa zadávajú na základe rámcovej dohody, ak je splnená podmienka uvedená v článku 14 ods. 2;

j) pri mimoriadne výhodných nákupoch, kde je možné obstarávať dodávky tovaru využitím obzvlášť výhodnej možnosti, ktorá je k dispozícii len veľmi krátky čas, za cenu značne nižšiu, ako sú bežné trhové ceny;

k) pri nákupoch tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou ukončuje svoju obchodnú činnosť, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vysporiadania s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo predpisov;

l) ak príslušná zákazka na službu nasleduje po súťaži návrhov organizovanej v súlade s ustanoveniami tejto smernice a v súlade s príslušnými pravidlami sa má zadať víťazovi alebo jednému z víťazov tejto súťaže návrhov; v takom prípade sú všetci víťazi pozvaní, aby sa zúčastnili rokovaní.KAPITOLA VI

Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnostiOddiel 1

Uverejňovanie oznámení

Článok 41

Pravidelné informatívne oznámenia a oznámenia o existencii kvalifikačného systému

1.  Obstarávatelia prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia uverejneného Komisiou podľa prílohy XV A, alebo sami vo svojom „profile kupujúceho“ podľa bodu 2 písm. b) prílohy XX, aspoň raz ročne zverejnia:

a) v prípade dodávok tovaru predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak celková predpokladaná hodnota, berúc do úvahy články 16 a 17, sa rovná alebo je vyššia ako 750 000 EUR.

Skupinu výrobkov obstarávatelia určia odkazom na nomenklatúru CPV;

b) v prípade služieb predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej kategórii služieb uvedených v prílohe XVII A, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak sa celková predpokladaná hodnota so zreteľom na ustanovenia článkov 16 a 17 rovná alebo je vyššia ako 750 000 EUR;

c) v prípade prác, hlavné charakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota špecifikovaná v článku 16, so zreteľom na ustanovenia článku 17.

Oznámenia uvedené v písmenách a) a b) sa posielajú Komisii alebo sa uverejňujú v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr na začiatku rozpočtového roku.

Oznámenie uvedené v písmene c) sa posiela Komisii alebo sa uverejní v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje plán zákaziek na práce alebo rámcových dohôd, ktoré majú obstarávatelia v úmysle zadať.

Obstarávatelia, ktorí uverejnia pravidelné informatívne oznámenie vo svojich profiloch kupujúcich, pošlú Komisii elektronicky oznámenie o uverejnení pravidelného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a podľa podrobných postupov pre elektronický prenos oznámení uvedených v bode 3 prílohy XX.

Uverejňovanie oznámení, uvedených v písmenách a), b) a c), je povinné len vtedy, ak obstarávatelia využijú možnosť skrátenia lehôt na prijímanie ponúk, ktorá je stanovená v článku 45 ods. 4

Tento odsek sa nevzťahuje na konania bez predchádzajúcej výzvy na účasť v súťaži.

2.  Obstarávatelia môžu najmä uverejniť, alebo zabezpečiť, aby Komisia uverejnila pravidelné informatívne oznámenia týkajúce sa hlavných projektov bez opakovania informácií už predtým uvedených v pravidelnom informatívnom oznámení za predpokladu, že jasne uvedú, že tieto oznámenia sú doplňujúce oznámenia.

3.  Ak sa obstarávatelia rozhodnú pre zriadenie kvalifikačného systému podľa článku 53, tento systém musí byť predmetom oznámenia podľa prílohy XIV, s uvedením účelu kvalifikačného systému a možnosti získať pravidlám, ktoré sa týkajú jeho prevádzky. Ak je trvanie systému dlhšie ako tri roky, oznámenie sa uverejňuje každý rok. Ak systém trvá kratšie, stačí počiatočné oznámenie.

Článok 42

Oznámenia použité ako výzva na súťaž

1.  V prípade zákaziek na dodávky tovaru, na práce alebo na služby sa výzva na súťaž vykoná:

a) prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia podľa prílohy XV A; alebo

b) prostredníctvom oznámenia o existencii kvalifikačného systému podľa prílohy XIV; alebo

c) prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania podľa prílohy XIII A, B alebo C.

2.  V prípade dynamických obstarávacích systémov je výzva na súťaž v rámci systému oznámením o vyhlásení zadávacieho konania podľa odseku 1 písm. c), zatiaľ čo výzvy na súťaž pre zákazky na základe takýchto systémov sú zjednodušenými oznámeniami o vyhlásení zadávacieho konania podľa prílohy XIII D.

3.  Ak má výzva na súťaž podobu pravidelného informatívneho oznámenia, oznámenie:

a) v oznámení sa uvedú dodávky tovaru, práce alebo služby, ktoré budú predmetom zákazky, ktorá sa má zadať;

b) v oznámení sa uvedie, že sa zákazka zadá na základe užšieho alebo rokovacieho konania bez ďalšieho uverejnenia výzvy na súťaž, a zainteresované hospodárske subjekty sú v ňom vyzvané, aby písomne prejavili svoj záujem; a

c) oznámenie sa uverejnení v súlade s prílohou XX najviac 12 mesiacov predo dňom, keď sa odosiela výzva uvedená v článku 47 ods. 5 Okrem toho musí obstarávateľ splniť lehoty stanovené v článku 45.

Článok 43

Oznámenia o zadaní zákazky

1.  Obstarávatelia, ktorí zadali zákazku alebo uzatvorili rámcovú dohodu, odošlú do dvoch mesiacov od zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcovej dohody oznámenie o zadaní zákazky podľa prílohy XVI za podmienok, ktoré stanoví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2

V prípade zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody v zmysle článku 14 ods. 2 nie sú obstarávatelia povinní posielať oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania pre každú zákazku zadané na základe takej dohody.

Obstarávatelia odošlú oznámenie o zadaní zákazky na základe dynamického obstarávacieho systému do dvoch mesiacov po zadaní každej zákazky. Takéto oznámenia však môžu za každý štvrťrok zlúčiť do jednej skupiny. V takom prípade odošlú zlúčené oznámenia do dvoch mesiacov po skončení každého štvrťroku.

2.  Informácie poskytnuté v súlade s prílohou XVI a určené na uverejnenie sa uverejnia v súlade s prílohou XX. V tejto súvislosti Komisia rešpektuje všetky citlivé obchodné aspekty, na ktoré môžu obstarávatelia poukázať pri posielaní informácií, ktoré sa týkajú prijatých ponúk, totožnosti hospodárskych subjektov alebo cien.

3.  Ak obstarávatelia zadávajú zákazku na výskumné a vývojové služby prostredníctvom konania bez výzvy na súťaž v súlade s článkom 40 ods. 3 písm. b), môžu obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s prílohou XVI a ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služieb, na odkaz na „výskumné a vývojové služby“.

Ak obstarávatelia zadávajú zákazku na výskumné a vývojové služby, ktorá sa nemôže zadať prostredníctvom konania bez výzvy na súťaž v súlade s článkom 40 ods. 3 písm. b), môžu z dôvodu ochrany dôverných obchodných informácií obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s prílohou XVI a ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služieb.

V takom prípade obstarávatelia zabezpečia, aby všetky informácie uverejnené podľa tohto odseku boli aspoň také podrobné ako informácie uvedené v oznámení o výzve na súťaž uverejnenom v súlade s článkom 42 ods. 1

Ak obstarávatelia používajú kvalifikačný systém, v takých prípadoch zabezpečia, aby takéto informácie boli aspoň také podrobné, ako kategória uvedená v zozname kvalifikovaných poskytovateľov služieb zostavenom v súlade článkom 53 ods. 7

4.  V prípade zákaziek na služby, ktoré sú uvedené v prílohe XVII B, obstarávatelia v oznámení uvedú, či súhlasia s ich uverejnením.

5.  Informácie poskytnuté v súlade s prílohou XVI a neoznačené ako informácie určené na uverejnenie sa na štatistické účely uverejnia len v zjednodušenej podobe v súlade s prílohou XX.

Článok 44

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1.  Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohách XIII, XIV, XV A, XV B a XVI a prípadne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré obstarávateľ považuje za užitočné, vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2

2.  Oznámenia, ktoré obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy XX, alebo iným spôsobom.

Oznámenia uvedené v článkoch 41, 42 a 43 sa uverejňujú v súlade s technickými charakteristikami pre uverejňovanie oznámení, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. a) a b) prílohy XX.

3.  Oznámenia vypracované a prenášané elektronicky vo formáte a podľa postupov na prenos podľa bodu 3 prílohy XX sa uverejnia najneskôr do piatich dní po ich odoslaní.

Oznámenia, ktoré sa neprenášajú elektronicky vo formáte a podľa postupov na prenos uvedených v bode 3 prílohy XX sa uverejnia najneskôr do 12 dní po ich odoslaní. Vo výnimočných prípadoch sa však oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedené v článku 42 ods. 1 písm. c) uverejnia do piatich dní ako reakcia na žiadosť obstarávateľa za predpokladu, že je oznámenie zaslané faxom.

4.  Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejnia v plnom znení v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí obstarávateľ, pričom táto pôvodná jazyková verzia je jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejní v ostatných úradných jazykoch.

Náklady na uverejňovanie oznámení Komisiou znáša Spoločenstvo.

5.  Oznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštátnej úrovni predo dňom ich odoslania Komisii.

Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú uvedené v oznámeniach poslaných Komisii alebo uverejnených v profile kupujúceho podľa prvého pododseku článku 41 ods. 1, ale sa uvedie v nich dátum odoslania oznámenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.

Pravidelné informatívne oznámenia sa nesmú uverejniť v profile kupujúceho pred odoslaním oznámenia Komisii o tom, že budú v takejto podobe uverejnené; musia obsahovať dátum odoslania.

6.  Obstarávatelia zabezpečia, aby boli schopní poskytnúť dôkaz o dátumoch, keď oznámenia odoslali.

7.  Komisia vydá obstarávateľovi potvrdenie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.

8.  Obstarávatelia môžu v súlade s odsekmi 1 až 7 uverejňovať oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na uverejnenie ustanovené v tejto smernici.Oddiel 2

Lehoty

Článok 45

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

1.  Pri stanovovaní lehôt na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk obstarávatelia zohľadnia najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v tomto článku.

2.  V prípade otvorených konaní je minimálna lehota na prijímanie ponúk 52 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

3.  V prípade užších konaní a pri rokovacích konaniach s predchádzajúcou výzvou na súťaž:

a) lehota na prijímanie žiadostí o účasť na základe oznámenia uverejneného podľa článku 42 ods. 1 písm. c) alebo na základe výzvy obstarávateľov podľa článku 47 ods. 5 sa spravidla stanovuje na najmenej 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie alebo výzva odoslané, a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 22 dní, ak sa oznámenie posiela na uverejnenie inak ako elektronicky alebo faxom, a nesmie byť kratšia ako 15 dní, ak sa oznámenie posiela elektronicky alebo faxom;

b) lehota na prijímanie ponúk sa môže stanoviť vzájomnou dohodou medzi obstarávateľom a vybranými záujemcami za predpokladu, že všetci záujemcovia majú rovnaký čas na prípravu a predloženie ponúk;

c) ak nie je možné dospieť k dohode o lehote na prijímanie ponúk, obstarávateľ stanoví lehotu, ktorá je spravidla aspoň 24 dní, a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 10 dní od dátumu vyzvania na predloženie ponuky.

4.  Ak obstarávatelia v súlade s prílohou XX uverejnili pravidelné informatívne oznámenie podľa článku 41 ods. 1, minimálna lehota na prijatie ponúk pri otvorenom konaní nesmie byť spravidla kratšia ako 36 dní a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa, keď bolo oznámenie odoslané.

Tieto skrátené lehoty sú povolené za predpokladu, že pravidelné informatívne oznámenie okrem informácií, ktoré požaduje príloha XV A, časť I, obsahovalo aj všetky informácie, ktoré požaduje príloha XV A, časť II, pokiaľ sú tieto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje a že oznámenie bolo odoslané 52 dní až 12 mesiacov predo dňom odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedeného v článku 42 ods. 1 písm. c).

5.  Ak sa oznámenia vypracovávajú a posielajú elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy XX, lehoty na prijímanie žiadostí o účasť v užších a rokovacích konaniach a na prijímanie ponúk pri otvorených konaniach sa môžu skrátiť o sedem dní.

6.  Okrem prípadu, keď sa lehota stanovuje na základe vzájomnej dohody v súlade s odsekom 3 písm. b), lehoty na prijímanie ponúk pri otvorených, užších a rokovacích konaniach sa môžu skrátiť o ďalších päť dní, ak obstarávateľ ponúka neobmedzený, plne elektronicky priamy prístup k zadávacím podkladom a akejkoľvek sprievodnej dokumentácii odo dňa, keď sa uverejní oznámenie použité ako výzva na súťaž v súlade s prílohou XX. V oznámení by mala byť uvedená internetová adresa, na ktorej je táto dokumentácia prístupná.

7.  Pri otvorených konaniach nesmie kumulatívny účinok skrátení uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 v žiadnom prípade spôsobiť, aby lehota na prijímanie ponúk bola kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

Ak sa však oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania neposiela faxom alebo elektronicky, kumulatívny účinok skrátení uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 nesmie v žiadnom prípade mať za následok, aby lehota na prijímanie ponúk v rámci otvoreného konania bola kratšia ako 22 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

8.  Kumulatívny účinok skrátení ustanovených v odsekoch 4, 5 a 6 nesmie v žiadnom prípade spôsobiť, aby bola lehota na prijímanie žiadostí o účasť na základe oznámenia uverejneného podľa článku 42 ods. 1 písm. c), na základe výzvy obstarávateľov podľa článku 47 ods. 5, kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania alebo výzvy odoslaná.

Pri užších a rokovacích konaniach nesmie kumulatívny účinok skrátení ustanovených v odsekoch 4, 5 a 6 v žiadnom prípade s výnimkou lehoty stanovenej na základe vzájomnej dohody v súlade s odsekom 3 písm. b) spôsobiť, aby bola lehota na prijímanie ponúk kratšia ako 10 dní od dátumu vyzvania na predloženie ponuky.

9.  Ak z akýchkoľvek dôvodov zadávacie podklady a sprievodná dokumentácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách stanovených v článkoch 46 a 47, aj napriek tomu, že boli vyžiadané s dostatočným predstihom, alebo ak je ponuky možné vypracovať len po obhliadke miesta, kde sa majú práce vykonať, alebo po nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich zadávacie podklady priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk sa zodpovedajúco predĺžia tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk, s výnimkou prípadu, keď sa lehota stanovuje na základe vzájomnej dohody v súlade s odsekom 3 písm. b).

10.  Súhrnná tabuľka lehôt stanovených v tomto článku je uvedená v prílohe XXII.

Článok 46

Otvorené konania: špecifikácie, dodatočné podklady a informácie

1.  Pri otvorených konaniach, keď obstarávatelia neponúkajú neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k špecifikáciám a sprievodnej dokumentácii podľa článku 45 ods. 6, špecifikácie a všetka sprievodná dokumentácia sa hospodárskym subjektom posielajú do šiestich dní od prijatia žiadosti za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk.

2.  Obstarávatelia alebo príslušné útvary poskytnú doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o ne bola podaná s dostatočným predstihom.

Článok 47

Výzvy na predloženie ponuky alebo na rokovanie

1.  Pri užších konaniach a rokovacích konaniach obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky alebo ich pozvú na rokovanie. Výzva pre záujemcov obsahuje buď:

 kópiu špecifikácií a sprievodnej dokumentácie, alebo

 odkaz na prístup k špecifikáciám a sprievodnej dokumentácii uvedeným v prvej zarážke, ak sú sprístupnené priamo elektronicky podľa článku 45 ods. 6

2.  Ak má špecifikácie a/alebo prípadnú sprievodnú dokumentáciu iný subjekt ako obstarávateľ zodpovedný za zadávacie konanie, výzva musí obsahovať adresu, na ktorej je možné o tieto špecifikácie a dokumenty požiadať a, v prípade potreby dátum, dokedy možno o tieto dokumenty požiadať, a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar pošle hospodárskemu subjektu dokumentáciu bezodkladne po doručení žiadosti.

3.  Doplňujúce informácie k špecifikáciám alebo sprievodnú dokumentáciu posiela obstarávateľ alebo príslušný útvar najneskôr šesť dní pred uplynutím konečnej lehoty stanovenej na prijímanie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom.

4.  Výzva okrem toho musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) lehotu na vyžiadanie doplňujúcich podkladov, kde to prichádza do úvahy, ako aj výšku a podmienky úhrady sumy, ktorá sa ma za takéto dokumenty zaplatiť;

b) posledný deň na predloženie ponúk, adresu, na ktorú sa musia ponuky posielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vypracované;

c) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania;

d) uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú priložiť;

e) kritériá pre zadanie zákazky, ak nie sú uvedené v oznámení o existencii kvalifikačného systému použitom ako výzva na súťaž;

f) relatívne váhy pre zadávacie kritériá alebo, ak to prichádza do úvahy, poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak takéto informácie nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v oznámení o existencii kvalifikačného systému alebo v špecifikáciách.

5.  Ak má výzva na súťaž podobu pravidelného informatívneho oznámenia, obstarávatelia následne vyzvú všetkých záujemcov, aby potvrdili svoj záujem na základe podrobných informácií o príslušnej zákazke pred začatím výberu uchádzačov alebo účastníkov rokovaní.

Výzva musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) povahu a množstvo, vrátane všetkých možností týkajúcich sa doplňujúcich zákaziek a ak je to možné, predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností pri obnoviteľných zákazkách, povahu a množstvo a, ak je to možné, predpokladané dátumy uverejnenia budúcich oznámení súťaží na práce, na dodávky tovaru alebo na služby dané do súťaže;

b) typ konania: užšie alebo rokovacie;

c) ak je to vhodné, dátum, kedy sa dodávka tovaru alebo vykonávanie prác alebo služieb začne alebo skončí;

d) adresu a konečný dátum pre podanie žiadostí o súťažné podklady a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia vypracovať;

e) adresu subjektu, ktorý zákazku zadá, a informácie potrebné pre získanie špecifikácií a ostatných dokumentov;

f) ekonomické a technické podmienky, finančné záruky a informácie, ktoré sa od hospodárskych subjektov vyžadujú;

g) výšku a spôsob zaplatenia úhrady za poskytnutie súťažných podkladov;

h) druh zákazky, ktorá je predmetom výzvy na predloženie ponuky: nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, alebo akákoľvek ich kombinácia; a

i) kritériá pre zadanie zákazky a ich váhy alebo, ak je to vhodné, poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak takéto informácie nie sú uvedené v informatívnom oznámení alebo v špecifikáciách alebo vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.Oddiel 3

Komunikácia a informácie

Článok 48

Ustanovenia o komunikácii

1.  Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu obstarávateľa.

2.  Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.

3.  Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách a v žiadostiach o účasť a aby obstarávatelia preskúmali obsah ponúk a žiadostí o účasť až po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.

4.  Nástroje, ktoré sa majú používať na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológii.

5.  Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a pre zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť platia tieto pravidlá:

a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť, vrátanie kódovania, musia byť pre zainteresované strany dostupné. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky prílohy XXIV;

b) členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ES vyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpiso v súlade s jeho odsekom 1;

c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre tieto zariadenia;

d) uchádzači alebo záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 52 ods. 2 a 3, 53 a 54, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.

6.  Na prenos žiadostí o účasť sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) žiadosti o účasť v konaniach pre zadávanie zákaziek sa môžu podávať písomne alebo telefonicky;

b) ak je žiadosť o účasť podaná telefonicky, musí sa pred uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie žiadosti poslať jej písomné potvrdenie;

c) obstarávatelia môžu požadovať, aby sa žiadosti o účasť poslané faxom potvrdili poštou alebo elektronicky, ak je to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku, spolu s lehotou na zaslanie potvrdenia poštou alebo elektronicky, by mal obstarávateľ uviesť v oznámení, ktoré sa používa ako výzva na súťaž, alebo vo výzve uvedenej v článku 47 ods. 5

Článok 49

Informácie pre žiadateľov o kvalifikáciu, záujemcov a uchádzačov

1.  Obstarávatelia podľa možnosti čo najskôr informujú príslušné hospodárske subjekty o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s prijatím do dynamického obstarávacieho systému, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo o nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri nepoužití dynamického obstarávacieho systému; takéto informácie sa poskytujú písomne, ak sú o to obstarávatelia požiadaní.

2.  Na žiadosť dotknutej strany obstarávatelia podľa možnosti čo najskôr informujú:

 každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti,

 každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuky, vrátane prípadov uvedených v článku 34 ods. 4 a 5, o dôvodoch ich rozhodnutia o nerovnocennosti alebo ich rozhodnutia, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky,

 každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných stranách rámcovej dohody.

Lehota na odpoveď nesmie za žiadnych okolností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.

Obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že určité informácie o zadávaní zákazky alebo o uzatvorení rámcovej dohody alebo o prijatí do dynamického obstarávacieho systému, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa nezverejnia, ak by zverejnenie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by tým boli dotknuté oprávnené obchodné záujmy hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka zadáva, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi.

3.  Obstarávatelia, ktorí zriadia a prevádzkujú kvalifikačný systém, do šiestich mesiacov informujú žiadateľov o svojom rozhodnutí týkajúcom sa kvalifikácie.

Ak prijatie rozhodnutia bude trvať viac ako štyri mesiace od predloženia žiadosti, obstarávateľ informuje žiadateľa do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o dôvodoch, ktorými odôvodňuje dlhšiu dobu a dátum, dokedy jeho žiadosť prijme alebo zamietne.

4.  Žiadatelia, ktorých kvalifikácia sa zamietne, musia byť o tomto rozhodnutí a o dôvodoch zamietnutia informovaní čo najskôr, za žiadnych okolností však nie neskôr ako 15 dní po prijatí rozhodnutia. Dôvody sú založené na kritériách pre kvalifikáciu, ktoré sú uvedené v článku 53 ods. 2

5.  Obstarávatelia, ktorí zriadia a prevádzkujú kvalifikačný systém, môžu ukončiť kvalifikáciu hospodárskeho subjektu len z dôvodov vyplývajúcich z kritérií pre kvalifikáciu, ktoré sú uvedené v článku 53 ods. 2 Každý zámer ukončiť kvalifikáciu sa oznámi písomne hospodárskemu subjektu vopred, aspoň 15 dní pred dátumom, kedy sa má kvalifikácia ukončiť, spolu s dôvodom alebo dôvodmi opodstatňujúcimi navrhované opatrenie.

Článok 50

Povinnosť uchovávať informácie o zadaných zákazkách

1.  Obstarávatelia uchovávajú vhodné informácie o každej zákazke, ktoré postačujú na to, aby im neskôr umožnili odôvodniť rozhodnutia prijaté v súvislosti s:

a) kvalifikáciou a výberom hospodárskych subjektov a zadávaním zákaziek;

b) použitím konaní bez predchádzajúcej výzvy na súťaž na základe článku 40 ods. 3;

c) neuplatnením kapitol III až VI tejto hlavy na základe výnimiek ustanovených v kapitole II hlavy I a v kapitole II tejto hlavy.

Obstarávatelia prijmú vhodné opatrenia na zdokumentovanie postupu zadávacích konaní vykonávaných elektronicky.

2.  Informácie sa uchovávajú aspoň štyri roky odo dňa zadania zákazky tak, aby obstarávateľ bol schopný počas tohto obdobia poskytnúť potrebné informácie Komisii, ak ho Komisia o takéto informácie požiada.KAPITOLA VII

Priebeh konania

Článok 51

Všeobecné ustanovenia

1.  Na účely výberu účastníkov v zadávacích konaniach:

a) obstarávatelia, ktorí stanovili pravidlá a kritériá na vylúčenie uchádzačov alebo záujemcov v podľa článku 54 ods. 1, 2 alebo 4, vylúčia hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú takéto pravidlá alebo takéto kritériá;

b) vyberú uchádzačov a záujemcov na základe objektívnych pravidiel a kritérií stanovených podľa článku 54;

c) pri užších konaniach a pri rokovacích konaniach s výzvou na súťaž znížia, ak je to vhodné, v súlade s článkom 54 počet záujemcov vybraných podľa písmen a) a b).

2.  Ak má výzva na súťaž podobu oznámenia o existencii kvalifikačného systému, a na účely výberu účastníkov zadávacích konaní pre konkrétne zákazky, ktoré sú predmetom výzvy na súťaž, obstarávatelia:

a) kvalifikujú hospodárske subjekty v súlade s ustanoveniami článku 53;

b) uplatnia na takéto kvalifikované hospodárske subjekty tie ustanovenia z odseku 1, ktoré sa týkajú užšieho alebo rokovacieho konania.

3.  Obstarávatelia overia, či ponuky predložené vybranými uchádzačmi spĺňajú pravidlá a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ponuky a na zadanie zákazky na základe kritérií stanovených v článkoch 55 a 57.Oddiel 1

Kvalifikácia a kvalitatívny výber

Článok 52

Vzájomné uznávanie týkajúce sa administratívnych, technických alebo finančných podmienok a certifikátov, testov a dôkazov

1.  Pri výbere účastníkov pre užšie alebo rokovacie konanie obstarávatelia nesmú pri rozhodovaní o kvalifikácii alebo pri aktualizácii kritérií a pravidiel:

a) klásť určitým hospodárskym subjektom administratívne, technické alebo finančné podmienky, ktoré by sa nekládli iným;

b) vyžadovať testy alebo dôkazy, ktoré sú obsiahnuté v objektívnych dôkazoch, ktoré už majú k dispozícii.

2.  Ak obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vystavených nezávislými inštitúciami potvrdzujúcich splnenie určitých noriem zabezpečenia kvality zo strany hospodárskeho subjektu, využijú systémy zabezpečenia kvality založené na príslušných sériách európskych noriem certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú série európskych noriem týkajúcich sa certifikácie.

Obstarávatelia uznajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež uznajú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality.

3.  Pri zákazkách na práce a na služby, a len vo vhodných prípadoch, môžu obstarávatelia na účely overenia technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu vyžadovať uvedenie opatrení environmentálneho riadenia, ktoré budú môcť hospodárske subjekty uplatniť pri plnení zákazky. Ak obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vypracovaných nezávislými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho riadenia, odkážu na EMAS alebo normy environmentálneho riadenia založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie.

Obstarávatelia uznajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Ttiež uznajú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia.

Článok 53

Kvalifikačné systémy

1.  Obstarávatelia, ktorí si to želajú, môžu zaviesť a prevádzkovať systém kvalifikácie hospodárskych subjektov.

Obstarávatelia, ktorí zavedú alebo prevádzkujú kvalifikačný systém, zabezpečia, aby hospodárske subjekty mali vždy možnosť požiadať o kvalifikáciu.

2.  Systém podľa odseku 1 môže zahŕňať rozličné etapy kvalifikácie.

Prevádzkuje sa na základe objektívnych kritérií a podľa pravidiel pre kvalifikáciu, ktoré stanoví obstarávateľ.

Ak tieto kritériá a pravidlá zahŕňajú technické špecifikácie, uplatnia sa ustanovenia článku 34. Kritériá a pravidla sa môžu podľa potreby aktualizovať.

3.  Kritériá a pravidlá pre kvalifikáciu uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať kritéria pre vylúčenie uvedené v článku 45 smernice 2004/18/ES za podmienok uvedených v danom článku.

Ak je obstarávateľ verejným obstarávateľom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a), tieto kritéria a pravidlá zahŕňajú kritéria pre vylúčenie, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 1 smernice 2004/18/ES.

4.  Ak kritéria a pravidlá pre kvalifikáciu uvedené v odseku 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, môže tento subjekt v prípade potreby počítať s využitím spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi. V tomto prípade musí hospodársky subjekt obstarávateľovi preukázať, že tieto zdroje bude mať k dispozícii počas doby platnosti kvalifikačného systému, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov v uvedenom zmysle.

Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov, uvedená v článku 11, počítať s využitím spôsobilosti účastníkov skupiny alebo iných subjektov.

5.  Ak kritéria a pravidlá pre kvalifikáciu uvedené v odseku 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, môže tento v prípade potreby počítať s využitím spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi. V tomto prípade musí hospodársky subjekt obstarávateľovi preukázať, že tieto zdroje bude mať k dispozícii počas doby platnosti kvalifikačného systému, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.

Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov, uvedená v článku 11, počítať s využitím schopností účastníkov skupiny alebo iných subjektov.

6.  Kritériá a pravidlá pre kvalifikáciu, uvedené v odseku 2, sa dajú hospodárskym subjektom k dispozícii na požiadanie. Aktualizácia týchto kritérií a pravidiel sa oznámi zainteresovaným hospodárskym subjektom.

Ak sa obstarávateľ domnieva, že kvalifikačný systém určitých iných obstarávateľov alebo inštitúcií spĺňa jeho požiadavky, oznámi zainteresovaným hospodárskym subjektom názvy týchto iných subjektov alebo inštitúcií.

7.  Vedie sa písomný záznam kvalifikovaných hospodárskych subjektov; tento sa môže rozdeliť do kategórií podľa typu zákaziek, pre ktoré je kvalifikácia platná.

8.  Pri zriaďovaní alebo prevádzkovaní kvalifikačného systému obstarávatelia dodržiavajú ustanovenia článku 41 ods. 3 týkajúce sa oznámení o existencii kvalifikačného systému, článku 49 ods. 3, 4 a 5 týkajúce sa informácií, ktoré sa majú doručovať hospodárskym subjektom, ktoré požiadali o kvalifikáciu, článku 51 ods. 2 týkajúce sa výberu účastníkov, ak sa výzva na súťaž uskutočňuje pomocou oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ako aj ustanovení článku 52 o vzájomnom uznávaní administratívnych, technických alebo finančných podmienok, certifikátov, testov a dôkazov.

9.  Ak sa výzva na súťaž uskutočňuje pomocou oznámenia o existencii kvalifikačného systému, uchádzači v užšom konaní alebo účastníci rokovacieho konania sa vyberú z kvalifikovaných záujemcov v súlade s takýmto systémom.

Článok 54

Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

1.  Obstarávatelia, ktorí stanovujú výberové kritéria účastníkov v otvorenom konaní, tak konajú v súlade s objektívnymi pravidlami a kritériami, ktoré sú dostupné zainteresovaným hospodárskym subjektom.

2.  Obstarávatelia, ktorí vyberajú záujemcov pre užšie alebo rokovacie konania, tak konajú podľa objektívnych pravidiel a kritérií, ktoré zaviedli a ktoré sú dostupné zainteresovaným hospodárskym subjektom.

3.  Pri užších alebo rokovacích konaniach môžu kritériá vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť konkrétne charakteristické vlastnosti obstarávacieho konania so zdrojmi potrebnými na jeho vykonanie. Počet vybraných záujemcov však musí zohľadňovať potrebu zabezpečenia primeranej hospodárskej súťaže.

4.  Kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu zahŕňať kritéria pre vylúčenie uvedené v článku 45 smernice 2004/18/ES v lehotách a za podmienok uvedených v danom článku.

Ak je obstarávateľ verejným obstarávateľom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a), kritéria a pravidlá, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, zahŕňajú kritéria pre vylúčenie uvedené v článku 45 ods. 1 smernice 2004/18/ES.

5.  Ak kritéria uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, tento môže v prípade potreby a pre konkrétnu zákazku počítať s využitím spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi. V takom prípade hospodársky subjekt obstarávateľovi preukáže, že tieto zdroje bude mať k dispozícii, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov na tento účel.

Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 11 počítať s využitím schopností účastníkov skupiny alebo iných subjektov.

6.  Ak kritéria uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, tento môže v prípade potreby a pre konkrétnu zákazku počítať s využitím spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi. V tomto prípade hospodársky subjekt musí obstarávateľovi preukázať, že na účely plnenia zákazky bude mať tieto zdroje k dispozícii, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.

Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 11 počítať s využitím schopností účastníkov skupiny alebo iných subjektov.Oddiel 2

Zadanie zákazky

Článok 55

Kritériá pre zadanie zákazky

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o odmeňovaní za určité služby, sú kritériami, na základe ktorých obstarávatelia zadávajú zákazky, buď:

a) ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu obstarávateľa, rozličné kritéria súvisiace s predmetom danej zákazky, napríklad dátum dodania alebo dokončenia, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, kvalita, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, technické prevedenie, záručný a pozáručný servis a technická pomoc, záväzky, čo sa týka náhradných dielov, bezpečnosti dodávky a cena, alebo

b) len najnižšia cena.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tretieho pododseku, v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) obstarávateľ špecifikuje relatívne váhy, ktoré priradí každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Tieto váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Ak podľa názoru obstarávateľa nie je možné z preukázateľných dôvodov stanoviť váhy, obstarávateľ uvedie kritériá v klesajúcom poradí podľa dôležitosti.

Relatívne váhy alebo poradie dôležitosti sa v prípade potreby špecifikuje v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie záujmu uvedenej v článku 47 ods. 5, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v špecifikáciách.

Článok 56

Používanie elektronických aukcií

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.

2.  Pri otvorenom, užšom alebo rokovacom konaní s predchádzajúcou výzvou na súťaž môžu obstarávatelia rozhodnúť, že pred zadaním zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, ak je možné presne stanoviť špecifikácie zákazky.

Za rovnakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri otvorení súťaže na zákazky, ktoré sa majú zadať v rámci dynamického obstarávacieho systému uvedeného v článku 15.

Elektronická aukcia vychádza:

a) buď výlučne z cien v prípade, ak sa zákazka zadáva za najnižšiu cenu,

b) alebo z cien a/alebo nových hodnôt charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

3.  Obstarávatelia, ktorí sa rozhodnú, že zorganizujú elektronickú aukciu, uvedú túto skutočnosť v oznámení, ktoré sa použije ako výzva na súťaž.

Špecifikácia musí okrem iného obsahovať tieto údaje:

a) charakteristické parametre, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b) akékoľvek limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplynú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie a, prípadne aj informáciu, kedy im budú sprístupnené;

d) relevantné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e) podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a technické podmienky a špecifikácie pripojenia.

4.  Pred uskutočnením elektronickej aukcie obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky, sú súčasne elektronicky vyzvaní, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva musí obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu a musí obsahovať dátum a čas začiatku elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dniodoslania výziev.

5.  Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky urobený na základe váh uvedených v prvom pododseku článku 55 ods. 2

Vo výzve sa uvedie aj vzorec, ktorý sa použije pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec musí obsahovať váhy pre všetky kritériá stanovené pre určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v špecifikáciách; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

6.  Počas každej etapy elektronickej aukcie obstarávatelia oznamujú uchádzačom ihneď dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak je to uvedené v špecifikáciách. Taktiež môžu kedykoľvek zverejniť počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

7.  Obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) vo výzve na účasť v aukcii uvedú vopred stanovený dátum a čas skončenia aukcie;

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade obstarávatelia upresnia vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.

c) ak sa dokončil počet etáp v aukcii, ktorý bol pevne stanovený vo výzve na účasť v danej aukcii.

Ak sa obstarávatelia rozhodnú ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene b), vo výzve na účasť v aukcii sa uvedie časový harmonogram každej etapy aukcie.

8.  Po ukončení elektronickej aukcie obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 55 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

9.  Obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval, nesmú ani meniť predmet zákazky, ako bol vymedzený v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v špecifikáciách.

Článok 57

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

1.  Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, obstarávateľ pred prípadným zamietnutím takýchto ponúk písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité.

Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

a) hospodárnosti výrobného procesu, poskytovaných služieb a stavebného postupu;

b) zvolených technických riešení a/alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, alebo na vykonanie práce;

c) originality dodávok tovaru, služieb alebo prác navrhovaných uchádzačom;

d) súladu s ustanoveniami, ktoré sa týkajú sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru vykonať;

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

2.  Obstarávateľ overí tieto základné parametre konzultáciou s uchádzačom, pričom zohľadní predložené dôkazy.

3.  Ak obstarávateľ zistí, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuku môže zamietnuť z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc mu bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi. Ak obstarávateľ zamietne ponuku za týchto okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.Oddiel 3

Ponuky zahŕňajúce výrobky pochádzajúce z tretích krajín a vzťahy s týmito krajinami

Článok 58

Ponuky zahŕňajúce výrobky pochádzajúce z tretích krajín

1.  Tento článok sa vzťahuje na ponuky, ktoré zahŕňajú výrobky pochádzajúce z tretích krajín, s ktorými Spoločenstvo neuzatvorilo ani mnohostrannú ani dvojstrannú dohodu, ktorá podnikom Spoločenstva zabezpečuje porovnateľný a efektívny prístup na trhy týchto tretích krajín. Tým nie sú dotknuté záväzky Spoločenstva alebo jeho členských štátov voči tretím krajinám.

2.  Každá ponuka predložená na účely zadania zákazky na dodávku tovaru môže byť zamietnutá, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín určený podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 30 ), prevyšuje 50 % celkovej hodnoty výrobkov, ktoré tvoria ponuku. Na účely tohto článku sa softvér, ktorý sa používa v zariadeniach telekomunikačných sietí považuje za výrobok.

3.  Ak sú dve alebo viac ponúk rovnocenné v zmysle kritérií pre zadanie zákazky definovaných v článku 55, s výhradou druhého pododseku sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sa nemôžu zamietnuť podľa odseku 2. Ceny týchto ponúk sa považujú za rovnocenné na účely tohto článku, ak cenový rozdiel nepresiahne 3 %.

Žiadna ponuka sa však podľa prvého pododseku neuprednostní pred inou ponukou, ak by jej prijatie obstarávateľa zaväzovalo získať zariadenie s inými technickými charakteristikami, ako sú charakteristiky existujúceho zariadenia, čo by malo za následok nezlučiteľnosť, technické ťažkosti pri prevádzke a údržbe alebo neprimerané náklady.

4.  Na účely tohto článku sa pri určovaní podielu výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín podľa odseku 2 nezohľadnia tie tretie krajiny, na ktoré rozhodnutie Rady rozšíri uplatňovanie výhod vyplývajúcich z ustanovení tejto smernice v súlade s odsekom 1.

5.  Komisia predkladá Rade výročnú správu o pokroku dosiahnutom v rámci mnohostranných alebo dvojstranných rokovaní týkajúcich sa prístupu podnikov Spoločenstva na trhy tretích strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, o všetkých výsledkoch dosiahnutých v rámci takýchto rokovaní a o praktickom uplatňovaní dohôd, ktoré boli uzatvorené, počínajúc druhým polrokom prvého roku po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou zmeniť a doplniť ustanovenia tohto článku so zreteľom na takýto vývoj.

Článok 59

Vzťahy s tretími krajinami pri zákazkách na práce, na dodávky tovaru a na služby

1.  Členské štáty informujú Komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú a ktoré im ohlásia ich podniky pri zabezpečovaní zadávania zákaziek na služby v tretích štátoch.

2.  Komisia do 31. decembra 2005 a potom pravidelne podá Rade správu o prístupe k zadávaniu zákaziek na služby v tretích krajinách a o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach s danými krajinami o tejto záležitosti, najmä v rámci WTO.

3.  Komisia sa snaží nadviazaním kontaktu s príslušnou treťou krajinou dosiahnuť nápravu každej takej situácie, ak buď na základe správ uvedených v odseku 2 alebo na základe iných informácií zistí, že v priebehu zadávania zákaziek na služby tretia krajina:

a) nezaručuje podnikom zo Spoločenstva efektívny prístup porovnateľný s prístupom, ktorý Spoločenstvo udeľuje podnikom z tejto tretej krajiny; alebo

b) nezaručuje podnikom zo Spoločenstva národné zaobchádzanie alebo rovnaké príležitosti na súťaž ako vnútroštátnym podnikom; alebo

c) zaručuje podnikom z iných tretích krajín priaznivejšie zaobchádzanie ako podnikom Spoločenstva.

4.  Členské štáty informujú Komisiu o všetkých právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa ich podniky stretávajú a ktoré ohlásili a ktoré vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva uvedených v prílohe XXIII, keď sa tieto podniky pokúšali zabezpečiť zadanie zákazky v tretích krajinách.

5.  Za okolností uvedených v odsekoch 3 a 4 môže Komisia kedykoľvek navrhnúť, aby Rada rozhodla o pozastavení alebo obmedzení zadávanie zákaziek na služby počas obdobia, ktoré stanoví v rozhodnutí:

a) podnikom, ktoré sa spravujú právom danej tretej krajiny;

b) podnikom, ktoré sú prepojené s podnikmi uvedenými v písmene a), ktoré majú sídlo v Spoločenstve, ale nemajú žiadnu priamu a efektívnu väzbu na hospodárstvo členského štátu;

c) podnikom, ktoré predložili ponuky, ktorých predmetom sú služby pochádzajúce z danej tretej krajiny.

Rada podľa možnosti čo najskôr prijme rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou.

Komisia môže navrhnúť tieto opatrenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu.

6.  Týmto článkom nie sú dotknuté záväzky Spoločenstva vo vzťahu k tretím krajinám vyplývajúce z medzinárodných dohôd o verejnom obstarávaní, najmä v rámci WTO.HLAVA III

USTANOVENIA O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV V OBLASTI SLUŽIEB

Článok 60

Všeobecné ustanovenia

1.  Pravidlá pre organizovanie súťaže návrhov musia byť v súlade s odsekom 2 tohto článku a článkami 61 a 63 až 66 a musia byť k dispozícii tým, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže.

2.  Prijímanie účastníkov do súťaží návrhov sa nesmie obmedziť:

a) na územie alebo časť územia určitého členského štátu;

b) na základe skutočnosti, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa súťaž návrhov organizuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 61

Prahové hodnoty

1.  Táto hlava sa vzťahuje na súťaže návrhov, ktoré sú organizované ako súčasť obstarávacieho konania služieb, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako ►M3  422 000 EUR ◄ . Na účely tohto odseku „prahová hodnota“ znamená predpokladanú hodnotu zákazky na služby, bez DPH, vrátane všetkých prípadných cien a/alebo odmien pre účastníkov.

2.  Táto hlava sa vzťahuje na všetky súťaže návrhov, ktorých celková hodnota cien a odmien pre účastníkov súťaže návrhov sa rovná alebo je vyššia ako ►M3  422 000 EUR ◄ .

Na účely tohto odseku „prahová hodnota“ znamená celkovú hodnotu cien a odmien, vrátane predpokladanej hodnoty verejnej zákazky na služby, bez DPH, ktorá by následne mohla byť zadaná podľa článku 40 ods. 3, ak obstarávateľ takéto zadanie zákazky nevylúči v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

Článok 62

Súťaže návrhov vyňaté z pôsobnosti tejto smernice

Táto hlava sa nevzťahuje na:

1. súťaže návrhov pre zákazky na služby, ktoré sa uskutočnia v rovnakých prípadoch, ako sú prípady uvedené v článkoch 20, 21 a 22;

2. súťaže návrhov uskutočnené na vykonávanie činnosti v danom členskom štáte, na ktoré sa uplatňuje odsek 1 článku 30 na základe rozhodnutia Komisie, alebo keď sa tento odsek považuje za uplatniteľný podľa druhého alebo tretieho pododseku odseku 4 alebo štvrtého pododseku odseku 5 uvedeného článku.

Článok 63

Ustanovenia o uverejňovaní a o transparentnosti

1.  Obstarávatelia, ktorí chcú uskutočniť súťaž návrhov, vyzvú na súťaž prostredníctvom oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, zverejnia jej výsledky prostredníctvom oznámenia. Výzva na súťaž obsahuje informácie uvedené v prílohe XVIII a oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov obsahuje informácie uvedené v prílohe XIX vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2

Oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov sa posiela Komisii do dvoch mesiacov od skončenia súťaže návrhov a za podmienok, ktoré stanoví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2 V tejto súvislosti Komisia rešpektuje všetky citlivé obchodné aspekty, na ktoré môžu obstarávatelia poukázať pri posielaní informácií, ktoré sa týkajú počtu prijatých projektov alebo plánov, totožnosti hospodárskych subjektov alebo ponúknutých cien.

2.  Článok 44 ods. 2 až 8 sa vzťahuje aj na oznámenia týkajúce sa súťaží návrhov.

Článok 64

Komunikačné prostriedky

1.  Článok 48 ods. 1, 2 a 4 sa vzťahuje na všetku komunikáciu týkajúcu sa súťaží návrhov.

2.  Každá komunikácia, výmena a uloženie informácií sa uskutočňuje takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť všetkých informácií a ochranu všetkých dôverných informácií oznámených účastníkmi súťaže návrhov a aby sa porota neoboznámila s obsahom plánov a projektov skôr, ako uplynutie lehota na ich predloženie.

3.  Pre zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov platia tieto pravidlá:

a) zainteresovaným stranám musia byť dostupné informácie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sú potrebné na predloženie plánov a projektov elektronicky, vrátane kódovania. Okrem toho musia zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov spĺňať požiadavky prílohy XXIV;

b) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy určené na zlepšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia.

Článok 65

Pravidlá organizovania súťaží návrhov, výber účastníkov a poroty

1.  Pri organizovaní súťaží návrhov obstarávatelia uplatňujú postupy, ktoré sú prispôsobené ustanoveniam tejto smernice.

2.  Ak sú súťaže návrhov obmedzené len na určitý počet účastníkov, obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné kritériá výberu účastníkov. Počet záujemcov pozvaných na účasť v súťaži musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.

3.  Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže návrhov. Ak sa od účastníkov súťaže návrhov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.

Článok 66

Rozhodnutia poroty

1.  Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí a stanovísk nezávislá.

2.  Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnotí anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

3.  Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu sa zaznamená v zápisnici podpísanej členmi poroty spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie.

4.  Anonymita musí ostať zachovaná dovtedy, kým porota nedospeje k svojmu stanovisku alebo rozhodnutiu.

5.  Záujemcovia môžu byť v prípade potreby vyzvaní, aby odpovedali na otázky, ktoré porota zaznamenala v zápisnici, a aby objasnili akékoľvek hľadiská projektov.

6.  Z komunikácie medzi členmi poroty a záujemcami sa vypracuje podrobná zápisnica.HLAVA IV

POVINNOSŤ VYKAZOVAŤ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE, VÝKONNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 67

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

1.  Členské štáty v súlade s úpravou prijatou podľa postupu ustanoveného v článku 68 ods. 2 zabezpečia, aby Komisia dostala každý rok štatistickú správu, členenú podľa členských štátov a podľa kategórií činností, ktorých sa týkajú prílohy I až X, týkajúcu sa celkovej hodnoty zadaných zákaziek s hodnotami nižšími, ako sú prahové hodnoty uvedené v článku 16, na ktoré by sa však vzťahovala táto smernica, ak by ich hodnota nebola nižšia ako sú tieto prahové hodnoty.

2.  Pokiaľ ide o kategórie činností, ktorých sa týkajú prílohy II, III, V, IX a X, členské štáty zabezpečia, aby Komisia dostala štatistickú správu o zákazkách zadaných za predchádzajúci rok najneskôr do 31. októbra 2004 a potom každý rok do 31. októbra v súlade s úpravou prijatou podľa postupu ustanoveného v článku 68 ods. 2 Štatistická správa obsahuje informácie potrebné na overenie riadneho uplatňovania dohody.

Informácie požadované podľa prvého pododseku nezahrnujú informácie týkajúce sa zákaziek na výskumné a vývojové služby uvedené v kategórii 8 prílohy XVII A, na telekomunikačné služby uvedené v kategórii 5 prílohy XVII A, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam 7524, 7525 a 7526 v CPC, alebo na služby uvedené v prílohe XVII B.

3.  Dojednania podľa odsekov 1 a 2 sa stanovia takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že:

a) v záujme administratívneho zjednodušenia sa zákazky nižšej hodnoty môžu vylúčiť, ak sa tým neohrozí použiteľnosť štatistiky;

b) sa rešpektuje dôverná povaha poskytnutých informácií.

Článok 68

Poradný výbor

1.  Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia 71/306/EHS ( 31 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 69

Úprava prahových hodnôt

1.  Komisia počínajúc 30. aprílom 2004 každé dva roky preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 16 a v prípade potreby ich s ohľadom na druhý pododsek upraví v súlade s postupom ustanoveným v článku 68 ods. 2

Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v ZPČ za 24 mesiacov, ktoré končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od 1. januára. Takto upravená výška prahových hodnôt sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové hodnoty, stanovené v dohode a vyjadrené v ZPČ budú dodržané.

2.  Komisia súčasne s úpravou podľa odseku 1 upraví v súlade s postupom ustanoveným v článku 68 ods. 2 prahové hodnoty stanovené v článku 61 (súťaže návrhov) revidovaným prahovým hodnotám platným pre zákazky na služby.

Výška prahových hodnôt stanovená v súlade s odsekom 1 v národných menách členských štátov, ktoré nie sú účastníkmi menovej únii, sa spravidla upravuje každé dva roky počínajúc 1. januárom 2004. Výpočet takýchto hodnôt vychádza z priemerných denných hodnôt týchto mien vyjadrených v eurách za 24 mesiacov, ktoré sa končia v posledný augustový deň pred úpravou, s účinnosťou od 1. januára.

3.  Upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 1 ich zodpovedajúce hodnoty v národných menách a upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 2 uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úprave.

Článok 70

Zmeny a doplnenia

Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 68 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a) zoznam obstarávateľov v prílohách I až X tak, aby spĺňali kritériá uvedené v článkoch 2 až 7;

b) postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu oznámení uvedených v článkoch 41, 42, 43 a 63;

c) postupy uvádzania osobitných odkazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;

d) referenčné čísla v nomenklatúre podľa prílohy XVII, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;

e) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe XII, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy na uvádzanie odkazov v oznámeniach na konkrétne položky tejto nomenklatúry;

f) prílohu XI;

g) postup zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy XX z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov;

h) technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, ktoré sú uvedené v písmenách a), f) a g) v prílohe XXIV;

i) v záujme administratívneho zjednodušenia podľa článku 67 ods. 3, postupy pre používanie, vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu štatistických správ uvedených v článku 67 ods. 1 a 2;

j) technické postupy pre metódy výpočtu ustanovené v článku 69 ods. 1 a 2, druhom pododseku.

Článok 71

Vykonanie smernice

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty môžu využiť dodatočnú lehotu až do 35 mesiacov po uplynutí lehoty stanovenej v prvom pododseku na uplatňovanie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 6 tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Ustanovenia článku 30 sa uplatňujú od 30. apríla 2004.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 72

Monitorovacie mechanizmy

V súlade so smernicou Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva o obstarávacích konaniach subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií ( 32 ) členské štáty zabezpečia vykonanie tejto smernice pomocou účinných, dostupných a transparentných mechanizmov.

Na tento účel môžu okrem iného vymenovať alebo zriadiť nezávislý orgán.

Článok 73

Zrušovacie ustanovenia

Smernica 93/38/ES sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt pre transpozíciu do vnútroštátneho práva ustanovených v prílohe XXV.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe XXVI.

Článok 74

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 75

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

OBSTARÁVATELIA V ODVETVIACH DOPRAVY ALEBO DISTRÚCIE PLYNU ALEBO TEPLA

Belgicko

 DistrigazNV Distrigaz

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností.

▼M4

Bulharsko

 Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Subjekty, ktoré majú povolenie na výrobu alebo dopravu tepla podľa článku 39 ods. 1 zákona o energetike (uverejneného v štátnom vestníku č. 107/9.12.2003)).

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Девен АД.

 ТЕЦ „Марица 3“ — АД.

 Топлофикация Бургас — ЕАД.

 Топлофикация Варна — ЕАД.

 Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

 Топлофикация Враца — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Ловеч — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Правец — ЕАД.

 Топлофикация Разград — ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Самоков — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

 Топлофикация Ямбол ЕАД.

 Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Subjekty, ktoré majú povolenie na dopravu, rozvod, dodávku plynu pre verejnosť alebo zásobovanie verejnosti plynom podľa článku 39 ods. 1 zákona o energetike (uverejneného v štátnom vestníku č. 107/9.12.2003)).

 

 Булгаргаз — ЕАД.

 Балкангаз 2000 АД.

 Варнагаз АД.

 Велбъждгаз АД.

 Газинженеринг — ООД.

 Газоснабдяване Асеновград АД.

 Газоснабдяване Бургас ЕАД.

 Газоснабдяване Враца ЕАД.

 Газоснабдяване Нова Загора АД.

 Газоснабдяване Нови Пазар АД.

 Газоснабдяване Попово АД.

 Газоснабдяване Първомай АД.

 Газоснабдяване Разград АД.

 Газоснабдяване Русе ЕАД.

 Газоснабдяване Стара Загора ООД.

 Добруджа газ АД.

 Каварна газ ООД.

 Камено-газ ЕООД.

 Кнежа газ ООД.

 Кожухгаз АД.

 Комекес АД.

 Ловечгаз 96 АД.

 Монтанагаз АД.

 Овергаз Инк. АД.

 Павгаз АД.

 Плевенгаз АД.

 Правецгаз 1 АД.

 Примагаз АД.

 Раховецгаз 96 АД.

 Севлиевогаз -2000 — АД.

 Софиягаз ЕАД.

 Хебросгаз АД.

 Централ газ АД.

 Черноморска технологична компания АД.

 Ямболгаз 92 АД.

▼B

Dánsko

 Subjekty, ktoré distribuujú plyn alebo teplo na základe povolenia podľa § 4 zákona lov om varmeforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 772 z 24. júla 2000.

 Subjekty, ktoré prepravujú plyn na základe licencie podľa § 10 zákona lov nr. 449 om naturgasforsyning z 31. mája 2000.

 Subjekty, ktoré prepravujú plyn na základe povolenia podľa bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlåg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z 13. marca 1974.

Nemecko

 Miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia verejnoprávnych inštitúcií alebo štátom kontrolované podniky, ktoré dodávajú plyn alebo teplo iným alebo ktoré pôsobia ako všeobecné zásobovacie siete podľa článku 2 ods. 3 zákona Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z 24. apríla 1998 v znení posledných zmien a doplnkov z 10. novembra 2001.

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, ktorá prepravuje a distribuuje plyn podľa zákona č. 2364/95 zmeneného a doplneného zákonmi č. 2528/97, 2593/98 a 2773/99.

Španielsko

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Espańola de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruńa, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Francúzsko

 Société nationale des gaz du Sud-Ouest, ktorá prepravuje plyn.

 Gaz de France, zriadená a prevádzkovaná podľa zákona loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Subjekty, ktoré distribuujú elektrickú energiu, uvedené v článku 23 zákona loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Compagnie française du méthane, ktorá prepravuje plyn.

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo.

Írsko

 Bord Gáis Éireann

 Ostatné subjekty, ktoré môžu mať licenciu na vykonávanie činnosti distribúcie alebo prepravy zemného plynu od Komisie pre reguláciu energie podľa ustanovení zákonov o plyne z rokov 1976 až 2002.

 Subjekty, ktoré majú licenciu podľa zákona o regulovaní elektrickej energie z roku 1999 a ktorí sa ako prevádzkovatelia „závodov na kombinovanú výrobu tepla a energie“ zaoberajú distribúciou tepla.

Taliansko

 SNAM Rete Gas s.p.a., SGM a EDISON T& S, ktoré prepravujú teplo.

 Subjekty, ktoré prepravujú plyn a ktoré sa spravujú konsolidovaným znením zákonov o priamom prevzatí kontroly nad verejnými službami miestnymi orgánmi a provinciami, schváleným kráľovským nariadením č. 2578 z 15. októbra 1925 a prezidentským výnosom č. 902 zo 4. októbra 1986.

 Subjekty, ktoré distribuujú teplo verejnosti, ktoré sú uvedené v článku 10 zákona č. 308 z 29. mája 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi.

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti.

Luxembursko

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange.

 Service industriel de la Ville de Luxembourg.

 Miestne orgány alebo združenia vytvorené týmito miestnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za distribúciu tepla.

Holandsko

 Subjekty, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú plyn na základe licencie (vergunning) udelenej obecnými orgánmi na základe Gemeentewet.

 Miestne alebo provinčné orgány, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn podľa Gemeentewet alebo Provinciewet.

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti.

Rakúsko

 Subjekty, ktoré sú oprávnené prepravovať a distribuovať plyn podľa Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451-1935 alebo Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I č. 121/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Subjekty, ktoré sú oprávnené prepravovať alebo distribuovať teplo podľa Gewerbeordnung, BGBl. č 194/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov

Portugalsko

 Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn podľa článku 1 výnosu č. 8/2000 z 8. februára 2000, s výnimkou pododsekov ii) a iii) odseku 3 písm. b) uvedeného článku.

▼M4

Rumunsko

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș“.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București“.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București“.

 „Societăți de distribuție locală (Empresas locales de distribución).“

▼B

Fínsko

 Verejné alebo iné subjekty, ktoré prevádzkujú systém sietí na prepravu plynu a prepravujú alebo distribuujú plyn na základe licencie podľa kapitoly 3 ods. 1 alebo kapitoly 6 ods. 1 maakaasumarkkinalakinaturgasmarknadslagen (508/2000); a obecné subjekty alebo štátne podniky, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú teplo alebo dodávajú teplo do sietí.

Švédsko

 Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn alebo teplo na základe koncesie podľa zákona lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Spojené kráľovstvo

 Verejní prepravcovia plynu, ako sú definovaní v oddieli 7 ods. 1 zákona o plyne z roku 1986.

 Osoba vyhlásená za podnikateľa pre zásobovanie plynom podľa článku 8 nariadenia (Severného Írska) o plyne z roku 1996.

 Miestny orgán, ktorý poskytuje alebo prevádzkuje pevnú sieť, ktorá poskytuje alebo bude poskytovať službu verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou tepla.

 Osoba, ktorá má licenciu podľa oddielu 6 ods. 1 zákona o elektrickej energii z roku 1989 a ktorej licencia zahŕňa ustanovenia uvedené v oddieli 10 ods. 3 uvedeného zákona.

 The Northern Ireland Housing Executive.
PRÍLOHA II

OBSTARÁVATELIA V ODVETVIACH VÝROBY, PREPRAVY ALEBO DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Belgicko

 SA ElectrabelNV Electrabel

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností.

 SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij

▼M4

Bulharsko

 Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Subjekty, ktoré majú povolenie na výrobu, dopravu, rozvod, dodávku elektrickej energie pre verejnosť, alebo zásobovanie verejnosti elektrickou energiou podľa článku 39 ods. 1 zákona o energetike (uverejneného v štátnom vestníku č. 107/9.12.2003)).,

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

 Девен АД.

 ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

 Електроразпределение Варна — ЕАД.

 Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

 Електроразпределение Плевен — ЕАД.

 Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

 Електроразпределение София Област — ЕАД.

 Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

 Електроразпределение Столично — ЕАД.

 Енергийна компания Марица Изток III — АД.

 Енерго-про България — АД.

 ЕРП Златни пясъци АД.

 Златни пясъци-сервиз АД.

 НЕК ЕАД.

 Петрол АД.

 Руно-Казанлък АД.

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

 Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

 Слънчев бряг АД.

 ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

 ТЕЦ — Варна ЕАД.

 ТЕЦ „Марица 3“ — АД.

 ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

▼B

Dánsko

 Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu na základe licencie podľa § 10 zákona lov om elforsyning, pozri konsolidačného zákona č. 767 z 28. augusta 2001.

 Subjekty prepravujúce elektrickú energiu na základe licencie podľa § 19 zákona lov om elforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 767 z 28. augusta 2001.

 Subjekty preberajúce zodpovednosť za systém na základe licencie podľa § 27 zákona lov om elforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 767 z 28. augusta 2001.

Nemecko

 Miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia verejnoprávnych inštitúcií alebo štátom kontrolované podniky, ktoré dodávajú plyn iným podnikom alebo ktoré pôsobia ako všeobecná zásobovacia sieť podľa článku 2 ods. 3 zákona Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z 24. apríla 1998 v znení posledných zmien a doplnkov z 10. novembra 2001.

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“ zriadená podľa zákona č. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ, ktorá pôsobí podľa zákona č. 2773/1999 a prezidentského výnosu č. 333/1999.

 Spoločnosť „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε“., známa ako ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ „ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ“, zriadená podľa článku 14 zákona č. 2773/1999 a prezidentského výnosu č. 328/2000 (Úradný vestník Grécka 268).

Španielsko

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francúzsko

 Électricité de France, zradená a prevádzkovaná podľa zákona loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnkov.

 Subjekty, ktoré distribuujú elektrickú energiu, uvedené v článku 23 zákona loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnkov.

 Compagnie nationale du Rhône.

Írsko

 The Electricity Supply Board.

 ESB Independent Energy [ESBIE – zásobovanie elektrickou energiou].

 Synergen Ltd. [výroba elektrickej energie].

 Viridian Energy Supply Ltd. [zásobovanie elektrickou energiou].

 Huntstown Power Ltd. [výroba elektrickej energie].

 Bord Gáis Éireann [zásobovanie elektrickou energiou].

 Zásobovatelia a výrobcovia elektrickej energie licencovaní podľa zákona Electricity Regulation Act z roku 1999.

Taliansko

 Spoločnosti v skupine Gruppo Enel, ktoré majú povolenie na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie v zmysle legislatívneho nariadenia č. 79 zo 16. marca 1999, v znení následných zmien a doplnkov.

 Ostatné podniky pôsobiace na základe koncesie podľa legislatívneho nariadenia č. 79 zo 16. marca 1999.

Luxembursko

 Spoločnosti Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL) vyrábajúce alebo distribujúce elektrickú energiu podľa convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg z 11. novembra 1927 schválenej zákonom 4. januára 1928.

 Miestne orgány zodpovedné za prepravu alebo distribúciu elektrickej energie.

 Société électrique de l'Our (SEO).

 Syndicat de communes SIDOR.

Holandsko

 Subjekty distribujúce elektrickú energiu na základe licencie (vergunning) udelenej provinčnými orgánmi podľa Provinciewet.

Rakúsko

 Subjekty prevádzkujúce prenosovú alebo distribučnú sieť podľa Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, v znení zmien a doplnkov, alebo podľa Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze of the nine Länder.

Portugalsko

—   ZAKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY

 ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), zriadená podľa výnosu č. 182/95 z 27. júla 1995, v znení výnosu č. 56/97 zo 14. marca 1997.

 EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), pôsobiaca podľa regionálneho legislatívneho nariadenia č. 15/96/A z 1. augusta 1996.

 EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), pôsobiaca podľa výnosu č. 99/91 a výnosu č. 100/91, obidva z 2. marca 1991.

—   VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

 Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu podľa výnosu č. 183/95 z 27. júla 1995, v znení výnosu č. 56/97 zo 14. marca 1997, ktorý bol ďalej zmenený a doplnený výnosom č. 198/2000 z 24. augusta 2000.

 Nezávislí výrobcovia elektrickej energie podľa výnosu č. 189/88 z 27. mája 1988, v znení výnosu č. 168/99 z 18. mája 1999, č. 313/95 z 24. novembra 1995, č. 312/2001 z 10. decembra 2001 a č. 339-C/2001 z 29. decembra 2001.

—   PREPRAVA ELEKTRICKEJ ENERGIE

 Subjekty prepravujúce elektrickú energiu podľa výnosu č. 185/95 z 27. júla 1995 v znení výnosu č. 56/97 zo 14. marca 1997.

—   DISTRIBÚCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

 Subjekty distribujúce elektrickú energiu podľa výnosu č. 184/95 z 27. júla 1995, v znení výnosu č. 56/97 zo 14. marca 1997, a podľa výnosu č. 344-B/82 z 1. septembra 1982, v znení výnosu č. 297/86 z 19. septembra 1986 a výnosu č. 341/90 z 30. októbra 1990 a výnosu č. 17/92 z 5. februára 1992.

▼M4

Rumunsko

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București“

 „Societatea Națională Nuclearelectrica — SA“

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA“

 „S.C. Electrocentrale Deva SA“

 „S.C. Electrocentrale București SA“

 „S.C. Electrocentrale Galați SA“

 „S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova“

 „Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București“

 „Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București“:

 

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica BANAT“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica DOBROGEA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MOLDOVA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA SUD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA NORD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica OLTENIA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA SUD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA NORD“„SA“

▼B

Fínsko

 Mestské subjekty a verejné podniky vyrábajúce elektrickú energiu a subjekty zodpovedné za údržbu prenosových a distribučných sietí elektrickej energie a za prepravu elektrickej energie alebo systému elektrickej energie na základe licencie podľa článku 4 alebo 16 sähkömarkkinalakisähkömarkkinalakielmarknadslagen (386/1995).

Švédsko

 Subjekty prepravujúce alebo distribujúce elektrickú energiu na základe koncesie podľa ellagen (1997:857).

Spojené kráľovstvo

 Osoba s licenciu podľa článku 6 zákona Electricity Act z roku 1989.

 Osoba s licenciou podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Electricity (Northern Ireland) Order z roku 1992.
PRÍLOHA III

OBSTARÁVATELIA V ODVETVIACH VÝROBY, PREPRAVY ALEBO DISTRIBÚCIE PITNEJ VODY

Belgicko

 Aquinter

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností.

 Société wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

▼M4

Bulharsko

 „В И К — Батак“ — ЕООД, Батак

 „В и К — Белово“ — ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ — ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш“ — ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ — ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ — ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Бургас

 „Бързийска вода“ — ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Варна

 „ВиК-Златни пясъци“ — ООД, Варна

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ — ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ — ЕООД, Велинград

 „ВИК“ — ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Враца

 „В И К“ — ООД, Габрово

 „В И К“ — ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупница“ — ЕООД, Дупница

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Исперих

 „В И К — Кресна“ — ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец“ — ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ — ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон“ — ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация — П“ — ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Перник

 „В И К“ — ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ — ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав“ — ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ — ЕООД, Ракитово

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Русе

 „УВЕКС“ — ЕООД, Сандански

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Свищов

 „Бяла“ — ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Силистра

 „В и К“ — ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Смолян

 „Софийска вода“ — АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, София

 „Стамболово“ — ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С“ — ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен“ — ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето“ — ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Ямбол

▼B

Dánsko

 Subjekty zabezpečujúce dodávky vody, ako sú definované v § 3 ods. 3 lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. z 26. februára 1999.

Nemecko

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Eigenbetriebsverordnungen alebo Eigenbetriebsgesetze spolkových krajín (komunálne podniky).

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit spolkových krajín.

 Subjekty, ktoré vyrábajú vodu podľa Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z 12. februára 1991 v znení posledných zmien a doplnkov z 15. mája 2002.

 Spoločnosti vo verejnom vlastníctve, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Kommunalgesetze, najmä Gemeindeverordnungen spolkových krajín.

 Podniky zriadené podľa Aktiengesetz zo 6. septembra 1965, v znení posledných zmien a doplnkov z 19. júla 2002, alebo GmbH-Gesetz z 20. apríla 1892, v znení posledných zmien a doplnkov z 19. júla 2002 alebo s právnym postavením Kommanditgesellschaft (komanditnej spoločnosti), ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu na základe osobitnej zmluvy s regionálnymi alebo miestnymi orgánmi.

Grécko

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ ( „Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ or „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Právne postavenie spoločnosti sa spravuje ustanoveniami konsolidovaného zákona č. 2190/1920, zákona č. 2414/1996 a ďalej usmerneniami zákona č. 1068/80 a zákonom č. 2744/1999.

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ ( „Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“), ktorá sa spravuje ustanoveniami zákona č. 2937/2001 (Úradný vestník Grécka 169 A;) a zákona č. 2651/1998 (Úradný vestník Grécka 248 A,).

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ ( „ΔΕΥΑΜΒ“), ktorá pôsobí podľa zákona č. 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“, ktorá vyrába a distribuuje vodu podľa zákona č. 1069/80 z 23. augusta 1980.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“, ktorá pôsobí podľa prezidentského výnosu č. 410/1995, v súlade s Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες“, ktorá pôsobí podľa prezidentského výnosu č. 410/1995, v súlade s Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Spain

 Mancomunidad de Canales de Taibilla.

 Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

 Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francúzsko

 Regionálne alebo miestne orgány a verejné miestne inštitúcie, ktoré vyrábajú alebo distribuujú pitnú vodu.

Írsko

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Local Government [Sanitary Services] z rokov 1878 až 1964.

Taliansko

 Inštitúcie zodpovedné za správu rozličných etáp distribúcie vody na základe konsolidovaného znenia zákonov o priamom prevzatí kontroly miestnymi orgánmi a provinciami nad verejnými službami, schválené kráľovským výnosom č. 2578 z 15. októbra 1925, prezidentského výnosu č. 902 zo 4. októbra 1986 a legislatívneho výnosu č. 267, ktorý stanovuje konsolidované znenie zákonov o štruktúre miestnych orgánov, s osobitným odkazom na články 112 až 116.

 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese zriadená kráľovským výnosom č. 2060 z 19. októbra 1919.

 Ente Acquedotti Siciliani zriadená podľa regionálneho zákona č. 2/2 zo 4. septembra 1979 a regionálneho zákona č. 81 z 9. augusta 1980.

 Ente Sardo Acquedotti e Fognature zriadená podľa zákona č. 9 z 5. júla 1963.

Luxembursko

 Odbory miestnych orgánov zodpovedné za distribúciu vody.

 Združenia miestnych orgánov, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu, zriadené podľa loi concernant la création des syndicats de communes z 23. februára 2001 v znení zmien a doplnkov podľa zákona z 23. decembra 1958 a zákona z 29. júla 1981 a podľa loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre z 31. júla 1962.

Holandsko

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Waterleidingwet.

Rakúsko

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa Wasserversorgungsgesetze deviatich spolkových krajín.

Portugalsko

 MEDZIMESTSKÉ SYSTÉMY – podniky, v ktorých väčšinu akcií vlastní štát alebo iné verejné subjekty, a súkromné podniky podľa výnosu č. 379/93 z 5. novembra 1993. Priama správa štátom je prípustná.

 MESTSKÉ SYSTÉMY – Miestne orgány, združenia miestnych orgánov, útvary miestnych orgánov, podniky, ktorých všetok alebo väčšinu kapitálu vlastní štát, alebo súkromné podniky podľa výnosu č. 379/93 z 5. novembra 1993 a zákona č. 58/98 z 18. augusta 1998.

▼M4

Rumunsko

 Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (odbory miestnych orgánov a spoločnosti, ktoré vyrábajú, dopravujú a rozvádzajú vodu)

▼B

Fínsko

 Orgány, ktoré zabezpečujú dodávku vody a ktoré patria pod článok 3 vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001).

Švédsko

 Miestne orgány a obecné spoločnosti, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Spojené kráľovstvo

 Spoločnosť vymenovaná za water undertaker alebo za sewage undertaker podľa Water Industry Act z roku 1991.

 Orgán v odvetví vodného hospodárstva a odpadových vôd zriadený podľa článku 62 Local Government etc (Scotland) Act z roku 1994.

 The Department for Regional Development (Northern Ireland).
PRÍLOHA IV

OBSTARÁVATELIA V ODVETVÍ ŽELEZNIČNÝCH SLUŽIEB

Belgicko

 Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

▼M4

Bulharsko

 Национална компания „Железопътна инфраструктура’

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет — ДМ“ ООД

▼B

Dánsko

 Danske Statsbaner.

 Subjekty podľa lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne z 20. decembra 2000.

 Ørestadsselskabet I/S.

Nemecko

 Deutsche Bahn AG.

 Ostatné podniky, ktoré verejnosti poskytujú služby železničnej dopravy podľa článku 2 ods. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz z 27. decembra 1993, v znení posledných zmien a doplnkov z 21. júna 2002.

Grécko

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ ( „Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2671/98.

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ podľa zákona č. 2366/95.

Španielsko

 Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

 Red Nacional de los Ferrocarriles Espańoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Ferrocarriles de Mallorca.

Francúzsko

 Société nationale des chemins de fer français a ostatné železničné siete otvorené pre verejnosť uvedené v loi d'orientation des transports intérieurs č. 82-1153 z 30. decembra 1982, hlava II, kapitola 1.

 Réseau ferré de France, štátom vlastnená spoločnosť zriadená podľa zákona č. 97-135 z 13. februára 1997.

Írsko

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Taliansko

 Ferrovie dello Stato S. p. A.

 Trenitalia S. p. A.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 10 kráľovského výnosu č. 1447 z 9. mája 1912, ktorý schvaľuje konsolidované znenie zákonov o ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 4 zákona č. 410 zo 4. júna 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Subjekty, spoločnosti a podniky alebo miestne orgány, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 14 zákona č. 1221 z 2. augusta 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článkov 8 a 9 legislatívneho výnosu č. 422 z 19. novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, podľa podmienok článku 4 ods. 4 zákona č. 9 z 15. marca 1997, v znení zmien a doplnkov legislatívneho výnosu č. 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 zákona č. 166 z 1. augusta 2002.

Luxembursko

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Holandsko

 Obstarávatelia v odvetví služieb železničnej dopravy.

Rakúsko

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

 Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957 v znení zmien a doplnkov.

Portugalsko

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podľa výnosu č. 109/77 z 23. marca 1977.

 REFER, E.P., podľa výnosu č. 104/97 z 29. apríla 1997.

 RAVE, S.A., podľa výnosu č. 323-H/2000 z 19. decembra 2000.

 Fertagus, S.A., podľa výnosu č. 189-B/99 z 2. júna 1999.

 Metro do Porto, S.A., podľa výnosu č. 394-A/98 z 15. decembra 1998 v znení zmien a doplnkov podľa výnosu č. 261/2001 z 26. septembra 2001.

 Normetro, S.A., podľa výnosu č. 394-A/98 z 15. decembra 1998 v znení výnosu č. 261/2001 z 26. septembra 2001.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podľa výnosu č. 15/95 z 8. februára 1995.

 Metro do Mondego, S.A., podľa výnosu č. 10/2002 z 24. januára 2002.

 Metro Transportes do Sul, S.A., podľa výnosu č. 337/99 z 24. augusta 1999.

 Miestne orgány a podniky miestnych orgánov poskytujúce dopravné služby podľa zákona č. 159/99 zo 14. septembra 1999.

 Verejné orgány a verejné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990.

 Súkromné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990, ak majú osobitné alebo výlučné práva.

▼M4

Rumunsko

 Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‚CFR — Călători”

▼B

Fínsko

 VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Švédsko

 Verejné orgány poskytujúce služby železničnej dopravy podľa förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

 Regionálne a miestne verejné subjekty prevádzkujúce regionálne alebo miestne železničné komunikácie podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Súkromné subjekty poskytujúce služby železničnej dopravy na základe povolenia udeleného podľa förordningen (1996:734) om statens spĺranläggningar, ak je takéto povolenie v súlade s článkom 2 ods. 3 smernice.

Spojené kráľovstvo

 Railtrack plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited
PRÍLOHA V

OBSTARÁVATELIA V OBLASTI MESTSKEJ ŽELEZNIČNEJ, ELEKTRIČKOVEJ, TROLEJBUSOVEJ ALEBO AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Belgicko

 Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Súkromné spoločnosti majúce osobitné alebo výlučné práva.

▼M4

Bulharsko

 „Метрополитен“ ЕАД София,

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД София,

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София,

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас,

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца,

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово,

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник,

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен,

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив,

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе,

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен,

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково,

▼B

Dánsko

 Danske Statsbaner

 Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú služby autobusovej dopravy (bežné pravidelné služby) na základe oprávnenia podľa lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel z 22. decembra 1999.

 Ørestadsselskabet I/S.

Nemecko

 Podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby na krátke vzdialenosti na základe oprávnenia podľa Personenbeförderungsgesetz z 21. marca 1961, v znení posledných zmien a doplnkov z 21. augusta 2002.

Grécko

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“), zriadená a pôsobiaca podľa legislatívneho výnosu č. 768/1970 (Α’273), zákona č. 588/1977 (Α’148) a zákona č. 2669/1998 (Α’283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 352/1976 (Α’147) a 2669/1998 (Α’283).

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ ( „Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 2175/1993 (Α’211) a 2669/1998 (Α’283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 2175/1993 (Α’211) a 2669/1998 (Α’283).

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“, zriadená a pôsobiaca podľa zákona č. 1955/1991.

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ ( „Ο.Α.Σ.Θ.“), zriadená a pôsobiaca podľa výnosu č. 3721/1957, legislatívneho výnosu č. 716/1970 a zákonov č. 66/79 a 2898/2001 (Α’71).

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), pôsobiaca podľa zákona č. 2963/2001 (Α’268).

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, inak známa ako „ΡΟΔΑ“ a „ΔΕΑΣ ΚΩ“, pôsobiaca podľa zákona č. 2963/2001 (Α’268).

Španielsko

 Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

 Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francúzsko

 Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa článku 7-II loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 z 30. decembra 1982.

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a iné subjekty poskytujúce dopravné služby na základe oprávnenia, ktorý im udelil Syndicat des transports d'Ile-de-France na základe nariadenia č. 59-151 zo 7. januára 1959 v znení zmien a doplnkov a na základe vykonávacích predpisov k tomuto nariadeniu, ktoré upravujú organizáciu osobnej dopravy v regióne Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, štátom vlastnená spoločnosť zriadená podľa zákona č. 97-135 z 13. februára 1997.

Írsko

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa zmeneného a doplneného Road Transport Act z roku 1932.

Taliansko

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby verejnej železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy alebo spravujú príslušnú infraštruktúru na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 Zahrnujú napríklad:

 

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú dopravné služby na základe koncesie podľa zákona č. 1822 z 28. septembra 1939 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata – článok 1, ako bol zmenený a doplnený článkom 45 prezidentského výnosu č. 771 z 28. júna 1955.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa článku 1 ods. 4 alebo 15 kráľovského výnosu č. 2578 z 15. októbra 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa legislatívneho výnosu č. 422 z 19. novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, podľa podmienok článku 4 ods. 4 zákona č. 59 z 15. marca 1997, ako bol zmenený a dplnený legislatívnym výnosom č. 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 zákona č. 166 z 1. augusta 2002.

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článku 113 konsolidovaného znenia zákonov o štruktúre miestnych orgánov schváleného zákonom č. 267 z 18. augusta 2000, ako bol zmenený a doplnený článkom 35 zákona č. 448 z 28. decembra 2001.

 Subjekty, spoločnosti a podniky pôsobiace na základe koncesie podľa článku 242 alebo 256 kráľovského výnosu č. 1447 z 9. mája 1912, ktorý schvaľuje konsolidované znenie zákonov o ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Subjekty, spoločnosti a podniky a miestne orgány pôsobiace na základe koncesie podľa článku 4 zákona č. 410 zo 4. júna 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Subjekty, spoločnosti a podniky pôsobiace na základe koncesie podľa článku 14 zákona č. 1221 z 2. augusta 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Luxembursko

 Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

 Podniky autobusovej dopravy pôsobiace na základe règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z 3. februára 1978.

Holandsko

 Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa kapitoly II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer.

Rakúsko

 Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957 v znení zmien a doplnkov alebo podľa Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I č. 203/1999 v zmení zmien a doplnkov.

Portugalsko

 Metropolitano de Lisboa, E.P., podľa výnosu č. 439/78 z 30. decembra 1978.

 Miestne orgány, útvary miestnych orgánov a podniky miestnych orgánov podľa zákona č. 58/98 z 18. augusta 1998, ktoré poskytujú dopravné služby podľa zákona č. 159/99 zo 14. septembra 1999.

 Verejné orgány a verejné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990.

 Súkromné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990, ak majú osobitné alebo výlučné práva.

 Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (výnos č. 37272 z 31. decembra 1948).

 Subjekty poskytujúce služby verejnej dopravy podľa zákona č. 688/73 z 21. decembra 1973.

 Subjekty poskytujúce služby verejnej dopravy podľa výnosu č. 38144 z 31. decembra 1950.

▼M4

Rumunsko

 SC Transport cu Metroul București „METROREX“ SA,

 Regii autonome locale de transport urban de călători (miestni nezávislí prevádzkovatelia mestskej osobnej dopravy)

▼B

Fínsko

 Subjekty poskytujúce služby pravidelnej autobusovej dopravy na základe osobitnej alebo výlučnej licencie podľa laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillstĺndspliktig persontrafik på väg (343/1991) a orgány mestskej dopravy a verejné podniky poskytujúce služby verejnej autobusovej a železničnej dopravy alebo služby podzemnej železnice, alebo starajúce sa o údržbu siete na účely poskytovania takýchto dopravných služieb.

Švédsko

 Subjekty poskytujúce služby mestskej železničnej alebo električkovej dopravy podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

 Verejné alebo súkromné podniky poskytujúce služby trolejbusovej alebo autobusovej dopravy podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a yrkestrafiklagen (1998:490).

Spojené kráľovstvo

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Dcérska spoločnosť spoločnosti Transport for London v zmysle článku 424 ods. 1 Greater London Authority Act z roku 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Osoba, ktorá poskytuje miestne služby v Londýne, ako sú definované v článku 179 ods. 1 Greater London Authority Act z roku 1999 (služby autobusovej dopravy) na základe dohody uzavretej spoločnosťou Transport for London podľa článku 156 ods. 2 uvedeného zákona alebo na základe dohody dcérskej dopravnej spoločnosti, ako je definovaná v článku 169 uvedeného zákona.

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Osoba, ktorá vlastní licenciu na služby cestnej dopravy podľa článku 4 ods. 1 Transport Act (Northern Ireland) z roku 1967, ktorá ju oprávňuje poskytovať pravidelné služby v zmysle uvedenej licencie.
PRÍLOHA VI

OBSTARÁVATELIA V ODVETVÍ POŠTOVÝCH SLUŽIEB

BELGICKO

De PostLa Poste

▼M4

BULHARSKO

 „Български пощи“ ЕАД

▼B

DÁNSKO

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S zo 6. júna 2002.

NEMECKO

GRÉCKO

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ zriadená legislatívnym výnosom č. 496/70 a pôsobiaca podľa zákona č. 2668/98 (ELTA)

ŠPANIELSKO

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCÚZSKO

La Poste

ÍRSKO

An Post plc

TALIANSKO

Poste Italiane S.p.A.

LUXEMBURSKO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

HOLANDSKO

RAKÚSKO

Österreichische Post AG

PORTUGALSKO

CTT – Correios de Portugal

▼M4

RUMANSKO

 Compania Națională „Poșta Română SA“

▼B

FÍNSKO

ŠVÉDSKO

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
PRÍLOHA VII

OBSTARÁVATELIA V ODVETVIACH PRIESKUMU A ŤAŽBY ROPY A PLYNU

Belgicko

▼M4

Bulharsko

 Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Subjekty, ktoré sa zaoberajú prieskumom alebo ťažbou ropy alebo plynu podľa zákona o rudných zdrojoch a nerastných surovinách) (uverejneného v štátnom vestníku č. 23/12.3.1999) alebo zákona o koncesiách (uverejneného v štátnom vestníku č. 92/17.10.1995)),

 

 „Аншуц България“ — ЕООД, София,

 „Петреко-България“ — ЕООД, София,

 „Проучване и добив на нефт и газ“ — АД, София,

 „Мерлоуз Рисорсиз“ — ООД, Люксембург,

 „Петреко САРЛ“, Люксембург,

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ — ООД, Виена, Австрия,

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ — Лондон, Англия,

 „Рамко България Лимитид“ — Абърдийн, Шотландия,

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ — Дъблин, Ирландия,

 ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация,

 Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ — Кайманови острови.

▼B

Dánsko

Subjekty podľa

 Lov om Danmarks undergrund, pozri konsolidovaný zákon č. 526 z 11. júna 2002.

 Lov om kontinentalsoklen, pozri konsolidovaný zákon č. 182 z 1. mája 1979.

Nemecko

 Podniky podľa Bundesberggesetz z 13. augusta 1980.

Grécko

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, podľa zákona č. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Španielsko

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited.

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Muphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francúzsko

 Subjekty zodpovedné za prieskum a ťažbu ropy alebo plynu podľa code minier a jeho vykonávacích predpisov, najmä výnosu č. 95-427 z 19. apríla 1995.

Írsko

 Subjekty, ktorým bolo udelené oprávnenie, licencia, povolenie alebo koncesia na prieskum alebo ťažbu ropy a plynu podľa týchto právnych ustanovení:

 

 Continental Shelf Act z roku 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act z roku 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development z roku 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) z roku 1964.

Taliansko

 Subjekty, ktorým bolo udelené oprávnenie, povolenie, licencia alebo koncesia na prieskum alebo ťažbu ropy a plynu, alebo na skladovanie zemného plynu pod zemou podľa týchto právnych ustanovení:

 

 zákon č. 136 z 10. februára 1953;

 zákon č. 6 z 11. januára 1957, zmenený a doplnený zákonom č. 613 z 21. júla 1967;

 zákon č. 9 z 9. januára 1991;

 legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996;

 zákon č. 170 z 26. apríla 1974 zmenený a doplnený legislatívnym výnosom č. 164 z 23. mája 2000.

Luxembursko

Holandsko

 Subjekty podľa Mijnbouwwet (1. januára 2003).

Rakúsko

 Subjekty oprávnené vykonávať prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999 v znení zmien a doplnkov.

Portugalsko

Subjekty podľa

 výnosu č. 109/94 z 26. apríla 1994 a Portaria (ministerského nariadenia) č. 790/94 z 5. septembra 1994.

 výnosu č. 82/94 z 24. augusta 1994 a Despacho (rozhodnutia) č. A-87/94 zo 17. januára 1994.

▼M4

Rumunsko

 „Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București“,

 „Societatea Națională Romgaz SA Mediaș“.

▼B

Fínsko

Švédsko

 Subjekty s koncesiou na prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa minerallagen (1991:45) alebo ktorým bolo udelené oprávnenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené kráľovstvo

 Osoba pôsobiaca na základe licencie udelenej alebo s účinkom, ako keby bola udelená na základe Petroleum Act z roku 1998

 Osoba s licenciou podľa Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) z roku 1964
PRÍLOHA VIII

OBSTARÁVATELIA V ODVETVIACH PRIESKUMU A ŤAŽBY UHLIA A INÝCH TUHÝCH PALÍV

Belgicko

▼M4

Bulharsko

 Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Subjekty, ktoré sa zaoberajú prieskumom alebo ťažbou uhlia alebo iných pevných palív podľa zákona o rudných zdrojoch a nerastných surovinách) (uverejneného v štátnom vestníku č. 23/12.3.1999) alebo zákona o koncesiách (uverejneného v štátnom vestníku č. 92/17.10.1995)),

 

 „Балкан МК“ — ЕООД,

 „Въглища Перник“ — ООД,

 „Елшица-99“ — АД,

 „Карбон Инвест“ — ООД,

 „Каусто-голд“ — АД,

 „Мес Ко ММ5“ — ЕООД,

 „Мина Балкан — 2000“ — АД,

 „Мина Бели брег“ — АД,

 „Мина Открит въгледобив“ — ЕАД,

 „Мина Пирин“ — ЕАД,

 „Мина Станянци“ — АД,

 „Мина Черно море — Бургас“ — ЕАД,

 „Мина Чукурово“ — АД,

 „Мини Бобов дол“ — ЕАД,

 „Мини Марица-изток“ — ЕАД,

 „Рекоул“ — АД,

 „Руен Холдинг“ — АД,

 „Фундаментал“ — ЕООД

▼B

Dánsko

 Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa konsolidovaného zákona č. 569 z 30. júna 1997.

Nemecko

 Podniky, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa Bundesberggesetz z 13. augusta 1980.

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, ktorá vykonáva prieskum a ťažbu uhlia a iných tuhých palív podľa banského zákonníka z roku 1973, ako bol zmenený a doplnený zákonom z 27. apríla 1976.

Španielsko

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonifera del Narcea, S.A.

 Compańia Minera Jove, S.A.

 Compańía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 Gonzalez y Diez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muńoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francúzsko

 Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa code minier a jeho vykonávacích predpisov, najmä výnosu č. 95-427 z 19. apríla 1995.

Írsko

 Bord na Mona plc. zriadená a pôsobiaca podľa Turf Development Act z rokov 1946 až 1998.

Taliansko

 Carbosulcis S.p.A.

Luxembursko

Holandsko

Rakúsko

 Subjekty oprávnené vykonávať prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999 v znení zmien a doplnkov.

Portugalsko

 Empresa Nacional de Urânio.

▼M4

Rumunsko

 Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

 Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

▼B

Fínsko

 Subjekty využívajúce špeciálnu koncesiu na prieskum alebo ťažbu tuhých palív podľa laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuttalagn om rätt att överlĺta statlig fastighetsförmögenhet (…).

Švédsko

 Subjekty využívajúce koncesiu na prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív na základe koncesie podľa minerallagen (1991:45) alebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, alebo ktorým bolo udelené oprávnenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené kráľovstvo

 Každý prevádzkovateľ, ktorý má licenciu (v zmysle Coal Industry Act z roku 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Každá osoba pôsobiaca na základe licencie na prieskum, banského prenájmu, banskej licencie alebo banského povolenia, ako sú definované v článku 57 ods. 1 Mineral Development Act (Northern Ireland) z roku 1969
PRÍLOHA IX

OBSTARÁVATELIA V OBLASTI NÁMORNÝCH ALEBO VNÚTROZEMSKÝCH PRÍSTAVOV ALEBO INÝCH TERMINÁLOVÝCH ZARIADENÍ

Belgicko

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

▼M4

Bulharsko

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

 Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Subjekty, ktoré na základe osobitných alebo výhradných práv využívajú prístavy alebo ich časti na verejnú dopravu vnútroštátneho významu, uvedené v prílohe č. 1 k článku 103a zákona o moriach, vnútroštátnych vodných trasách a prístavoch Bulharskej republiky (uverejneného v štátnom vestníku č. 12/11.02.2000).

 

 „Пристанище Варна“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Subjekty, ktoré na základe osobitných alebo výhradných práv využívajú prístavy alebo ich časti na verejnú dopravu regionálneho významu, uvedené v prílohe č. 2 k článku 103a zákona o moriach, vnútroštátnych vodných trasách a prístavoch Bulharskej republiky (uverejneného v štátnom vestníku č. 12/11.02.2000).

 

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт — Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой — Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотата на морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол — България“ АД

 „Булмаркет — ДМ“ ООД

 „Свободна зона — Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ — АД

 „Свилоза“ АД

 „ТЕЦ Свилоза“ АД

 НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „Екопетролиум“ ООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 „Свободна зона — Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

▼B

Dánsko

 Prístavy, ako sú definované v § 1 of lov nr. 326 om havne z 28. mája 1999.

Nemecko

 Námorné prístavy, ktoré sú úplne alebo čiastočne vlastnené územnými orgánmi (Länder, Kreise, Gemeinden).

 Vnútrozemské prístavy, ktoré podliehajú Hafenordnung podľa Wassergesetze spolkových krajín.

Grécko

 „Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Π. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2688/99.

 „Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία“ ( „Ο.Λ.Θ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2688/99.

 „Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Α. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Β. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Η. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ ( „Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“) podľa zákona č. 2932/01.

 Ostatné prístavy, ktoré sa spravujú prezidentským výnosom č. 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Španielsko

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluńa, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francúzsko

 Port autonome de Paris zriadený podľa loi no 68-917 relative au port autonome de Paris z 24. októbra 1968.

 Port autonome de Strasbourg zriadený podľa convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port z 20. mája 1923, schválený zákonom z 26. apríla 1924.

 Ports autonomes pôsobiace podľa článku L. 111-1 a nasledujúcich článkov v code des ports maritimes.

 Ports non autonomes pôsobiace podľa článku R. 121-1 a nasledujúcich článkov v code des ports maritimes.

 Prístavy riadené regionálnymi orgánmi alebo orgánmi departmánov alebo pôsobiace na základe koncesie udelenej regionálnymi orgánmi alebo orgánmi departmánov podľa článku 6 zákona č. 83-663 z 22. júla 1983, ktorým sa mení a dopĺňa loi no 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État zo 7. januára 1983.

 Voies navigables de France, štátom vlastnená spoločnosť, ktorá podlieha ustanoveniam článku 124 zákona č. 90-1168 z 29. decembra 1990 v znení zmien a doplnkov.

Írsko

 Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa Harbours Acts z rokov 1946 až 2000

 Prístav Rosslare Harbour vykonávajúci svoju činnosť podľa Fishguard Act, Rosslare Railways Act a Harbours Act z roku 1899.

Taliansko

 Štátne prístavy a ostatné prístavy riadené Capitaneria di Porto podľa Codice della navigazione, kráľovského výnosu č. 327 z 30. marca 1942.

 Autonómne prístavy (enti portuali) zriadené podľa osobitných zákonov podľa článku 19 Codice della navigazione, kráľovského výnosu č. 327 z 30. marca 1942.

Luxembursko

 Port de Mertert zriadený a vykonávajúci svoju činnosť podľa loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle z 22. júla 1963 v znení zmien a doplnkov.

Holandsko

 Obstarávatelia v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových zariadení

Rakúsko

 Vnútrozemské prístavy úplne alebo čiastočne vlastnené spolkovými krajinami a/alebo obcami.

Portugalsko

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., podľa výnosu č. 335/98 z 3. novembra 1998.

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., podľa výnosu č. 336/98 z 3. novembra 1998.

 APS – Administração do Portos de Sines, S.A., podľa výnosu č. 337/98 z 3. novembra 1998.

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., podľa výnosu č. 338/98 z 3. novembra 1998.

 APA – Administração do Portos de Aveiro, S.A., podľa výnosu č. 339/98 z 3. novembra 1998.

 IPN – Instituto Portuário do Norte podľa výnosu č. 242/99 z 28. júna 1999.

 ICP – Instituto Portuário do Centro podľa výnosu č. 243/99 z 28. júna 1999.

 IPS – Instituto Portuário do Sul podľa výnosu č. 244/99 z 28. júna 1999.

 IDN – Instituto da Navegabilidade do Douro podľa výnosu č. 138-A/97 z 3. júna 1997.

▼M4

Rumunsko

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA“

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ SA

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

▼B

Fínsko

 Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuistalagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) a prístavy zriadené na základe licencie podľa článku 3 laki yksityisistä yleisistä satamistalagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Saimaan kanavan hoitokuntFörvaltningsnämnden för Saima kanal

Švédsko

 Prístavy a terminálové zariadenia podľa lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn a förordningen (1983:744) om trafiken pĺ Göta kanal.

Spojené kráľovstvo

 Miestny orgán, ktorý využíva zemepisnú oblasť na účely poskytovania námorného alebo vnútrozemského prístavu alebo iných terminálových zariadení dopravcom v námornej alebo riečnej doprave.

 Prístavný orgán v zmysle článku 57 Harbours Act z roku 1964

 British Waterways Board

 Prístavný orgán, ako je definovaný v článku 38 ods. 1 Harbours Act (Northern Ireland) 1970
PRÍLOHA X

OBSTARÁVATELIA V OBLASTI LETECKÝCH ZARIADENÍ

Belgicko

 Belgocontrol

 Brussels International Airport Company

 Luchthaven van Deurne

 Luchthaven van Oostende

 SA Brussels South Charleroi Airport

 SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

▼M4

Bulharsko

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (Generálne riaditeľstvo „Správa civilného letectva“)

 ДП „Ръководство на въздушното движение“

 Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Prevádzkovatelia civilných letísk na verejné využitie určení Radou ministrov podľa článku 43 ods. 3 zákona o civilnom letectve (uverejneného v štátnom vestníku č. 94/1.12.1972)

 

 „Летище София“ ЕАД

 „Летище Варна“ ЕАД

 „Летище Бургас“ ЕАД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горна Оряховица“ ЕАД

▼B

Dánsko

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe oprávnenia podľa § 55 ods. 1 lov om luftfart, see Consolidation Act č. 543 z 13. júna 2001.

Nemecko

 Letiská, ako sú definované v článku 38 ods. 2 pododsek 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z 19. júna 1964, v znení posledných zmien a doplnkov z 21. augusta 2002.

Grécko

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ ( „ΥΠΑ“) vykonávajúce svoju činnosť na základe legislatívneho výnosu č. 714/70 zmeneného a doplneného zákonom č. 1340/83; organizačná štruktúra spoločnosti je stanovená prezidentským výnosom č. 56/89 v znení nasledujúcich zmien a doplnkov.

 Spoločnosť „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ v Spata vykonávajúca svoju činnosť na základe legislatívneho výnosu č. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας ‚Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.‘ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“).

 „Φορείς Διαχείρισης“ v súlade s prezidentským výnosom č. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Úradný vestník Grécka Α 137).

Španielsko

 Ente público Aeropuertos Espańoles y Navegación Aérea (AENA).

Francúzsko

 Letiská prevádzkované štátom vlastnenými spoločnosťami podľa code de l'aviation civile, články L. 251-1, L.260-1 a L. 270-1.

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe koncesie udelenej štátom podľa code de l'aviation civile, článok R.223-2.

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 Letiská zriadené verejným orgánom podliehajúce dohovoru, ako je ustanovený v code de l'aviation civile, článok L. 221-1.

Írsko

 Letiská v Dubline, Corku a Shannone riadené Aer RiantaIrish Airports

 Letiská, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe licencie udelenej podľa Irish Aviation Authority Act z roku 1993 zmeneného a doplneného Air Navigation and Transport (Amendment) Act z roku 1998 a ktoré poskytujú akúkoľvek pravidelné letecké služby pre osobnej, poštovej alebo nákladnej leteckej dopravy.

Taliansko

 AAAVTAG.

 Riadiace subjekty zriadené podľa osobitných zákonov.

 Subjekty, ktoré prevádzkujú letiskové zariadenia na základe koncesie udelenej podľa článku 694 Codice della navigazione, kráľovského výnosu č. 347 z 30. marca 1942.

 R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luxembursko

 Aéroport du Findel.

Holandsko

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe článku 18 a nasledujúcich článkov Luchtvaartwet.

Rakúsko

 Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Luftfahrtgesetz, BGBl. č. 253/1957 v znení zmien a doplnkov.

Portugalsko

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. zriadená podľa výnosu č. 404/98 z 18. decembra 1998.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P. zriadená podľa výnosu č. 404/98 z 18. decembra 1998.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A. zriadená podľa výnosu č. 453/91 z 11. decembra 1991.

▼M4

Rumunsko

 Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă București“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional București — Băneasa“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Constanța“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia“ — SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA“

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

 Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

 

 Regia Autonomă Aeroportul Arad

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

▼B

Fínsko

 Letiská riadené „IlmailulaitosLuftfartsverket“, alebo komunálnym alebo verejným podnikom podľa ilmailulakiluftfartslagen (281/1995).

Švédsko

 Letiská vo verejnom vlastníctve a správe v súlade s luftfartslagen (1957:297).

 Súkromne vlastnené a prevádzkované letiská s prevádzkovou licenciou udelenou podľa zákona, ak je takáto licencia v súlade s článkom 2 ods. 3 smernice.

Spojené kráľovstvo

 Každý miestny orgán, ktorý využíva zemepisnú oblasť na účely poskytovania letiskových alebo iných terminálových zariadení leteckým dopravcom.

 Každý prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports Act z roku 1986, ktorého riadenie letiska podlieha hospodárskej regulácii podľa časti IV uvedeného zákona.

 Každý prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports Act z roku 1986, ktorého riadenie letiska podlieha hospodárskej regulácii podľa časti IV uvedeného zákona.

 Highland and Islands Airports Limited.

 Každý prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports (Northern Ireland) Order z roku 1994.
PRÍLOHA XI

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČENSTVA UVEDENÝCH V ČLÁNKU 30 ODS. 3

A.   PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA PLYNU ALEBO TEPLA

Smernica 98/30/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom ( 33 )

B.   VÝROBA, PRENOS ALEBO DISTRIBÚCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Smernica 96/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou ( 34 )

C.   VÝROBA, PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

D.   OBSTARÁVATELIA V OOBLASTI ŽELEZNIČNÝCH SLUŽIEB

E.   OBSTARÁVATELIA V OBLASTI MESTSKEJ ŽELEZNIČNEJ, ELEKTRIČKOVEJ, TROLEJBUSOVEJ ALEBO AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

F.   OBSTARÁVATELIA V OBLASTI POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Smernica 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb ( 35 )

G.   PRIESKUM A ŤAŽBA ROPY ALEBO PLYNU

Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov ( 36 )

H.   PRIESKUM A ŤAŽBA UHLIA ALEBO INÝCH TUHÝCH PALÍV

I.   OBSTARÁVATELIA V OBLASTI NÁMORNÝCH ALEBO VNÚTROZEMSKÝCH PRÍSTAVOV ALEBO INÝCH TERMINÁLOVÝCH ZARIADENÍ

J.   OBSTARÁVATELIA V OBLASTI LETECKÝCH ZARIADENÍ
PRÍLOHA XII

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 2, PÍSMENO b) ( 37 )NACE (1)

ODDIEL F

STAVEBNÍCTVO

Kód CPV

Oddiel

Skupina

Trieda

Predmet

Poznámky

45

 
 

Stavebné práce

Tento oddiel zahŕňa:

výstavbu nových budov a diel, reštaurovanie a bežné opravy

45000000

45.1

 

Príprava staveniska

 

45100000

45.11

Demolačné práce a búranie budov; zemné práce

Táto trieda zahŕňa:

— búranie budov a ďalších stavieb

— vyčisťovanie stavenísk

— zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce, atď.

— príprava miesta pre ťažbu:

— 

odkrývka nadložia a ďalšia úprava a príprava ložiskových území a nálezísk

Táto trieda tiež zahŕňa:

— odvodnenie staveniska

— odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy

45110000

45.12

Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:

— prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely

Táto trieda nezahŕňa:

— hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20

— vŕtanie vodných studní, pozri 45.25

— hĺbenie banských šácht, pozri 45.25

— prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20

45120000

45.2

 

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo

 

45200000

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebnoinžinierske práce

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu všetkých druhov budov

výstavbu inžinierskych stavieb

výstavbu mostov, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh

diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia

mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia;

doplnkové práce v mestách

výroba a konštrukcia montovaných stavieb na mieste

Táto trieda nezahŕňa:

služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20

konštrukciu kompletných montovaných stavieb z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28

stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23

stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3

dokončovacie práce, pozri 45.4

architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20

riadenie projektov výstavby, pozri 74.20

45210000

45.22

Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:

montáž striech

pokrývanie

izolovanie proti vode

45220000

45.23

Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov

výstavbu železníc

výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách

stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení

nanášanie vodorovného dopravného značenia na povrch ciest a parkovísk

Táto trieda nezahŕňa:

prípravné zemné práce, pozri 45.11

45230000

45.24

Výstavba vodných diel

Do tejto triedy patrí výstavba:

vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných komôr, atď.

priehrad a hrádzí

bagrovanie pod vodou

podzemné práce

45240000

45.25

Ostatné špecializované stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú špeciálne zručnosti alebo zariadenia:

stavbu základov, vrátane pilotáže

vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht

montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby

ohýbanie ocele

murovanie a pokladanie kameňov

montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín

stavba komínov a priemyselných pecí

Táto trieda nezahŕňa:

prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32

45250000

45.3

 

Stavebnoinštalačné práce

 

45300000

45.31

Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštalovanie v budovách alebo iných stavbách:

elektrického vedenia a príslušenstva

telekomunikačných systémov

elektrických vykurovacích systémov

rozhlasových a televíznych antén pre obytné budovy

požiarnych poplašných systémov

bezpečnostných systémov proti vlámaniu

výťahov a pohyblivých schodov

bleskozvodov, atď.

45310000

45.32

Izolačné práce

Táto trieda zahrnuje:

inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb

Táto trieda nezahrnuje:

izoláciu proti vode, pozri 45.22

45320000

45.33

Inštalatérske práce

Táto trieda zahrnuje:

inštalovanie v budovách alebo iných stavbách:

kanalizácie a sanitárneho vybavenia

montáž rozvodu plynu

vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení

zavlažovacích systémov

Táto trieda nezahŕňa:

inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31

45330000

45.34

Ostatné stavebnoinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu osvetľovacích a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch

inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené

45340000

45.4

 

Kompletizačné stavebné práce

 

45400000

45.41

Omietkárske práce

Táto trieda zahŕňa:

nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku

45410000

45.42

Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby

dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky, atď.

Táto trieda nezahŕňa:

kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43

45420000

45.43

Kladenie podlahových krytín a obkladanie stien

Táto trieda zahŕňa:

dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:

keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa

parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z plastov

podlahovej krytiny alebo obkladov stien z teraca, mramoru, granitu alebo bridlice

tapiet

45430000

45.44

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa:

vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov

maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb

inštaláciu skla, zrkadiel, atď.

Táto trieda nezahŕňa:

montáž okien, pozri 45.42

45440000

45.45

Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

montáž súkromných bazénovn čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov

iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené

Táto trieda nezahŕňa:

čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70

45450000

45.5

 

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

 

45500000

45.50

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

Táto trieda nezahŕňa:

prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32

45500000

(1)   Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 03.04.93, s. 1).
PRÍLOHA XIII

IFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VYHLÁSENÍ ZADÁVACIEHO KONANIA

A.   OTVORENÉ KONANIE

1.

Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľa.

2.

V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3.

Povaha zákazky (dodávka tovaru, práce alebo služby, v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu alebo o dynamický obstarávací systém).

Kategória služby v zmysle prílohy XVII A alebo XVII B a opis (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

V prípade potreby uveďte, či sa požadujú ponuky na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.

4.

Miesto dodania tovaru, stavenisko alebo miesto výkonu služby.

5.

Pri dodávkach tovaru a prácach:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre tovar, ktorý sa má obstarať alebo povahu a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytnúť a všeobecnú povahu prác (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry);

b) Uveďte, či dodávatelia môžu predložiť ponuku na nejakú časť alebo na všetok požadovaný tovar.

Ak pri zákazkách na práce je práca alebo zákazka rozdelená do niekoľkých častí, poradie veľkosti jednotlivých častí a možnosť predloženia ponuky na jednu, niekoľko alebo všetky časti.

c) Pri zákazkách na práce: informácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov.

6.

Pri službách:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať, vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre služby, ktoré sa majú obstarať;

b) Uveďte, či je vykonanie služby vyhradené zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením pre určitú profesiu;

c) Odkaz na zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;

d) Uveďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby;

e) Uveďte, či poskytovatelia služieb môžu predložiť ponuku na časť príslušných služieb.

7.

Uveďte, ak je známe, či existuje povolenie na predloženie variantných riešení alebo nie.

8.

Lehoty na dodávku alebo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby a podľa možnosti aj dátum začatia.

9.

a) Adresa, na ktorej je možné si vyžiadať zadávacie podklady a doplňujúce podklady.

b) V prípade potreby uveďte výšku a platobné podmienky pre sumu, ktorá sa má zaplatiť za získanie takýchto dokumentov.

10.

a) Konečný dátum pre prijímanie ponúk alebo informatívnych ponúk, ak sa zavádza dynamický obstarávací systém;

b) Adresa, na ktorú sa majú posielať

c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

11.

a) Kde to prichádza do úvahy, osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk;

b) Dátum, čas a miesto otvárania ponúk.

12.

Kde to prichádza do úvahy, požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk.

13.

Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, kde sú tieto podmienky uvedené.

14.

Prípadná právna forma, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorým sa zákazka zadá.

15.

Minimálne ekonomické a technické podmienky, ktoré sa vyžadujú od hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka zadáva.

16.

Obdobie, počas ktorého je uchádzač svojou ponukou viazaný.

17.

Prípadné konkrétne podmienky, ktorým vykonanie zákazky podlieha.

18.

Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky: „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potreby sa uvedie aj poradie dôležitosti týchto kritérií, ak nie je uvedené v špecifikáciách.

19.

V prípade potreby uveďte odkaz na uverejnenie pravidelného informatívneho oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, ktorého sa zákazka týka.

20.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

21.

Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.

22.

Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev (uvedie tento úrad).

23.

Všetky ostatné relevantné informácie.

B.   UŽŠIE KONANIE

1.

Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľa.

2.

V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3.

Povaha zákazky (dodávky tovaru, práce alebo služby; v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu).

Kategória služby v zmysle prílohy XVII A alebo XVII B a opis (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

V prípade potreby uveďte, či sa požadujú ponuky na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.

4.

Miesto dodania tovaru, stavenisko alebo miesto výkonu služby.

5.

Pri dodávkach tovaru a prácach:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre tovar, ktorý sa má obstarať alebo povahu a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytnúť a všeobecnú povahu prác (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry);

b) Uveďte, či dodávatelia môžu predložiť ponuku na nejakú časť alebo na všetok požadovaný tovar.

Ak pri zákazkách na práce je práca alebo zákazka rozdelená do niekoľkých častí, poradie veľkosti jednotlivých častí a možnosť predloženia ponuky na jednu, niekoľko alebo všetky časti.

c) Informácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahrnuje aj vypracovanie projektov.

6.

Pri službách:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať, vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre služby, ktoré sa majú obstarať;

b) Uveďte, či je vykonanie služby vyhradené zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením pre určitú profesiu;

c) Odkaz na zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;

d) Uveďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby;

e) Uveďte, či poskytovatelia služieb môžu predložiť ponuku na časť príslušných služieb.

7.

Uveďte, ak je známe, či existuje povolenie na predloženie variantných riešení alebo nie.

8.

Lehoty na dodávku alebo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby a podľa možnosti aj začatia.

9.

Prípadná právna forma, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorým sa zákazka zadá.

10.

a) Konečný dátum pre prijímanie žiadostí o účasť;

b) Adresa, na ktorú sa majú posielať

c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

11.

Konečný dátum pre odoslanie výziev na predloženie ponuky.

12.

Kde to prichádza do úvahy, požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk.

13.

Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, kde sú tieto podmienky uvedené.

14.

Informácie týkajúce sa situácie hospodárskeho subjektu a minimálne ekonomické a technické podmienky, ktoré sa od neho vyžadujú.

15.

Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky. „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potreby sa uvedie aj poradie ich dôležitosti, ak nie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na predloženie ponuky.

16.

Prípadné konkrétne podmienky, ktorým vykonanie zákazky podlieha.

17.

V prípade potreby odkaz na uverejnenie pravidelného informatívneho oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, ktorého sa zákazka týka.

18.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a, kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

19.

Dátum odoslania oznámenia obstarávateľmi.

20.

Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev (uvedie tento úrad).

21.

Všetky ostatné relevantné informácie.

C.   ROKOVACIE KONANIE

1.

Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľa.

2.

V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3.

Povaha zákazky (dodávky tovaru, práce alebo služby; v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu).

Kategória služby v zmysle prílohy XVII A alebo XVII B a opis (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

V prípade potreby uveďte, či sa požadujú ponuky na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.

4.

Miesto dodania tovaru, stavenisko alebo miesto výkonu služby.

5.

Pri dodávkach tovaru a prácach:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre tovar, ktorý sa má obstarať alebo povahu a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytnúť a všeobecnú povahu prác (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry);

b) Uveďte, či dodávatelia môžu predložiť ponuku na nejakú časť alebo na všetok požadovaný tovar.

Ak pri zákazkách na práce je práca alebo zákazka rozdelená do niekoľkých častí, poradie veľkosti jednotlivých častí a možnosť predloženia ponuky na jednu, niekoľko alebo všetky časti.

c) Pri zákazkách na práce: informácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov.

6.

Pri službách:

a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať, vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre služby, ktoré sa majú obstarať;

b) Uveďte, či je vykonanie služby vyhradené zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením pre určitú profesiu;

c) Odkaz na zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;

d) Uveďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby;

e) Uveďte, či poskytovatelia služieb môžu predložiť ponuku na časť príslušných služieb.

7.

Uveďte, ak je známe, či existuje povolenie na predloženie variantných riešení alebo nie.

8.

Lehoty na dodávku alebo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby a podľa možnosti aj začatia.

9.

Prípadná právna forma, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorým sa zákazka zadá.

10.

a) Konečný dátum prijímania žiadostí o účasť;

b) Adresa, na ktorú sa majú posielať

c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.

11.

Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, kde to prichádza do úvahy

12.

Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, kde sú tieto podmienky uvedené.

13.

Informácie týkajúce sa situácie hospodárskeho subjektu a minimálne ekonomické a technické podmienky, ktoré sa od neho vyžadujú.

14.

Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky. „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potreby sa uvedie aj poradie ich dôležitosti, ak nie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na rokovanie.

15.

Názvy a adresy hospodársky subjektov, kde to prichádza do úvahy, ktoré už boli obstarávateľom vybrané.

16.

Uveďte, kde to prichádza do úvahy, dátum/dátumy predchádzajúcich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

17.

Prípadné konkrétne podmienky, ktorým vykonanie zákazky podlieha.

18.

V prípade potreby odkaz na uverejnenie pravidelného informatívneho oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, ktorého sa zákazka týka.

19.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

20.

Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.

21.

Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev (uvedie tento úrad).

22.

Všetky ostatné relevantné informácie.

D.   ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBSTARÁVANIA V DYNAMICKOM OBSTARÁVACOM SYSTÉME ( 38 )

1.

Krajina obstarávateľa.

2.

Názov a e-mailová adresa obstarávateľa.

3.

Odkaz na uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania pre dynamický obstarávací systém.

4.

E-mailová adresa, na ktorej sú dostupné zadávacie podklady a doplňujúce podklady týkajúce sa dynamického obstarávacieho systému.

5.

Predmet zákazky: opis podľa referenčného čísla (čísel) nomenklatúry CPV a množstvo alebo rozsah zákazky, ktorá bude zadaná.

6.

Časový rámec pre predkladanie informatívnych ponúk.
PRÍLOHA XIV

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENÍ O EXISTENCII KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

1. Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, telexové a faxové číslo obstarávateľa.

2. V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3. Účel kvalifikačného systému (opis tovaru, služieb alebo prác alebo ich kategórií, ktoré sa majú obstarávať prostredníctvom systému – referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

4. Podmienky, ktoré majú hospodárske subjekty spĺňať čo sa týka kvalifikácie v rámci systému, a metódy, podľa ktorých sa každá z týchto podmienok bude overovať. Ak je opis takýchto podmienok a metód overovania rozsiahly a vychádza z dokumentov, ktoré sú zainteresovaným hospodárskym subjektom dostupné, stačí súhrn hlavných podmienok a metód a odkaz na tieto dokumenty.

5. Doba platnosti kvalifikačného systému a formality pre jeho obnovenie.

6. Odkaz na skutočnosť, že oznámenie sa používa ako výzva na súťaž.

7. Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie a dokumentáciu týkajúcu sa kvalifikačného systému (ak je iná ako adresa uvedená v bode 1).

8. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

9. Kritériá uvedené v článku 55,, ak sú známe, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky: „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potreby aj poradie ich dôležitosti, sa uvádzajú, ak nie sú uvedené v špecifikáciách alebo ak nebudú uvedené vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

10. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XV A

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PRAVIDELNÝCH INFORMATÍVNYCH OZNÁMENIACH

I.   ÚDAJE, KTORÉ SA VYPĹŇAJÚ VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH

1.

Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľa alebo útvaru, od ktorého je možné získať doplňujúce dokumenty.

2.

a) Pri zákazkách na dodávku tovaru: povaha a množstvo alebo hodnota služieb alebo výrobkov, ktoré majú byť dodané (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

b) Pri zákazkách na práce: povaha a rozsah služieb, ktoré majú byť poskytnuté, všeobecné charakteristiky práce alebo častí s odkazom na prácu (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

c) Pri zákazkách na služby: plánovaná hodnota celkového obstarávania v každej kategórii služieb, ktoré sú uvedené v prílohe XVII A (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry)

3.

Dátum odoslania oznámenia alebo odoslania oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho.

4.

Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev (uvedie tento úrad).

5.

Všetky ostatné relevantné informácie.

II.   INFORMÁCIE, KTORÉ BY SA MALI POSKYTNÚŤ, AK SA OZNÁMENIE POUŽÍVA AKO VÝZVA NA SÚŤAŽ, ALEBO POVOĽUJE SKRÁTENIE LEHÔT NA PRIJÍMANIE PONÚK

6.

Odkaz na skutočnosť, že dodávatelia, ktorí o to majú záujem, by mali obstarávateľovi oznámiť svoj záujem o zákazku alebo zákazky.

7.

V prípade potreby uveďte, či je verejná zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

8.

Lehota na prijímanie žiadostí o zaslanie výzvy na predloženie ponuky alebo na rokovanie.

9.

Povaha a množstvo tovaru, ktorý sa má dodať alebo všeobecná povaha práce alebo kategória služby v zmysle prílohy XVII A a opis s uvedením, či sa počíta s rámcovou dohodou (dohodami), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž.

10.

Uveďte, či ide o nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.

11.

Lehoty na dodávku alebo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby a podľa možnosti aj začatia.

12.

Adresa, na ktorú môžu podniky, ktoré o to majú záujem, zaslať písomne svoje vyjadrenia záujmu.

Lehota na prijímanie vyjadrení záujmu.

Jazyk alebo jazyky povolené na predloženie kandidatúr alebo ponúk.

13.

Ekonomické a technické podmienky a finančné a technické záruky, ktoré sa vyžadujú od dodávateľov.

14.

a) Predpokladaný dátum začiatku zadávacieho konania v súvislosti so zákazkou alebo zákazkami (ak je známy);

b) Typ zadávacieho konania (užšie alebo rokovacie);

c) Výška a platobné podmienky pre akúkoľvek sumu, ktorá sa má zaplatiť za získanie dokumentov týkajúcich sa konzultácie.

15.

Prípadné konkrétne podmienky, ktorým vykonanie zákazky podlieha.

16.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

17.

Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky, ak sú známe: „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potreby sa uvedie aj poradie dôležitosti týchto kritérií, ak nie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na potvrdenie záujmu uvedenej v článku 47 ods. 5 alebo vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.
PRÍLOHA XV B

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UVEREJNENÍ PRAVIDELNÉHO INFORMATÍVNEHO OZNÁMENIA O PROFILE KUPUJÚCEHO, KTORÉ SA NEPOUŽÍVAJÚ AKO VÝZVA NA SÚŤAŽ

1. Krajina obstarávateľa.

2. Názov/meno obstarávateľa.

3. Internetová adresa „profilu kupujúceho“ (URL).

4. Referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV.
PRÍLOHA XVI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ZADANÍ ZÁKAZKY

I.   Informácie na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie ( 39 )

1. Názov a adresa obstarávateľa.

2. Povaha zákazky (dodávky tovaru, práce alebo služby a referenčné číslo (čísla) nomenklatúry; v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu).

3. Aspoň súhrnne uveďte povahu a množstvo výrobkov, prác alebo poskytnutých služieb.

4. 

a) Forma výzvy na súťaž (oznámenie o existencii kvalifikačného systému; pravidelné oznámenie; výzva na predloženie ponúk);

b) Odkaz na uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

c) V prípade zákaziek zadávaných bez predchádzajúcej výzvy na súťaž uveďte príslušné ustanovenie článku 40 ods. 3 alebo článku 32.

5. Zadávacie konanie (otvorené, užšie alebo rokovacie).

6. Počet prijatých ponúk.

7. Dátum zadania zákazky.

8. Cena zaplatená za mimoriadne výhodné nákupy podľa článku 40 ods. 3 písm. j).

9. Názov a adresa hospodárskeho subjektu (subjektov).

10. V prípade potreby uveďte, či zákazka bola zadaná alebo môže byť zadaná subdodávateľom.

11. Zaplatená cena alebo ceny najvyššej a najnižšej ponuky, ktoré boli vzaté do úvahy pri zadávaní zákazky.

12. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a v prípade potreby, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

13. Nepovinné informácie:

 hodnota a podiel zákazky, ktorá bola alebo môže byť zadaná tretím osobám;

 kritéria pre zadanie zákazky.

II.   Informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie

14. Počet zadaných zákaziek (ak boli rozdelené medzi niekoľkých dodávateľov).

15. Hodnota každej zadanej zákazky.

16. Krajina pôvodu výrobku alebo služby (pôvod zo Spoločenstva alebo pôvod mimo Spoločenstva; v druhom prípade v členení podľa tretích krajín).

17. Ktoré kritéria pre zadanie zákazky sa použili (ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; najnižšia cena)?

18. Bola zákazka zadaná uchádzačovi, ktorý predložil variantné riešenie v súlade s článkom 36 ods. 1?

19. Boli nejaké ponuky vylúčené z dôvodov, že mali neobvykle nízku cenu, v súlade s článkom 57?

20. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.

21. V prípade zákaziek na služby uvedené v prílohe XVII B, súhlas obstarávateľa s uverejnením oznámenia (článok 43 ods. 4).
PRÍLOHA XVII A ( 40 )

SLUŽBY V ZMYSLE ČLÁNKU 31Kategória č.

Predmet

Referenčné číslo CPC (1)

Referenčné číslo CPV

1

Údržbárske a opravárenské služby

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000 do 50982000

(okrem 50310000 až 50324200 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Služby pozemnej dopravy (2), vrátane služieb obrnených vozov, a kuriérskych služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok

712 (okrem 71235), 7512, 87304

Od 60112000-6 do 60129300-1

(okrem 60121000 až 60121600, 60122200-1, 60122230-0),

a od 64120000-3 do 64121200-2

3

Služby leteckej osobnej a nákladnej dopravy s výnimkou prepravy poštových zásielok

73 (okrem 7321)

Od 62100000-3 do 62300000-5

(okrem 62121000-6, 62221000-7)

4

Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou (2) a letecky

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Telekomunikačné služby

752

Od 64200000-8 do 64228200-2,

72318000-7,

a od 72530000-9 do 72532000-3

6

Finančné služby:

a)  poisťovacie služby

b)  bankové a investičné služby (3)

ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66430000-3 a

od 67110000-1 do 67262000-1 (3)

7

Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby

84

Od 50300000-8 do 50324200-4,

od 72100000-6 do 72591000-4

(okrem 72318000-7 a od 72530000-9 do 72532000-3)

8

Výskumné a vývojové služby (4)

85

Od 73000000-2 do 73300000-5

(okrem 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh

862

Od 74121000-3 do 74121250-0

10

Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky

864

Od 74130000-9 do 74133000-0 a

74423100-1, 74423110-4

11

Poradenské služby v oblasti riadenia (5) a s nimi súvisiace služby

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0,

od 74140000-2 do 74150000-5

(okrem 74142200-8) a

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra, súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické skúšky a analýzy

867

Od 74200000-1 do 74276400-8 a

od 74310000-5 do 74323100-0 a 74874000-6

13

Reklamné služby

871

Od 74400000-3 do 74422000-3

(okrem 74420000-9 a 74421000-6)

14

Upratovanie budov a správa nehnuteľností

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6 a

od 74710000-9 do 74760000-4

15

Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na zmluvnom základe

88442

Od 78000000-7 do 78400000-1

16

Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu sanitárne a podobné služby

94

Od 90100000-8 do 90320000-6 a

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0

(1)   Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na vymedzenie pôsobnosti smernice 93/38/EHS.

(2)   S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré patria do kategórie 18.

(3)   S výnimkou finančných služieb súvisiacich s vydávaním, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a výnimkou služieb centrálnych bánk. Nepatria sem ani služby súvisiace s nadobúdaním alebo prenájmom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností akýmkoľvek finančným súôsobom, ani služby súvisiace s takýmto nadobúdaním a prenájmom; avšak finančné služby poskytnuté v čase zadania zákazky na nadobudnutie alebo prenájom v akejkoľvek podobe, alebo pred alebo po jej zadaní, tejto smernici podliehajú.

(4)   S výnimkou služieb výskumu a vývoja, iných ako tie, z ktorých výnos plynie výhradne na pokrytie vlastných nákladov verejného obstarávateľa, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu hradí verejným obstarávateľom.

(5)   S výnimkou rozhodcovských a zmierovacích služieb.
PRÍLOHA XVII B

SLUŽBY V ZMYSLE ČLÁNKU 32Kategória č.

Predmet

Referenčné číslo CPC

Referenčné číslo CPV

17

Hotelové a reštauračné služby

64

Od 55000000-0 do 55524000-9 a

od 93400000-2 do 93411000-2

18

Služby železničnej dopravy

711

60111000-9

a od 60121000-2 do 60121600-8

19

Služby vodnej dopravy

72

Od 61000000-5 do 61530000-9

a od 63370000-3 do 63372000-7

20

Podporné a pomocné dopravné služby

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

od 63000000-9 do 63600000-5

(okrem 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), a

74322000-2, 93610000-7

21

Právne služby

861

Od 74110000-3 do 74114000-1

22

Umiestňovanie a zabezpečovanie pracovných síl (1)

872

Od 74500000-4 do 74540000-6

(okrem 74511000-4), a

od 95000000-2 do 95140000-5

23

Pátracie a bezpečnostné služby s výnimkou služieb obrnených vozov

873 (okrem 87304)

Od 74600000-5 do 74620000-1

24

Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy

92

Od 80100000-5 do 80430000-7

25

Zdravotnícke a sociálne služby

93

74511000-4 a od 85000000-9 do 85323000-9

(okrem 85321000-5 a 85322000-2)

26

Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadení

96

Od 74875000-3 do 74875200-5

a od 92000000-1 do 92622000-7

(okrem 92230000-2)

27

Ostatné služby

 
 

(1)   S výnimkou pracovných zmlúv.
PRÍLOHA XVIII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV

1. Názov, adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla verejného obstarávateľa a útvar, od ktorého je možné získať doplňujúce podklady.

2. Opis projektu (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

3. Povaha súťaže: otvorená alebo užšia.

4. V prípade otvorených súťaží: konečný termín pre zaslanie projektov.

5. V prípade užších súťaží:

a) predpokladaných počet alebo okruh účastníkov;

b) prípadne mená už vybraných účastníkov;

c) kritériá výberu účastníkov;

d) posledný termín na prijatie žiadostí o účasť.

6. V prípade potreby uveďte, či je účasť vyhradená pre určitú profesiu.

7. Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov.

8. Kde to prichádza do úvahy, uveďte mená vybraných členov poroty.

9. Uveďte, či je rozhodnutie poroty pre obstarávateľa záväzné.

10. Prípadne počet a hodnotu cien.

11. V prípade potreby uveďte podrobnosti o platbách, ktoré majú byť vyplatené všetkým účastníkom.

12. Uveďte, či výhercovia cien môžu získať následné zákazky.

13. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a v prípade potreby, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

14. Dátum odoslania oznámenia.

15. Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev.

16. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA XIX

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VÝSLEDKOCH SÚŤAŽÍ NÁVRHOV

1. Názov, adresa, telegrafická adresa a telefónne, telexové a faxové číslo verejného obstarávateľa.

2. Opis projektu (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).

3. Celkový počet účastníkov.

4. Počet zahraničných účastníkov.

5. Víťaz (víťazi) súťaže.

6. Prípadná cena (ceny).

7. Ďalšie informácie.

8. Odkaz na oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov.

9. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a v prípade potreby, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

10. Dátum odoslania oznámenia.

11. Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev.
PRÍLOHA XX

DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÚCE SA UVERJŇOVANIA INFORMÁCIÍ

1.   Uverejňovanie oznamov

a)  ►M2  Oznámenia uvedené v článkoch 41, 42, 43 a 63 musia obstarávatelia poslať Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vo formáte stanovenom vykonávacími opatreniami, ktoré prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2. ◄ Pravidelné informatívne oznámenia uvedené v článku 41 ods. 1 uverejnené v profile kupujúceho, ktorý je opísaný v odseku 2 písm. b), musia tiež používať tento formát rovnako ako aj oznámenie o ich uverejnení;

b) Oznámenia uvedené v článkoch 41, 42, 43 a 63 musí uverejniť Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev alebo obstarávatelia v prípade pravidelného informatívneho oznámenia uverejneného v profile kupujúceho podľa článku 41 ods. 1

Obstarávatelia môžu okrem toho tieto informácie zverejniť na internete v „profile kupujúceho“, ako je uvedené v bode 2 písm. b).

c) Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev vydá obstarávateľovi potvrdenie uvedené v článku 44 ods. 7

2.   Uverejňovanie doplňujúcich alebo dodatočných informácií

a) Obstarávatelia sú nabádaní, aby špecifikácie a doplňujúce podklady zverejňovali v plnom znení na internete.

b) Profil kupujúceho môže obsahovať pravidelné informatívne oznámenia, ako sú uvedené v článku 41 ods. 1, informácie o prebiehajúcich výzvach na predloženie ponúk, plánovaných nákupoch, uzatvorených zmluvách, zrušených konaniach a akékoľvek ďalšie užitočné všeobecné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa.

3.   Formát a postupy pre elektronicky prenášané oznámenia

Formát a postupy pre elektronické zasielanie oznámení sú dostupné na internetovej adrese „http:/simap.eu.int“.
PRÍLOHA XXI

DEFINÍCIA URČITÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Na účely tejto smernice

1. 

a) „technické špecifikácie“ v prípade zákaziek na dodávku tovaru alebo zákaziek na služby znamenajú špecifikácie v dokumente, ktorý definuje požadované charakteristické vlastnosti výrobku alebo služby, ako sú napríklad úrovne kvality, úrovne environmentálneho profilu, návrh vhodný pre všetkých používateľov (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenie zhody, výkon, použitie výrobku, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek súvisiacich s výrobkom čo sa týka názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie, výrobných postupov a metód a postupov posudzovania zhody;

b) „technické špecifikácie“ v prípade zákaziek na práce znamenajú súhrn technických predpisov uvedených najmä v zadávacích podkladoch, ktoré definujú požadované charakteristické vlastnosti materiálu, výrobku alebo dodávky tovaru, ktoré umožňujú, aby bol materiál, výrobok alebo dodávka opísané tak, aby spĺňali účel použitia verejným obstarávateľom. Tieto charakteristiky zahŕňajú úrovne environmentálneho profilu, návrh vhodný pre všetkých používateľov (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenie zhody, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania a výrobných postupov a metód. Patria sem aj pravidlá týkajúce sa projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania, kontroly a podmienok prevzatia prác, ako aj metód alebo techník výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže obstarávateľ stanoviť podľa všeobecných alebo osobitných predpisov a ktoré súvisia s ukončením prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto práce zahŕňajú;

2.

 

„medzinárodná norma“ : norma prijatá medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

„európska norma“ : norma prijatá európskou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

„vnútroštátna norma“ : norma prijatá národnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

3. „európske technické osvedčenie“ znamená priaznivé technické posúdenie vhodnosti na použitie výrobku, založené na splnení základných požiadaviek pre stavebné práce prostredníctvom podstatných charakteristík výrobku a definovaných podmienok uplatnenia a použitia. Európske technické osvedčenie vydáva schvaľovací orgán určený na tento účel členským štátom;

4. „spoločná technická špecifikácia“ znamená technickú špecifikáciu vypracovanú v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

5. „technický odkaz“: každý produkt vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu, iný ako úradné normy, podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.
PRÍLOHA XXII

SÚHRNNÁ TABUĽKA LEHÔTY STANOVENÝCH V ČLÁNKU 45Otvorené konanie

Lehoty na prijímanie ponúk – bez uverejnenia pravidelného informatívneho oznámenia

Lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 7

Vplyv na druhý pododsek odseku 7

52

45

47

40

žiadny

žiadny

s uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia

A: Lehota všeobecne

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 7

Vplyv na druhý pododsek odseku 7

36

29

31

24

žiadny

žiadny

B: Minimálna lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 7

Vplyv na druhý pododsek odseku 7

22

15

17

10

10-dňová lehota sa predlžuje na 15 dní

17-dňová lehota sa predlžuje na 22 dníUžšie a rokovacie konania

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť:

Všeobecná lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek odseku 8

37

30

neuplatňuje sa (n.a.)

n.a.

žiadny

n.a.

Minimálna lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek odseku 8

22

15

n.a.

n.a.

žiadny

n.a.

Minimálna lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek odseku 8

15

8

n.a.

n.a.

8-dňová lehota sa predlžuje na 15 dní

n.a.

Lehota na prijímanie ponúk

A: Lehota všeobecne

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek odseku 8

24

n.a.

19

n.a.

n.a.

žiadny

B. Minimálna lehota

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek odseku 8

10

n.a.

5

n.a.

n.a.

5-dňová lehota sa predlžuje na 10 dní

C: Lehota stanovená dohodou

Elektronický prenos oznámenia

Zadávacie podklady dostupné elektronicky

Elektronický prenos plus „elektronické“ zadávacie podklady

Vplyv na prvý pododsek odseku 8

Vplyv na druhý pododsek r odseku 8

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
PRÍLOHA XXIII

USTANOVENIA MEDZINÁRODNÉHO PRACOVNÉHO PRÁVA V ZMYSLE ČLÁNKU 59 ODS. 4

 Dohovor 87 o slobode združovania a o ochrane práva organizovať sa;

 Dohovor 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať;

 Dohovor 29 o nútenej práci;

 Dohovor 105 o zrušení nútenej práce;

 Dohovor 138 o minimálnom veku;

 Dohovor 111 o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní);

 Dohovor 100 o rovnakom odmeňovaní;

 Dohovor 182 o najhorších formách detskej práce.
PRÍLOHA XXIV

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZARIADENÍ NA ELEKTRONICKÉ PRIJÍMANIE PONÚK, ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, ŽIADOSTÍ O KVALIFIKÁCIU, AKO AJ PLÁNOV A PROJEKTOV DO SÚŤAŽÍ NÁVRHOV

Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj plánov a projektov do súťaží návrhov musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať prinajmenšom, aby:

a) elektronické podpisy týkajúce sa ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj predkladania plánov a projektov boli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými podľa smernice 1999/93/ES ( 41 );

b) bolo možné presne určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, žiadostí o účasť, žiadostí o kvalifikáciu, ako aj predloženia plánov a projektov;

c) bolo možné primerane zabezpečiť, že do stanovenej lehoty nikto nemôže mať prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;

d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu bolo možné primerane zabezpečiť presné zistenie tohto porušenia;

e) len oprávnené osoby mohli stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých súborov údajov;

f) v priebehu jednotlivých etáp kvalifikačného konania, zadávacieho konania alebo súťaže návrhov bol prístup ku všetkým predloženým súborom údajov alebo k ich časti možný len spoločne oprávnenými osobami;

g) len oprávnené osoby mohli spoločne umožniť prístup k preneseným súborom údajov len po stanovenom dátume;

h) súbory údajov prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami boli sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznámiť.
PRÍLOHA XXV

LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU A VYKONANIESmernica

Lehoty na transpozíciu

Lehoty na vykonanie

93/38/EHS (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84)

1. 7. 1994

Španielsko: 1. 1. 1997;

Grécko a Portugalsko: 1. 1. 1998

98/4/ES (Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 1)

16. 2. 1999

Grécko a Portugalsko: 16. 2. 2000
PRÍLOHA XXVI

KORELAČNÁ TABUĽKA ( 42 )Táto smernica

Smernica 93/38/EHS

 

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1, prvá veta

 

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 4, prvá veta

upravený

článok 1 ods. 2 písm. b), prvá veta

článok 1 ods. 4 písm. b), prvá veta

zmenená a doplnená

článok 1 ods. 2 písm. b), druhá veta

článok 14 ods. 10, druhá veta

upravená

článok 1 ods. 2 písm. c), prvý pododsek

článok 1 ods. 4 písm. a)

upravený

článok 1 ods. 2 písm. c), druhý pododsek

 

nový

článok 1 ods. 2 písm. d), prvý pododsek

článok 1 ods. 4 písm. c), prvá časť

upravený

článok 1 ods. 2 písm. d), druhý pododsek

článok 1 ods. 4, druhý pododsek

upravený

článok 1 ods. 2 písm. d), tretí pododsek

 

nový

článok 1 ods. 3 písm. a)

 

nové

článok 1 ods. 3 písm. b)

 

nové

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 5

upravený

článok 1 ods. 5

 

nový

článok 1 ods. 6

 

nový

článok 1 ods. 7, prvý pododsek

článok 1 ods. 6 na konci

zmenený a doplnený

článok 1 ods. 7, druhý pododsek

 

nový

článok 1 ods. 7, tretí pododsek

článok 1 ods. 6, prvá veta

upravený

článok 1 ods. 8

 

nový

článok 1 ods. 9 písm. a) až c)

článok 1 ods. 7

upravené

článok 1 ods. 10 písm. d)

článok 1 ods. 16

upravené

článok 1 ods. 11

 

nový

článok 1 ods. 12

 

nový

článok 1 ods. 13

 

nový

 

článok 1 ods. 14 a 15

zrušené

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 1 ods. 1

 

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1 ods. 2

 

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 1

upravený

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 2 písm. a) bod (iii)

upravený

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 5 písm. b)

upravený

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 písm. a) bod (ii)

upravený

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 5 písm. a)

upravený

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 2 písm. a) bod (i)

upravený

článok 4 ods. 2

článok 6 ods. 2

upravený

článok 4 ods. 3

článok 2 ods. 5 písm. a)

upravený

článok 5 ods. 1

článok 2 ods. 2 písm. c)

zmenený a doplnený

článok 5 ods. 2

článok 2 ods. 4

zmenený a doplnený

článok 6

 

nový

článok 7

článok 2 ods. 2 písm. b)

 
 

článok 2 ods. 2 písm. d)

zrušené

článok 8

článok 2 ods. 6

zmenený a doplnený

článok 9

 

nový

článok 10

článok 4 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 11 ods. 1, prvý pododsek

článok 33 ods. 2

 

článok 11 ods. 1, druhý pododsek

článok 33 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 11 ods. 2

článok 33 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 12

článok 42a

 

článok 13 ods. 1

článok 4 ods. 3

 

článok 13 ods. 2

článok 4 ods. 4

zmenený a doplnený

článok 14

článok 5

 

článok 15

 

nový

článok 16

článok 14 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 1

článok 14 ods. 2 a 6

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 2

článok 14 ods. 13

upravený

článok 17 ods. 3

článok 14 ods. 9

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 4

článok 14 ods. 11

upravený

článok 17 ods. 5

článok 14 ods. 12

upravený

článok 17 ods. 6 písm. a), prvý pododsek

článok 14 ods. 10, tretia veta

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 6 písm. a), druhý pododsek

článok 14 ods. 10, druhý pododsek, druhá veta

upravený

článok 17 ods. 6 písm. a), tretí pododsek

článok 14 ods. 10, druhý pododsek, tretia veta

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 6 písm. b), prvý pododsek

článok 14 ods. 10, druhý pododsek, prvá veta

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 6 písm. b), druhý pododsek

článok 14 ods. 10, druhý pododsek, druhá veta

upravený

článok 17 ods. 6 písm. b), tretí pododsek

 

nový

článok 17 ods. 7

článok 14 ods. 7

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 8

článok 14 ods. 8

 

článok 17 ods. 9

článok 14 ods. 4

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 10

článok 14 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 17 ods. 11

článok 14 ods. 5

 

článok 18

 

nový

článok 19

článok 7

 

článok 20

článok 6 ods. 1 a 3

upravený

článok 21

článok 10

 

článok 22 písm. a)

článok 12, ods. 1

zmenený a doplnený

článok 22 písm. b)

článok 12, ods. 2

 

článok 22 písm. c)

článok 12, ods. 3

 

článok 23 ods. 1

článok 1 ods. 3

 

článok 23 ods. 2

článok 13 ods. 1, prvý pododsek, písm. a) a b)

zmenený a doplnený

článok 23 ods. 3, prvý pododsek, písm. a)

článok 13 ods. 1, prvý pododsek na konci

zmenené a doplnené

článok 23 ods. 1, prvý pododsek, písm. b) a c)

 

nové

článok 23 ods. 3, druhý pododsek

 

nový

článok 23 ods. 3, tretí pododsek

článok 13 ods. 1, druhý pododsek

zmenený a doplnený

článok 23 ods. 4 písm. a)

článok 13 ods. 1, prvý pododsek, písm. b)

zmenený a doplnený

článok 23 ods. 4 písm. b)

 

nové

článok 23 ods. 4 na konci

 

nový

článok 23 ods. 5

článok 13 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 24 písm. a)

článok 1 ods. 4 písm. c) bod i

 

článok 24 písm. b)

článok 1 ods. 4 písm. c) bod iii

 

článok 24 písm. c)

článok 1 ods. 4 písm. c) bod iv

zmenené a doplnené

článok 24 písm. d).

článok 1 ods. 4 písm. c) bod v

 

článok 24 písm. e)

článok 1 ods. 4 písm. c) bod vi

 
 

článok 1 ods. 4 písm. c) bod ii a poznámka pod čiarou č. 2 v prílohe XVI A

zrušené

článok 25

článok 11

zmenený a doplnený

článok 26 písm. a)

článok 9 ods. 1 písm. a)

upravené

článok 26 písm. b)

článok 9 ods. 1 písm. b)

upravené

 

článok 9 ods. 2

zrušený

 

článok 3 ods. 1

zrušený

článok 27

článok 3 ods. 2

zmenený a doplnený

 

článok 3 ods. 3 až 5

zrušené

článok 28

 

nový

článok 29

 

nový

článok 30

 

nový

 

článok 8

zrušený

článok 31

článok 15

upravený

článok 32

článok 16

 

článok 33

článok 17

 

článok 34

článok 18 a článok 34 ods. 4

zmenený a doplnený

článok 35

článok 19

upravený

článok 36 ods. 1

článok 34 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 36 ods. 2

 

nový

článok 37

článok 27

zmenený a doplnený

článok 38

 

nový

článok 39 ods. 1

článok 29 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 39 ods. 2

článok 29 ods. 2

 

článok 40 ods. 1

článok 4 ods. 1

 

článok 40 ods. 2 a 3

článok 20 ods. 1 a 2

 

článok 41 ods. 1, prvý pododsek

článok 22 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 41 ods. 1, druhý až šiesty pododsek

 

nový

článok 41 ods. 2

článok 22 ods. 4

 

článok 41 ods. 3

článok 30 ods. 9

upravený

článok 42 ods. 1

článok 21 ods. 1

 

článok 42 ods. 2

 

nový

článok 42 ods. 2 písm. a) a b)

článok 21 ods. 2 písm. a) a b)

upravený

článok 42 ods. 2 písm. c), prvá veta

článok 22 ods. 3, prvá veta

 

článok 42 ods. 2 písm. c), druhá veta

článok 22 ods. 3, druhá veta

 

článok 43 ods. 1

článok 24 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 43 ods. 2

článok 24 ods. 2

upravený

článok 43 ods. 3

článok 24 ods. 3, prvá až tretia veta

upravený

článok 43 ods. 4

článok 24 ods. 3, štvrtá veta

upravený

článok 43 ods. 5

článok 24 ods. 4

upravený

článok 44 ods. 1

 

nový

článok 44 ods. 2

 

nový

článok 44 ods. 3, prvý pododsek

 

nový

článok 44 ods. 3, druhý pododsek, prvá veta

článok 25 ods. 3, prvá veta

zmenená a doplnená

článok 44 ods. 3, druhý pododsek, druhá veta

článok 25 ods. 3, druhá veta

upravená

článok 44 ods. 4, prvý pododsek

článok 25 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 44 ods. 4, druhý pododsek

článok 25 ods. 4

 

článok 44 ods. 5

článok 25 ods. 5

zmenený a doplnený

článok 44 ods. 6

článok 25 ods. 1

 

článok 44 ods. 7

 

nový

článok 44 ods. 8

 

nový

 

článok 25 ods. 3, tretia veta

zrušený

článok 45 ods. 1

 

nový

článok 45 ods. 2

článok 26 ods. 1, prvý pododsek, prvá veta

 

článok 45 ods. 3

článok 26 ods. 2

upravený

článok 45 ods. 4

článok 26 ods. 1, druhá a tretia veta

upravený

článok 45 ods. 5 až 8

 

nový

článok 45 ods. 9

článok 28 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 45 ods. 10

 

nový

článok 46 ods. 1

článok 28 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 46 ods. 2

článok 28 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 47 ods. 1, prvá veta

článok 28 ods. 4, prvá veta

 

článok 47 ods. 1, druhá veta, prvá zarážka

 

nová

článok 47 ods. 1, druhá veta, druhá zarážka

článok 28 ods. 4, druhá veta

zmenená a doplnená

článok 47 ods. 2

 

nový

článok 47 ods. 3

článok 28 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 47 ods. 4 písm. a) až d)

článok 28 ods. 4 písm. a) až d) a f)

upravené

 

článok 28 ods. 4 písm. f)

zrušené

článok 47 ods. 4 písm. e)

článok 28 ods. 4 písm. e)

zmenené a doplnené

článok 47 ods. 4 písm. f)

 

nové

článok 47 ods. 5 písm. a) až h)

článok 21 ods. 2 písm. c)

upravené

článok 47 ods. 3 písm. i)

 

nové

článok 48 ods. 1

článok 28 ods. 6, prvá a druhá vera a prvá zarážka

zmenený a doplnený

článok 48 ods. 2

 

nový

článok 48 ods. 3

článok 28 ods. 6, druhá a štvrtá zarážka

zmenený a doplnený

článok 48 ods. 4

 

nový

článok 48 ods. 5

 

nový

článok 48 ods. 6

článok 28 ods. 5

zmenený a doplnený

článok 49 ods. 1

článok 41 ods. 3

zmenený a doplnený

článok 49 ods. 2, prvý pododsek

článok 41 ods. 4, prvý pododsek

zmenený a doplnený

článok 49 ods. 2, druhý pododsek

článok 41 ods. 2, druhý pododsek

upravený

článok 49 ods. 3

článok 30 ods. 4

 

článok 49 ods. 4

článok 30 ods. 6

zmenený a doplnený

článok 49 ods. 5

článok 30 ods. 8

zmenený a doplnený

článok 50 ods. 1

článok 41 ods. 1

zmenený a doplnený

článok 50 ods. 2

článok 41 ods. 2

 

článok 51

 

nový

článok 52 ods. 1

článok 30 ods. 5

zmenený a doplnený

článok 52 ods. 2

článok 32

zmenený a doplnený

článok 52 ods. 3

 

nový

článok 53 ods. 1

článok 30 ods. 1

 

článok 53 ods. 2

článok 30 ods. 2

zmenený a doplnený

článok 53 ods. 3

 

nový

článok 53 ods. 4

 

nový

článok 53 ods. 5

 

nový

článok 53 ods. 6

článok 30 ods. 3

 

článok 53 ods. 7

článok 30 ods. 7

 

článok 53 ods. 8

 

nový

článok 53 ods. 9

článok 21 ods. 3

 
 

článok 21 ods. 5

zrušený

článok 54 ods. 1

 

nový

článok 54 ods. 2

článok 31 ods. 1

 

článok 54 ods. 3

článok 31 ods. 3

upravený

článok 54 ods. 4, prvý pododsek

článok 31 ods. 2

upravený

článok 54 ods. 4, druhý pododsek

 

nový

článok 54 ods. 5

 

nový

článok 54 ods. 6

 
 

článok 55 ods. 1

článok 34 ods. 1

 

článok 55 ods. 2

článok 34 ods. 2

zmenený a doplnený

 

článok 35 ods. 1 a 2

zrušené

článok 56

 

nový

článok 57 ods. 1 a 2

článok 34 ods. 5, prvý a druhý pododsek

zmenený a doplnený

článok 57 ods. 3

článok 34 ods. 5, tretí pododsek

zmenený a doplnený

článok 58 ods. 1 a 2

článok 36 ods. 1 a 2

 

článok 58 ods. 3

článok 36 ods. 3 a 4

upravený

článok 58 ods. 4 a 5

článok 36 ods. 5 a 6

 

článok 59 ods. 1, 2, 3, 5 a 6

článok 37

upravené

článok 59 ods. 4

 

nový

článok 60 ods. 1

článok 23 ods. 3

 

článok 60 ods. 2

článok 23 ods. 4

 

článok 61 ods. 1 a 2

článok 23 ods. 1 a 2

zmenené a doplnené

článok 62 ods. 1

článok 6 ods. 1, článok 12

zmenený a doplnený

článok 62 ods. 2

 

nový

článok 63 ods. 1, prvý pododsek

článok 21 ods. 4

zmenený a doplnený

článok 63 ods. 1, druhý pododsek

článok 24 ods. 1 a 2, druhá veta

upravený

článok 63 ods. 2

článok 25

zmenený a doplnený

článok 64

 

nový

článok 65 ods. 1

článok 4 ods. 1

upravený

článok 65 ods. 2

článok 23 ods. 5

 

článok 65 ods. 3

článok 23 ods. 6, prvý pododsek

 

článok 66

článok 23 ods. 6, druhý pododsek

zmenený a doplnený

článok 67

článok 42

zmenený a doplnený

 

článok 39

zrušený

článok 68 ods. 1

článok 40 ods. 5

zmenený a doplnený

článok 68 ods. 2

 

nový

článok 68 ods. 3

 

nový

článok 69 ods. 1, prvý pododsek

článok 14 ods. 15, prvá veta

zmenený a doplnený

článok 69 ods. 1, druhý pododsek

článok 14 ods. 15, druhá veta

zmenený a doplnený

článok 69 ods. 2, prvý pododsek

 

nový

článok 69 ods. 2, druhý pododsek

článok 14 ods. 14, prvý a druhý pododsek

zmenený a doplnený

článok 69 ods. 3

článok 14 ods. 14, tretia veta a ods. 15, tretia veta

upravený

článok 70 ods. 1 písm. a)

článok 40 ods. 1

zmenené a doplnené

článok 70 ods. 1 písm. b)

článok 40 ods. 2

upravené

článok 70 ods. 1 písm. c)

článok 40 ods. 3

zmenené a doplnené

článok 70 ods. 1 písm. d)

článok 40 ods. 3

zmenené a doplnené

článok 70 ods. 1 písm. e)

 

nové

článok 70 ods. 1 písm. f), g) a h)

 

nové

článok 70 ods. 1 písm. c)

článok 40 ods. 2 a článok 42 ods. 2

upravené

článok 70 ods. 1 písm. j)

článok 14 ods. 16

upravené

 

článok 40 ods. 4

zrušený

 

článok 43 a článok 44

zrušené

článok 71

 

nový

článok 72

 

nový

Príloha I

Príloha III

upravená

Príloha II

Príloha II

upravená

Príloha III

Príloha I

upravená

Príloha IV

Príloha VI

upravená

Príloha V

Príloha VII

upravená

Príloha VI

 

nová

Príloha VII

Príloha IV

upravená

Príloha VIII

Príloha V

upravená

Príloha IX

Príloha IX

upravená

Príloha X

Príloha VIII

upravená

Príloha XI

 

nová

Príloha XII

Príloha XI

upravená

Príloha XIII A až C

Príloha XII

zmenená a doplnená

Príloha XIII D

 

nová

Príloha XIV

Príloha XIII

zmenená a doplnená

Príloha XV A

Príloha XIV

zmenená a doplnená

Príloha XV B

 

nová

Príloha XVI

Príloha XV

zmenená a doplnená

Príloha XVII A

Príloha XVI A

zmenená a doplnená

Príloha XVII B

Príloha XVI B

upravená

Prílohy XVIII a XIX

Prílohy XVII a XVIII

zmenené a doplnené

Príloha XX bod 1 písm. a)

 

nové

Príloha XX bod 1 písm. b)

článok 25 ods. 2

zmenené a doplnené

Príloha XX bod 1 písm. c)

 

nové

Príloha XX, body 2 a 3

 

nové

Príloha XXI bod 1

článok 1 ods. 8

zmenený a doplnený

Príloha XXI bod 2, prvá veta

článok 1 ods. 9

upravená

Príloha XXI bod 2, prvá veta

 

nová

Príloha XXI bod 2, druhá zarážka

článok 1 ods. 10

zmenená a doplnená

Príloha XXI bod 2, tretia zarážka

 

nová

Príloha XXI bod 3

článok 1 ods. 12

zmenený a doplnený

Príloha XXI bod 4

článok 1 ods. 11

 
 

článok 1 ods. 13

zrušený

Príloha XXII

 

nová

Príloha XXIII

 
 

Príloha XXIV

 

nová

Príloha XXV

 

nová

Príloha XXVI

 

nová( 1 ) Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 112 a Ú. v. ES C 203 E, 27.8.2002, s. 183.

( 2 ) Ú. v. ES C 193, 10.7.2001, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES C 144, 16.5.2001, s. 23.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. januára 2002 (Ú. v. ES C 271 E, 7.11.2002, s. 293), spoločná pozícia Rady z 20. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 147 E, 24.6.2003, s. 137) a pozícia Európskeho parlamentu z 2. júla 2003 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.

( 5 ) Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

( 6 ) Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

( 7 ) Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 8 ) Ú. v. ES C 156, 3.6.1999, s. 3.

( 9 ) Ú. v. ES L 297, 29.10.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3).

( 10 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 11 ) Pozri stranu 114 tohto úradného vestníka.

( 12 ) Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 13 ) Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.

( 14 ) Ú. v. ES L 316, 17.12.1993, s. 41.

( 15 ) Ú. v. ES L 156, 13.6.1997, s. 55.

( 16 ) Ú. v. ES L 68, 12.3.2002, s. 31.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 57.

( 18 ) Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

( 19 ) Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 20 ) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

( 21 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1).

( 22 ) Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).

( 23 ) Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40). Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES (Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15).

( 24 ) Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

( 25 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 26 ) Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

( 27 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

( 28 ) Edičná poznámka: Názov smernice bol upravený tak, aby zohľadňoval prečíslovanie článkov zmluvy v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 54 ods. 3 písm. g) zmluvy.

( 29 ) Ú. v. ES L 129, 27.5.1993, s. 25.

( 30 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

( 31 ) Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

( 32 ) Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994 (Ú. v. ES 241, 29.8.1994, s. 228).

( 33 ) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 1.

( 34 ) Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 20.

( 35 ) Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/39/ES (Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 21).

( 36 ) Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.

( 37 ) V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije sa názvoslovie NACE.

( 38 ) S cieľom prijatia do systému s cieľom mať možnosť následne sa zúčastniť výzvy na predloženie ponuky pre konkrétnu zákazku.

( 39 ) Informácie v bodoch 6, 9 a 11 sa považujú za informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie, ak sa obstarávateľ domnieva, že ich uverejnenie by mohlo ohroziť citlivé komerčné záujmy.

( 40 ) V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.

( 41 ) Smernica 1999/93/ES Európskeho parlamentu a Rady o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. L 13, 19.1.2000, s. 12).

( 42 ) „Upravený“ znamená, že slovosled bol preformulovaný bez zmeny pôsobnosti textu zrušenej smernice. Zmeny pôsobnosti ustanovení zrušenej smernice sú označené slovom „zmenené a doplnené“.