2004L0006 — SK — 09.05.2007 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE 2004/6/ES

z 20. januára 2004,

ktorou sa stanovuje výnimka smernice 2001/15/ES o odklade uplatňovania zákazu obchodu s niektorými výrobkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 015, 22.1.2004, p.31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE 2007/26/ES Text s významom pre EHP zo 7. mája 2007,

  L 118

5

8.5.2007
▼B

SMERNICA KOMISIE 2004/6/ES

z 20. januára 2004,

ktorou sa stanovuje výnimka smernice 2001/15/ES o odklade uplatňovania zákazu obchodu s niektorými výrobkami

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie ( 1 ), najmä na jej článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2001/15/ES z 15. februára 2001 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie ( 2 ), špecifikuje niektoré kategórie látok a pre každú z nich uvádza chemické látky, ktoré môžu byť použité vo výrobe potravín na použitie v špeciálnej výžive; ustanovuje, že členské štáty musia zakázať obchod s potravinami, ktoré nie sú v súlade so smernicou, s účinnosťou od 1. apríla 2004.

(2)

V čase schválenia smernice 2001/15/ES niektoré látky, pridané na účely špeciálnej výživy do niektorých potravín na použitie v špeciálnej výžive, ktoré sa predávajú v niektorých členských štátoch, nemohli byť zahrnuté do prílohy tejto smernice, pretože neboli zhodnotené Vedeckým výborom pre potraviny (SCF);

(3)

Počas hodnotenia týchto látok Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ich použitie by malo byť ďalej povolené vo výrobe výrobkov, ktoré boli predávané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice;

(4)

Dátum 1. apríl 2004, ustanovený v článku 3 písm. b) smernice 2001/15/ES, vyžaduje, aby táto smernica bola transponovaná v krátkom čase.

(5)

Nakoľko by sa mala ustanoviť výnimka zo smernice 2001/15/ES;

(6)

opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Odchylne od písmena b) v druhom pododseku článku 3 smernice 2001/15/ES, ak platia požiadavky prvého pododseku článku 1 ods. 1 smernice, a do ►M1  31. decembra 2009 ◄ členské štáty môžu pokračovať v povoľovaní na svojom území obchodu s výrobkami, obsahujúcimi látky uvedené v prílohe tejto smernice, ak:

a) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín nevydal negatívne stanovisko týkajúce sa používania látky vo výrobe potravín na použitie v špeciálnej výžive, na ktoré sa uplatňuje smernica 2001/15/ES;

b) príslušná látka sa používa vo výrobe jednej alebo viacerých potravín na použitie v špeciálnej výžive, ktoré boli uvedené na trh v spoločenstve ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2004. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho právnych prepdisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

LÁTKY, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRIDANÉ NA ÚČELY ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVY DO POTRAVÍN NA POUŽITIE V ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA 2001/15/ES

Kategória 1.   Vitamíny

VITAMÍN E

 D-alfa-tokoferolpolyetylénglykol-1000-sukcinát

Kategória 2.   Minerály

BÓR

 kyselina boritá

 boritan sodný

VÁPNIK

 chelát aminokyseliny

 pidolát

CHRÓM

 chelát aminokyseliny

MEĎ

 chelát aminokyseliny

ŽELEZO

 hydroxid železnatý

 pidolát železnatý

 chelát aminokyseliny

SELÉN

 obohatené kvasnice

HORČÍK

 chelát aminokyseliny

 pidolát

MANGÁN

 chelát aminokyseliny

ZINOK

 chelát aminokyseliny( 1 ) Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/1003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES L 52, 22.2.2001, s. 19.