2003R1980 — SK — 23.05.2006 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1980/2003

z 21. októbra 2003,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 298, 17.11.2003, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 676/2006 z 2. mája 2006,

  L 118

3

3.5.2006
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1980/2003

z 21. októbra 2003,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) ( 1 ), najmä na jeho článok 15 ods. 2 písm. c),

keďže:

(1)

nariadenie (ES) č. 1177/2003 vytvorilo spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach, zahrňujúcej porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie;

(2)

podľa článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1177/2003 sú vykonávacie opatrenia potrebné na zosúladenie definícií, najmä zvýšenie uplatniteľnosti definícií príjmu, definícií členov domácnosti a bývalých členov domácnosti a harmonogram zahrnutia rôznych príjmových premenných;

(3)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Definície požadované v článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach, najmä na účely uplatňovania definícií príjmov uvedené v jeho článku 2 písm. l) a m), sú uvedené v prílohe I.

Podmienky pre dodanie údajov o hrubom príjme na úrovni zložiek, ako aj harmonogram pre zahrnutie rôznych zložiek príjmu sú uvedené v prílohe II.

Článok 2

Definície uvedené v tomto nariadení, s výnimkou definície bývalých členov domácnosti, a dodanie údajov o príjme, sa použijú pre prierezové a dlhodobé zložky štatistky spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

DEFINÍCIE ČLENOV DOMÁCNOSTI A BÝVALÝCH ČLENOV DOMÁCNOSTI, DÔCHODKOV ZO SÚKROMNÝCH SYSTÉMOV, PRÍSPEVKOV DO SÚKROMNÝCH DÔCHODKOVÝCH SYSTÉMOV, CELKOVÉHO HRUBÉHO A DISPONIBILNÉHO PRÍJMU DOMÁCNOSTI, CELKOVÉHO DISPONIBILNÉHO PRÍJMU DOMÁCNOSTI PRED SOCIÁLNYMI TRANSFERMI (S VÝNIMKOU STAROBNÝCH DÁVOK A DÁVOK PRE POZOSTALÝCH; VRÁTANE STAROBNÝCH DÁVOK A DÁVOK PRE POZOSTALÝCH) A ZLOŽIEK HRUBÉHO/ČISTÉHO PRÍJMU

1.   ČLENOVIA DOMÁCNOSTI A BÝVALÍ ČLENOVIA DOMÁCNOSTI

1.1.   Členstvo v domácnosti ( 2 )

Za splnenia ďalších a špecifických podmienok uvedených nižšie sa za členov domácnosti považujú nasledovné osoby, ak sa podieľajú na výdavkoch domácnosti:

1. osoby zvyčajne bývajúce, príbuzné s inými členmi;

2. osoby zvyčajne bývajúce, nie sú príbuzné s inými členmi;

3. bývajúci stravníci, podnájomníci, nájomníci;

4. hostia;

5. bývajúce domáce služobníctvo, au-pairs;

6. osoby zvyčajne bývajúce, ale dočasne sa zdržujúce mimo (z dôvodov dovolenky, práce, vzdelávania a pod.);

7. deti členov domácnosti, ktoré sa vzdelávajú mimo domova;

8. osoby dlhodobo neprítomné, ktoré majú väzbu na domácnosť: osoby pracujúce mimo domova;

9. osoby dočasne neprítomné, ktoré majú väzbu na domácnosť: osoby v nemocnici, liečebni alebo iných zariadeniach.

Ďalšie podmienky na to, aby osoby mohli byť považované za členov domácnosti sú:

a) Kategórie 3, 4 a 5:

Takéto osoby nesmú mať súčasne inú súkromnú adresu; alebo ich skutočná alebo plánovaná dĺžka pobytu musí byť šesť alebo viac mesiacov.

b) Kategória 6:

Takéto osoby nesmú mať súčasne inú súkromnú adresu a ich skutočná alebo plánovaná dĺžka neprítomnosti v domácnosti musí byť menej ako šesť mesiacov.

Kategórie 7 a 8:

Bez ohľadu na skutočnú alebo plánovanú dĺžku neprítomnosti nesmú mať takéto osoby súčasne inú súkromnú adresu, musia byť partnerom alebo dieťaťom člena domácnosti, musia udržiavať úzke väzby s domácnosťou a musia považovať túto adresu za jeho/jej hlavné bydlisko.

c) Kategória 9:

Takéto osoby musia mať jasné finančné väzby k domácnosti a musia byť skutočne alebo v blízkej budúcnosti neprítomné v domácnosti menej ako šesť mesiacov.

Podieľanie na výdavkoch domácnosti

Podieľanie na výdavkoch domácnosti zahrňuje požívanie z výdavkov (napr. deti, osoby bez príjmu), ako aj prispievanie na výdavky. Osoba tvorí samostatnú domácnosť s tou istou adresou, ak sa nepodieľa na výdavkoch.

„Zvyčajne bývajúci“

Osoba je považovaná za zvyčajne bývajúceho člena domácnosti, ak tam on/ona trávi väčšinu jeho/jej denného voľného času, hodnoteného za obdobie dlhšie ako posledných šesť mesiacov. Osoby, ktoré tvoria novú domácnosť alebo ktoré sa pripájajú k existujúcej domácnosti sú spravidla považované za členov domácnosti na svojej novej adrese; podobne osoby, ktoré odchádzajú bývať niekam inam, nie sú naďalej považované za členov pôvodnej domácnosti. Hore uvedené kritérium „posledných šesť mesiacov“ sa nahrádza zámerom zostať na obdobie šesť mesiacov alebo viac na novom mieste bydliska.

„Zámer zostať na obdobie šesť mesiacov alebo viac“

Musí sa vziať do úvahy, čo môže byť považované za „trvalé“ nasťahovanie alebo vysťahovanie z domácností. Teda osoba, ktorá sa nasťahovala do domácnosti na neurčité obdobie alebo so zámerom zostať na obdobie šesť mesiacov alebo viac, sa považuje za člena domácnosti, aj keď osoba v domácnosti dosiaľ neprebývala šesť mesiacov a v skutočnosti väčšinu tohto času strávila na inom mieste bydliska. Podobne osoba, ktorá sa odsťahovala z domácnosti na iné miesto bydliska so zámerom zostať tam šesť mesiacov alebo viac, sa viac nepovažuje za člena predchádzajúcej domácnosti.

„Dočasne neprítomná v súkromnom ubytovaní“

Ak osoba, ktorá je dočasne neprítomná, je v súkromnom ubytovaní, potom či on/ona je členom tejto (alebo inej) domácnosti, závisí od dĺžky neprítomnosti. Výnimočne, môžu byť určité kategórie osôb, ktoré majú veľmi úzke väzby na domácnosť, považované za členov domácnosti bez ohľadu na dĺžku neprítomnosti pod podmienkou, že nie sú považované za členov inej súkromnej domácnosti.

Zámerom pri používaní týchto kritérií je minimalizovať riziko, aby jednotlivci, ktorí majú dve súkromné adresy, na ktorých by mohli byť potenciálne započítaní, neboli vo výberovej vzorke započítaní dvakrát. Podobne, je zámerom minimalizovať riziko, aby niektoré osoby neboli členmi žiadnej domácnosti aj napriek tomu, že v skutočnosti patria do sektora súkromnej domácnosti.

1.2.   Bývalý člen domácnosti

Pojem „bývalý člen domácnosti“ sa vzťahuje na osobu, ktorá nie je súčasným členom domácnosti a nebola zaznamenaná ako člen danej domácnosti v predchádzajúcej vlne, ale ktorá žila v domácnosti najmenej tri mesiace počas príjmového referenčného obdobia.

Bývalí členovia domácnosti sú zahrnutí iba v dlhodobej zložke EU-SILC.

2.   ZLOŽKY HRUBÉHO PRÍJMU

2.1.   Príjem zo zamestnania

Príjem zo zamestnania je definovaný ako celková odmena, ktorú platí zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú v hotovosti alebo v naturáliách koncom príjmového referenčného obdobia.

Príjem zo zamestnania sa delí na:

1. Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (PY010G);

2. Hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania (PY020G);

3. Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie (PY030G).

2.1.1.   Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (PY010G)

Týka sa náhrady peňažnej zložky zamestnancov v hotovosti, ktorú platí zamestnávateľ zamestnancovi. Obsahuje hodnotu akýchkoľvek sociálnych príspevkov a daní z príjmu, platených zamestnancom alebo ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca do systémov sociálnej poisťovne alebo daňovým úradom.

Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem obsahuje nasledujúce položky:

 mzdy a platy vyplatené v hotovosti za odpracovaný čas alebo prácu robenú v hlavnom a akomkoľvek vedľajšom alebo príležitostnom zamestnaní (zamestnaniach),

 odmena za neodpracovaný čas (napr. náhrady za dovolenku),

 zvýšené sadzby mzdy za nadčas,

 odmeny vyplácané riaditeľom akciových podnikov,

 úkolové platby,

 platby za deti zverené do opatrovníctva (pestúnstvo),

 provízie, prepitné a odstupné,

 doplnkové platby (napr. platby vo forme 13. platu),

 podiely na zisku a prémie vyplácané v hotovosti,

 ďalšie platby odvíjajúce sa od produktivity,

 príspevky platené za prácu vo vzdialených lokalitách (považované za súčasť pracovných podmienok),

 príspevky na dopravu do alebo z práce,

 ďalšie platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia svojím zamestnancom alebo bývalým zamestnancom a iným oprávneným osobám ako doplnok k nárokovateľnej dávke zo systémov sociálneho poistenia v prípade choroby, invalidity, materskej dovolenky alebo pozostalým, keď takéto platby nemôžu byť zvlášť a jasne identifikované ako sociálne dávky,

 platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia zamestnancovi náhradou za mzdy a platy prostredníctvom systému sociálneho poistenia, keď nie je schopný pracovať kvôli chorobe, invalidite alebo materskej dovolenke, keď takéto platby nemôžu byť zvlášť a jasne identifikované ako sociálne dávky.

Neobsahuje:

 náhrady vyplácané zamestnávateľom za výdavky spojené s prácou (napr. služobná cesta),

 odstupné a odchodné, vyplácané ako kompenzácia pre zamestnancov končiacich pracovný pomer predtým ako zamestnanec dosiahol normálny dôchodkový vek pre danú prácu a príspevok pracovníkovi, ktorý z dôvodu nadbytočnosti stratil zamestnanie (tieto sú zahrnuté pod „Podpora v nezamestnanosti“ (PY090G)),

 príspevky na výdavky spojené čisto s prácou, ako sú výdavky na cestovanie a stravu alebo na ochranné odevy,

 jednorazové platby ku dňu normálneho odchodu do dôchodku (zahrnuté pod „Starobné dávky“ (PY100G)),

 podpora stávkujúcim od odborov.

2.1.2.   Hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania (PY020G)

Týka sa nepeňažných zložiek príjmu, ktoré môžu byť poskytované zamestnancovi od zamestnávateľa bezplatne alebo za zníženú cenu ako súčasť zamestnaneckého balíka ( 3 ).

Hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania obsahuje:

 firemné auto a s tým spojené náklady (napr. bezplatné pohonné hmoty, poistenie vozidla, príslušné dane a poplatky) poskytnuté na súkromné použitie alebo na súkromné a pracovné použitie,

 bezplatné alebo dotované jedlá, stravné lístky,

 náhrada alebo platba výdavkov spojených s bývaním (napr. účty za plyn, elektrinu, vodu, telefón alebo mobilný telefón),

 iné výrobky a služby, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom bezplatne alebo za zníženú cenu, ak sú dôležitou zložkou príjmu na národnej úrovni alebo predstavujú významnú zložku príjmu určitých skupín domácností.

Cena výrobkov a služieb poskytnutých bezplatne sa vypočíta podľa trhovej ceny tohto výrobku a služieb. Cena výrobkov a služieb poskytnutých za zníženú cenu sa vypočíta ako rozdiel medzi trhovou cenou a sumou zaplatenou zamestnancovi.

Neobsahuje:

 náklady na niektoré výrobky a služby od zamestnávateľa za predpokladu, ak sú požadované iba pre výkon práce zamestnancov,

 ubytovacie služby na mieste práce, ktoré nemôžu byť využívané domácnosťami, ku ktorým zamestnanci patria,

 ubytovanie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa bezplatne alebo za znížené nájomné ako hlavné bydlisko domácnosti (imputovaná hodnota ubytovania poskytnutého bezplatne alebo za znížené nájomné je zahrnutá pod „Imputované nájomné“ (HY030G)),

 ubytovanie poskytnuté zamestnancom bezplatne alebo za znížené nájomné ako druhé (ďalšie) bydlisko domácnosti,

 príspevky platené zamestnancom za nákup náradia, zariadenia, odevov atď. potrebných výlučne alebo najmä pre ich prácu,

 špeciálne jedlá alebo nápoje vyžadované výnimočnými pracovnými podmienkami,

 niektoré výrobky alebo služby poskytované zamestnancom na pracovisku alebo požadované vzhľadom na charakter ich práce (napr. lekárske prehliadky požadované pre prácu).

2.1.3.   Sociálne príspevky zamestnávateľa (odvody do poistných fondov) (PY030G)

Príspevky zamestnávateľa sú definované ako platby vykonané počas príjmového referenčného obdobia zamestnávateľom na dávky svojich zamestnancov poisťovateľom (fondy sociálneho zabezpečenia a individuálne systémy financovania) pokrývajúce zákonné, dohodnuté alebo zmluvné príspevky v súvislosti s poistením proti sociálnym rizikám.

Obsahuje:

 príspevky zamestnávateľa na individuálne programy starobného doplnkového dôchodkového poistenia,

 príspevky zamestnávateľa na individuálne zdravotné poistenie,

 príspevky zamestnávateľa na životné poistenie,

 príspevky zamestnávateľa na iné systémy poistenia zamestnávateľom (napr. invalidita),

 príspevky zamestnávateľa na systémy štátneho (sociálne zabezpečenie) poistenia (vrátane daní zo mzdy vybraných na účely sociálneho zabezpečenia).

2.2.   Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti

Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti je definovaný ako príjem prijatý počas príjmového referenčného obdobia jednotlivcami pre seba alebo vo vzťahu k členom ich rodín, ako výsledok súčasnej alebo predchádzajúcej účasti na samostatnej zárobkovej činnosti. Samostatná zárobková činnosť predstavuje tie práce, kde odmena je priamo závislá od zisku (alebo možnosti zisku) pochádzajúceho z vyrobeného tovaru a poskytnutých služieb (kde osobná spotreba je považovaná za časť zisku). Samostatne zárobkovo činná osoba uskutočňuje pracovné rozhodnutia ovplyvňujúce podnik, alebo deleguje takéto rozhodnutia ponechajúc si zodpovednosť za prosperitu podniku. (V tomto kontexte, „podnik“ zahrňuje jednočlennú prevádzku). Odmena za činnosti vykonávané ako záujmová činnosť sa považuje za samostatnú zárobkovú činnosť.

Ak zozbieraný a zostavený príjem časovo súvisí s obdobím predchádzajúcim referenčnému obdobiu, použijú sa základné úpravy na to, aby boli údaje upravené k príjmovému referenčnému obdobiu.

Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti sa delí na:

1. Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050G);

2. Hodnota tovarov vyrobených pre vlastnú spotrebu (PY070G).

2.2.1.   Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050G);

Obsahuje:

 čistý prevádzkový zisk alebo stratu pripadajúcu na zárobkovo činných vlastníkov alebo spoločníkov podniku nezapísaného do obchodného registra zníženú o úroky z obchodných úverov,

 honoráre zarobené písaním, vynálezmi atď. nezahrnuté v zisku/strate podnikov nezapísaných do obchodného registra,

 výnosy z nájomného z obchodných budov, dopravných prostriedkov, zariadení atď. nezahrnuté v zisku/strate podnikov nezapísaných do obchodného registra, po odčítaní súvisiacich nákladov, ako sú úroky zo združených pôžičiek, náklady na opravy, údržbu a poistenie.

Neobsahuje:

 tantiémy nadobudnuté vlastníkmi podnikov zapísaných do obchodného registra (ktoré sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)),

 dividendy vyplácané podnikmi zapísaných do obchodného registra (ktoré sú zahrnuté pod „Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra“ (HY090G)),

 zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra, v ktorom osoba nepracuje („tichí spoločníci“) (tento zisk je zahrnutý pod „Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra“ (HY090G)),

 renta z pôdy a príjmy od nájomníkov alebo podnájomníkov (ktoré sú zahrnuté pod „Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku“ (HY040G)),

 nájomné z bývania, ktoré nie je zahrnuté v zisku/strate podniku nezapísaného do obchodného registra (ktoré je zahrnuté pod „Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku“ (HY040G)).

Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti sa vypočíta ako:

 trhová produkcia (hrubý výnos z obratu, zahrňujúc hodnotu tovaru vyrobeného podnikom ale spotrebovaného samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jeho/jej domácnosťou),

 plus trhová hodnota výrobkov a služieb zakúpených pre podnik nezapísaný do obchodného registra ale spotrebovaných podnikateľom alebo jeho/jej domácnosťou,

 plus príjem z majetku získaný v súvislosti s finančnými a inými aktívami patriacimi podniku,

 mínus medzispotreba (náklady na základný materiál, náklady na predaj, distribučné náklady, náklady na údržbu, administratívne výdavky atď.),

 mínus kompenzácia zamestnancov (mzdy, platy a príspevky sociálneho zabezpečenia zamestnancov),

 mínus dane z výroby a dane z dovozu,

 mínus úroky platené z obchodných pôžičiek,

 mínus nájomné platené za pozemok a iné nevýrobné hmotné majetky prenajaté podnikom,

 mínus spotreba fixného kapitálu,

 plus dotácie.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo podnik pripravuje v praxi ročné výkazy pre daňové účely, výnosy/straty hrubého príjmu sa vypočítajú ako čisté prevádzkové výnosy/straty vykázané na tomto daňovom výkaze za obdobie posledných 12 mesiacov pred znížením o dane z príjmu a povinné príspevky sociálneho poistenia.

V prípade, ak ročné výkazy neexistujú buď na daňové účely, alebo ako podnikové finančné výkazy, alternatívny prístup na meranie príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti je zistiť sumu peňazí (a výrobkov) vyčlenených z podniku pre osobné použitie (na spotrebu alebo úspory, zahrňujúc trhovú hodnotu výrobkov vyrobených alebo kúpených podnikom, ale odobratých pre osobné použitie).

2.2.2.   Hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu (PY070G)

Hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu sa vzťahuje na hodnotu jedla a nápojov vyrobených a tiež spotrebovaných v tej istej domácnosti.

Hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu sa vypočíta ako trhová hodnota vyrobených výrobkov znížená o niektoré náklady spojené s výrobou.

Hodnota jedla a nápojov sa zahrnie do príjmu, ak predstavuje významnú zložku príjmu na národnej úrovni alebo tvorí významnú zložku príjmu určitých skupín domácností.

Táto hodnota neobsahuje:

 hodnotu služieb domácnosti,

 akúkoľvek výrobu na predaj a akékoľvek odbery z podniku robené samostatne zárobkovo činnou osobou (tieto hodnoty sú zahrnuté pod „Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050G)).“

2.3.   Imputované nájomné

2.3.1.   Imputované nájomné (HY030G)

Imputované nájomné predstavuje hodnotu, imputovanú všetkým domácnostiam, ktoré neoznámia platenie celého nájomného, pretože sú vlastníkmi – nájomníkmi alebo žijú v ubytovaní prenajatom za cenu nižšiu ako trhová cena, alebo je ubytovanie poskytnuté bezplatne.

Imputované nájomné za bývanie sa odhadne iba pre tie obydlia (a akékoľvek pripojené budovy ako garáž) používané ako hlavné bydlisko domácností.

Hodnota, ktorá sa prisudzuje je ekvivalentom trhového nájomného, ktoré by sa platilo za podobné obydlie, ako je obývané, mínus nájomné skutočne zaplatené (v prípade ak ubytovanie je prenajaté za cenu nižšiu ako je trhová), mínus akékoľvek dotácie získané od vlády alebo od neziskových organizácií (ak je obývaný vlastníkom, alebo je ubytovanie prenajaté za cenu nižšiu ako je trhová), mínus akékoľvek drobné opravy alebo náklady na renováciu, ktoré domácnosti vlastníka – nájomníka robia na takomto majetku, ktoré by boli normálne vykonané majiteľmi.

Trhové nájomné je nájomné splácané na súkromnom trhu za právo užívať nezariadené obydlie, bez poplatkov za vykurovanie, vodu, elektrinu atď.

2.4.   Príjem z majetku

Príjem z majetku je definovaný ako získaný príjem mínus náklady vynaložené na jeho získanie počas príjmového referenčného obdobia majiteľom finančného aktíva alebo hmotného nevýrobného majetku (pôda) ako výnos za poskytnutie finančných prostriedkov alebo poskytnutie hmotného nevýrobného majetku na použitie inej inštitucionálnej jednotke.

Príjem z majetku sa delí na:

1. Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra (HY090G);

2. Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku (HY040G).

2.4.1.   Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra (HY090G)

Úroky (nezahrnuté do zisku/straty podniku nezapísaného do obchodného registra), dividendy a zisky z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra predstavujú hodnotu úrokov z aktív ako bankové účty, vkladové certifikáty, dlhopisy atď., dividendy a zisky z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra, v ktorom osoba nepracuje, získaných počas príjmového referenčného obdobia, mínus náklady vynaložené na ich získanie.

2.4.2.   Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku (HY040G)

Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku predstavuje príjem získaný počas príjmového referenčného obdobia z prenájmu majetku (napríklad prenájom obydlia, ktorý nie je zahrnutý v zisku/strate podniku nezapísaného do obchodného registra, príjmy od nájomníkov alebo podnájomníkov alebo renta z pozemku) po odčítaní nákladov ako hypotéka, splátky úrokov, drobné opravy, údržba, poistenie a iné poplatky.

2.5.   Bežne prijaté transfery

2.5.1.   Sociálne dávky

Sociálne dávky ( 4 ) sú definované ako bežné transfery prijaté domácnosťami počas príjmového referenčného obdobia ( 5 ) s úmyslom vypomôcť vo finančnej núdzi zapríčinenými rizikami alebo potrebami, poskytované kolektívne cez organizované systémy alebo mimo týchto systémov vládnymi jednotkami a NPISH.

Sociálne dávky zahrňujú hodnotu akýchkoľvek sociálnych príspevkov a splatnej dani z príjmov príjemcom do systémov sociálneho poistenia alebo daňovým úradom.

Dávka musí splniť jedno z dvoch nasledujúcich kritérií aby bola považovaná za sociálnu dávku:

 krytie je povinné (zo zákona, nariadenia alebo z kolektívnej zmluvy) pre skupinu, ktorej sa to týka,

 je založená na princípe sociálnej solidarity (t. j. ak je to dôchodok na základe poistenia, prémia a nároky nie sú proporcionálne k individuálnej miere rizika chránených osôb).

Sociálne dávky sa delia na:

1. Rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050G);

2. Príspevky na bývanie (HY070G);

3. Podpora v nezamestnanosti (PY090G);

4. Starobné dávky (PY100G);

5. Dávky pre pozostalých (PY110G);

6. Nemocenské dávky (PY120G);

7. Dávky v invalidite (PY130G);

8. Príspevky na vzdelanie (PY140G);

9. Sociálna položka, inde neklasifikovaná (HY060G);

Sociálne dávky neobsahujú:

 dávky vyplácané zo systémov, do ktorých príjemca prispieval iba dobrovoľne, nezávisle od jeho/jej zamestnávateľa alebo vlády (ktoré sú zahrnuté pod „Dôchodky z individuálnych súkromných fondov (iné ako tie, ktoré sú zahrnuté pod ESSPROS)“ (PY080G)).

2.5.1.1.   Rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050G)

Funkcia rodiny/detí predstavuje dávky, ktoré:

 poskytujú finančnú podporu domácnostiam pri výchove detí,

 poskytujú finančnú pomoc ľuďom, ktorí podporujú iných príbuzných ako sú deti.

Obsahujú:

 zaopatrovací príspevok v prípade narodenia dieťaťa: paušály platby alebo platby závisiace od výšky zárobku, s úmyslom kompenzovať rodičom stratu príjmov z dôvodu absencie v práci v súvislosti s narodením dieťaťa za obdobie pred a/alebo po pôrode alebo v súvislosti s adopciou,

 podpora pri narodení: dávky spravidla vyplácané ako jednorázová suma alebo splátky, v prípade narodenia dieťaťa alebo adopcie,

 dávka pri rodičovskej dovolenke: dávka vyplácaná matke alebo otcovi v prípade prerušenia práce alebo skrátenia pracovného času z dôvodu výchovy dieťaťa, ktoré je spravidla v mladistvom veku,

 rodinné prídavky/prídavky na dieťa: pravidelné platby členovi domácnosti s nezaopatreným dieťaťom ako pomoc s nákladmi na výchovu dieťaťa,

 iné peňažné dávky: dávky vyplácané nezávisle od rodinných prídavkov podporujúce domácnosti a pomáhajúce im uhradiť špecifické náklady, ako sú náklady vyplývajúce zo špecifických potrieb neúplných rodín alebo rodín s invalidnými deťmi. Tieto dávky môžu byť vyplácané pravidelne alebo jednorazovo.

Neobsahujú:

 platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia zamestnancovi náhradou za mzdy a platy prostredníctvom systému sociálneho poistenia, ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu materskej dovolenky, keď takáto platba nemôže byť oddelene a jednoznačne identifikovateľná ako sociálne dávky (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)),

 dodatočné platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia vyplácané zamestnávateľmi zamestnancovi ako náhrada nárokovateľnej dávky v prípade materskej dovolenky zo systému sociálneho poistenia, keď takéto platby nemôžu byť oddelene a jednoznačne identifikovateľné ako sociálne dávky (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)).

2.5.1.2.   Príspevky na bývanie (HY070G)

Príspevky na bývanie predstavujú zásahy verejných inštitúcií na pomoc domácnostiam uhradiť náklady na bývanie. Dôležitým kritériom pre definovanie rozsahu príspevku na bývanie je existencia kvalifikačného testu skúmajúceho potrebu dávky.

Obsahujú:

 príspevok na nájomné: bežný transfer dočasne alebo na dlhodobom základe pomáhajúci nájomníkom s nákladmi na nájomné, poskytnutý verejnou inštitúciou na základe skúmania potreby,

 príspevok vlastníkom – nájomníkom: bežný transfer poskytnutý vlastníkom – nájomníkom verejnou inštitúciou na základe skúmania potreby, aby sa zmiernili ich súčasné náklady na bývanie: v praxi často pomáhajúci platiť hypotéky a/alebo úroky.

Neobsahujú:

 politiku sociálneho bývania organizovanú cez daňový systém (t. j. daňové úľavy),

 všetky kapitálové transfery (najmä investičné granty).

2.5.1.3.   Podpora v nezamestnanosti (PY090G)

Podpora v nezamestnanosti predstavuje dávky, ktoré nahradzujú celý príjem alebo časť príjmu pracovníka strateného z dôvodu straty plateného zamestnania, poskytujú existenčný (alebo lepší) príjem osobám, ktoré vstupujú alebo znova vstupujú na pracovný trh, kompenzujúc stratu zárobku z dôvodu čiastočnej nezamestnanosti, nahradzujú celý príjem alebo časť príjmu staršieho pracovníka, ktorý odchádza do dôchodku z plateného zamestnania pred dosiahnutím zákonom stanoveného dôchodkového veku kvôli zníženiu počtu pracovných miest z ekonomických dôvodov, prispievajú na náklady na školenie alebo preškolenie ľudí hľadajúcich zamestnanie, alebo pomáhajú nezamestnaným osobám uhradiť náklady na cestovanie alebo premiestňovanie sa s cieľom získania zamestnania.

Obsahuje:

 úplnú podporu v nezamestnanosti: dávky kompenzujúce stratu zárobku pokiaľ je osoba schopná a ochotná pracovať, ale nie je schopná nájsť si vhodné zamestnanie, zahrňujúc osoby, ktoré predtým neboli zamestnané,

 čiastočnú podporu v nezamestnanosti: dávky kompenzujúce stratu mzdy alebo platu z dôvodu oficiálnych opatrení na skrátenie pracovného času, a/alebo prerušovaných pracovných plánov, bez ohľadu na ich príčinu (hospodársky pokles alebo spomalenie, poruchy zariadenia, klimatické podmienky, nehody atď.) pokiaľ vzťah zamestnávateľ/zamestnanec trvá,

 skorší odchod do dôchodku z dôvodov trhu práce: pravidelné platby starším pracovníkom, ktorí odišli do dôchodku pred dosiahnutím štandartného dôchodkového veku z dôvodu nezamestnanosti alebo zníženia pracovných miest spôsobeného ekonomickými opatreniami, ako sú reštrukturalizácia priemyselného sektora alebo podniku. Tieto platby sa spravidla zastavia, keď príjemca dávky získa nárok na starobný dôchodok,

 príspevok na odborné školenie: platby z fondov sociálneho zabezpečenia alebo verejných agentúr vybraným skupinám osôb z aktívneho obyvateľstva, ktoré sa zúčastňujú na školiacich programoch, ktoré majú rozvinúť ich schopnosť zamestnať sa,

 mobilitu a presídlenie: platby z fondov sociálneho zabezpečenia alebo verejných agentúr nezamestnaným osobám, povzbudiť ich pri sťahovaní do inej lokality alebo pri zmene ich povolania s cieľom nájdenia alebo získania práce,

 odstupné a platbu pri ukončení pracovného pomeru (dávky kompenzujúce zamestnancom ukončenie zamestnania predtým ako zamestnanec nadobudol normálny dôchodkový vek pre danú prácu),

 kompenzáciu pri nadbytočnosti: finančná čiastka vyplácaná zamestnancom, ktorí boli prepustení bez vlastného zavinenia podnikom, ktorý ukončuje alebo znižuje svoje činnosti,

 iné peňažné dávky: iná finančná pomoc, najmä platby dlhodobo nezamestnaným.

Neobsahuje:

 rodinné prídavky vyplácané za nezaopatrené deti (ktoré sú zahrnuté pod „Rodinné prídavky/prídavky na deti“ (HY050G)).

2.5.1.4.   Starobné dávky (PY100G)

Starobná funkcia predstavuje ustanovenie sociálnej ochrany pred rizikami spojenými so starobou, stratou príjmu, nedostatočným príjmom, nedostatkom nezávislosti pri vykonávaní denných úloh, obmedzenou účasťou na sociálnom živote atď.

Starobné dávky zahrňujú dávky, ktoré poskytujú náhradu príjmu, keď stará osoba odíde do dôchodku z trhu práce alebo garantujú určitý príjem, keď osoba dosiahla predpísaný vek.

Obsahujú:

 starobné dôchodky: pravidelné platby určené na zachovanie príjmu príjemcu po odchode do dôchodku z plateného zamestnania v štandardnom veku alebo podporujú príjem starších osôb,

 predpokladané starobné dôchodky: pravidelné platby určené na zachovanie príjmu príjemcov, ktorí odchádzajú do dôchodku pred štandartným vekom ako je definovaný v príslušnej schéme alebo v odporúčanej schéme. Toto sa môže vyskytnúť s alebo bez zníženia bežného dôchodku,

 čiastočné starobné dôchodky: pravidelné platby časti plného starobného dôchodku starším pracovníkom, ktorí pracujú naďalej, ale skrátia svoj pracovný čas alebo ktorých príjem z odbornej činnosti je pod definovaným stropom,

 príspevky za opatrovanie: dávky vyplácané starším ľuďom, ktorí potrebujú častú alebo sústavnú pomoc, pomáhajúce im uhradiť mimoriadne náklady ošetrovania (iné ako lekárska starostlivosť), keď dávka nie je náhradou uznaného výdavku,

 dávky pre pozostalých vyplácané po dosiahnutí štandartného veku pre odchod do dôchodku,

 peňažné dávky v invalidite vyplácané po dosiahnutí štandartného veku pre odchod do dôchodku,

 paušálne platby v deň obvyklého odchodu do dôchodku,

 iné peňažné dávky: iné pravidelné alebo jednorazové dávky vyplácané pri odchode do dôchodku alebo z dôvodu staroby, ako sú kapitálové sumy vyplácané ľuďom, ktorí celkom nespĺňajú podmienky pre pravidelné starobné dôchodky, alebo ktorí boli členmi systému navrhnutého na poskytovanie kapitálových súm iba pri odchode do dôchodku,

Neobsahujú:

 rodinné prídavky na nezaopatrené deti (ktoré sú zahrnuté pod „Rodinné prídavky/prídavky na deti“ (HY050G)),

 dávky pri skoršom odchode do dôchodku vyplácané z dôvodov trhu práce alebo v prípade zníženej pracovnej schopnosti (sú zahrnuté jednotlivo pod „Podpora v nezamestnanosti“ (PY090G) alebo pod „Dávky v invalidite“ (PY130G)),

 dávky vyplácané starším osobám, ktorí potrebujú častú alebo sústavnú pomoc, na pomoc im uhradiť mimoriadne náklady ošetrovania, keď dávky sú náhradou za uznaný výdavok.

2.5.1.5.   Dávky pre pozostalých (PY110G)

Dávky pre pozostalých predstavujú dávky, ktoré poskytujú dočasný alebo trvalý príjem pre osoby v preddôchodkovom veku po smrti ich manžela/manželky, partnera alebo najbližšieho príbuzného, zvyčajne, keď tento predstavoval hlavného živiteľa príjemcu.

Pozostalí, ktorí prichádzajú do úvahy, môžu byť manžel/manželka alebo bývalý manžel/manželka zosnulej osoby, jeho alebo jej deti, vnúčatá, rodičia alebo iní príbuzní. V niektorých prípadoch môžu byť dávky vyplácané tiež niekomu mimo rodiny.

Dávka pre pozostalých dávka je spravidla priznaná na základe odvodeného práva, t. j. práva pôvodne patriaceho inej osobe, ktorej smrť je podmienkou na priznanie dávky.

Obsahujú:

 pozostalostný dôchodok: pravidelná platba ľuďom, ktorých nárok je odvodený z ich vzťahu k zosnulej osobe chránenou systémom (vdova, vdovec, siroty alebo podobný),

 pohrebné: jednorázová platba niekomu, koho nárok je odvodený zo vzťahu so zosnulou osobou (vdova, vdovec, siroty alebo podobný),

 iné peňažné dávky: iné pravidelné alebo jednorázové platby vyplácané na základe odvodeného práva pozostalého.

Neobsahujú:

 rodinné prídavky vyplácané za nezaopatrené deti (ktoré sú zahrnuté pod „Rodinné prídavky/prídavky na deti“ (HY050G)),

 náklady na pohreb,

 dodatočné platby vyplácané zamestnávateľom iným oprávneným osobám ako dodatok k nárokovateľným dávkam pre pozostalých zo systémov sociálneho poistenia, keď takéto platby nemôžu byť oddelene a jednoznačne identifikovateľné ako sociálne dávky (takéto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)),

 pozostalostné dávky vyplácané po dosiahnutí štandardného veku na odchod do dôchodku (tieto platby sú zahrnuté pod „Starobné dávky“ (PY100G)).

2.5.1.6.   Nemocenské dávky (PY120G)

Nemocenské dávky predstavujú peňažné dávky, ktoré úplne alebo sčasti nahradzujú stratu zárobkov počas dočasnej neschopnosti pracovať kvôli chorobe alebo úrazu.

Obsahujú:

 platenú pracovnú neschopnosť: paušálne platby alebo platby závislé od výšky zárobku kompenzujúce chránenú osobu celkom alebo sčasti za stratu zárobku spôsobenú dočasnou neschopnosťou pracovať kvôli chorobe alebo úrazu. Tieto dávky môžu byť vyplácané nezávislými systémami sociálnej ochrany, ale môžu byť tiež poskytované zamestnávateľom vo forme pokračujúcej platby mzdy a platu počas obdobia choroby,

 platenú neschopnosť v prípade choroby alebo úrazu nezaopatreného dieťaťa,

 iné peňažné dávky: rôznorodé platby vyplácané chráneným ľuďom v súvislosti s chorobou alebo úrazom.

Neobsahujú:

 peňažné dávky, ktoré nahrádzajú stratu zárobku počas dočasnej pracovnej neschopnosti ako dôsledok tehotenstva (tieto platby sú zahrnuté pod „Rodinné prídavky/prídavky na deti“ (HY050G)),

 peňažné dávky, ktoré nahrádzajú stratu zárobku počas dočasnej pracovnej neschopnosti ako dôsledok invalidity (tieto platby sú zahrnuté pod „Dávky v invalidite“ (PY130G)),

 platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia zamestnancovi náhradou za mzdy a platy prostredníctvom systému sociálneho poistenia, ak nie je schopný pracovať z dôvodu choroby, keď takáto platba nemôže byť oddelene a jednoznačne identifikovateľná ako sociálna dávka (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)),

 dodatočné platby vyplácané zamestnávateľmi zamestnancovi ako náhrada nárokovateľnej dávky v prípade zdravotnej dovolenky zo systému sociálneho zabezpečenia, keď takéto platby nemôžu byť oddelene a jednoznačne identifikovateľné ako sociálne dávky (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)).

2.5.1.7.   Dávky v invalidite (PY130G)

Dávky v invalidite predstavujú dávky, ktoré poskytujú príjem osobám, ktoré nedosiahli štandardný vek na odchod do dôchodku, ktorých schopnosť pracovať a zarábať je znížená pod minimálnu hranicu stanovenú legislatívou pre telesnú alebo mentálnu invaliditu.

Invalidita je celková alebo čiastočná neschopnosť zapojiť sa do ekonomických aktivít alebo viesť bežný život v dôsledku telesného alebo mentálneho postihnutia, ktoré býva buď trvalé, alebo trvá dlhšie, ako je minimálne určená hranica.

Obsahujú:

 invalidný dôchodok: pravidelné platby určené na zachovanie alebo podporu príjmu niekoho, kto nedosiahol štandardný vek na odchod do dôchodku, kto trpí invaliditou, ktorá znižuje jeho/jej schopnosť pracovať alebo zarábať pod minimálnu hranicu stanovenú legislatívou,

 skorší odchod do dôchodku v prípade zníženej pracovnej schopnosti: pravidelné platby starším pracovníkom, ktorí odišli do dôchodku pred dosiahnutím štandardného veku na odchod do dôchodku ako dôsledok zníženej pracovnej schopnosti. Tieto dôchodky sa spravidla zastavia, keď príjemca dávky získa nárok na starobný dôchodok,

 opatrovateľské príspevky: dávky vyplácané invalidným osobám, ktorí nedosiahli štandartný vek na odchod do dôchodku, potrebujú častú alebo sústavnú pomoc, pomáhajúce im uhradiť mimoriadne náklady ošetrovania (iné ako lekárska starostlivosť). Dávka nesmie byť náhradou uznaného výdavku,

 ekonomická integrácia postihnutých: príspevky vyplácané invalidným osobám, keď vykonávajú prácu prispôsobenú na ich podmienky, spravidla v chránenej prevádzke alebo keď sa zúčastnia odborného školenia,

 dávky v invalidite pre invalidné deti z ich vlastného nároku bez ohľadu na závislosť,

 iné peňažné dávky: pravidelné alebo jednorazové platby, ktoré nespadajú pod uvedené položky, ako je príležitostná podpora príjmu a pod.

Neobsahujú:

 dávky poskytované, aby úplne alebo sčasti nahradili zárobok počas dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej chorobou alebo úrazom (tieto dávky sú zahrnuté pod „Nemocenské dávky“ (PY120G)),

 rodinné prídavky vyplácané príjemcom dávok v invalidite (tieto dávky sú zahrnuté pod „Rodinné prídavky/prídavky na deti“ (HY050G)),

 dávky vyplácané doteraz žijúcim rodinným príslušníkom invalidných osôb, ako dôchodky (tieto dávky sú zahrnuté pod „Dávky pre pozostalých“ (PY110G)),

 dávky, ktoré sú náhradou uznaného výdavku,

 peňažné dávky v invalidite vyplácané po dosiahnutí štandardného veku na odchod do dôchodku (tieto dávky sú zahrnuté v zložke „Starobné dávky“ (PY100G)),

 platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia zamestnancovi alebo bývalému zamestnancovi náhradou za mzdy a platy prostredníctvom systému sociálneho poistenia, ak nie je schopný pracovať z dôvodu invalidity, keď takáto platba nemôže byť oddelene a jednoznačne identifikovateľná ako sociálna dávka (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)),

 dodatočné platby, ktoré vyplácajú zamestnávatelia zamestnancovi alebo bývalému zamestnancovi ako náhradu nárokovateľnej dávky v prípade platenej neschopnosti zo systému sociálneho poistenia, keď takéto platby nemôžu byť oddelene a jednoznačne identifikovateľné ako sociálne dávky (tieto platby sú zahrnuté pod „Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem“ (PY010G)).

2.5.1.8.   Príspevky na vzdelanie (PY140G)

Príspevky na vzdelanie sa vzťahujú na granty, štipendiá a inú podporu vzdelávania prijatú študentmi.

2.5.1.9.   Sociálne vylúčenie, inde neklasifikované

Sociálne dávky vo význame „Sociálne vylúčenie, inde neklasifikované“ sa vzťahujú na „sociálne vylúčených“ alebo „na tých, s rizikom sociálneho vylúčenia“. Všeobecne, cieľové skupiny môžu byť identifikované (popri iných) ako chudobné osoby, migranti, utečenci, drogovo závislí, alkoholici alebo obete násilnej trestnej činnosti.

Obsahuje:

 podporu príjmu: pravidelné platby osobám s nedostatočnými zdrojmi. Podmienky pre nárokovateľnosť sa môžu týkať nielen osobných zdrojov, ale aj národnosti, bydliska, veku, pracovnej schopnosti a rodinného stavu. Dávky môžu mať dočasné alebo neobmedzené trvanie; môžu byť vyplácané jednotlivcovi alebo rodine a môžu byť poskytnuté centrálnou alebo miestnou vládou,

 iné peňažné dávky: podpora chudobným a nechráneným osobám ako pomoc na zmiernenie chudoby alebo pomoc v ťažkých situáciách. Tieto dávky môžu byť vyplácané súkromnými neziskovými organizáciami.

2.5.2.   Pravidelne prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami (HY080G)

Pravidelne prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami predstavujú pravidelné finančné čiastky prijaté počas príjmového referenčného obdobia od iných domácností alebo osôb.

Obsahujú:

 povinné alimenty a podporu dieťaťa,

 dobrovoľné alimenty a podporu dieťaťa prijaté na pravidelnom základe,

 pravidelnú peňažnú podporu od iných osôb ako členov domácnosti,

 pravidelnú peňažnú podporu od domácností z iných krajín.

Neobsahujú:

 bezplatné alebo dotované ubytovanie poskytované inou domácnosťou (ktoré je zahrnuté pod „Imputované nájomné“ (HY030G)).

2.6.   Iný prijatý príjem

2.6.1.   Príjem osôb mladších ako 16 rokov (HY110G)

Príjem osôb mladších ako 16 rokov je definovaný ako hrubý príjem prijatý všetkými členmi domácnosti mladšími ako 16 rokov počas príjmového referenčného obdobia.

Neobsahuje:

 transfery medzi členmi domácnosti,

 príjem zberaný na úrovni domácnosti (t. j. premenné HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G a HY090G).

2.7.   Splátky úrokov

2.7.1.   Úroky platené z hypotéky (HY100G)

Úroky platené z hypotéky predstavujú celkovú hrubú sumu úrokov z hypotéky na hlavné bývanie domácnosti počas príjmového referenčného obdobia pred odčítaním akéhokoľvek daňového dobropisu alebo položky odpočítateľnej z dane (daňovej úľavy).

Neobsahujú:

 akékoľvek iné splátky hypotéky, buď úroky, alebo istiny vykonané v rovnakom čase ako poistenie hypotéky alebo poistenie domácnosti a jej častí,

 splátky opätovných hypoték na získanie peňazí na účely bývania (napr. opravy, renovácie, údržba atď.) alebo na iné účely ako bývanie,

 splátky istiny alebo kapitálovej sumy.

2.8.   Platené bežné transfery

Platené bežné dávky sa delia na:

1. Daň z príjmu a príspevky na sociálneho poistenia (HY140G);

2. Pravidelné dane z majetku (HY120G);

3. Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie (PY030G);

4. Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami (HY130G).

2.8.1.   Daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia (HY140G)

Daň z príjmu predstavuje dane z príjmu, zisky a kapitálové výnosy. Tieto sú vypočítané na základe skutočného alebo predpokladaného príjmu osoby, domácnosti alebo daňovej jednotky. Zahrňujú dane vypočítané z držby majetku, pôdy alebo nehnuteľnosti, keď táto držba je použitá ako základ pre odhad príjmu ich vlastníkov.

Dane z príjmu obsahujú:

 dane z príjmu osoby, domácnosti alebo daňovej jednotky (príjem zo zamestnania, majetku, podnikania, dôchodku atď.) zahrňujúc dane odpočítané zamestnávateľmi (platenie daní zároveň s výplatou), iné dane na vstupe a dane z príjmu vlastníkov do podniku nezapísaného do obchodného registra platené počas príjmového referenčného obdobia,

 formou výnimky, členské štáty používajúce údaje z registrov a iné členské štáty, pre ktoré je toto najvhodnejší spôsob, môžu oznamovať dane z „prijatého príjmu“ v ročnom referenčnom období, iba ak to okrajovo ovplyvní porovnateľnosť,

 akékoľvek preplatky na dani prijaté počas príjmového referenčného obdobia, súvisiace so zaplatenou daňou z príjmu prijatou počas príjmového referenčného obdobia alebo predchádzajúcich rokov. Táto hodnota sa berie do úvahy ako zníženie zaplatenej dane,

 akékoľvek úroky účtované z nedoplatkov na splatných daniach a akékoľvek pokuty uložené daňovými orgánmi.

Neobsahujú:

 poplatky platené za poľovanie, strieľanie a rybárske práva.

Príspevky na sociálne poistenie predstavujú príspevky zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, nezamestnaných, dôchodcov a akékoľvek iné príspevky (ak je to použiteľné) zaplatené počas príjmového referenčného obdobia buď do povinných vládnych alebo zamestnávateľských systémov sociálneho poistenia (dôchodkové, zdravotné atď.).

2.8.2.   Pravidelné dane z majetku (HY120G)

Pravidelné dane z majetku predstavujú dane, ktoré sú platené pravidelne z dôvodu vlastníctva alebo užívania pôdy alebo budov vlastníkmi a súčasné dane z čistého z majetku a z iných aktív (šperky, ostatné vonkajšie známky majetku). Pravidelné dane z majetku, ktoré sa uvádzajú, sú tie, ktoré sú platené počas príjmového referenčného obdobia.

Pravidelné dane z majetku zahrňujú akékoľvek úroky účtované z nedoplatkov na splatných daniach a akékoľvek pokuty uložené daňovými úradmi platené počas príjmového referenčného obdobia, a dane z majetku platené priamo daňovým úradom nájomníkmi počas príjmového referenčného obdobia.

Neobsahuje:

 jednorazové dane, ako dane z dedičstva, v súvislosti s úmrtím alebo dane z inter vivos darov (medzi živými),

 dane vypočítané z držby majetku, pôdy alebo nehnuteľností, keď táto držba je použitá ako základ pre odhad príjmu ich vlastníkov (tieto dane sú zahrnuté pod „Daň z príjmu a príspevky na sociálne poistenie“ (HY140G)),

 dane z pôdy, budov alebo iných aktív vlastnených alebo prenajatých podnikmi a používaných na výrobu (tieto dane sú považované za dane z výroby a odpočítané od trhovej výroby pri príjme zo samostatnej zárobkovej činnosti tvoriacej zložku „Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti“ (vrátane honorárov) (PY050G)).

2.8.3.   Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie (PY030G)

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie sú definované v príjme zamestnanca.

2.8.4.   Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami (HY130G)

Pravidelné platené peňažné transfery dávky medzi domácnosťami predstavujú pravidelné peňažné čiastky platené počas príjmového referenčného obdobia iným domácnostiam.

Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami obsahujú:

 povinné alimenty a podporu dieťaťa,

 dobrovoľné alimenty a podporu dieťaťa platené na pravidelnom základe,

 pravidelnú peňažnú podporu iným osobám ako členom domácnosti,

 pravidelnú peňažnú podporu domácnostiam v iných krajinách.

3.   ZLOŽKY ČISTÉHO PRÍJMU

Zložky čistého príjmu sú odvodené z príslušných zložiek hrubého príjmu po odpočítaní čistej hodnoty uplatnenej dane a príspevkov sociálneho poistenia.

Čisté zložky môžu byť uvedené:

1. čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálne príspevky;

2. čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov;

3. čistá hodnota sociálnych príspevkov.

4.   CELKOVÝ HRUBÝ A DISPONIBILNÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI

4.1.   Celkový hrubý príjem domácnosti (HY010G) je vypočítaný ako:

Suma zložiek hrubého príjmu všetkých členov domácnosti (hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (PY010G); hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania (PY020G); sociálne príspevky zamestnávateľa (odvody do poistných fondov) (PY030G); hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050G); hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu (PY070G); podpora v nezamestnanosti (PY090G); starobné dávky (PY100G); dávky pre pozostalých (PY110G); nemocenské dávky (PY120G); dávky v invalidite (PY130G) a príspevky na vzdelanie (PY140G)) plus zložky hrubého príjmu na úrovni domácnosti (imputované nájomné (HY030G); príjem z prenájmu majetku alebo pozemku (HY040G); rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050G); sociálne vylúčenie, inde neklasifikované (HY060G); príspevky na bývanie (HY070G); pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami (HY080G); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra (HY090G); príjem osôb mladších ako 16 rokov (HY110G)) mínus úroky platené z hypotéky (HY100G).

4.2.   Celkový disponibilný príjem domácnosti (HY020) môže byť vypočítaný ako:

Suma zložiek hrubého príjmu všetkých členov domácnosti (hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (PY010G); hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania (PY020G); sociálne príspevky zamestnávateľa (odvody do poistných fondov) (PY030G); hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050G); hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu (PY070G); podpora v nezamestnanosti (PY090G); starobné dávky (PY100G); dávky pre pozostalých (PY110G); nemocenské dávky (PY120G); dávky v invalidite (PY130G) a príspevky na vzdelanie (PY140G)) plus zložky hrubého príjmu na úrovni domácnosti (imputované nájomné (HY030G); príjem z prenájmu majetku alebo pozemku (HY040G); rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050G); sociálne vylúčenie, inde neklasifikované (HY060G); príspevky na bývanie (HY070G); pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami (HY080G); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra (HY090G); príjem osôb mladších ako 16 rokov (HY110G)) mínus (príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie (PY030G); úroky platené z hypotéky (HY100G); pravidelné dane z majetku (HY120G); pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami (HY130G); daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia (HY140G)).

Premenná HY140G obsahuje zaplatenie/príjem daňového vyrovnania z príjmu, hodnotu uplatnenej dane z príjmov a príspevky sociálneho poistenia (ak je to použiteľné).

Alebo ako:

Suma zložiek čistého príjmu (hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov) všetkých členov domácnosti (hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (PY010N); nepeňažný príjem zo zamestnania (PY020N); peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) (PY050N); hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu (PY070N); podpora v nezamestnanosti (PY090N); starobné dávky (PY100N); dávky pre pozostalých (PY110N); nemocenské dávky (PY120N); dávky v invalidite (PY130N) a príspevky na vzdelanie (PY140N)) plus zložky čistého príjmu (hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov) na úrovni domácnosti (imputované nájomné (HY030N); príjem z prenájmu majetku alebo pozemku (HY040N); rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050N); sociálne vylúčenie, inde neklasifikované (HY060N); príspevky na bývanie (HY070N); pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami (HY080N); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra (HY090N); príjem osôb mladších ako 16 rokov (HY110N)) mínus (úroky platené z hypotéky (HY100N); pravidelné dane z majetku (HY120G); pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami (HY130N); zaplatenie/prijatie daňového vyrovnania príjmu (HY145N)).

Alebo ako:

Suma zložiek príjmu všetkých členov domácnosti plus zložky príjmu na úrovni domácnosti, z ktorých niektoré sú čisté (čistá hodnota dane z príjmu a čistá hodnota sociálnych príspevkov alebo obe čisté hodnoty) iné sú hrubé, alebo všetky sú čisté, ale niektoré z nich sú po odpočítaní zrážky zo základu, iné po odpočítaní sociálnych príspevkov alebo po odpočítaní oboch, iba je odpočítaná daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia (HY140N), pravidelné dane z majetku, pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami a príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie.

V tomto prípade HY140N by mohlo obsahovať zaplatenie/príjem daňového vyrovnania z príjmu, hodnotu uplatnenej dane z príjmov a príspevky sociálneho poistenia pre niektoré zložky príjmu.

4.3.   Celkový disponibilný príjem domácnosti pred sociálnymi transfermi inými ako starobné dávky a dávky pre pozostalých (HY022) je definovaný ako:

Celkový disponibilný príjem (HY020) mínus celkové čisté transfery, plus starobné dávky (PY100N) a dávky pre pozostalých (PY110N) (t. j. celkový disponibilný príjem (HY020) mínus podpora v nezamestnanosti (PY090N); nemocenské dávky (PY120N); dávky v invalidite (PY130N); príspevky na vzdelanie (PY140N); rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050N); sociálne vylúčenie, inde neklasifikované (HY060N) a príspevky na bývanie (HY070N)).

4.4.   Celkový disponibilný príjem domácnosti pred sociálnymi transfermi zahrňujúcimi starobné dávky a dávky pre pozostalých (HY023) je definovaný ako:

Celkový disponibilný príjem (HY020) mínus celkové čisté transfery (podpora v nezamestnanosti (PY090N); starobné dávky (PY100N); dávky pre pozostalých (PY110N); nemocenské dávky (PY120N); dávky v invalidite (PY130N); príspevky na vzdelanie (PY140N); rodinné prídavky/prídavky na deti (HY050N); sociálne vylúčenie, inde neklasifikované (HY060N) a príspevky na bývanie (HY070N)).

5.   INÉ POLOŽKY, KTORÉ SA NEPOVAŽUJÚ ZA SÚČASŤ PRÍJMU

5.1.   Príspevky do súkromných dôchodkových systémov (PY035G)

Príspevky tvorené do súkromných dôchodkových systémov na individuálne dôchodkové sporenie počas príjmového referenčného obdobia sa vzťahujú na dôchodkové poistenie uzatvorené jednotlivými domácnosťami z ich vlastnej iniciatívy a pre ich vlastný prospech, nezávisle od ich zamestnávateľov alebo vlády a mimo akéhokoľvek systému sociálneho poistenia.

Tieto príspevky predstavujú doplnok k dôchodkom zo súkromných systémov sporenia (iné ako tie, ktoré sú zahrnuté pod ESSPROS) (PY080G).

Obsahujú: príspevky do individuálnych dôchodkových fondov súvisiacich so starobou, pozostalými, chorobou, invaliditou a nezamestnanosťou.

5.2.   Dôchodky zo súkromných systémov (iné ako tie, ktoré sú zahrnuté pod ESSPROS) (PY080G)

Pravidelné dôchodky zo súkromných systémov (iné ako tie, ktoré sú zahrnuté pod ESSPROS) sa vzťahujú na dôchodky a rentu prijatú počas príjmového referenčného obdobia vo forme úrokov alebo dividend z individuálnych súkromných fondov poistenia, t. j. plne organizovaných systémov, kde príspevky sú plne podľa vôle prispievateľa, nezávisle od zamestnávateľov alebo vlády.

Obsahujú:

 starobné, pozostalostné, invalidné dôchodky, dôchodky v chorobe a nezamestnanosti prijaté ako úroky alebo dividendy z individuálnych súkromných fondov poistenia.

Neobsahujú:

 dôchodky z povinných vládnych systémov,

 dôchodky z povinných zamestnávateľských systémov.TABUĽKA 1

Cieľové premenné hrubého príjmu na úrovni zložiek

Zložky príjmu

Názov premennej

Cieľová premenná

2.1.  Hrubý príjem zo zamestnania

PY010G

Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (1)

PY020G

Hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania

PY030G

Sociálne príspevky zamestnávateľa (odvody do poistných fondov)

2.2.  Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti

PY050G

Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov)

PY070G

Hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu

2.3.  Imputované nájomné

HY030G

Imputované nájomné

2.4.  Príjem z majetku

HY090G

Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra

HY040G

Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku

2.5.  Prijaté bežné transfery

 
 

Sociálne dávky

 

HY050G

Rodinné prídavky/prídavky pre deti

 

HY060G

Sociálne vylúčenie, inde neklasifikované

 

HY070G

Príspevky na bývanie

 

PY090G

Podpora v nezamestnanosti

 

PY100G

Starobné dávky

 

PY110G

Dávky pre pozostalých

 

PY120G

Nemocenské dávky

 

PY130G

Dávky v invalidite

 

PY140G

Príspevky na vzdelanie

Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami

 

HY080G

Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami

2.6.  Iný prijatý príjem

HY110G

Príjem osôb mladších ako 16 rokov

2.7.  Splátky úrokov

HY100G

Úroky platené z hypotéky

2.8.  Platené bežné transfery

HY140G

Daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia

HY120G

Pravidelné dane z majetku

PY030G

Sociálne príspevky zamestnávateľa (odvody do poistných fondov)

HY130G

Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami

(1)   Z praktických dôvodov niektoré zložky príjmu môžu byť zahrnuté v iných (napríklad firemné auto, ktoré je pôvodne zahrnuté v nepeňažnom príjme zo zamestnania, môže byť započítané do peňažného príjmu zo zamestnania.)TABUĽKA 2

Cieľové premenné čistého príjmu na úrovni zložiek

Zložky príjmu

Meno premennej

Cieľová premenná

2.1.  Čistý príjem zo zamestnania

PY010N

Čistý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem (1)

PY020N

Čistý nepeňažný príjem zo zamestnania

2.2.  Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti

PY050N

Čisté peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej činnosti (vrátane honorárov)

PY070N = PY070G

Hodnota výrobkov vyrobených pre vlastnú spotrebu

2.3.  Imputované nájomné

HY030N = HY030G

Imputované nájomné

2.4.  Príjem z majetku

HY090N

Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do podniku nezapísaného do obchodného registra

HY040N

Príjem z prenájmu majetku alebo pozemku

2.5.  Prijaté bežné transfery

 
 

Sociálne dávky

 

HY050N

Rodinné prídavky/prídavky na deti

 

HY060N

Sociálna položka, inde neklasifikovaná

 

HY070N

Príspevky na bývanie

 

PY090N

Podpora v nezamestnanosti

 

PY100N

Starobné dávky

 

PY110N

Dávky pre pozostalých

 

PY120N

Nemocenské dávky

 

PY130N

Dávky v invalidite

 

PY140N

Príspevky na vzdelanie

Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami

 

HY080N

Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami

2.6.  Iný prijatý príjem

HY110N

Príjem osôb mladších ako 16 rokov

2.7.  Splátky úrokov

HY100N

Úroky platené z hypotéky

2.8.  Platené bežné transfery

HY140N

Daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia

HY145N

Zaplatenie/príjem daňového vyrovnania

HY120N = HY120G

Pravidelné dane z majetku

HY130N

Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami

(1)   Z praktických dôvodov niektoré zložky príjmu môžu byť zahrnuté v iných (napríklad, firemné auto, ktoré je pôvodne zahrnuté v nepeňažnom príjme zo zamestnania) môže byť započítané do peňažného príjmu zo zamestnania.

Ak v zložke príjmu neboli zo základu odpočítané dane ani príspevky na sociálne zabezpečenie, táto zložka príjmu sa považuje za „hrubú“.TABUĽKA 3

Iné položky, ktoré sa nepovažujú za časť príjmu

Iné položky, ktoré sa nepovažujú za časť príjmu

Názov premennej

Cieľová premenná

Príspevky do a dôchodky z individuálnych súkromných dôchodkových fondov (1)

Príspevky do individuálnych súkromných dôchodkových fondov

PY035G = PY035N

Príspevky do individuálnych súkromných dôchodkových fondov

Dôchodky z individuálnych súkromných fondov

PY080G

Dôchodky z individuálnych súkromných fondov (hrubé)

Dôchodky z individuálnych súkromných fondov

PY080N

Dôchodky z individuálnych súkromných fondov (čisté)

(1)   Tieto premenné budú povinné od začiatku EU-SILC
PRÍLOHA II

POSKYTOVANIE ÚDAJOV O PRÍJME

1.

Základným cieľom EU-SILC je poskytnúť stabilné a porovnateľné údaje o celkovom disponibilnom príjme domácnosti, celkovom disponibilnom príjme domácnosti pred transfermi (inými ako starobné dávky a dávky pre pozostalých; vrátane starobných dávok a dávok pre pozostalých), celkovom hrubom príjme a hrubom príjme na úrovni zložiek.

2.

Tento cieľ sa dosiahne v dvoch krokoch, v ktorých členským štátom bude povolený odklad poskytnutia niektorých z uvedených údajov až do skončenia prvého roku ich fungovania. Jediné údaje, ktorých poskytnutie nebude povinné od prvého roku fungovania, sú tieto:

 nepeňažné zložky príjmu zamestnanca (s výnimkou firemného auta, ktoré sa započíta od prvého roku fungovania) a príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, imputovaného nájomného a splátky úrokov. Tieto budú dobrovoľné od prvého roku fungovania a povinné od roku 2007,

 hrubé sociálne príspevky zamestnávateľa budú zahrnuté od roku 2007, ak výsledky štúdií uskutočniteľnosti budú pozitívne.

3.

►M1  

Odchylne od odseku 2 sa Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku, Poľsku a Lotyšsku povoľuje neposkytovať údaje o hrubom príjme od prvého roka zisťovania. Tieto štáty však tieto údaje poskytnú čo najskôr a v každom prípade najneskôr do roku 2007.

 ◄

Výnimkou z odseku 2 je Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Portugalsku povolené neposkytovať akékoľvek údaje o hrubom príjme od prvého roku ich fungovania. Tieto krajiny však urobia všetko pre poskytnutie týchto údajov čo najskôr a v každom prípade nie neskôr ako v roku 2007.

Medzitým, Komisia vypracuje hĺbkové štúdie o uskutočniteľnosti na túto tému v spolupráci s krajinami a poskytne spočiatku technickú podporu, aby pomohla krajinám uspokojiť túto požiadavku na veľký počet údajov.

Krajiny každoročne oznámia ich pokrok v uskutočňovaní čistého/hrubého prepočtu v ich kvalitatívnych správach.

4.

Ak Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Portugalsko nebudú schopné poskytovať údaje týkajúce sa hrubej zložky príjmu od prvého roku ich fungovania, bude požadovaná príslušná čistá príjmová zložka.

Týmto spôsobom bude zložka príjmu vždy zaznamenaná v rovnakej forme (hrubý poodpočítaní čistej hodnoty uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov; po odpočítaní čistej hodnoty uplatnenej dane z príjmov, po odpočítaní čistej hodnoty sociálnych príspevkov) podľa obvyklej špecifikácie pre túto zložku príjmu v krajine.( 1 ) Ú. v. ES L 165, 3.7.2003, s. 1.

( 2 ) Tým členským štátom, ktoré používajú v EU-SILC definíciu spoločnej domácnosti definovanú v ich národnom štatistickom systéme je povolené definovať „členstvo v domácnosti“ podľa tej definície.

( 3 ) Ak sú akékoľvek výrobky alebo služby poskytnuté na súkromné aj pracovné použitie, potom sa musí súkromné použitie ako časť z celkového použitia odhadnúť a aplikovať na celkovú hodnotu.

( 4 ) Sociálne dávky zahrnuté v EU-SILC, s výnimkou príspevkov na bývanie, sú obmedzené na peňažné dávky.

( 5 ) Aby sme získali presnejší obraz o blahobyte domácnosti, jednorázové dávky prijaté počas príjmového referenčného obdobia sa spracovávajú podľa technických odporúčaní Eurostatu. Rovnako by mali byť jednorazové sumy prijaté pred príjmovým referenčným obdobím brané do úvahy a imputované podľa odporúčaní Eurostatu.