2003R0091 — SK — 20.04.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

zo 16. decembra 2002

o štatistike železničnej dopravy

(Ú. v. ES L 014, 21.1.2003, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1192/2003 z 3. júla 2003,

  L 167

13

4.7.2003

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1304/2007 zo 7. novembra 2007,

  L 290

14

8.11.2007

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

zo 16. decembra 2002

o štatistike železničnej dopravyEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

po konzultáciách s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

železnice sú významnou časťou dopravných sietí spoločenstva;

(2)

Komisia potrebuje štatistiky o preprave tovaru a cestujúcich po železnici, aby mohla kontrolovať a rozvíjať spoločnú dopravnú politiku, ako aj dopravné prvky politiky týkajúcej sa regiónov a transeurópskych sietí;

(3)

štatistiky o bezpečnosti železníc Komisia vyžaduje s cieľom prípravy a monitorovania opatrení spoločenstva v oblasti dopravnej bezpečnosti;

(4)

štatistiky spoločenstva o železničnej doprave sú potrebné aj na plnenie kontrolných úloh predpokladaných v článku 10b smernice Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc spoločenstva ( 4 );

(5)

štatistiky spoločenstva o všetkých druhoch dopravy by mali spočívať na jednotnej koncepcii a normách, s cieľom dosiahnuť čo možno najväčšiu porovnateľnosť medzi druhmi dopravy;

(6)

reštrukturalizácia železničného sektoru podľa smernice 91/440/EHS, ako aj zmeny v druhu informácií vyžadovaných Komisiou a ostatnými užívateľmi štatistík spoločenstva o železničnej doprave majú za následok obsolentnosť ustanovení smernice Rady 80/1177/EHS zo 4. decembra 1980 o štatistických výkazoch o železničnej nákladnej doprave v rámci regionálnej štatistiky ( 5 ), z hľadiska zberu štatistických údajov od špecifických správ hlavných železničných sietí;

(7)

koexistencia verejných a súkromných železničných podnikov pôsobiacich na komerčnom železničnom dopravnom trhu, si vyžaduje jednoznačnú špecifikáciu štatistických informácií, ktoré by mali poskytovať všetky železničné podniky a ktoré by mal šíriť Eurostat;

(8)

v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 zmluvy je vytvorenie spoločných štatistických noriem, ktoré umožňujú zostavenie harmonizovaných údajov, opatrením, ktoré sa môže účinne uplatňovať len na úrovni spoločenstva; také normy by sa mali vykonávať v každom členskom štáte pod dohľadom subjektom a inštitúcií poverených zostavovaním úradných štatistík;

(9)

Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistikách spoločenstva ( 6 ) tvorí referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia;

(10)

opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii ( 7 );

(11)

v súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989, ktorým sa ustanovuje Výbor pre štatistické programy Európskych spoločenstiev ( 8 ), sa uskutočnili konzultácie s Výborom pre štatistický program ustanoveným podľa uvedeného rozhodnutia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je vytvorenie spoločných pravidiel zostavovania železničných dopravných štatistík spoločenstva.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vťahuje na všetky železnice v spoločenstve. Každý členský štát predloží štatistiky, ktoré sa vťahujú k železničnej doprave na jeho území. Keď železničný podnik pôsobí vo viac než jednom členskom štáte, príslušné vnútroštátne orgány požiadajú podniky, aby poskytli oddelené údaje za každý štát, v ktorom pôsobia tak, aby bolo možné zostaviť vnútroštátne štatistiky.

Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vyňať:

a) železničné podniky, ktoré prevádzkujú dopravu úplne alebo sčasti v rámci priemyselných alebo podobných zariadení, vrátane prístavov;

b) železničné podniky, ktoré poskytujú hlavne miestne turistické služby, ako sú napr. historické parné železnice.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

▼M1

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1. „vykazujúci štát“ znamená členský štát odovzdávajúci údaje Eurostatu;

2. „vnútroštátne orgány“ znamenajú vnútroštátne štatistické inštitúcie a ostatné orgány zodpovedné v každom členskom štáte za zhotovenie štatistík spoločenstva;

3. „železnica“ znamená dopravnú komunikáciu pozostávajúcu z koľajníc, používanú výlučne železničnými vozidlami;

4. „železničné vozidlo“ znamená mobilné zariadenie pohybujúce sa výlučne na koľajniciach buď svojou vlastnou silou (trakčné vozidlá), alebo ťahané iným vozidlom (osobné vozne, prípojné vozne, batožinové vozne a vagóny);

5. „železničný podnik“ znamená každý verejný alebo súkromný podnik, ktorý poskytuje služby zabezpečujúce železničnú prepravu tovaru a/alebo osôb. Nevzťahuje sa na podnik, ktorého jedinou obchodnou činnosťou je poskytovanie služieb zabezpečujúcich prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

6. „železničná nákladná doprava“ znamená prepravu tovaru medzi miestom nakládky a vykládky s použitím železničných vozidiel;

7. „železničná osobná doprava“ znamená prepravu cestujúcich medzi miestom nástupu a výstupu, s použitím železničných vozidiel. Nevzťahuje sa na prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

8. „metro“ (známe aj ako „podzemná dráha“, „metropolitná železnica“) znamená elektrickú železnicu na prepravu cestujúcich s kapacitou na zvládnutie veľkého objemu prepravy a charakterizovanú výhradným právom na cestu, vlakov skladajúcich sa z niekoľkých vozňov, vysokou rýchlosťou a rýchlym zrýchlením, komplexnou signalizáciou, ako aj chýbajúcimi úrovňovými križovatkami, aby bola možná vysoká frekvencia vlakov a vysokými nástupišťami. Metro je tiež charakterizované vzájomne blízko ležiacimi stanicami, pričom normálne vzdialenosti medzi stanicami sú od 700 do 1 200 m. „Vysoká rýchlosť“ vyplýva z porovnania s električkami a mestskými dráhami a tu znamená približne rýchlosť 30 až 40 km/h na krátke vzdialenosti, 40 až 70 km/h na dlhšie vzdialenosti;

9. „električka“ znamená osobné cestné vozidlo vybavené na sedenie viac než deviatich osôb (vrátane vodiča), ktoré je pripojené na elektrické vodiče alebo je poháňané dieselovým motorom a je viazané na koľajnice;

10. „mestské dráhy“ znamenajú železnicu určenú na prepravu cestujúcich, ktorá často používa elektricky poháňané koľajové vozne prevádzkované jednotlivo alebo v krátkych vlakoch na pevnej dvojkoľajnej trati. Stanice/zastávky sú od seba vzdialené obyčajne menej než 1 200 m. V porovnaní s metrom majú mestské dráhy ľahšiu konštrukciu, sú určené pre menšie objemy prepravy a zvyčajne jazdia pri nižších rýchlostiach. Je niekedy ťažké presne rozlíšiť mestskú dráhu a električku. Električky nie sú vo všeobecnosti oddelené od cestnej dopravy, ale mestské dráhy môžu byť oddelené od ostatných systémov;

11. „vnútroštátna doprava“ znamená železničnú dopravu medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte. Môže zahŕňať tranzit cez iný štát;

12. „medzinárodná doprava“ znamená železničnú dopravu medzi miestom (miestom nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte a miestom (nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) v inom štáte;

13. „tranzit“ znamená železničnú dopravu cez vykazujúci štát medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) mimo vykazujúceho štátu. Prepravy zahŕňajúce nakládku/nástup alebo vykládku/výstup tovaru/cestujúcich na hranici vykazujúceho štátu z iného druhu/na iný druh dopravy sa nepovažujú za tranzit;

14. „železničný cestujúci“ znamená každú osobu, okrem členov posádky vlaku, ktorá cestuje železnicou. Na účely štatistiky o nehodách sa započítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúšajú nastúpiť na pohybujúci sa vlak alebo vystúpiť z pohybujúceho sa vlaku;

15. „počet cestujúcich“ znamená počet ciest železničných cestujúcich, pričom každá cesta je definovaná ako pohyb z miesta nástupu na miesto výstupu, s prestupom z jedného železničného vozidla do druhého alebo bez prestupu. Ak cestujúci používajú služby viac než jedného železničného podniku, nemali by sa započítavať viac než jedenkrát;

16. „osobokilometer (oskm)“ znamená jednotku merania prepravy jedného cestujúceho železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

17. „hmotnosť“ znamená množstvo tovaru v tonách (1 000 kilogramov). Hmotnosť, ktorá sa berie do úvahy, popri hmotnosti prepravovaného tovaru, zahŕňa hmotnosť balenia a vlastnú hmotnosť kontajnerov, vymeniteľnej nadstavby, paliet, ako aj cestných vozidiel prepravovaných železnicou v priebehu kombinovanej dopravy. Ak sa na preprave tovaru podieľa viac než jeden železničný podnik, hmotnosť by sa nemala započítavať viac než jedenkrát;

18. „tonokilometer (tkm)“ znamená jednotku merania prepravy jednej tony (1 000 kg) tovaru železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

19. „vlak“ znamená jedno alebo niekoľko rušňov alebo koľajových vozidiel, alebo jedno koľajové vozidlo jazdiace samostatne, ktoré sa pod daným číslom alebo špecifickým označením pohybujú z počiatočného pevného východiskového bodu do koncového pevného bodu. Rušňový vlak, t. j. samotný pohybujúci sa rušeň, sa nepovažuje za vlak;

20. „vlakový kilometer (vlkm)“ znamená jednotku merania pohybu vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá vzdialenosť je, pokiaľ je známa, skutočne prejdená vzdialenosť; inak sa použije štandardná sieťová vzdialenosť medzi východiskovým a konečným bodom. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

21. „celovlaková zásielka“ znamená každú zásielku obsahujúcu jednu alebo viac vozňových zásielok jedného odosielateľa, prepravovaných v rovnakom čase z tej istej stanice, ktoré sú zasielané bez zmeny zloženia vlaku na adresu toho istého príjemcu zásielky v tej istej cieľovej stanici;

22. „celovozňová zásielka“ znamená každú zásielku tovaru, na prepravu ktorej sa vyžaduje osobitný nákladný vagón bez ohľadu na to, či je alebo nie je jeho celková kapacita;

23. „TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - jednotka zodpovedajúca 20 stopám)“ znamená štandardnú jednotku založenú na ISO kontajneri s dĺžkou 20 stôp (6,10 m), používanú ako štatistické meradlo prepravných prúdov alebo kapacít. Jeden štandardný ISO kontajner série 1 sa rovná 2 TEU. Vymeniteľné nadstavby pod 20 stôp zodpovedajú 0,75 TEU, od 20 stôp do 40 stôp 1,5 TEU a nad 40 stôp 2,25 TEU;

24. „závažná nehoda“ znamená každú nehodu, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená alebo ťažko zranená osoba, alebo značné poškodenie vozového parku, trate, iných zariadení alebo životného prostredia, alebo značné narušenie prepravy. Nevzťahuje sa na nehody v dielňach, skladoch a depách;

25. „nehoda s ťažkými zraneniami“ znamená každú nehodu, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená alebo ťažko zranená osoba. Nevzťahuje sa na nehody v dielňach, skladoch a depách;

26. „usmrtená osoba“ znamená každú osobu usmrtenú okamžite alebo osobu, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, s výnimkou samovrážd;

27. „ťažko zranená osoba“ znamená každú zranenú osobu, ktorá bola v dôsledku následkom nehody hospitalizovaná viac než 24 hodín, s výnimkou pokusu o samovraždu;

28. „nehoda, na ktorej sa podieľa preprava nebezpečného tovaru“ znamená každú nehodu alebo udalosť, ktorá je predmetom hlásenia v súlade s RID/ADR odsek 1.8.5;

29. „samovražda“ znamená konanie vedúce k úmyselnému samozraneniu so smrteľnými následkami, ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované príslušným vnútroštátnym orgánom;

30. „pokus o samovraždu“ znamená konanie vedúce k úmyselnému samozraneniu, ktorého výsledok je ťažké zranenie, ale nie smrť a ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované príslušným vnútroštátnym orgánom.

▼M3

2.  Komisia môže upraviť definície uvedené v odseku 1 a prijať doplňujúce definície potrebné na zabezpečenie harmonizácie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

▼B

Článok 4

Zber údajov

1.  Štatistiky, ktoré sa majú zostavovať, sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Ide o tieto typy údajov:

a) ročné štatistiky o nákladnej doprave - podrobné vykazovanie (príloha A);

b) ročné štatistiky o nákladnej doprave - zjednodušené vykazovanie (príloha B);

c) ročné štatistiky o osobnej doprave - podrobné vykazovanie (príloha C);

d) ročné štatistiky o osobnej doprave - zjednodušené vykazovanie (príloha D);

e) štvrťročné štatistiky o nákladnej a osobnej doprave (príloha E);

f) regionálne štatistiky o nákladnej a osobnej doprave (príloha F);

g) štatistiky o prepravných prúdoch na železničnej sieti (príloha G);

h) štatistiky o nehodách (príloha H);

▼M3

2.  V prílohách B a D sa vymedzujú požiadavky pre zjednodušené vykazovanie, ktoré môžu členské štáty použiť ako alternatívu k požiadavkám bežného podrobného vykazovania uvedeným v prílohách A a C za podniky, ktorých celkový prepravný výkon v preprave tovaru alebo cestujúcich je menší než 500 miliónov tonokilometrov alebo 200 miliónov osobokilometrov. Komisia môže uvedené prahové hodnoty upraviť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

▼B

3.  Členské štáty tiež musia v súlade s prílohou I vyhotoviť aj zoznam železničných podnikov, za ktoré zostavujú štatistiky.

4.  Na účely tohto nariadenia je tovar klasifikovaný v súlade s prílohou J. Nebezpečný tovar je okrem toho klasifikovaný v súlade s prílohou K.

▼M3

5.  Komisia môže upraviť obsah príloh. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

▼B

Článok 5

Zdroje údajov

1.  Členské štáty určia verejnú alebo súkromnú organizáciu, ktorá sa bude podieľať na zbere údajov požadovaných podľa tohto nariadenia.

2.  Potrebné údaje sa môžu získať použitím ľubovoľnej kombinácie nasledujúcich zdrojov:

a) povinné prehľady;

b) administratívne údaje, vrátane údajov zhromažďovaných regulačnými orgánmi;

c) postupy štatistických odhadov;

d) údaje poskytované odbornými organizáciami v železničnom sektore;

e) štúdie ad hoc (príležitostné).

3.  Vnútroštátne orgány prijmú opatrenia na koordináciu používaných zdrojov údajov a zabezpečia kvalitu štatistík odovzdávaných Eurostatu.

Článok 6

Odovzdanie štatistík Eurostatu

1.  Členské štáty odovzdajú Eurostatu štatistiky uvedené v článku 4.

2.  Spôsob odovzdávania štatistík uvedených v článku 4 sa stanoví v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2

Článok 7

Šírenie

1.  Štatistiky spoločenstva založené na údajoch špecifikovaných v prílohách A až H tohto nariadenia bude šíriť Eurostat. V tejto súvislosti a z hľadiska charakteristík európskeho železničného trhu, údaje považované za dôverné podľa článku 13 odseku 1 nariadenia Rady (ES) č. 322/97 sa môžu zverejniť, len ak:

a) sú už údaje prístupné pre verejnosť v členských štátoch; alebo

b) bol vopred daný výslovný súhlas dotknutých podnikov so zverejnením.

Vnútroštátne orgány požiadajú také podniky o povolenie uverejniť požadované údaje a informujú Eurostat o výsledku takej požiadavky pri odovzdávaní údajov Eurostatu.

2.  Informácie uvedené podľa prílohy I sa nesmú šíriť.

Článok 8

Kvalita štatistík

1.  Aby sa pomohlo členským štátom pri udržiavaní kvality štatistík, Eurostat vypracuje a uverejní metodologické odporúčania. Tieto odporúčania budú zohľadňovať najlepšiu prax vnútroštátnych orgánov, železničných podnikov a odborných organizácií v železničnom sektore.

2.  Kvalitu štatistických údajov hodnotí Eurostat. Na tento účel na požiadanie Eurostatu, členské štáty informujú Eurostat o metódach použitých pri zostavovaní štatistík.

Článok 9

Správa

Po troch rokoch zhromažďovania údajov, Komisia pošle Európskemu parlamentu a Rade správu o skúsenostiach získaných pri práci vykonávanej podľa tohto nariadenia, v prípade potreby sprevádzanú príslušnými návrhmi. Uvedená správa môže obsahovať výsledky hodnotenia kvality uvedeného v článku 8. Správa posúdi, nakoľko má na kvalitu železničných dopravných štatistík dopad uplatňovanie ustanovení o dôvernosti štatistík stanovených v nariadení (ES) č. 322/97 na predložené nariadenie. Posúdi tiež prospech vyplývajúci z dostupnosti štatistík v tejto oblasti, náklady na získanie takých štatistík a zaťaženie podnikov.

▼M3

Článok 10

Vykonávacie opatrenia

1.  Opatrenia na prenos údajov Eurostatu sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

2.  Komisia prijíma tieto vykonávacie opatrenia:

a) úprava prahových hodnôt pre zjednodušené vykazovanie (článok 4);

b) úprava definícií a prijatie doplňujúcich definícií (článok 3 ods. 2);

c) úprava obsahu príloh (článok 4);

d) špecifikácia informácii, ktoré sa poskytujú pre správy o kvalite a porovnateľnosti výsledkov (článok 8 ods. 2).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

Článok 11

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. a) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 12

Smernica 80/1177/EHS

1.  Členské štáty poskytnú výsledky za rok 2002 v súlade so smernicou 80/1177/EHS.

2.  Smernica 80/1177/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2003.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA AROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ DOPRAVE - PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

— tonách

— tonokilometroch

Pohyby nákladných vlakov vo:

— vlakových kilometroch

Počet prepravených intermodálnych prepravných jednotiek:

— počet

— TEU (dvadsať stopová rovnocenná jednotka) (pre kontajnery a vymeniteľné nadstavby)

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka A1: prepravený tovar, podľa typu prepravy

Tabuľka A2: prepravený tovar, podľa typu tovaru (príloha J)

Tabuľka A3: prepravený tovar (medzinárodná a tranzitná doprava), podľa štátu nakládky a vykládky

Tabuľka A4: prepravený tovar, podľa kategórie nebezpečného tovaru (príloha K)

Tabuľka A5: prepravený tovar, podľa druhu zásielky (nepovinný údaj)

Tabuľka A6: tovar prepravený v intermodálnych prepravných jednotkách, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A7: počet prepravených naložených intermodálnych prepravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A8: počet prepravených prázdnych prepravných dopravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka A9: pohyby nákladných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie pre tabuľky A1, A2 a A3

2003

Prvé referenčné obdobie pre tabuľky A4, A5, A6, A7, A8 a A9

2004

Poznámky

1.  Členenie prepravy je nasledujúce:

— vnútroštátna

— medzinárodná - vstupujúca

— medzinárodná - vystupujúca

— tranzitná

2.  Druh zásielky sa môže členiť takto:

— zásielky v ucelených vlakoch

— celovozňové zásielky

— iné zásielky

3.  Druh dopravnej jednotky sa člení takto:

— kontajnery a vymeniteľné nadstavby

— návesy (nesprevádzané)

— cestné vozidlá (sprevádzané)

4.  U tabuľky A3 sa môžu Eurostat a členské štáty dohodnúť na uľahčení konsolidácie údajov pochádzajúcich z podnikov v iných členských štátoch, aby bola zabezpečená koherencia týchto údajov.

5.  U tabuľky A4 členské štáty uvedú, na ktoré prípadné kategórie prepravy sa údaje nevzťahujú.

6.  Pokiaľ v prípade tabuliek A2 až A8 nie sú dostupné úplné informácie o tranzitnej doprave, členské štáty oznámia všetky dostupné údaje.
PRÍLOHA BROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ DOPRAVE - ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

— tonách

— tonokilometroch

Pohyby nákladných vlakov vo:

— vlakových kilometroch

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka B1: prepravený tovar, podľa typu prepravy

Tabuľka B2: Pohyby nákladných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2004

Poznámky

1.  Členenie prepravy je nasledujúce:

— vnútroštátna

— medzinárodná - vstupujúca

— medzinárodná - vystupujúca

— tranzitná
PRÍLOHA CROČNÉ ŠTATISTIKY O OSOBNEJ DOPRAVE - PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravení cestujúci:

— počet cestujúcich

— osobokilometre

Pohyby osobných vlakov vo:

— vlakových kilometroch

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka C1: prepravení cestujúci, podľa typu prepravy (predbežné údaje, len počet cestujúcich)

Tabuľka C2: cestujúci prepravení v medzinárodnej doprave, podľa štátu nástupu a výstupu (predbežné údaje, len počet cestujúcich)

Tabuľka C3: prepravení cestujúci, podľa typu prepravy (konečné konsolidované údaje)

Tabuľka C4: cestujúci prepravení v medzinárodnej doprave, podľa štátu nástupu a výstupu (konečné konsolidované údaje, len počet cestujúcich)

Tabuľka C5: pohyby osobných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Osem mesiacov po uplynutí referenčného obdobia (tabuľky C1, C2, C5)

14 mesiacov po uplynutí referenčného obdobia (tabuľky C3, C4)

Prvé referenčné obdobie

2004

Poznámky

1.  Členenie prepravy je nasledujúce:

— vnútroštátna

— medzinárodná

2.  V prípade tabuliek C1 a C2 môžu členské štáty oznámiť predbežné údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov vo vykazujúcom štáte alebo z iného dostupného zdroja. V prípade tabuliek C3 a C4 musia členské štáty oznámiť konečné konsolidované údaje, vrátane informácií o cestovných lístkoch predaných mimo vykazujúceho štátu. Tieto informácie sa môžu získať buď priamo od vnútroštátnych orgánov iných štátov, alebo na základe medzinárodných dohôd o zúčtovaní cestovných lístkov.
PRÍLOHA DROČNÉ ŠTATISTIKY O OSOBNEJ DOPRAVE - ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravení cestujúci:

— počet cestujúcich

— osobokilometre

Pohyby osobných vlakov vo:

— vlakových kilometroch

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka D1: prepravení cestujúci

Tabuľka D2: pohyby osobných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Osem mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2004

Poznámky

1.  V prípade tabuľky D1 môžu členské štáty oznámiť údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov vo vykazujúcom štáte alebo z iného dostupného zdroja.
PRÍLOHA EŠTVŤROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

— tonách

— tonokilometroch

Prepravení cestujúci:

— počet cestujúcich

— osobokilometre

Referenčné obdobie

Štvrťrok

Frekvencia

Každý štvrťrok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka E1: prepravený tovar

Tabuľka E2: prepravení cestujúci

Lehota na odovzdanie údajov

Tri mesiace po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok roku 2004

Poznámky

1.  Tabuľky E1 a E 2 byť zostavené na základe predbežných údajov, vrátane odhadov. V prípade tabuľky E2 môžu členské štáty oznámiť údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov vo vykazujúcom štáte alebo z iného dostupného zdroja.

2.  Tieto údaje sa predložia za podniky obsiahnuté v prílohách A a C.
PRÍLOHA FREGIONÁLNE ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

— tonách

Prepravení cestujúci:

— počet cestujúcich

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každých päť rokov

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka F1: vnútroštátna preprava tovaru podľa regiónu nakládky a vykládky (NUTS 2)

Tabuľka F2: medzinárodná preprava tovaru podľa regiónu nakládky a vykládky (NUTS 2)

Tabuľka F3: vnútroštátna preprava cestujúcich podľa regiónu nástupu a výstupu (NUTS 2)

Tabuľka F4: medzinárodná preprava cestujúcich podľa regiónu nástupu a výstupu (NUTS 2)

Lehota na odovzdanie údajov

12 mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2005

Poznámky

1.  Keď je miesto nakládky alebo vykládky (tabuľky F1, F2) alebo miesto výstupu alebo nástupu (F3, F4) mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, členské štáty uvedú len štát.

2.  Aby sa členským štátom pomohlo pri spracovaní týchto tabuliek, Eurostat poskytne členským štátom UIC kódy železničných staníc zodpovedajúce kódom NUTS.

3.  V prípade tabuliek F3 a F4 môžu členské štáty oznámiť údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov alebo z iného dostupného zdroja.

4.  Tieto údaje sa predložia za podniky obsiahnuté v prílohách A a C.
PRÍLOHA GŠTATISTIKY O PREPRAVNÝCH PRÚDOCH NA ŽELEZNIČNEJ SIETI

Zoznam premenných a merné jednotky

Nákladná doprava

— počet vlakov

Osobná doprava

— počet vlakov

Ostatná doprava (služobné vlaky, atď.) (nepovinný údaj)

— počet vlakov

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každých päť rokov

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka G1: nákladná doprava, podľa úseku siete

Tabuľka G2: osobná doprava, podľa úseku siete

Tabuľka G3: ostatná doprava (služobné vlaky, atď.), podľa úseku siete (nepovinný údaj)

Lehota na odovzdanie údajov

18 mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2005

Poznámky

1.  Členské štáty určia úseky siete, ktoré budú obsahovať minimálne železničnú sieť TEN na ich štátnom území. Eurostatu oznámia:

— zemepisné súradnice a iné údaje potrebné na identifikovanie každého úseku siete a jeho vyznačenie na mape, ako aj spojenia medzi úsekmi,

— informácie o charakteristikách (vrátane kapacity) vlakov používajúcich jednotlivý úsek siete.

2.  Každý úsek siete, ktorý je časťou železničnej transeurópskej dopravnej siete (TEN), musí byť identifikovaný pomocou doplnkového atribútu v dátovom zázname, aby bola možná kvantifikácia prepravy na železničnej TEN.

▼M1
PRÍLOHA HŠTATISTIKY O NEHODÁCH

Zoznam premenných a merné jednotky

— počet nehôd (tabuľky H1, H2)

— počet usmrtených osôb (tabuľka H3)

— počet ťažko zranených osôb (tabuľka H4)

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka H1: počet závažných nehôd a počet nehôd s ťažkými zraneniami (nepovinné), podľa druhu nehody

Tabuľka H2: počet nehôd, na ktorých sa podieľa preprava nebezpečného tovaru

Tabuľka H3: počet usmrtených osôb, podľa druhu nehody a podľa kategórie osôb

Tabuľka H4: počet ťažko zranených osôb, podľa druhu nehody a podľa kategórie osôb

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2004

Poznámky

1.  Rozlišujú sa tieto druhy nehôd:

— zrážky (okrem nehôd na úrovňových križovatkách)

— vykoľajenie

— nehody na úrovňových križovatkách

— nehody s poškodením osôb, ktoré je spôsobené pohybom železničného dopravného prostriedku

— požiar v železničnom dopravnom prostriedku

— iné nehody

— spolu

Druh nehody sa vzťahuje na prvotnú nehodu.

2.  Tabuľka H2 sa člení takto:

— celkový počet nehôd, na ktorých sa podieľa aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar podľa zoznamu tovaru v prílohe K

— počet takých nehôd, pri ktorých sa uvoľnia nebezpečné látky.

3.  Kategórie osôb sa členia takto:

— cestujúci

— zamestnanci (vrátane zmluvných partnerov)

— ostatní

— celkom

4.  Údaje v tabuľkách H1 až H4 sa poskytnú za všetky železnice, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.  Počas prvých piatich rokov uplatňovania tohto nariadenia môžu členské štáty predkladať tieto štatistiky podľa vnútroštátnych definícií, ak nie sú k dispozícii údaje zhodné s harmonizovanými definíciami (prijatými podľa ►M3  v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3 ◄ ).

▼B
PRÍLOHA I

ZOZNAM ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOVZoznam premenných a merné jednotky

Pozri nižšie

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Pozri nižšie

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2003

Poznámky

Informácie uvedené nižšie (tabuľka 11) sa musia vyhotoviť za každý železničný podnik, za ktorý sa predkladajú údaje podľa príloh A až H.

Na základe týchto informácií sa má:

— skontrolovať, ktoré podniky sú obsiahnuté v tabuľkách v prílohách A až H

— posúdiť rozsah pokrytie príloh A a C vo vzťahu k celkovej železničnej doprave.Tabuľka I1

Označenie zdroja údajov

I1.1.1

Vykazujúci štát

 

I1.1.2

Referenčný rok

 

I1.1.3

Názov podniku (nepovinný údaj)

 

I1.1.4

Štát, v ktorom má podnik sídlo

 

Druh činnosti

I1.2.1

Nákladná doprava: medzinárodná

áno/nie

I1.2.2

Nákladná doprava: vnútroštátna

áno/nie

I1.2.3

Osobná doprava: medzinárodná

áno/nie

I1.2.4

Osobná doprava: vnútroštátna

áno/nie

Údaje obsiahnuté v prílohách A až H

 

Príloha A

áno/nie

 

Príloha B

áno/nie

 

Príloha C

áno/nie

 

Príloha D

áno/nie

 

Príloha E

áno/nie

 

Príloha F

áno/nie

 

Príloha G

áno/nie

 

Príloha H

áno/nie

Rozsah dopravnej činnosti (nepovinný údaj)

I1.3.1

Nákladná doprava celkom (tony)

 

I1.3.2

Nákladná doprava celkom (tonokilometre)

 

I1.3.3

Osobná doprava celkom (prepravení cestujúci)

 

I1.3.4

Osobná doprava celkom (osobokilometre)

 

▼M2
PRÍLOHA J

NST 2007Divízia

Opis

01

Výrobky poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva; ryby a ostatné rybie výrobky

02

Čierne uhlie a lignit; surová ropa a zemný plyn

03

Kovové rudy a ostatné nerastné suroviny; rašelina; urán a tórium

04

Potravinové výrobky, nápoje a tabak

05

Textílie a textilné výrobky; koža a kožené výrobky

06

Drevo a výrobky z dreva a korku (okrem nábytku); výrobky zo slamy a prúteného materiálu; buničina, papier a výrobky z papiera; tlačoviny a záznamové médiá

07

Koks a rafinérske ropné výrobky

08

Chemikálie, chemické výrobky a syntetické vlákna; guma a plastové výrobky; jadrové palivá

09

Ostatné nekovové minerálne výrobky

10

Základné kovy; kovové výrobky, okrem strojov a zariadení

11

Stroje a zariadenia inde neuvedené; kancelárske stroje a počítače; elektrické stroje a prístroje inde neuvedené; rozhlasové, televízne a komunikačné zariadenia a prístroje; zdravotnícke, presné a optické prístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravné zariadenia

13

Nábytok; ostatné výrobky inde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunálny odpad a iný odpad

15

Listy, balíky

16

Zariadenia a materiály používané pri preprave tovaru

17

Tovar prepravovaný počas sťahovania domácností a kancelárií; batožina prepravovaná oddelene od cestujúcich; motorové vozidlá prepravované na opravu; ostatný nepredajný tovar inde neuvedený

18

Zberný tovar: rôznorodý tovar, ktorý sa prepravuje spoločne

19

Neidentifikovateľný tovar: tovar, ktorý z nejakého dôvodu nemôže byť identifikovaný, a preto zaradený do skupín 01 – 16

20

Ostatný tovar inde neuvedený

▼B
PRÍLOHA K

KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÉHO TOVARU

1. Výbušniny

2. Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny

3. Horľavé kvapaliny

4.1 Horľavé pevné látky

4.2 Samozápalné látky

4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

5.1 Okysličovacie látky

5.2 Organické peroxidy

6.1 Jedovaté látky

6.2 Infekčné látky

7. Rádioaktívny materiál

8. Žieraviny

9. Rôzne nebezpečné látky

Poznámka:

tieto kategórie zodpovedajú kategóriám definovaným v predpisoch týkajúcich sa medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru po železnici, známych ako RID, prijatých podľa smernice Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou ( 9 ) a jej následných zmien a doplnkov.( 1 ) Ú. v. ES C 180 E, 26.6.2001, s. 94.

( 2 ) Ú. v. ES C 221, 30.5.2001, s. 63.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2001 (Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 58), spoločná pozícia Rady z 27. júna 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

( 4 ) Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES L 350, 23.12.1980, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 6 ) Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/6/ES (Ú. v. ES L 30, 1.2.2001, s. 42).