02003D0821 — SK — 17.12.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. novembra 2003

o primeranej ochrane osobných údajov na Guernsey

(oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 4309)

(Text s významom pre EHP)

(2003/821/ES)

(Ú. v. ES L 308 25.11.2003, s. 27)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2295 Text s významom pre EHP zo 16. decembra 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. novembra 2003

o primeranej ochrane osobných údajov na Guernsey

(oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 4309)

(Text s významom pre EHP)

(2003/821/ES)Článok 1

Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES je územná jednotka Guernsey považovaná za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenesených zo spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie zohľadňuje primeranosť ochrany poskytovanú v Guernsey s ohľadom na splnenie požiadaviek článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES a neovplyvňuje iné podmienky alebo obmedzenia vykonávajúce iné ustanovenia tejto smernice, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov v rámci členských štátov.

▼M1

Článok 3

Keď príslušné orgány členských štátov uplatnia svoje právomoci podľa článku 28 ods. 3 smernice 95/46/ES, dôsledkom čoho je pozastavenie alebo trvalý zákaz tokov údajov na územnú jednotku Guernsey v záujme ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, príslušný členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, ktorá príslušné informácie postúpi ostatným členským štátom.

Článok 4

1.  Komisia bude priebežne monitorovať vývoj právneho poriadku na Guernsey, ktorý by mohol ovplyvniť fungovanie tohto rozhodnutia, a to vrátane vývoja súvisiaceho s prístupom k osobným údajom zo strany verejných orgánov, s cieľom posúdiť, či Guernsey aj naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

2.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch, v ktorých konanie orgánov zodpovedných za zabezpečenie dodržiavania normy na ochranu na Guernsey takýto súlad nedokáže zaručiť.

3.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o všetkých náznakoch, že zásahy orgánov verejnej moci na Guernsey zodpovedných za národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné verejné záujmy do práv fyzických osôb na ochranu osobných údajov presahujú rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné, alebo že neexistuje účinná právna ochrana pred takými zásahmi.

4.  Keď dôkazy potvrdzujú, že už nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany vrátane situácií uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, Komisia bude informovať príslušný úrad na Guernsey a v prípade potreby predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť alebo pozastaviť toto rozhodnutie, alebo obmedziť jeho pôsobnosť.

▼B

Článok 5

Komisia kontroluje účinnosť tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadeného podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana v Guernsey je primeraná vo význame článku 25 smernice 95/46/ES a akýkoľvek dôkaz o tom, že toto rozhodnutie je vykonávané diskriminačným spôsobom.

Článok 6

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do štyroch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.