2002R2195 — SK — 07.08.2009 — 003.006


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2195/2002

z 5. novembra 2002

o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 340 16.12.2002, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003,

  L 329

1

17.12.2003

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007,

  L 74

1

15.3.2008

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 283, 29.10.2015, s.  25 (2195/2002)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 030, 5.2.2016, s.  22 (213/2008)
▼B

▼C1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2195/2002

z 5. novembra 2002

o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

▼B

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 47 ods. 2 a články 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy ( 4 ),

keďže:

(1)

Používanie rôznych klasifikácií má nepriaznivý vplyv na otvorenosť a transparentnosť verejného obstarávania v Európe. Jeho dopad na kvalitu oznámení a čas potrebný na ich uverejnenie je de facto obmedzením prístupu hospodárskych subjektov k verejným zmluvám.

(2)

Komisia vo svojom odporúčaní č. 96/527/ES ( 5 ) vyzvala obstarávateľov a orgány, aby používali spoločný slovník obstarávania (CPV) vyvinutý na základe existujúcich klasifikácií s cieľom dosiahnuť ich priblíženie ku špecifickým vlastnostiam oblasti verejného obstarávania pri opise predmetov obstarávania.

(3)

Je potrebné štandardizovať odkazy, ktoré používajú obstarávatelia a osoby na opis predmetov obstarávania, a to pomocou jediného systému klasifikácie pre verejné obstarávanie.

(4)

Členské štáty potrebujú mať jednotný referenčný systém, ktorý by používal rovnaký opis tovarov v úradných jazykoch spoločenstva a rovnaký zodpovedajúci alfanumerický kód, aby sa takto dali prekonať jazykové prekážky na úrovni spoločenstva.

(5)

Preto je potrebné prijať v tomto nariadení revidovanú verziu CPV ako jediný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie, ktorého zavádzanie by bolo kryté smernicami o koordinácii postupov verejného obstarávania.

(6)

Je potrebné zostaviť aj ilustratívne tabuľky s uvedením súvislostí medzi CPV a štatistickou klasifikáciou produkcie podľa činnosti v EHS (CPA), provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC Prov.) Spojených národov, odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN).

(7)

Štruktúru a kódy CPV bude možno potrebné prispôsobiť, zmeniť alebo doplniť podľa vývoja na trhoch a podľa potrieb užívateľov. Preto musí byť zavedený vhodný postup revízie.

(8)

Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu ( 6 ).

(9)

Nakoľko cieľ navrhovanej akcie, menovite zostavenie systému klasifikácie pre verejné zmluvy, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a pretože ho možno, vzhľadom na rozsah a dopad tejto akcie, lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je to uvedené v článku 5 Zmluvy. Podľa zásady proporcionality, ako je to uvedené v tomto článku, toto nariadenie nejde ďalej, než je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Dala sa prednosť forme nariadenia pred formou smernice, nakoľko vytvorenie systému klasifikácie pre verejné zmluvy nevyžaduje jeho zavedenie členskými štátmi.

(11)

Vzhľadom na to, že užívatelia sa musia oboznámiť so systémom jednotnej klasifikácie, ktorého používanie bude v budúcnosti povinné, bude pred zavedením tohto nariadenia potrebné obdobie prispôsobovania,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

1.  Týmto sa vytvára systém jednotnej klasifikácie pre verejné obstarávanie označovaný ako „spoločný slovník obstarávania“ alebo „CPV“.

2.  Text spoločného slovníka obstarávania je uvedený v prílohe I.

3.  Ilustratívne tabuľky s uvedením súvislostí medzi CPV a štatistickou klasifikáciou produkcie podľa činnosti v EHS (CPA), provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC Prov.) Spojených národov, odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN) sú uvedené v prílohách II, III, IV a V.

▼M3

Článok 2

Ustanovenia potrebné na revidovanie CPV prijíma Komisia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 3 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 3 ods. 3.

Článok 3

1.  Komisii pomáha výbor ustanovený rozhodnutím Rady 71/306/EHS ( 7 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2
PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA

Štruktúra klasifikačného systému

1. CPV sa skladá z hlavného slovníka a doplnkového slovníka.

2. Hlavný slovník má stromovú štruktúru, ktorá sa skladá z kódov maximálne deviatich číslic spojených so slovným opisom, ktorý opisuje tovary, stavebné práce alebo služby tvoriace predmet zákazky.

Číselný kód sa skladá z 8 číslic ďalej rozdelených takto:

 prvé dve číslice určujú oddiely (XX000000-Y),

 prvé tri číslice určujú skupiny (XXX00000-Y),

 prvé štyri číslice určujú triedy (XXXX0000-Y),

 prvých päť číslic určuje kategórie (XXXXX000-Y).

Každá z troch posledných číslic poskytuje väčšiu mieru presnosti v rámci každej kategórie.

Deviata číslica slúži na overenie predchádzajúcich číslic.

3. Doplnkový slovník možno použiť na rozšírenie opisu predmetu zákazky. Položky sa skladajú z alfanumerického kódu s príslušným slovným opisom, čo umožňuje doplniť ďalšie podrobné údaje o špecifickej povahe alebo určení tovaru, ktorý sa má obstarať.

Alfanumerický kód sa skladá z týchto častí:

 prvá úroveň pozostávajúca z písmena zodpovedajúceho odseku,

 druhá úroveň pozostávajúca z písmena zodpovedajúceho skupine,

 tretia úroveň pozostávajúca z troch číslic zodpovedajúcich pododdielu.

Posledná číslica slúži na overenie predchádzajúcich číslic.

HLAVNÝ SLOVNÍKKód CPV

Opis

03000000-1

Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty

03100000-2

Poľnohospodárske a záhradnícke produkty

03110000-5

Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva

03111000-2

Osivo

03111100-3

Sójové bôby

03111200-4

Arašidové oriešky

03111300-5

Slnečnicové semená

03111400-6

Bavlníkové semená

03111500-7

Sezamové semená

03111600-8

Horčičné semená

03111700-9

Semená zeleniny

03111800-0

Ovocné semená

03111900-1

Semená kvetov

03112000-9

Nespracovaný tabak

03113000-6

Rastliny používané na výrobu cukru

03113100-7

Cukrová repa

03113200-8

Cukrová trstina

03114000-3

Slama a krmoviny

03114100-4

Slama

03114200-5

Krmoviny

03115000-0

Suroviny rastlinného pôvodu

03115100-1

Textilné suroviny rastlinného pôvodu

03115110-4

Bavlna

03115120-7

Juta

03115130-0

Ľan

03116000-7

Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty

03116100-8

Prírodný kaučuk

03116200-9

Prírodný latex

03116300-0

Latexové produkty

03117000-4

Rastliny používané v konkrétnych odvetviach

03117100-5

Rastliny používané v parfumérii alebo farmácii alebo na insekticídne alebo na podobné účely

03117110-8

Rastliny používané v parfumérii

03117120-1

Rastliny používané vo farmácii

03117130-4

Rastliny používané na insekticídne účely

03117140-7

Rastliny používané na paraziticídne alebo podobné účely

03117200-6

Semená rastlín používané v konkrétnych odvetviach

03120000-8

Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky

03121000-5

Záhradnícke produkty

03121100-6

Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice

03121200-7

Rezané kvety

03121210-0

Kvetinové aranžmány

03130000-1

Plody na prípravu nápojov a korenín

03131000-8

Plodiny na prípravu nápojov

03131100-9

Kávové bôby

03131200-0

Čajovníky

03131300-1

Maté

03131400-2

Kakaové bôby

03132000-5

Nespracované korenie

03140000-4

Živočíšne produkty a súvisiace produkty

03141000-1

Býčie spermy

03142000-8

Živočíšne produkty

03142100-9

Prírodný med

03142200-0

Slimáky

03142300-1

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu

03142400-2

Vosky

03142500-3

Vajcia

03143000-5

Produkty zmiešaného hospodárstva

03144000-2

Poľnohospodárske potreby

03200000-3

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

03210000-6

Obilniny a zemiaky

03211000-3

Obilniny

03211100-4

Pšenica

03211110-7

Tvrdá pšenica

03211120-0

Mäkká pšenica

03211200-5

Kukurica

03211300-6

Ryža

03211400-7

Jačmeň

03211500-8

Raž

03211600-9

Ovos

03211700-0

Slad

03211900-2

Obilné produkty

03212000-0

Zemiaky a sušená zelenina

03212100-1

Zemiaky

03212200-2

Suché strukoviny a strukoviny

03212210-5

Suché strukoviny

03212211-2

Šošovica

03212212-9

Cícer

03212213-6

Sušený hrach

03212220-8

Strukoviny

03220000-9

Zelenina, ovocie a orechy

03221000-6

Zelenina

03221100-7

Koreňová a hľuzová zelenina

03221110-0

Koreňová zelenina

03221111-7

Červená repa

03221112-4

Mrkva

03221113-1

Cibuľa

03221114-8

Okrúhlica

03221120-3

Hľuzová zelenina

03221200-8

Plodová zelenina

03221210-1

Fazuľa

03221211-8

Bôb

03221212-5

Zelená fazuľa

03221213-2

Fazuľa šarlátová

03221220-4

Hrach

03221221-1

Záhradný hrach

03221222-8

Hrach siaty cukrový

03221230-7

Papriky

03221240-0

Paradajka

03221250-3

Cuketa

03221260-6

Huby

03221270-9

Uhorka

03221300-9

Listová zelenina

03221310-2

Hlávkový šalát

03221320-5

Šalátové listy

03221330-8

Artičoky

03221340-1

Špenát

03221400-0

Kapustovitá zelenina

03221410-3

Kapusta

03221420-6

Karfiol

03221430-9

Brokolica

03221440-2

Ružičkový kel

03222000-3

Ovocie a orechy

03222100-4

Tropické ovocie a orechy

03222110-7

Tropické ovocie

03222111-4

Banány

03222112-1

Ananás

03222113-8

Mango

03222114-5

Datle

03222115-2

Hrozienka

03222116-9

Figy

03222117-6

Avokádo

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosové orechy

03222200-5

Citrusové plody

03222210-8

Citróny

03222220-1

Pomaranče

03222230-4

Grepy

03222240-7

Mandarínky

03222250-0

Limety

03222300-6

Netropické ovocie

03222310-9

Bobuľovité plody

03222311-6

Ríbezle

03222312-3

Egreše

03222313-0

Jahody

03222314-7

Maliny

03222315-4

Brusnice

03222320-2

Jablká, hrušky a dule

03222321-9

Jablká

03222322-6

Hrušky

03222323-3

Dule

03222330-5

Kôstkové plody

03222331-2

Marhule

03222332-9

Broskyne

03222333-6

Čerešne

03222334-3

Slivky

03222340-8

Hrozno

03222341-5

Stolové hrozno

03222342-2

Vínne hrozno

03222400-7

Olivy

03300000-2

Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty

03310000-5

Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia

03311000-2

Ryby

03311100-3

Platesovité ryby

03311110-6

Morský jazyk

03311120-9

Platesa

03311200-4

Treskovité ryby

03311210-7

Treska

03311220-0

Treska tmavá

03311230-3

Merlúza európska

03311240-6

Treska škvrnitá

03311300-5

Haring

03311400-6

Tuniak

03311500-7

Belica

03311600-8

Sleď obyčajný

03311700-9

Losos

03312000-9

Kôrovce

03312100-0

Ustrice (Ostrea)

03312200-1

Mäkkýše

03312300-2

Vodné bezstavovce

03313000-6

Produkty vodného prostredia

03313100-7

Koraly alebo podobné produkty

03313200-8

Huba živočíšneho pôvodu

03313300-9

Morské riasy

03313310-2

Riasy

03320000-8

Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá

03321000-5

Dobytok

03321100-6

Hovädzí dobytok

03321200-7

Teľatá

03322000-2

Dobytok

03322100-3

Ovce

03322200-4

Kozy

03322300-5

Kone

03323000-9

Ošípané

03324000-6

Živá hydina

03325000-3

Drobné zvieratá

03325100-4

Králiky

03325200-5

Zajace

03330000-3

Produkty z chovu poľnohospodárskych zvierat

03331000-0

Surové ovčie a kozie mlieko

03331100-1

Ovčie mlieko

03331200-2

Kozie mlieko

03332000-7

Vlna a zvieracie chlpy

03332100-8

Strižná vlna

03332200-9

Zvieracie chlpy

03333000-4

Surové kravské mlieko

03340000-6

Ušné značky pre zvieratá

03341000-3

Ušné značky pre hovädzí dobytok

03400000-4

Produkty lesníctva a ťažby dreva

03410000-7

Drevo

03411000-4

Ihličnaté drevo

03412000-1

Tropické drevo

03413000-8

Palivové drevo

03414000-5

Surové drevo

03415000-2

Mäkké drevo

03416000-9

Drevný odpad

03417000-6

Drevné zvyšky

03417100-7

Piliny

03418000-3

Guľatina

03418100-4

Tvrdé drevo

03419000-0

Stavebné drevo/rezivo

03419100-1

Výrobky zo stavebného dreva/reziva

03419200-2

Banské drevo

03420000-0

Gumy

03421000-7

Balzamy

03422000-4

Šelak

03430000-3

Korok

03431000-0

Prírodný korok

03432000-7

Košikárske výrobky

03432100-8

Výrobky z prútia

03440000-6

Produkty lesného hospodárstva

03441000-3

Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky

03450000-9

Produkty lesných škôlok

03451000-6

Rastliny

03451100-7

Záhonové rastliny

03451200-8

Cibule kvetín

03451300-9

Kríky/kry/trsy

03452000-3

Stromy

03460000-2

Buničina

03461000-9

Drevná buničina

03461100-0

Chemická drevná buničina

09000000-3

Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

09100000-0

Palivá

09110000-3

Pevné palivá

09111000-0

Uhlie a palivá na báze uhlia

09111100-1

Uhlie

09111200-2

Palivá na báze uhlia

09111210-5

Čierne uhlie

09111220-8

Brikety

09111300-3

Fosílne palivá

09111400-4

Drevné palivá

09112000-7

Lignit a rašelina

09112100-8

Lignit

09112200-9

Rašelina

09113000-4

Koks

09120000-6

Plynné palivá

09121000-3

Svietiplyn, plyn pre rozvodnú sieť alebo podobné plyny

09121100-4

Svietiplyn a podobné plyny

09121200-5

Rozvod plynu potrubím

09122000-0

Propán a bután

09122100-1

Plynný propán

09122110-4

Skvapalnený propán

09122200-2

Plynný bután

09122210-5

Skvapalnený bután

09123000-7

Zemný plyn

09130000-9

Ropa a ropné destiláty

09131000-6

Kerozín

09131100-7

Kerozínové palivo pre dýzové motory

09132000-3

Automobilový benzín

09132100-4

Bezolovnatý benzín

09132200-5

Olovnatý benzín

09132300-6

Automobilový benzín s etanolom

09133000-0

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

09134000-7

Plynové oleje

09134100-8

Motorová nafta

09134200-9

Naftové palivo

09134210-2

Naftové palivo (0,2 )

09134220-5

Naftové palivo (EN 590)

09134230-8

Bionafta

09134231-5

Bionafta (B20)

09134232-2

Bionafta (B100)

09135000-4

Palivové oleje

09135100-5

Vykurovací olej

09135110-8

Horľavé oleje s nízkym obsahom síry

09200000-1

Ropné, uhoľné a olejové výrobky

09210000-4

Mazacie prípravky

09211000-1

Mazacie oleje a mazivá

09211100-2

Motorové oleje

09211200-3

Kompresorové oleje

09211300-4

Turbínové oleje

09211400-5

Prevodové oleje

09211500-6

Oleje znižujúce odpor

09211600-7

Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely

09211610-0

Oleje na použitie na hydraulické účely

09211620-3

Oleje na formy

09211630-6

Antikorózne oleje

09211640-9

Oleje na elektrickú izoláciu

09211650-2

Brzdové oleje

09211700-8

Biele oleje a lekárnický olej

09211710-1

Biele oleje

09211720-4

Parafínové oleje

09211800-9

Ropné oleje a prípravky

09211810-2

Ľahké oleje

09211820-5

Ropné oleje

09211900-0

Trakčné mazacie oleje

09220000-7

Ropná vazelína, vosky a technické benzíny

09221000-4

Vazelína a vosky

09221100-5

Vazelína

09221200-6

Parafín

09221300-7

Ropný vosk

09221400-8

Ropné zvyšky

09222000-1

Špeciálne liehy

09222100-2

Lakový benzín

09230000-0

Ropa (surová)

09240000-3

Olej a produkty odvodené z uhlia

09241000-0

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice

09242000-7

Produkty príbuzné uhliu

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia

09310000-5

Elektrická energia

09320000-8

Para, teplá voda a súvisiace produkty

09321000-5

Teplá voda

09322000-2

Para

09323000-9

Mestské vykurovanie

09324000-6

Diaľkové vykurovanie

09330000-1

Slnečná energia

09331000-8

Slnečné kolektory

09331100-9

Slnečné kolektory na výrobu tepla

09331200-0

Slnečné fotoelektrické moduly

09332000-5

Solárne zariadenia

09340000-4

Jadrové palivá

09341000-1

Urán

09342000-8

Plutónium

09343000-5

Rádioaktívne materiály

09344000-2

Rádioizotopy

14000000-1

Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty

14200000-3

Piesok a íl

14210000-6

Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)

14211000-3

Piesok

14211100-4

Prírodný piesok

14212000-0

Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu

14212100-1

Riečny štrk a štrk

14212110-4

Riečny štrk

14212120-7

Štrk

14212200-2

Štrkopiesky do betónu

14212210-5

Štrkopiesková zmes

14212300-3

Drvený a mletý kameň

14212310-6

Piesčitý štrk

14212320-9

Drvená žula

14212330-2

Drvený čadič

14212400-4

Pôda

14212410-7

Vrchná vrstva pôdy (ornica)

14212420-0

Základová pôda

14212430-3

Kamenná drvina

14213000-7

Makadam, dechtový makadam a dechtové piesky

14213100-8

Makadam

14213200-9

Dechtový makadam

14213300-0

Dechtové piesky

14220000-9

Íl a kaolín

14221000-6

Íl

14222000-3

Kaolín

14300000-4

Chemické a hnojivové nerasty

14310000-7

Hnojivové nerasty

14311000-4

Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli

14311100-5

Prírodný vápnik

14311200-6

Hlinito-vápenaté fosfáty

14311300-7

Surové prírodné draselné soli

14312000-1

Pyrit

14312100-2

Nepražený pyrit

14320000-0

Chemické nerasty

14400000-5

Soľ a čistý chlorid sodný

14410000-8

Kamenná soľ

14420000-1

Morská soľ

14430000-4

Soľ získaná odparovaním a čistý chlorid sodný

14450000-0

Soľ v slanom náleve

14500000-6

Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou

14520000-2

Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne kovy

14521000-9

Drahokamy a polodrahokamy

14521100-0

Drahokamy

14521140-2

Prach alebo prášok z drahokamov

14521200-1

Polodrahokamy

14521210-4

Prach alebo prášok z polodrahokamov

14522000-6

Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá

14522100-7

Pemza

14522200-8

Priemyselné diamanty

14522300-9

Šmirgeľ

14522400-0

Prírodné brúsivá

14523000-3

Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty

14523100-4

Minerály

14523200-5

Zlato

14523300-6

Striebro

14523400-7

Platina

14600000-7

Kovové rudy a zliatiny

14610000-0

Kovové rudy

14611000-7

Železné rudy

14612000-4

Rudy neželezných kovov

14612100-5

Medené rudy

14612200-6

Niklové rudy

14612300-7

Hliníkové rudy

14612400-8

Rudy drahých kovov

14612500-9

Olovnaté rudy

14612600-0

Zinkové rudy

14612700-1

Cínové rudy

14613000-1

Uránové a tóriové rudy

14613100-2

Uránové rudy

14613200-3

Tóriové rudy

14614000-8

Rôzne rudy

14620000-3

Zliatiny

14621000-0

Ferozliatiny

14621100-1

Ferozliatiny, nie ESCS

14621110-4

Feromangán

14621120-7

Ferochróm

14621130-0

Feronikel

14622000-7

Oceľ

14630000-6

Troska, škvara, železný odpad a šrot

14700000-8

Základné kovy (kovové rudy)

14710000-1

Železo, olovo, zinok, cín a meď

14711000-8

Železo

14711100-9

Surové železo

14712000-5

Olovo

14713000-2

Zinok

14714000-9

Cín

14715000-6

Meď

14720000-4

Hliník, nikel, skandium, titán a vanád

14721000-1

Hliník

14721100-2

Oxid hlinitý

14722000-8

Nikel

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titán

14725000-9

Vanád

14730000-7

Chróm, mangán, kobalt, ytrium a zirkón

14731000-4

Chróm

14732000-1

Mangán

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Ytrium

14735000-2

Zirkón

14740000-0

Molybdén, technécium, ruténium a ródium

14741000-7

Molybdén

14742000-4

Technécium

14743000-1

Ruténium

14744000-8

Ródium

14750000-3

Kadmium, lutécium, hafnium, tantal a volfrám

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutéciuim

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfrám

14760000-6

Irídium, gálium, indium, tálium a bárium

14761000-3

Irídium

14762000-0

Gálium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tálium

14765000-1

Bárium

14770000-9

Cézium, stroncium, rubídium a vápnik

14771000-6

Cézium

14772000-3

Stroncium

14773000-0

Rubídium

14774000-7

Vápnik

14780000-2

Draslík, horčík, sodík a lítium

14781000-9

Draslík

14782000-6

Horčík

14783000-3

Sodík

14784000-0

Lítium

14790000-5

Niób, osmium, rénium a paládium

14791000-2

Niób

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rénium

14794000-3

Paládium

14800000-9

Rôzne nekovové nerastné produkty

14810000-2

Brúsne produkty

14811000-9

Mlynské kamene, brúsne kamene a brúsne kotúče

14811100-0

Mlynské kamene

14811200-1

Brúsne kamene

14811300-2

Brúsne kotúče

14812000-6

Brúsny prášok alebo zrno

14813000-3

Umelý korund

14814000-0

Umelý grafit

14820000-5

Sklo

14830000-8

Sklené vlákna

14900000-0

Zhodnotené druhotné suroviny

14910000-3

Zhodnotené druhotné kovové suroviny

14920000-6

Zhodnotené druhotné nekovové suroviny

14930000-9

Popol a zvyšky s obsahom kovov

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

15100000-9

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

15110000-2

Mäso

15111000-9

Mäso z hovädzieho dobytka

15111100-0

Hovädzie mäso

15111200-1

Teľacie mäso

15112000-6

Hydina

15112100-7

Čerstvá hydina

15112110-0

Husi

15112120-3

Morky

15112130-6

Kurčatá

15112140-9

Kačice

15112300-9

Pečene hydiny

15112310-2

Paštéta z husacej pečene

15113000-3

Bravčové mäso

15114000-0

Jatočný odpad

15115000-7

Jahňacie a baranie mäso

15115100-8

Jahňacie mäso

15115200-9

Baranie mäso

15117000-1

Kozie mäso

15118000-8

Mäso z koňa, somára, mula alebo mulice

15118100-9

Konské mäso

15118900-7

Mäso zo somára, mula alebo mulice

15119000-5

Rôzne mäsá

15119100-6

Králičie mäso

15119200-7

Zajačie mäso

15119300-8

Divina

15119400-9

Žabie stehienka

15119500-0

Holuby

15119600-1

Rybie mäso

15130000-8

Mäsové výrobky

15131000-5

Konzervovanie a príprava mäsa

15131100-6

Výrobky z klobásového mäsa

15131110-9

Klobásové mäso

15131120-2

Klobásové výrobky

15131130-5

Klobásy/párky/saláma/jaternice

15131134-3

Krvavničky a ostatné klobásy s krvou

15131135-0

Hydinové párky/klobásy

15131200-7

Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso

15131210-0

Údená šunka/slanina

15131220-3

Slanina

15131230-6

Saláma

15131300-8

Prípravky z pečene

15131310-1

Paštéta

15131320-4

Prípravky z husacej alebo kačacej pečene

15131400-9

Bravčové výrobky

15131410-2

Šunka

15131420-5

Mäsové knedličky

15131490-6

Pripravené bravčové pokrmy

15131500-0

Hydinové výrobky

15131600-1

Hovädzie a teľacie výrobky

15131610-4

Hovädzie mäsové knedličky

15131620-7

Mleté hovädzie mäso

15131640-3

Hovädzie hamburgery

15131700-2

Mäsové prípravky

15200000-0

Spracované a konzervované ryby

15210000-3

Rybie filé, rybie pečene a mlieč

15211000-0

Rybie filé

15211100-1

Čerstvé rybie filé

15212000-7

Rybí mlieč

15213000-4

Rybie pečene

15220000-6

Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

15221000-3

Mrazené ryby

15229000-9

Mrazené rybie výrobky

15230000-9

Sušené alebo nasolené ryby; ryby v slanom náleve; údené ryby

15231000-6

Sušené ryby

15232000-3

Nasolené ryby

15233000-0

Ryby v slanom náleve

15234000-7

Údené ryby

15235000-4

Konzervované ryby

15240000-2

Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby

15241000-9

Nakladané ryby alebo ryby v konzerve

15241100-0

Losos v konzerve

15241200-1

Pripravený alebo konzervovaný haring

15241300-2

Sardinky

15241400-3

Tuniak v konzerve

15241500-4

Makrela obyčajná (Scombridae)

15241600-5

Ančovičky (Engraulis)

15241700-6

Rybie tyčinky

15241800-7

Prípravky z nakladaných rýb

15242000-6

Pripravené pokrmy z rýb

15243000-3

Prípravky z rýb

15244000-0

Kaviár a rybie vajíčka

15244100-1

Kaviár

15244200-2

Rybie vajíčka

15250000-5

Potraviny z morských živočíchov

15251000-2

Mrazené kôrovce

15252000-9

Pripravené alebo konzervované kôrovce

15253000-6

Produkty z mäkkýšov

15300000-1

Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

15310000-4

Zemiaky a zemiakové výrobky

15311000-1

Mrazené zemiaky

15311100-2

Hranolčeky

15311200-3

Mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné

15312000-8

Zemiakové výrobky

15312100-9

Instantná zemiaková kaša

15312200-0

Predsmažené zemiakové hranolčeky

15312300-1

Zemiakové lupienky

15312310-4

Ochutené zemiakové lupienky

15312400-2

Zemiakové pochúťky

15312500-3

Zemiakové krokety

15313000-5

Spracované zemiaky

15320000-7

Ovocné a zeleninové šťavy

15321000-4

Ovocné šťavy

15321100-5

Pomarančová šťava

15321200-6

Grepová šťava

15321300-7

Citrónová šťava

15321400-8

Ananásová šťava

15321500-9

Hroznová šťava

15321600-0

Jablková šťava

15321700-1

Zmesi nekoncentrovaných štiav

15321800-2

Koncentrované šťavy

15322000-1

Zeleninové šťavy

15322100-2

Paradajková šťava

15330000-0

Spracované ovocie a zelenina

15331000-7

Spracovaná zelenina

15331100-8

Čerstvá alebo mrazená zelenina

15331110-1

Spracovaná koreňová zelenina

15331120-4

Spracovaná hľuzová zelenina

15331130-7

Fazuľa, hrach, paprika, paradajky a iná zelenina

15331131-4

Spracovaná fazuľa

15331132-1

Spracovaný hrach

15331133-8

Lúpaný a polený hrach

15331134-5

Spracované paradajky

15331135-2

Spracované huby

15331136-9

Spracovaná paprika

15331137-6

Sójové klíčky

15331138-3

Hľuzovky (Tuber)

15331140-0

Listová a hlávková zelenina

15331142-4

Spracovaná kapusta

15331150-3

Spracované strukoviny

15331170-9

Mrazená zelenina

15331400-1

Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina

15331410-4

Fazuľa v paradajkovej omáčke

15331411-1

Pečená fazuľa

15331420-7

Nakladané paradajky

15331423-8

Konzervované paradajky

15331425-2

Paradajkový pretlak

15331427-6

Koncentrovaný paradajkový pretlak

15331428-3

Paradajková omáčka

15331430-0

Konzervované huby

15331450-6

Spracované olivy

15331460-9

Konzervovaná zelenina

15331461-6

Konzervovaná kyslá kapusta

15331462-3

Konzervovaný hrach

15331463-0

Konzervovaná lúpaná fazuľa

15331464-7

Konzervovaná fazuľka

15331465-4

Konzervovaná špargľa

15331466-1

Konzervované olivy

15331470-2

Kukurica cukrová

15331480-5

Dočasne konzervovaná zelenina

15331500-2

Zelenina nakladaná v octe

15332000-4

Spracované ovocie a orechy

15332100-5

Spracované ovocie

15332140-7

Spracované jablká

15332150-0

Spracované hrušky

15332160-3

Spracované banány

15332170-6

Rebarbora

15332180-9

Melóny

15332200-6

Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky

15332230-5

Marmelády

15332231-2

Pomarančová marmeláda

15332232-9

Citrónová marmeláda

15332240-8

Ovocné želé

15332250-1

Ovocné pretlaky

15332260-4

Orechové pasty

15332261-1

Arašidové maslo

15332270-7

Ovocné pyré

15332290-3

Džemy

15332291-0

Marhuľový džem

15332292-7

Ostružinový džem

15332293-4

Džem z čiernych ríbezlí

15332294-1

Čerešňový džem

15332295-8

Malinový džem

15332296-5

Jahodový džem

15332300-7

Spracované orechy

15332310-0

Pražené alebo solené orechy

15332400-8

Konzervované ovocie

15332410-1

Sušené ovocie

15332411-8

Spracované ríbezle

15332412-5

Spracované hrozienka

15332419-4

Sultánky

15333000-1

Vedľajšie rastlinné produkty

15400000-2

Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15410000-5

Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15411000-2

Živočíšne alebo rastlinné oleje

15411100-3

Rastlinné oleje

15411110-6

Olivový olej

15411120-9

Sezamový olej

15411130-2

Arašidový olej

15411140-5

Kokosový olej

15411200-4

Olej na varenie

15411210-7

Fritovací olej

15412000-9

Tuky

15412100-0

Živočíšne tuky

15412200-1

Rastlinné tuky

15413000-6

Tuhé zvyšky rastlinných tukov alebo olejov

15413100-7

Pokrutiny

15420000-8

Rafinované oleje a tuky

15421000-5

Rafinované oleje

15422000-2

Rafinované tuky

15423000-9

Hydrogenizované alebo esterifikované oleje alebo tuky

15424000-6

Rastlinné vosky

15430000-1

Jedlé tuky

15431000-8

Margarín a podobné prípravky

15431100-9

Margarín

15431110-2

Tekutý margarín

15431200-0

Nátierky so zníženým alebo nízkym obsahom tukov

15500000-3

Mliečne výrobky

15510000-6

Mlieko a smotana

15511000-3

Mlieko

15511100-4

Pasterizované mlieko

15511200-5

Sterilizované mlieko

15511210-8

Ultravysoko zohriate mlieko

15511300-6

Odtučnené mlieko

15511400-7

Polotučné mlieko

15511500-8

Plnotučné mlieko

15511600-9

Zahustené mlieko

15511700-0

Mlieko v prášku

15512000-0

Smotana

15512100-1

Smotana s nízkym obsahom tuku

15512200-2

Smotana s vyšším obsahom tuku

15512300-3

Smotana s vysokým obsahom tuku

15512900-9

Smotana na šľahanie

15530000-2

Maslo

15540000-5

Syrárske výrobky

15541000-2

Lahôdkový syr

15542000-9

Čerstvý (nevyzretý) syr

15542100-0

Domáci syr

15542200-1

Mäkký syr

15542300-2

Feta

15543000-6

Strúhaný, práškový, syr s modrou plesňou a iný syr

15543100-7

Syr s modrou plesňou

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Strúhaný syr

15543400-0

Parmezán

15544000-3

Tvrdý syr

15545000-0

Syrové nátierky

15550000-8

Mliečne výrobky rôznych druhov

15551000-5

Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Neochutený jogurt

15551320-4

Ochutený jogurt

15551500-0

Cmar

15552000-2

Kazeín

15553000-9

Laktóza alebo laktózový sirup

15554000-6

Srvátka

15555000-3

Zmrzlina a podobné výrobky

15555100-4

Zmrzlina

15555200-5

Sorbet/ovocná zmrzlina

15600000-4

Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky

15610000-7

Mlynské výrobky

15611000-4

Lúpaná ryža

15612000-1

Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky

15612100-2

Pšeničná múka

15612110-5

Hrubá múka

15612120-8

Chlebová múka

15612130-1

Hladká múka

15612150-7

Múka s nízkym obsahom lepku

15612190-9

Múka s prísadou kypriaceho prášku

15612200-3

Obilná múka

15612210-6

Kukuričná múka

15612220-9

Ryžová múka

15612300-4

Rastlinná múka a pokrmy

15612400-5

Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov

15612410-8

Tortové zmesi

15612420-1

Pekárske zmesi

15612500-6

Pekárske výrobky

15613000-8

Výrobky z obilnej vlákniny

15613100-9

Ovsené krúpy

15613300-1

Obilninové výrobky

15613310-4

Pripravené raňajkové obilniny

15613311-1

Pražené kukuričné vločky

15613313-5

Müsli alebo ekvivalent

15613319-7

Pufrovaná pšenica

15613380-5

Ovsené vločky

15614000-5

Spracovaná ryža

15614100-6

Ryža s dlhými zrnami

15614200-7

Ryža zbavená pliev

15614300-8

Zlomková ryža

15615000-2

Otruby

15620000-0

Škroby a škrobové výrobky

15621000-7

Kukuričný olej

15622000-4

Glukóza a glukózové výrobky; fruktóza a fruktózové výrobky

15622100-5

Glukóza a glukózové výrobky

15622110-8

Glukóza

15622120-1

Glukózový sirup

15622300-7

Fruktóza a fruktózové výrobky

15622310-0

Fruktóza

15622320-3

Fruktózové prípravky

15622321-0

Fruktózové roztoky

15622322-7

Fruktózový sirup

15623000-1

Škroby

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Krupica

15626000-2

Pudingový prášok

15700000-5

Krmivo pre zvieratá

15710000-8

Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné zvieratá

15711000-5

Krmivo pre ryby

15712000-2

Suché krmivo

15713000-9

Krmivo pre domáce zvieratá

15800000-6

Rôzne potravinárske výrobky

15810000-9

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

15811000-6

Pekársky tovar

15811100-7

Chlieb

15811200-8

Rožky

15811300-9

Croissanty

15811400-0

Lievance

15811500-1

Pripravené chlebové výrobky

15811510-4

Sendviče

15811511-1

Pripravené sendviče

15812000-3

Pečivo a cukrovinky

15812100-4

Pečivo

15812120-0

Koláče

15812121-7

Slané/pikantné koláče

15812122-4

Sladké koláče

15812200-5

Torty/zákusky

15813000-0

Raňajkové pečivo

15820000-2

Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky

15821000-9

Opekané chlebové výrobky a pečivo

15821100-0

Opekané chlebové výrobky

15821110-3

Opekaný chlieb

15821130-9

Chlebové sucháre

15821150-5

Sucháre

15821200-1

Sladké piškóty

15830000-5

Cukor a jemu príbuzné výrobky

15831000-2

Cukor

15831200-4

Biely cukor

15831300-5

Javorový cukor a javorový sirup

15831400-6

Melasa

15831500-7

Cukrové sirupy

15831600-8

Med

15832000-9

Odpad z výroby cukru

15833000-6

Výrobky z cukru

15833100-7

Dezerty

15833110-0

Tortové korpusy

15840000-8

Kakao; čokoláda a cukrovinky

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaová pasta

15841200-7

Kakaové maslo, tuk alebo olej

15841300-8

Nesladený kakaový prášok

15841400-9

Sladený kakaový prášok

15842000-2

Čokoláda a cukrovinky

15842100-3

Čokoláda

15842200-4

Čokoládové výrobky

15842210-7

Čokoládové nápoje

15842220-0

Čokoládové tyčinky

15842300-5

Cukrovinky

15842310-8

Tvrdé cukríky

15842320-1

Nugát

15842400-6

Ovocie, orechy alebo ovocné šupky konzervované cukrom

15850000-1

Cestoviny

15851000-8

Múčne výrobky

15851100-9

Surové cestoviny

15851200-0

Pripravené cestoviny a kuskus

15851210-3

Pripravené cestoviny

15851220-6

Plnené cestoviny

15851230-9

Lazane

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Konzervované cestoviny

15860000-4

Káva, čaj a príbuzné produkty

15861000-1

Káva

15861100-2

Pražená káva

15861200-3

Dekofeinovaná káva

15862000-8

Kávové náhradky

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zelený čaj

15863200-7

Čierny čaj

15864000-2

Prípravky z čaju alebo maté

15864100-3

Porciovaný čaj

15865000-9

Bylinkové prímesi

15870000-7

Koreniny a chuťové prísady

15871000-4

Ocot; omáčky; miešané korenisté zmesi; horčičná múčka a prášok; pripravená horčica

15871100-5

Ocot a jeho náhrady

15871110-8

Ocot alebo ekvivalent

15871200-6

Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad

15871210-9

Sójová omáčka

15871230-5

Paradajkový kečup

15871250-1

Horčica

15871260-4

Omáčky

15871270-7

Miešané korenisté zmesi

15871273-8

Majonéza

15871274-5

Nátierky na chlieb

15871279-0

Chutney

15872000-1

Bylinky a korenie

15872100-2

Paprika

15872200-3

Korenie

15872300-4

Bylinky

15872400-5

Soľ

15872500-6

Zázvor

15880000-0

Výrobky špeciálnej výživy

15881000-7

Homogenizované potravinové prípravky

15882000-4

Diétne výrobky

15884000-8

Dojčenská výživa

15890000-3

Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

15891000-0

Polievky a bujóny

15891100-1

Mäsové polievky

15891200-2

Rybacie polievky

15891300-3

Zmesové polievky

15891400-4

Polievky

15891410-7

Polievkové zmesi

15891500-5

Bujóny

15891600-6

Vývary

15891610-9

Zmesi do vývarov

15891900-9

Zeleninové polievky

15892000-7

Rastlinné šťavy, extrakty, peptické substancie a zahusťovadlá

15892100-8

Rastlinné šťavy

15892200-9

Zeleninové extrakty

15892400-1

Zahusťovadlá

15893000-4

Sypký tovar

15893100-5

Potravinové zmesi

15893200-6

Dezertné zmesi

15893300-7

Zmesové mäsové šťavy/omáčky

15894000-1

Spracované potravinárske výrobky

15894100-2

Vegánske balíčky

15894200-3

Pripravené jedlá

15894210-6

Jedlá pre školy

15894220-9

Jedlá pre nemocnice

15894300-4

Pripravené pokrmy

15894400-5

Desiate

15894500-6

Prísady do predajných automatov

15894600-7

Náplne do sendvičov

15894700-8

Lahôdky

15895000-8

Výrobky rýchleho občerstvenia

15895100-9

Hamburgery

15896000-5

Hlboko zmrazené výrobky

15897000-2

Výrobky v konzerve a poľné dávky potravín

15897100-3

Poľné dávky potravín

15897200-4

Výrobky v konzerve

15897300-5

Potravinové balíčky

15898000-9

Droždie

15899000-6

Kypriaci prášok

15900000-7

Nápoje, tabak a príbuzné produkty

15910000-0

Destilované alkoholické nápoje

15911000-7

Liehové nápoje

15911100-8

Liehoviny

15911200-9

Likéry

15930000-6

Vína

15931000-3

Nekorenené vína

15931100-4

Šumivé víno

15931200-5

Stolové víno

15931300-6

Portské

15931400-7

Madeira

15931500-8

Hroznový mušt

15931600-9

Šery

15932000-0

Vínne kaly

15940000-9

Jablčné víno a ostatné ovocné vína

15941000-6

Jablčné víno

15942000-3

Ovocné vína

15950000-2

Nedestilované fermentované nápoje

15951000-9

Vermút

15960000-5

Pivo zo sladu

15961000-2

Pivo

15961100-3

Ležiak

15962000-9

Kaly po varení piva alebo destilácii

15980000-1

Nealkoholické nápoje

15981000-8

Minerálne vody

15981100-9

Nesýtené minerálne vody

15981200-0

Sýtené minerálne vody

15981300-1

Voda v tuhom skupenstve

15981310-4

Ľad

15981320-7

Sneh

15981400-2

Ochutené minerálne vody

15982000-5

Osviežujúce nápoje

15982100-6

Ovocné drene

15982200-7

Čokoládové mlieko

15990000-4

Tabak, tabakové výrobky a potreby

15991000-1

Tabakové výrobky

15991100-2

Cigary

15991200-3

Cigarky

15991300-4

Cigarety

15992000-8

Tabak

15992100-9

Spracovaný tabak

15993000-5

Fajčiarske potreby

15994000-2

Cigaretový papier a filtračný papier

15994100-3

Cigaretový papier

15994200-4

Filtračný papier

16000000-5

Poľnohospodárske stroje

16100000-6

Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy

16110000-9

Pluhy alebo kotúčové brány

16120000-2

Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy

16130000-5

Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)

16140000-8

Rozmetávače maštaľného hnoja

16141000-5

Rozmetávače hnojív

16150000-1

Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk

16160000-4

Rôzne záhradnícke potreby

16300000-8

Žacie mechanizmy

16310000-1

Kosačky

16311000-8

Kosačky trávnikov

16311100-9

Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk

16320000-4

Obracače sena

16330000-7

Balíčkovače slamy alebo krmív

16331000-4

Zberacie lisy

16340000-0

Žacie mechanizmy a mláťačky

16400000-9

Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

16500000-0

Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo

16510000-3

Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo

16520000-6

Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo

16530000-9

Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo

16540000-2

Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo

16600000-1

Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

16610000-4

Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín

16611000-1

Stroje na čistenie plodín

16611100-2

Stroje na čistenie vajec

16611200-3

Stroje na čistenie ovocia

16612000-8

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín

16612100-9

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie vajec

16612200-0

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia

16613000-5

Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny

16620000-7

Stroje na dojenie

16630000-0

Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív

16640000-3

Včelárske mechanizmy

16650000-6

Hydinárske mechanizmy

16651000-3

Inkubátory a umelé liahne pre hydinu

16700000-2

Traktory/ťahače

16710000-5

Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami

16720000-8

Použité traktory/ťahače

16730000-1

Trakčné motory

16800000-3

Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov

16810000-6

Časti poľnohospodárskych mechanizmov

16820000-9

Časti lesníckych mechanizmov

18000000-9

Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo

18100000-0

Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

18110000-3

Pracovné odevy

18113000-4

Priemyselné pracovné odevy

18114000-1

Kombinézy

18130000-9

Špeciálne pracovné odevy

18132000-3

Letecké odevy

18132100-4

Letecké bundy

18132200-5

Letecké súpravy

18140000-2

Doplnky pracovných odevov

18141000-9

Pracovné rukavice

18142000-6

Štítky (tienidlá) na ochranu zraku

18143000-3

Ochranný výstroj

18200000-1

Zvršky

18210000-4

Kabáty

18211000-1

Peleríny/pláštenky

18212000-8

Plášte

18213000-5

Vetrovky

18220000-7

Odevy chrániace pred počasím

18221000-4

Nepremokavé odevy

18221100-5

Nepremokavé pláštenky

18221200-6

Bundy

18221300-7

Pršiplášte

18222000-1

Firemné odevy

18222100-2

Obleky

18222200-3

Komplety

18223000-8

Saká a blejzre

18223100-9

Blejzre

18223200-0

Saká

18224000-5

Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií

18230000-0

Rôzne zvršky

18231000-7

Dámske šaty

18232000-4

Sukne

18233000-1

Krátke nohavice

18234000-8

Nohavice

18235000-5

Pulóvre, vesty a podobné výrobky

18235100-6

Pulóvre

18235200-7

Svetre

18235300-8

Tričká s dlhým rukávom

18235400-9

Vesty

18300000-2

Odevy

18310000-5

Spodná bielizeň

18311000-2

Slipy

18312000-9

Pánske spodky

18313000-6

Dámske spodné nohavičky

18314000-3

Kúpacie plášte

18315000-0

Pančuchy

18316000-7

Pančuchové nohavice

18317000-4

Ponožky

18318000-1

Nočná bielizeň

18318100-2

Pánske nočné košele

18318200-3

Župany

18318300-4

Pyžamy

18318400-5

Tielka

18318500-6

Dámske nočné košele

18320000-8

Podprsenky, korzety, podväzkové pásy a podobné tovary

18321000-5

Podprsenky

18322000-2

Korzety

18323000-9

Podväzkové pásy

18330000-1

Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele

18331000-8

Tričká s krátkym rukávom

18332000-5

Košele

18333000-2

Polokošele

18400000-3

Špeciálne odevy a doplnky

18410000-6

Špeciálne odevy

18411000-3

Dojčenské odevy

18412000-0

Športové odevy

18412100-1

Teplákové súpravy

18412200-2

Športové košele

18412300-3

Lyžiarske odevy

18412800-8

Plavecké odevy

18420000-9

Odevné doplnky

18421000-6

Vreckovky

18422000-3

Šály

18423000-0

Kravaty

18424000-7

Rukavice

18424300-0

Jednorazové rukavice

18424400-1

Palčiaky

18424500-2

Vysoké (pracovné alebo športové) rukavice

18425000-4

Opasky

18425100-5

Náramenné pásy na náboje

18440000-5

Klobúky a pokrývky hlavy

18441000-2

Klobúky

18443000-6

Pokrývky hlavy a ich doplnky

18443100-7

Čelenky

18443300-9

Pokrývka hlavy

18443310-2

Barety

18443320-5

Poľné čiapky

18443330-8

Kukly

18443340-1

Čiapky

18443400-0

Podbradné remienky pre pokrývky hlavy

18443500-1

Priezory

18444000-3

Ochranné pokrývky hlavy

18444100-4

Bezpečnostné pokrývky hlavy

18444110-7

Helmy

18444111-4

Ochranné prilby

18444112-1

Cyklistické helmy

18444200-5

Tvrdé klobúky

18450000-8

Spony (na odevoch)

18451000-5

Gombíky

18451100-6

Časti gombíkov

18452000-2

Zatváracie špendlíky

18453000-9

Zipsy

18500000-4

Šperkárske výrobky, hodinky a príbuzné predmety

18510000-7

Klenoty a príbuzný tovar

18511000-4

Drahokamy pre šperkárske výrobky

18511100-5

Diamanty

18511200-6

Rubíny

18511300-7

Smaragdy

18511400-8

Opál

18511500-9

Kremeň

18511600-0

Turmalín

18512000-1

Mince a medaily

18512100-2

Mince

18512200-3

Medaily

18513000-8

Zlatnícke a šperkárske výrobky

18513100-9

Perly

18513200-0

Zlatnícke výrobky

18513300-1

Výrobky z drahých kovov

18513400-2

Výrobky z drahokamov alebo polodrahokamov

18513500-3

Striebrotepecké výrobky

18520000-0

Hodinkárske výrobky

18521000-7

Hodinky

18521100-8

Sklá do hodiniek

18522000-4

Náramkové hodinky

18523000-1

Stopky

18530000-3

Dary a ceny

18600000-5

Kožušiny a kožušinové výrobky

18610000-8

Kožušinové výrobky

18611000-5

Kožušiny

18612000-2

Kožušinové odevy

18613000-9

Výrobky z umelej kožušiny

18620000-1

Kožušinový tovar

18800000-7

Obuv

18810000-0

Obuv okrem športovej a ochrannej

18811000-7

Nepremokavá obuv

18812000-4

Obuv s časťami z gumy alebo plastov

18812100-5

Sandále so zvrškom z gumy alebo plastov

18812200-6

Gumové čižmy

18812300-7

Vychádzková obuv s gumeným alebo plastovým zvrškom

18812400-8

Plážové šľapky

18813000-1

Obuv s koženým zvrškom

18813100-2

Sandále

18813200-3

Papuče

18813300-4

Vychádzková obuv

18814000-8

Obuv so zvrškom z textilných materiálov

18815000-5

Čižmy/baganče

18815100-6

Vysoké topánky po členky

18815200-7

Vysoké topánky po lýtka

18815300-8

Vysoké topánky po kolená

18815400-9

Vysoké rybárske topánky (až do pása)

18816000-2

Galoše

18820000-3

Športová obuv

18821000-0

Lyžiarska obuv

18821100-1

Obuv na bežecké lyžovanie

18822000-7

Tréningová obuv

18823000-4

Horolezecká obuv

18824000-1

Obuv na futbal

18830000-6

Ochranná obuv

18831000-3

Obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky

18832000-0

Špeciálna obuv

18832100-1

Letecká obuv

18840000-9

Časti obuvi

18841000-6

Zvršok obuvi

18842000-3

Podrážky

18843000-0

Podpätky

18900000-8

Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky, vrecká a tašky

18910000-1

Jazdecké postroje

18911000-8

Jazdecké sedlá

18912000-5

Krátke jazdecké bičíky

18913000-2

Biče

18920000-4

Batožina

18921000-1

Kufre

18923000-5

Vrecká (mešce) a náprsné tašky

18923100-6

Vrecká (mešce)

18923200-7

Náprsné tašky

18924000-2

Lodné kufre

18925000-9

Držiaky na poľné fľaše a puzdrá

18925100-0

Držiaky na poľné fľaše

18925200-1

Puzdrá

18929000-7

Toaletné kufríky

18930000-7

Vrecia a vaky

18931000-4

Cestovné vaky

18931100-5

Batohy

18932000-1

Športové tašky

18933000-8

Vaky na poštu alebo balíky

18933100-9

Poštové vrecia

18934000-5

Vaky na výstroj pre vojakov

18935000-2

Vaky na bielizeň

18936000-9

Vaky na textil

18937000-6

Vrecia na balenie tovaru

18937100-7

Vaky na balenie tovaru

18938000-3

Vystlané vaky na ochranu ich obsahu

18939000-0

Kabelky

19000000-6

Koža a textílie, plastové a gumené materiály

19100000-7

Koža

19110000-0

Semiš

19120000-3

Koža z hoviad alebo koní

19130000-6

Koža z oviec, kôz a ošípaných

19131000-3

Koža z oviec alebo jahniat

19132000-0

Koža z kôz alebo kozliat

19133000-7

Bravčová koža

19140000-9

Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža

19141000-6

Koža z ostatných zvierat

19142000-3

Náhradková koža

19143000-0

Imitácia kože

19144000-7

Lakovaná koža

19160000-5

Hodinkové remienky

19170000-8

Kožené predmety používané v mechanizmoch alebo mechanických pomôckach

19200000-8

Textílie a príbuzné položky

19210000-1

Tkaniny

19211000-8

Syntetické tkaniny

19211100-9

Zmesové tkaniny

19212000-5

Bavlnené tkaniny

19212100-6

Plátno

19212200-7

Denim

19212300-8

Plachtovina

19212310-1

Tkaniny v plátnovej väzbe

19212400-9

Popelín

19212500-0

Tkaniny na čalúnnické popruhy

19212510-3

Čalúnnické popruhy

19220000-4

Vlnené tkaniny

19230000-7

Ľanové tkaniny

19231000-4

Plátno – ľanové

19240000-0

Špeciálne tkaniny

19241000-7

Vlasové tkaniny

19242000-4

Froté tkaniny

19243000-1

Čalúnnické textílie

19244000-8

Záclonoviny/závesoviny

19245000-5

Podšívky

19250000-3

Úplety alebo háčkované textílie

19251000-0

Úplety

19251100-1

Vlasové textílie

19252000-7

Háčkované textílie

19260000-6

Súkno

19270000-9

Netkané textílie

19280000-2

Vlna, surové kože a kože zvierat

19281000-9

Vlna

19282000-6

Zvieracie kože

19283000-3

Kože a perie vtákov

19400000-0

Textilná priadza a nite

19410000-3

Prírodné textilné vlákna

19420000-6

Umelé textilné vlákna

19430000-9

Textilná priadza a nite z prírodných vlákien

19431000-6

Hodvábna priadza

19432000-3

Vlnená priadza

19433000-0

Bavlnená priadza

19434000-7

Ľanová priadza

19435000-4

Šijacie priadze a nite z prírodných vlákien

19435100-5

Šijacie nite

19435200-6

Pletacie priadze

19436000-1

Priadze z rastlinných textilných vlákien

19440000-2

Syntetické priadze alebo nite

19441000-9

Syntetické priadze

19442000-6

Syntetické nite

19442100-7

Syntetické šijacie nite

19442200-8

Syntetická pletacia priadza

19500000-1

Gumené a plastové materiály

19510000-4

Výrobky z gumy

19511000-1

Duše, obruče a ochranné vložky

19511100-2

Ochranné vložky do ráfika pneumatiky

19511200-3

Duše

19511300-4

Obruče na pneumatiky

19512000-8

Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku

19513000-5

Pogumované textílie

19513100-6

Pneumatiky z kordových textílií

19513200-7

Lepiaca páska z pogumovaných textílií

19514000-2

Regenerovaný kaučuk

19520000-7

Plastové výrobky

19521000-4

Polystyrénové výrobky

19521100-5

Polystyrénová fólia

19521200-6

Polystyrénové dosky

19522000-1

Živice

19522100-2

Epoxidové živice

19522110-5

Rúrky/hadice z epoxidovej živice

19600000-2

Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad

19610000-5

Zvyšková a odpadková koža

19620000-8

Textilný odpad

19630000-1

Kaučukový odpad

19640000-4

Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

19700000-3

Syntetický kaučuk a syntetické vlákna

19710000-6

Syntetický kaučuk

19720000-9

Syntetické vlákna

19721000-6

Kábel zo syntetických vlákien

19722000-3

Vysokopevná priadza

19723000-0

Priadza s jednoduchou textúrou

19724000-7

Syntetický monofil

19730000-2

Umelé vlákna

19731000-9

Krátkovláknový umelý hodváb

19732000-6

Polypropylén

19733000-3

Priadza z umelých vlákien s textúrou

22000000-0

Tlačené výrobky a príbuzné produkty

22100000-1

Tlačené knihy, brožúry a letáky

22110000-4

Tlačené knihy

22111000-1

Knihy pre školy

22112000-8

Učebnice

22113000-5

Knihy pre knižnice

22114000-2

Slovníky, mapy, hudobné a iné knihy

22114100-3

Slovníky

22114200-4

Atlasy

22114300-5

Mapy

22114310-8

Katastrálne mapy

22114311-5

Modrotlač

22114400-6

Hudobné tlačoviny

22114500-7

Encyklopédie

22120000-7

Publikácie

22121000-4

Technické publikácie

22130000-0

Zoznamy

22140000-3

Letáky

22150000-6

Brožúry

22160000-9

Brožované knihy

22200000-2

Noviny, denníky, periodiká a časopisy

22210000-5

Noviny

22211000-2

Denníky

22211100-3

Úradné vestníky

22212000-9

Periodiká

22212100-0

Seriály

22213000-6

Časopisy

22300000-3

Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny

22310000-6

Pohľadnice

22312000-0

Obrázky

22313000-7

Obtlačky

22314000-4

Vzory

22315000-1

Fotografie

22320000-9

Tlačené pohľadnice s pozdravmi

22321000-6

Vianočné pohľadnice

22400000-4

Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky

22410000-7

Známky

22411000-4

Vianočné známky

22412000-1

Nepoužité známky

22413000-8

Zberateľské známky

22414000-5

Zošity na poštové známky

22420000-0

Papier s natlačenými známkami

22430000-3

Bankovky

22440000-6

Šekové tlačivá

22450000-9

Chránené tlačoviny

22451000-6

Pasy

22452000-3

Poštové objednávky

22453000-0

Terčíky na označenie zaplatených poplatkov za vozidlá

22454000-7

Vodičské preukazy

22455000-4

Identifikačné karty

22455100-5

Identifikačný náramok

22456000-1

Povolenia

22457000-8

Vstupenky

22458000-5

Tlačoviny na objednávku

22459000-2

Lístky

22459100-3

Reklamné nálepky a pásy

22460000-2

Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky

22461000-9

Katalógy

22461100-0

Držiaky na listiny

22462000-6

Propagačný materiál

22470000-5

Príručky

22471000-2

Počítačové príručky

22472000-9

Návody

22473000-6

Technické príručky

22500000-5

Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely

22510000-8

Ofsetové dosky

22520000-1

Zariadenie na suché leptanie

22521000-8

Raziace zariadenie

22600000-6

Atrament

22610000-9

Tlačiarenské farby, atramenty

22611000-6

Hĺbkotlačová farba

22612000-3

Tuš

22800000-8

Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru

22810000-1

Papierové alebo lepenkové registre

22813000-2

Účtovné knihy

22814000-9

Knihy pokladničných príjmov

22815000-6

Zápisníky

22816000-3

Bloky

22816100-4

Poznámkové bloky

22816200-5

Stenografický zápisník

22816300-6

Samolepiace poznámkové bločky

22817000-0

Diáre alebo osobné organizéry

22819000-4

Adresáre

22820000-4

Formuláre

22821000-1

Volebné formuláre

22822000-8

Podnikateľské formuláre

22822100-9

Podnikateľské formuláre v páse

22822200-0

Kusové podnikateľské formuláre

22830000-7

Zošity

22831000-4

Náhradné vložky do školských zápisníkov

22832000-1

Cvičné papiere

22840000-0

Albumy na vzorky

22841000-7

Albumy na zbierky

22841100-8

Albumy na známky

22841200-9

Filatelistické viazače

22850000-3

Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo

22851000-0

Rýchloviazače

22852000-7

Zakladače

22852100-8

Spisové dosky

22853000-4

Držiaky na spisy

22900000-9

Rôzne tlačoviny

22990000-6

Novinový papier, ručný papier a iný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely

22991000-3

Novinový papier

22992000-0

Ručne vyrobený papier alebo lepenka

22993000-7

Svetlocitlivý, teplocitlivý alebo termografický papier a lepenka

22993100-8

Svetlocitlivý papier alebo lepenka

22993200-9

Papier alebo lepenka citlivé na teplo

22993300-0

Termografický papier alebo lepenka

22993400-1

Vlnitý papier alebo lepenka

24000000-4

Chemické výrobky

24100000-5

Plyny

24110000-8

Technické plyny

24111000-5

Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík

24111100-6

Argón

24111200-7

Vzácne plyny

24111300-8

Hélium

24111400-9

Neón

24111500-0

Lekárske plyny

24111600-1

Vodík

24111700-2

Dusík

24111800-3

Kvapalný dusík

24111900-4

Kyslík

24112000-2

Anorganické zlúčeniny kyslíka

24112100-3

Oxid uhličitý

24112200-4

Oxidy dusíka

24112300-5

Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka

24113000-9

Kvapalný a stlačený vzduch

24113100-0

Kvapalný vzduch

24113200-1

Stlačený vzduch

24200000-6

Farby a pigmenty

24210000-9

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

24211000-6

Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty

24211100-7

Oxid zinočnatý

24211200-8

Peroxid zinku

24211300-9

Oxid titanu

24212000-3

Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, horčíka, olova a medi

24212100-4

Oxid chrómu

24212200-5

Oxid mangánu

24212300-6

Oxid olova

24212400-7

Oxid medi

24212500-8

Oxid horečnatý

24212600-9

Hydroxidy do farieb a pigmentov

24212610-2

Hydroxid chrómu

24212620-5

Hydroxid mangánu

24212630-8

Hydroxid olova

24212640-1

Hydroxid medi

24212650-4

Hydroxid horčíka

24213000-0

Hasené vápno

24220000-2

Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály

24221000-9

Farbiace výťažky

24222000-6

Trieslové výťažky

24223000-3

Taníny

24224000-0

Farbivo

24225000-7

Trieslové prípravky na činenie

24300000-7

Základné anorganické a organické chemikálie

24310000-0

Základné anorganické chemikálie

24311000-7

Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny

24311100-8

Nekovy

24311110-1

Fosfidy

24311120-4

Karbidy

24311130-7

Hydridy

24311140-0

Nitridy

24311150-3

Azidy

24311160-6

Silicidy

24311170-9

Boridy

24311180-2

Rafinovaná síra

24311200-9

Halogény

24311300-0

Alkalické kovy

24311310-3

Ortuť

24311400-1

Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý

24311410-4

Anorganické kyseliny

24311411-1

Kyselina sírová

24311420-7

Kyselina fosforečná

24311430-0

Polyfosforečné kyseliny

24311440-3

Kyselina hexafluorokremičitá

24311450-6

Oxid siričitý

24311460-9

Oxid kremičitý

24311470-2

Chlórovodík

24311500-2

Hydroxidy ako základné anorganické chemikálie

24311510-5

Oxidy kovov

24311511-2

Pyrity a oxidy železa

24311520-8

Hydroxid sodný

24311521-5

Lúh sodný

24311522-2

Kvapalný uhličitan sodný

24311600-3

Zlúčeniny síry

24311700-4

Síra

24311800-5

Uhlík

24311900-6

Chlór

24312000-4

Halogénové zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany a chloristany

24312100-5

Halogénové zlúčeniny kovov

24312110-8

Hexafluorokremičitan sodný

24312120-1

Chloridy

24312121-8

Chlorid hliníka

24312122-5

Chlorid železa

24312123-2

Polychlorid hliníka

24312130-4

Chlórhydrát hliníka

24312200-6

Chlórnany a chlorečnany

24312210-9

Chloritan sodný

24312220-2

Chlórnan sodný

24313000-1

Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

24313100-2

Sulfidy, siričitany a sírany

24313110-5

Rôzne sulfidy

24313111-2

Sírovodík

24313112-9

Polysulfidy

24313120-8

Sírany

24313121-5

Tiosíran sodný

24313122-2

Síran železitý

24313123-9

Síran hliníka

24313124-6

Síran sodný

24313125-3

Síran železa

24313126-0

Síran medi

24313200-3

Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany

24313210-6

Hexametafosforečnan sodný

24313220-9

Fosforečnany

24313300-4

Uhličitany

24313310-7

Uhličitan sodný

24313320-0

Hydrogenuhličitan sodný

24313400-5

Dusičnany

24314000-8

Rôzne kovové soli kyselín

24314100-9

Manganistan draselný

24314200-0

Soli oxokovových kyselín

24315000-5

Rôzne anorganické chemikálie

24315100-6

Ťažká voda, iné izotopy a ich zlúčeniny

24315200-7

Kyanid, kyanid oxidy, fulmináty, kyanatany, kremičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín

24315210-0

Kyanidy

24315220-3

Kyanid oxid

24315230-6

Fulmináty

24315240-9

Kyanatany

24315300-8

Peroxid vodíka

24315400-9

Piezoelektrický kryštál

24315500-0

Zlúčeniny kovov vzácnych zemín

24315600-1

Kremičitany

24315610-4

Kremičitan sodíka

24315700-2

Boritany a perboritany

24316000-2

Destilovaná voda

24317000-9

Syntetické kamene

24317100-0

Syntetické drahokamy

24317200-1

Syntetické polodrahokamy

24320000-3

Základné organické chemikálie

24321000-0

Uhľovodíky

24321100-1

Nasýtené uhľovodíky

24321110-4

Nasýtené acyklické uhľovodíky

24321111-1

Metán

24321112-8

Etylén

24321113-5

Propén

24321114-2

Butén

24321115-9

Acetylén

24321120-7

Nasýtené cyklické uhľovodíky

24321200-2

Nenasýtené uhľovodíky

24321210-5

Nenasýtené acyklické uhľovodíky

24321220-8

Nenasýtené cyklické uhľovodíky

24321221-5

Benzén

24321222-2

Toluén

24321223-9

O-xylény

24321224-6

M-xylény

24321225-3

Styrén

24321226-0

Etylbenzén

24321300-3

Iné halogénderiváty uhľovodíkov

24321310-6

Tetrachlóretylén

24321320-9

Tetrachlórmetán

24322000-7

Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy

24322100-8

Priemyselné mastné alkoholy

24322200-9

Jednosýtne alkoholy

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioly, polyalkoholy a ich deriváty

24322310-3

Etylénglykol

24322320-6

Deriváty alkoholov

24322400-1

Fenoly a ich deriváty

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etylalkohol

24323000-4

Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny

24323100-5

Kyselina olejová z rafinácie

24323200-6

Karboxylové kyseliny

24323210-9

Kyselina octová

24323220-2

Kyselina peroctová

24323300-7

Nenasýtené monokarboxylové kyseliny a ich zlúčeniny

24323310-0

Estery kyseliny metakrylovej

24323320-3

Estery kyseliny akrylovej

24323400-8

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny

24324000-1

Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

24324100-2

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

24324200-3

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou

24324300-4

Ureíny

24324400-5

Zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

24325000-8

Organické zlúčeniny síry

24326000-5

Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery

24326100-6

Zlúčeniny s aldehydickou funkčnou skupinou

24326200-7

Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou

24326300-8

Organické peroxidy

24326310-1

Etylénoxid

24326320-4

Étery

24327000-2

Rôzne organické chemikálie

24327100-3

Rastlinné deriváty na farbenie

24327200-4

Drevné uhlie

24327300-5

Oleje a produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, smola a smolný koks

24327310-8

Čiernouhoľný decht

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Smolný koks

24327400-6

Živičné produkty

24327500-7

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny

24400000-8

Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka

24410000-1

Dusíkaté priemyselné hnojivá

24411000-8

Kyselina dusičná a jej soli

24411100-9

Dusičnan sodný

24412000-5

Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes)

24413000-2

Amoniak

24413100-3

Kvapalný amoniak

24413200-4

Chlorid amónny

24413300-5

Síran amónny

24420000-4

Fosforečné hnojivá

24421000-1

Minerálne fosforečné hnojivá

24422000-8

Chemické fosforečné hnojivá

24430000-7

Živočíšne a rastlinné hnojivá

24440000-0

Rôzne hnojivá

24450000-3

Agrochemikálie

24451000-0

Pesticídy

24452000-7

Insekticídy

24453000-4

Herbicídy

24454000-1

Regulátory rastu rastlín

24455000-8

Dezinfekčné prostriedky

24456000-5

Rodenticídy

24457000-2

Fungicídy

24500000-9

Plasty v primárnych formách

24510000-2

Polyméry etylénu v primárnych formách

24520000-5

Polyméry propylénu v primárnych formách

24530000-8

Polyméry styrénu v primárnych formách

24540000-1

Polyméry vinylchloridu v primárnych formách

24541000-8

Polymér vinylacetátu v primárnych formách

24542000-5

Akrylové polyméry v primárnych formách

24550000-4

Polyestery v primárnych formách

24560000-7

Polyamidy v primárnych formách

24570000-0

Močovinová živica v primárnych formách

24580000-3

Amínové živice v primárnych formách

24590000-6

Silikóny v primárnych formách

24600000-0

Výbušniny

24610000-3

Pripravené výbušniny

24611000-0

Práškové výbušniny

24611100-1

Propergolové palivá

24612000-7

Rôzne výbušniny

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Trinitrotoluén

24612300-0

Nitroglycerín

24613000-4

Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

24613100-5

Náboje na odplašovanie vtákov

24613200-6

Ohňostroje

24615000-8

Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky

24900000-3

Čisté a rôzne chemické výrobky

24910000-6

Gleje

24911000-3

Želatíny

24911200-5

Spojivá

24920000-9

Éterické oleje

24930000-2

Fotochemický materiál

24931000-9

Fotografické dosky a filmy

24931200-1

Emulzie na fotografické účely

24931210-4

Fotografické vývojky

24931220-7

Fotografické ustaľovače

24931230-0

Röntgenové vývojky

24931240-3

Röntgenové ustaľovače

24931250-6

Kultivačné prostredia

24931260-9

Zjasňovače

24950000-8

Špecializované chemické výrobky

24951000-5

Mazivá a mazacie oleje

24951100-6

Mazacie oleje

24951110-9

Vrtný kal

24951120-2

Silikónové mazivo

24951130-5

Vrtné výplachy

24951200-7

Aditíva do olejov

24951210-0

Prášok do hasiaceho prístroja

24951220-3

Prípravky do hasiacich prístrojov

24951230-6

Náplne do hasiacich prístrojov

24951300-8

Hydraulické kvapaliny

24951310-1

Pripravené tekutiny na odmrazovanie

24951311-8

Prípravky proti zamŕzaniu

24951400-9

Chemicky upravené tuky a oleje

24952000-2

Modelovacie pasty

24952100-3

Zubný vosk

24953000-9

Prípravky na konečnú úpravu povrchov (finišovanie)

24954000-6

Aktívne uhlie

24954100-7

Nové aktívne uhlie

24954200-8

Regenerované aktívne uhlie

24955000-3

Chemické záchody

24956000-0

Peptónové a proteínové substancie

24957000-7

Chemické aditíva

24957100-8

Pripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier

24957200-9

Prísady do cementov, malty alebo betónu

24958000-4

Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel

24958100-5

Banské chemikálie

24958200-6

Flokulačné prostriedky

24958300-7

Kalovité výplachové kvapaliny

24958400-8

Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín

24959000-1

Aerosóly a chemikálie v tvare diskov

24959100-2

Aerosóly

24959200-3

Chemické prvky v tvare diskov

24960000-1

Rôzne chemické výrobky

24961000-8

Náplne do radiátorov

24962000-5

Chemikálie na úpravu vody

24963000-2

Antikorozívne výrobky

24964000-9

Glycerín

24965000-6

Enzýmy

30000000-9

Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

30100000-0

Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

30110000-3

Stroje na spracovanie textu

30111000-0

Textové procesory

30120000-6

Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač

30121000-3

Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie

30121100-4

Fotokopírovacie stroje

30121200-5

Zariadenia na fotokopírovanie

30121300-6

Zariadenia na reprodukciu

30121400-7

Rozmnožovacie stroje

30121410-0

Faxové prepínacie prístroje

30121420-3

Digitálne odosielače

30121430-6

Digitálne rozmnožovacie stroje

30122000-0

Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač

30122100-1

Digitálne ofsetové systémy

30122200-2

Digitálne ofsetové zariadenia

30123000-7

Kancelárske a obchodné stroje

30123100-8

Stroje na overenie platnosti lístkov

30123200-9

Bankomaty

30123300-0

Blanové rozmnožovacie stroje

30123400-1

Skladacie stroje

30123500-2

Dierovacie stroje

30123600-3

Stroje na prácu s mincami

30123610-6

Stroje na triedenie mincí

30123620-9

Stroje na počítanie mincí

30123630-2

Stroje na balenie mincí

30124000-4

Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov

30124100-5

Zapekacie jednotky

30124110-8

Olej do zapekacej jednotky

30124120-1

Stieradlo zapekacej jednotky

30124130-4

Lampy zapekacích jednotiek

30124140-7

Čistiace podložky zapekacích jednotiek

30124150-0

Filtre zapekacích jednotiek

30124200-6

Súpravy zapekacích jednotiek

30124300-7

Valce pre kancelárske stroje

30124400-8

Zásobníky na sponky

30124500-9

Príslušenstvo pre skenery

30124510-2

Popisovače

30124520-5

Podávače dokumentov do skenerov

30124530-8

Adaptéry diapozitívov pre skenery

30125000-1

Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov

30125100-2

Tonerové náplne

30125110-5

Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov

30125120-8

Toner do fotokopírovacích strojov

30125130-1

Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská

30130000-9

Zariadenie poštových úradov

30131000-6

Zariadenie na triedenie pošty

30131100-7

Stroje na skladanie papiera alebo obálok

30131200-8

Stroje na plnenie obálok

30131300-9

Adresovacie stroje

30131400-0

Poštové/frankovacie stroje

30131500-1

Stroje na otváranie pošty

30131600-2

Obálkovacie stroje

30131700-3

Stroje na odstraňovanie známok

30131800-4

Frankovacie stroje

30132000-3

Triediace zariadenia

30132100-4

Zariadenia na triedenie pošty

30132200-5

Počítačky bankoviek

30132300-6

Triedičky

30133000-0

Zásielkové zariadenia

30133100-1

Zariadenia pre hromadné zásielky

30140000-2

Počítacie a účtovacie stroje

30141000-9

Počítacie stroje

30141100-0

Vreckové kalkulačky

30141200-1

Stolové kalkulačky

30141300-2

Kalkulačky s tlačou

30141400-3

Sčítacie stroje

30142000-6

Účtovacie stroje a registračné pokladne

30142100-7

Účtovacie stroje

30142200-8

Registračné pokladne

30144000-0

Stroje typu počítacích

30144100-1

Frankovacie stroje poštovného

30144200-2

Stroje na vydávanie lístkov

30144300-3

Stroje na počítanie vozidiel

30144400-4

Automaty na výber cestovného

30145000-7

Časti a príslušenstvo počítacích strojov

30145100-8

Kotúče do kalkulačiek

30150000-5

Písacie stroje

30151000-2

Elektronické písacie stroje

30152000-9

Časti a príslušenstvo písacích strojov

30160000-8

Magnetické karty

30161000-5

Kreditné karty

30162000-2

Smart (inteligentné) karty

30163000-9

Platobné karty

30163100-0

Karty na čerpanie pohonnýchlátok

30170000-1

Štítkovacie stroje

30171000-8

Dátumovacie a číslovacie stroje

30172000-5

Stroje na tlač osobných preukazov

30173000-2

Stroje na aplikovanie štítkov

30174000-9

Stroje na výrobu štítkov

30175000-6

Popisovacie zariadenie

30176000-3

Zariadenie na reliéfnu tlač

30177000-0

Automatické štítkovacie systémy

30178000-7

Poloautomatické štítkovacie systémy

30179000-4

Zásobníky na štítky

30180000-4

Stroje na pečiatkovanie a vypisovanie šekov

30181000-1

Stroje na pečiatkovanie šekov

30182000-8

Stroje na vypisovanie šekov

30190000-7

Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

30191000-4

Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku

30191100-5

Archivačné/registračné zariadenia

30191110-8

Systémy karuselových lístkov

30191120-1

Stojany na časopisy

30191130-4

Písacie dosky so svorkou

30191140-7

Príslušenstvo na osobnú identifikáciu

30191200-6

Spätné projektory

30191400-8

Skartovače

30192000-1

Kancelárske potreby

30192100-2

Vymazávacie potreby (guma, zmizík)

30192110-5

Atramentové výrobky

30192111-2

Atramentové vankúšiky

30192112-9

Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje

30192113-6

Atramentové náplne

30192121-5

Guľôčkové perá

30192122-2

Plniace perá

30192123-9

Perá s plstenou špičkou

30192124-6

Fixky

30192125-3

Zvýrazňovače

30192126-0

Technické perá

30192127-7

Držiaky na perá

30192130-1

Ceruzky

30192131-8

Hnacie alebo kĺzavé ceruzky

30192132-5

Náhradné tuhy do ceruziek

30192133-2

Strúhadlá na ceruzky

30192134-9

Držiaky na ceruzky

30192150-7

Dátumové pečiatky

30192151-4

Pečatidlá

30192152-1

Číslovačky

30192153-8

Textové pečiatky

30192154-5

Vymeniteľné pečiatkové podušky

30192155-2

Držiaky na kancelárske pečiatky

30192160-0

Korektory

30192170-3

Nástenky

30192200-3

Meracie pásky

30192300-4

Farbiace pásky

30192310-7

Pásky do písacích strojov

30192320-0

Pásky do tlačiarní

30192330-3

Pásky a kotúče do kalkulačiek

30192340-6

Pásky do faxov

30192350-9

Pásky do registračných pokladní

30192400-5

Reprografický spotrebný materiál

30192500-6

Transparentné fólie do spätného projektora

30192600-7

Rysovacie dosky

30192700-8

Tlačoviny

30192800-9

Samolepiace etikety

30192900-0

Korekčné prostriedky

30192910-3

Korekčný pás alebo páska

30192920-6

Korekčná tekutina

30192930-9

Korekčné perá

30192940-2

Náplne do korekčných pier

30192950-5

Elektrické vymazávače

30193000-8

Organizéry a príslušenstvo

30193100-9

Deliace priehradky do zásuviek

30193200-0

Stolové zásobníky alebo organizéry

30193300-1

Závesné organizéry

30193400-2

Knižné zarážky

30193500-3

Stojany na tlačoviny

30193600-4

Stojany na diáre alebo kalendáre

30193700-5

Škatuľa na ukladanie spisov

30193800-6

Držiaky na odkazy

30193900-7

Držiaky na kópie

30194000-5

Rysovacie potreby

30194100-6

Krividlá

30194200-7

Body, pásky, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov

30194210-0

Body a pásky na prilepenie výkresov

30194220-3

Lepiace filmy na výkresy

30194300-8

Rysovacie súpravy, sady a papiere

30194310-1

Rysovacie súpravy alebo sady

30194320-4

Rysovacie papiere

30194400-9

Kryty rysovacích stolov

30194500-0

Písacie pomôcky

30194600-1

Uhlomery

30194700-2

Šablóny

30194800-3

Príložníky a trojuholníky

30194810-6

Príložníky

30194820-9

Trojuholníky

30194900-4

Ochranné kryty pracovnej plochy

30195000-2

Tabule

30195100-3

Plánovacie tabule alebo príslušenstvo

30195200-4

Elektronické držiaky predlohy alebo príslušenstvo

30195300-5

Listové tabule alebo príslušenstvo

30195400-6

Suché stieracie tabule alebo príslušenstvo

30195500-7

Kriedové tabule alebo príslušenstvo

30195600-8

Vývesné tabule alebo príslušenstvo

30195700-9

Čistiace súpravy na tabule alebo príslušenstvo

30195800-0

Závesné vešiaky alebo držiaky

30195900-1

Biele tabule a magnetické tabule

30195910-4

Biele tabule

30195911-1

Príslušenstvo na biele tabule

30195912-8

Stojany na biele tabule

30195913-5

Stojany na prenosné tabule

30195920-7

Magnetické tabule

30195921-4

Stieracie pomôcky na magnetické tabule

30196000-9

Plánovacie systémy

30196100-0

Plánovače porád

30196200-1

Knihy schôdzok alebo ich náhradné vložky

30196300-2

Schránka na návrhy

30197000-6

Drobné kancelárske vybavenie

30197100-7

Sponky, cvočky, pripináčiky

30197110-0

Svorky

30197120-3

Cvočky

30197130-6

Pripináčiky

30197200-8

Krúžkové viazače a spony na papier

30197210-1

Krúžkové viazače

30197220-4

Spony na papier

30197221-1

Držiak na spony na papier

30197300-9

Otvárače listov, zošívačky a dierovače

30197310-2

Otvárače listov

30197320-5

Zošívačky

30197321-2

Rozošívače

30197330-8

Dierovače

30197400-0

Špongia na pečiatky

30197500-1

Pečatný vosk

30197510-4

Príslušenstvo k pečatnému vosku

30197600-2

Spracovaný papier a lepenka

30197610-5

Vrstvený papier a lepenka

30197620-8

Písací papier

30197621-5

Bloky na prenosné tabule

30197630-1

Papier na tlač alebo iné grafické účely

30197640-4

Samokopírovací a iný kopírovací papier

30197641-1

Termografický papier

30197642-8

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

30197643-5

Papier na fotokopírovanie

30197644-2

Xerografický papier

30197645-9

Karta na tlač

30198000-3

Výherné automaty

30198100-4

Pákové hracie automaty

30199000-0

Papiernický tovar a iné položky

30199100-1

Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier

30199110-4

Karbónový papier

30199120-7

Samokopírovací papier

30199130-0

Bezkarbónový papier

30199140-3

Papierové rozmnožovacie blany

30199200-2

Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky

30199210-5

Neilustrované karty

30199220-8

Korešpondenčné lístky

30199230-1

Obálky

30199240-4

Listová súprava

30199300-3

Razený alebo perforovaný papier

30199310-6

Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač

30199320-9

Razený alebo perforovaný písací papier

30199330-2

Papier do počítačových tlačiarní v páse

30199340-5

Formuláre v páse

30199400-4

Pogumovaný alebo lepiaci papier

30199410-7

Samolepiaci papier

30199500-5

Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky

30199600-6

Priehradky na kancelárske potreby

30199700-7

Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov

30199710-0

Tlačené obálky

30199711-7

Tlačené obálky s okienkom

30199712-4

Tlačené obálky bez okienka

30199713-1

Tlačené obálky na RTG snímky

30199720-3

Listový papier

30199730-6

Navštívenky

30199731-3

Vizitkáre

30199740-9

Firemné vizitky

30199750-2

Poukážky

30199760-5

Etikety

30199761-2

Etikety s čiarovým kódom

30199762-9

Batožinové visačky

30199763-6

Etikety na ochranu pred krádežou

30199770-8

Stravné poukážky

30199780-1

Podpisové knihy

30199790-4

Rozvrhy

30199791-1

Nástenné plánovače

30199792-8

Kalendáre

30199793-5

Podstavce na diáre

30200000-1

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

30210000-4

Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

30211000-1

Sálové počítače

30211100-2

Superpočítače

30211200-3

Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)

30211300-4

Počítačové platformy (plochy)

30211400-5

Počítačové konfigurácie

30211500-6

Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory

30212000-8

Technické vybavenie minipočítačov

30212100-9

Základné jednotky (CPU) pre minipočítače

30213000-5

Osobné počítače

30213100-6

Prenosné počítače

30213200-7

Tabletový počítač

30213300-8

Stolový počítač

30213400-9

Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače

30213500-0

Vreckové počítače

30214000-2

Pracovné stanice

30215000-9

Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov

30215100-0

Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače

30216000-6

Magnetické alebo optické snímače

30216100-7

Optické snímače

30216110-0

Skenery na používanie s počítačom

30216120-3

Zariadenie na optické rozlišovanie znakov

30216130-6

Snímače čiarového kódu

30216200-8

Snímače magnetických kariet

30216300-9

Snímače diernych štítkov

30220000-7

Zariadenia pre digitálnu kartografiu

30221000-4

Digitálne katastrálne mapy

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

30231100-8

Koncové zariadenia počítačov (terminály)

30231200-9

Konzoly

30231300-0

Zobrazovacie jednotky (obrazovky)

30231310-3

Ploché displeje

30231320-6

Dotykové monitory

30232000-4

Periférne vybavenie

30232100-5

Tlačiarne a zapisovače

30232110-8

Laserové tlačiarne

30232120-1

Ihličkové tlačiarne

30232130-4

Farebné grafické tlačiarne

30232140-7

Zapisovače

30232150-0

Atramentové tlačiarne

30232600-0

Kódovače

30232700-1

Riadiaca jednotka

30233000-1

Archivačné a čítacie zariadenia

30233100-2

Počítačové pamäťové jednotky

30233110-5

Pamäťové jednotky s magnetickou kartou

30233120-8

Pamäťové jednotky s magnetickou páskou

30233130-1

Pamäťové jednotky s magnetickým diskom

30233131-8

Disketové mechaniky

30233132-5

Mechaniky pevného disku

30233140-4

Pamäte s priamym prístupom (DASD)

30233141-1

Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)

30233150-7

Optické diskové mechaniky

30233151-4

Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD)

30233152-1

Čítačka a/alebo vypaľovačka digitálnych univerzálnych diskov (DVD)

30233153-8

Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)

30233160-0

Páskové zálohové pamäte

30233161-7

Zariadenia na manipuláciu s kazetami

30233170-3

Karuselové jednotky

30233180-6

Archivačné zariadenia flash pamäte

30233190-9

Riadiaca jednotka diskovej pamäte

30233300-4

Čítačky kariet smart

30233310-7

Čítačky odtlačkov prstov

30233320-0

Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov

30234000-8

Pamäťové médiá

30234100-9

Magnetický disk

30234200-0

Optické disky

30234300-1

Kompaktné disky (CD)

30234400-2

Digitálne univerzálne disky (DVD)

30234500-3

Pamäťové archivačné médiá

30234600-4

Flash pamäť

30234700-5

Magnetické pásky

30236000-2

Rôzne počítačové vybavenie

30236100-3

Zariadenia na rozšírenie pamäti

30236110-6

Pamäť s náhodným prístupom (RAM)

30236111-3

Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)

30236112-0

Statická pamäť s náhodným prístupom (SRAM)

30236113-7

Synchrónna dynamická pamäť s náhodným prístupom (SDRAM)

30236114-4

Dynamická pamäť s náhodným prístupom Rambus (RDRAM)

30236115-1

Synchrónna grafická pamäť s náhodným prístupom (SGRAM)

30236120-9

Pamäť len na čítanie (ROM)

30236121-6

Programovateľná pamäť len na čítanie (PROM)

30236122-3

Vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EPROM)

30236123-0

Elektronicky vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EEPROM)

30236200-4

Zariadenia na spracovanie údajov

30237000-9

Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

30237100-0

Časti počítačov

30237110-3

Sieťové rozhrania

30237120-6

Porty počítačov

30237121-3

Sériové infračervené porty

30237130-9

Počítačové karty

30237131-6

Elektronické karty

30237132-3

Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB)

30237133-0

Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty osobných počítačov)

30237134-7

Karty grafických akcelerátorov

30237135-4

Karty na sieťové rozhrania

30237136-1

Zvukové karty

30237140-2

Základné dosky

30237200-1

Príslušenstvo počítačov

30237210-4

Obrazovky s antireflexnou vrstvou

30237220-7

Podložky pod myš

30237230-0

Pamäte

30237240-3

Webová kamera

30237250-6

Príslušenstvo na čistenie počítačov

30237251-3

Súpravy na čistenie počítačov

30237252-0

Rozprašovače so stlačeným vzduchom

30237253-7

Protiprachové kryty na počítačové zariadenie

30237260-9

Nástenné ramená na monitory

30237270-2

Puzdrá na prenosné počítače

30237280-5

Napájacie príslušenstvo

30237290-8

Podložky pod zápästie ku klávesnici

30237295-3

Ochranné kryty na klávesnice

30237300-2

Spotrebný materiál k počítačom

30237310-5

Doplnkové náplne do tlačiarní

30237320-8

Diskety

30237330-1

Kazety na digitálne zvukové pásky (DAT)

30237340-4

Kazety na digitálne lineárne pásky (DLT)

30237350-7

Dátové kazety

30237360-0

Kazety pre LTO (linear tape-open)

30237370-3

Záznamové kazety

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Príslušenstvo na vkladanie dát

30237410-6

Počítačová myš

30237420-9

Joysticky

30237430-2

Svetelné perá

30237440-5

Guľové ovládače

30237450-8

Grafické tablety

30237460-1

Počítačové klávesnice

30237461-8

Programovateľné klávesnice

30237470-4

Zariadenia pre nevidiacich

30237475-9

Elektrické snímače

30237480-7

Vstupné jednotky

30238000-6

Zariadenia na automatizáciu knižníc

31000000-6

Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

31100000-7

Elektromotory, generátory a transformátory

31110000-0

Elektromotory

31111000-7

Adaptéry

31120000-3

Generátory

31121000-0

Generátorové hnacie agregáty

31121100-1

Generátorové hnacie agregáty s piestovým vznetovým motorom

31121110-4

Výkonové meniče (konektory)

31121111-1

Elektrické rotačné meniče

31121200-2

Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom

31121300-3

Veterné generátory

31121310-6

Veterné mlyny

31121320-9

Veterné turbíny

31121330-2

Generátory veterných turbín

31121331-9

Rotory turbín

31121340-5

Veterné farmy

31122000-7

Generátorové jednotky

31122100-8

Palivové články

31124000-1

Generátory parných turbín a súvisiace prístroje

31124100-2

Turbogeneračné jednotky

31124200-3

Riadiace prístroje turbogenerátora

31126000-5

Dynamá

31127000-2

Núdzové/pohotovostné generátory

31128000-9

Turbogenerátory

31130000-6

Alternátory

31131000-3

Jednofázové motory

31131100-4

Pohony

31131200-5

Anódy

31132000-0

Viacfázové motory

31140000-9

Chladiace veže

31141000-6

Chladiče vody

31150000-2

Stabilizátory prúdu pre výbojky

31151000-9

Statické meniče

31153000-3

Usmerňovače

31154000-0

Zdroje nepretržitého/stáleho napájania

31155000-7

Invertory

31156000-4

Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania

31157000-1

Induktory/indukčné cievky

31158000-8

Nabíjače

31158100-9

Nabíjače batérií

31158200-0

Preplňovač

31158300-1

Turbodúchadlo

31160000-5

Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov

31161000-2

Časti elektromotorov a generátorov

31161100-3

Budiace systémy

31161200-4

Systémy chladenia plynov

31161300-5

Rotory generátorov

31161400-6

Primárne vodné systémy

31161500-7

Systémy s tesniacim olejom

31161600-8

Vodné chladiace systémy statora

31161700-9

Časti parných generátorov

31161800-0

Časti plynových generátorov

31161900-1

Systémy regulácie napätia

31162000-9

Časti transformátorov, induktorov a statických meničov

31162100-0

Časti kondenzátorov

31170000-8

Transformátory

31171000-5

Kondenzátory s kvapalným dielektrikom

31172000-2

Napäťové transformátory

31173000-9

Prístrojové transformátory

31174000-6

Napájacie transformátory

31200000-8

Rozvod elektriny a regulačné prístroje

31210000-1

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov

31211000-8

Pulty/panely a poistkové skrine

31211100-9

Pulty/panely pre elektrické prístroje

31211110-2

Ovládacie panely

31211200-0

Poistkové skrine

31211300-1

Poistky

31211310-4

Vypínacie poistky/vypínače

31211320-7

Poistkové pätky

31211330-0

Tavné drôty poistiek

31211340-3

Držiaky poistiek

31212000-5

Prerušovače obvodov

31212100-6

Vonkajšie prerušovače obvodov

31212200-7

Indikátory/skúšačky obvodov

31212300-8

Magnetické prerušovače obvodov

31212400-9

Miniatúrne prerušovače obvodov

31213000-2

Rozvodné zariadenia

31213100-3

Rozvodné skrine

31213200-4

Rozvodné transformátory

31213300-5

Káblové rozvodné skrine

31213400-6

Rozvodné systémy

31214000-9

Rozvodne

31214100-0

Spínače

31214110-3

Úsekové/izolačné spínače

31214120-6

Zemniaci spínač

31214130-9

Bezpečnostné spínače

31214140-2

Spínače stmievačov

31214150-5

Valcové spínače

31214160-8

Tlakové spínače

31214170-1

Kĺbové spínače

31214180-4

Posuvné spínače

31214190-7

Koncové spínače

31214200-1

Spínací odpojovač

31214300-2

Vonkajšie spínacie zariadenia

31214400-3

Odpojovač/vypínač poistiek

31214500-4

Elektrické spínacie dosky

31214510-7

Rozvodné spínacie dosky

31214520-0

Rozvodná doska pre stredné napätie

31215000-6

Obmedzovače napätia

31216000-3

Bleskoistky

31216100-4

Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom

31216200-5

Bleskozvody

31217000-0

Tlmiče/odrušovače nárazov

31218000-7

Zbernice/prípojky/rozvodné pásové vodiče

31219000-4

Ochranné kryty

31220000-4

Komponenty elektrických obvodov

31221000-1

Elektrické relé

31221100-2

Výkonové relé

31221200-3

Relé na všeobecné účely

31221300-4

Zásuvkové relé

31221400-5

Relé striedavého napätia

31221500-6

Ortuťové relé

31221600-7

Časové relé

31221700-8

Nadprúdové relé

31223000-5

Objímky svetelných zdrojov/žiaroviek

31224000-2

Spájacie a kontaktné prvky

31224100-3

Zástrčky a zásuvky

31224200-4

Koaxiálne konektory

31224300-5

Konektorové skrine

31224400-6

Spájacie káble

31224500-7

Koncovky

31224600-8

Stmievače

31224700-9

Spojovacie skrinky (káblové spojky)

31224800-0

Súpravy na spájanie káblov

31224810-3

Predlžovacie káble

31230000-7

Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov

31300000-9

Izolované drôty alebo káble

31310000-2

Hlavné vedenie

31311000-9

Prípojky hlavného vedenia

31320000-5

Elektrické rozvodné káble

31321000-2

Silnoprúdové vedenie

31321100-3

Vzdušné silnoprúdové vedenie

31321200-4

Káble nízkeho a stredného napätia

31321210-7

Káble nízkeho napätia

31321220-0

Káble stredného napätia

31321300-5

Káble vysokého napätia

31321400-6

Podvodné káble

31321500-7

Podmorské káble

31321600-8

Tienené káble

31321700-9

Signalizačné káble

31330000-8

Koaxiálne káble

31340000-1

Príslušenstvo izolovaných káblov

31341000-8

Kotúče izolovaných káblov

31342000-5

Svorky izolovaných káblov

31343000-2

Spoje izolovaných káblov

31344000-9

Úchytky izolovaných káblov

31350000-4

Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie

31351000-1

Elektrické vodiče pre systémy riadenia prístupu

31400000-0

Akumulátory, galvanické články a batérie

31410000-3

Galvanické články

31411000-0

Alkalické batérie

31420000-6

Galvanické batérie

31421000-3

Olovené batérie

31422000-0

Sady batérií

31430000-9

Elektrické akumulátory

31431000-6

Olovené akumulátory

31432000-3

Ni-Cd akumulátory

31433000-0

Akumulátory Ni-Fe

31434000-7

Lítiové akumulátory

31440000-2

Batérie

31500000-1

Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

31510000-4

Elektrónky (elektrické katódové lampy)

31511000-1

Reflektorové žiarovky/svetlomety z lisovaného skla (typu sealed beam)

31512000-8

Halogénové katódové žiarovky s volfrámovým vláknom

31512100-9

Halogénové žiarovky, lineárne

31512200-0

Halogénové žiarovky, dvojkolíkové

31512300-1

Halogénové žiarovky, dichroické

31514000-2

Výbojky

31515000-9

Ultrafialové žiarovky

31516000-6

Infračervené žiarovky

31517000-3

Oblúkové svetlo (oblúkovky)

31518000-0

Signalizačné svetlá

31518100-1

Širokouhlé svetlomety

31518200-2

Zariadenie pre núdzové osvetlenie

31518210-5

Búrkové svetlá

31518220-8

Svetelná tyčinka

31518300-3

Strešné svetlá

31518500-5

Ortuťové výbojky

31518600-6

Úzkouhlé svetlomety (hľadáčiky)

31519000-7

Žiarivky a neónové lampy

31519100-8

Žiarivky

31519200-9

Neónové lampy

31520000-7

Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

31521000-4

Lampy

31521100-5

Stolové lampy

31521200-6

Stojanové lampy

31521300-7

Prenosné elektrické lampy

31521310-0

Výstražné lampy

31521320-3

Vreckové lampáše

31521330-6

Nabíjateľné prenosné elektrické lampy

31522000-1

Svetlá na vianočný stromček

31523000-8

Osvetlené značky a menovky

31523100-9

Reklamné neónové svetlá

31523200-0

Permanentné informačné značky

31523300-1

Osvetlené menovky

31524000-5

Príslušenstvo k stropným alebo nástenným svietidlám

31524100-6

Príslušenstvo k stropným svietidlám

31524110-9

Lampy pre operačné sály

31524120-2

Stropné svetlá

31524200-7

Príslušenstvo pre nástenné svetlá

31524210-0

Nástenné svetlá

31527000-6

Bodové reflektory

31527200-8

Vonkajšie svetlá

31527210-1

Lampáše

31527260-6

Osvetľovacie/majákové systémy

31527270-9

Osvetlenie nástupíšť

31527300-9

Osvetlenie domácností

31527400-0

Podvodné svetlá

31530000-0

Časti lámp a osvetľovacích zariadení

31531000-7

Žiarovky

31531100-8

Elektrické trubice

31532000-4

Časti lámp a svietidiel a príslušenstvo k nim

31532100-5

Trubicové svietidlá

31532110-8

Trubicové žiarivky

31532120-1

Kompaktné trubicové žiarivky

31532200-6

Kruhové svetlá

31532210-9

Kruhové žiarivky

31532300-7

Guľové svetlá

31532310-0

Kompaktné žiarivkové guľové svetlá

31532400-8

Zástrčky na lampy

31532500-9

Lampové spúšťače

31532510-2

Spúšťače pre žiarivkové lampy

31532600-0

Lampové tlmivky

31532610-3

Tlmivky pre žiarivkové lampy

31532700-1

Kryty lámp

31532800-2

Ramená lámp

31532900-3

Žiarivkové svietidlá

31532910-6

Žiarivkové trubice

31532920-9

Žiarovky a žiarivkové lampy

31600000-2

Elektrické zariadenia a prístroje

31610000-5

Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá

31611000-2

Elektroinštalačné súpravy

31612000-9

Krosná na navíjanie motorov

31612200-1

Štartéry motora

31612300-2

Elektrické signalizačné zariadenia pre motory

31612310-5

Signalizátory s prerušovaným svetlom (blinkre)

31620000-8

Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia

31625000-3

Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru

31625100-4

Systémy na detekciu požiarov

31625200-5

Požiarne poplašné systémy

31625300-6

Poplachové systémy proti vlámaniu

31630000-1

Magnety

31640000-4

Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami

31642000-8

Elektrické detekčné prístroje

31642100-9

Prístroje na detekciu kovových rúr

31642200-0

Prístroje na detekciu mín

31642300-1

Prístroje na detekciu plastov

31642400-2

Prístroje na detekciu nekovových predmetov

31642500-3

Prístroje na detekciu stavebného dreva

31643000-5

Urýchľovače častíc

31643100-6

Lineárne urýchľovače

31644000-2

Rôzne zapisovače údajov

31645000-9

Pinball (hracie automaty)

31650000-7

Izolačné príslušenstvo

31651000-4

Elektroizolačná páska

31660000-0

Uhlíkové elektródy

31670000-3

Elektrické časti strojov alebo prístrojov

31671000-0

Sklené obaly a trubice pre obrazovky

31671100-1

Sklené obaly

31671200-2

Trubice pre obrazovky

31680000-6

Elektropotreby a príslušenstvo

31681000-3

Elektropríslušenstvo

31681100-4

Elektrické kontakty

31681200-5

Elektrické čerpadlá

31681300-6

Elektrické obvody

31681400-7

Elektrické súčiastky

31681410-0

Elektromateriály

31681500-8

Nabíjačky

31682000-0

Elektropotreby

31682100-1

Elektrické skrine

31682110-4

Kryty na elektrické skrine

31682200-2

Prístrojové panely, rozvádzače

31682210-5

Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia

31682220-8

Zmiešavacie panely

31682230-1

Grafické zobrazovacie panely

31682300-3

Zariadenia na stredné napätie

31682310-6

Panely stredného napätia

31682400-4

Visuté elektrické zariadenie

31682410-7

Nosiče visutých káblov

31682500-5

Núdzové/pohotovostné elektrické zariadenia

31682510-8

Núdzové/pohotovostné napájacie systémy

31682520-1

Núdzové/pohotovostné vypínacie systémy

31682530-4

Núdzové/pohotovostné napájanie

31682540-7

Vybavenie napájacej stanice

31700000-3

Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

31710000-6

Elektronické zariadenia

31711000-3

Elektronický spotrebný materiál

31711100-4

Elektronické komponenty

31711110-7

Vysielače s prijímačom (transceivery)

31711120-0

Magnetické zosilňovače

31711130-3

Odpory

31711131-0

Elektrické odpory

31711140-6

Elektródy

31711150-9

Elektrické kondenzátory

31711151-6

Pevné kondenzátory

31711152-3

Otočné alebo dolaďovacie kondenzátory

31711154-0

Kondenzátorové banky

31711155-7

Kondenzátorové siete

31711200-5

Elektronické výsledkové tabule

31711300-6

Elektronické časomerné systémy

31711310-9

Systémy na zaznamenávanie návštevnosti

31711400-7

Elektrónky a trubice

31711410-0

Televízne obrazovky

31711411-7

Snímacie elektrónky

31711420-3

Mikrovlnné elektrónky a zariadenia

31711421-0

Magnetróny

31711422-7

Mikrovlnné zariadenia

31711423-4

Mikrovlnné rádiové zariadenia

31711424-1

Klystróny

31711430-6

Elektrónky

31711440-9

Prijímacie alebo zosilňovacie elektrónky a trubice

31711500-8

Časti elektronických mikrosústav

31711510-1

Časti elektrických kondenzátorov

31711520-4

Časti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov

31711530-7

Časti elektrónok a trubíc

31712000-0

Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy

31712100-1

Mikroelektronické stroje a prístroje

31712110-4

Elektronické integrované obvody a mikrosústavy

31712111-1

Telefónne karty

31712112-8

Karty SIM

31712113-5

Karty s integrovanými obvodmi

31712114-2

Elektronické integrované obvody

31712115-9

Mikrosústavy

31712116-6

Mikroprocesory

31712117-3

Balíky integrovaných obvodov

31712118-0

Zásuvky alebo objímky integrovaných obvodov

31712119-7

Veká integrovaných obvodov

31712200-2

Mikrosystémy

31712300-3

Tlačené obvody

31712310-6

Osadené dosky s tlačenými obvodmi

31712320-9

Neosadené dosky s tlačenými obvodmi

31712330-2

Polovodiče

31712331-9

Fotovoltické články

31712332-6

Tyristory

31712333-3

Diaky

31712334-0

Triaky

31712335-7

Optické spriahnuté izolátory

31712336-4

Kryštálové oscilátory

31712340-5

Diódy

31712341-2

Diódy vyžarujúce svetlo (svietivky)

31712342-9

Mikrovlnné alebo malé signalizačné diódy

31712343-6

Zenerove diódy

31712344-3

Schottkyho diódy

31712345-0

Tunelové diódy

31712346-7

Diódy citlivé na svetlo

31712347-4

Silové alebo slnečné diódy

31712348-1

Laserové diódy

31712349-8

Vysokofrekvenčné (RF) diódy

31712350-8

Tranzistory

31712351-5

Tranzistory citlivé na svetlo

31712352-2

Poľom riadené tranzistory (FET)

31712353-9

Poľom riadené tranzistory s oxidom izolovaným hradlom (MOSFET)

31712354-6

Tranzistorové čipy

31712355-3

Bipolárne darlingtonove alebo vysokofrekvenčné (RF) tranzistory

31712356-0

Unijunction tranzistory

31712357-7

Bipolárne tranzistory s izolovaným hradlom (IGBT)

31712358-4

Tranzistor ovládaný elektrickým poľom s priechodovým hradlom (JFET)

31712359-1

Bipolárne plošné tranzistory (BJT)

31712360-1

Zabudované piezoelektrické kryštály

31720000-9

Elektromechanické zariadenia

31730000-2

Elektrotechnické zariadenia

31731000-9

Elektrotechnický spotrebný materiál

31731100-0

Moduly

32000000-3

Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia

32200000-5

Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie

32210000-8

Vysielacie prístroje

32211000-5

Prístroje na výrobu vysielania

32220000-1

Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača

32221000-8

Rádiomajáky

32222000-5

Stroje na kódovanie videosignálu

32223000-2

Prístroj na vysielanie videosignálu

32224000-9

Prístroj na televízne vysielanie

32230000-4

Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom

32231000-1

Prístroj pre uzavretý televízny okruh

32232000-8

Zariadenie na videokonferencie

32233000-5

Prevádzače vysokofrekvenčného signálu

32234000-2

Televízne kamery v uzavretom okruhu

32235000-9

Dohľadový systém uzavretého okruhu

32236000-6

Rádiotelefóny

32237000-3

Prenosné vysielače s prijímačom

32240000-7

Televízne kamery

32250000-0

Mobilné telefóny

32251000-7

Autotelefóny

32251100-8

Hands-free súprava

32252000-4

Telefóny GSM

32252100-5

Hands-free mobilné telefóny

32252110-8

Hands-free mobilné telefóny (bezdrôtové)

32260000-3

Zariadenie na prenos údajov

32270000-6

Digitálne prenosové prístroje

32300000-6

Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

32310000-9

Rozhlasové prijímače

32320000-2

Televízne a audiovizuálne zariadenia

32321000-9

Zariadenie pre televíznu projekciu

32321100-0

Filmové zariadenia

32321200-1

Audiovizuálne zariadenia

32321300-2

Audiovizuálne materiály

32322000-6

Mutimediálne zariadenia

32323000-3

Videomonitory

32323100-4

Farebné videomonitory

32323200-5

Čiernobiele videomonitory

32323300-6

Videozariadenia

32323400-7

Prehrávacie videoprístroje

32323500-8

Dohľadový videosystém

32324000-0

Televízory

32324100-1

Farebné televízory

32324200-2

Čiernobiele televízory

32324300-3

Televízne zariadenia

32324310-6

Satelitné antény

32324400-4

Televízne antény

32324500-5

Videotunery

32324600-6

Dekodéry digitálnej televízie

32330000-5

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

32331000-2

Gramofónové taniere

32331100-3

Gramofóny

32331200-4

Kazetové prehrávače

32331300-5

Prístroje na reprodukciu zvuku

32331500-7

Rekordéry

32331600-8

MP3 prehrávače

32332000-9

Zariadenia na záznam na magnetickú pásku

32332100-0

Diktafóny

32332200-1

Telefónne odkazovače

32332300-2

Zariadenia na záznam zvuku

32333000-6

Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu

32333100-7

Videorekordéry

32333200-8

Videokamery

32333300-9

Prístroje na reprodukciu videozáznamov

32333400-0

Videoprehrávače

32340000-8

Mikrofóny a reproduktory

32341000-5

Mikrofóny

32342000-2

Reproduktory

32342100-3

Slúchadlá

32342200-4

Slúchadlá do ucha

32342300-5

Mikrofónové a reproduktorové sústavy

32342400-6

Akustické prístroje

32342410-9

Zvukové zariadenie

32342411-6

Minireproduktory

32342412-3

Bežné reproduktory

32342420-2

Štúdiový zmiešavací pult

32342430-5

Systém na kompresiu reči

32342440-8

Systém hlasovej pošty

32342450-1

Hlasové záznamníky

32343000-9

Zosilňovače

32343100-0

Nízkofrekvenčné zosilňovače

32343200-1

Megafóny

32344000-6

Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

32344100-7

Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie (paging)

32344110-0

Systém záznamu hlasu

32344200-8

Rádioprijímače

32344210-1

Rádiové zariadenia

32344220-4

Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging)

32344230-7

Rádiostanice

32344240-0

Vysielacia veža

32344250-3

Rozhlasové zariadenia

32344260-6

Rozhlasové a multiplexové zariadenia

32344270-9

Rádiový a telefonický riadiaci systém

32344280-2

Prenosné rozhlasové prijímače

32350000-1

Časti zvukových zariadení a videozariadení

32351000-8

Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam

32351100-9

Zariadenia na strih videozáznamu

32351200-0

Obrazovky

32351300-1

Príslušenstvo audiosystémov

32351310-4

Audiokazety

32352000-5

Antény a paraboly

32352100-6

Časti rádiového a radarového zariadenia

32352200-7

Náhradné súčiastky a príslušenstvo radaru

32353000-2

Zvukové nahrávky

32353100-3

Gramoplatne

32353200-4

Hudobné kazety

32354000-9

Filmové výrobky

32354100-0

Rádiologické filmy

32354110-3

Röntgenové filmy (filmy citlivé na lúče X)

32354120-6

Modré diazofilmy

32354200-1

Kinofilmy

32354300-2

Fotografické filmy

32354400-3

Filmy s okamžitou tlačou

32354500-4

Videofilmy

32354600-5

Videokazety

32354700-6

Videopásky

32354800-7

Priľnavý film

32360000-4

Dorozumievacie zariadenia typu intercom

32400000-7

Siete

32410000-0

Lokálne siete (LAN)

32411000-7

Rámcová kruhová sieť

32412000-4

Komunikačné siete

32412100-5

Telekomunikačné siete

32412110-8

Sieť internet

32412120-1

Intranetové siete

32413000-1

Integrované siete

32413100-2

Sieťové smerovače

32415000-5

Siete typu Ethernet

32416000-2

Siete ISDN

32416100-3

Siete ISDX

32417000-9

Multimediálne siete

32418000-6

Rozhlasové siete

32420000-3

Sieťové zariadenia

32421000-0

Kabeláž siete

32422000-7

Sieťové komponenty

32423000-4

Sieťové centrá

32424000-1

Infraštruktúra siete

32425000-8

Sieťový operačný systém

32426000-5

Sieťový publikačný systém

32427000-2

Sieťový systém

32428000-9

Vylepšenie/aktualizovanie siete

32429000-6

Zariadenia telefónnej siete

32430000-6

Sieť WAN

32440000-9

Telemetrické a koncové zariadenia

32441000-6

Telemetrické zariadenia

32441100-7

Telemetrické dohľadové systémy

32441200-8

Telemetrické a regulačné zariadenia

32441300-9

Telematické systémy

32442000-3

Koncové zariadenia

32442100-4

Svorkovnice

32442200-5

Skrine svorkovníc

32442300-6

Terminálové emulátory

32442400-7

Ukončovacie bloky

32500000-8

Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál

32510000-1

Bezdrôtový telekomunikačný systém

32520000-4

Telekomunikačné káble a zariadenia

32521000-1

Telekomunikačné káble

32522000-8

Telekomunikačné zariadenia

32523000-5

Telekomunikačné príslušenstvo

32524000-2

Telekomunikačný systém

32530000-7

Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného prenosu

32531000-4

Satelitné komunikačné zariadenia

32532000-1

Satelitné paraboly

32533000-8

Pozemné satelitné stanice

32534000-5

Satelitné platformy

32540000-0

Rozvádzače

32541000-7

Zariadenie rozvádzača

32542000-4

Rozvodné panely

32543000-1

Telefónne rozvádzače

32544000-8

Zariadenia pobočkových telefónnych ústrední

32545000-5

Systémy pobočkových telefónnych ústrední

32546000-2

Digitálne ústredne

32546100-3

Digitálne rozvádzače

32547000-9

Vákuové rozvádzače

32550000-3

Telefonické zariadenia

32551000-0

Telefónne káble a súvisiace zariadenie

32551100-1

Telefónne prípojky

32551200-2

Telefónne ústredne

32551300-3

Telefónne slúchadlo s mikrofónom

32551400-4

Telefónna sieť

32551500-5

Telefónne káble

32552000-7

Elektrický prístroj pre drôtové telefóny alebo drôtovú telegrafiu

32552100-8

Telefónne prístroje

32552110-1

Bezdrôtové telefóny

32552120-4

Tiesňové telefóny

32552130-7

Verejné telefóny

32552140-0

Telefónne automaty

32552150-3

Telefóny pre zrakovo postihnutých

32552160-6

Telefóny pre sluchovo postihnutých

32552200-9

Ďalekopis

32552300-0

Telefónny alebo telegrafický spojovací prístroj

32552310-3

Digitálne telefónne ústredne

32552320-6

Multiplexery

32552330-9

Telefónny spojovací prístroj

32552400-1

Prístroje na konverziu nízkofrekvenčných signálov

32552410-4

Modemy

32552420-7

Konvertory frekvencie

32552430-0

Kódovacie zariadenia

32552500-2

Teletextové prístroje

32552510-5

Videotextové terminály

32552520-8

Telexové zariadenie

32552600-3

Telefonický vrátnik

32553000-4

Časti elektrického telefonického alebo telegrafického prístroja

32560000-6

Materiály z optických vlákien

32561000-3

Optické spojenia

32562000-0

Káble s optickým vláknom

32562100-1

Káble s optickým káblom na prenos informácií

32562200-2

Optické telekomunikačné káble

32562300-3

Káble s optickým káblom na prenos údajov

32570000-9

Komunikačné zariadenia

32571000-6

Komunikačná infraštruktúra

32572000-3

Komunikačný kábel

32572100-4

Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi

32572200-5

Komunikačný kábel z koaxiálnymi vodičmi

32572300-6

Komunikačný kábel pre špeciálne aplikácie

32573000-0

Komunikačný regulačný systém

32580000-2

Dátové zariadenia

32581000-9

Zariadenia na prenos údajov

32581100-0

Kábel na prenos údajov

32581110-3

Kábel na prenos údajov s viacerými elektrickými vodičmi

32581120-6

Kábel na prenos údajov s koaxiálnymi vodičmi

32581130-9

Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie

32581200-1

Faxové zariadenie

32581210-4

Príslušenstvo a komponenty pre faxové zariadenie

32582000-6

Dátové nosiče

32583000-3

Dátové a hlasové médiá

32584000-0

Dátové médiá

33000000-0

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

33100000-1

Zdravotnícke vybavenie

33110000-4

Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely

33111000-1

Röntgenové prístroje

33111100-2

Röntgenologické stoly

33111200-3

Röntgenové pracovné stanice

33111300-4

Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok

33111400-5

Röntgenové fluoroskopické prístroje

33111500-6

Zubné röntgeny

33111600-7

Rádiografické prístroje

33111610-0

Jednotka magnetickej rezonancie

33111620-3

Kamera používajúca žiarenie gama

33111640-9

Termografy

33111650-2

Mamografické prístroje

33111660-5

Kostné denzitometre

33111700-8

Angiografická vyšetrovňa

33111710-1

Angiografický spotrebný materiál

33111720-4

Angiografické prístroje

33111721-1

Digitálne angiografické prístroje

33111730-7

Potreby pre angioplastiku

33111740-0

Angioplastické prístroje

33111800-9

Diagnostický röntgenový systém

33112000-8

Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

33112100-9

Ultrazvukový srdcový detektor

33112200-0

Ultrazvuková jednotka

33112300-1

Ultrazvukový skener

33112310-4

Dopplerovský prietokomer

33112320-7

Dopplerovské zariadenia

33112330-0

Echoencefalografy

33112340-3

Echokardiografy

33113000-5

Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

33113100-6

Skenery pre magnetickú rezonanciu

33113110-9

Skenery pracujúce na základe jadrovej magnetickej rezonancie

33114000-2

Spektroskopické prístroje

33115000-9

Tomografické prístroje

33115100-0

Skener počítačového tomografu (CT)

33115200-1

Skener CAT

33120000-7

Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje

33121000-4

Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie

33121100-5

Elektroencefalografy

33121200-6

Scintigrafické prístroje

33121300-7

Elektromyografy

33121400-8

Audiometre

33121500-9

Elektrokardiogramy

33122000-1

Oftalmologické prístroje

33123000-8

Kardiovaskulárne prístroje

33123100-9

Tlakomer

33123200-0

Elektrokardiografické prístroje

33123210-3

Prístroje na monitorovanie srdca

33123220-6

Kardioangiografické prístroje

33123230-9

Kardiografy

33124000-5

Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál

33124100-6

Diagnostické prístroje

33124110-9

Diagnostické systémy

33124120-2

Diagnostické ultrazvukové prístroje

33124130-5

Diagnostický spotrebný materiál

33124131-2

Reagenčné pásiky

33124200-7

Rádiodiagnostické prístroje

33124210-0

Rádiodiagnostický spotrebný materiál

33125000-2

Urológia, vyšetrovacie prístroje

33126000-9

Zubolekárske prístroje

33127000-6

Imunologicko-analyzačné prístroje

33128000-3

Lekársky laser, iný ako pre chirurgiu

33130000-0

Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie

33131000-7

Zubolekárske ručné nástroje

33131100-8

Zubolekárske chirurgické nástroje

33131110-1

Zubné štiepacie kliešte, kefky, retraktory a leštičky

33131111-8

Zubné štiepacie kliešte

33131112-5

Zubné chirurgické kefky

33131113-2

Zubné retraktory

33131114-9

Zubné leštičky

33131120-4

Zubné kryochirurgické, meracie nástroje, elevátory a exkavátory

33131121-1

Zubné kryochirurgické jednotky

33131122-8

Zubné merače hĺbky

33131123-5

Zubné elevátory

33131124-2

Zubné exkavátory

33131130-7

Zubné chrániče prstov a pinzety/kliešte

33131131-4

Zubné chrániče prstov

33131132-1

Zubné pinzety/kliešte

33131140-0

Zubné zrkadlá a rozširovače

33131141-7

Zubné zrkadlá

33131142-4

Zubné rozširovače

33131150-3

Zubné špáradlá na koreňové hroty, škrabky a zubný merač

33131151-0

Zubné špáradlá na koreňové hroty

33131152-7

Zubné škrabky

33131153-4

Zubný merač

33131160-6

Zubné nožnice a nože

33131161-3

Zubné nožnice

33131162-0

Zubné nože

33131170-9

Zubné lopatky, pinzety a špachtle na zubný vosk

33131171-6

Zubné lopatky

33131172-3

Zubné pinzerty

33131173-0

Špachtle na zubný vosk

33131200-9

Zubolekárske ihly na šitie

33131300-0

Zubolekárske jednorazové nástroje

33131400-1

Zubolekárske sondy

33131500-2

Zubolekárske nástroje na extrakciu

33131510-5

Zubolekárske vŕtačky

33131600-3

Zubolekárske nástroje na vyplňovanie

33132000-4

Zubolekárske implantáty

33133000-1

Príslušenstvo na vyhotovovanie zubných odtlačkov

33134000-8

Endodontické príslušenstvo

33135000-5

Ortodontické prístroje

33136000-2

Rotačné a brúsne nástroje

33137000-9

Príslušenstvo pre zubolekársku profylaxiu

33138000-6

Prostodontické a podkladové (rebáziové) produkty

33138100-7

Zubné protézy

33140000-3

Zdravotnícky spotrebný materiál

33141000-0

Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál

33141100-1

Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)

33141110-4

Chirurgické obväzy

33141111-1

Priľnavé chirurgické obväzy

33141112-8

Náplasti

33141113-4

Ovínadlá

33141114-2

Zdravotnícka gáza

33141115-9

Zdravotnícke tampóny

33141116-6

Balíky obväzov

33141117-3

Vata

33141118-0

Utierky

33141119-7

Obklady/obväzy

33141120-7

Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)

33141121-4

Chirurgické nite na zošívanie rán

33141122-1

Chirurgické spony

33141123-8

Nádoby na ostré predmety

33141124-5

Podložky na ostré predmety

33141125-2

Materiál na chirurgické zošívanie

33141126-9

Podväzovací materiál

33141127-6

Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania

33141128-3

Ihly na zošívanie

33141200-2

Katétre

33141210-5

Balónikové katétre

33141220-8

Kanyly

33141230-1

Dilatátory

33141240-4

Príslušenstvo ku katétrom

33141300-3

Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi

33141310-6

Injekčné striekačky

33141320-9

Lekárske ihly

33141321-6

Ihly na anestéziu

33141322-3

Arteriálne ihly

33141323-0

Ihly na biopsiu

33141324-7

Ihly na dialýzu

33141325-4

Kanyla na hemodialýzu

33141326-1

Ihly na rádiologické postupy

33141327-8

Ihly s odtokom

33141328-5

Epidurálne ihly

33141329-2

Ihly na amniocentézu

33141400-4

Kliešte na drôt a skalpely (dlhé); chirurgické rukavice

33141410-7

Kliešte na drôt a skalpely (dlhé)

33141411-4

Skalpely a čepelky

33141420-0

Chirurgické rukavice

33141500-5

Hematologický spotrebný materiál

33141510-8

Krvné produkty

33141520-1

Výťažky z plazmy

33141530-4

Krvné zrážacie činidlá

33141540-7

Albumíny

33141550-0

Heparín

33141560-3

Ľudské orgány

33141570-6

Ľudská krv

33141580-9

Krv zvierat

33141600-6

Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy

33141610-9

Zberné vaky

33141613-0

Vaky na krv

33141614-7

Vaky na plazmu

33141615-4

Vaky na moč

33141620-2

Lekárske kufríky

33141621-9

Súpravy pre inkontinentných pacientov

33141622-6

Súpravy pre prevenciu pred AIDS

33141623-3

Lekárničky

33141624-0

Aplikačné sady

33141625-7

Diagnostické súpravy

33141626-4

Dávkovacie súpravy

33141630-5

Filtre na krvnú plazmu

33141640-8

Drény

33141641-5

Sondy

33141642-2

Príslušenstvo k drénom

33141700-7

Ortopedické pomôcky

33141710-0

Barly

33141720-3

Pomôcky na kompenzáciu chôdze

33141730-6

Chirurgické goliere/manžety

33141740-9

Ortopedická obuv

33141750-2

Umelé kĺby

33141760-5

Dlahy

33141770-8

Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky

33141800-8

Zubolekársky spotrebný materiál

33141810-1

Zubolekársky výplňový materiál

33141820-4

Zuby

33141821-1

Porcelánové zuby

33141822-8

Akrylové zuby

33141830-7

Cementový základ

33141840-0

Zubolekárske hemostatiká

33141850-3

Produkty na ústnu hygienu

33141900-9

Krvné lancety

33150000-6

Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu

33151000-3

Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál

33151100-4

Prístroje na gamaterapiu

33151200-5

Röntgenové terapeutické prístroje

33151300-6

Spektrografy

33151400-7

Rádioterapeutický spotrebný materiál

33152000-0

Inkubátory

33153000-7

Litotriptory

33154000-4

Prístroje na mechanoterapiu

33155000-1

Prístroje na fyzikálnu terapiu

33156000-8

Prístroje na psychologické testovanie

33157000-5

Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje

33157100-6

Zdravotnícke plynové masky

33157110-9

Kyslíkové masky

33157200-7

Kyslíkové súpravy

33157300-8

Kyslíkové stany

33157400-9

Lekárske dýchacie prístroje

33157500-0

Vysokotlakové komory

33157700-2

Fľaše na vháňanie vzduchu

33157800-3

Jednotka na podávanie kyslíka

33157810-6

Jednotka na kyslíkovú liečbu

33158000-2

Elektroliečba, elektromagnetická liečba a mechanická liečba

33158100-3

Elektromagnetická jednotka

33158200-4

Elektroterapeutické prístroje

33158210-7

Stimulátory

33158300-5

Lekárske UV-prístroje

33158400-6

Mechanické terapeutické jednotky

33158500-7

Lekárske infračervené prístroje

33159000-9

Systémy klinickej chémie

33160000-9

Operačná technika

33161000-6

Elektrochirurgické jednotky

33162000-3

Prístroje a nástroje operačnej sály

33162100-4

Prístroje operačnej sály

33162200-5

Nástroje operačnej sály

33163000-0

Stany na lekárske použitie

33164000-7

Laparoskopické prístroje

33164100-8

Kolposkopia

33165000-4

Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje

33166000-1

Dermatologické prístroje

33167000-8

Operačné lampy

33168000-5

Endoskopia, endochirurgické prístroje

33168100-6

Endoskopy

33169000-2

Chirurgické nástroje

33169100-3

Chirurgický laser

33169200-4

Chirurgické koše

33169300-5

Chirurgické tácne

33169400-6

Chirurgické kontajnery

33169500-7

Chirurgický systém stálej kontroly a zaznamenávací systém

33170000-2

Anestézia a resuscitácia

33171000-9

Nástroje na anestéziu a resuscitáciu

33171100-0

Nástroje na anestéziu

33171110-3

Masky na anestéziu

33171200-1

Nástroje na resuscitáciu

33171210-4

Masky na resuscitáciu

33171300-2

Epidurálne súpravy alebo balíčky

33172000-6

Prístroje na anestéziu a resuscitáciu

33172100-7

Prístroje na anestéziu

33172200-8

Prístroje na resuscitáciu

33180000-5

Funkčná podpora

33181000-2

Obličkové podporné prístroje

33181100-3

Hemodialyzačné prístroje

33181200-4

Dialyzačné filtre

33181300-5

Hemodialyzačné individuálne monitory

33181400-6

Viacúčelová dialýza

33181500-7

Obličkový spotrebný materiál

33181510-0

Obličkový roztok

33181520-3

Spotrebný materiál k obličkovej dialýze

33182000-9

Prístroje na podporu srdcovej funkcie

33182100-0

Defribrilátory

33182200-1

Srdcovostimulačné prístroje

33182210-4

Srdcové stimulátory

33182220-7

Srdcové chlopne

33182230-0

Komory

33182240-3

Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov

33182241-0

Batérie pre srdcové stimulátory

33182300-2

Prístroje pre srdcovú chirurgiu

33182400-3

Systém na röntgenovanie srdca

33183000-6

Ortopedické podporné prístroje

33183100-7

Ortopedické implantáty

33183200-8

Ortopedické protézy

33183300-9

Osteosyntetické prístroje

33184000-3

Umelé časti tela

33184100-4

Chirurgické implantáty

33184200-5

Vaskulárne protézy

33184300-6

Umelé časti srdca

33184400-7

Prsníkové protézy

33184410-0

Vnútorné prsníkové protézy

33184420-3

Vonkajšie prsníkové protézy

33184500-8

Koronárne endoprotézy

33184600-9

Očné protézy

33185000-0

Prístroje pre nedoslýchavých

33185100-1

Časti a príslušenstvo prístrojov pre nedoslýchavých

33185200-2

Kochleárne implantáty

33185300-3

Otorinolaryngologické implantáty

33185400-4

Umelé hrtany

33186000-7

Jednotky pre mimotelový obeh

33186100-8

Okysličovacie prístroje

33186200-9

Zohrievanie krvi a tekutín

33190000-8

Rôzne lekárske zariadenia a výrobky

33191000-5

Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

33191100-6

Sterilizátory

33191110-9

Autoklávy

33192000-2

Zdravotnícky nábytok

33192100-3

Lôžka na zdravotnícke účely

33192110-6

Ortopedické lôžka

33192120-9

Nemocničné lôžka

33192130-2

Motorizované lôžka

33192140-5

Psychiatrické pohovky

33192150-8

Terapeutické lôžka

33192160-1

Nosidlá

33192200-4

Lekárske stoly

33192210-7

Vyšetrovacie stoly

33192230-3

Operačné stoly

33192300-5

Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov

33192310-8

Trakčné alebo závesné prístroje k zdravotníckym lôžkam

33192320-1

Držiaky fliaš na moč

33192330-4

Transfúzne vaky

33192340-7

Vybavenie operačných sál okrem stolov

33192350-0

Kultivačná miestnosť na lekárké účely

33192400-6

Zubolekárske ambulancie

33192410-9

Zubolekárske kreslá

33192500-7

Skúmavky

33192600-8

Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie

33193000-9

Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace prístroje

33193100-0

Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach

33193110-3

Vozíky pre invalidov

33193120-6

Kreslá na kolieskach

33193121-3

Kreslá na kolieskach na motor

33193200-1

Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach

33193210-4

Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov

33193211-1

Motory pre vozíky pre invalidov

33193212-8

Riadenie pre vozíky pre invalidov

33193213-5

Ovládanie pre vozíky pre invalidov

33193214-2

Podvozky invalidných vozíkov

33193220-7

Časti a príslušenstvo kresiel na kolieskach

33193221-4

Čalúnenie kresiel na kolieskach

33193222-1

Rámy kresiel na kolieskach

33193223-8

Sedadlá kresiel na kolieskach

33193224-5

Kolesá kresiel na kolieskach

33193225-2

Pneumatiky pre invalidné vozíky

33194000-6

Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu

33194100-7

Prístroje a nástroje na infúziu

33194110-0

Infúzne čerpadlá

33194120-3

Potreby na infúzie

33194200-8

Prístroje a nástroje na transfúziu

33194210-1

Prístroje na transfúziu krvi

33194220-4

Spotrebný materiál na transfúziu krvi

33195000-3

Systém monitorovania pacientov

33195100-4

Monitory

33195110-7

Respiračné monitory

33195200-5

Centrálne monitorovacie stanice

33196000-0

Zdravotné pomôcky

33196100-1

Prístroje pre starších občanov

33196200-2

Prístroje pre invalidných občanov

33197000-7

Vybavenie lekárskych počítačov

33198000-4

Výrobky z papiera na nemocničné účely

33198100-5

Papierové obväzy/obklady

33198200-6

Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny

33199000-1

Lekárske odevy

33600000-6

Farmaceutické výrobky

33610000-9

Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu

33611000-6

Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou

33612000-3

Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy

33613000-0

Preháňadlá

33614000-7

Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá

33615000-4

Liečivá používané pri cukrovke

33615100-5

Inzulín

33616000-1

Vitamíny

33616100-2

Provitamíny

33617000-8

Minerálne doplnky

33620000-2

Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém

33621000-9

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány

33621100-0

Antitrombotické činidlá

33621200-1

Antihemoragiká

33621300-2

Antianemické prípravky

33621400-3

Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky

33622000-6

Liečivá pre srdcovocievny systém

33622100-7

Liečivá pre srdcovú terapiu

33622200-8

Antihypertenzíva

33622300-9

Diuretiká

33622400-0

Vazoprotektory

33622500-1

Antihemoroidiká na lokálne použitie

33622600-2

Betablokátorové činidlá

33622700-3

Kalciové upchávače kanálikov

33622800-4

Činidlá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém

33630000-5

Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém

33631000-2

Liečivá pre dermatológiu

33631100-3

Fungicídy na dermatologické použitie

33631110-6

Kyselina salicilová

33631200-4

Zmäkčovadlá a ochranné prostriedky

33631300-5

Antipsoriatiká

33631400-6

Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie

33631500-7

Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické prípravky

33631600-8

Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky

33631700-9

Prípravky proti akné

33632000-9

Liečivá pre muskuloskeletálny systém

33632100-0

Protizápalové a protireumatické prípravky

33632200-1

Svalové relaxanciá

33632300-2

Prípravky proti pakostnici

33640000-8

Liečivá pre močovopohlavný systém

33641000-5

Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny

33641100-6

Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky

33641200-7

Ostatné gynekologiká

33641300-8

Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému

33641400-9

Antikoncepčné prípravky

33641410-2

Perorálne antikoncepčné prípravky

33641420-5

Chemické antikoncepčné prípravky

33642000-2

Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov

33642100-3

Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny

33642200-4

Kortikosteroidy na systémové použitie

33642300-5

Liečivá pre tyreoidálnu terapiu

33650000-1

Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá

33651000-8

Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky

33651100-9

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

33651200-0

Antimykotiká na systémové použitie

33651300-1

Fungicídy ničiace baktérie na systémové použitie

33651400-2

Antivírusové prostriedky na systémové použitie

33651500-3

Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny

33651510-6

Antiséra

33651520-9

Imunoglobulíny

33651600-4

Očkovacie látky

33651610-7

Očkovacie látky proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu

33651620-0

Očkovacie látky proti záškrtu a tetanu

33651630-3

Očkovacie látky BCG (suché)

33651640-6

Očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke

33651650-9

Očkovacie látky proti týfusu

33651660-2

Očkovacie látky proti chrípke

33651670-5

Očkovacie látky proti detskej obrne

33651680-8

Očkovacie látky proti hepatitíde B

33651690-1

Očkovacie látky pre zverolekárstvo

33652000-5

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

33652100-6

Antineoplastické činidlá

33652200-7

Liečivá pre endokrinnú terapiu

33652300-8

Imunosupresívne činidlá

33660000-4

Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány

33661000-1

Liečivá pre nervový systém

33661100-2

Anestetiká

33661200-3

Analgetiká

33661300-4

Antiepileptiká

33661400-5

Liečivá proti Parkinsonovej chorobe

33661500-6

Psycholeptiká

33661600-7

Psychoanaleptiká

33661700-8

Ostatné liečivá pre nervový systém

33662000-8

Liečivá pre zmyslové orgány

33662100-9

Oftalmologiká

33670000-7

Liečivá pre dýchací systém

33673000-8

Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest

33674000-5

Prípravky proti kašľu a nachladnutiu

33675000-2

Antihistaminiká na systémové použitie

33680000-0

Farmaceutické potreby

33681000-7

Cumlíky, cumlíky na fľašky a podobný tovar pre dojčatá

33682000-4

Gumené krytiny

33683000-1

Gumená pružná podložka

33690000-3

Rôzne liečivá

33691000-0

Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty

33691100-1

Antiprotozoálne prípravky

33691200-2

Anthelmintiká

33691300-3

Ektoparaziticídy vrátane skabicídov, insekticídov a repelentov

33692000-7

Lekárske roztoky

33692100-8

Infúzne roztoky

33692200-9

Produkty parenterálnej výživy

33692210-2

Roztoky pre parenterálnu výživu

33692300-0

Enterálna výživa

33692400-1

Perfúzne roztoky

33692500-2

Injektovateľné roztoky

33692510-5

Vnútrožilové kvapaliny

33692600-3

Galenické roztoky

33692700-4

Glukózové roztoky

33692800-5

Dialyzačné roztoky

33693000-4

Ostatné terapeutické výrobky

33693100-5

Toxíny

33693200-6

Náhradky nikotínu

33693300-7

Liečba závislosti

33694000-1

Diagnostické činidlá

33695000-8

Všetky ostatné neterapeutické výrobky

33696000-5

Činidlá a kontrastné médiá

33696100-6

Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny

33696200-7

Činidlá na zisťovanie krvných faktorov

33696300-8

Chemické činidlá

33696400-9

Izotopové činidlá

33696500-0

Laboratórne činidlá

33696600-1

Činidlá pre elektroforézu

33696700-2

Urologické činidlá

33696800-3

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie

33697000-2

Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu

33697100-3

Irigografické prípravky

33697110-6

Spojivá na rekonštrukciu kostí

33698000-9

Klinické produkty

33698100-0

Mikrobiologické kultúry

33698200-1

Žľazy a výťažky z nich

33698300-2

Tráviace látky

33700000-7

Predmety osobnej starostlivosti

33710000-0

Parfumy, toaletné predmety a kondómy

33711000-7

Parfumy a toaletné potreby

33711100-8

Toaletné vody

33711110-1

Deodoranty

33711120-4

Antiperspiranty

33711130-7

Kolínske vody

33711140-0

Voňavky

33711150-3

Ružová voda

33711200-9

Líčidlá

33711300-0

Prípravky na manikúru alebo pedikúru

33711400-1

Skrášľovacie výrobky

33711410-4

Vatové tyčinky

33711420-7

Súpravy na líčenie

33711430-0

Jednorazové utierky

33711440-3

Balzam na pery

33711450-6

Tetovania

33711500-2

Výrobky starostlivosti o pleť

33711510-5

Výrobky na ochranu pred slnkom

33711520-8

Kúpeľové gély

33711530-1

Sprchové čiapky

33711540-4

Nefarmaceutické krémy alebo telové mlieka

33711600-3

Vlasové prípravky a výrobky

33711610-6

Šampóny

33711620-9

Hrebene

33711630-2

Parochne

33711640-5

Toaletné súpravy

33711700-4

Výrobky alebo prípravky na ústnu alebo zubnú hygiénu

33711710-7

Zubné kefky

33711720-0

Zubná pasta

33711730-3

Špáradlá

33711740-6

Ústna voda

33711750-9

Osviežovače úst

33711760-2

Zubná niť

33711770-5

Detský cumeľ, cumlík a hryzačka

33711780-8

Tablety na čistenie zubných náhrad

33711790-1

Zubné súpravy

33711800-5

Holiace prípravky

33711810-8

Holiace krémy

33711900-6

Mydlo

33712000-4

Kondómy

33713000-1

Výrobky na starostlivosť o nohy

33720000-3

Britvy a súpravy na manikúru alebo pedikúru

33721000-0

Britvy

33721100-1

Žiletky

33721200-2

Holiace strojčeky

33722000-7

Manikúrové alebo pedikúrové súpravy

33722100-8

Súpravy na manikúru

33722110-1

Nástroje na manikúru

33722200-9

Súpravy na pedikúru

33722210-2

Nástroje na pedikúru

33722300-0

Ozdobné sponky

33730000-6

Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné šošovky

33731000-3

Kontaktné šošovky

33731100-4

Korekčné šošovky

33731110-7

Vnútroočné šošovky

33731120-0

Šošovky do okuliarov

33732000-0

Roztoky na kontaktné šošovky

33733000-7

Slnečné okuliare

33734000-4

Okuliare (dioptrické)

33734100-5

Rámy a obruby na okuliare

33734200-6

Sklá do okuliarov

33735000-1

Špeciálne okuliare

33735100-2

Ochranné okuliare

33735200-3

Rámy a obruby na ochranné okuliare

33740000-9

Výrobky na starostlivosť o ruky a nechty

33741000-6

Výrobky na starostlivosť o ruky

33741100-7

Čistiace prostriedky na ruky

33741200-8

Krémy na ruky alebo telové mlieka

33741300-9

Dezinfekčné prostriedky na ruky

33742000-3

Výrobky na starostlivosť o nechty

33742100-4

Nožničky na nechty

33742200-5

Lak na nechty

33750000-2

Výrobky na starostlivosť o dojčatá

33751000-9

Jednorazové plienky

33752000-6

Tampóny pre dojčiace matky

33760000-5

Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky

33761000-2

Toaletný papier

33762000-9

Papierové vreckovky

33763000-6

Papierové uteráky na ruky

33764000-3

Papierové servítky

33770000-8

Papierové hygienické výrobky

33771000-5

Hygienické výrobky z papiera

33771100-6

Hygienické vložky alebo tampóny

33771200-7

Obaly na papierové plienky

33772000-2

Jednorazové papierové výrobky

33790000-4

Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar

33791000-1

Sklenené výrobky

33792000-8

Sklenené výrobky pre farmáciu

33793000-5

Sklenené výrobky pre laboratóriá

33900000-9

Zariadenia a spotrebný materiál používané v pitevniach a márniciach

33910000-2

Nástroje a spotrebný materiál používané pri patologickom rozbore

33911000-9

Pitevné nožnice

33912000-6

Pitevné súpravy

33912100-7

Pitevné pinzety/kliešte

33913000-3

Pitevné snímače guliek

33914000-0

Pitevné nite, ihly a svorky rezov

33914100-1

Pitevné nite

33914200-2

Pitevné ihly

33914300-3

Pitevné svorky rezov

33915000-7

Pitevné žilné nástroje

33916000-4

Čepele a príslušenstvo k pitevným pílkam

33916100-5

Pitevné pílky

33917000-1

Pitevné dosky alebo podložky

33918000-8

Skrinky na pitevné chirurgické nástroje alebo príslušenstvo

33919000-5

Puzdrá na pitevné chirurgické nástroje alebo príslušenstvo

33920000-5

Pitevné prístroje a spotrebný tovar

33921000-2

Zberače kostného prachu

33922000-9

Vaky na prepravu tiel

33923000-6

Pitevné opierky pod hlavu, podložky pod telo a závesné váhy

33923100-7

Pitevné opierky pod hlavu

33923200-8

Pitevné podložky pod telo

33923300-9

Pitevné závesné váhy

33924000-3

Pitevné protiinfekčné súpravy

33925000-0

Pitevné identifikačné štítky alebo náramky

33926000-7

Pitevné vákuové aspirátory alebo rúrky na zhromažďovanie tekutín

33927000-4

Pitevné rektálne teplomery

33928000-1

Pitevné vyrovnávače prstov

33929000-8

Súpravy na úpravu tkaniva mŕtvol

33930000-8

Pitevný nábytok

33931000-5

Pitevné laboratórne pracovné stanice alebo príslušenstvo

33932000-2

Pitevné výlevky alebo príslušenstvo

33933000-9

Pitevné stoly alebo príslušenstvo

33933100-0

Pitevné stoly

33934000-6

Stoly alebo príslušenstvo na nekropsiu

33935000-3

Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá

33936000-0

Balzamovacie pracovné stanice alebo príslušenstvo

33937000-7

Pitevné vyklápacie pracovné stanice alebo príslušenstvo

33940000-1

Zariadenia a spotrebný materiál na prepravu a uchovávanie tiel

33941000-8

Regály na uchovávanie tiel

33942000-5

Zariadenia na prepravu tiel

33943000-2

Troleje pre výťah na prepravu tiel

33944000-9

Mrazničky a chladničky v márnici

33945000-6

Posuvné chladničky v márnici

33946000-3

Pitevné vozíky

33947000-0

Podložky pod telá

33948000-7

Zariadenia na zdvíhanie alebo prepravu tiel

33949000-4

Kontajnery na prepravu tiel

33950000-4

Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar

33951000-1

Materiál na posmrtné odoberanie odtlačkov prstov

33952000-8

Vaky chrániace pred hnilobným zápachom

33953000-5

Súpravy a spotrebný materiál na posmrtné rozbory krvi

33954000-2

Súpravy na zber biologických dôkazov

33960000-7

Balzamovacie zariadenia a spotrebný tovar

33961000-4

Balzamovacie vstrekovače do dutín

33962000-1

Balzamovacie žilné rúrky

33963000-8

Balzamovacie kvapaliny alebo chemické látky

33964000-5

Balzamovacie vstrekovacie trubice

33965000-2

Balzamovacie nádoby alebo príslušenstvo

33966000-9

Balzamovacie súpravy

33967000-6

Ihly do balzamovacích vstrekovačov

33968000-3

Kryty očí

33970000-0

Zariadenia a spotrebný tovar pre márnice

33971000-7

Vybavenie márnic

33972000-4

Debny pre márnice

33973000-1

Prikrývky pre márnice

33974000-8

Aspirátory pre márnice

33975000-5

Spevňujúce látky určené pre márnice

34000000-7

Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu

34100000-8

Motorové vozidlá

34110000-1

Osobné automobily

34111000-8

Polododávky a limuzíny

34111100-9

Polododávky (automobil kombi)

34111200-0

Limuzíny

34113000-2

Vozidlá s náhonom štyroch kolies

34113100-3

Džípy

34113200-4

Terénne a cestné vozidlá

34113300-5

Terénne vozidlá

34114000-9

Špeciálne vozidlá

34114100-0

Núdzové/pohotovostné vozidlá

34114110-3

Záchranné vozidlá

34114120-6

Paramedické vozidlá

34114121-3

Sanitky

34114122-0

Vozidlá na prepravu pacientov

34114200-1

Policajné automobily

34114210-4

Vozidlá na prepravu väzňov

34114300-2

Vozidlá pre sociálnu starostlivosť

34114400-3

Minibusy

34115000-6

Iné osobné automobily

34115200-8

Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb

34115300-9

Použité dopravné vozidlá

34120000-4

Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb

34121000-1

Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu

34121100-2

Autobusy verejnej dopravy

34121200-3

Kĺbové autobusy

34121300-4

Poschodové autobusy

34121400-5

Autobusy s nízkou podlahou

34121500-6

Zájazdové autobusy

34130000-7

Motorové vozidlá na prepravu tovaru

34131000-4

Pikapy

34132000-1

Motorové sane

34133000-8

Kĺbové nákladné vozidlá

34133100-9

Cisternové vozidlá

34133110-2

Nákladné vozidlá s cisternou na palivo

34134000-5

Plošinové a vyklápacie nákladné automobily

34134100-6

Plošinové nákladné automobily

34134200-7

Nákladné vozidlá s vyklápaním

34136000-9

Dodávkové automobily

34136100-0

Ľahké dodávkové automobily

34136200-1

Dodávkové automobily skriňové

34137000-6

Použité nákladné vozidlá

34138000-3

Cestné ťahače

34139000-0

Podvozky (chassis)

34139100-1

Podvozok s kabínou

34139200-2

Samotný podvozok

34139300-3

Kompletný podvozok

34140000-0

Ťažkotonážne motorové vozidlá

34142000-4

Žeriavové automobily a terénne vyklápacie nákladné automobily

34142100-5

Vozidlá so zdvižnou plošinou

34142200-6

Skipové nakladače

34142300-7

Terénne vyklápacie nákladné vozidlá (dampre)

34143000-1

Vozidlá na zimnú údržbu ciest

34144000-8

Motorové vozidlá na špeciálne účely

34144100-9

Mobilné vrtné veže

34144200-0

Vozidlá pre núdzové/záchranné služby

34144210-3

Požiarnické vozidlá

34144211-0

Vozidlá s otočným rebríkom

34144212-7

Pomocné požiarne vozidlá

34144213-4

Požiarne striekačky

34144220-6

Havarijné vozidlá

34144300-1

Mobilné mosty

34144400-2

Vozidlá na údržbu ciest

34144410-5

Fekálne vozidlá

34144420-8

Vozidlá na posyp soľou

34144430-1

Zametacie vozidlá

34144431-8

Zametacie vozidlá s odsávaním

34144440-4

Vozidlá na posyp štrkom

34144450-7

Kropiace vozidlá

34144500-3

Vozidlá na smeti a odpadové vody

34144510-6

Vozidlá na smeti

34144511-3

Vozidlá na odvoz smetí

34144512-0

Vozidlá na zhutňovanie smetí

34144520-9

Cisterny na odpadové vody

34144700-5

Úžitkové vozidlá

34144710-8

Nakladače na kolesách

34144730-4

Vozidlá na dopĺňanie paliva lietadiel

34144740-7

Vozidlá na odťahovanie lietadiel

34144750-0

Nákladné vozíky

34144751-7

Portálové vozíky

34144760-3

Pojazdné knižnice (bibliobusy)

34144800-6

Pojazdné obydlia

34144900-7

Vozidlá na elektrický pohon

34144910-0

Elektrické autobusy

34150000-3

Simulátory

34151000-0

Jazdné simulátory (trenažéry)

34152000-7

Precvičovacie simulátory

34200000-9

Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy

34210000-2

Karosérie vozidiel

34211000-9

Karosérie autobusov, karosérie sanitiek a karosérie automobilov na prepravu tovaru

34211100-9

Karosérie autobusov

34211200-9

Karosérie sanitiek

34211300-9

Karosérie automobilov na prepravu tovaru

34220000-5

Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery

34221000-2

Špeciálne mobilné kontajnery

34221100-3

Pohotovostné policajné vozidlá

34221200-4

Pohotovostné záchranné vozidlá

34221300-5

Vozidlá pre chemickú pohotovosť

34223000-6

Prívesy a návesy

34223100-7

Návesy

34223200-8

Vozidlá na doplňovanie pohonných látok

34223300-9

Prívesy

34223310-2

Univerzálne prívesy

34223320-5

Prívesy na prepravu koní

34223330-8

Mobilné jednotky na prívesoch

34223340-1

Cisternové prívesy

34223350-4

Prívesy s otočným rebríkom

34223360-7

Prívesy na dopĺňanie paliva

34223370-0

Prívesy s vyklápaním

34223400-0

Prívesy alebo návesy karavanového typu

34224000-3

Časti prívesov, návesov a iných vozidiel

34224100-4

Časti prívesov a návesov

34224200-5

Časti iných vozidiel

34300000-0

Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

34310000-3

Motory a časti motorov

34311000-0

Motory

34311100-1

Motory s vnútorným spaľovaním pre motorové vozidlá a motocykle

34311110-4

Zážihové motory

34311120-7

Vznetové motory

34312000-7

Časti motorov

34312100-8

Remene ventilátorov

34312200-9

Zážihové sviečky

34312300-0

Automobilové chladiče

34312400-1

Piesty

34312500-2

Tesnenia

34312600-3

Kaučukové dopravníkové pásy

34312700-4

Kaučukové hnacie remene

34320000-6

Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí

34321000-3

Nápravy a prevodové skrine

34321100-4

Nápravy

34321200-5

Prevodové skrine

34322000-0

Brzdy a časti bŕzd

34322100-1

Brzdové zariadenia

34322200-2

Kotúčové brzdy

34322300-3

Brzdové obloženie

34322400-4

Brzdové platničky

34322500-5

Brzdové čeľuste

34324000-4

Kolesá, ich časti a príslušenstvo

34324100-5

Zariadenie na vyvažovanie kolies

34325000-1

Tlmiče výfuku a výfukové rúry

34325100-2

Tlmiče výfuku

34325200-3

Výfukové rúry

34326000-8

Zdviháky vozidiel, spojky a súvisiace časti

34326100-9

Spojky a súvisiace časti

34326200-0

Zdviháky vozidiel

34327000-5

Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia

34327100-6

Volanty

34327200-7

Stĺpiky riadenia a skrine riadenia

34328000-2

Skúšobné lavice, súpravy na prestavbu vozidiel a bezpečnostné pásy

34328100-3

Skúšobné lavice

34328200-4

Súpravy na prestavbu vozidiel

34328300-5

Bezpečnostné pásy

34330000-9

Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

34350000-5

Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž

34351000-2

Pneumatiky na ľahkú záťaž

34351100-3

Pneumatiky pre motorové vozidlá

34352000-9

Pneumatiky na vysokú záťaž

34352100-0

Pneumatiky pre nákladné vozidlá

34352200-1

Pneumatiky pre autobusy

34352300-2

Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje

34360000-8

Sedadlá pre civilné lietadlá

34370000-1

Sedadlá pre motorové vozidlá

34390000-7

Príslušenstvo ťahačov/traktorov

34400000-1

Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky

34410000-4

Motocykle

34411000-1

Časti a príslušenstvo motocyklov

34411100-2

Prívesné vozíky motocyklov

34411110-5

Časti a príslušenstvo prívesných častí motocyklov

34411200-3

Pneumatiky pre motocykle

34420000-7

Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom

34421000-7

Motorové skútre

34422000-7

Bicykle s prídavným motorom

34430000-0

Bicykle

34431000-7

Bezmotorové bicykle

34432000-4

Časti a príslušenstvo bicyklov

34432100-5

Pneumatiky pre bicykle

34500000-2

Lode a člny

34510000-5

Lode

34511100-3

Vojenské hliadkové plavidlá

34512000-9

Lode a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo tovaru

34512100-0

Trajekty

34512200-1

Lode na turistické plavby

34512300-2

Lode na prepravu sypkého nákladu

34512400-3

Nákladné lode

34512500-4

Plavidlá pre nákladnú dopravu

34512600-5

Kontajnerové plavidlá

34512700-6

Plavidlá pre kombinovanú dopravu Ro-Ro

34512800-7

Cisternové lode – tankery

34512900-8

Lode na prepravu osobných automobilov

34512950-3

Chladiarenské lode

34513000-6

Rybárske, pohotovostné a iné špeciálne plavidlá

34513100-7

Rybárske plavidlá

34513150-2

Lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov

34513200-8

Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry)

34513250-3

Plávajúce bagre

34513300-9

Oceánske plávajúce doky

34513350-4

Plavidlá ako základňa pre potápačov

34513400-0

Plávajúce žeriavy

34513450-5

Plavidlá s výrobou na palube

34513500-1

Plavidlá pre seizmický prieskum

34513550-6

Prieskumné plavidlá

34513600-2

Plavidlá na kontrolu znečistenia

34513650-7

Požiarne plavidlá

34513700-3

Záchranné plavidlá

34513750-8

Majákové lode

34514000-3

Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny

34514100-4

Vŕtacie lode

34514200-5

Zdvižné vŕtacie súpravy

34514300-6

Vŕtacie súpravy pre vrtné plošiny

34514400-7

Plávajúce vŕtacie plošiny

34514500-8

Plávajúce ťažobné zariadenia

34514600-9

Poloponorné vŕtacie súpravy

34514700-0

Mobilné plošiny

34514800-1

Pobrežné plošiny

34514900-2

Vŕtacie plošiny

34515000-0

Plávajúce konštrukcie

34515100-1

Signálne bóje

34515200-2

Nafukovacie člny

34516000-7

Námorné odrazníky

34520000-8

Člny

34521000-5

Špeciálne člny

34521100-6

Strážne člny

34521200-7

Colné hliadkové člny

34521300-8

Policajné hliadkové člny

34521400-9

Záchranné člny

34522000-2

Rekreačné a športové člny

34522100-3

Plachetnice

34522150-8

Dvojtrupové plachetnice (katamarány)

34522200-4

Záchranné malé člny

34522250-9

Malé člny s plachtou

34522300-5

Malé plavidlá

34522350-0

Laminátové malé člny

34522400-6

Polotuhé malé člny

34522450-1

Nafukovacie plavidlá

34522500-7

Gumené malé člny

34522550-2

Kanoe

34522600-8

Veslárske člny

34522700-9

Vodné bicykle

34600000-3

Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti

34610000-6

Železničné lokomotívy a tendre

34611000-3

Rušne

34612000-0

Tendre rušňa a lanovkové vozíky

34612100-1

Lokomotívne tendre

34612200-2

Lanovkové vozíky

34620000-9

Železničný a električkový vozňový park

34621000-6

Vozidlá na údržbu alebo traťovú službu železníc, železničné nákladné vozne

34621100-7

Železničné nákladné vozne

34621200-8

Vozidlá na údržbu alebo traťovú službu železníc

34622000-3

Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy

34622100-4

Električkové osobné vozne

34622200-5

Železničné osobné vozne

34622300-6

Trolejbusy

34622400-7

Železničné vozne

34622500-8

Batožinové vozne a špecializované vozne

34630000-2

Časti železničných alebo električkových lokomotív alebo železničných koľajových vozidiel; železničné zariadenia na riadenie dopravy

34631000-9

Časti lokomotív a vozňového parku

34631100-0

Monoblokové kolesá

34631200-1

Nárazníky a spriahadlá

34631300-2

Sedadlá vozňov

34631400-3

Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku

34632000-6

Železničné zariadenia na riadenie dopravy

34632100-7

Mechanická signalizácia

34632200-8

Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice

34632300-9

Elektroinštalácie pre železnice

34640000-5

Automatické prvky

34700000-4

Lietadlá a kozmické lode

34710000-7

Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné motorové lietadlá

34711000-4

Vrtuľníky a lietadlá

34711100-5

Lietadlá

34711110-8

Lietadlá s pevnými krídlami

34711200-6

Bezpilotné lietadlá

34711300-7

Pilotované lietadlá

34711400-8

Lietadlá na špeciálne použitie

34711500-9

Vrtuľníky

34712000-1

Kozmické lode, satelity a nosné rakety

34712100-2

Kozmické lode

34712200-3

Satelity

34712300-4

Štartovacie zariadenia kozmických lodí

34720000-0

Balóny, riaditeľné vzducholode a iné bezmotorové lietadlá

34721000-7

Klzáky

34721100-8

Rogalá

34722000-4

Balóny a riaditeľné vzducholode

34722100-5

Balóny

34722200-6

Riaditeľné vzducholode

34730000-3

Časti lietadiel, vesmírnych lodí a vrtuľníkov

34731000-0

Časti lietadiel

34731100-1

Letecké motory

34731200-2

Prúdové motory

34731300-3

Turbovrtuľové motory

34731400-4

Reaktívne motory

34731500-5

Časti leteckých motorov

34731600-6

Časti prúdových alebo turbovrtuľových motorov

34731700-7

Časti vrtuľníkov

34731800-8

Pneumatiky pre lietadlá

34740000-6

Zariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti

34741000-3

Zariadenie lietadiel

34741100-4

Podvozok/zariadenie na štartovanie lietadiel

34741200-5

Systémy leteckých katapultov

34741300-6

Palubné záchytné zariadenie

34741400-7

Letecké simulátory

34741500-8

Pozemné prístroje na letecký výcvik

34741600-9

Papierové vrecká pre prípad nevoľnosti

34900000-6

Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely

34910000-9

Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky poháňané vozidlá, vozíky na batožinu a rôzne náhradné diely

34911000-6

Káry ťahané koňom alebo ručne a iné nemechanicky poháňané vozidlá

34911100-7

Vozíky

34912000-3

Batožinové káry

34912100-4

Kočíky

34913000-0

Rôzne náhradné diely

34913100-1

Použité pneumatiky

34913200-2

Protektorované pneumatiky

34913300-3

Nárazníky

34913400-4

Hodiny pre vozidlá

34913500-5

Zámky do vozidiel

34913510-8

Zámky na bicykle

34913600-6

Lodné vrtule

34913700-7

Rebríky požiarnických vozidiel

34913800-8

Kotvy

34920000-2

Cestné príslušenstvo

34921000-9

Zariadenia na údržbu ciest

34921100-0

Zametače ciest

34921200-1

Zametače pristávacích plôch (priechodov)

34922000-6

Zariadenia na značkovanie vozoviek

34922100-7

Značky na vozovke

34922110-0

Sklené guličky na označovanie vozovky

34923000-3

Vybavenie na riadenie cestnej dopravy

34924000-0

Variabilné informačné značky

34926000-4

Vybavenie na riadenie parkovísk

34927000-1

Zariadenia na vyberanie mýta

34927100-2

Soľ na posyp ciest

34928000-8

Vybavenie ciest

34928100-9

Ochranné závory

34928110-2

Cestné závory

34928120-5

Komponenty prekážok

34928200-0

Ploty

34928210-3

Drevené stĺpiky

34928220-6

Súčasti oplotenia

34928230-9

Protihluková bariéra

34928300-1

Bezpečnostné závory

34928310-4

Bezpečnostné oplotenie

34928320-7

Zábradlie

34928330-0

Protilavínové zariadenia

34928340-3

Protisnehové zábrany

34928400-2

Vybavenie miest a obcí

34928410-5

Pätníky

34928420-8

Cestné výstražné lampy

34928430-1

Majáky

34928440-4

Stĺpiky zastávok autobusov

34928450-7

Dopravné majáky (svetelné)

34928460-0

Cestné kužele

34928470-3

Značenie

34928471-0

Materiály značiek

34928472-7

Ukazovatele smeru

34928480-6

Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

34928500-3

Zariadenia pouličného osvetlenia

34928510-6

Stĺpy pouličného osvetlenia

34928520-9

Stĺpy pouličných lámp

34928530-2

Pouličné lampy

34929000-5

Diaľničné materiály

34930000-5

Námorné zariadenia

34931000-2

Prístavné zariadenia

34931100-3

Dokovacie zariadenia

34931200-4

Lodné nástupné mostíky pre cestujúcich

34931300-5

Lodné nástupné schodíky pre cestujúcich

34931400-6

Simulátory lodných mostíkov

34931500-7

Vybavenie na riadenie premávky plavidiel

34932000-9

Radarové súpravy

34933000-6

Navigačné zariadenia

34934000-3

Čepele vrtúľ

34940000-8

Železničné zariadenia

34941000-5

Koľajnice a ich príslušenstvo

34941100-6

Prúty

34941200-7

Traťové koľajnice

34941300-8

Električkové trate

34941500-0

Krížové hlavy

34941600-1

Krížové koľajové spojky

34941800-3

Železničné body (hrotnice)

34942000-2

Signalizačné zariadenia

34942100-3

Signalizačné stožiare

34942200-4

Signalizačné búdky

34943000-9

Systém sledovania vlakov

34944000-6

Časti vykurovacieho systému

34945000-3

Zariadenia na zarovnávanie dráhy

34946000-0

Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí

34946100-1

Železničný konštrukčný materiál

34946110-4

Koľajnice

34946120-7

Materiály železničných tratí

34946121-4

Koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky – ložiská)

34946122-1

Vodiace koľajnice

34946200-2

Železničný stavebný materiál

34946210-5

Koľajnice vedúce prúd

34946220-8

Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek

34946221-5

Hrotnice

34946222-2

Srdcovky

34946223-9

Výhybky

34946224-6

Priecestné zariadenia

34946230-1

Koľajové svorky, základové dosky a podvaly

34946231-8

Prídržky

34946232-5

Podperné dosky a klieštiny

34946240-4

Koľajnicové stoličky a kliny

34947000-7

Podvaly a časti podvalov

34947100-8

Podvaly

34947200-9

Časti podvalov

34950000-1

Nosné zariadenia

34951000-8

Prístupové plošiny

34951200-0

Zariadenia pre manipuláciu s kalmi

34951300-1

Zariadenia na sušenie kalov

34952000-5

Zdviháky hydraulických plošín

34953000-2

Prístupové rampy

34953100-3

Rampy ku kompe

34953300-5

Ochodze (lávky) pre cestujúcich

34954000-9

Portálové žeriavy

34955000-6

Plávajúce doky

34955100-7

Plávajúce skladiská

34960000-4

Zariadenia letísk

34961000-1

Systém odbavovania (na manipuláciu) batožiny

34961100-2

Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny

34962000-8

Zariadenia na riadenie letovej prevádzky

34962100-9

Zariadenia riadiacich veží

34962200-0

Riadenie leteckej dopravy

34962210-3

Simulácia riadenia leteckej dopravy

34962220-6

Systémy riadenia leteckej dopravy

34962230-9

Výcvik v riadení leteckej dopravy

34963000-5

Presný pristávací rádiový systém (ILS)

34964000-2

Dopplerov všesmerový maják VHF (DVOR)

34965000-9

Zariadenie na meranie vzdialenosti (DME)

34966000-6

Rádiový zameriavač a nesmerový rádiomaják

34966100-7

Rádiový zameriavač (RDF)

34966200-8

Nesmerový rádiomaják (NDB)

34967000-3

Letiskový komunikačný systém (COM)

34968000-0

Letiskový systém dozoru a systém osvetlenia

34968100-1

Letiskový systém dozoru (SUR)

34968200-2

Letiskový systém osvetlenia (PAPI)

34969000-7

Lietadlové nástupné mostíky a schody pre cestujúcich

34969100-8

Lietadlové nástupné mostíky pre cestujúcich

34969200-9

Lietadlové nástupné schodíky pre cestujúcich

34970000-7

Zariadenia na sledovanie premávky

34971000-4

Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou

34972000-1

Systémy na meranie dopravných tokov

34980000-0

Cestovné lístky

34990000-3

Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia

34991000-0

Poľné svetlá

34992000-7

Značky a svetelné znaky

34992100-8

Osvetlené dopravné značky

34992200-9

Dopravné značky

34992300-0

Označenie ulíc

34993000-4

Osvetlenie ciest

34993100-5

Osvetlenie tunelov

34994000-1

Maják na orientáciu lodí a osvetlenie

34994100-2

Maják na orientáciu na rieke a osvetlenie

34995000-8

Maják na orientáciu lietadiel a osvetlenie

34996000-5

Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu

34996100-6

Semafory

34996200-7

Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu

34996300-8

Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská

34997000-2

Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská

34997100-3

Zapisovače letov

34997200-4

Osvetlenie letísk

34997210-7

Dráhové svetlá

34998000-9

Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy

34999000-6

Generátory signálov, anténové oddeľovače signálov a stroje na galvanické pokovovanie

34999100-7

Generátory signálov

34999200-8

Oddeľovače vzdušných/leteckých signálov

34999300-9

Stroje na galvanické pokovovanie

34999400-0

Presné modely

34999410-3

Presné modely lietadiel

34999420-6

Presné modely lodí

35000000-4

Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

35100000-5

Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia

35110000-8

Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie

35111000-5

Protipožiarne zariadenia

35111100-6

Dýchacie prístroje pre požiarnikov

35111200-7

Protipožiarne materiály

35111300-8

Hasiace zariadenia

35111310-1

Penové súpravy

35111320-4

Prenosné hasiace prístroje

35111400-9

Požiarne únikové zariadenie

35111500-0

Protipožiarny systém

35111510-3

Ručné hasiace nástroje

35111520-6

Hasiaca pena alebo podobné látky

35112000-2

Záchranárske a pohotovostné vybavenie

35112100-3

Záchranárske cvičné figuríny

35112200-4

Núdzová sprcha

35112300-5

Výplach očí

35113000-9

Bezpečnostné inštalácie

35113100-0

Zariadenia bezpečnosti práce na stavenisku

35113110-0

Systém ochrany jadrových reaktorov

35113200-1

Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom

35113210-4

Zariadenia jadrovej bezpečnosti

35113300-2

Bezpečnostné zariadenia

35113400-3

Ochranné a bezpečnostné odevy

35113410-6

Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu

35113420-9

Ochranné protijadrové a protiradiačné oblečenie

35113430-2

Bezpečnostné vesty

35113440-5

Reflexné vesty

35113450-8

Ochranné kabáty alebo plášte

35113460-1

Ochranné ponožky

35113470-4

Ochranné košele a nohavice

35113480-7

Chrániče zápästia

35113490-0

Ochranný plášť

35120000-1

Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia

35121000-8

Zabezpečovacie zariadenie

35121100-9

Bzučiaky

35121200-0

Detektor falšovaných peňazí

35121300-1

Bezpečnostné príslušenstvo

35121400-2

Bezpečnostné vaky

35121500-3

Pečate

35121600-4

Štítky

35121700-5

Poplašné systémy

35121800-6

Vypuklé bezpečnostné zrkadlá

35121900-7

Detektory radarov

35123000-2

Zariadenia na identifikáciu polohy

35123100-3

Dochádzkový systém na magnetické karty

35123200-4

Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe

35123300-5

Časomerný systém

35123400-6

Identifikačné štítky

35123500-7

Systémy na videoidentifikáciu

35124000-9

Detektory kovov

35125000-6

Systémy ostrahy/dohľadu

35125100-7

Snímače

35125110-0

Biometrické snímače

35125200-8

Systém časovej kontroly alebo záznamník pracovnej doby

35125300-2

Bezpečnostné kamery

35126000-3

Zariadenie na skenovanie čiarového kódu

35200000-6

Policajný výstroj

35210000-9

Terče na nácvik streľby

35220000-2

Výstroj na potláčanie nepokojov

35221000-9

Vodné delá

35230000-5

Putá

35240000-8

Sirény

35250000-1

Odpudzovač psích útokov

35260000-4

Policajné značky

35261000-1

Informačné panely

35261100-2

Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami

35262000-8

Signalizačné zariadenia na riadenie križovatiek

35300000-7

Zbrane, munícia a súvisiace časti

35310000-0

Rôzne zbrane

35311000-7

Meče, šable, bajonety a kopije/oštepy

35311100-8

Meče

35311200-9

Šable

35311300-0

Bajonety

35311400-1

Kopije/oštepy

35312000-4

Plynové pištole

35320000-3

Strelné zbrane

35321000-0

Ľahké strelné zbrane

35321100-1

Ručné zbrane

35321200-2

Pušky

35321300-3

Automatické zbrane

35322000-7