2002R2099 — SK — 20.07.2012 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2099/2002

z 5. novembra 2002,

ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 415/2004 z 5. marca 2004,

  L 68

10

6.3.2004

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 93/2007 z 30. januára 2007,

  L 22

12

31.1.2007

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 530/2012 z 13. júna 2012

  L 172

3

30.6.2012
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2099/2002

z 5. novembra 2002,

ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodíEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy ( 4 ),

keďže:

(1)

Opatrenia, ktorými sa vykonávajú existujúce nariadenia a smernice v oblasti námornej bezpečnosti boli prijaté regulačným postupom, do ktorého bol zapojený výbor ustanovený smernicou Rady 93/75/EHS z 13. septembra 1993 týkajúcou sa minimálnych požiadaviek na lode plávajúce do prístavov alebo z prístavov spoločenstva a prepravujúce nebezpečný alebo životné prostredie znečisťujúci tovar ( 5 ), a v určitých prípadoch ad hoc výbor. Tieto výbory sa riadili pravidlami stanovenými v rozhodnutí Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 6 ).

(2)

Svojou rezolúciou z 8. júna 1993 o spoločnej politike bezpečnosti na moriach ( 7 ) schválila Rada princípy vytvorenia Výboru pre bezpečnosť na moriach a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a vyzvala Komisiu, aby predložila návrh na ustanovenie takého výboru.

(3)

Cieľom COSS je centralizovať úlohy výborov ustanovených podľa právnych predpisov spoločenstva, ktoré sa týkajú námornej bezpečnosti a zabránenia znečisťovania z lodí a ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí a pomáhať a radiť Komisii vo všetkých záležitostiach námornej bezpečnosti a prevencie alebo zníženia znečisťovania životného prostredia plavbami lodí.

(4)

Podľa rezolúcie z 8. júna 1993 sa mal ustanoviť Výbor pre bezpečnosť na moriach a pre zabránenie znečisťovania z lodí, ktorý by prevzal úlohy výborov vytvorených podľa vyššie uvedených právnych predpisov. Vo všetkých nových právnych predpisoch schválených v oblasti námornej bezpečnosti sa malo odkazovať na tento výbor.

(5)

Rozhodnutie 87/373/EHS bolo nahradené rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 8 ), ktorého ustanovenia by preto boli použiteľné pre COSS. Účelom uvedeného rozhodnutia je definovať použiteľné postupy a zabezpečiť lepšie informácie o práci výborov pre Európsky parlament a verejnosť.

(6)

Opatrenia potrebné na vykonávanie uvedených právnych predpisov by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

(7)

Právne predpisy uvedené v predchádzajúcich bodoch by sa tiež mali zmeniť a doplniť tak, aby COSS nahradil výbor ustanovený smernicou 93/75/EHS alebo prípadne ad hoc výbor ustanovený podľa ktoréhokoľvek osobitného právneho aktu. Toto nariadenie by malo zmeniť a doplniť najmä relevantné ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 613/91 zo 4. marca 1991 o transfere lodí z jedného do druhého registra v rámci spoločenstva ( 9 ), (ES) č. 2978/94 z 21. novembra 1994 o vykonávaní rezolúcie IMO A.747(18) o meraní tonáže zaťažovacích priestorov ropných tankerov s oddelenou záťažou ( 10 ), (ES) č. 3051/95 z 8. decembra 1995 o riadení bezpečnej prevádzky osobných prevozných lodí roll-on/roll-off (prevozné lode ro-ro) ( 11 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 z 18. februára 2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2978/94 ( 12 ) tým, že sa do nich vloží odkaz na COSS a zavedie regulačný postup stanovený v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(8)

Okrem toho sú právne predpisy uvedené v predchádzajúcich bodoch založené na uplatnení pravidiel vyplývajúcich z medzinárodných nástrojov platných k dátumu prijatia príslušného právneho aktu spoločenstva alebo k dátumu v ňom uvedenému. V dôsledku toho členské štáty nemôžu uplatňovať neskoršie zmeny a doplnky týchto medzinárodných nástrojov, kým sa nezmenia a nedoplnia smernice alebo nariadenia spoločenstva. To predstavuje hlavné nevýhody kvôli ťažkosti týkajúcej sa zabezpečenia súladu medzi dátumom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnkov na medzinárodnej úrovni a dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia začleňujúceho tieto zmeny a doplnky do práva spoločenstva, najmä oneskorené uplatňovanie najnovších a prísnejších medzinárodných bezpečnostných noriem v spoločenstve.

(9)

Je však nevyhnutné rozlišovať medzi ustanoveniami právneho aktu spoločenstva, ktoré na účely jeho uplatňovania obsahujú odkaz na medzinárodné nástroje a ustanoveniami spoločenstva reprodukujúcimi plne alebo sčasti medzinárodné nástroje. V druhom prípade môžu byť najnovšie zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov na úrovni spoločenstva účinné len na základe zmien a doplnkov príslušných ustanovení spoločenstva.

(10)

Členským štátom by preto malo byť povolené uplatňovanie najnovších ustanovení medzinárodných nástrojov s výnimkou tých, ktoré sú výslovne začlenené do právneho aktu spoločenstva. K tomu stačí uviesť, že medzinárodný dohovor použiteľný na účely príslušnej smernice alebo nariadenia je „vo svojom aktualizovanom znení“ bez uvedenia dátumu.

(11)

V záujme transparentnosti by sa relevantné zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov, ktoré sú začlenené do právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy, mali v spoločenstve uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(12)

Mali by sa však stanoviť špecifické postupy kontroly zhody, aby Komisia po porade s COSS prijala akékoľvek opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na vylúčenie rizika, že zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov budú nezlúčiteľné s platnými vyššie uvedenými právnymi predpismi alebo politikou spoločenstva o námornej bezpečnosti, zabránení znečisťovania z lodí a ochrane životných a pracovných podmienok na palubách lodí alebo s cieľmi sledovanými týmito právnymi predpismi. Taký postup by mal zabrániť, aby medzinárodné zmeny a doplnky znížili úroveň námornej bezpečnosti dosiahnutú v spoločenstve.

(13)

Postup kontroly zhody bude plne účinný len vtedy, keď sa čo najskôr prijmú plánované opatrenia, no v každom prípade pred uplynutím dátumu nadobudnutia platnosti medzinárodnej zmeny. Následne čas, ktorý má Rada k dispozícii, aby konala pokiaľ ide o navrhované opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, by mal byť jeden mesiac,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Účel

Účelom tohto nariadenia je zlepšiť vykonávanie právnych predpisov spoločenstva uvedených v článku 2 ods. 2 týkajúcich sa námornej bezpečnosti, zabránenia znečisťovania z lodí a ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí:

a) centralizáciou úloh výborov ustanovených podľa právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy a nahradených týmto nariadením tým, že ustanoví jediný Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí známy ako COSS,

b) zrýchlením aktualizácie právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy a uľahčením jej následných zmien a doplnkov na základe vývoja medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 ods. 1.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

1. „medzinárodné nástroje“ znamená dohovory, protokoly, rezolúcie, kódexy, prehľady pravidiel, obežníky, normy a ustanovenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), Medzinárodnej organizácie práce (ILO) alebo strán memoranda o porozumení uvedených v ustanoveniach platných právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy,

2. „právne predpisy spoločenstva v oblasti námornej dopravy“ znamenajú platné právne akty spoločenstva uvedené v tomto zozname:

a) nariadenie Rady (EHS) č. 613/91,

b) smernica Rady 93/75/EHS,

c) nariadenie Rady (EHS) č. 2978/94,

d) smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov ( 13 ),

e) smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 o štátnom prístavnom dozore ( 14 ),

f) nariadenie Rady (EHS) č. 3051/95,

g) smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1998 o vybavení námorných lodí ( 15 ),

h) smernica Rady 97/70/ES z 11. decembra 1997, ktorou sa ustanovuje harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske lode s dĺžkou 24 metrov a viac ( 16 ),

i) smernica Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných predpisoch a normách pre osobné lode ( 17 ),

j) smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov spoločenstva ( 18 ),

k) smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinného dozoru nad bezpečnou prevádzkou osobných prevozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných lodí v pravidelnej doprave ( 19 ),

l) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu ( 20 ),

m) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni výcviku námorníkov ( 21 ),

n) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pre bezpečnú nakládku a vykládku lodí na hromadný náklad ( 22 ),

o) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002,

▼M1

p) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES z 18. februára 2002 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov spoločenstva ( 23 ),

q) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS ( 24 ),

r) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach ( 25 ),

s) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro ( 26 ),

▼M2

t) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 613/91 ( 27 ),

u) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia ( 28 ),

v) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 ( 29 ).

▼M3

Článok 3

Zriadenie výboru

1.  Komisii bude pomáhať Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (ďalej len „COSS“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 4

Začlenenie zmien a doplnkov medzinárodných nástrojov do práva spoločenstva

Na účely právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy použiteľnými medzinárodnými nástrojmi sú tie nástroje, ktoré nadobudli platnosť, vrátane ich posledných zmien a doplnkov, s výnimkou zmien a zmien a doplnkov vyňatých z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy na základe postupu kontroly zhody stanoveného článkom 5.

Článok 5

Postup kontroly zhody

1.  Na účely tohto nariadenia a z hľadiska zníženia rizika kolízie medzi právnymi predpismi spoločenstva v oblasti námornej dopravy a medzinárodnými nástrojmi, členské štáty a Komisia formou koordinačných stretnutí a/alebo inou formou spolupracujú, aby bol v prípade potreby stanovený spoločný postoj alebo prístup na príslušných medzinárodných fórach.

2.  Týmto sa ustanovuje postup kontroly zhody, aby sa z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy vylúčila každá zmena a doplnok medzinárodného nástroja len vtedy, keď na základe hodnotenia Komisie je zrejmé riziko, že medzinárodné zmeny alebo doplnky v rámci rozsahu pôsobnosti nariadení alebo smerníc uvedených v článku 2 ods. 2 znížia dosiahnutú úroveň námornej bezpečnosti, zabránenia znečisťovania morí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palube lodi v právnych predpisoch spoločenstva v oblasti námornej dopravy alebo s ňou budú nezlúčiteľné.

Postup kontroly zhody sa môže použiť výhradne s cieľom zmien a doplnkov právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy v oblastiach, pre ktoré platí výslovne regulačný postup, a striktne v rámci výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

3.  Za okolností uvedených v odseku 2 postup kontroly zhody začne Komisia, ktorá v prípade potreby môže konať na žiadosť členského štátu.

Komisia bezodkladne po prijatí zmien a doplnkov medzinárodných nástrojov predloží COSS návrh opatrení s cieľom vylúčenia príslušnej zmeny a doplnku z rozsahu platnosti príslušného právneho predpisu spoločenstva.

Postup kontroly zhody, v prípade potreby vrátane postupov ustanovených v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, sa ukončí minimálne jeden mesiac pred uplynutím doby stanovenej medzinárodne pre tichý súhlas príslušných zmien a doplnkov alebo predpokladaným dátumom nadobudnutia účinnosti uvedenej zmeny a doplnku.

4.  V prípade rizika popísaného v prvom pododseku odseku 2 sa počas trvania postupu kontroly zhody členský štát zdrží každej iniciatívy týkajúcej sa začlenenia zmeny a doplnku do vnútroštátnych právnych predpisov alebo uplatňovania zmeny a doplnku medzinárodného nástroja.

Článok 6

Informácie

Všetky relevantné zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov, ktoré sa majú začleniť do právnych predpisov spoločenstva v oblasti námornej dopravy v súlade s článkami 4 a 5, sa na informačné účely uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

▼M3

Článok 7

Právomoci COSS

COSS vykonáva svoje právomoci, ktoré sú mu zverené na základe platných právnych predpisov Spoločenstva. Článok 2 ods. 2 sa môže zmeniť a doplniť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 3 ods. 3, aby sa doplnil odkaz na právne akty Spoločenstva, ktorými sa COSS zverujú vykonávacie právomoci a ktoré nadobudli platnosť po prijatí tohto nariadenia. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 3.

▼B

Článok 8

Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 613/91

Nariadenie (EHS) č. 613/91 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a) ‚Dohovory‘ znamenajú Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori (1974 Solas), Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (LL66) a Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (Marpol 73/78) v ich aktualizovanom znení a vzťahujúce sa rezolúcie záväzného charakteru prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO).“

2. Články 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

1.  Komisii bude pomáhať Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ustanovený podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ( 30 ).

2.  Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 31 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba určená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na dva mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov uvedených v článku 1 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

Článok 9

Zmeny a doplnky nariadenia (ES) č. 2978/94

Nariadenie (ES) č. 2978/94 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 3 písm. g) sa nahrádza takto:

„g) ‚Marpol 73/78‘ znamená Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973, zmenený a doplnený protokolom z roku 1978, ktorý sa k nemu vzťahuje, v ich aktualizovaných zneniach.“

2. Článok 6 sa dopĺňa o tento odsek:

„Zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov uvedených v článku 3 sa môžu vylúčiť z rozsahu platnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ( 32 ).

3. Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.  Komisii bude pomáhať Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS), ustanovený podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

2.  Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 33 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba určená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 10

Zmeny a doplnky nariadenia (ES) č. 3051/95

Nariadenie (ES) č. 3051/95 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 9 sa dopĺňa o tento pododsek:

„Zmeny a doplnky medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ( 34 ).

2. Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.  Komisii bude pomáhať Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS), ustanovený podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

2.  Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 35 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba určená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na dva mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼M4 —————

▼B

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 276.

( 2 ) Ú. v. ES C 139, 11.5.2001, s. 21.

( 3 ) Ú. v. ES C 253, 12.9.2001, s. 1.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. februára 2001 (Ú. v. ES C 276, 1.10.2001, s. 42), spoločné stanovisko Rady z 27. mája 2002 (Ú. v. ES C 170 E, 16.7.2002, s. 37) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

( 5 ) Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/74/ES (Ú. v. ES L 276, 13.10.1998, s. 7).

( 6 ) Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

( 7 ) Ú. v. ES C 271, 7.10.1993, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Ú. v. ES L 68, 15.3.1991, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 1.

( 11 ) Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 179/98 (Ú. v. ES L 19, 24.1.1998, s. 35).

( 12 ) Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 1.

( 13 ) Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/105/ES (Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 9).

( 14 ) Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/106/ES (Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 17).

( 15 ) Ú. v. ES L 46. 17.2.1997, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/75/ES (Ú. v. ES L 254, 23.9.2002, s. 1).

( 16 ) Ú. v. ES L 34. 9.2.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/35/ES (Ú. v. ES L 112, 27.4.2002, s. 21).

( 17 ) Ú. v. ES L 144. 15.5.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/25/ES (Ú. v. ES L 98, 15.4.2002, s. 1).

( 18 ) Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35.

( 19 ) Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1.

( 20 ) Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

( 21 ) Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17.

( 22 ) Ú. v. ES L 13, 16.1.2001, s. 9.

( 23 ) Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 31.

( 24 ) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

( 25 ) Ú. v. ES L 115, 9.5.2003, s. 1.

( 26 ) Ú. v. ES L 123, 17.5.2003, s. 22.

( 27 ) Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 19.

( 28 ) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.

( 29 ) Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 1.

( 30 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 31 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( 32 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 33 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

( 34 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

( 35 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“