02002R1030 — SK — 21.11.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES) 1030/2002

z 13. júna 2002,

ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov

(Ú. v. ES L 157 15.6.2002, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 380/2008 z 18. apríla 2008,

  L 115

1

29.4.2008

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1954 z 25. októbra 2017,

  L 286

9

1.11.2017
▼B

NARIADENIE RADY (ES) 1030/2002

z 13. júna 2002,

ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátovČlánok 1

1.  Povolenia na pobyt vydané členskými štátmi štátnym príslušníkom tretích krajín sa vyhotovia v jednotnom formáte a poskytnú dostatok miesta na informácie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu. ►M1  Povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín sa vydávajú ako samostatné doklady vo formáte ID 1 alebo ID 2. ◄ Každý členský štát môže doplniť na príslušnom mieste jednotného formátu dôležité informácie, ktoré sa týkajú charakteru povolenia a právneho postavenia dotknutej osoby, najmä informácie o tom, či táto osoba má alebo nemá pracovné povolenie.

2.  Na účel tohto nariadenia:

a) „povolenie na pobyt“ je akékoľvek povolenie vydané orgánmi členského štátu, ktoré umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny legálny pobyt na jeho území, okrem:

i) víz;

▼M1

ii) povolení vydaných v čase prebiehajúceho preskúmania žiadosti o azyl, žiadosti o povolenie na pobyt alebo o jeho predĺženie;

▼M1

iia) povolení vydaných vo výnimočných prípadoch na účely predĺženia oprávneného pobytu o najviac jeden mesiac;

▼B

iii) povolení na pobyt na obdobie najviac 6 mesiacov vydaných členskými štátmi, ktoré neuplatňujú ustanovenia článku 21 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov Beneluxskej hospodárskej únie, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach ( 1 );

b) „štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá nie je občanom únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy.

Článok 2

1.  Doplňujúce technické špecifikácie pre jednotný formát povolení na pobyt, ktoré sa týkajú ďalej uvedeného, sa ustanovia podľa postupu uvedenom v článku 7 ods. 2:

a) doplňujúce ochranné znaky a požiadavky vrátane zvýšených noriem proti falšovaniu, falzifikácii a napodobňovaniu;

b) technické postupy a pravidlá na vyplnenie jednotného povolenia na pobyt;

c) ostatné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať pri vypĺňaní jednotného povolenia na pobyt;

▼M1

d) technické špecifikácie pamäťového média pre biometrické znaky a ich zabezpečenie okrem iného pred neoprávneným prístupom;

e) požiadavky na kvalitu a spoločné normy pre zobrazenie podoby tváre a pre zobrazenie odtlačkov prstov;

f) vyčerpávajúci zoznam dodatočných vnútroštátnych ochranných znakov, ktoré môžu členské štáty pridať v súlade s písmenom h) prílohy.

▼B

2.  Farby jednotného povolenia na pobyt sa môžu meniť podľa postupu uvedenom v článku 7 ods. 2

Článok 3

▼M1

V súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 možno rozhodnúť o tom, že špecifikácie uvedené v článku 2 sú tajné a neuverejnia sa. V takom prípade sa sprístupnia len subjektom, ktoré členské štáty určia ako zodpovedné za tlač, a osobám, ktoré riadne splnomocnil členský štát alebo Komisia.

▼B

Každý členský štát určí jeden orgán, ktorý bude zodpovedný za tlač jednotného povolenia na pobyt. Členský štát oznámi názov tohto orgánu Komisii a ostatným členským štátom. Dva alebo viaceré členské štáty môžu určiť ten istý orgán. Každý členský štát je oprávnený zmeniť svoj určený orgán. Bude o tom informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 4

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá na ochranu údajov, budú mať osoby, ktorým bolo vydané povolenie na pobyt, právo overiť osobné údaje obsiahnuté v povolení na pobyt,?? a keď to bude potrebné, dať ich opraviť alebo vymazať.

▼M1

Povolenie na pobyt ani pamäťové médium povolenia na pobyt uvedené v článku 4a nesmú obsahovať žiadne informácie v strojovo snímateľnej podobe, pokiaľ toto nariadenie alebo príloha k nemu neustanovujú inak alebo pokiaľ vydávajúci štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvisiacom cestovnom doklade neuvádza inak. Na čipe uvedenom v bode 16 prílohy môžu členské štáty uchovávať aj údaje na účely elektronických služieb, ako napríklad elektronickej verejnej správy alebo elektronického obchodu, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa povolenia na pobyt. Všetky vnútroštátne údaje však musia byť logicky oddelené od biometrických údajov uvedených v článku 4a.

Na účely tohto nariadenia sa biometrické údaje v povoleniach na pobyt môžu využívať len na overovanie:

a) pravosti dokladu;

b) totožnosti jeho držiteľa prostredníctvom priamo dostupných porovnateľných údajov v prípadoch, keď vnútroštátne právne predpisy vyžadujú predloženie povolenia na pobyt.

▼M1

Článok 4a

Jednotný formát povolení na pobyt zahŕňa pamäťové médium obsahujúce zobrazenie podoby tváre a dve zobrazenia odtlačkov prstov držiteľa, pričom obe zobrazenia musia byť v interoperabilných formátoch. Údaje musia byť chránené a pamäťové médium musí mať dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť ich úplnosť, pravosť a utajenosť.

Článok 4b

Členské štáty na účely tohto nariadenia zbierajú biometrické identifikačné znaky štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré pozostávajú zo zobrazenia tváre a dvoch odtlačkov prstov.

Postup sa stanoví v súlade s vnútroštátnymi postupmi dotknutého členského štátu a so zárukami ustanovenými v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Zbierajú sa tieto biometrické identifikačné znaky:

 fotografia poskytnutá žiadateľom alebo vyhotovená v čase podania žiadosti a

 naplocho odobraté a digitálne zachytené dva odtlačky prstov.

Technické špecifikácie pre odoberanie biometrických identifikačných znakov sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2, normami ICAO a technickými špecifikáciami pre pasy vydávané členskými štátmi ich štátnym príslušníkom podľa nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi ( 2 ).

Odoberanie odtlačkov prstov je povinné od veku šiestich rokov.

Od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov sú oslobodené osoby, ktorých odtlačky nie je fyzicky možné odobrať.

▼B

Článok 5

Toto nariadenie sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú:

 rodinnými príslušníkmi občanov únie uplatňujúcich svoje právo voľného pohybu;

 štátnymi príslušníkmi štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o európskom hospodárskom priestore, a ktorí sú ich rodinnými príslušníkmi uplatňujúcimi svoje právo voľného pohybu podľa tejto dohody;

 štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú vyňatí z vízovej povinnosti,?? a ktorí majú právo zdržiavať sa na území členského štátu na obdobie nepresahujúce tri mesiace.

▼M1

Článok 5a

Ak členské štáty používajú jednotný formát na iné účely ako na účely, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia sa prijať vhodné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k zámene s povolením na pobyt uvedeným v článku 1 a aby bol účel na karte jasne uvedený.

▼B

Článok 6

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 7 ods. 2

Článok 7

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) 1683/95.

2.  Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa určuje na dva mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 8

Toto nariadenie neovplyvní právomoci členských štátov pokiaľ ide o uznávanie štátov a územných jednotiek a pasov, cestovných dokladov a dokladov totožnosti vydaných ich orgánmi.

Článok 9

Členské štáty vydajú jednotný formát povolení na pobyt definovaný v článku 1 najneskôr do jedného roka od prijatia doplňujúcich ochranných znakov a požiadaviek uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

Od tohto dátumu nahradí toto nariadenie v dotknutých členských štátoch jednotnú akciu 97/11/SVV.

▼M1

Uloženie zobrazenia podoby tváre ako primárneho biometrického identifikačného znaku sa vykoná najneskôr do dvoch rokov a uloženie dvoch zobrazení odtlačkov prstov najneskôr do troch rokov od prijatia príslušných technických opatrení podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a e).

Vykonávaním tohto nariadenia však nie je dotknutá platnosť už vydaných povolení na pobyt, ak dotknutý členský štát nerozhodne inak.

V prechodnom období dvoch rokov po prijatí technických špecifikácií pre zobrazenie podoby tváre uvedených v treťom odseku tohto článku sa povolenie na pobyt môže naďalej vydávať vo forme nálepky.

▼B

Zavedenie jednotného formátu povolení na pobyt sa však nedotkne platnosti povolení, ktoré už boli udelené v inej forme povolenia na pobyt, pokiaľ dotknuté členské štáty nerozhodnú inak.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskych spoločenstiev.

▼M2
PRÍLOHA

PREDNÁ A ZADNÁ STRANA KARTY

image

image

a)   Opis

Povolenie na pobyt obsahujúce biometrické znaky sa vyhotovuje ako samostatný doklad vo formáte ID-1. Vychádza zo špecifikácií stanovených v dokumente Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o strojovo čitateľných cestovných dokladoch (dokument 9303, siedme vydanie, 2015). Obsahuje toto ( 3 ):

Predná strana karty:

1. Trojpísmenový kód krajiny vydávajúceho členského štátu, ktorý je stanovený v dokumente ICAO 9303 o strojovo čitateľných cestovných dokladoch a je integrovaný do podtlače.

2. Symbol ICAO pre strojovo čitateľný cestovný doklad s bezkontaktným mikročipom (symbol e-MRTD) v opticky variabilnom sfarbení. V závislosti od uhlu pohľadu sa jeho zafarbenie mení.

3.1. Názov dokladu (Povolenie na pobyt) sa uvádza v jazyku(-och) vydávajúceho členského štátu.

3.2. Zopakovanie názvu dokladu uvedeného v políčku 3.1 aspoň v jednom inom úradnom jazyku (maximálne v dvoch úradných jazykoch) inštitúcií Únie s cieľom uľahčiť identifikáciu karty ako povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

4.1. Číslo dokladu.

4.2. Zopakovanie čísla dokladu (s osobitnými ochrannými znakmi).

5. Prístupové číslo karty (CAN – Card Access Number).

Nadpisy záznamov 6 až 12 sa uvádzajú v jazyku(-och) vydávajúceho členského štátu. Vydávajúci členský štát môže v tom istom riadku doplniť ďalší úradný jazyk inštitúcií Únie, pričom celkovo sa môžu uviesť najviac dva jazyky.

6. Priezvisko(-á) a meno(-á) v uvedenom poradí ( 4 ).

7. Pohlavie.

8. Štátna príslušnosť.

9. Dátum narodenia.

10. Typ povolenia: konkrétny typ povolenia na pobyt vydaného členským štátom štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Povolenie na pobyt pre rodinného príslušníka občana Európskej únie, ktorý si neuplatňoval právo na voľný pohyb, musí obsahovať záznam „rodinný príslušník“. V prípade oprávnených osôb podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES ( 5 ) môžu členské štáty uviesť „oprávnená osoba podľa článku 3 ods. 2 smernice 2004/38/ES“.

11. Dátum skončenia platnosti dokladu ( 6 ).

12. Poznámky: Členské štáty môžu uviesť podrobnosti a údaje na vnútroštátne použitie, ktoré sa vyžadujú na základe ich vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane údajov týkajúcich sa akéhokoľvek pracovného povolenia alebo neobmedzenej platnosti povolenia na pobyt ( 7 ).

13. Identifikačná fotografia sa zabezpečeným spôsobom integruje do tela karty a zabezpečí sa difrakčným opticky variabilným obrazovým prvkom (DOVID – diffractive optically variable image device).

14. Podpis držiteľa.

15. DOVID na ochranu identifikačnej fotografie.

Zadná strana karty:

16. Poznámky: Členské štáty môžu uviesť podrobnosti a údaje na vnútroštátne použitie, ktoré sa vyžadujú na základe ich vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane údajov týkajúcich sa akéhokoľvek pracovného povolenia ( 8 ), pričom za nimi nasledujú dva povinné záznamy:

16.1. Dátum vydania, miesto vydania/vydávajúci orgán: dátum a miesto vydania povolenia na pobyt. V prípade potreby možno miesto vydania nahradiť odkazom na vydávajúci orgán.

16.2. Miesto narodenia.

Za záznamami 16.1. a 16.2. môžu nasledovať nepovinné záznamy ( 9 ), ako napríklad „Adresa držiteľa“.

16.3. Nepovinné políčko pre informácie týkajúce sa výroby karty, ako je názov výrobcu, číslo verzie atď.

17. Strojovo čitateľná zóna. Strojovo čitateľná zóna musí byť v súlade s príslušnými usmerneniami ICAO stanovenými v dokumente ICAO 9303 o strojovo čitateľných cestovných dokladoch.

18. Priestor s tlačou obsahuje štátny znak členského štátu na rozlíšenie povolenia na pobyt a poskytnutie istoty, pokiaľ ide o jeho štátny pôvod.

19. Strojovo čitateľná zóna obsahuje tlačený text v podtlači označujúci vydávajúci členský štát. Tento text nesmie ovplyvniť technické vlastnosti strojovo čitateľnej zóny.

Viditeľné vnútroštátne ochranné znaky [bez toho, aby boli dotknuté technické špecifikácie stanovené podľa článku 2 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia]:

20. V súlade s článkom 4a tohto nariadenia sa ako pamäťové médium použije rádiofrekvenčný čip. Členské štáty môžu pre vnútroštátne potreby do povolenia na pobyt začleniť aj duálne rozhranie alebo samostatný kontaktný čip. Takýto kontaktný čip sa umiestni na zadnú stranu karty, musí byť v súlade s normami ISO a nepôsobiť rušivo na rádiofrekvenčný čip.

21. Nepovinné priehľadné okno.

22. Nepovinný priehľadný okraj.

b)   Farba, tlačový proces

Členské štáty stanovia farbu a tlačový proces podľa jednotného formátu stanoveného v tejto prílohe a podľa ďalších technických špecifikácií, ktoré sa stanovia v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

c)   Materiál

Karta musí byť vyrobená výhradne z polykarbonátu alebo z rovnocenného syntetického polyméru (so životnosťou aspoň 10 rokov).

d)   Techniky tlače

Využijú sa tieto techniky tlače:

 ofsetová podtlač s vysokým stupňom zabezpečenia,

 fluorescenčná tlač,

 írisová tlač.

Ochranný vzor prednej strany karty musí byť odlíšiteľný od zadnej strany karty.

e)   Číslovanie:

Číslo dokladu sa nachádza najmenej na dvoch miestach dokladu (okrem strojovo čitateľnej zóny).

f)   Ochrana proti kopírovaniu

Na prednej strane povolenia na pobyt sa použije moderný DOVID, ktorý zabezpečí minimálne takú kvalitu identifikácie a úroveň ochrany ako prvok používaný na súčasnom jednotnom formáte víz, so zdokonaleným vzorom a znakmi vrátane vylepšeného difrakčného prvku umožňujúceho pokročilé strojové overovanie.

g)   Technika personalizácie

Na zabezpečenie náležitej ochrany údajov na povolení na pobyt proti pokusom o falšovanie a pozmeňovanie musia byť osobné údaje vrátane fotografie, podpis držiteľa a ostatné základné údaje integrované do základného materiálu dokladu. Táto personalizácia sa vykoná prostredníctvom použitia technológie laserového gravírovania alebo inej rovnocennej bezpečnej technológie.

h)

Členské štáty môžu pridať aj dodatočné vnútroštátne ochranné znaky za predpokladu, že sú zahrnuté v zozname vypracovanom podľa článku 2 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, a že sú v súlade s harmonizovaným vzhľadom vzorov uvedených vyššie a že sa nezmenšila účinnosť jednotných ochranných znakov.( 1 ) Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.

( 3 ) Nadpisy, ktoré sa majú vytlačiť, sú uvedené v technických špecifikáciách, ktoré sa prijímajú podľa článku 6 tohto nariadenia.

( 4 ) Pre priezviská a mená je vyhradené jedno políčko. Priezviská sa zapisujú veľkými písmenami; mená sa zapisujú s počiatočným veľkým písmenom, pričom ostatné písmená sú malé. Medzi priezviskami a menami nie sú povolené žiadne oddeľovacie znaky. Avšak interpunkčné znamienko “,” sa povoľuje na oddelenie prvého a druhého priezviska alebo mien (príklad: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). V prípade potreby možno na účely úspory miesta uviesť prvé a druhé priezvisko, ako aj priezviská a mená v tom istom riadku.

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

( 6 ) Tento záznam sa uvádza len vo formáte dátumu (dd/mm/rrrr), a nie slovami ako „dočasný“ alebo „neobmedzený“, keďže dátum skončenia platnosti sa vzťahuje na fyzický dokument, a nie na právo na pobyt.

( 7 ) Dodatočné poznámky možno tiež uviesť v políčku 16 („Poznámky“) na zadnej strane karty.

( 8 ) Pre políčko „Poznámky“ sa vyhradí celý priestor na zadnej strane karty (okrem strojovo čitateľnej zóny). Tu sa budú uvádzať jednotlivé poznámky, po ktorých nasledujú povinné polia (dátum vydania, miesto vydania/vydávajúci orgán, miesto narodenia), a po nich nasledujú nepovinné polia podľa potreby jednotlivých členských štátov.

( 9 ) Nepovinné záznamy musia byť uvedené podnadpismi.