2002R0076 — SK — 17.12.2009 — 006.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 76/2002

zo 17. januára 2002,

ktorým sa zavádza predbežný dohľad spoločenstva nad dovozmi určitých železných a oceľových výrobkov pochádzajúcich z niektorých tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú zmluvy ESUO a ES

(Ú. v. ES L 016, 18.1.2002, p.3)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1337/2002 z 24. júla 2002,

  L 195

25

24.7.2002

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2385/2002 z 30. decembra 2002,

  L 358

125

31.12.2002

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 886/2004 z 4. marec 2004,

  L 168

14

1.5.2004

 M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 469/2005 z 23. marca 2005

  L 78

12

24.3.2005

►M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1915/2006 z 18. decembra 2006,

  L 365

76

21.12.2006

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1241/2009 zo 16. decembra 2009,

  L 332

54

17.12.2009


Zmenené a doplnené:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 76/2002

zo 17. januára 2002,

ktorým sa zavádza predbežný dohľad spoločenstva nad dovozmi určitých železných a oceľových výrobkov pochádzajúcich z niektorých tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú zmluvy ESUO a ESKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách pre dovozy a ktorým sa zrušuje nariadenia (ES) č. 518/94 ( 1 ), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2474/2000 ( 2 ), najmä na jeho článok 11,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 519/94 zo 7. marca 1994 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 ( 3 ), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1138/98 ( 4 ), najmä na jeho článok 9 ods. 1,

po konzultáciách, ktoré sa konali vo výboroch ustanovených podľa uvedených nariadení,

keďže:

(1)

V súlade s nariadeniami (ES) č. 3285/94 a (ES) č. 519/94, výrobky, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, podliehajú spoločným pravidlám pre dovozy a preto je potrebné, aby sa v súlade s týmito nariadeniami prijali dohovory o opatreniach týkajúcich sa dohľadu spoločenstva so zreteľom na výrobky ESUO.

(2)

Situácia na trhu s oceľou sa značne zhoršila v roku 2001 v dôsledku kombinovaného dopadu mnohých faktorov, medzi ktorými je hlavne výrazný pokles vo svetovej ekonomike, zjavný na začiatku roku, a recesie, ktorá začala ovplyvňovať niektoré ekonomiky vrátane ekonomiky Spojených štátov v druhej polovici roku.

(3)

Trh s oceľou sa takisto narušil nestálosťou a zabezpečovaním proti riziku, ktoré bolo spôsobené možnosťou dovozného obmedzenia na trh Spojených štátov na základe ochranného šetrenia „Sekcie 201“ administratívy Spojených štátov.

(4)

Pokiaľ by sa dovozné obmedzenia na trh Spojených štátov skutočne uplatňovali, pravdepodobne by spôsobili veľké výkyvy v štruktúre medzinárodného obchodu a najmä odklon obchodu smerom na trh spoločenstva. Takýto odklon by vážne poškodil oceliarsky priemysel spoločenstva.

(5)

Dostupné ekonomické odhady a hodnoty ukazovateľov pre rok 2001 poukazujú na tieto trendy:

(A)  Výroba. Očakáva sa, že výroba surovej ocele v spoločenstve v roku 2001 bude asi 159 miliónov ton. Tento odhad nie je len o 2,5 % nižší ako výroba v roku 2000 (163,2 milióna ton) ale aj nižší ako úroveň zaznamenaná v roku 1997 (159,4 milióna ton) a v roku 1998 (159,7 milióna ton).

(B)  Dovozy. Dovozy železných a oceľových výrobkov ESUO do spoločenstva zo všetkých tretích krajín zostanú pravdepodobne rovnaké ako v roku 2000, pri hodnote asi 25 miliónov ton. V porovnaní s dovozmi spoločenstva týchto výrobkov to predstavovalo v roku 1996 celkom 12,2 milióna ton. To znamená, že dovozy ocele do spoločenstva sa v posledných piatich rokoch viac než zdvojnásobili.

(C)  Vývozy. Pri pravdepodobnej úrovni asi 21 miliónov ton, vývozy spoločenstva železných a oceľových výrobkov ESUO v roku 2001 sú asi o 8 % nižšie ako v predchádzajúcom roku. Porovnaním, dovozy spoločenstva týchto výrobkov dosiahli v roku 1996 28 miliónov ton. Vývozy spoločenstva do Spojených štátov a Kanady boli zasiahnuté mimoriadne tvrdo, odhadovaným príslušným poklesom o 36 % a 32 %. Ak sa na trh Spojených štátov zavedú obmedzenia, tento trend sa v roku 2002 zhorší. Celkove sa v roku 2001 očakáva, že spoločenstvo bude čistým dovozcom železných a oceľových výrobkov s obchodným deficitom viac než 4 milióny ton. V roku 1996 spoločenstvo zaznamenalo obchodný prebytok pohľadávky vo výške 15,8 milióna ton.

(D)  Ceny. Ceny železných a oceľových výrobkov v roku 2001 boli v priemere o 18 % nižšie ako v roku 2000.

(6)

Keďže rozsah ochranného šetrenia Sekcie 201 zahŕňa potrubia a rúry, možnosť obmedzení Spojených štátov na tieto výrobky sa nedá vylúčiť. Predbežný dohľad sa preto rozšíri na potrubia a rúry.

(7)

Externé obchodné štatistiky spoločenstva nie sú dostupné počas období stanovených nariadením Komisie (ES) č. 1917/2000 ( 5 ) v znení nariadenia (ES) č. 1669/2001 ( 6 ).

(8)

Záujmy spoločenstva vyžadujú, aby dovozy určitých železných a oceľových výrobkov podliehali predbežnému dohľadu spoločenstva, aby poskytli štatistické informácie, ktoré umožnia rýchlu analýzu trendov dovozu.

(9)

Zložitý vnútorný trh vyžaduje, aby formality uskutočnené dovozcami spoločenstva boli rovnaké všade, kde sa tovar môže precliť.

(10)

Prepustenie výrobkov do voľného obehu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, podlieha predloženiu dokumentu o dohľade, ktorý vyhovuje jednotným kritériám.

(11)

Tento dokument, na jednoduchú žiadosť dovozcu, by mal byť schválený úradmi členských štátov do určitej doby, ale bez toho, aby tým dovozca získal akékoľvek právo na dovoz. Preto je tento dokument platný iba pokiaľ zostanú dovozné pravidlá nezmenené.

(12)

Dokumenty o dohľade vydané s cieľom dohľadu spoločenstva musia byť platné v celom spoločenstve bez ohľadu na členský štát vydania.

(13)

Členské štáty a Komisia by si mali v plnom rozsahu vymeniť informácie, ktoré vyplývajú z dohľadu spoločenstva.

(14)

Vydanie dokumentov o dohľade, aj keď podliehajú štandardným podmienkam na úrovni spoločenstva, je v právomoci vnútroštátnych orgánov.

(15)

Je potrebné zopakovať, že pre určité železné a oceľové výrobky vydanie dokumentov o dohľade podlieha predloženiu vývozného dokumentu v súlade s dohovormi, ktoré sa vytvorili v rámci systému dohôd o dvojitej kontrole s niektorými tretími krajinami, a terajšie nariadenie sa neuplatňuje na výrobky pochádzajúce z tých krajín, ktoré sú subjektom tohto systému dvojitej kontroly,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

▼M1

1.  Uvedenie do voľného obehu spoločenstva výrobkov zo železa a ocele, na ktoré sa vzťahujú Zmluvy o EZUO a ES uvedených v prílohe 1 podlieha predchádzajúcemu dohľadu spoločenstva v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 3285/94 a článkami 9 a 10 nariadenia (ES) č. 519/94. Toto sa uplatňuje na dovozy s pôvodom vo všetkých nečlenských štátoch. Avšak, výrobky, ktoré podliehajú dohode o dvojitej kontrole ustanovenej medzi nečlenskou krajinou a spoločenstvom, podliehajú podmienkam ustanoveným touto dohodou a nie tomuto nariadeniu.

▼B

2.  Členenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je založené na sadzobnej a štatistickej nomenklatúre spoločenstva (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“, alebo „KN“). Pôvod výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa určuje v súlade s platnými pravidlami v spoločenstve.

▼M5

3.  Dovoz, ktorého čistá hmotnosť nepresahuje 2 500 kilogramov, sa vylučuje z uplatňovania tohto nariadenia.

▼B

Článok 2

1.  Prepustenie výrobkov do voľného obehu spoločenstva, uvedených v článku 1, podlieha predloženiu dokumentu o dohľade vydaného príslušnými orgánmi členského štátu.

2.  Dokument o dohľade uvedený v odseku 1, sa vydáva príslušnými orgánmi v členských štátoch automaticky, bez poplatku a pre akékoľvek požadované množstvá do piatich pracovných dní od podania žiadosti akýmkoľvek dovozcom spoločenstva, všade v spoločenstve kde sa môže prijať. Táto žiadosť sa považuje za prijatú príslušným vnútroštátnym orgánom najneskôr do troch pracovných dní po predložení, pokiaľ nie je preukázané inak.

3.  Dokument o dohľade vydaný jedným z orgánov uvedených v prílohe I je platný v celom spoločenstve.

4.  Dokument o dohľade sa predkladá na formulári, ktorý sa zhoduje so vzorom v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 3285/94 ( 7 ) o spoločných pravidlách pre dovozy alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 519/94 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín. Žiadosť dovozcov obsahuje tieto údaje:

a) meno a priezvisko a úplnú adresu žiadateľa (vrátane telefónnych a faxových čísiel, prípadne identifikačné číslo používané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi) a registračné číslo DPH, ak je platcom DPH;

b) meno a priezvisko a úplnú adresu deklaranta alebo zástupcu žiadateľa (vrátane telefónneho a faxového čísla), ak je to uplatniteľné;

c) meno a priezvisko a úplnú adresu vývozcu;

d) presný opis tovaru, vrátane:

 jeho obchodného názvu,

 číselného(ých) znaku(ov) kombinovanej nomenklatúry (KN),

 krajiny pôvodu,

 krajiny doručenia;

e) čistú váhu vyjadrenú v kg a množstvo v predpísaných jednotkách tam, kde sa namiesto čistej váhy udáva iný parameter, podľa názvu položky kombinovanej nomenklatúry;

f) CIF hodnotu tovaru v euro na hranici spoločenstva podľa názvu položky kombinovanej nomenklatúry;

g) či sú príslušné výrobky druhej alebo norme nezodpovedajúcej kvality ( 8 );

h) navrhnutá doba a miesto colného odbavenia;

i) či je žiadosť opakovaním predchádzajúcej žiadosti týkajúcej sa tej istej zmluvy;

j) nasledovné prehlásenie, datované a podpísané žiadateľom s prepisom jeho mena paličkovými písmenami:

„Ja, podpísaný, týmto potvrdzujem, že informácie poskytnuté v tejto žiadosti sú pravdivé a poskytnuté v dobrej viere a že mám sídlo v Európskom spoločenstve.“

Dovozca tiež predkladá prepis zmluvy o predaji alebo kúpe a proforma faktúru. Ak treba, napríklad v prípade, kde nie je tovar priamo kúpený v krajine výroby, dovozca predkladá osvedčenie o výrobe vydané oceliarňou.

5.  Dokumenty o dohľade sa môžu použiť iba na taký čas, pokiaľ zostávajú v platnosti dohovory o liberalizácii dovozov s ohľadom na príslušné transakcie. Bez toho, aby boli dotknuté možné zmeny v platných dovozných nariadeniach alebo rozhodnutiach prijatých v rámci dohody alebo spravovania kvóty:

 doba platnosti dokumentu o dohľade sa týmto určuje na štyri mesiace,

 nevyužité alebo čiastočné využité dokumenty o dohľade sa môžu obnoviť na rovnakú dobu.

6.  Dovozca vracia dokumenty o dohľade na konci doby ich platnosti orgánu, ktorý ich vydal.

7.  Príslušné orgány môžu povoliť predloženie vyhlásení alebo žiadostí poslaných alebo vytlačených elektronickými prostriedkami za podmienok, ktoré určia. Všetky dokumenty a fakty však musia byť dostupné príslušným orgánom.

8.  Dokument o dohľade sa môže vydať elektronickými prostriedkami, pokiaľ zainteresované colné úrady majú prístup k dokumentu cez počítačovú sieť.

Článok 3

1.  Zistenie, že jednotková cena, pri ktorej je transakcia uskutočnená, sa odlišuje od ceny uvedenej v dokumente o dohľade o menej než 5 % v oboch smeroch, alebo že celkové množstvo výrobkov doporučených na dovoz prevyšuje množstvo uvedené v dokumente o dohľade o menej než 5 %, nezabráni prepusteniu príslušných výrobkov do voľného obehu.

2.  Žiadosti o dokumenty o dohľade a samotné dokumenty sú dôverné. Pre príslušné orgány a žiadateľa sú obmedzené.

Článok 4

1.  Členské štáty oznamujú Komisii:

a) ak je možné na pravidelnej a aktualizovanej báze a najneskôr do posledného dňa každého mesiaca, podrobnosti o množstvách a hodnotách (vypočítaných v euro), pre ktoré sú dokumenty o dohľade vydané;

b) do šiestich týždňov od konca každého mesiaca podrobnosti o dovozoch počas toho mesiaca, v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 1917/2000.

Informácie poskytnuté členskými štátmi sa špecifikujú podľa výrobku, číselného znaku KN a podľa krajiny.

2.  Členské štáty oznamujú akékoľvek anomálie alebo prípady podvodu, ktoré odhalia a kde sú potrebné podklady, na základe ktorých odmietli poskytnúť dokument o dohľade.

▼M3

Článok 4a

Pre uvoľnenie výrobkov z ocele, podliehajúcich tomuto nariadeniu Komisie, do voľného obehu v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku po 1. máji 2004, a ktoré sú odoslané pred 1. májom 2004, sa nevyžaduje dokument o dohľade za predpokladu, že tovar bol odoslaný pred 1. májom 2004. Vyžaduje sa predloženie nákladného listu alebo iného dokladu o preprave, ktorý úrady spoločenstva považujú za rovnocenný, a ktorý potvrdzuje dátum odoslania.

▼B

Článok 5

Akékoľvek oznámenia uvedené podľa tohto nariadenia sa predkladajú Komisii Európskych spoločenstiev a oznamujú sa elektronicky cez integrovanú sieť zriadenú na tento účel, pokiaľ pre nevyhnutné technické príčiny nie je potrebné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára do ►M6  31. decembra 2012 ◄ .

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

Zoznam výrobkov podliehajúcich predchádzajúcemu dohľadu

7207 11 14

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90 ( 9 )

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

7210 11 10

7210 11 90 (9) 

7210 12 11

7210 12 19

7210 12 90 (9) 

7210 20 10

7210 20 90 (9) 

7210 30 10

7210 30 90 (9) 

7210 41 10

7210 41 90 (9) 

7210 49 10

7210 49 90 (9) 

7210 50 10

7210 50 90 (9) 

7210 61 10

7210 61 90 (9) 

7210 69 10

7210 69 90 (9) 

7210 70 31

7210 70 39

7210 70 90 (9) 

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7210 90 90 (9) 

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (9) 

7211 23 99 (9) 

7211 29 20

7211 29 50 (9) 

7211 29 90 (9) 

7211 90 11

7211 90 19 (9) 

7211 90 90 (9) 

7212 10 10

7212 10 91

7212 10 93 (9) 

7212 10 99 (9) 

7212 20 11

7212 20 19 (9) 

7212 20 90 (9) 

7212 30 11

7212 30 19 (9) 

7212 30 90 (9) 

7212 40 10

7212 40 91

7212 40 93 (9) 

7212 40 95 (9) 

7212 40 98 (9) 

7212 50 31

7212 50 51

7212 50 58 (9) 

7212 50 75 (9) 

7212 50 91 (9) 

7212 50 93 (9) 

7212 50 97 (9) 

7212 50 99 (9) 

7212 60 11

7212 60 19 (9) 

7212 60 91

7212 60 93 (9) 

7212 60 99 (9) 

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

▼M6

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 20

7219 90 80

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 21

7220 20 29

7220 20 41

7220 20 49

7220 20 81

7220 20 89

7220 90 20

7220 90 80

▼M1

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 20 11 (9) 

7222 20 19 (9) 

7222 20 21 (9) 

7222 20 29 (9) 

7222 20 31 (9) 

7222 20 39 (9) 

7222 20 81 (9) 

7222 20 89 (9) 

7222 30 10

7222 30 51 (9) 

7222 30 91 (9) 

7222 30 98 (9) 

7222 40 10

7222 40 30

7222 40 91 (9) 

7222 40 93 (9) 

7222 40 99 (9) 

7223 00 11 (9) 

7223 00 91 (9) 

7223 00 19 (9) 

7223 00 99 (9) 

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 20 90

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 91 90 (9) 

7225 92 10

7225 92 90 (9) 

7225 99 10

7225 99 90 (9) 

7226 11 10

7226 11 90 (9) 

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (9) 

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 92 90 (9) 

7226 93 20

7226 93 80 (9) 

7226 94 20

7226 94 80 (9) 

7226 99 20

7226 99 80 (9) 

7227 90 10

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

▼M6

7228 50 20

▼M1

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00 (9) 

Doplňte položku KN 7304 (9) 

▼M6

Celá položka KN 7305

▼M1

Doplňte položku KN 7306 (9) 

7307 91 00 (9) 

7307 93 11 (9) 

7307 93 19 (9) 

7307 99 30 (9) 

7307 99 90 (9) 

▼M6

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction „industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux“

Bureau „matérieaux du futur et nouveaux procédés“

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk( 1 ) Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53.

( 2 ) Ú. v. ES L 286, 11.11.2000, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 89.

( 4 ) Ú. v. ES L 159, 3.6.1998, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14.

( 6 ) Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3.

( 7 ) Ako bolo upravené nariadením Rady (ES) 139/96 z 22. januára 1996 (Ú. v. ES L 21, 27.7.1996, s. 7.) a berúc do úvahy ustanovenia článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia euro (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1.).3

( 8 ) Podľa kritérií uvedených v Ú. v. ES C 180, 11.7.1991, s. 4.

( 9 ) Výrobky regulované Zmluvou o ES.