2002L0094 — SK — 01.01.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE 2002/94/ES

z 9. decembra 2002

ustanovujúca podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení

(Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, p.41)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008,

L 319

21

29.11.2008