02002L0055 — SK — 01.04.2017 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2002/55/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní s osivom zelenín

(Ú. v. ES L 193 20.7.2002, s. 33)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA RADY 2003/61/ES z 18. júna 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M2

NARIADENIE (ES) č. 1829/2003 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 22. septembra 2003

  L 268

1

18.10.2003

►M3

SMERNICA RADY 2004/117/ES z 22. decembra 2004,

  L 14

18

18.1.2005

►M4

SMERNICA KOMISIE 2006/124/ES Text s významom pre EHP z 5. decembra 2006,

  L 339

12

6.12.2006

►M5

SMERNICA KOMISIE 2009/74/ES Text s významom pre EHP z 26. júna 2009,

  L 166

40

27.6.2009

►M6

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2013/45/EÚ Text s významom pre EHP zo 7. augusta 2013,

  L 213

20

8.8.2013

►M7

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/317 Text s významom pre EHP z 3. marca 2016,

  L 60

72

5.3.2016
▼B

SMERNICA RADY 2002/55/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní s osivom zelenínČlánok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na výrobu s ohľadom na obchodovanie a obchodovanie s osivom zeleniny v spoločenstve.

Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na osivo zeleniny určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 2

1.  Na účely tejto smernice:

a) „obchodovanie“: znamená predaj, prechovávanie s cieľom predaja, ponúkanie na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo transfer so zámerom komerčného poskytnutia osiva tretím stranám, buď za úplatu alebo bezplatne.

Obchodovanie s osivom nezamerané na komerčné využívanie odrody, ako je uvedené v nasledovných prípadoch, sa nepovažuje za obchodovanie:

 dodávka osiva úradným skúšobným a inšpekčným orgánom,

 dodávka osiva prevádzkovateľom spracovateľských služieb alebo balenia, za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal oprávnenie vysievať takto dodané osivo.

Dodávka osiva prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva sa pre tieto účely nepovažuje za obchodovanie za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal právo na osivo takto dodané alebo na produkt zberu. Dodávateľ osiva doručí certifikačnému orgánu kópiu príslušnej časti zmluvy s dodávateľom služieb, pričom tieto majú obsahovať požiadavky a podmienky, ktoré v súčasnosti spĺňa poskytovateľ osiva.

Podmienky uplatňovania týchto ustanovení sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 46(2);

b) „zelenina“

: znamená rastliny nasledovných druhov určených na poľnohospodársku alebo záhradnícku produkciu, ale nie na okrasné účely:

▼M4Allium cepa L.

—  Cepa Group

cibuľa a jej varianty

cibuľa kuchynská nakopená

—  skupina Aggregatum

šalotka

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná

Allium porrum L.

pór pestovaný

Allium sativum L.

cesnak kuchynský

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

trebuľka voňavá

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

zeler voňavý buľvový

Asparagus officinalis L.

asparágus lekársky (špargľa)

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

karfiol

brokolica

kel ružičkový

kel hlávkový

biela kapusta

červená kapusta

kaleráb

Brassica rapa L.

kapusta čínska

okrúhlica

Capsicum annuum L.

paprika ročná

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá

čakanka štrbáková pravá širokolistá

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná

čakanka obyčajná siata listnatá

čakanka obyčajná siata cigóriová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

Cucumis melo L.

melón žltý

Cucumis sativus L.

uhorka siata

angúria

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová

artičoka zeleninová

Daucus carota L.

mrkva obyčajná

mrkva kŕmna

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

Lactuca sativa L.

šalát siaty

►M6  Solanum lycopersicum L. ◄

rajčiak jedlý

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčkovitá

fazuľa záhradná tyčová

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový

hrach siaty pravý lúskavý

hrach siaty pravý cukrový

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

reďkev siata čierna

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

Solanum melongena L.

ľuľok baklažánový

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valeriánka poľná

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

Zea mays L. (partim)

kukurica siata cukrová

kukurica siata pukancová

▼B

c) „základné osivo“: znamená osivo,

i) ktoré bolo vypestované pod dohľadom šľachtiteľa v súlade so schválenými postupmi udržovania odrôd;

ii) určené na výrobu osiva kategórie „certifikované osivo“

iii) ktoré v súlade s ustanoveniami článku 22 spĺňa podmienky ustanovené v prílohe I a II pre základné osivo a

▼M3

iv) ktoré pri úradnej skúške alebo, v prípade podmienok stanovených v prílohe II, buď pri úradnej skúške, alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v zarážkach i), ii) a iii).

▼B

d) „certifikované osivo“: znamená osivo

i) ktoré sa vyrába priamo zo základného osiva alebo pokiaľ šľachtiteľ o to požiada, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, ktoré môže splniť a úradne bolo potvrdené, že spĺňa podmienky stanovené v ustanoveniach prílohy I a II pre základné osivo.

ii) ktoré je určené hlavne na výrobu zeleniny;

iii) ktoré v súlade s ustanoveniami bodu b, článku 22 spĺňa podmienky ustanovené v prílohe I a II pre certifikované osivo;

▼M3

iv) ktoré pri úradnej skúške alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky stanovené v zarážkach i), ii) a iii).

▼B

v) ktoré je podrobené následným prehliadkam na overenie odrodovej pravosti a čistoty;

e) „štandardné osivo“: znamená osivo

i) ktoré má dostatočnú odrodovú pravosť a čistotu;

ii) ktoré je určené najmä na pestovanie zeleniny;

iii) ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe II a

iv) ktoré bolo podrobené úradnej následnej kontrole vykonanej kontrolnou prehliadkou s cieľom overiť odrodovú pravosť a čistotu;

f) „úradné opatrenia“ znamená opatrenia prijaté

i) štátnymi orgánmi alebo

ii) akoukoľvek právnickou osobou, ktorá podlieha verejnému právu alebo súkromnému právu, za konanie ktorej zodpovedá štát alebo

iii) v prípade pomocných činností, ktoré taktiež riadi štát, akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá s týmto cieľom riadne zložila prísahu,

za predpokladu, že osoby uvedené v bodoch ii) a iii) nezískajú v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech.

g) „malé balenia ES“: predstavujú balenia s obsahom osiva s maximálnou čistou hmotnosťou

i) 5 kg v prípade strukovín;

ii) 500 g v prípade cibule, trebuľky, špargle, mangoldu, cvikly, okrúhlice, dyne červenej, tekvice, mrkvy, reďkvi, hadomoru španielskeho, špenátu a valeriány poľnej;

iii) 100 g v prípade všetkých ostatných druhov zeleniny.

2.  Zmeny a doplnenia k zoznamu druhov uvedených v odseku 1 b) sa príjmu v súlade s postupom stanoveným v článku 46 (2).

3.  Rozdielne typy odrôd, včítane komponentov, môžu byť špecifikované a definované v súlade s postupom stanoveným v článku 46 (2).

▼M3

4.  Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom uvedenej v odseku 1 písm. c) zarážka ii), a 1 písm. d) zarážka iv) sa dodržiavajú tieto požiadavky:

A. Poľná prehliadka

a) Inšpektori:

i) majú požadovanú technickú kvalifikáciu;

ii) nemajú v súvislosti s vykonávaním prehliadok žiadny osobný prospech;

iii) majú byť úradne schválení certifikačným orgánom osív príslušného členského štátu a tento postup má zahrňovať prísahu inšpektorov alebo podpis inšpektorov pod písomné vyhlásenie oddanosti pravidlám, ktorými sa riadi úradné skúšanie;

iv) vykonávajú prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami uplatňovanými na úradné prehliadky.

b) Osivové porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou a jej výsledky boli uspokojivé.

c) Úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť osivových porastov. Táto pomerná časť je najmenej 5 %.

d) Pomerná časť vzoriek z dávok osív zozbieraných z osivových porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly a, ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty.

e) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky pod úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie licencie uvedenej v písmene a) zarážka iii) úradne schváleným inšpektorom za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel úradných skúšok. Členské štáty zabezpečia, aby sa každá certifikácia skúšaného osiva v prípade takéhoto porušenia zrušila, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

B. skúšanie osiva

a) Skúšanie osiva sa vykonáva laboratóriami na skúšanie osiva, ktoré sú na tento účel schválené orgánom pre certifikáciu osív príslušného členského štátu za podmienok ustanovených v písmenách b) až d).

b) Laboratórium na skúšanie osív má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za technickú prevádzku laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória na skúšanie osív.

Analytici osív majú potrebnú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatnených na úradných analytikov osív a potvrdenú úradnými skúškami.

Laboratórium sa nachádza v priestoroch a má zariadenie, ktoré sú úradne posúdené príslušným orgánom pre certifikáciu osív ako primerané na účel skúšania osiva, v rámci rozsahu pôsobnosti oprávnenia.

Skúšanie osiva sa vykonáva v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

c) Laboratórium na skúšanie osív je:

i) nezávislým laboratóriom,

alebo

ii) laboratóriom, ktoré patrí osivárskej spoločnosti.

V prípade uvedenom v zarážke ii), laboratórium môže skúšať iba dávky osív vyprodukovaných v mene osivárskej spoločnosti, ktorej patrí, pokiaľ sa daná osivárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a príslušný orgán pre certifikáciu osív nedohodnú inak.

d) Skúšanie osív laboratória na skúšanie osív sa vykonáva pod náležitým dohľadom orgánu pre certifikáciu osív.

e) Na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osív na úradnú certifikáciu kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Táto pomerná časť sa v zásade rozdelí čo najrovnomernejšie medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené odrody, ale môže byť určená aj na vylúčenie určitých pochybností. Táto pomerná časť je najmenej 5 %.

f) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenia vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky pod úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie oprávnenia uvedeného v písmene a) zarážka iii) úradne schváleným laboratóriám za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel úradných skúšok. Členské štáty zabezpečia, aby sa každá certifikácia skúšaného osiva v prípade takéhoto porušenia zrušila, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

▼B

Článok 3

1.  Členské štáty ustanovia, že osivo zeleniny nemožno certifikovať, kontrolovať ako štandardné osivo a obchodovať s ním, pokiaľ príslušná odroda nie je úradne schválená v jednom alebo viacerých členských štátoch.

2.  Každý členský štát zavedie jeden alebo viacero katalógov odrôd úradne prijatých na certifikáciu, kontrolovanie ako štandardné osivo a obchodovanie na jeho území. Katalógy sa rozčlenia do podskupín podľa odrôd:

a) ktorých osivo možno certifikovať buď ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“, alebo kontrolovať ako „štandardné osivo“ a

b) ktorých osivo nemožno overiť inak ako štandardné osivo.

Do katalógu môže nahliadať akákoľvek osoba.

3.  Na základe národných katalógov členských štátov sa v súlade s ustanoveniami článkov 16 a 17 vypracuje spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny.

4.  Členské štáty môžu ustanoviť, že schválenie zápisu akejkoľvek odrody do spoločného katalógu alebo do katalógu iného členského štátu je rovnocenné so schválením zápisu tejto odrody do ich národných katalógov. Členské štáty, ktoré to ustanovia, sú oslobodené od záväzkov stanovených v článkoch 7, 9(4) a 10(2) až (5).

Článok 4

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akúkoľvek odrodu bolo možné prijať iba v tom prípade, že je odlišná, stála a dostatočne vyrovnaná.

V prípade priemyselnej čakanky, odrody musia byť uspokojivej vhodnosti na pestovanie a použitie.

2.  V prípade geneticky modifikovaných odrôd v zmysle článku 2 (1) a (2) smernice rady 90/220/EHS odroda sa schváli, iba ak boli prijaté vhodné opatrenia na predídenie nepriaznivých vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie.

▼M2

3.  Okrem toho, ak materiál odvodený z rastlinnej odrody je určený na použitie v potravinách, ktoré patria do predmetu úpravy článku 3, alebo v krmivách, ktoré patria do predmetu úpravy článku 15 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách ( 1 ),odroda sa uzná len za predpokladu, že je povolená v súlade týmto nariadením.

▼B

4.  V záujme uchovávania genetických zdrojov rastlín, ako je uvedené v článku 44(2), členské štáty sa môžu odchýliť od podmienok schválenia stanovených v prvom pododseku odseku 1 do takej miery, ako sú špecifické podmienky ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 46 s ohľadom na požiadavky článku 44(3).

Článok 5

1.  Odroda sa považuje za odlišnú, či už je jej pôvod prirodzený alebo umelý alebo pôvodná odroda, z ktorej bola odvodená je jasne odlišná v jednom alebo viacerých dôležitých znakoch od akejkoľvek inej odrody známej v spoločenstve.

Znaky musí byť možné presne rozoznať a presne definovať.

Odroda v spoločenstve je akákoľvek odroda, ktorá v čase riadneho prihlásenia odrody na schválenie je:

 buď zapísaná v spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov alebo v spoločnom katalógu poľnohospodárskych rastlín,

 alebo bez toho, aby bola zapísaná v jednom z týchto katalógov bola prijatá alebo predložená na schválenie v príslušnom členskom štáte alebo inom členskom štáte buď na certifikáciu a obchodovanie alebo certifikáciu pre iné krajiny alebo kontrolovanie ako štandardné osivo, hoci uvedené podmienky už nespĺňa vo všetkých členských štátoch zainteresovaných pred prijatím rozhodnutia o schválení prihlášky odrody.

2.  Odroda sa považuje za stálu, ak po opakovanom množení alebo zvláštnom množiteľskom cykle alebo na konci každého cyklu (v prípadoch, kedy šľachtiteľ definoval konkrétny cyklus množenia alebo zvláštny množiteľský cyklus) stále zodpovedá popisu jej základných znakov.

3.  Odroda sa považuje za dostatočne vyrovnanú, ak sú rastliny, ktoré ju tvoria, podobné alebo geneticky zhodné, čo sa znakov, braných ako celok, posudzovaných pre tieto potreby týka, s výnimkou veľmi malého množstva odchýlok, pričom sa prihliada na charakteristické znaky reprodukčných systémov daných rastlín.

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby odrody pochádzajúce z ostatných členských štátov podliehali, najmä čo sa prijímacieho konania týka, rovnakým požiadavkám, aké sa vzťahujú na domáce odrody.

Článok 7

1.  Členské štáty stanovia, že prijímanie odrôd sa musí zakladať na výsledkoch úradných skúšok, najmä rastových pokusov a že sa sleduje dostatočné množstvo znakov potrebných na popis odrody. Metódy používané na určovanie znakov musia byť presné a spoľahlivé. S cieľom stanoviť odlišnosť, rastové pokusy musia zahrnúť prinajmenšom dostupné porovnateľné odrody, ktoré sú známe v spoločenstve v zmysle článku 5(1). Na účely uplatňovania článku 9 sa zahrnú ostatné dostupné porovnateľné odrody. V prípade odrôd, vo vzťahu k výsledkom úradných skúšok, ktorých osivo nemôže byť kontrolované s výnimkou štandardného osiva možno prihliadať na výsledky neúradných skúšok a vedomosti získané z praktických skúseností počas pestovania.

V súlade s postupom stanoveným v článku 46(2) možno stanoviť, že od určitého dátumu sa odrody určitých druhov zeleniny nebudú viac schvaľovať bez úradných pokusov.

2.  V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2), s ohľadom na súčasné vedecké a odborné vedomosti sa stanoví nasledovné:

a) znaky, ktoré sa musia prinajmenšom sledovať počas skúšok rôznych druhov;

b) minimálne požiadavky na výkon skúšok;

3.  V prípade, že na skúšanie hybridov a syntetických odrôd je potrebné skúška genealogických zložiek, členské štáty zabezpečia, aby sa výsledky skúšky a opis genealogických zložiek, ak o to šľachtiteľ požiada, považovali za dôverné.

4.  

a) V prípade geneticky modifikovanej odrody v zmysle článku 4 (4) sa vyhodnotí riziko vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 90/220EHS.

b) Postupy, ktoré majú zabezpečiť, že hodnotenie rizika vplyvu na životné prostredie a iné dôležité vplyvy sú v súlade s postupmi uvedenými v smernici 90/220/EHS sa zavedú na návrh komisie nariadením rady založeným na právnom základe zmluvy. Pokiaľ nenadobudne účinnosť toto nariadenie, môže sa schváliť zaradenie geneticky modifikovaných odrôd do katalógu členského štátu, ak bolo schválené jeho obchodovanie v súlade so smernicou 90/220/EHS.

c) Články 11 až 18 smernice 90/220/EHS sa nebudú viac uplatňovať na geneticky modifikované odrody, keď začnú platiť ustanovenia nariadenia uvedeného v predchádzajúcom bode b.

d) Technické a vedecké podrobnosti uplatňovania vyhodnocovania rizika vplyvu na životné prostredie sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 46 (2).

▼M2

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa odroda, ktorá je určená na použitie v potravinách a krmivách v zmysle článkov 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 2 ) uznala len za predpokladu, že je povolená v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

▼B

Článok 8

Členské štáty pri podávaní žiadosti o prijatie odrody od žiadateľa vyžadujú uvedenie informácie, či už bolo o prijatie požiadané v inom členskom štáte, o ktorý členský štát išlo a či bolo prijatie schválené.

Článok 9

1.  Členské štáty zabezpečia úradné uverejnenie katalógu odrôd prijatých na ich území a v prípade, keď je požadované udržiavacie šľachtenie akejkoľvek odrody, meno osoby alebo osôb zodpovedných za takéto šľachtenie na ich území. Ak je za udržiavacie šľachtenie odrody zodpovedných viacero osôb, ich mená nemusia byť uverejnené. Ak tieto mená nie sú uverejnené, katalóg musí uviesť orgán disponujúci zoznamom mien osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie príslušnej odrody.

2.  Členské štáty zabezpečia, pokiaľ je to možné, aby bola odroda počas platnosti jej schválenia známa vo všetkých členských štátoch pod rovnakým názvom.

Ak sa vie, že s osivom alebo množiteľským materiálom danej odrody sa obchoduje v inej krajine pod odlišným názvom, v katalógu sa uvedie i tento názov.

V prípade odrôd, ktoré sú odvodené od odrôd, ktorých úradné schválenie bolo podmienené článkom 12 (3), druhým a tretím pododsekom a ktoré boli schválené v jednom, alebo viacerých členských štátoch v dôsledku úradných opatrení uvedených v tomto ustanovení, možno rozhodnúť v súlade s postupom stanoveným v článku 46 (2), že všetky členské štáty v ktorých boli odrody schválené zabezpečia, aby sa odrody nazývali názvami určenými tým istým postupom a v súlade s uvedenými princípmi.

3.  Po uvážení dostupných informácií, členské štáty tiež zabezpečia, že odroda, ktorá nie je jasne odlíšiteľná:

 od odrody už schválenej v príslušnom členskom štáte alebo inom členskom štáte alebo

 od inej odrody, ktorá bola posudzovaná s ohľadom na odlišnosť, stálosť a jednotnosť v súlade s pravidlami zodpovedajúcimi tejto smernici bez toho, aby bola odrodou spoločenstva v zmysle článku 5 (1),

nesie označenie tejto odrody. Toto ustanovenie sa nebude uplatňovať, ak tento názov je pravdepodobne nesprávny alebo spôsobený zámenou týkajúcou sa uvedenej odrody alebo ak v súlade so všetkými ustanoveniami príslušného členského štátu týkajúcimi sa názvov odrôd iné skutočnosti bránia jeho používaniu alebo ak práva tretích strán prekážajú voľnému používaniu tohto názvu v spojení s príslušnou odrodou.

4.  Členské štáty vypracujú o každej prijatej odrode osobitný spis, obsahujúci popis odrody a zrozumiteľný prehľad všetkých skutočností, na základe ktorých bolo prijatie schválené. Opis odrôd sa vzťahuje na rastliny vypestované bezprostredne z osiva kategórie „certifikované osivo“ alebo kategórie „štandardné osivo“.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby geneticky modifikované odrody, ktoré boli schválené, boli jasne označené ako geneticky modifikované v katalógu odrôd. Taktiež zabezpečia, aby každá osoba, ktorá vykonáva obchodovanie s odrodou jasne označila vo svojich predajných katalógoch, že odroda je geneticky modifikovaná.

6.  Čo sa týka vhodnosti pomenovania odrody, bude sa uplatňovať článok 63 nariadenia rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 týkajúci sa práva na odrody v spoločenstve ( 3 ).

Podrobné uskutočňovanie pravidiel ohľadom vhodnosti pomenovania odrôd sa môže prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 46 (2).

Článok 10

1.  Každá prihláška alebo zrušenie prihlášky na schválenie odrody, každý záznam do katalógu odrôd, ako aj každá zmena a doplnenie do neho sa bezodkladne oznámi ostatným členským štátom a komisii.

2.  Členské štáty zašlú ostatným členským štátom a komisii pri každej novej prijatej odrode stručný popis jej vlastností, ktoré sa získali ako výsledok prijímacieho konania. Na základe vyžiadania tiež oznámia popis špeciálnych znakov, ktoré zabezpečujú odrode odlišnosť od ostatných podobných odrôd.

3.  Každý členský štát sprístupní ostatným členským štátom a komisii spisy, uvedené v článku 9(4), o prijatých odrodách alebo odrodách, ktoré už nie sú prijaté. Vymieňané informácie týkajúce sa týchto spisov sa považujú za dôverné.

4.  3. Členské štáty zabezpečia, aby spisy o prijatí boli sprístupnené pre osobné a výhradné použitie akejkoľvek osobe, ktorá preukáže svoj zákonný nárok. Tieto ustanovenia sa neuplatňujú v prípade, kedy musia byť informácie považované za dôverné podľa článku 7(3).

5.  4. V prípade odmietnutia alebo zrušenia prijatia akejkoľvek odrody sa výsledky príslušných skúšok sprístupnia osobám, ktoré sú takýmto rozhodnutím ovplyvnené.

Článok 11

1.  Členské štáty ustanovia, že prijaté odrody sa musia udržiavať v súlade s uznávanými postupmi udržiavacieho šľachtenia.

2.  Udržiavacie šľachtenie akejkoľvek odrody musí byť možné kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom záznamov udržiavaných osobou alebo osobami zodpovednými za príslušnú odrodu. Tieto záznamy musia taktiež pokrývať všetky generácie predchádzajúce základnému osivu.

3.  Od osoby zodpovednej za odrodu sa môžu vyžadovať vzorky. Tieto vzorky sa môžu podľa potreby odobrať úradne.

4.  Ak sa udržiavacie šľachtenie vykonáva v inom členskom štáte, než v ktorom bola príslušná odroda prijatá, príslušné členské štáty si, čo sa týka kontrol, úradne pomáhajú.

Článok 12

1.  Prijatie je platné do konca desiateho kalendárneho roka nasledujúceho od roku prijatia.

Prijatie odrôd úradmi predchádzajúcej Nemeckej demokratickej republiky pred zjednotením Nemecka je platné do konca desiateho kalendárneho roka nasledujúceho od zaradenia do katalógu odrôd schválených Federálnou republikou Nemecko v súlade s článkom 3(1).

2.  Prijatie odrody možno obnoviť v stanovených intervaloch, ak sa ešte stále pestuje v takom rozsahu, aby to stálo za uváženie, alebo sa má uchovávať v záujme uchovávania rastlinných genetických zdrojov za podmienky, že požiadavky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti alebo podmienky stanovené v zmysle článku 44 (2) a (3) sú splnené. Okrem prípadov rastlinných genetických zdrojov v zmysle článku 44 prihlášky na obnovenie nesmú byť predložené neskôr ako dva roky pred skončením platnosti schválenia.

3.  Platnosť prijatia sa predlžuje dočasne do prijatia rozhodnutia o žiadosti o obnovení platnosti.

V prípade odrôd, ktoré boli prijaté pred 1. júlom 1972 alebo v prípade Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva pred 1. januárom 1973, obdobie uvedené v prvom pododseku odseku 1 možno predĺžiť pre jednotlivé odrody v súlade s postupom uvedeným v článku 46 (2) najneskôr do 30. júna 1990, pokiaľ úradné opatrenia organizované na báze spoločenstva boli prijaté pred 1. júlom 1982 s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržali podmienky obnovenia schválenia alebo schválenia odrôd z nich odvodených.

Čo sa týka Grécka, Španielska a Portugalska skončenie platnosti prijatia určitých odrôd, ktorým bolo prijatie udelené v týchto členských štátoch pred 1. januárom 1986, je možné na požiadanie týchto členských štátov stanoviť na 30. jún 1990, v súlade s postupom uvedeným v článku 46 (2) a príslušné odrody možno zahrnúť do úradných opatrení uvedených v druhom pododseku.

Článok 13

1.  Členské štáty zabezpečia, že všetky pochybnosti, ktoré sa týkajú odlišnosti alebo pomenovania, ktoré vzniknú po prijatí odrody sa v čase platnosti prijatia odstránia.

2.  Pokiaľ sa po prijatí odrody ustanoví, že podmienky týkajúce sa odlišnosti v zmysle článku 5 neboli v čase prijatia splnené, prijatie sa nahradí iným rozhodnutím alebo pokiaľ je to vhodné zrušením, ktoré je v súlade s touto smernicou.

Týmto ďalším rozhodnutím sa odroda s účinkom od dátumu jej prvého prijatia nepovažuje za odrodu známu v spoločenstve v zmysle článku 5 (1).

3.  Pokiaľ po prijatí odrody sa ustanoví, že jej názov v zmysle ustanovení článku 9 nebol prijateľný v čase prijatia odrody, názov sa upraví takým spôsobom, aby spĺňal ustanovenia smernice. Členské štáty môžu povoliť dočasné používanie predchádzajúceho názvu ako názvu dodatočného. Je možné ustanoviť podrobné úpravy, v súlade s ktorými sa môže používať predchádzajúci názov ako dodatočný názov v súlade s postupom ustanoveným v článku 46 (2).

4.  V súlade s postupom uvedeným v článku 46 (2) je možné ustanoviť pravidlá na uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3.

Článok 14

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prijatie odrody zrušilo:

a) ak sa v skúškach preukáže, že daná odroda už nie je odlišná, stála alebo dostatočne vyrovnaná;

b) ak osoba alebo osoby zodpovedné za odrodu o to požiadajú aj napriek tomu, že udržovanie odrody je zabezpečené.

2.  Členské štáty môžu zrušiť prijatie odrody:

a) v prípade nedodržiavania zákonov nariadení a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou;

b) ak boli v čase podania žiadosti o prijatie alebo skúšky predložené nepravdivé alebo klamlivé údaje týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bolo prijatie schválené.

Článok 15

1.  Členské štáty zabezpečia, aby bola akákoľvek odroda vymazaná z ich katalógov, pokiaľ bolo jej prijatie zrušené, alebo pokiaľ skončila doba platnosti jej prijatia.

2.  Členské štáty môžu v rámci svojho územia povoliť obdobie certifikácie, verifikácie štandardného osiva a obchodovania s osivom do 30. júna tretieho roku po ukončení platnosti prijatia.

V prípade odrôd, ktoré boli zaradené v zmysle článku 17(1) do spoločného katalógu odrôd, ako je uvedené v článku 18, obdobie, ktoré skončí posledné z prijatí v rôznych členských štátoch prijatia v zmysle prvého pododseku sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch za predpokladu, že osivo príslušnej odrody nebolo podmienené akýmkoľvek obchodným obmedzeniam, čo sa týka odrody.

3.  V prípade odrôd, schválenie ktorých bolo obnovené podľa článku 12(3), členské štáty môžu povoliť názvy používané pred obnovením do 30. júna 1994.

Článok 16

1.  Členské štáty zabezpečia, s účinnosťou od uverejnenia uvedeného v článku 17, aby osivo odrôd prijatých v súlade s ustanoveniami tejto smernice alebo v súlade s princípmi jej zodpovedajúcimi nebolo vystavené žiadnym obchodným obmedzeniam týkajúcim sa odrody.

2.  Členské štáty môžu, na základe žiadosti, s ktorou sa bude zaobchádzať, ako je uvedené v článku 46(2) alebo 46(3) v prípade geneticky modifikovaných odrôd, zakázať používanie odrody na časti alebo na celom svojom území alebo ustanoviť vhodné podmienky pestovania odrody, v prípadoch ustanovených v odseku b) v súlade s podmienkami používania produktov, ktoré pochádzajú z takéhoto pestovania:

a) pokiaľ je ustanovené, že pestovanie odrody môže byť škodlivé z pohľadu zdravotného stavu rastlín na pestovanie iných odrôd alebo

b) pokiaľ platia iné príčiny, ako uvedené alebo ktoré mohli byť uvedené počas postupu uvedeného v článku 10(2) po zvážení, že odroda predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo je škodlivá pre životné prostredie.

Článok 17

Komisia na základe informácií dodaných členskými štátmi po ich dodaní uverejní v sérii C Úradného vestníka európskych spoločenstiev (Official Journal of the European Communities) pod názvom „Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín“ zoznam všetkých odrôd, ktorých osivo v súlade s článkom 16 nepodlieha akýmkoľvek obmedzeniam obchodu, čo sa týka odrody, spolu s informáciami požadovanými podľa článku 9(1) týkajúcimi sa osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavanie danej odrody. Uverejnený oznam bude obsahovať členské štáty, pre ktoré bolo schválené oprávnenie podľa článku 16(2) alebo článku 18.

Uverejnený oznam bude obsahovať zoznam odrôd, ktoré boli prihlásené v súlade s druhým pododsekom článku 15(2). V zozname sa uvedie lehota a pokiaľ je to vhodné, členský štát, pre ktorý sa lehota neuplatňuje.

Uverejnený oznam má jasne označiť tie odrody, ktoré boli geneticky modifikované.

Článok 18

Ak je nepopierateľné, že pestovanie odrody zapísanej do spoločného katalógu odrôd môže byť v ktoromkoľvek členskom štáte škodlivé z hľadiska zdravotného stavu rastlín pre ostatné odrody alebo druhy alebo predstavuje riziko pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, ten členský štát je na základe prihlášky oprávnený v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) alebo 46(3) v prípade geneticky modifikovaných odrôd zakázať obchodovanie alebo množenie materiálu tejto odrody na celom svojom území alebo na časti územia. Pokiaľ hrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov alebo ohrozenie ľudského zdravia alebo životného prostredia, príslušný členský štát môže vydať zakázať pri podaní prihlášky, až dokiaľ sa neprijme konečné rozhodnutie. Takéto rozhodnutie sa v prípade geneticky modifikovanej odrody prijme do troch mesiacov v súlade s postupom ustanoveným v článku 46(2) alebo v článku 46(3).

Článok 19

Ak akákoľvek odroda prestane byť akceptovanou v členskom štáte, ktorý ju pôvodne prijal, môže jeden alebo viacero ostatných členských štátov naďalej príslušnú odrodu akceptovať za predpokladu, že na ich území sú požiadavky na akceptovanie naďalej splnené. Ak si príslušná odroda vyžaduje udržiavacie šľachtenie, toto musí zostať zabezpečené.

Článok 20

1.  Členské štáty zabezpečia, aby osivo priemyselnej čakanky nebolo umiestňované na trhu, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby osivo ostatných druhov zeleniny nebolo umiestňované na trhu, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ alebo je štandardným osivom.

3.  V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) je možné ustanoviť, že od špecifikovaných dátumov nemožno osivo niektorých druhov zeleniny umiestňovať na trh, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby úradné skúšky osiva boli vykonávané v súlade so súčasnými medzinárodnými postupmi v miere, v ktorej takéto postupy existujú.

Článok 21

Napriek ustanoveniam článku 20(1) a (2) členské štáty môžu ustanoviť, že:

 šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu a

 dopestované osivo obchodované na spracovanie za predpokladu, že identita osiva sa zabezpečí

môže sa umiestňovať na trhu.

Článok 22

Členské štáty však môžu výnimkou ustanovení článku 20:

a) povoliť úradnú certifikáciu a obchod so základným osivom, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II týkajúce sa klíčivosti. V takomto prípade sa vykonajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušný dodávateľ ručil za konkrétnu klíčivosť, ktorú na obchodné účely uvedie na podrobnej náveske spolu s jeho menom a adresou a referenčným číslom príslušnej dávky osiva;

b) s cieľom rýchleho sprístupnenia osiva, napriek tomu, že úradná skúška, prostredníctvom ktorej sa kontroluje súlad s podmienkami stanovenými v prílohe II týkajúcimi sa klíčivosti ešte nebola dokončená, povoliť v prípade osiva kategórií „základné osivo“ a „certifikované osivo“ úradnú certifikáciu a predaj po prvého nákupcu. Certifikácia sa schváli iba po predložení správy o predbežnej analýze a za predpokladu, že bude uvedené meno a adresa prvého príjemcu zásielky; vykonajú sa všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušný dodávateľ ručil za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou; táto klíčivosť sa na obchodné účely uvedie na osobitnej náveske spolu s menom a adresou dodávateľa a referenčným číslom príslušnej dávky osiva.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na osivo dovezené z tretích krajín alebo, ak nie je inak uvedené v článku 36 v súvislosti s množením mimo spoločenstva.

Členské štáty využívajúce udelenú výnimku či už pododseku a) alebo b) si budú vzájomne pomáhať, čo sa týka prehliadky.

Článok 23

1.  Napriek ustanoveniam článku 20(1) a (2) členské štáty môžu ustanoviť, že:

a) výrobcovia na ich vlastnom území umiestnia na trhu malé množstvá osiva na vedecké alebo šľachtiteľské účely;

b) šľachtitelia a ich zástupcovia so sídlom na ich území budú predávať určité obmedzené obdobie osivo odrody, ktorej prihláška na zaradenie do štátneho katalógu odrôd bola podaná aspoň v jednom členskom štáte a ktorej technická dokumentácia bola predložená.

2.  Podmienky, za ktorých členské štáty môžu udeliť povolenie uvedené v odseku b) sa stanovia v súlade s postupom stanoveným v článku 46(2), najmä čo sa týka získania údajov, typu údajov, skladovania a názvu odrody a označovanie na obaloch.

3.  Povolenia udelené producentom členskými štátmi pred 14. decembrom 1998 na svojom území na účely stanovené v odseku 1 zostanú v platnosti do vybavenia ustanovení uvedených v odseku 2. Potom sa budú všetky takéto povolenia riadiť ustanoveniami v súlade s odsekom 2.

Článok 24

Členské štáty môžu v súvislosti s podmienkami stanovenými v prílohách I a II uplatňovať dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na certifikáciu osiva vyrobeného na svojom vlastnom území.

Článok 25

▼M3

1.  Členské štáty požadujú, aby sa vzorky obchodného osiva odrôd na skúšky na účely certifikácie odoberali úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s príslušnými metódami. Odoberanie vzoriek osiva na účely kontrol podľa článku 39 sa však vykonáva úradne.

Tieto ustanovenia sa tiež uplatňujú, ak sa pre následné kontrolné skúšky odoberajú vzorky štandardného osiva.

▼M3

1a)  Pri vykonávaní odoberania vzoriek osiva pod úradným dohľadom uvedené v odseku 1 sa dodržiavajú tieto požiadavky:

a) Vzorkovanie osiva sa vykonáva odoberateľmi vzoriek osiva, ktorí sú na tento účel schválení orgánom pre certifikáciu osív príslušného členského štátu za podmienok ustanovených v písmenách b), c) a d).

b) Odoberatelia vzoriek osiva majú potrebnú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre úradných odoberateľov vzoriek osiva a potvrdenú úradnými skúškami.

Vzorkovanie osiva sa vykonáva v súlade s platnými medzinárodnými metódami.

c) Odoberatelia vzoriek osiva sú:

i) nezávislé fyzické osoby;

ii) osoby zamestnané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých činnosti nezahŕňajú produkciu osiva, pestovanie osiva, spracovanie osiva alebo obchod s osivom;

alebo

iii) osoby zamestnané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých činnosti zahŕňajú produkciu osiva, pestovanie osiva, spracovanie osiva alebo obchod s osivom.

V prípade uvedenom v zarážke iii), odoberateľ vzoriek osiva môže vykonávať vzorkovanie osiva len dávok osiva vyprodukovaných v mene jeho zamestnávateľa, pokiaľ sa jeho zamestnávateľ, žiadateľ o certifikáciu a príslušný orgán pre certifikáciu osív nedohodnú inak.

d) Odoberanie vzoriek odoberateľmi vzoriek osiva sa vykonáva pod náležitým dohľadom príslušného orgánu pre certifikáciu osív. Ak sa vykonáva automatické odoberanie vzoriek, dodržiavajú sa náležité postupy a uplatňuje sa úradný dohľad.

e) Na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osiva uvedených na úradnú certifikáciu kontrolne vzorkuje úradnými odoberateľmi osiva. Táto pomerná časť sa v zásade rozdelí čo najrovnomernejšie medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, ale môže byť určená aj na vylúčenie určitých pochybností. Táto pomerná časť je najmenej 5 %. Toto kontrolné odoberanie vzoriek sa neuplatňuje na automatické odoberanie vzoriek.

Členské štáty porovnajú vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.

f) Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych predpisov upravujúcich skúšky pod úradným dohľadom, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Sankcie môžu zahŕňať odobratie oprávnení uvedených v písmene a) úradne schváleným odoberateľom vzoriek osív za úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie pravidiel, ktorými sa riadia úradné kontroly. Členské štáty zabezpečia, aby sa každá certifikácia skúšaného osiva v prípade takéhoto porušenia zrušila, pokiaľ sa nepreukáže, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

1b)  Ďalšie opatrenia uplatniteľné na vykonávanie kontrol pod úradným dohľadom sa môžu prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 46 ods. 2.

▼B

2.  Pre potreby skúšok osiva s cieľom certifikácie a následné kontrolné skúšky sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok; maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky je uvedená v prílohe III.

Článok 26

1.  Členské štáty budú vyžadovať, aby sa so základným osivom, certifikovaným osivom a štandardným osivom obchodovalo výhradne v dostatočne homogénnych dávkach a v uzavretých obaloch s bezpečnostnou pečaťou a označeniami v súlade s článkami 27 a 28.

2.  3. Členské štáty môžu v prípade predaja malých množstiev konečnému spotrebiteľovi pre balenia, pečatenie a označovanie udeliť výnimky z ustanovení odseku 1.

3.  4. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 členské štáty môžu oprávniť svojich producentov umiestňovať na trhu malé balenia zmesí štandardných osív rôznych odrôd tých istých druhov. Pre druhy, v prípade ktorých sa tieto ustanovenia budú uplatňovať sa ustanovia pravidlá, ktoré sa budú týkať maximálnej veľkosti malých balení a požiadaviek na označovanie v súlade s postupom ustanoveným v článku 46(2).

Článok 27

1.  Členské štáty budú požadovať, aby sa balenia základného a certifikovaného osiva, ktoré nebudú vyhovovať forme ES pre malé balenia, úradne alebo pod odborným dohľadom zapečatili takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu na úradnej náveske v zmysle článku 28(1), pri snahe o falšovanie.

S cieľom zaistiť pečatenie bude pečatný systém prinajmenšom obsahovať buď úradnú návesku alebo dodatok k úradnej náveske.

Opatrenia uvedené v druhom pododseku nebudú nevyhnutné, pokiaľ sa použil pečatný systém s jednorázovým použitím.

V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) sa môže ustanoviť, či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2.  Obaly, ktoré boli úradne zapečatené, nemožno opätovne zapečatiť, či už raz alebo viackrát, s výnimkou úradného zapečatenia alebo pod úradným dohľadom. Pri opätovnom pečatení sa na náveske požadovanej podľa článku 28(1) uvedie informácia o opätovnom zapečatení, najnovší dátum pečatenia a orgán zodpovedný za jeho vykonanie.

3.  Členské štáty budú požadovať aby balenia štandardného osiva a malé balenia osiva kategórie certifikované osivo boli zapečatené takým spôsobom, aby nemohli byť otvorené bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania dôkazu o falšovaní na náveske alebo obale v zmysle článku 28(3). Okrem malých balení musia byť balenia označené aj olovenou alebo rovnocennou pečaťou pripevnenou osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek. V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) sa môže ustanoviť, či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku. V prípade malých balení kategórie certifikované osivo obaly nebudú pečatené na jednu alebo viac príležitostí okrem prípadov pod úradným dozorom.

4.  5. Členské štáty môžu udeliť výnimky odsekov 1 a 2 v prípade malých balení základného osiva uzatváraného na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

Článok 28

1.  Členské štáty budú vyžadovať, aby balenia základného osiva a certifikovaného osiva, okrem prípadov, keď je certifikované osivo v malom balení:

a) boli označené zvonka oficiálnou náveskou, ktorá ešte nebola použitá a ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV(A) a na ktorej sú údaje uvedené v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Náveska môže byť umiestnená vo vnútri priehľadného obalu v prípade, že je čitateľná. Farba návesky má byť biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo. Pokiaľ sa použije náveska, na motúzku jej upevnenie bude zabezpečené v každom prípade s úradnou pečaťou. Ak v prípadoch podľa článku 22 základné osivo nespĺňa, čo sa týka klíčivosti požiadavky ustanovené v prílohe II, tento fakt sa uvedie na náveske. Možno povoliť použitie úradných nalepovacích návesiek. V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) možno povoliť pod úradným dozorom použitie nezmazateľnej tlače predpísaných informácií na obale vo forme návesky.

b) obsahovali úradné dokumenty v tej istej farbe ako náveska prinajmenšom s tými informáciami, ktoré sa vyžadujú v prílohe IV (A)a)(4) až (7). Tento dokument bude spísaný takým spôsobom, že ho nemožno zameniť s úradnými náveskami uvedenými v bode a). Tento dokument je najnevyhnutnejší, ak sú informácie nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak v súlade s ustanoveniami podľa a) je náveska vo vnútri priesvitného obalu alebo na nalepovacej náveske z neroztrhnuteľného materiálu.

2.  Členské štáty môžu požiadať o výnimky odseku 1 v prípade malých balení pečatených na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

3.  Balenia štandardného osiva a malé balenia osiva kategórie „certifikované osivo“ sa budú v súlade s prílohou IV (B) označovať náveskou dodávateľa alebo vytlačeným alebo pečiatkovým oznamom v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Farba návesky je modrá v prípade certifikovaného osiva a tmavožltá v prípade štandardného osiva.

S výnimkou prípadov malého balenia štandardného osiva budú informácie ustanovené alebo schválené týmto ustanovením oddelené od akýchkoľvek iných informácií uvedených na náveske alebo obale včítane ustanovení uvedených v článku 30.

V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) je možné rozhodnúť po 30. júne 1992, že malé balenia štandardného osiva všetkých druhov alebo niektorých druhov sa podrobia týmto požiadavkám alebo, že stanovená alebo schválená informácia bude oddelená od ostatných ak odlišné črty sú jasne ako také uvedené na náveske alebo obale.

4.  V prípade odrôd, ktoré sú všeobecne známe 1 júla 1970 sa možno na náveske odvolať na udržiavanie odrody, ktoré bolo alebo bude deklarované v súlade s postupom ustanoveným v článku 41(2). Zakazuje sa uvádzať odkazy na akékoľvek zvláštne vlastnosti, ktoré môžu súvisieť s takýmto udržiavaním.

Toto platí od:

 1. januára 1973 pre Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo,

 1. marca 1986 pre Španielsko.

Tento oznam bude nasledovať za názvom odrody, ktorý bude jasne oddelený najlepšie s využitím pomlčky. Nesmie byť viac zvýraznený ako názov odrody.

Článok 29

Členské štáty vykonajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade malých balení certifikovaného osiva mohla byť skontrolovaná jeho identita, najmä v čase delenia dávok osiva. S týmto cieľom môžu členské štáty požadovať, aby malé balenia balené na ich území boli pečatené úradne alebo pod úradným dohľadom.

Článok 30

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) možno ustanoviť, že v prípadoch iných, ako tých, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, balenia základného osiva, certifikovaného osiva akéhokoľvek druhu alebo štandardu budú mať návesku dodávateľa (ktorá môže byť náveskou oddelenou od úradnej návesky alebo bude oddelene umiestnená od informácie dodávateľa vytlačenej na obale).

Podrobnosti, ktoré sa týkajú akejkoľvek takejto návesky budú tiež ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

2.  1. V prípade základného a certifikovaného osiva náveska alebo vytlačená informácia v zmysle odseku 1 bude tak vyhotovená, že ju nebude si ju nebude možné zmýliť s úradnou náveskou uvedenou v článku 28(1).

Článok 31

V prípade osiva odrody, ktorá bola geneticky modifikovaná, bude v dokumentoch na náveskách alebo inde jasne uvedené, že sa jedná odrodu geneticky modifikovanú.

Článok 32

Členské štáty budú vyžadovať, aby sa akékoľvek chemické ošetrenie základného osiva, certifikovaného osiva alebo štandardného osiva vyznačilo buď na úradnej náveske, alebo na náveske dodávateľa a na obale alebo vnútri neho. V prípade malých balení môže byť táto informácia vytlačená priamo na obale alebo v ňom.

Článok 33

S cieľom hľadať zlepšujúce alternatívy určitých ustanovení tejto smernice možno schváliť dočasné pokusy nešpecifikovaných podmienok na úrovni spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

V rámci takýchto pokusov členské štáty môžu odpustiť dodržiavanie určitých povinností stanovených v tejto smernici. Rozsah tohto odpustenia sa definuje s ohľadom na ustanovenia, ktorých sa bude týkať. Trvanie experimentu neprekročí sedem rokov.

Článok 34

1.  Členské štáty zabezpečia, že osivo, ktoré je umiestnené na trhu podľa tejto smernice, či už dobrovoľne alebo povinne nie je vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, čo sa týka jeho znakov, požiadaviek skúšania, obchodovania a pečatenia okrem tých, ktoré sú ustanovené v tejto alebo ktorejkoľvek inej smernici spoločenstva.

2.  Pokiaľ sa neprijme rozhodnutie, podľa článku 20(3) môže ktorýkoľvek členský štát na základe žiadosti, ktorá sa prerokuje v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) ustanoviť, že od určitých dátumov sa osivo niektorých druhov zeleniny nesmie umiestňovať na trh, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

Článok 35

Podmienky, za ktorých sa šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu môže umiestniť na trhu podľa článku 21 sú:

a) musí sa úradne prehliadnuť príslušným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu osiva;

b) musí byť zabalené v súlade s touto smernicou a

c) obaly musia mať úradnú návesku s prinajmenšom nasledovnými údajmi:

 certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka,

 referenčné číslo dávky,

 mesiac a rok balenia alebo

 mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

 druhy, označené latinkou aspoň botanickým názvom, ktoré môžu byť v skrátenej forme a bez mien autorov,

 odrody uvedené prinajmenšom latinkou,

 popis „osivo vyššieho množiteľského stupňa“,

 počet generácií predchádzajúcich kategórii „certifikované osivo“.

Náveska má byť biela s uhlopriečnym fialovým pásom.

Článok 36

1.  Členské štáty ustanovia, že osivo zeleniny:

 ktoré sa dopestovalo priamo zo základného osiva alebo certifikovaného osiva úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná zhoda podľa článku 37(1)d) alebo ktoré bolo vypestované priamo z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine a

 ktoré sa zberalo v inom členskom štáte

sa na požiadanie a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tejto smernice, úradne certifikuje v ktoromkoľvek členskom štáte, ak takéto osivo bolo podrobené poľným prehliadkam v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I pre príslušnú kategóriu a ak úradné skúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe II sú pre tú istú kategóriu splnené.

Pokiaľ v takýchto prípadoch bolo osivo vyprodukované priamo z úradne certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, môžu členské štáty taktiež schváliť úradnú certifikáciu ako základného osiva, ak sú splnené podmienky ustanovené pre túto kategóriu.

2.  Osivo zeleniny, ktoré sa zberalo v spoločenstve a ktoré je určené na certifikáciu v súlade s odsekom 1 sa:

 bude baliť a označovať úradnými náveskami, ktoré vyhovujú podmienkam ustanoveným v prílohe V(A) a (B) v súlade s článkom 27(1) a

 sú sprevádzané úradným dokladom, ktorý je v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe V(C).

Dodržiavanie ustanovenia v prvej zarážke o balení a označovaní sa môže odpustiť, ak orgány zodpovedné za poľné prehliadky sú tiež zodpovedné za vystavovanie certifikačných dokumentov osiva, ktoré nebolo definitívne certifikované alebo súhlasia s touto výnimkou.

3.  Členské štáty tiež ustanovia, že osivo zeleniny:

 ktoré sa dopestovalo priamo zo základného osiva alebo certifikovaného osiva úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná zhoda podľa článku 37(1)d) alebo ktoré bolo vypestované priamo z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine a

 ktoré sa zberalo v tretej krajine

sa na požiadanie úradne certifikuje ako certifikované osivo v ktoromkoľvek z tých členských štátov, v ktorých sa základné osivo buď vyprodukovalo, alebo úradne certifikovalo, ak osivo bolo podrobené poľným prehliadkam, ktoré uspokojujú podmienky ustanovené v ekvivalentnom rozhodnutí podľa článku 37(1)a) pre odpovedajúcu kategóriu a ak úradné preskúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe II pre tú istú kategóriu sú splnené. Ostatné členské štáty môžu tiež povoliť úradnú certifikáciu takéhoto osiva.

Článok 37

1.  Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh komisie určí, či:

a) úradné skúšky odrôd vykonávané v príslušnej tretej krajine poskytujú tie isté záruky ako skúšky stanovené v článku 7 vykonávané v členských štátoch;

b) kontroly postupov udržiavacieho šľachtenia vykonávané v príslušnej tretej krajine poskytujú tie isté záruky ako kontroly vykonávané členskými štátmi;

c) v prípadoch uvedených v článku 36, poľné prehliadky v príslušnej tretej krajine spĺňajú podmienky stanovené v prílohe I;

d) osivo zelenín zozberané v tretej krajine, ktoré poskytuje tie isté záruky týkajúce sa jeho znakov a podmienok skúšok na zabezpečenie identity, označovania a kontroly, je v týchto ohľadoch rovnocenné so základným osivom, certifikovaným osivom alebo štandardným osivom zozberaným v spoločenstve a spĺňajúcim ustanovenia tejto smernice.

2.  Odsek 1 sa tiež uplatní vo vzťahu k akémukoľvek novému členskému štátu od dátumu jeho pristúpenia do dátumu, keď uvedie do platnosti zákony nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 38

1.  S cieľom prekonať akékoľvek dočasné ťažkosti vo všeobecnom zásobovaní základným, certifikovaným alebo štandardným osivom, ktoré sa vyskytnú v spoločenstve a nie je ich možné inak prekonať, členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) v množstvách potrebných na vyriešenie problémov v zásobovaní povolia na určité obdobie obchodovanie s osivom, na ktoré sa kládli menej prísne nároky alebo odrody nezapísanej do spoločného katalógu odrôd zeleninových druhov alebo katalógov odrôd členských štátov.

2.  Kategórii osiva ktorejkoľvek odrody bude zodpovedať príslušná úradná náveska alebo dodávateľská náveska zodpovedajúcej kategórie. Na náveske musí byť vždy uvedené, že príslušné osivo je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísnejšie požiadavky.

3.  Pravidlá uplatňovania odseku 1 možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 46(2).

Článok 39

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné prehliadky vykonávali vo vzťahu k obchodovaniu s osivom zeleniny aspoň náhodnými kontrolami na skontrolovanie súladu s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

2.  Bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva v spoločenstve, členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vybavené nasledovnými podrobnosťami počas obchodovania s množstvami, ktoré presahujú dva kilogramy osiva dovezeného z tretích krajín:

a) druh;

b) odroda;

c) kategória;

d) krajina produkcie a úradný inšpekčný orgán;

e) krajina odoslania;

f) dovozca;

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým sa tieto podrobnosti uvedú môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

Článok 40

Členské štáty zabezpečia, aby osivo kategórií „certifikované osivo“ a „štandardné osivo“ podliehalo úradným poľným následným kontrolným skúškam prostredníctvom kontrolných prehliadok, porovnávajúcich ich odrodovú pravosť a čistotu so štandardnými kontrolami.

Článok 41

1.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby zodpovedné za pripevňovanie návesiek na balenia štandardného osiva určeného na predaj:

a) informovali členské štáty o dátumoch začiatku a konca ich činností;

b) udržiavali záznamy o všetkých dávkach štandardného osiva a boli schopné sprístupniť ich členským štátom najmenej počas troch rokov;

c) boli schopné sprístupniť členským štátom najmenej počas dvoch rokov kontrolnú vzorku osiva odrôd, pre ktoré sa nevyžaduje udržiavacie šľachtenie;

d) odoberali vzorky z každej dávky určenej na predaj a boli schopné sprístupniť ich členským štátom najmenej počas dvoch rokov.

Činnosti uvedené v bodoch b) a d) podliehajú náhodne vykonávaným úradným kontrolám. Záväzok ustanovený v bode c) sa bude uplatňovať iba na výrobcov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek osoba, ktorá má v súlade s článkom 28(4) v úmysle uviesť na náveske odkaz na postupy udržiavacieho šľachtenia akejkoľvek odrody, oznámila tento úmysel vopred.

Článok 42

1.  Ak sa počas následných poľných kontrolných skúšok opakovane preukáže, že osivo akejkoľvek odrody dostatočne nespĺňa podmienky stanovené pre odrodovú pravosť a čistotu, členské štáty zabezpečia, aby sa osobe, ktorá s takýmto osivom obchoduje, úplne alebo čiastočne zakázalo obchodovať s ním (kde je to vhodné, počas stanovenej lehoty).

2.  Akékoľvek opatrenia vykonané podľa odseku 1 sa zrušia okamžite po tom, čo sa s primeranou istotou preukáže, že príslušné osivo určené na predaj bude v budúcnosti spĺňať podmienky odrodovej pravosti a čistoty.

▼M1

Článok 43

1.  Porovnávacie skúšky a pokusy spoločenstva sa vykonávajú v rámci spoločenstva na účely následnej kontroly vzoriek osiva rastlín, s ktorými sa obchodovalo podľa povinných alebo dobrovoľných ustanovení tejto smernice a ktoré boli odobraté počas odberu vzoriek. Porovnávacie skúšky a pokusy sa môžu vzťahovať na tieto položky:

 osivo zberané v tretích štátoch,

 osivo vhodné pre organické poľnohospodárstvo,

 osivo, s ktorým sa obchodovalo v súvislosti s pravidlami zachovania in situ a dlhodobo fungujúcim využitím genetických zdrojov rastlín.

2.  Tieto porovnávacie skúšky a pokusy sa použijú na zosúladenie technických metód osvedčovania a kontrolu splnenia požiadaviek, ktoré musí osivo spĺňať.

3.  Komisia, konajúc v súlade s postupmi uvedenými v článku 46 ods. 2, prijme potrebné opatrenia na vykonanie porovnávacích skúšok a pokusov. Komisia informuje výbor uvedený v článku 46 ods. 1 o technických opatreniach na vykonanie skúšok a pokusov a o ich výsledkoch.

4.  Spoločenstvo môže finančne podporovať vykonávanie skúšok a pokusov uvedených v odseku 1 a 2. Finančný príspevok nesmie presiahnuť ročne naplánované výdavky, ktoré odsúhlasil rozpočtový orgán.

5.  Skúšky a pokusy, ktoré sa môžu vykonať s finančnou podporou spoločenstva, a podrobné pravidlá pre finančné príspevky sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 46 ods. 2

6.  Skúšky a pokusy uvedené v odseku 1 a 2 môžu vykonávať len štátne agentúry alebo právnické osoby konajúce pod zodpovednosťou štátu.

▼B

Článok 44

1.  Aby sa zohľadnil vývoj vo vzťahu k podmienkam, pri ktorých sa obchoduje s chemicky ošetreným osivom môžu sa ustanoviť špecifické podmienky v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2)

2.  Špecifické podmienky na zohľadnenie vývoja vo vzťahu k zachovaniu rastlinných genetických zdrojov na pôvodnom mieste a ich znesiteľné využívanie počas pestovania osiva a obchodovania sa ustanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 46(2).

a) krajové odrody a odrody, ktoré sa tradične pestovali v určitých častiach a regiónoch a boli ovplyvnené genetickou eróziou bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia rady (ES) č. 1467/94 z 20. júna 1994, ktoré sa týka uchovávania, popisovania, zbierania a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve ( 4 );

b) odrody bez vnútornej hodnoty pre produkciu komerčnej plodiny, ale s významom pre pestovanie v určitých podmienkach.

3.  Špecifické podmienky uvedené v odseku 2 zahrnú najmä nasledovné body:

a) v prípade odseku 2, bod a) krajové odrody a odrody sa budú akceptovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Vezmú sa na vedomie najmä výsledky neoficiálnych testov a poznatkov získaných z praktických skúseností počas pestovania, reprodukcie a využívania a podrobné popisy odrôd a im zodpovedajúce názvy, ako sa oznámia príslušnému členskému štátu, ak sú dostatočné môžu mať za následok udelenie výnimky z požiadaviek úradného skúšania. Pri prijatí takejto variety alebo odrody sa v spoločnom katalógu uvedie ako „konzervovaná odroda“.

b) v prípade odseku 2, bod a) a b) vhodné obmedzenia množstva.

Článok 45

Zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať v prílohách v zmysle vývoja vedeckých a technických poznatkov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2).

Článok 46

1.  Komisia bude nápomocná prostredníctvom svojho Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo a lesníctvo ustanovená v zmysle článku 1 smernice rady č. 66/399/EHS ( 5 ).

2.  Pokiaľ sa niekde odvoláva na tento odsek, uplatní sa článok 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4(3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3.  Pokiaľ sa niekde odvoláva na tento odsek, uplatní sa článok 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5(6) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

4.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 47

Okrem prípadov, kedy je to v článku 18 a v prílohách I a II stanovené inak, sa rozhodne bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia štátnej legislatívy schválenej na ochranu zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochranu priemyselného alebo obchodného vlastníctva.

Článok 48

1.  Špecifické podmienky sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 46(2) na zohľadnenie vývoja v oblastiach:

a) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s chemicky ošetreným osivom;

b) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s osivom vo vzťahu k uchovaniu rastlinných genetických zdrojov na pôvodnom mieste a ich prijateľné využívanie, ktoré zahrnie zmesi druhov, ktoré patria medzi druhy podľa článku 1 smernice rady 2002/53/ES ( 6 ) a sú pridružené do prirodzených alebo poloprirodzených habitatov a sú ohrozené genetickou eróziou.

c) podmienky za ktorých sa môže obchodovať s osivom vhodným na organické pestovanie.

2.  Špecifické podmienky uvedené v odseku 1b) zahrnú najmä nasledovné body:

a) v prípade osiva týchto druhov sa uvedie proveniencia schválená príslušným orgánom v každom členskom štáte pre obchodovanie s osivom v stanovených oblastiach;

b) vhodné kvantitatívne obmedzenia.

Článok 49

Na základe žiadosti členského štátu, ktorý sa bude týkať postupu uvedeného v článku 46(2), bude členský štát úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti uplatňovať túto smernicu na určité druhy, ktoré sa normálne množia alebo sa s nimi obchoduje na jeho území, s výnimkou toho, že to bude odporovať článkom 16(1) a 34(1).

Článok 50

Členské štáty oznámia komisii text hlavných ustanovení miestnych zákonov, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 51

1.  Smernica 70/458/EHS zmenená smernicami uvedenými v prílohe VI, časti A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície uvedených smerníc, čo sa uvádza v prílohe VI, časti B.

2.  Odkazy na zrušenú smernicu sa vytvoria, ako je uvedené v tejto smernici a budú sa uvádzať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VII.

Článok 52

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 53

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

PODMIENKY PRE CERTIFIKÁCIU PORASTOV

1.

Porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2.

V prípade základného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka. V prípade certifikovaného osiva sa vykoná aspoň jedna poľná prehliadka, úradne skontrolovaná kontrolnou prehliadkou aspoň 20 % porastu každého druhu.

3.

Kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja porastu musia umožňovať primeranú kontrolu jeho odrodovej pravosti a odrodovú čistotu a kontrolovaný zdravotný stav.

4.

Minimálna vzdialenosť od susediacich porastov, ktoré môžu mať za následok nežiadúce opelenie, je:

A. Beta vulgaris1.  od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej.

1 000 metrov;

2.  od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rozdielnej skupiny odrôd:

 

a)  pre základné osivo

1 000 metrov;

b)  pre certifikované osivo

600 metrov;

3.  od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rovnakej skupiny odrôd:

 

a)  pre základné osivo

600 metrov;

b)  pre certifikované osivo

300 metrov.

Skupiny odrôd uvedené v bode 2 a 3 sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 46(2).

B. Brassica species1.  od zdrojov cudzieho peľu, ktorý môže spôsobiť vážne zhoršenie odrôd druhov Brassica:

 

a)  pre základné osivo

1 000 metrov;

b)  pre certifikované osivo

600 metrov;

2.  od ostatných zdrojov nežiadúceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami druhov Brassica:

 

a)  pre základné osivo

500 metrov;

b)  pre certifikované osivo

300 metrov.

C. Priemyselná čakanka1.  od ostatných druhov toho istého rodu alebo poddruhov

1 000 metrov;

2.  od ďalšej odrody priemyselnej čakanky:

 

a)  pre základné osivo

600 metrov;

b)  pre certifikované osivo

300 metrov.

D. Ostatné druhy1.  od ostatných druhov zdrojov nežiadúceho opelenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zhoršenie v dôsledku skríženého opelenia:

 

a)  pre základné osivo

500 metrov;

b)  pre certifikované osivo

300 metrov;

2.  od ostatných zdrojov nežiadúceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami ostatných druhov s výsledkom skríženého opelenia:

 

a)  pre základné osivo

300 metrov;

b)  pre certifikované osivo

100 metrov.

Na tieto vzdialenosti sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiadúcim opelením.

5.

Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.
PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ OSIVO SPĹŇAŤ

1.

Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2.

Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.

3.

Osivo musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

a) ŠtandardyDruhy

Minimálna analytická čistota (% hmotnosti)

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti)

Minimálna klíčivosť (% klbôčok alebo neporušených semien)

Allium cepa

97

0,5

70

▼M4

Allium fistulosum

97

0,5

65

▼B

Allium porrum

97

0,5

65

▼M4

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

▼B

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenhamská repa)

97

0,5

50

(klbôčok)

Beta vulgaris (okrem Cheltenhamskej repy)

97

0,5

70

(klbôčok)

Brassica oleracea (karfiol)

97

1

70

►M4  Brassica oleracea (iné ako karfiol) ◄

97

1

75

►M4  Brassica rapa (kapusta čínska) ◄

97

1

75

►M4  Brassica rapa (okrúhlica) ◄

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim) (Witloof cigória), largeleaved chicory (talianska cigória)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) (Witloof priemyselná cigória)

97

1

80

Cichorium endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

►M6  Solanum lycopersicum L. ◄

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

▼M4

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

▼B

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

▼M4

Zea mays

98

0,1

85

▼B

b) Dodatočné požiadavky

i) osivo strukovín nesmie byť kontaminované nasledovnými druhmi hmyzu:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh

ii) osivo nesmie byť kontaminované živými roztočmi – Acarina.

▼M5

c) Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v písmene a):

V prípade odrôd Zea mays (sladká kukurica – veľmi sladké druhy) je požadovaná minimálna klíčivosť znížená na 80 % čistého osiva. Úradná náveska prípadne náveska dodávateľa musí obsahovať slová „minimálna klíčivosť 80 %“.

▼B
PRÍLOHA III

HMOTNOSŤ UVÁDZANÁ V ČLÁNKU 25(2)

1.

Maximálna hmotnosť dávky osiva:▼M5

a)  osivo Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum a Vicia faba

30 ton

b)  osivo minimálne veľkosti pšeničného zrna, iné ako Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum a Vicia faba

20 ton

▼B

c)  osivo veľkosti menšej ako zrná pšenice

10 ton

Maximálna dávka osiva nesmie presiahnuť viac ako 5 %.

2.

Minimálna hmotnosť vzorkyDruhy

Hmotnosť (v g)

Allium cepa

25

▼M4

Allium fistulosum

15

▼B

Allium porrum

20

▼M4

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

▼B

Anthriscus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

▼M4 —————

▼B

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (partim)(Witloof cigória veľkolistá (talianska cigória))

15

Cichorium intybus (partim) (Witloof priemyselná cigória,

50

Cichorium endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

►M6  Solanum lycopersicum L. ◄

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1 000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

▼M4

Rheum rhabarbarum

135

▼B

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinacia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1 000

▼M4

Zea mays

1 000

▼B

V prípade hybridných odrôd F-1 vyššie uvedených druhov možno minimálnu hmotnosť vzorky znížiť na štvrtinu hmotnosti. Vzorky však musia vážiť najmenej 5 g a pozostávať najmenej zo 400 semien.
PRÍLOHA IV

NÁVESKA

A.   Úradná náveska (základné osivo a certifikované osivo okrem malých balení)

I.   Požadované informácie

1. „Pravidlá a štandardy“.

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka

▼M7

2a. Úradne pridelené sériové číslo.

▼B

3. Mesiac a rok balenia vyjadrený ako:

„balené – (mesiac a rok)“ alebo…mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie, vyjadrené ako: „vzorkované… (mesiac a rok)“.

4. Referenčné číslo dávky

5. Druhy indikované prinajmenšom latinkou pod ich botanickým menom, ktoré môže byť v skrátenej forme a bez mien autorov, alebo ich bežných názvov alebo oboje.

6. Odrody uvedené prinajmenšom latinkou.

7. Kategória.

8. Krajina výroby.

9. Deklarovaná čistá hmotnosť alebo počet semien.

10. V prípade, že sú použité granulované pesticídy pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.

11. V prípade odrôd, ktoré sú hybridmi alebo imbrednými líniami:

 pre základné osivo, ak hybrid alebo imbredná línia, ktorej osivo patrí bolo úradne prijaté v zmysle tejto smernice:

 názov tohto komponentu, pod ktorým bol úradne prijatý, spolu s alebo bez referencie na finálnu odrodu, spojených, v prípade hybridov alebo imbredných línií, ktoré sú určené výlučne ako komponenty finálnych odrôd so slovom „komponent“,

 pre základné osivo v iných prípadoch:

 názov komponentu, ktorému základné osivo patrí, ktoré môže byť definované formou kódu sprevádzané referenciou na finálnu odrodu spolu s alebo bez referencie na jej funkciu (samčiu alebo samičiu) a sprevádzané slovom „komponent“,

 pre certifikované osivo

 názov odrody, ktorej osivo patrí sprevádzané slovom „hybrid“.

12. Pokiaľ sa aspoň klíčivosť opakovane testovala, vyjadrenie „opakovane testované“; (mesiac a rok) môže sa vyznačiť.

II.   Minimálne rozmery

110 × 67 mm

B.   Náveska alebo nápis dodávateľa na obaloch (štandardné osivo a malé obaly kategórie „certifikované osivo“)

I.   Požadované informácie

1. „Pravidlá a štandardy ES“.

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačná značka.

3. Obchodný rok balenia alebo prinajmenšom opakovaného skúšania klíčivosti. Koniec obchodného roka môže byť vyznačený.

4. Druhy uvedené prinajmenšom latinkou.

5. Odrody uvedené prinajmenšom latinkou.

6. Kategória: v prípade malých balení certifikované osivo sa môže predávať s písmenom „C“ alebo „Z“ a štandardné osivo s označením „ST“.

7. Referenčné číslo uvedené osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek – v prípade štandardného osiva.

8. Referenčné číslo, aby bolo možné identifikovať dávku – v prípade certifikovaného osiva.

9. Deklarované čistá hmotnosť alebo počet semien okrem malých balení do 500 gramov.

10. V prípade, že sú použité granulované pesticídy pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.

II.   Minimálne rozmery návesky (okrem malých balení)

110 × 67 mm
PRÍLOHA V

NÁVESKA A DOKUMENT VYSTAVOVANÝ V PRÍPADE OSIVA EŠTE NECERTIFIKOVANÉHO ZBERANÉHO V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

A.   Informácie vyžadované na náveske

 orgán zodpovedný za poľné prehliadky a členský štát alebo jeho iniciály,

▼M7

 úradne pridelené sériové číslo,

▼B

 druhy, ich botanické názvy uvedené kurzívou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje,

 odrody prinajmenšom uvedené latinkou,

 kategória,

 pole alebo číslo dávky,

 deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,

 vyjadrenie „osivo necertifikované“.

B.   Farba návesky

Náveska má byť šedá.

C.   Informácie vyžadované na náveske

 orgán, ktorý vydáva dokument,

▼M7

 úradne pridelené sériové číslo,

▼B

 druhy, ich botanické názvy uvedené latinkou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje,

 odrody prinajmenšom uvedené latinkou,

 kategória,

 referenčné číslo osiva s vyznačením poľa a menom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

 pole alebo číslo dávky,

 oblasť pestovania produkcie dávky, na ktorú sa dokument vzťahuje,

 množstvo osiva zberaného a počet balení,

 osvedčenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od plodiny, z ktorej osivo pochádza sú splnené,

 pokiaľ je to vhodné, výsledky predchádzajúcich analýz osiva.
PRÍLOHA VI

ČASŤ A   ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ POSTUPNÉ ZMENY A DOPLNKY

(uvedené v článku 51)Smernica 70/458/EHS (Ú. v. 225, 12.10.1970, s. 7)

 

Smernica rady71/162/EHS (Ú. v. 87, 17.4.1971, s. 24)

iba článok 6

Smernica rady 72/274/EHS (Ú. v. 171, 29.7.1972, s. 37)

iba čo sa týka ustanovení v článku 1 a 2 smernice 70/458/EHS

Smernica rady 72/418/EHS (Ú. v. 287, 26. 12. 1972, s. 22)

iba článok 6

Smernica rady 73/438/EHS (Ú. v. 356, 27.12.1973, s. 79)

iba článok 6

Smernica rady 76/307/EHS (Ú. v. 72, 18.3.1976, s. 16)

iba článok 2

Smernica rady 78/55/EHS (Ú. v. 16, 20.1.1978, s. 23)

iba článok 7

Smernica rady 78/692/EHS (Ú. v. 236, 26.8.1978, s. 13)

iba článok 7

Smernica komisie 79/641/EHS (Ú. v. 183, 19.7.1979, s. 13)

iba článok 4

Smernica rady 79/692/EHS (Ú. v. 205, 13.8.1979, s. 1)

iba článok 4

Smernica rady 79/967/EHS (Ú. v. 293, 20.11.1979, s. 16)

iba článok 3

Smernica rady 80/1141/EHS (Ú. v. 341, 16.12.1980, s. 27)

iba článok 2

Smernica rady 86/155/EHS (Ú. v. 118, 7.5.1986, s. 23)

iba článok 6

Smernica komisie 87/120/EHS (Ú. v. 49, 18.2.1987, s. 39)

iba článok 5

Smernica komisie 87/481/EHS (Ú. v. 273, 26.9.1987, s. 45)

 

Smernica rady 88/332/EHS (Ú. v. 151, 17.6.1988, s. 82)

iba článok 8

Smernica rady 88/380/EHS (Ú. v. 187, 16.7.1988, s. 31)

iba článok 7

Smernica rady 90/654/EHS (Ú. v. 353, 17.12.1990, s. 48)

iba čo sa týka ustanovení smernice 70/458/EHS v článku 2 a prílohe (I)(7)

Smernica komisie 96/18ES (Ú. v. L 76, 26.3.1996, s. 21)

iba článok 3

Smernica komisie 96/72/ES (Ú. v. 304, 27.11.1996, s. 10)

iba článok 1(6)

Smernica rady 98/95/ES (Ú. v. 25, 1.2.1999, s. 1)

iba článok 7

Smernica rady 98/96/ES (Ú. v. 25, 27.2.1999, s. 1)

iba článok 7

ČASŤ B   KONEČNÉ TERMÍNY TRANSPOZÍCIE DO PRÁVA

(uvedené v článku 51)Smernica

Konečný termín transpozície

70/458/EHS

1. júl 1972 (1) (2)

71/162/EHS

1. júl 1972

72/274/EHS

1. júl 1972 (článok 1)

1. január 1973 (článok 2)

72/418/EHS

1. január 1973 (článok 6(13) a 6(18))

1. júl 1972 (ostatné ustanovenia)

73/438/EHS

1. január 1974 (článok 6(4))

1. júl 1974 (ostatné ustanovenia)

76/307/EHS

1. júl 1975

78/55/EHS

1. júl 1977 (článok 7(5))

1. júl 1979 (ostatné ustanovenia)

78/692/EHS

1. júl 1977 (článok 7)

1. júl 1979 (ostatné ustanovenia)

79/641/EHS

1. júl 1980

79/692/EHS

1. júl 1977

79/967/EHS

1. júl 1982

80/1141/EHS

1. júl 1980

86/155/EHS

1. marec 1986 (článok 6(3) a 6(8))

1. júl 1987 (ostatné ustanovenia)

87/120/EHS

1. júl 1988

87/481/EHS

1. júl 1989

88/332/EHS

 

88/380/EHS

1. júl 1982 (článok 7(9))

1. január 1986 (článok 7(6) a 7(10))

1. júl 1992 (článok 7(18))

1. júl 1990 (ostatné ustanovenia)

90/654/EHS

 

96/18/ES

1. júl 1996

96/72/ES

1. júl 1997 (3)

98/95/ES

1. február 2000 (Corrigendum Ú. v. ES L 126, 20. 5. 1999, s. 23)

98/96/ES

1. február 2000

(1)   Pre Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo 1. júla 1973; pre Grécko 1. januára 1986; pre Španielsko 1. marca 1986 a pre Portugalsko 1. január 1991.

(2)   

1. január 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

— Fínsko a Švédsko môže odložiť najneskôr do 31. decembra 1995 uplatňovanie tejto smernice na svojich územiach, čo sa týka marketingu osív odrôd zaznamenaných vo svojich, prípadne štátnych katalógoch odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a odrôd zeleninových druhov rastlín, ktoré neboli úradne prijaté v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Obchodovanie s osivom takýchto odrôd na území ostatných členských štátov počas tejto lehoty sa nepovolí.

— Odrody poľnohospodárskych a zeleninových druhov rastlín, ktoré sú v čase pristúpenia alebo následne zapísané v obidvoch národných katalógoch Fínska a Švédska a v spoločných katalógoch nebudú vystavené žiadnym obmedzeniam, čo sa týka odrody.

— Počas lehoty uvedenej v prvej zarážke, tie odrody čo sa týka Fínska a Švédska, ktoré boli úradne prijaté v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice sa zahrnú do spoločných katalógov odrôd poľnohospodárskych alebo zeleninových rastlinných druhov.

(3)   Zostávajúce úradné návesky so skratkou „EHS“ možno používať do 31. decembra 2001.
PRÍLOHA VIIKORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 70/458/EHS

Táto smernica

Článok 1

Článok 1, prvý pododsek

Článok 34

Článok 1, druhý pododsek

Článok 1a)

Článok 2(1)a)

Článok 2(1)a)

Článok 2(1)b)

Článok 2(1)(B)a)

Článok 2(1)c)i)

Článok 2(1)(B)b)

Článok 2(1)c)ii)

Článok 2(1)(B)c)

Článok 2(1)c)iii)

Článok 2(1)(B)d)

Článok 2(1)c)iv)

Článok 2(1)(C)a)

Článok 2(1)d)i)

Článok 2(1)(C)b)

Článok 2(1)d)ii)

Článok 2(1)(C)c)

Článok 2(1)d)iii)

Článok 2(1)(C)d)

Článok 2(1)d)iv)

Článok 2(1)(C)e)

Článok 2(1)d)v)

Článok 2(1)(D)a)

Článok 2(1)e)i)

Článok 2(1)(D)b)

Článok 2(1)e)ii)

Článok 2(1)(D)c)

Článok 2(1)e)iii)

Článok 2(1)(D)d)

Článok 2(1)e)iv)

Článok 2(1)(E)a)

Článok 2(1)f)i)

Článok 2(1)(E)b)

Článok 2(1)f)ii)

Článok 2(1)(E)c)

Článok 2(1)f)iii)

Článok 2(1)(F)a)

Článok 2(1)g)i)

Článok 2(1)(F)b)

Článok 2(1)g)ii)

Článok 2(1)(F)c)

Článok 2(1)g)iii)

Článok 2(1)a

Článok 2(2)

Článok 2(1)b)

Článok 2(3)

Článok 3 to 8

Článok 3 to 8

Článok 9

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Článok 10

Článok 12

Článok 11

Článok 13

Článok 12

Článok 13a

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15(1)

Článok 15(1)

Článok 15(2)

Článok 15(2)

Článok 15(3)

Článok 16(1)

Článok 16(1)

Článok 16(2)

Článok 16(2)

Článok 16(3) to (5)

Článok 17 to 19

Článok 17 to 19

Článok 20(1)

Článok 20(1)

Článok 20(1)a)

Článok 20(2)

Článok 20(2)

Článok 20(3)

Článok 20(3)

Článok 20(4)

Článok 20(5)

Článok 20a

Článok 21

Článok 21

Článok 22

Článok 21a

Článok 23

Článok 22

Článok 24

Článok 23

Článok 25

Článok 24

Článok 26

Článok 25

Článok 27

Článok 26(1)

Článok 28(1)

Článok 26(1)a)

Článok 28(2)

Článok 26(1)b)

Článok 28(3)

Článok 26(2), pododsek (1) to (3)

Článok 28(4), pododsek (1) to (3)

Článok 26(2) to (4)

Článok 27

Článok 29

Článok 28

Článok 30

Článok 28a

Článok 31

Článok 29

Článok 32

Článok 29a

Článok 33

Článok 30

Článok 34

Článok 30a

Článok 35

Článok 31

Článok 36

Článok 32(1)

Článok 37(1)

Článok 32(3)

Článok 37(2)

Článok 33

Článok 38

Článok 35

Článok 39

Článok 36

Článok 40

Článok 37

Článok 41

Článok 38

Článok 42

Článok 39

Článok 43

Článok 39a(1) a (2)

Článok 44(1) a (2)

Článok 39a(3)i)

Článok 44(3)a)

Článok 39a(3)ii)

Článok 44(3)b)

Článok 40b

Článok 45

Článok 40

Článok 46(1), (2) a (4)

Článok 40a

Článok 46(1), (3) a (4)

Článok 41

Článok 47

Článok 41a(1)

Článok 48(1)

Článok 41a(2)i)

Článok 48(2)a)

Článok 41a(2)ii)

Článok 48(2)b)

Článok 42

Článok 49

Článok 50 (1)

Článok 51

Článok 52

Článok 53

PRÍLOHA I(1)

PRÍLOHA I(1)

PRÍLOHA I(2)

PRÍLOHA I(2)

PRÍLOHA I(3)

PRÍLOHA I(3)

PRÍLOHA I(4)(A)

PRÍLOHA I(4)(A)

PRÍLOHA I(4)(A)a)

PRÍLOHA I(4)(B)

PRÍLOHA I(4)(A)b)

PRÍLOHA I(4)(C)

PRÍLOHA I(4)(B)

PRÍLOHA I(4)(D)

PRÍLOHA I(5)

PRÍLOHA I(5)

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV(A)a)(1)

PRÍLOHA IV(A)a)(1)

PRÍLOHA IV(A)a)(2)

PRÍLOHA IV(A)a)(2)

PRÍLOHA IV(A)a)(3)

PRÍLOHA IV(A)a)(3)

PRÍLOHA IV(A)a)(4)

PRÍLOHA IV(A)a)(4)

PRÍLOHA IV(A)a)(5)

PRÍLOHA IV(A)a)(5)

PRÍLOHA IV(A)a)(6)

PRÍLOHA IV(A)a)(6)

PRÍLOHA IV(A)a)(7)

PRÍLOHA IV(A)a)(7)

PRÍLOHA IV(A)a)(8)

PRÍLOHA IV(A)a)(8)

PRÍLOHA IV(A)a)(9)

PRÍLOHA IV(A)a)(9)

PRÍLOHA IV(A)a)(10)

PRÍLOHA IV(A)a)(10)

PRÍLOHA IV(A)a)(10)a)

PRÍLOHA IV(A)a)(11)

PRÍLOHA IV(A)a)(11)

PRÍLOHA IV(A)a)(12)

PRÍLOHA IV(A)b)

PRÍLOHA IV(A)b)

PRÍLOHA IV(B)

PRÍLOHA IV(B)

PRÍLOHA V

PRÍLOHA V

PRÍLOHA VI

PRÍLOHA VII

(1)   98/95/EC Článok 9 (2), 98/96/EC Článok 8 (2)( 1 ) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 227, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95 (Ú. v. ES L 258, 28.10.1995, s. 3).

( 4 ) Ú. v. ES L 159, 28.6.1994, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

( 6 ) Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.