2002E0402 — SK — 01.08.2011 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼M1

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

z 27. mája 2002

o reštriktívnych opatreniach voči členom organizácie Al Káida a ďalším jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

(2002/402/SZBP)

▼B

(Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, p.4)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2011/487/SZBP z 1. augusta 2011,

  L 199

73

2.8.2011
▼B

▼M1

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

z 27. mája 2002

o reštriktívnych opatreniach voči členom organizácie Al Káida a ďalším jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

(2002/402/SZBP)

▼BRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu Európskej únie a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Európska rada 19. októbra 2001 vyhlásila, že je odhodlaná bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho formách na celom svete a že bude pokračovať vo svojej snahe posilniť koalíciu medzinárodného spoločenstva na boj proti terorizmu vo všetkých podobách a formách.

(2)

Bezpečnostná Rada OSN prijala 16. januára 2002 rezolúciu 1390(2002) [ďalej len „RBROSN 1390(2002)“], ktorá ustanovuje opatrenia, ktoré majú byť uložené proti Usáma bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Taliban a ďalším jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené.

(3)

Rezolúcia BR OSN 1390(2002) upravuje pôsobnosť sankcií týkajúcich sa zmrazenia prostriedkov, zákazu vydávania víz a embarga na dodávky, predaj alebo prevod zbraní, ako aj na technickú pomoc, pomoc alebo školenie súvisiace s vojenskými činnosťami uvalených RBROSN 1267(1999) a 1333(2000).

(4)

V súlade s odsekom 3 rezolúcie BR OSN 1390(2002) budú vyššie uvedené opatrenia prehodnotené Bezpečnostnou radou OSN 12 mesiacov po prijatí rezolúcie a na konci tohto obdobia Bezpečnostná rada buď schváli ich pokračovanie, alebo rozhodne o ich zlepšení.

(5)

Resolúcia BR OSN 1390(2002) ukladá zákaz cestovania Usáma bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Taliban a ďalším jednotlivcom, ktorí si s nimi spojení.

(6)

Sankcie týkajúce sa zákazu letov a embarga na predaj acetánhydridov uvalené resolúciou BR OSN 1267(1999) a 1333(2000) už naďalej nie sú účinné v súlade s odsekom 23 rezolúcie BRO SN 1333(2000) a odsekom 1 rezolúcie BR OSN 1390(2002). Okrem toho všetky reštriktívne opatrenia proti Ariana Afghan Airlines boli ukončené resolúciou BR OSN 1388(2002) z 15. januára 2002.

(7)

Preto by mali byť reštriktívne opatrenia Európskej únie podľa rezolúcie BR OSN 1267(1999) a 1333(2000) upravené v súlade s resolúciou BR OSN 1390(2002).

(8)

V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti by mali byť reštriktívne opatrenia uvedené v príslušných spoločných pozíciách Rady zhrnuté v jednom právnom nástroji, a preto by sa mali spoločné pozície 96/746/SZBP ( 1 ), 1999/727/SZBP ( 2 ), 2001/154/SZBP ( 3 ) a 2001/771/SZBP ( 4 ) zrušiť.

(9)

Na vykonanie niektorých opatrení je potrebné opatrenie spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:▼M1

Článok 1

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje na členov organizácie Al Káida a ďalších jednotlivcov, skupiny, podniky a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, ako sa uvádzajú v zozname zostavenom podľa rezolúcií BR OSN 1267(1999) a 1333(2000), ktorý bude pravidelne aktualizovaný výborom zriadeným podľa rezolúcie BR OSN 1267(1999).

▼B

Článok 2

1.  Priame alebo nepriame dodávky, predaj a prevod výzbroje alebo podobného materiálu akéhokoľvek druhu vrátane zbraní a munície, vojenských vozidiel a výzbroje, polovojenskej výzbroje a náhradných dielov pre jednotlivcov, skupiny, podniky a subjekty uvedené v článku 1 z území členských štátov, alebo využívanie ich vlajkových lodí alebo lietadiel, alebo prostredníctvom štátnych príslušníkov členských štátov mimo ich území podľa podmienok stanovených v rezolúcii BR OSN 1390(2002), sú zakázané.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov pri výkone ich verejnej moci, Európske spoločenstvo, konajúc v rámci právomocí, ktoré mu boli zverené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, zabraňuje priamym alebo nepriamym dodávkam, predaju alebo prevodu technického poradenstva, pomoci alebo školeniam týkajúcim sa vojenských činností jednotlivcom, skupinám, podnikom alebo subjektom uvedeným v článku 1 z území členských štátov, alebo využívanie ich vlajkových lodí alebo lietadiel, alebo prostredníctvom štátnych príslušníkov členských štátov mimo ich území podľa podmienok stanovených v rezolúcii BR OSN 1390(2002).

Článok 3

Európske spoločenstvo, konajúc v rámci právomocí, ktoré mu boli zverené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva:

 nariaďuje zmrazenie prostriedkov a iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov uvedených v článku 1,

 zabezpečí, že prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje nebudú priamo alebo nepriamo sprístupnené v prospech jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov uvedených v článku 1.

Článok 4

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili jednotlivcom uvedeným v článku 1 vstúpiť na ich územia alebo prepraviť sa cez ich územie za podmienok ustanovených v odseku 2 písm. b) rezolúcie 1390(2002).

Článok 5

Spoločné pozície 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP sa týmto zrušujú.

Článok 6

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Táto spoločná pozícia podlieha neustálemu prieskumu.

Článok 7

Táto spoločná pozícia sa uverejní v úradnom vestníku.( 1 ) Ú. v. ES L 342, 31.12.1996, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 294, 16.11.1999, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 289, 6.11.2001, s. 36.