02002D0002 — SK — 17.12.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2001

podľa smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných kanadským Zákonom o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentoch

(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 4539)

(2002/2/ES)

(Ú. v. ES L 002 4.1.2002, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2295 Text s významom pre EHP zo 16. decembra 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2001

podľa smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných kanadským Zákonom o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentoch

(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 4539)

(2002/2/ES)Článok 1

Pre účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa predpokladá, že Kanada poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevedených zo Spoločenstva na príjemcov v súlade so Zákonom o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentoch („kanadský zákon“).

Článok 2

Toto rozhodnutie sa týka len primeranosti ochrany poskytovanej v Kanade kanadským zákonom s cieľom vyhovieť podmienkam článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES a neovplyvňuje iné podmienky alebo obmedzenia vykonávajúce ďalšie ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov v rámci členských štátov.

▼M1

Článok 3

Keď príslušné orgány členských štátov uplatnia svoje právomoci podľa článku 28 ods. 3 smernice 95/46/ES, dôsledkom čoho je pozastavenie alebo trvalý zákaz tokov údajov smerom k príjemcovi v Kanade, ktorého činnosti patria do pôsobnosti kanadského Zákona o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentoch, v záujme ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, príslušný členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, ktorá príslušné informácie postúpi ostatným členským štátom.

▼M1

Článok 3a

1.  Komisia bude priebežne monitorovať vývoj právneho poriadku Kanady, ktorý by mohol ovplyvniť fungovanie tohto rozhodnutia, a to vrátane vývoja súvisiaceho s prístupom k osobným údajom zo strany verejných orgánov, s cieľom posúdiť, či Kanada aj naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

2.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch, v ktorých konanie orgánov zodpovedných za zabezpečenie dodržiavania normy na ochranu v Kanade takýto súlad nedokáže zaručiť.

3.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o všetkých náznakoch, že zásahy orgánov verejnej moci Kanady zodpovedných za národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné verejné záujmy do práv fyzických osôb na ochranu osobných údajov presahujú rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné, alebo že neexistuje účinná právna ochrana pred takými zásahmi.

4.  Keď dôkazy potvrdzujú, že už nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany vrátane situácií, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku, Komisia bude informovať príslušný kanadský úrad a v prípade potreby predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť alebo pozastaviť toto rozhodnutie, alebo obmedziť jeho pôsobnosť.

▼B

Článok 4

1.  Toto rozhodnutie môže byť kedykoľvek pozmenené z hľadiska skúseností s jeho pôsobením alebo zmien kanadských právnych predpisov, vrátane opatrení potvrdzujúcich, že kanadská provincia má podstatne podobné právne predpisy. Komisia zhodnotí pôsobenie tohto rozhodnutia na základe dostupných informácií tri roky po jeho oznámení členským štátom a podá správu o ľubovoľných príslušných zisteniach výboru vytvorenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES, vrátane ľubovoľných dôkazov, ktoré by mohli ovplyvniť zistenie v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana je v Kanade primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES a dôkazov, že toto rozhodnutie je vykonávané diskriminačným spôsobom.

2.  Komisia v prípade potreby predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES.

Článok 5

Členské štáty podniknú potrebné opatrenia, aby sa vyhovelo tomuto rozhodnutiu najneskôr na konci obdobia 90 dní od dátumu jeho oznámenia členským štátom.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.