2002A6430 — SK — 22.10.2012 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania

(Ú. v. ES L 114 30.4.2002, s. 430)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ZRIADENÉHO V RÁMCI DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 1/2011 z 21. októbra 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávaniaEURÓPSKE SPOLOČENSTVO (ďalej len „spoločenstvo“),

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA (ďalej len „Švajčiarsko“),

na druhej strane,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY úsilie zmluvných strán a záväzky na liberalizáciu svojich vlastných trhov verejného obstarávania, najmä prostredníctvom Dohody o verejnom obstarávaní (Government Procurement Agreement (GPA) uzavretej 15. apríla 1994 v Marakéši, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1996, a prijatím vnútroštátnych predpisov umožňujúcich účinné otvorenie trhu v oblasti verejného obstarávania na základe postupnej liberalizácie.

BERÚC DO ÚVAHY výmenu listov z 25. marca a 5. mája 1994 medzi Európskou komisiou a Švajčiarskym federálnym úradom pre zahraničné hospodárske záležitosti,

BERÚC DO ÚVAHY dohodu uzavretú 22. júla 1972 medzi Švajčiarskom a spoločenstvom,

SO ŽELANÍM, aby sa zlepšil a rozšíril rozsah príslušných príloh k Dodatku I ku GPA,

SO ŽELANÍM, aby sa tiež pokračovalo vo vzájomnom liberalizačnom úsilí tak, že sa umožní prístup k obstarávaniu výrobkov, prác a služieb uskutočňovanému vlastnými prevádzkovateľmi telekomunikácií a železníc, subjektami pôsobiacimi v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromnými verejnoprospešnými službami, ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených príslušným štátnym orgánom a ktoré pôsobia v sektoroch pitnej vody, elektrickej energie, mestskej dopravy, letísk a námorných a vnútrozemských prístavov,

SA DOHODLI TAKTO:KAPITOLA 1

ROZŠÍRENIE ROZSAHU DOHODY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ UZAVRETEJ V RÁMCI SVETOVEJ OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE

Článok 1

Povinnosti spoločenstva

1.  S cieľom doplnenia a rozšírenia rozsahu svojich záväzkov voči Švajčiarsku na základe Dohody o verejnom obstarávaní (GPA) podpísanej 15. apríla 1994 v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), sa spoločenstvo zaväzuje zmeniť a doplniť svoje prílohy a všeobecné poznámky k dodatku I ku GPA takto:

zrušiť odkaz na Švajčiarsko v prvom odseku všeobecnej poznámky č. 2 tak, aby sa švajčiarskym dodávateľom a poskytovateľom služieb umožnilo podať námietku v súlade s článkom XX proti uzavretiu zmlúv subjektami spoločenstva uvedenými v prílohe 2 odseku 2.

2.  Spoločenstvo do jedného mesiaca po nadobudnutí platnosti tejto dohody oznámi túto zmenu a doplnenie Sekretariátu WTO.

Článok 2

Povinnosti Švajčiarska

1.  S cieľom doplnenia a rozšírenia rozsahu svojich záväzkov voči spoločenstvu na základe GPA sa Švajčiarsko zaviazalo zmeniť a doplniť svoje prílohy a všeobecné poznámky k dodatku I ku GPA takto:

Do prílohy 2 pod „Zoznam subjektov“ za bod 2 vložiť tento nový bod:

„3. Orgány a verejné orgány na úrovni okresu a samospráv.“

2.  Švajčiarsko do jedného mesiaca po nadobudnutí platnosti tejto dohody oznámi túto zmenu a doplnenie Sekretariátu WTO.KAPITOLA II

OBSTARÁVANIE USKUTOČŇOVANÉ PREVÁDZKOVATEĽMI TELEKOMUNIKÁCIÍ A ŽELEZNÍC A URČITÝMI VEREJNOPROSPEŠNÝMI SLUŽBAMI

Článok 3

Ciele, definície a pôsobnosť

1.  Cieľom tejto dohody je zabezpečiť vzájomný, transparentný a nediskriminačný prístup dodávateľov a poskytovateľov služieb zmluvných strán k nákupom výrobkov a služieb, vrátane stavebných služieb, uskutočnených prevádzkovateľmi telekomunikácií a železníc, subjektami pôsobiacimi v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromnými verejnoprospešnými službami oboch zmluvných strán.

2.  Na účely tejto kapitoly:

a) „prevádzkovatelia telekomunikácií“ (ďalej len „PT“) znamená subjekty, ktoré poskytujú, alebo prevádzkujú verejné telekomunikačné siete, alebo poskytujú jednu alebo viacero telekomunikačných služieb a ktoré sú buď verejnými orgánmi alebo štátnymi podnikmi, alebo pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán;

b) „verejná telekomunikačná sieť“ znamená telekomunikačnú infraštruktúru prístupnú pre verejnosť, ktorá umožňuje prenos signálov medzi určenými koncovými bodmi siete pomocou drôtu, mikrovĺn, optickými cestami alebo inými elektromagnetickými cestami;

c) „verejné telekomunikačné služby“ znamenajú služby, ktorých poskytovanie tvorí úplne alebo čiastočne prenos a nasmerovanie signálov na verejnú telekomunikačnú sieť pomocou telekomunikačných procesov s vylúčením rádiového vysielania a televízie;

d) „prevádzkovatelia železníc“ (ďalej len „PŽ“) znamená zmluvné subjekty, ktorými sú buď verejné orgány alebo štátne podniky, alebo ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jednou z ich činností je prevádzkovanie sietí poskytujúcich službu verejnosti v oblasti dopravy prostredníctvom železnice;

e) „subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia“ znamená zmluvné subjekty, ktorými sú buď verejné orgány alebo štátne podniky, alebo ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jedna z ich činností alebo ich kombinácia sú uvedené v nižšie uvedených bodoch i) a ii);

i) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou plynu alebo tepla alebo dodávka plynu alebo tepla do takýchto sietí; alebo

ii) využívanie geografickej oblasti na účely vyhľadávania alebo ťažby oleja, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív;

f) „súkromné verejnoprospešné služby“ znamená zmluvné subjekty, na ktoré sa nevzťahuje GPA, ale ktoré pracujú na základe osobitných alebo exkluzívnych práv udelených kompetentným orgánom jednej zo zmluvných strán a jedna z ich činností alebo ich kombinácia sú uvedené v nižšie uvedených bodoch i) až v):

i) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou pitnej vody alebo dodávka pitnej vody do takýchto sietí;

ii) poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí určených na poskytovanie služby pre verejnosť v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou elektrickej energie alebo dodávka elektrickej energie do takýchto sietí;

iii) poskytovanie letiskových alebo iných terminálových služieb pre letecké dopravné spoločnosti;

iv) poskytovanie námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových služieb pre námorné alebo vnútrozemské lodné dopravné spoločnosti;

v) prevádzkovanie sietí poskytujúcich službu verejnosti v oblasti dopravy mestskou železničnou dráhou, automatizovanými systémami, električkami, trolejbusmi, autobusmi alebo lanovou dráhou.

3.  Táto dohoda sa uplatňuje v prípade každého zákona, predpisu alebo postupu týkajúceho sa obstarávania PT, PŽ zmluvných strán, subjektov pôsobiacich v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromných verejnoprospešných služieb (ďalej len „dotknuté subjekty“), ako je definované v tomto článku a uvedené v prílohách I až IV a na uzavretie všetkých zmlúv o obstarávaní týmito dotknutými subjektami.

4.  Články 5 a 6 sa uplatnia na zmluvy alebo súbor zmlúv, ktorých odhadovaná hodnota bez DPH nie je menšia ako:

a) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú PT:

i) EUR 600 000 alebo ekvivalentná suma v SDR (Special Drawing Rights – Zvláštne práva čerpania) v prípade dodávok a služieb;

ii) EUR 5 000 000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade prác;

b) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú PŽ a subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania energiou inou ako elektrická energia:

i) EUR 400 000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade dodávok a služieb;

ii) EUR 5 000 000 alebo ekvivalentná suma v SDR v prípade prác;

c) v prípade zmlúv, ktoré uzavrú súkromné verejnoprospešné služby:

i) SDR 400 000 alebo ekvivalentná suma v euro v prípade dodávok a služieb;

ii) SDR 5 000 000 alebo ekvivalentná suma v euro v prípade prác;

Konverzia euro na SDR sa uskutoční v súlade s postupmi ustanovenými v Dohode o verejnom obstarávaní (GPA).

5.  Táto kapitola sa neuplatňuje na zmluvy, ktoré uzavrú PT na nákupy, ktoré sú určené výlučne na to, aby im umožnili poskytovanie jednej alebo viacerých telekomunikačných služieb, v prípade ktorých sa ostatným subjektom v rovnakej geografickej oblasti a v podstate za rovnakých okolností nezabraňuje poskytovať rovnaké služby. Každá zmluvná strana bezodkladne oboznámi druhú zmluvnú stranu o takýchto zmluvách. Toto ustanovenie sa uplatní na základe rovnakých podmienok aj na zmluvy, ktoré uzavrú PŽ, subjekty pôsobiace v oblasti zásobovania inou energiou ako elektrická energia a súkromné verejnoprospešné služby, akonáhle sa tieto sektory liberalizujú.

6.  Pokiaľ ide o služby vrátane stavebných služieb, táto dohoda sa bude uplatňovať na tie služby, ktoré sú uvedené v prílohách VI a VII k tejto dohode.

7.  Táto dohoda sa nebude uplatňovať na dotknuté subjekty v prípade, keď spĺňajú podmienky ustanovené v článkoch 2 ods. 4, 2 ods. 5, 3, 6 ods. 1, 7 ods. 1, 9 ods. 1, 10, 11, 12 a 13 ods. 1 smernice 93/38/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (Ú. v. ES 101, 4.4.1998, s. 1) za spoločenstvo a v prílohách VI a VIII za Švajčiarsko.

Táto dohoda sa nebude uplatňovať na zmluvy, ktoré uzavrú PŽ v prípade, keď sa tieto zmluvy týkajú nákupu alebo lízingu výrobkov na účely refinancovania dodávateľských zmlúv uzavretých v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 4

Postupy obstarávania

1.  Zmluvné strany zabezpečia, aby postupy obstarávania a metód pri uzatváraní zmlúv, ktoré dodržiavajú ich dotknuté subjekty, boli v súlade so zásadami nediskriminácie, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Tieto postupy a metódy musia spĺňať minimálne tieto podmienky:

a) vyhlásenie súťaže sa uskutoční uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže, predbežným oznámením alebo oznámením o existencii kvalifikačného systému. Tieto oznámenia alebo súhrn ich dôležitých častí sa uverejnia aspoň v jednom z úradných jazykov GPA na národnej úrovni v prípade Švajčiarska na jednej strane a na úrovni spoločenstva na druhej strane. Budú obsahovať všetky potrebné informácie o plánovanom obstarávaní vrátane v prípade potreby druhu postupu pri uzatváraní zmluvy, ktorý sa má dodržiavať;

b) lehoty musia byť primerané, aby umožnili dodávateľom alebo poskytovateľom služieb pripraviť a predložiť ponuky;

c) súťažné podklady obsahujú všetky potrebné informácie najmä technické špecifikácie a kritériá na vyhodnotenie a uzavretie zmluvy, aby sa umožnilo účastníkom súťaže predložiť zodpovedajúce ponuky. Súťažné podklady sa na požiadanie pošlú dodávateľom alebo poskytovateľom služieb;

d) kritériá výberu musia byť nediskriminačné. Kvalifikačný systém, ktorý uplatňujú dotknuté subjekty, sa musí zakladať na vopred stanovených a nediskriminačných kritériách a postup a podmienky účasti sa poskytnú na požiadanie;

e) kritériom pre uzavretie zmluvy môže byť buď najvýhodnejšia ekonomická ponuka, vrátane osobitných kritérií hodnotenia ako dátum dodania alebo dátum ukončenia, nákladová efektívnosť, kvalita, technická hodnota, servis po predaji, záväzky z hľadiska náhradných dielov, cena, atď., alebo len najnižšia cena.

2.  Zmluvné strany tiež zabezpečia, aby ich dotknuté subjekty stanovili technické špecifikácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sa budú vzťahovať skôr na výkon ako na konštrukčné alebo popisné charakteristiky. Takéto špecifikácie sa zakladajú na medzinárodných normách, pokiaľ existujú, v opačnom prípade na vnútroštátnych technických predpisoch, uznávaných vnútroštátnych normách alebo uznávaných stavebných predpisoch. Zakazujú sa všetky technické špecifikácie prijaté alebo použité s úmyslom alebo s cieľom vytvárania zbytočných prekážok dotknutým subjektom zmluvnej strany pre obstarávanie výrobkov alebo služieb druhej strany a pre príslušný obchod medzi zmluvnými stranami.

Článok 5

Postupy podania námietok

1.  Zmluvné strany musia zabezpečiť nediskriminačné, včasné, transparentné a efektívne postupy, ktoré umožnia dodávateľom a poskytovateľom služieb podať námietky proti údajnému porušeniu dohody v súvislosti s obstarávaním, o ktoré majú, alebo mali záujem. Uplatňujú sa postupy podania námietok ustanovené v prílohe V.

2.  Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby ich príslušné dotknuté subjekty aspoň tri roky zachovali dokumentáciu týkajúcu sa postupov obstarávania, na ktorú sa vzťahuje táto kapitola.

3.  Zmluvné strany tiež zabezpečia, aby rozhodnutia orgánov zodpovedných za postupy podania námietok sa riadne vykonali.KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Nediskriminácia

1.  Zmluvné strany zabezpečia, aby pri svojich postupoch a metódach na uzavretie obstarávacích zmlúv nad prahovými hodnotami ustanovenými v článku 3 ods. 4 dotknuté subjekty zriadené na ich územiach:

a) nezaobchádzali s výrobkami, službami, dodávateľmi a poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany menej priaznivo ako

i) v prípade domácich výrobkov, služieb, dodávateľov a poskytovateľov služieb; alebo

ii) v prípade výrobkov, dodávateľov a poskytovateľov služieb tretích strán;

b) nezaobchádzali s miestnym dodávateľom alebo poskytovateľom služby menej priaznivo ako s iným miestnym dodávateľom alebo poskytovateľom služby na základe úrovne ich vzájomného vzťahu, vlastníctva alebo kontroly fyzickými alebo právnickými osobami druhej zmluvnej strany;

c) nediskriminovali miestnych dodávateľov alebo poskytovateľov služieb na základe skutočnosti, že dodávaný výrobok alebo služba pochádza od druhej zmluvnej strany;

d) nepožadovali žiadne kompenzácie týkajúce sa kvalifikácie a výberu výrobkov, služieb, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo vyhodnotenia ponúk a uzavretia zmlúv.

2.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú vyžadovať od žiadneho kompetentného orgánu alebo dotknutého subjektu, aby buď priamo, alebo nepriamo konal diskriminačne. Príklad oblastí, kde takáto diskriminácia je možná, je uvedený v prílohe X.

3.  Vo svojich postupoch a metódach na uzavretie zmluvy o obstarávaní, ktoré sú pod prahovými hodnotami ustanovenými v článku 3 ods. 4, sa zmluvné strany zaväzujú, že podporia svoje dotknuté subjekty, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami odseku 1. Zmluvné strany súhlasia, že najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa podmienky a vykonávanie tohto ustanovenia prehodnotia vzhľadom na skúsenosti získané pri vzájomných vzťahoch. Za týmto účelom Spoločný výbor vyhotoví zoznam situácií, v ktorých sa uplatňuje zásada ustanovená v tomto článku 6.

4.  Zásady uvedené v odseku 1, najmä v písmene a) bode i) a v odsekoch 2 a 3, platia bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na základe konkrétneho integračného procesu spoločenstva a zriadenia a fungovania jeho vnútorného trhu, ako aj na základe vývoja švajčiarskeho domáceho trhu. Podobne tieto zásady a najmä tie, ktoré sú uvedené v písmene a) bode ii) neovplyvnia preferenčné zaobchádzanie poskytnuté na základe existujúcich alebo budúcich regionálnych hospodárskych integračných dohôd. Uplatnenie tohto ustanovenia však nesmie ohroziť realizáciu tejto dohody. Opatrenia, v prípade ktorých sa uplatňuje tento odsek sú uvedené v prílohe IX; každá zo zmluvných strán môže oznámiť iné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje tento odsek. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa na zabezpečenie uspokojivého vykonávania tejto dohody uskutočnia konzultácie Spoločného výboru.

Článok 7

Výmena informácií

1.  V rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinného vykonávania kapitoly II sa zmluvné strany navzájom informujú o plánovaných zmenách svojej príslušnej legislatívy, ktorá spadá, alebo môže spadať do pôsobnosti tejto dohody (návrhy smerníc, návrhy zákonov a objednávky a návrhy zmien a doplnení dohody medzi kantónmi).

2.  Zmluvné strany sa tiež navzájom informujú o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa výkladu a uplatňovania tejto dohody.

3.  Zmluvné strany si navzájom oznámia mená a adresy „kontaktných miest“ zodpovedných za poskytovanie informácií o právnych predpisoch, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody a GPA vrátane predpisov na miestnej úrovni.

Článok 8

Monitorovací orgán

1.  Vykonávanie tejto dohody v rámci každej zmluvnej strany monitoruje nezávislý orgán. Tento orgán je kompetentný na to, aby sa mu posielali všetky sťažnosti alebo ponosy týkajúce sa uplatňovania tejto dohody a bude konať rýchlo a účinne.

2.  Najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude orgán kompetentný aj na začatie konaní alebo podanie žalôb v správnom alebo súdnom konaní proti dotknutým subjektom v prípade porušenia tejto dohody v súvislosti s postupom obstarávania.

Článok 9

Naliehavé opatrenia

1.  Ak zmluvná strana usúdi, že druhá zmluvná strana nespĺňa svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, alebo zákon, predpis alebo postup druhej zmluvnej strany podstatne obmedzuje, prípadne hrozí, že podstatne obmedzí jej výhody vyplývajúce z tejto dohody a zmluvné strany nie sú schopné sa rýchlo dohodnúť na primeranej kompenzácii alebo inom nápravnom opatrení, postihnutá strana môže bez toho, aby boli dotknuté jej ostatné práva a povinnosti na základe medzinárodného práva, podľa potreby čiastočne alebo úplne pozastaviť uplatňovanie tejto dohody. Každé takéto pozastavenie okamžite oznámi druhej strane. Postihnutá zmluvná strana môže tiež ukončiť dohodu v súlade s článkom 18 ods. 3

2.  Rozsah a trvanie takýchto opatrení sa obmedzí na dobu nevyhnutnú na nápravu situácie a zabezpečenie spravodlivej rovnováhy práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 10

Urovnanie sporov

Každá zmluvná strana môže záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody, ktorá je predmetom sporu, predložiť Spoločnému výboru, ktorý sa vynasnaží urovnať spor. Spoločnému výboru sa poskytnú všetky príslušné informácie na dôkladné prešetrenie situácie, aby mohlo nájsť prijateľné riešenie. Za týmto účelom sa od Spoločného výboru bude žiadať, aby prešetril všetky možnosti na zachovanie riadneho fungovania tejto dohody.

Článok 11

Spoločný výbor

1.  Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor. Zabezpečí účinné vykonávanie a fungovanie tejto dohody. Za týmto účelom uskutoční výmenu stanovísk a informácií a zriadi fórum na konzultácie medzi zmluvnými stranami.

2.  Spoločný výbor tvoria zástupcovia zmluvných strán a konajú na základe vzájomnej zhody. Prijme svoj rokovací poriadok a môže zriadiť pracovné skupiny, aby mu pomáhali pri výkone jeho úloh.

3.  Na zabezpečenie účinného fungovania tejto dohody sa Spoločný výbor stretne aspoň raz ročne alebo na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany.

4.  Spoločný výbor pravidelne preskúma prílohy k tejto dohode. Spoločný výbor ich môže na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany zmeniť a doplniť.

Článok 12

Informačná technológia

1.  Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby druh informácií o obstarávaní, najmä oznámenie o súťaži a dokumentácia v ich príslušných databázach, bol porovnateľný, pokiaľ ide o kvalitu informácií a prístup k nim. Obdobným spôsobom budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby druh informácií vymieňaných príslušným elektronickým spôsobom medzi zainteresovanými stranami s cieľom verejného obstarávania bol porovnateľný, pokiaľ ide o kvalitu informácií a prístup k nim.

2.  Budú venovať patričnú pozornosť otázkam vzájomnej akcieschopnosti a previazanosti a potom ako sa dohodnú, že druh informácií o obstarávaní uvedený v odseku 1 je porovnateľný, zmluvné strany podniknú potrebné kroky na zabezpečenie, aby dodávatelia a poskytovatelia služieb druhej zmluvnej strany mali prístup k príslušným informáciám o obstarávaní uloženým v ich príslušných databázach. Dodávateľom a poskytovateľom služieb tiež umožnia prístup do svojich príslušných elektronických systémov obstarávania, ako sú systémy elektronického podávania ponúk. Zmluvné strany budú konať v súlade s článkom XXIV odsek 8 GPA.

Článok 13

Vykonávanie

1.  Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky všeobecného alebo osobitného charakteru na zabezpečenie splnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

2.  Vyvarujú sa každej činnosti, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 14

Preskúmanie

Zmluvné strany preskúmajú fungovanie tejto dohody najneskôr do troch rokov od dátumu, keď nadobudne účinnosť, s cieľom zlepšiť v prípade potreby jej fungovanie.

Článok 15

Súvislosť s dohodami WTO

Táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z dohôd uzavretých pod záštitou WTO.

Článok 16

Rozsah územného uplatnenia

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok v nej ustanovených, a na druhej strane na územie Švajčiarska.

Článok 17

Prílohy

Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.  Zmluvné strany ratifikujú a schvália túto dohodu v súlade so svojimi platnými postupmi. Nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúcom po poslednom oznámení o uložení ratifikačných listín alebo schválení týchto siedmich dohôd:

 dohoda o určitých aspektoch verejného obstarávania;

 dohoda o voľnom pohybe osôb;

 dohoda o leteckej doprave;

 dohoda o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb;

 dohoda o obchode spoľnohospodárskymi výrobkami;

 dohoda o vzájomnom uznávaní pokiaľ ide o posudzovanie zhody;

 dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

2.  Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie siedmich rokov. Predĺži sa na dobu neurčitú, pokiaľ pred uplynutím počiatočného obdobia spoločenstvo alebo Švajčiarsko neoznámi druhej zmluvnej strane opak. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatnia ustanovenia odseku 4.

3.  Spoločenstvo alebo Švajčiarsko môžu ukončiť túto dohodu tým, že oznámia druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatnia ustanovenia odseku 4.

4.  Sedem dohôd uvedených v odseku 1 sa prestane uplatňovať šesť mesiacov po získaní oznámenia o nepredĺžení podľa odseku 2 alebo o ukončení podľa odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio itvå exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

PRÍLOHA I

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. a) až c) a ods. 5 dohody)

PREVÁDZKOVATELIA TELEKOMUNIKÁCIÍ, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJE DOHODA

▼M1

Príloha I A – Únia

Na prevádzkovateľov telekomunikácií sa dohoda viac nevzťahuje.

▼B

Príloha I B – Švajčiarsko

Špecifikácia subjektov pôsobiacich v oblasti telekomunikácií podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. a) až c) dohody

Subjekty poskytujúce verejnú telekomunikačnú službu na základe koncesie v zmysle článku 66 prvá zarážka Federálneho zákona o telekomunikáciách z 30. apríla 1997.

Napríklad: Swisscom.

PRÍLOHA II

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. d) a ods.5 dohody)

PREVÁDZKOVATELIA ŽELEZNÍC, KTORÝCH SA TYKA

▼M1

Príloha II A – Únia

Belgicko

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulharsko

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

Česká republika

Všetci obstarávatelia, ktorí poskytujú služby v odvetví železničnej dopravy, ako sa vymedzuje v oddiele 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení,

napríklad:

 ČD Cargo, a. s.

 České dráhy, a. s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánsko

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Nemecko

 Deutsche Bahn AG

 Iné podniky, ktoré poskytujú služby verejnosti v oblasti železničnej dopravy podľa článku 2 ods. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz z 27. decembra 1993 v znení posledných zmien a doplnení z 26. februára 2008

Estónsko

 Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Írsko

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grécko

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ podľa zákona č. 2366/95

Španielsko

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Francúzsko

 Société nationale des chemins de fer français a ostatné železničné siete otvorené pre verejnosť uvedené v Loi d’orientation des transports intérieurs č. 82-1153 z 30. decembra 1982, hlava II kapitola 1

 Réseau ferré de France, štátom vlastnená spoločnosť zriadená podľa zákona č. 97-135 z 13. februára 1997

Taliansko

 Ferrovie dello Stato S. p. A. vrátane le Società partecipate

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 10 kráľovského výnosu č. 1447 z 9. mája 1912, ktorým sa schvaľuje konsolidované znenie zákonov o „ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili“

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 4 zákona č. 410 zo 4. júna 1949 – Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Subjekty, spoločnosti a podniky alebo miestne orgány, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na základe koncesie podľa článku 14 zákona č. 1221 z 2. augusta 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Subjekty, spoločnosti a podniky poskytujúce služby verejnej dopravy podľa článkov 8 a 9 decreto legislativo č. 422 z 19. novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9, v znení zmien a doplnení v decreto legislativo No 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 Legge č. 166 z 1. augusta 2002

Cyprus

Lotyšsko

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“ a iné podniky poskytujúce železničné služby a nakupujúce v súlade so zákonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens“

Litva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 Iné subjekty v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) v oblasti železničných služieb v súlade s Pravidlami železničnej prevádzky Litovskej republiky (Úradný vestník č. 72 – 2489, 2004)

Luxembursko

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Maďarsko

 Subjekty poskytujúce verejnosti služby železničnej dopravy podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről a na základe oprávnenia podľa 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

napríklad:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Holandsko

Obstarávatelia v oblasti služieb železničnej dopravy, napríklad:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Rakúsko

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957 v znení zmien a doplnení

Poľsko

Subjekty poskytujúce služby železničnej dopravy, ktoré pôsobia na základe ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., medzi ktoré patrí:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalsko

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podľa Decreto-Lei No 109/77 z 23. marca 1977

 REFER, E.P., podľa Decreto-Lei No 104/97 z 29. apríla 1997

 RAVE, S.A., podľa Decreto-Lei No 323-H/2000 z 19. decembra 2000

 Fertagus, S.A., podľa Decreto-Lei 78/2005 z 13. apríla 2005

 Verejné orgány a verejné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa Lei No 10/90 zo 17. marca 1990

 Súkromné podniky poskytujúce služby železničnej dopravy podľa Lei No 10/90 zo 17. marca 1990, ak sú držiteľmi osobitných alebo výlučných práv

Rumunsko

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

SlovinskoMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovensko

 Subjekty prevádzkujúce železničné a lanové dráhy a zariadenia podľa zákona č. 258/1993 Z. z. v znení zákonov č. 152/1997 Z. z. a č. 259/2001 Z. z.

 Subjekty, ktoré sú dopravcami poskytujúcimi služby verejnosti v oblasti železničnej dopravy podľa zákona č. 164/1996 Z. z. v znení zákonov č. 58/1997 Z. z., č. 260/2001 Z. z., č. 416/2001 Z. z a č. 114/2004 Z. z. a na základe nariadenia vlády č. 662 zo 7. júla 2004

napríklad:

 Železnice Slovenskej republiky, a. s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Fínsko

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd

Švédsko

 Verejné subjekty poskytujúce železničné služby v súlade s järnvägslagen (2004:519) a järnvägsförordningen (2004:526)

 Regionálne a miestne verejné subjekty prevádzkujúce regionálne alebo miestne železničné komunikácie podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Súkromné subjekty poskytujúce železničné služby na základe oprávnenia udeleného podľa förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, ak je takéto oprávnenie v súlade s článkom 2 ods. 3 smernice 2004/17/ES

Spojené kráľovstvo

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Poskytovatelia služieb železničnej dopravy na základe osobitných alebo výlučných práv, ktoré udelilo Department of Transport (Ministerstvo dopravy) alebo iný príslušný orgán

▼B

Príloha II B – Švajčiarsko

(Špecifikácia prevádzkovateľov železníc podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. d) dohody)

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Subjekty v zmysle článkov 1 ods. 2 a 2 ods. 1 „Loi fédérale sur les chemins de fer“ z 20. decembra 1957, ak prevádzkujú verejné dopravné služby na štandardnej alebo úzkokoľajovej železnici (1) .

Napríklad: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

PRÍLOHA III

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. e) a ods.5 dohody)

SUBJEKTY PÔSOBIACE V OBLASTI ENERGETIKY

▼M1

Príloha III A – Únia

a)    Doprava alebo distribúcia plynu alebo tepla

Belgicko

 Distrigaz

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností

 Fluxys

Bulharsko

Subjekty, ktoré majú povolenie na výrobu alebo prepravu tepla podľa článku 39 ods. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия“ ЕООД

 „ГЕРРАД“ АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 „Топлина електроенергия газ екология“ ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Subjekty, ktoré majú povolenie koncového dodávateľa na prepravu a distribúciu plynu a zásobovanie verejnosti plynom podľa článku 39 ods. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Česká republika

Všetci obstarávatelia, ktorí poskytujú služby v odvetví plynárenstva a teplárenstva, ako sa vymedzuje v oddiele 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zákazkách v znení zmien a doplnení

napríklad:

 NET4GAS, s. r. o.

 Pražská plynárenská, a. s.

 Severomoravská plynárenská, a. s.

 Plzeňská teplárenská, a. s.

 Pražská teplárenská a. s.

Dánsko

 Subjekty, ktoré zabezpečujú distribúciu plynu alebo tepla na základe oprávnenia podľa § 4 lov om varmeforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 347 zo 17. júla 2005

 Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu plynu na základe povolenia podľa § 10 lov om naturgasforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 1116 z 8. mája 2006

 Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu plynu na základe oprávnenia podľa bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z 25. apríla 2006

 Energinet Danmark alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sú v úplnom vlastníctve spoločnosti Energinet Danmark, podľa lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, pozri zákon č. 1384 z 20. decembra 2004

Nemecko

Miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia verejnoprávnych inštitúcií, alebo štátne podniky, ktoré dodávajú energiu iným podnikom alebo ktoré prevádzkujú sieť na zásobovanie energiou, alebo majú na základe vlastníctva právo disponovať so sieťou na zásobovanie energiou podľa článku 3 ods. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z 24. apríla 1998 v znení posledných zmien a doplnení z 9. decembra 2006

Estónsko

 Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Írsko

 Bord Gáis Éireann

 Iné subjekty, ktoré môžu od komisie pre reguláciu energie (Commission for Energy Regulation) získať povolenie na zabezpečovanie distribúcie alebo prenosu plynu podľa ustanovení zákonov o plynárenstve z rokov 1976 až 2002

 Subjekty, ktoré získali povolenie podľa zákona o regulovaní elektrickej energie z roku 1999 a ktoré sa ako prevádzkovatelia „závodov na kombinovanú výrobu tepla a energie“ zaoberajú distribúciou tepla

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, ktorá prepravuje a distribuuje plyn podľa zákona č. 2364/95 zmeneného a doplneného zákonmi č. 2528/97, 2593/98 a 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Španielsko

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Francúzsko

 Gaz de France, spoločnosť zriadená a prevádzkovaná podľa Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnení

 GRT Gaz, ktorý riadi sieť prepravy plynu

 Subjekty, ktoré zabezpečujú distribúciu plynu, uvedené v článku 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnení (distribučné spoločnosti vo verejno-súkromnom vlastníctve, správy alebo podobné útvary regionálnych alebo miestnych orgánov) (napríklad: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré zabezpečujú distribúciu tepla

Taliansko

 Spoločnosti SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., ktoré zabezpečujú prepravu plynu

 Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu plynu a ktoré sa riadia konsolidovaným znením zákonov o priamom prevzatí kontroly nad verejnými službami miestnymi orgánmi a provinciami, schváleným v Regio Decreto No 2578 z 15. októbra 1925 a v D.P.R. No 902 zo 4. októbra 1986 a v článkoch 14 a 15 Decreto Legislativo No 164 z 23. mája 2000

 Subjekty, ktoré distribuujú teplo verejnosti, uvedené v článku 10 zákona č. 308 z 29. mája 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti

 Società di trasporto regionale, ktorej sadzby schválil orgán Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Cyprus

Lotyšsko

 AS „Latvijas gāze“

 Verejné subjekty miestnej štátnej správy, ktoré zásobujú verejnosť teplom

Litva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 Iné subjekty v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006), ktoré zabezpečujú prepravu, distribúciu alebo dodávku plynu podľa zákona o zemnom plyne Litovskej republiky (Úradný vestník č. 89 – 2743, 2000; č. 43 – 1626, 2007)

 Subjekty v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006), ktoré zabezpečujú zásobovanie teplom podľa zákona o teplárenstve Litovskej republiky (Úradný vestník č. 51 – 2254, 2003, č. 130 – 5259, 2007)

Luxembursko

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Miestne orgány alebo združenia vytvorené týmito miestnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za distribúciu tepla

Maďarsko

 Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn podľa článkov 162 a 163 2003 évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základe oprávnenia podľa 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú teplo podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a na základe oprávnenia podľa 2005 évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Holandsko

 Subjekty, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú plyn na základe povolenia (vergunning) udeleného miestnymi orgánmi podľa Gemeentewet, napríklad: NV Nederlandse Gasunie

 Miestne alebo provinčné orgány, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn podľa Gemeentewet alebo Provinciewet

 Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti

Rakúsko

 Subjekty, ktoré sú oprávnené prepravovať alebo distribuovať plyn podľa Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451 – 1935, alebo Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I č. 121/2000 v znení zmien a doplnení

 Subjekty, ktoré sú oprávnené prepravovať alebo distribuovať teplo podľa Gewerbeordnung, BGBl č. 194/1994 v znení zmien a doplnení

Poľsko

Energetické spoločnosti v zmysle ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, medzi ktoré patrí:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu alebo distribúciu plynu podľa:

 Decreto-Lei no 30/2006 z 15. februára 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006 z 26. júla 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunsko

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș“

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E.ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A.– Societăți de distribuție locală

Slovinsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu alebo distribúciu plynu podľa Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99), a subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu alebo distribúciu tepla podľa týchto príslušných rozhodnutí miestnych orgánov:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovensko

 Subjekty, ktoré zabezpečujú alebo prevádzkujú výrobu, distribúciu, prepravu, uskladňovanie a dodávku plynu verejnosti na základe povolenia podľa zákona č. 656/2004 Z. z.

 Subjekty, ktoré zabezpečujú alebo prevádzkujú výrobu, distribúciu a dodávku tepla verejnosti na základe povolenia podľa zákona č. 657/2004 Z. z.

napríklad:

 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Fínsko

Verejné alebo iné subjekty, ktoré prevádzkujú systémy prenosových a distribučných plynovodných sietí na základe povolenia podľa maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), ako aj verejné alebo iné subjekty, ktoré dodávajú plyn do týchto sietí; miestne subjekty alebo verejné podniky, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú teplo, alebo dodávajú teplo do sietí

Švédsko

 Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn alebo teplo na základe koncesie podľa lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Spojené kráľovstvo

 Verejný subjekt prepravujúci plyn, ako sa vymedzuje v oddiele 7 ods. 1 zákona o plynárenstve (Gas Act) z roku 1986

 Osoba vyhlásená za dodávateľa plynu podľa článku 8 Gas (Northern Ireland) Order z roku 1996

 Miestny orgán, ktorý poskytuje alebo prevádzkuje pevnú sieť, ktorá poskytuje alebo bude poskytovať službu verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou tepla

 Osoba, ktorá získala povolenie podľa oddielu 6 ods. 1 písm. a) zákona Electricity Act z roku 1989 a ktorej povolenie zahŕňa ustanovenia uvedené v oddiele 10 ods. 3 uvedeného zákona

b)    Vyhľadávanie a ťažba ropy a plynu

Belgicko

Bulharsko

Subjekty vykonávajúce prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) alebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София

 „Петреко-България“ – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови

Česká republika

Všetci obstarávatelia pôsobiaci v príslušných odvetviach, ktorí využívajú určitú zemepisnú oblasť na účely prieskumu alebo ťažby ropy alebo plynu (ktoré sa spravujú podľa oddielu 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení)

napríklad:

 Moravské naftové doly, a. s.

Dánsko

Subjekty podľa:

 Lov om Danmarks undergrund, pozri konsolidovaný zákon č. 889 zo 4. júla 2007

 Lov om kontinentalsoklen, pozri konsolidovaný zákon č. 1101 z 18. novembra 2005

Nemecko

 Podniky podľa Bundesberggesetz z 13. augusta 1980 v znení posledných zmien a doplnení z 9. decembra 2006

Estónsko

 Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332)

Írsko

Subjekty, ktorým bolo udelené oprávnenie, licencia, povolenie alebo koncesia na prieskum alebo ťažbu ropy a plynu podľa týchto právnych ustanovení:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grécko

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“ podľa zákona č. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Španielsko

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Iné subjekty pôsobiace podľa „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos“ a príslušných vykonávacích predpisov

Francúzsko

 Subjekty zodpovedné za prieskum a ťažbu ropy alebo plynu podľa code minier a príslušných vykonávacích predpisov, najmä Décret no 95-427 z 19. apríla 1995 a Décret no 2006-648 z 2. júna 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Taliansko

Subjekty, ktorým bolo udelené oprávnenie, povolenie, licencia alebo koncesia na prieskum alebo ťažbu ropy a plynu, alebo na skladovanie zemného plynu pod zemou podľa týchto právnych ustanovení:

 zákon č. 136 z 10. februára 1953

 zákon č. 6 z 11. januára 1957 zmenený a doplnený zákonom č. 613 z 21. júla 1967

 zákon č. 9 z 9. januára 1991

 legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996

 zákon č. 170 z 26. apríla 1974 zmenený a doplnený legislatívnym výnosom č. 164 z 23. mája 2000

Cyprus

Lotyšsko

Všetky spoločnosti, ktoré získali príslušné povolenie a začali prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu

Litva

 Akciová spoločnosť „Geonafta“

 Litovsko-dánska spoločnosť s ručením obmedzeným „Minijos nafta“

 Litovsko-švédska akciová spoločnosť „Genčių nafta“

 Spoločnosť s ručením obmedzeným „Geobaltic“

 Spoločnosť s ručením obmedzeným „Manifoldas“

 Iné subjekty pôsobiace v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) v odvetviach prieskumu a ťažby ropy alebo plynu v súlade so zákonom o nerastnom bohatstve Litovskej republiky (Úradný vestník č. 53 – 1582, 1995; č. 35 – 1164, 2001)

Luxembursko

Maďarsko

 Subjekty vykonávajúce prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu na základe oprávnenia alebo koncesie podľa 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 Petroleum (Production) Act (Cap. 156) a sekundárne právne predpisy vydané na základe tohto zákona a Continental Shelf Act (Cap. 194) a sekundárne právne predpisy vydané na základe tohto zákona

Holandsko

 Subjekty podľa Mijnbouwwet (1. januára 2003)

Rakúsko

 Subjekty oprávnené vykonávať prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999 v znení zmien a doplnení

Poľsko

Subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti prieskumu alebo ťažby plynu, ropy alebo ich prirodzených derivátov, hnedého uhlia, čierneho uhlia alebo iných tuhých palív na základe ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, medzi ktoré patrí:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalsko

Subjekty s oprávnením, povolením alebo koncesnou zmluvou na prieskum a ťažbu ropy a plynu podľa:

 Decreto-Lei no 109/94 z 26. apríla 1994; Declaração de rectificação no 64/94 z 31. mája 1994 a Portaria no 790/94 z 5. septembra 1994

 Despacho no 82/94 z 24. augusta 1994 a Despacho Conjunto no A-87/94-XII zo 17. januára 1994

 Aviso, D. R. III, no 167 z 21. júla 1994 a Aviso, DR III no 60 z 12. marca 2002

Rumunsko

 Societatea Națională „Romgaz“ S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovinsko

Subjekty pôsobiace v oblasti vyhľadávania a ťažby ropy podľa Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovensko

 Subjekty, ktoré ťažia plyn na základe povolenia udeleného podľa zákona č. 656/2004 Z. z.

 Subjekty, ktoré vykonávajú geologický prieskum ložísk ropy alebo ťažbu ropy na základe banského oprávnenia udeleného podľa zákona č. 51/1988 Z. z. v znení zákonov č. 499/1991 Z. z., č. 154/1995 Z. z., č. 58/1998 Z. z., č. 533/2004 Z. z. a podľa zákona č. 214/2002 Z. z.

Fínsko

Švédsko

Subjekty s koncesiou na prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa minerallagen (1991:45) alebo ktorým bolo udelené oprávnenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Spojené kráľovstvo

 Osoba pôsobiaca na základe povolenia udeleného alebo s účinkom, ako keby bolo udelené, na základe Petroleum Act z roku 1998

 Osoba s povolením podľa Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) z roku 1964

c)    Prieskum a ťažba uhlia a iných tuhých palív

Belgicko

Bulharsko

Subjekty vykonávajúce prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) alebo Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.36/02.5.2006):

 „Балкан МК“ – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД

 „Въглища Перник“ – ООД

 „Геология и геотехника“ – ООД

 „Елшица-99“ – АД

 „Енемона“ – АД

 „Карбон Инвест“ – ООД

 „Каусто-голд“ – АД

 „Мес Ко ММ5“ – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000“ – АД

 „Мина Бели брег“ – АД

 „Мина Открит въгледобив“ – АД

 „Мина Станянци“ – АД

 „Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД

 „Мина Чукурово“ – АД

 „Мининвест“ – ООД

 „Мини Марица-изток“ – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик“ – АД

 „Рекоул“ – АД

 „Руен Холдинг“ – АД

 „Фундаментал“ – ЕООД

Česká republika

Všetci obstarávatelia pôsobiaci v príslušných odvetviach, ktorí využívajú určitú zemepisnú oblasť na účely prieskumu alebo ťažby uhlia alebo iných tuhých palív (ktoré sa spravujú podľa oddielu 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení)

napríklad:

 Czech Coal Services a. s.

 OKD, a. s.

 Severočeské doly a. s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

 Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa konsolidovaného zákona č. 784 z 21. júna 2007

Nemecko

 Podniky podľa Bundesberggesetz z 13. augusta 1980 v znení posledných zmien a doplnení z 9. decembra 2006

Estónsko

 AS Eesti Põlevkivi

Írsko

 Bord na Mona plc. zriadená a pôsobiaca podľa Turf Development Act z rokov 1946 až 1998

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, ktorá vykonáva prieskum a ťažbu uhlia a iných tuhých palív podľa banského zákonníka z roku 1973, ako bol zmenený a doplnený zákonom z 27. apríla 1976

Španielsko

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Iné subjekty pôsobiace podľa „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas“ a príslušných vykonávacích predpisov

Francúzsko

 Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa code minier a vykonávacích predpisov k tomuto zákonníku, najmä Décret no 95-427 z 19. apríla 1995 a Décret no 2006-648 z 2. júna 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Taliansko

 Carbosulcis S.p.A.

Cyprus

Lotyšsko

Litva

 Subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) a subjekty pôsobiace v odvetviach prieskumu a ťažby uhlia a iných tuhých palív v súlade so zákonom o nerastnom bohatstve Litovskej republiky (Úradný vestník č. 63 – 1582, 1995; č. 35 – 1164, 2001)

Luxembursko

Maďarsko

 Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív na základe oprávnenia alebo koncesie podľa 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Holandsko

 Subjekty podľa Mijnbouwwet (1. januára 2003)

Rakúsko

 Subjekty oprávnené vykonávať prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999, v znení zmien a doplnení

Poľsko

Subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti prieskumu alebo ťažby plynu, ropy alebo ich prirodzených derivátov, hnedého uhlia, čierneho uhlia alebo iných tuhých palív na základe ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, medzi ktoré patrí:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel „Bogdanka“ S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugalsko

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, podľa Decretos-Lei no 90/90 a no 87/90, obidva zo 16. marca 1990

Rumunsko

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovinsko

Subjekty pôsobiace v oblasti prieskumu a ťažby uhlia podľa Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovensko

Subjekty, ktoré vykonávajú geologický prieskum ložísk uhlia alebo ťažbu uhlia na základe povolenia banskej činnosti udeleného podľa zákona č. 51/1988 Z. z. v znení zákonov č. 499/1991 Z. z., č. 154/1995 Z. z., č. 58/1998 Z. z. a č. 533/2004 Z. z. a podľa zákona č. 214/2002 Z. z.

Fínsko

Subjekty so špeciálnou koncesiou na prieskum alebo ťažbu tuhých palív podľa laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švédsko

Subjekty s koncesiou na prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív na základe koncesie podľa minerallagen (1991:45) alebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter alebo ktorým bolo udelené oprávnenie podľa lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Spojené kráľovstvo

 Každý hospodársky subjekt, ktorý má povolenie (v zmysle Coal Industry Act z roku 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Severné Írsko)

 Osoba pôsobiaca na základe povolenia na prieskum, banského prenájmu, banskej licencie alebo povolenia banskej činnosti podľa vymedzenia v oddiele 57 ods. 1 Mineral Development Act (Northern Ireland) z roku 1969

▼B

Príloha III B – Švajčiarsko

a)   Doprava alebo distribúcia plynu alebo tepla

Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce plyn podľa článku 2 „Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux“ zo 4. októbra 1963

Subjekty dopravujúce alebo distribuujúce teplo na základe kantonálnej koncesie

Napríklad: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

b)   Vyhľadávanie a ťažba ropy alebo plynu

Subjekty vyhľadávajúce alebo ťažiace ropu alebo plyn v súlade s „Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie“ z 24. septembra 1955

Napríklad: Seag AG

c)   Vyhľadávanie a ťažba uhlia alebo iných tuhých palív

Žiadne subjekty vo Švajčiarsku.

PRÍLOHA IV

(podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm. f) a ods. 5 dohody)

SÚKROMNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA

▼M1

Príloha IV A – Únia

a)    Výroba, doprava alebo distribúcia pitnej vody

Belgicko

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulharsko

 „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

 „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна

 „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград

 „ВИК“ – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца

 „В И К“ – ООД, Габрово

 „В И К“ – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник

 „В И К“ – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе

 „Екопроект-С“ ООД, Русе

 „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов

 „Бяла“ – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра

 „В и К“ – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода“ – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София

 „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол

Česká republika

Všetci obstarávatelia, ktorí poskytujú služby v odvetví vodného hospodárstva podľa oddielu 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách

napríklad:

 Veolia Voda Česká Republika, a. s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 Severočeská vodárenská společnost a. s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Dánsko

 Subjekty, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou, ako sa ustanovuje v § 3 ods. 3 lov om vandforsyning m.v., pozri konsolidovaný zákon č. 71 zo 17. januára 2007

Nemecko

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Eigenbetriebsverordnungen alebo Eigenbetriebsgesetze spolkových krajín (komunálne podniky)

 Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit spolkových krajín

 Subjekty, ktoré vyrábajú vodu podľa Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z 12. februára 1991 v znení posledných zmien a doplnení z 15. mája 2002

 Spoločnosti vo verejnom vlastníctve, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Kommunalgesetze, najmä Gemeindeverordnungen spolkových krajín

 Podniky zriadené podľa Aktiengesetz zo 6. septembra 1965 v znení posledných zmien a doplnení z 5. januára 2007 alebo GmbH-Gesetz z 20. apríla 1892 v znení posledných zmien a doplnení z 10. novembra 2006, alebo s právnym postavením Kommanditgesellschaft (komanditnej spoločnosti), ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu na základe osobitnej zmluvy s regionálnymi alebo miestnymi orgánmi

Estónsko

Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Írsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú produkciu alebo distribúciu vody podľa Local Government [Sanitary Services] Act 1878 až 1964

Grécko

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ alebo „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Právne postavenie spoločnosti sa riadi ustanoveniami konsolidovaného zákona č. 2190/1920, zákona č. 2414/1996 a ďalej ustanoveniami zákona č. 1068/80 a zákonom č. 2744/1999

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“), ktorá sa spravuje ustanoveniami zákona č. 2937/2001 (Úradný vestník Grécka 169 A‘) a zákona č. 2651/1998 (Úradný vestník Grécka 248 A‘)

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), ktorý pôsobí podľa zákona č. 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“ (mestské vodovody a kanalizácie), ktoré zabezpečujú produkciu a distribúciu vody podľa zákona č. 1069/80 z 23. augusta 1980

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (združenia miest a obcí, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou), ktorá pôsobí podľa prezidentského výnosu č. 410/1995, v súlade s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες“ (mestá, obce a komunity), ktoré pôsobia podľa prezidentského výnosu č. 410/1995, v súlade s Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Španielsko

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Iné verejné subjekty, ktoré sú súčasťou „Comunidades Autónomas“ alebo „Corporaciones locales“ alebo od nich závisia a pôsobia v oblasti distribúcie pitnej vody

 Iné súkromné subjekty s osobitnými alebo výlučnými právami, ktoré im udelili „Corporaciones locales“ v oblasti distribúcie pitnej vody

Francúzsko

Regionálne alebo miestne orgány a verejné miestne inštitúcie, ktoré produkujú alebo distribuujú pitnú vodu:

 Régies des eaux (napríklad régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Subjekty prepravujúce, dodávajúce a produkujúce vodu (napr. syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Taliansko

 Subjekty, ktoré zabezpečujú jednotlivé stupne distribúcie vody a ktoré sa riadia konsolidovaným znením zákonov o priamom prevzatí kontroly nad verejnými službami miestnymi orgánmi a provinciami, schváleným v Regio Decreto No 2578 z 15. októbra 1925 a v D.P.R. No 902 zo 4. októbra 1986 a v legislatívnom výnose č. 267 z 18. augusta 2000, ktorým sa ustanovuje konsolidované znenie zákonov o štruktúre miestnych orgánov, s osobitným odkazom na články 112 a 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo č. 141 z 11. mája 1999)

 Ente acquedotti siciliani zriadený podľa Legge Regionale č. 2/2 zo 4. septembra 1979 a Legge Regionale č. 81 z 9. augusta 1980, zrušený Legge Regionale č. 9 z 31. mája 2004 (čl. 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature zriadená podľa zákona č. 9 z 5. júla 1963, ktorá sa stala ESAF S.p.A. v roku 2003 – a následne sa zlúčila s ABBANOA S.p.A. ESAF zanikla 29.7.2005 a bola zrušená Legge Regionale č. 7 z 21. apríla 2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Cyprus

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, ktoré zabezpečujú distribúciu pitnej vody v mestských a iných oblastiach podľa περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Lotyšsko

 SIA „Rīgas ūdens“ a iné verejnoprávne a súkromnoprávne subjekty, ktoré produkujú, prepravujú a distribuujú pitnú vodu do pevnej siete a ktoré uskutočňujú nákup v súlade so zákonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Litva

 Subjekty v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) a vykonávajúce produkciu, prepravu alebo distribúciu pitnej vody v súlade so zákonom o pitnej vode a hospodárení s odpadovými vodami Litovskej republiky (Úradný vestník č. 82 – 3260, 2006)

Luxembursko

 Oddelenia miestnych orgánov zodpovedné za distribúciu vody

 Združenia miestnych orgánov, ktoré produkujú alebo distribuujú vodu, zriadené podľa loi concernant la création des syndicats de communes z 23. februára 2001 zmeneného a doplneného zákonom z 23. decembra 1958 a zákonom z 29. júla 1981 a podľa loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre z 31. júla 1962

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Maďarsko

 Subjekty, ktoré produkujú, prepravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Holandsko

Subjekty, ktoré produkujú alebo distribuujú vodu podľa Waterleidingwet

Rakúsko

Miestne orgány a združenia miestnych orgánov, ktoré produkujú, prepravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa Wasserversorgungsgesetze deviatich spolkových krajín (Länder)

Poľsko

Vodárne a kanalizácie v zmysle ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v oblasti poskytovania služieb širokej verejnosti v oblasti zásobovania vodou alebo odvádzania odpadových vôd, medzi ktoré patrí:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalsko

 Interkomunálne systémy – podniky, pri ktorých väčšinu akcií vlastní štát alebo iné verejné subjekty, a súkromné podniky podľa Decreto-Lei No 379/93 z 5. novembra 1993 zmeneného a doplneného Decreto-Lei No 176/99 z 25. októbra 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 z 29. októbra 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 z 23. mája 2003. Priama správa štátom je prípustná

 Komunálne systémy – miestne orgány, združenia miestnych orgánov, útvary miestnych orgánov, podniky, pri ktorých je všetok kapitál alebo väščina kapitálu vo verejnom vlastníctve, alebo súkromné podniky podľa Lei 53-F/2006 z 29. decembra 2006 a podľa Decreto-Lei No 379/93 z 5. novembra 1993 zmeneného a doplneného Decreto-Lei No 176/99 z 25. októbra 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 z 29. októbra 1999 a Decreto-Lei No 103/2003 z 23. mája 2003

Rumunsko

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (útvary miestnych orgánov a spoločností, ktoré produkujú, prepravujú a distribuujú vodu), napríklad:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovinsko

Subjekty zabezpečujúce produkciu, prepravu alebo distribúciu pitnej vody v súlade so zákonom o koncesiách podľa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a v súlade s rozhodnutiami miestnych orgánov:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik – Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovensko

 Subjekty, ktoré prevádzkujú verejné vodovody v súvislosti s produkciou alebo prepravou a distribúciou pitnej vody verejnosti na základe obchodného povolenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov udeleného podľa zákona č. 442/2002 Z. z. zmeneného a doplneného zákonmi č. 525/2003 Z. z., č. 364/2004 Z. z., č. 587/2004 Z. z. a č. 230/2005 Z. z.

 Subjekty, ktoré prevádzkujú vodohospodárske podniky podľa podmienok uvedených v zákone č. 364/2004 Z. z. v znení zákonov č. 587/2004 Z. z. a č. 230/2005 Z. z, na základe povolenia udeleného podľa zákona č. 135/1994 Z. z. v znení zákonov č. 52/1982 Z. z., č. 595/1990 Z. z., č. 128/1991 Z. z., č. 238/1993 Z. z., č. 416/2001 Z. z., č. 533/2001 Z. z. a zároveň zabezpečujú prepravu alebo distribúciu pitnej vody verejnosti podľa zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákonov č. 525/2003 Z. z., č. 364/2004 Z. z., č. 587/2004 Z. z. a č. 230/2005 Z. z.

napríklad:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Fínsko

 Orgány zabezpečujúce dodávku vody podľa oddielu 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Švédsko

Miestne orgány a mestské spoločnosti, ktoré produkujú, prepravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Spojené kráľovstvo

 Spoločnosť vymenovaná za water undertaker (vodárenská spoločnosť) alebo za sewerage undertaker (kanalizačná spoločnosť) podľa Water Industry Act z roku 1991

 Orgán pre odvetvie vodného hospodárstva a odpadových vôd zriadený podľa oddielu 62 Local Government etc (Scotland) Act z roku 1994

 The Department for Regional Development (Severné Írsko)

b)    Výroba, doprava alebo distribúcia elektrickej energie

Belgicko

 Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulharsko

Subjekty, ktoré majú povolenie koncového dodávateľa na výrobu, prepravu a distribúciu plynu a zásobovanie verejnosti plynom podľa článku 39 ods. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци“ АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Česká republika

Všetci obstarávatelia, ktorí poskytujú služby v odvetví energetiky podľa oddielu 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zakázkách v znení zmien a doplnení

napríklad:

 ČEPS, a. s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a. s.

 PREdistribuce, a. s.

 Plzeňská energetika a. s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Dánsko

 Subjekty, ktoré vyrábajú elektrickú energiu na základe povolenia podľa § 10 lov om elforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 1115 z 8. novembra 2006

 Subjekty, ktoré prepravujú elektrickú energiu na základe povolenia podľa § 19 lov om elforsyning, pozri konsolidovaný zákon č. 1115 z 8. novembra 2006

 Energinet Danmark alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sú v úplnom vlastníctve spoločnosti Energinet Danmark, podľa lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, pozri zákon č. 1384 z 20. decembra 2004

Nemecko

Miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia verejnoprávnych inštitúcií, alebo štátne podniky, ktoré dodávajú energiu iným podnikom alebo ktoré prevádzkujú sieť na zásobovanie energiou, alebo majú na základe vlastníctva právo disponovať so sieťou na zásobovanie energiou podľa článku 3 ods. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z 24. apríla 1998 v znení posledných zmien a doplnení z 9. decembra 2006

Estónsko

Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Írsko

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE – zásobovanie elektrickou energiou]

 Synergen Ltd. [výroba elektrickej energie]

 Viridian Energy Supply Ltd. [zásobovanie elektrickou energiou]

 Huntstown Power Ltd. [výroba elektrickej energie]

 Bord Gáis Éireann [zásobovanie elektrickou energiou]

 Zásobovatelia a výrobcovia elektrickej energie, ktorí získali povolenie podľa zákona Electricity Regulation Act z roku 1999

 EirGrid plc

Grécko

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“ zriadená podľa zákona č. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ, ktorá pôsobí v súlade so zákonom č. 2773/1999 a prezidentským výnosom č. 333/1999

Španielsko

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Iné subjekty, ktoré sa zaoberajú výrobou, prepravou alebo distribúciou elektrickej energie podľa „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico“ a príslušných vykonávacích právnych predpisov

Francúzsko

 Électricité de France, zriadená a prevádzkovaná podľa loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnení

 RTE, ktorý riadi sieť prepravy elektrickej energie

 Subjekty, ktoré zabezpečujú distribúciu elektrickej energie, uvedené v článku 23 loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnení (distribučné spoločnosti vo verejno-súkromnom vlastníctve, správy alebo podobné útvary regionálnych alebo miestnych orgánov) (napríklad Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Taliansko

 Spoločnosti v Gruppo Enel, ktoré majú oprávnenie na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie v zmysle Decreto Legislativo č. 79 zo 16. marca 1999 v znení ďalších zmien a doplnení

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Iné podniky pôsobiace na základe koncesie podľa Decreto Legislativo č. 79 zo 16. marca 1999

Cyprus

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου zriadený περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς zriadený v súlade s článkom 57 Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Iné osoby, subjekty alebo podniky, ktoré prevádzkujú činnosť uvedenú v článku 3 smernice 2004/17/ES a ktoré fungujú na základe povolenia udeleného v zmysle článku 34 περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Lotyšsko

 AS „Latvenergo“

 AS „Augstsprieguma tīkls“

 AS „Sadales tīkls“ a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie a ktoré uskutočňujú nákupy v súlade so zákonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Litva

 Štátna atómová elektráreň Ignalina

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST“

 Iné subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006), ktoré zabezpečujú výrobu, prepravu alebo distribúciu elektrickej energie podľa zákona o elektroenergetike Litovskej republiky (Úradný vestník č. 66 – 1984, 2000; č. 107 – 3964, 2004) a zákona o jadrovej energii Litovskej republiky (Úradný vestník č. 119 – 2771, 1996)

Luxembursko

 Spoločnosť Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), ktorá zabezpečuje výrobu alebo distribúciu elektrickej energie podľa convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg z 11. novembra 1927 schválenej zákonom zo 4. januára 1928

 Miestne orgány zodpovedné za prepravu alebo distribúciu elektrickej energie

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Maďarsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, prepravu alebo distribúciu elektrickej energie podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Holandsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú distribúciu elektrickej energie na základe povolenia (vergunning) udeleného provinčnými orgánmi podľa Provinciewet.

napríklad:

 Essent

 Nuon

Rakúsko

Subjekty prevádzkujúce prenosovú alebo distribučnú sieť podľa Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 v znení zmien a doplnení alebo podľa Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze deviatich Länder

Poľsko

Energetické spoločnosti v zmysle ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, medzi ktoré patrí:

 BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice“ S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o. Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalsko

1.   Výroba elektrickej energie

Subjekty, ktoré vyrábajú elektrickú energiu podľa týchto právnych predpisov:

 Decreto-Lei no 29/2006 z 15. februára 2006, que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei no 172/2006 z 23. augusta 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Subjekty, ktoré vyrábajú elektrickú energiu v rámci osobitného režimu podľa Decreto-Lei no 189/88 z 27. mája 1988 zmeneného a doplneného Decretos-Lei no 168/99 z 18. mája 1999, no 313/95 z 24. novembra 1995, no 538/99 z 13. decembra 1999, no 312/2001 a no 313/2001, obidva z 10. decembra 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001 z 29. decembra 2001, Decreto-Lei no 68/2002 z 25. marca 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005 zo 16. februára 2005, Decreto-Lei no 225/2007 z 31. mája 2007 a Decreto-Lei no 363/2007 z 2. novembra 2007

2.   Preprava elektrickej energie:

Subjekty, ktoré prepravujú elektrickú energiu podľa:

 Decreto-Lei no 29/2006 z 15. februára 2006 a Decreto-lei no 172/2006 z 23. augusta 2006

3.   Distribúcia elektrickej energie:

 Subjekty, ktoré distribuujú elektrickú energiu podľa Decreto-Lei no 29/2006 z 15. februára 2006 a Decreto-lei no 172/2006 z 23. augusta 2006

 Subjekty, ktoré distribuujú elektrickú energiu podľa Decreto-Lei no 184/95 z 27. júla 1995 zmeneného a doplneného Decreto-Lei no 56/97 zo 14. marca 1997 a Decreto-Lei no 344-B/82 z 1. septembra 1982 zmeneného a doplneného Decreto-Lei no 297/86 z 19. septembra 1986, Decreto-Lei no 341/90 z 30. októbra 1990 a Decreto-Lei no 17/92 z 5. februára 1992

Rumunsko

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica“ S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

 Societatea Comercială Electrica S.A. București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovinsko

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, prepravu alebo distribúciu elektrickej energie podľa Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovensko

Subjekty, ktoré na základe povolenia zabezpečujú výrobu elektrickej energie, prepravu elektrickej energie prenosovou sústavou, distribúciu a zásobovanie verejnosti elektrickou energiou prostredníctvom distribučných sietí podľa zákona č. 656/2004 Z. z.

napríklad:

 Slovenské elektrárne, a. s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 Západoslovenská energetika, a. s.

 Stredoslovenská energetika, a. s.

 Východoslovenská energetika, a. s.

Fínsko

Verejné alebo iné subjekty, ktoré prevádzkujú systémy prenosových a distribučných sietí elektrickej energie na základe povolenia podľa sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) and pursuant to the laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švédsko

Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú elektrickú energiu na základe koncesie podľa ellagen (1997:857)

Spojené kráľovstvo

 Osoba, ktorá má povolenie podľa oddielu 6 zákona o elektroenergetike (Electricity Act) z roku 1989

 Osoba, ktorá má povolenie podľa článku 10 ods. 1 Electricity (Northern Ireland) Order z roku 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Obstarávatelia v oblasti dopravy mestskou železnicou, električkami, automatizovanými systémami, trolejbusmi, autobusmi alebo lanovými dráhami

Belgicko

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Súkromné spoločnosti majúce osobitné alebo výlučné práva

Bulharsko

 „Метрополитен“ ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Česká republika

Všetci obstarávatelia pôsobiaci v príslušných odvetviach, ktorí poskytujú služby v oblasti mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy, ako sa vymedzuje v oddiele 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení

napríklad:

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Dopravní podnik Ostrava a. s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Dánsko

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnosti v oblasti autobusovej dopravy (bežné pravidelné služby) na základe oprávnenia podľa lov om buskørsel, pozri konsolidovaný zákon č. 107 z 19. februára 2003

 Metroselskabet I/S

Nemecko

Podniky, ktoré poskytujú služby verejnosti v oblasti dopravy na krátke vzdialenosti na základe oprávnenia podľa Personenbeförderungsgesetz z 21. marca 1961 v znení posledných zmien a doplnení z 31. októbra 2006

Estónsko

Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Írsko

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Subjekty, ktoré poskytujú verejnosti dopravné služby podľa Road Transport Act z roku 1932 v znení zmien a doplnení

Grécko

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), zriadená a pôsobiaca podľa legislatívneho výnosu č. 768/1970 (Α'273), zákona č. 588/1977 (Α'148) a zákona č. 2669/1998 (Α'283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Electric Railways), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 352/1976 (Α'147) a 2669/1998 (Α'283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) (Athens Urban Transport Organization S.A), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“) (Company of Thermal Buses S.A.), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), zriadená a pôsobiaca podľa zákona č. 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), zriadená a pôsobiaca podľa výnosu č. 3721/1957, legislatívneho výnosu č. 716/1970 a zákonov č. 866/79 a 2898/2001 (Α'71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), pôsobiaca podľa zákona č. 2963/2001 (Α'268)

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, inak známe ako „ΡΟΔΑ“ a „ΔΕΑΣ ΚΩ“, pôsobiace podľa zákona č. 2963/2001 (Α'268)

Španielsko

Subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti verejnej mestskej dopravy podľa „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local“ a prípadne podľa príslušných regionálnych právnych predpisov

Subjekty poskytujúce služby v oblasti autobusovej dopravy podľa prechodného ustanovenia číslo tri „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres“

napríklad:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Francúzsko

 Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa článku 7-II loi d’orientation des transports intérieurs no° 82-1153 z 30. decembra 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a iné subjekty poskytujúce dopravné služby na základe oprávnenia, ktoré im udelil Syndicat des transports d’Ile-de-France podľa Ordonnance no° 59-151 zo 7. januára 1959 v znení zmien a doplnení a vykonávacích predpisov k tomuto nariadeniu, ktorými sa upravuje organizácia osobnej dopravy v regióne Ile-de-France

 Réseau ferré de France, štátna spoločnosť zriadená podľa zákona č. 97 – 135 z 13. februára 1997

 Regionálne alebo miestne orgány alebo skupiny regionálnych alebo miestnych orgánov s organizačnými právomocami pre oblasť dopravy (napríklad Communauté urbaine de Lyon)

Taliansko

Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby v oblasti verejnej dráhovej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy alebo spravujú príslušnú infraštruktúru na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni

napríklad:

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby v oblasti verejnej dopravy na základe oprávnenia podľa Decreto, ktorý vydalo Ministro dei Trasporti No 316 dňa 1. decembra 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú verejnosti dopravné služby podľa článku 1 ods. 4 alebo ods. 15 Regio Decreto No 2578 z 15. októbra 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú verejnosti dopravné služby podľa Decreto Legislativo No 422 z 19. novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, na základe podmienok článku 4 ods. 4 Legge No 59 z 15. marca 1997 – zmeneného a doplneného Decreto Legislativo No 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 Legge No 166 z 1. augusta 2002

 Subjekty, spoločnosti a podniky poskytujúce služby verejnej dopravy podľa článku 113 konsolidovaného znenia zákonov o štruktúre miestnych orgánov schváleného Legge No 267 z 18. augusta 2000 zmeneného a doplneného článkom 35 Legge No 448 z 28. decembra 2001

 Subjekty, spoločnosti a podniky pôsobiace na základe koncesie podľa článku 242 alebo 256 Regio Decreto No 1447 z 9. mája 1912, ktorým sa schvaľuje konsolidované znenie zákonov o le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Subjekty, spoločnosti, podniky a miestne orgány pôsobiace na základe koncesie podľa článku 4 Legge No 410 zo 4. júna 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Subjekty, spoločnosti a podniky pôsobiace na základe koncesie podľa článku 14 Legge No 1221 z 2. augusta 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cyprus

Lotyšsko

SIA „Rīgas satiksme“ a iné subjekty spravované verejným alebo súkromným právom, ktoré poskytujú služby v oblasti osobnej autobusovej, trolejbusovej a/alebo električkovej dopravy aspoň v týchto mestách: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne a Ventspils

Litva

 Akcinė bendrovė „Autrolis“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

 Iné subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) v oblasti mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy v súlade s Pravidlami cestnej prepravy Litovskej republiky (Úradný vestník č. 119 – 2772, 1996)

Luxembursko

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

 Podniky autobusovej dopravy pôsobiace na základe règlement grand-ducal z 27. septembra 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Maďarsko

Subjekty poskytujúce služby v oblasti pravidelnej miestnej a diaľkovej autobusovej dopravy podľa článkov 162 a 163 právnych predpisov 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Subjekty zabezpečujúce vnútroštátnu verejnú osobnú železničnú dopravu podľa článkov 162 a 163 právnych predpisov 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Holandsko

Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa kapitoly II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer, napríklad:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Rakúsko

Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957 v znení zmien a doplnení alebo podľa Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I č. 203/1999 v znení zmien a doplnení

Poľsko

Subjekty poskytujúce služby verejnej železničnej dopravy, ktoré pôsobia na základe koncesie udelenej v súlade s ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Subjekty poskytujúce širokej verejnosti služby v oblasti mestskej autobusovej dopravy, ktoré pôsobia na základe oprávnenia v súlade s ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a subjekty poskytujúce širokej verejnosti služby v oblasti mestskej autobusovej dopravy, medzi ktoré patrí:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalsko

 Metropolitano de Lisboa, E.P., podľa Decreto-Lei No 439/78 z 30. decembra 1978

 Miestne orgány, útvary miestnych orgánov a podniky miestnych orgánov podľa Lei No 58/98 z 18. augusta 1998, ktoré poskytujú dopravné služby podľa Lei No 159/99 zo 14. septembra 1999

 Verejné orgány a verejné podniky, ktoré poskytujú služby v oblasti železničnej dopravy podľa Lei No 10/90 zo 17. marca 1990

 Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 z 31. decembra 1948)

 Subjekty poskytujúce služby verejnej dopravy podľa Lei No 688/73 z 21. decembra 1973

 Subjekty poskytujúce služby verejnej dopravy podľa Decreto-Lei No 38144 z 31. decembra 1950

 Metro do Porto, S.A., podľa Decreto-Lei No 394-A/98 z 15. decembra 1998 zmeneného a doplneného Decreto-Lei No 261/2001 z 26. septembra 2001

 Normetro, S.A., podľa Decreto-Lei No 394-A/98 z 15. decembra 1998 zmeneného a doplneného Decreto-Lei No 261/2001 z 26. septembra 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podľa Decreto-Lei No 24/95 z 8. februára 1995

 Metro do Mondego, S.A., podľa Decreto-Lei No 10/2002 z 24. januára 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., podľa Decreto-Lei No 337/99 z 24. augusta 1999

 Miestne orgány a podniky miestnych orgánov poskytujúce dopravné služby podľa Lei No 159/99 zo 14. septembra 1999

Rumunsko

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovinsko

Spoločnosti zabezpečujúce mestskú verejnú autobusovú dopravu podľa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovensko

 Dopravcovia prevádzkujúci verejnú osobnú dopravu na električkovej, trolejbusovej, špeciálnej alebo lanovej dráhe na základe povolenia podľa článku 23 zákona č. 164/1996 Z. z. v znení zákonov č. 58/1997 Z. z., č. 260/2001 Z. z., č. 416/2001 Z. z. a č. 114/2004 Z. z.

 Dopravcovia prevádzkujúci vnútroštátne pravidelné autobusové dopravné služby pre verejnosť na území Slovenskej republiky, na časti územia iného štátu alebo na osobitnej časti územia Slovenskej republiky na základe povolenia na vykonávanie služieb autobusovej dopravy a na základe dopravnej licencie na určenú trasu, udelenej na základe zákona č. 168/1996 Z. z. v znení zákonov č. 386/1996 Z. z., č. 58/1997 Z. z., č. 340/2000 Z. z., č. 416/2001 Z. z., č. 506/2002 Z. z., č. 534/2003 Z. z. a č. 114/2004 Z. z.

napríklad:

 Dopravný podnik Bratislava, a. s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Fínsko

Subjekty poskytujúce služby pravidelnej autobusovej dopravy na základe povolenia podľa joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) a orgány mestskej alebo regionálnej dopravy a verejné podniky poskytujúce služby verejnej autobusovej a železničnej dopravy alebo služby podzemnej železnice alebo starajúce sa o údržbu siete na účely poskytovania takýchto dopravných služieb

Švédsko

Subjekty poskytujúce služby mestskej železničnej alebo električkovej dopravy podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Verejné alebo súkromné subjekty poskytujúce služby trolejbusovej alebo autobusovej dopravy podľa lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik a yrkestrafiklagen (1998:490)

Spojené kráľovstvo

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Dcérska spoločnosť spoločnosti Transport for London v zmysle oddielu 424 ods. 1 Greater London Authority Act z roku 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Osoba, ktorá poskytuje miestne služby v Londýne, ako sa vymedzuje v oddiele 179 ods. 1 Greater London Authority Act z roku 1999 (služby autobusovej dopravy) na základe dohody uzavretej spoločnosťou Transport for London podľa článku 156 ods. 2 uvedeného zákona alebo na základe dohody dcérskej dopravnej spoločnosti, ako sa vymedzuje v článku 169 uvedeného zákona

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Osoba, ktorá vlastní povolenie na vykonávanie služieb cestnej dopravy podľa článku 4 ods. 1 Transport Act (Northern Ireland) z roku 1967, ktoré ju oprávňuje poskytovať pravidelné služby v zmysle uvedeného povolenia

d)    Obstarávatelia v oblasti zariadení letísk

Belgicko

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulharsko

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Prevádzkovatelia civilných letísk určených na verejné použitie, o ktorých rozhodla Rada ministrov v súlade s článkom 43 ods. 3 Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

 „Летище София“ ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горна Оряховица“ ЕАД

Česká republika

Všetci obstarávatelia pôsobiaci v príslušných odvetviach, ktorí využívajú určitú zemepisnú oblasť na účely poskytovania a prevádzkovania letísk (ako sa vymedzuje v oddiele 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení)

napríklad:

 Letiště Karlovy Vary s. r. o.

 Letiště Ostrava, a. s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Dánsko

 Letiská prevádzkované na základe oprávnenia podľa § 55 ods. 1 lov om luftfart, pozri konsolidovaný zákon č. 731 z 21. júna 2007

Nemecko

 Letiská, ako sa vymedzujú v článku 38 ods. 2 pododseku 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z 19. júna 1964 v znení posledných zmien a doplnení z 5. januára 2007

Estónsko

Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.02.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Írsko

 Letiská v Dubline, Corku a Shannone riadené Aer RiantaIrish Airports

 Letiská, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe public use licence [udeleného podľa Irish Aviation Authority Act z roku 1993 zmeneného a doplneného Air Navigation and Transport (Amendment) Act z roku 1998] a ktoré poskytujú pravidelné letecké služby osobnej, poštovej alebo nákladnej leteckej dopravy

Grécko

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“) vykonávajúce svoju činnosť na základe legislatívneho výnosu č. 714/70 zmeneného a doplneného zákonom č. 1340/83; organizačná štruktúra spoločnosti je stanovená prezidentským výnosom č. 56/89 v znení nasledujúcich zmien a doplnení

 Spoločnosť „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ v Spate vykonávajúca svoju činnosť na základe legislatívneho výnosu č. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας »Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.« έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“)

 „Φορείς Διαχείρισης“ v súlade s prezidentským výnosom č. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Grécky úradný vestník Α 137)

Španielsko

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francúzsko

 Letiská prevádzkované spoločnosťami v štátnom vlastníctve podľa článkov L.251-1, L.260-1 a L.270-1 code de l’aviation civile

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe koncesie udelenej štátom podľa článku R.223-2 code de l’aviation civile

 Letiská vykonávajúce svoju činnosť na základe arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Letiská zriadené verejným orgánom, na ktoré sa vzťahuje dohovor ustanovený v článku L.221-1 code de l’aviation civile

Letiská, ktorých vlastníctvo sa prenieslo na regionálne alebo miestne orgány alebo na skupinu takýchto orgánov podľa Loi no 2004-809 z 13. augusta 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a najmä podľa článku 28 tohto zákona:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Civilné letiská v štátnom vlastníctve, ktorých správa bola postúpená chambre de commerce et d’industrie (článok 7 Loi no 2005-357 z 21. apríla 2005 relative aux aéroports a Décret no 2007-444 z 23. februára 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Iné civilné letiská v štátnom vlastníctve, ktoré boli vylúčené z prevodu na regionálne a miestne orgány podľa Décret no 2005-1070 z 24. augusta 2005 v znení zmien a doplnení:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 z 20. apríla 2005 a Décret no 2005-828 z 20. júla 2005)

Taliansko

 Od 1. januára 1996 Decreto Legislativo No 497 z 25. novembra 1995, relativo alla trasformazione dell‘Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, niekoľkokrát obnovený a následne zmenený na zákon, Legge No 665 z 21. decembra 1996 s konečnou platnosťou ustanovil transformáciu tohto subjektu na akciovú spoločnosť (S.p.A) s platnosťou od 1. januára 2001

 Riadiace subjekty zriadené podľa osobitných zákonov

 Subjekty, ktoré prevádzkujú letiskové zariadenia na základe koncesie udelenej podľa článku 694 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z 30. marca 1942

 Letiskové subjekty vrátane riadiacich spoločností SEA (Milan) a ADR (Fiumicino)

Cyprus

Lotyšsko

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta »Rīga« “

 SIA „Aviasabiedrība »Liepāja« “

 SIA „Ventspils lidosta“

 SIA „Daugavpils lidosta“

Litva

 State Enterprise Vilnius International Airport

 State Enterprise Kaunas Airport

 State Enterprise Palanga International Airport

 State Enterprise „Oro navigacija“

 Municipal Enterprise „Šiaulių oro uostas“

 Iné subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) a pôsobiace v oblasti letiskových zariadení v súlade so zákonom o letectve Litovskej republiky (Úradný vestník č. 94 – 2918, 2000)

Luxembursko

 Aéroport de Luxembourg

Maďarsko

 Letiská prevádzkované podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, ktoré spravuje Budapest Airport Rt. na základe 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Holandsko

Letiská prevádzkované na základe článku 18 a nasledujúcich článkov Luchtvaartwet

napríklad:

 Luchthaven Schiphol

Rakúsko

 Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Luftfahrtgesetz, BGBl. č. 253/1957 v znení zmien a doplnení

Poľsko

 Verejný podnik „Porty Lotnicze“ prevádzkovaný na základe ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze“

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalsko

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., zriadená podľa Decreto-Lei No 404/98 z 18. decembra 1998

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., zriadená podľa Decreto-Lei No 404/98 z 18. decembra 1998

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., zriadená podľa Decreto-Lei No 453/91 z 11. decembra 1991

Rumunsko

 Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“-S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovinsko

Verejné civilné letiská prevádzkované podľa Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovensko

Subjekty prevádzkujúce letiská na základe povolenia udeleného štátnym orgánom a subjekty poskytujúce letecké telekomunikačné služby podľa zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákonov č. 57/2001 Z. z., č. 37/2002 Z. z., č. 136/2004 Z. z. a č. 544/2004 Z. z.

napríklad:

 Letisko M. R. Štefánika, a. s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a. s.

 Letisko Košice, a. s.

Fínsko

Letiská riadené Finavia Plc alebo mestským alebo verejným podnikom podľa ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) a Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Švédsko

 Letiská vo verejnom vlastníctve a prevádzke v súlade s luftfartslagen (1957:297)

 Súkromne vlastnené a prevádzkované letiská s povolením na prevádzku udeleným podľa zákona, ak je takéto povolenie v súlade s kritériami článku 2 ods. 3 smernice 2004/17/ES

Spojené kráľovstvo

 Miestny orgán, ktorý využíva zemepisnú oblasť na účely poskytovania letiskových alebo iných terminálových zariadení leteckým dopravcom

 Každý prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports Act z roku 1986, ktorého riadenie letiska podlieha hospodárskej regulácii podľa časti IV uvedeného zákona

 Highland and Islands Airports Limited

 Prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports (Northern Ireland) Order z roku 1994

 BAA Ltd

e)    Obstarávatelia v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových zariadení

Belgicko

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulharsko

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

Subjekty, ktoré na základe osobitných alebo výhradných práv používajú prístavy alebo ich časti na verejnú dopravu celoštátneho významu, uvedené v prílohe č. 1 k článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 „Драгажен флот – Истър“ АД

 „Дунавски индустриален парк“ АД

Subjekty, ktoré na základe osobitných alebo výhradných práv používajú prístavy alebo ich časti na verejnú dopravu regionálneho významu, uvedené v prílohe č. 2 k článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой – Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотата на морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол – България“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

 „Свободна зона – Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ – АД

 „Нарен“ ООД

 „ТЕЦ Свилоза“ АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „ОМВ България“ ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

 „Меком“ ООД

 „Дубъл Ве Ко“ ЕООД

Česká republika

Všetci obstarávatelia pôsobiaci v príslušných odvetviach, ktorí využívajú zemepisnú oblasť na účely poskytovania a prevádzkovania námorných a vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých a námorných dopravcov alebo dopravcov na vnútrozemských vodných cestách [ako sa vymedzuje v oddiele 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Z. z. o verejných zákazkách v znení zmien a doplnení]

napríklad:

 České přístavy, a. s.

Dánsko

 Prístavy, ako sa vymedzujú v § 1 lov om havne, pozri zákon č. 326 z 28. mája 1999

Nemecko

 Námorné prístavy, ktoré sú výlučne alebo čiastočne vo vlastníctve orgánov územných celkov (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Vnútrozemské prístavy, na ktoré sa vzťahuje Hafenordnung podľa Wassergesetze spolkových krajín

Estónsko

Subjekty pôsobiace podľa článku 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.2.2007, 15, 76) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Írsko

 Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa Harbours Acts z rokov 1946 až 2000

 Prístav Rosslare Harbour vykonávajúci svoju činnosť podľa Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts z roku 1899

Grécko

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“) podľa zákona č. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“) podľa zákona č. 2932/01

 (prístavné orgány)

 Iné prístavy, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (miestne prístavy a prístavy prefektúr), ktoré sa spravujú prezidentským výnosom č. 649/1977, zákonom 2987/02, prezidentským výnosom 362/97 a zákonom 2738/99

Španielsko

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Iné prístavné orgány v týchto „Comunidades Autónomas“: Andalúzia, Astúria, Baleáry, Kanárske ostrovy, Kantábria, Katalánsko, Galícia, Murcia, Baskicko a Valencia

Francúzsko

 Port autonome de Paris zriadený podľa Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris z 24. októbra 1968

 Port autonome de Strasbourg zriadený podľa convention entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port z 20. mája 1923, schválený podľa Loi z 26. apríla 1924

Ports autonomes pôsobiace podľa článkov L. 111-1 a nasledujúcich článkov v code des ports maritimes, ktoré majú právnu subjektivitu:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Prístavy bez právnej subjektivity vo vlastníctve štátu (décret no 2006-330 z 20. marca 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), ktorých správa bola zverená miestnym chambres de commerce et d’industrie:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Prístavy bez právnej subjektivity, ktorých vlastníctvo sa prenieslo na regionálne alebo miestne orgány a ktorých správa bola zverená miestnym chambres de commerce et d’industrie (článok 30 Loi no 2004-809 z 13. augusta 2004 relative aux libertés et responsabilités locales zmeneného a doplneného Loi no 2006-1771 z 30. decembra 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, verejný orgán, na ktorý sa vzťahuje článok 124 Loi no 90-1168 z 29. decembra 1990 v znení zmien a doplnení

Taliansko

 Štátne prístavy (Porti statali) a iné prístavy, ktoré riadi Capitaneria di Porto podľa Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z 30. marca 1942

 Autonómne prístavy (enti portuali) zriadené podľa osobitných zákonov podľa článku 19 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z 30. marca 1942

Cyprus

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου zriadený na základe s περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Lotyšsko

Orgány, ktoré spravujú prístavy v súlade so zákonom „Likumu par ostām“:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

Iné orgány, ktoré uskutočňujú nákupy podľa zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ a spravujú prístavy v súlade so zákonom „Likums par ostām“.

Litva

 Štátny podnik Klaipėda, štátna správa námorných prístavov pôsobiaca v súlade so zákonom o Klaipėda, štátnej správe námorných prístavov Litovskej republiky (Úradný vestník č. 53 – 1245, 1996)

 Štátny podnik „Vidaus vandens kelių direkcija“ pôsobiaci v súlade so Zákonníkom o vnútrozemskej vodnej doprave Litovskej republiky (Úradný vestník č. 105 – 2393, 1996)

 Iné subjekty v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 70 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní Litovskej republiky (Úradný vestník č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006) a pôsobiace v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových zariadení v súlade so Zákonníkom o vnútrozemskej vodnej doprave Litovskej republiky

Luxembursko

 Port de Mertert, prevádzkovaný v zmysle Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Maďarsko

 Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa článkov 162 a 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita‘ Marittima ta‘ Malta (Malta Maritime Authority)

Holandsko

Obstarávatelia v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavných alebo iných terminálových zariadení

napríklad:

 Havenbedrijf Rotterdam

Rakúsko

 Vnútrozemské prístavy, ktoré sú výlučne alebo čiastočne vo vlastníctve Länder a/alebo Gemeinden

Poľsko

 Subjekty zriadené na základe ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, medzi ktoré patrí:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalsko

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., podľa Decreto-Lei No 335/98 z 3. novembra 1998

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., podľa Decreto-Lei No 336/98 z 3. novembra 1998

 APS – Administração do Portos de Sines, S.A., podľa Decreto-Lei No 337/98 z 3. novembra 1998

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., podľa Decreto-Lei No 338/98 z 3. novembra 1998

 APA – Administração do Portos de Aveiro, S.A., podľa Decreto-Lei No 339/98 z 3. novembra 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), podľa Decreto-Lei No 146/2007 z 27. apríla 2007

Rumunsko

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovinsko

Námorné prístavy, ktoré sú výlučne alebo čiastočne vo vlastníctve štátu a vykonávajú verejnú službu v oblasti hospodárstva podľa Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovensko

Subjekty prevádzkujúce neverejné vnútrozemské prístavy s cieľom prevádzkovania riečnej dopravy dopravcami na základe súhlasu udeleného štátnym orgánom alebo subjekty zriadené štátnym orgánom s cieľom prevádzkovania verejných riečnych prístavov podľa zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákonov č. 57/2001 Z. z. a č. 580/2003 Z. z.

Fínsko

 Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) a prístavy zriadené na základe povolenia podľa oddielu 3 laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Švédsko

Prístavy a terminálové zariadenia podľa lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Spojené kráľovstvo

 Miestny orgán, ktorý využíva zemepisnú oblasť na účely poskytovania námorného alebo vnútrozemského prístavu alebo iných terminálových zariadení dopravcom v námornej alebo riečnej doprave

 Prístavný orgán v zmysle oddielu 57 Harbours Act z roku 1964

 British Waterways Board

 Prístavný orgán, ako sa vymedzuje v oddiele 38 ods. 1 Harbours Act (Northern Ireland) 1970

▼B

Príloha IV B – Švajčiarsko

Špecifikácia súkromných verejnoprospešných služieb podľa článku 3 ods. 1 a 2 písm.f) dohody)

a)   Výroba, doprava alebo distribúcia pitnej vody

Subjekty vyrábajúce, dopravujúce a distribuujúce pitnú vodu a pôsobiace na základe kantonálnej alebo miestnej legislatívy alebo na základe individuálnych zmlúv, ktoré sú v súlade s touto legislatívou

Napríklad: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

b)   Výroba, doprava alebo distribúcia elektrickej energie

Subjekty vyrábajúce, dopravujúce a distribuujúce elektrickú energiu, ktorým môže byť udelené právo na vyvlastnenie na základe „Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant“ z 24. júna 1902

Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu na základe „Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques“ z 22. decembra 1916 a Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique z 23. decembra 1959

Napríklad: CKW, ATEL, EGL

c)   Doprava mestskou železnicou, električkami, automatizovanými systémami, trolejbusmi, autobusmi alebo lanovými dráhami

Subjekty poskytujúce služby v oblasti dopravy električkami v zmysle článku 2 ods. 1 „Loi fédérale sur les chemins de fer“ z 20. decembra 1957

Subjekty poskytujúce služby v oblasti dopravy pre verejnosť v zmysle článku 4 ods. 1 „Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus“ z 29. marca 1950

Subjekty poskytujúce ako obchodnú činnosť pravidelné dopravné služby pre cestujúcich podľa harmonogramu na základe koncesie udelenej podľa článku 4 „Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route“ z 18. júna 1993, keď ich linky poskytujú službu v zmysle článku 5 ods. 3 „Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières selon la loi des chemins de fer“ z 18. decembra 1995

d)   Letiská

Subjekty prevádzkujúce letiská na základe koncesie udelenej podľa článku 37 ods. 1 „Loi fédérale sur la navigation aérienne“ z 21. decembra 1948

Napríklad: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

PRÍLOHA V

(podľa článku 5 dohody týkajúca sa postupov podania námietok)

1.

Námietky vypočuje súd alebo nestranný a nezávislý revízny orgán, ktorý nie je zainteresovaný na výsledku obstarávania, ktorého členovia nie sú ovplyvňovaní zvonku a ktorého rozhodnutia sú právne záväzné. Prípadná lehota, v rámci ktorej sa môže postup podania námietky začať, nesmie byť v žiadnom prípade kratšia ako 10 dní a začína sa odvtedy, keď je známy dôvod, na ktorom sa sťažnosť zakladá, alebo by logicky mohol vyplývať.

Revízny orgán, ktorým nie je súd, buď podlieha súdnej revízii, alebo sa riadi postupmi, ktoré zabezpečia, aby:

a) účastníci mali právo byť pred vynesením rozhodnutia vypočutí, zastupovaní a doprevádzaní počas konaní a mali prístup na všetky konania

b) mohli byť prítomní svedkovia a dokumentácia týkajúca sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje námietka a ktorá je potrebná pre konanie, sa predložila revíznemu orgánu

c) mohli byť ústne konania verejné a aby sa rozhodnutia poskytli písomne a aby sa v nich uviedli dôvody, na ktorých sa zakladajú.

2.

Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa postupov podania námietky zahŕňali aspoň jednu z týchto právomocí:

a) čo najskôr prijať prechodné opatrenia určené na nápravu údajného porušenia práv alebo na zabránenie ďalšieho poškodenia príslušných záujmov, vrátane opatrení na pozastavenie alebo na zabezpečenie pozastavenia postupu na uzavretie zmluvy alebo vykonanie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého dotknutým subjektom a

b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie rozhodnutí, ktoré boli nezákonne prijaté, vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných špecifikácií v oznámení o vyhlásení súťaže, predbežným oznámením alebo oznámením o existencii kvalifikačného systému alebo v akomkoľvek inom dokumente týkajúcom sa príslušného postupu na uzavretie zmluvy. Právomoci orgánu zodpovedného za postupy podania námietok sa môžu obmedziť na priznanie odškodného každej osobe poškodenej porušením, ak už dotknutý subjekt uzavrel zmluvu

alebo právomoc na výkon nepriameho nátlaku na dotknuté subjekty, aby napravili všetky porušenia práv, alebo aby sa im zabránilo spôsobovať porušovanie práv a aby sa zabránilo ujme pri výskyte porušenia práv.

3.

Postupy podania námietky upravujú tiež priznanie odškodného osobám, ktoré utrpeli ujmu na základe porušenia práv. V prípade, keď sa uvádza poškodenie na základe nezákonne prijatého rozhodnutia, ktorákoľvek zmluvná strana môže požadovať, aby sa sporné rozhodnutie najskôr zrušilo alebo prehlásilo za neprávoplatné.

PRÍLOHA VI

(podľa článku 3 ods. 6 a 7 dohody)

SLUŽBY

Táto dohoda sa vzťahuje na tieto služby, ktoré sú vymenované v sektorovej klasifikácii služieb uvedenej v dokumente MTN.GNS/W/120:Predmet

Refenčné číslo CPC (Ústredná klasifikácia produkcie)

Údržba a oprava

6112, 6122, 633, 886

Pozemné dopravné služby, vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérnych služieb, okrem prepravy poštových zásielok

712 (okrem 71235) 7512, 87304

Služby leteckej dopravy: preprava cestujúcich a nákladu, okrem prepravy poštových zásielok

73 (okrem 7321)

Pozemná a letecká preprava poštových zásielok (okrem železničných dopravných služieb)

71235, 7321

Telekomunikačné služby

752 (okrem 7524, 7525, 7526)

Finančné služby:

a)  poistné služby

ex 81 812, 814

b)  bankovníctvo a investičné služby (1)

 

Spracovanie dát a príbuzné služby

84

Účtovnícke a audítorské služby

862

Prieskum trhu a verejnej mienky

864

Podnikové konzultačné služby a príbuzné služby

865, 866 (2)

Architektonické služby; inžinierske služby a kompexné inžinierske služby; plánovanie miest a krajiny; príbuzné vedecko-technické konzultačné služby; technické skúšanie a analýzy

867

Reklamné služby

871

Čistenie budov a správa domov

874, 82201-82206

Vydavateľské a tlačiarenské služby za odmenu alebo na základe zmluvy

88442

Spracovanie odpadových vôd a odpadov; hygienické a podobné služby

94

(1)   S vylúčením služieb finančného trhu týkajúcich sa vydávania, nákupu, predaja a transferu cenných papierov alebo iných finančných prostriedkov a služieb centrálnej banky

(2)   S vylúčením arbitrážnych a zmierovacích služieb

Záväzky, ktoré prijali zmluvné strany v oblasti služieb vrátane stavebných služieb, v rámci tejto dohody sú obmedzené počiatočnými záväzkami špecifikovanými v konečných ponukách predložených spoločenstvom a Švajčiarskom v súvislosti so Všeobecnou zmluvou o obchode so službami.

Obchod so službami. Táto dohoda sa nevzťahuje na:

1) zmluvy na služby uzavreté so subjektom, ktorý je sám obstarávateľom v zmysle tejto dohody a prílohy 1, 2 alebo 3 ku GPA na základe výlučného práva, ktoré mu bolo udelené podľa uverejneného zákona, predpisu alebo administratívneho opatrenia

2) zmluvy na služby, ktoré obstarávateľ uzavrie s obchodne spojeným podnikom, alebo ktoré uzavrie spoločný podnik tvorený viacerými obstrávateľmi na účely vykonávania príslušnej činnosti v zmysle článku 3 tejto dohody s jedným z týchto obstrávateľov alebo podnikom, ktorý je obchodne spojený s niektorým z týchto obstarávateľov za predpokladu, že aspoň 80 % priemerného obratu tohto podniku súvisiaceho so službami za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto služieb podnikom, s ktorými je obchodne spojený. V prípade, keď viacero podnikov obchodne spojených s obstarávateľom poskytuje rovnakú službu alebo podobné služby, zohľadní sa celkový obrat tvorený poskytovaním služieb týmito podnikmi

3) zmluvy na služby za zakúpenie alebo prenájom, bez ohľadu na spôsob financovania, pozemku, existujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku alebo týkajúce sa práv na tento majetok

4) pracovné zmluvy

5) zmluvy týkajúce sa zakúpenia, vývoja, produkcie alebo koprodukcie programového materiálu vysielacími stanicami a zmlúv o vysielacom čase.

PRÍLOHA VII

(podľa článku 3 ods. 6 dohody)

STAVEBNÉ SLUŽBY

Špecifikácia stavebných služieb, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda:

1.   Definícia:

Zmluva na stavebné služby je zmluva, ktorej predmetom je realizácia, nezávisle od spôsobu, stavby, pozemnej stavby alebo stavebných prác v zmysle oddielu 51 Centrálnej klasifikácie výrobkov (CPC).

2.   Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, podľa oddielu 51 CPCPrípravné práce na stavenisku

511

Stavebné práce

512

Práce na pozemných stavbách

513

Montáž a stavba prefabrikovaných konštrukcií

514

Špecializované stavebné práce

515

Inštalačné práce

516

Dokončievacie práce

517

Ostatné služby

518

Záväzky, ktoré prijali zmluvné strany v oblasti služieb vrátane stavebných služieb, v rámci tejto dohody sú obmedzené na počiatočné záväzky špecifikované v konečných ponukách predložených ES a Švajčiarskom v súvislosti so Všeobecnou zmluvou o obchode so službami.

PRÍLOHA VIII

(podľa článku 3 ods. 7 dohody)

Švajčiarsko

Táto dohoda sa vo Švajčiarsku nevzťahuje na:

a) zmluvy, ktoré obstarávatelia uzavrú na iné účely ako vykonávanie činností, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 a prílohách I a IV k tejto dohode alebo na vykonávanie činností mimo Švajčiarska;

b) zmluvy uzavreté na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím stranám za predpokladu, že obstarávateľ nevyužíva žiadne osobitné alebo výlučné právo predaja alebo prenájmu predmetu takýchto zmlúv a ostatné subjekty ho môžu predať alebo prenajať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ

c) zmluvy uzavreté na nákup vody

d) zmluvy uzavreté iným obstarávateľom ako verejný orgán dodávajúci pitnú vodu alebo elektrickú energiu do sietí, ktoré poskytujú službu pre verejnosť, ak sa výroba pitnej vody alebo elektrickej energie príslušným subjektom uskutočňuje kvôli tomu, že jeho spotreba je potrebná na vykonávanie inej činnosti, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 písm. f) bodoch i) a ii) a dodávka do verejnej siete závisí iba na vlastnej spotrebe subjektu a nepresahuje 30 % celkovej výroby subjektu pitnej vody alebo energie so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roku

e) zmluvy uzavreté iným obstarávateľom ako verejný orgán dodávajúci plyn alebo teplo do sietí, ktoré poskytujú službu pre verejnosť, ak výroba plynu alebo tepla príslušným subjektom je nevyhnutným výsledkom vykonávania inej činnosti, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e) bode i) a účelom dodávky do verejnej siete je výlučne hospodárske využitie takejto výroby a netvorí viac ako 20 % obratu subjektu so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roku

f) zmluvy uzavreté na dodávku energie alebo palív na výrobu energie

g) zmluvy uzavreté obstrávateľmi poskytujúcimi autobusové dopravné služby pre verejnosť, ak ostatné subjekty môžu poskytovať takéto služby buď celkove alebo na konkrétnom geografickom území na základe rovnakých podmienok ako obstarávatelia

h) zmluvy uzavreté obstarávateľmi vykonávajúcimi činnosť uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. d) za predpokladu, že predmetom zmluvy je predaj alebo lízing výrobkov na refinancovanie dodávateľskej zmluvy uzavretej v súlade s ustanoveniami tejto dohody

i) zmluvy uzavreté na základe medzinárodnej dohody a vzťahujúce sa na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu zmluvnými stranami

j) zmluvy uzavreté podľa konkrétneho postupu medzinárodnej organizácie

k) zmluvy, ktoré sú zmluvnými stranami prehlásené za tajné, alebo ktorých vykonávanie musí byť sprevádzané osobitnými bezpečnostnými opatreniami v súlade s platnými zákonmi, inými predpismi alebo správnymi opatreniami v signatárskych štátoch, alebo keď sa to vyžaduje na ochranu základných bezpečnostných záujmov tohto štátu.

PRÍLOHA IX

(podľa článku 6 ods. 4 dohody)

Príloha IX A – Opatrenia oznámené Európskym spoločenstvom:

Príloha IX B – Opatrenia oznámené Švajčiarskom:

Postupy na prešetrenie v súlade s článkom 6 ods. 4 tejto dohody zavedené v kantónoch a samosprávach pre zmluvy pod prahovými hodnotami na základe Loi fédérale sur le marché intérieur zo 6. októbra 1995.

PRÍLOHA X

(podľa článku 6 ods. 2 dohody)

Príklady oblastí, kde je možná diskriminácia:

Zakazuje sa každý zákon, metóda alebo postup, ako sú zrážky, cenové výhody, miestna podpora požiadaviek, požiadavky na miestne investície a výrobu, podmienky licencie alebo povolenia, alebo financovanie alebo práva na predloženie ponúk, ktoré pri uzavretí obstarávacích zmlúv diskriminujú, alebo vyžadujú od dotknutého subjektu zmluvnej strany, aby diskriminoval výrobky, služby dodávateľov alebo poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany.

ZÁVEREČNÝ AKTSplnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli dvadsiateho prvého júna v roku tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť v Luxemburgu na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania, prijali dolu uvedené spoločné vyhlásenie a pripojili k tomuto záverečnému aktu:Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k postupom uzavretia zmluvy a postupom podania námietok

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k monitorovacím orgánom

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán k aktualizácii príloh

Spoločné vyhlásenie k ďalším rokovaniam.

Berú tiež na vedomie tieto vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu tohto záverečného aktu:

Vyhlásenie Švajčiarska k zásade reciprocity týkajúcej sa otvorenia trhov na úrovni okresov a samospráv pre dodávateľov a poskytovateľov služieb zo spoločenstva

Vyhlásenie k účasti Švajčiarska vo výboroch.,

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k postupom uzavretia zmluvy a postupom podania námietok

Zmluvné strany súhlasia s požiadavkou, aby švajčiarske dotknuté subjekty na jednej strane konali v súlade s pravidlami GPA a dotknuté subjekty spoločenstva a jeho členských štátov na druhej strane konali v súlade s pravidlami smernice 93/38/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 1) a smernice 92/13/EHS (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14) a každá zmluvná strana spĺňala požiadavky článkov 4 a 5 Dohody o určitých aspektoch verejného obstarávania.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k monitorovacím orgánom

V prípade spoločenstva monitorovacím orgánom uvedeným v článku 8 tejto dohody môže byť Komisia Európskych spoločenstiev alebo nezávislý národný orgán členského štátu bez toho, aby ktorýkoľvek z nich mal výhradnú právomoc konať na základe tejto dohody. Na základe článku 211 Zmluvy o ES Komisia Európskych spoločenstiev už má právomoci ustanovené v článku 8 ods. 2

V prípade Švajčiarska monitorovacím orgánom môže byť federálny orgán pre celú krajinu alebo kantonálny orgán pre oblasti, ktoré sú v jeho zodpovednosti.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

k aktualizácii príloh

Zmluvné strany sa zaväzujú aktualizovať prílohy k Dohode o určitých aspektoch verejného obstarávania najneskôr do jedného mesiaca potom, ako nadobudneplatnosť.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

k ďalším rokovaniam

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia deklarujú svoj úmysel uskutočniť rokovania na uzavretie dohôd v oblastiach spoločného záujmu, ako je aktualizácia Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode z roku 1972 a účasť Švajčiarska na určitých vzdelávacích, mládežníckych, mediálnych, štatistických a environmentálnych vzdelávacích programoch spoločenstva. Prípravné práce na tieto rokovania by mali urýchlene pokračovať po uzavretí prebiehajúcich bilaterálnych rokovaní.

VYHLÁSENIE ŠVAJČIARSKA

k zásade reciprocity týkajúcej sa otvorenia trhov na úrovni okresov a samospráv pre dodávateľov a poskytovateľov služieb zo spoločenstva

V súlade so zásadou reciprocity a s úmyslom obmedziť prístup k zmluvám, ktoré sa vo Švajčiarku uzavreli na úrovni okresov a samospráv s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb zo spoločenstva, Švajčiarsko vloží za prvý odsek vo všeobecnej poznámke č. 1 svojich príloh k Dohode o verejnom obstarávaní tento nový odsek:

„Vzhľadom na zmluvy uzavreté subjektami uvedenými v časti 3 prílohy 2 s dodávateľmi výrobkov a služieb z Kanady, Izraelu, Japonska, Kórejskej republiky, Nórska, Spojených štátov amerických, Hongkongu (Čína), Singapuru a Aruby.“

VYHLÁSENIE

k účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska mohli, pokiaľ sa ich záležitosti týkajú, zúčastniť na zasadaniach týchto výborov a expertných pracovných skupín ako pozorovatelia:

 výbory výskumných programov vrátane Výboru pre vedecko-technický výskum (CREST)

 administratívna Komisia o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov

 koordinačná skupina o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov

 poradné výbory pre letecké trasy a uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti leteckej dopravy.

Zástupcovia Švajčiarska nesmú byť prítomní na hlasovaniach týchto výborov.

V prípade iných výborov, ktoré sa zaoberajú oblasťami, na ktoré sa vzťahujú tieto dohody, v ktorých Švajčiarsko prijalo buď acquis communautaire, alebo rovnocenné opatrenia, sa Komisia poradí so švajčiarskymi odborníkmi na základe postupu uvedeného v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.( 1 ) Okrem holdingov a podnikov, ktoré nepôsobia priamo v sektore dopravy.