02002A0430(03) — SK — 01.07.2018 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb

(Ú. v. ES L 114 30.4.2002, s. 91)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE č. 2/2004 VÝBORU PRE POZEMNÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA 2005/249/ES z 22. júna 2004,

  L 75

60

22.3.2005

 M2

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 1/2009 2009/763/ES zo 16. júna 2009,

  L 273

15

17.10.2009

 M3

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 1/2010 2011/45/EÚ z 22. decembra 2010,

  L 19

34

22.1.2011

 M4

ROZHODNUTIA VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 1/2013 2013/804/EÚ zo 6. decembra 2013,

  L 352

79

24.12.2013

►M5

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 1/2015 zo 16. decembra 2015,

  L 23

82

29.1.2016

 M6

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 2/2016 z 10. júna 2016,

  L 186

38

9.7.2016

►M7

ROZHODNUTIE č. 1/2018 VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA z 12. júna 2018

  L 166

20

3.7.2018


Opravená a doplnená:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 033, 10.2.2016, s.  38 (1/2016)
▼B

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôbŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“, na jednej strane,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „spoločenstvo“, na druhej strane,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

S VEDOMÍM, že je vo vzájomnom záujme zmluvných strán podpora spolupráce a obchodu, najmä vzájomným sprístupnením dopravných trhov, ako je ustanovené v článku 13 Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb z 2. mája 1992, ďalej len Dohoda z roku 1992.

SO ŽELANÍM, aby sa rozvíjala koordinovaná dopravná politika zameraná na podporu používania prostriedkov na dopravu osôb a tovaru, ktoré sú environmentálne vhodnejšie, v ponuke kombinovať ochranu životného prostredia s efektívnosťou dopravných systémov najmä v alpskom regióne,

SO ŽELANÍM, aby sa zabezpečila zdravá súťaž medzi rôznymi spôsobmi dopravy, a keďže tieto spôsoby dopravy by mali pokrývať vzniknuté náklady,

S VEDOMÍM potreby zabezpečiť konzistenciu medzi švajčiarskou dopravnou politikou a všeobecnými zásadami, na ktorých sa zakladá dopravná politika spoločenstva, najmä v súvislosti s vykonávaním koordinovaného legislatívneho a regulačného rámca,

SA DOHODLI TAKTO:HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Všeobecné zásady a ciele

1.  Táto dohoda medzi spoločenstvom a Švajčiarskom má na jednej strane za cieľ liberalizáciu prístupu zmluvných strán na vzájomné dopravné trhy železničnej alebo cestnej prepravy tovaru a osôb tak, aby sa zabezpečilo efektívnejšie riadenie dopravy pri využívaní trás, ktoré sú z technického, geografického a ekonomického hľadiska najvhodnejšie pre všetky druhy dopravy, na ktoré sa vzťahuje dohoda, a na druhej strane na to, aby vytvorila základ pre koordinovanú dopravnú politiku.

2.  Ustanovenia dohody a ich uplatňovanie sa zakladá na zásadách reciprocity a voľného výberu druhu dopravy.

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri uplatňovaní tejto dohody neprijmú diskriminačné opatrenia.

Článok 2

Pôsobnosť

1.  Táto dohoda sa uplatňuje na vzájomnú obojsmernú cestnú prepravu tovaru a osôb medzi zmluvnými stranami, na priamu dopravu cez územie zmluvných strán bez toho, aby bola dotknutá Dohoda z roku 1992 a s výhradou článku 7 ods. 3 na cestnú prepravu osôb a tovaru na trojstrannom základe a na švajčiarsky vnútorný obchod.

2.  Táto dohoda sa uplatňuje na medzinárodnú železničnú prepravu osôb a tovaru a na kombinovanú medzinárodnú dopravu. Neuplatňuje sa na železničné podniky, ktorých činnosť sa obmedzuje len na mestské, prímestské alebo regionálne prevádzky.

3.  Táto dohoda sa uplatňuje na dopravné činnosti vykonávané podnikmi cestnej automobilovej dopravy alebo železničnými podnikmi zriadenými v jednej zo zmluvných strán.

Článok 3

Definície

1.  Cestná doprava

Na účely tejto dohody:

 „povolanie prevádzkovateľ cestnej nákladnej dopravy“ znamená činnosť akéhokoľvek podniku, ktorý dopravuje tovar v prenájme alebo za odmenu motorovým vozidlom alebo kombináciou vozidiel,

 „povolanie prevádzkovateľ cestnej osobnej dopravy“ znamená činnosť každého podniku podieľajúceho sa v prenájme alebo za odmenu na medzinárodnej autokarovej alebo autobusovej preprave osôb,

 „podnik“ znamená každú ziskovú alebo neziskovú fyzickú osobu, právnickú osobu, ziskové alebo neziskové združenie alebo skupinu osôb bez právnej subjektivity alebo úradný orgán, bez ohľadu na to, či má vlastnú právnu subjektivitu, alebo je závislý na orgáne, ktorý má takúto subjektivitu,

 „vozidlo“ znamená motorové vozidlo registrované na území zmluvnej strany alebo kombináciu vozidiel, ktorého aspoň ťažná jednotka je registrovaná na území zmluvnej strany a je určené výlučne na prepravu tovaru, alebo každé motorové vozidlo tak skonštruované a vybavené, aby bolo schopné prepraviť viac ako deväť osôb vrátane vodiča a ktoré je určené na tento účel,

 „medzinárodná doprava“ znamená jazdu uskutočnenú vozidlom, ktorej miesto odjazdu sa nachádza na území jednej zmluvnej strany a miesto určenia sa nachádza na území druhej zmluvnej strany alebo v tretej krajine alebo naopak a pohyb vozidla bez nákladu v súvislosti s uvedenou jazdou; ak sa miesto odjazdu alebo miesto určenia jazdy nachádza v tretej krajine, preprava sa musí uskutočniť vozidlom registrovaným v zmluvnej krajine, kde sa nachádza miesto odjazdu alebo miesto určenia,

 „tranzit“ znamená prepravu tovaru alebo osôb (bez nakládky a vykládky) a pohyb vozidiel bez nákladu cez územie zmluvnej strany,

 „švajčiarsky vnútorný obchod“ znamená akúkoľvek prepravu tovaru v prenájme alebo za odmenu z jedného členského štátu spoločenstva do iného vozidlom registrovaným vo Švajčiarsku nezávisle od toho, či vozidlo jazdí cez Švajčiarsko v rámci tej istej jazdy a či používa bežnú trasu,

 „trojstranné dopravné činnosti zahŕňajúce tretie krajiny“ znamená akúkoľvek prepravu osôb alebo tovaru z územia jednej zmluvnej strany do tretej krajiny a naopak vozidlom registrovaným na území druhej zmluvnej strany nezávisle od toho, či vozidlo jazdí cez krajinu, v ktorej je registrované, v rámci tej istej jazdy, a či používa bežnú trasu,

 „povolenie“ znamená povolenie, licenciu alebo koncesiu požadovanú na základe právnych predpisov zmluvnej strany.

2.  Železničná doprava

Na účely tejto dohody:

 „železničný podnik“ znamená každý súkromný alebo verejnoprávny podnik, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovať železničné dopravné služby na prepravu tovaru alebo osôb s požiadavkou, aby podnik zabezpečil poháňanie; takéto poháňanie sa môže poskytnúť využitím železničného parku, ktorý nie je vlastníctvom príslušného železničného podniku, a využitím personálu, ktorý príslušná železničná spoločnosť priamo nezamestnáva,

 „medzinárodné zoskupenie“ znamená akékoľvek združenie aspoň dvoch železničných podnikov zriadených v rôznych členských štátoch spoločenstva alebo v prípade jedného z nich vo Švajčiarsku s cieľom poskytovania medzinárodných dopravných služieb medzi spoločenstvom a Švajčiarskom,

 „správca infraštruktúry“ znamená akýkoľvek verejnoprávny orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry, ako aj za prevádzkovanie riadiacich a bezpečnostných systémov,

 „licencia“ znamená povolenie vydané podniku kompetentným orgánom zmluvnej strany, ktorým sa osvedčuje jeho spôsobilosť pôsobiť ako železničný podnik. Táto spôsobilosť sa môže obmedziť na prevádzkovanie osobitných druhov dopravných služieb,

 „licenčný orgán“ znamená orgán poverený každou zmluvnou stranou na vydávanie licencií,

 „železničná dráha“ znamená kapacitu infraštruktúry, ktorá je potrebná na to, aby vlak mohol v danom čase premávať medzi dvomi miestami,

 „pridelenie“ znamená pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry prideľovacím orgánom,

 „prideľovací orgán“ znamená orgán a/alebo správcu infraštruktúry určeného jednou zo zmluvných strán na prideľovanie kapacity infraštruktúry,

 „mestské a prímestské dopravné služby“ znamenajú dopravné služby poskytované na uspokojenie potrieb centra mesta alebo mestskej aglomerácie, ako aj dopravné potreby medzi týmto centrom alebo mestskou aglomeráciou a okolitými oblasťami,

 „regionálne dopravné služby“ znamená dopravné služby poskytované na uspokojenie dopravných potrieb regiónu,

 „kombinovaná doprava“ znamená prepravu tovaru ťažkými nákladnými vozidlami alebo nákladnými jednotkami, ktoré uskutočňujú časť svojej jazdy železnicou, a tiež začiatok a/alebo koniec jazdy po ceste,

 „konkurenčné ceny železničnej dopravy“: ceny železničnej dopravy sa považujú za konkurenčné, ak priemerné ceny železničnej dopravy vo Švajčiarsku nie sú vyššie za podobnú trasu než ceny na cestnú dopravu určené v prílohe 9.

Článok 4

Výhrada na základe Dohody z roku 1992

S výhradou derogácií zavedených na základe tejto dohody práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Dohody z roku 1992 nie sú ustanoveniami tejto dohody dotknuté.HLAVA II

MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ DOPRAVAA.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Povolenie na výkon povolania

1.  Podniky, ktoré si želajú pôsobiť ako profesionálni nákladní prepravcovia, musia spĺňať tieto tri požiadavky:

a) bezúhonnosť;

b) primeraná finančná spôsobilosť;

c) odborná kompetentnosť.

2.  Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na túto oblasť, sú uvedené v časti 1 prílohy 1.

Článok 6

Sociálne normy

Sociálne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na túto oblasť, sú uvedené v časti 2 prílohy 1.

Článok 7

Technické normy

1.  S výhradou ustanovení odsekov 2 a 3 Švajčiarsko najneskôr do šiestich mesiacov po podpise tejto dohody prijme opatrenia týkajúce sa technických podmienok, ktorými sa riadi cestná doprava, ktoré sú rovnocenné s legislatívou spoločenstva, ako je uvedené v časti 3 prílohy 1.

2.  Švajčiarsku sa poskytuje prechodné obdobie v dĺžke dva roky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, aby zosúladilo svoje právne predpisy týkajúce sa technických kontrol vozidiel právnym predpisom spoločenstva.

3.  Od 1. januára 2001 bude aktuálna maximálna hmotnosť zaťaženia uplatňovaná Švajčiarskom pre súpravy vozidiel a cestné súpravy 34 ton pre všetky druhy dopravy.

Od 1. januára 2005 Švajčiarsko zosúladí svoje právne predpisy pre maximálne prípustné hmotnosti pre tieto vozidlá v medzinárodnej doprave s právnymi predpismi spoločenstva účinnými ku dňu podpisu dohody.

4.  Zavedenie poplatkov za používanie ciest uvedených v článku 40 sa uskutoční súbežne s postupným nárastom maximálnej hmotnosti ustanovenej v odseku 3.

5.  Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vozidlá povolené na území druhej zmluvnej strany nevystaví prísnejším podmienkam, ako sú platné podmienky na jej vlastnom území.

Článok 8

Prechodné opatrenia, ktoré upravujú hmotnosť vozidiel

1.  Vzhľadom na postupné zavádzanie konečných opatrení uvedených v druhom odseku článku 7 ods. 3 preprava tovaru vozidlom, ktorého aktuálna hmotnosť zaťaženia presahuje 28 ton (pred 31. decembrom 2000) alebo 34 ton (medzi 1. januárom 2001 a 31. decembrom 2004), ale nepresahuje 40 ton, z miesta odjazdu v spoločenstve do miest určenia mimo švajčiarskej zóny v blízkosti hraníc, ako je určené v prílohe 6 (a naopak), alebo v tranzite cez Švajčiarsko, podlieha kvóte založenej na zaplatení dodatočného poplatku za použitie infraštruktúry v súlade s postupmi ustanovenými v odsekoch 2, 3 a 4. V prípade vozidiel registrovaných vo Švajčiarsku sa táto kvóta môže tiež využiť na dopravné činnosti v rámci Švajčiarska.

2.  Spoločenstvu sa pridelí kvóta 250 000 povolení na rok 2000. Švajčiarsku sa pridelí kvóta 250 000 povolení na rok 2000. V prípade, že dohoda nenadobudne platnosť 1. januára 2000, sa počet povolení na rok 2000 proporcionálne zníži.

3.  Spoločenstvu sa pridelí kvóta 300 000 povolení na roky 2001 a 2002. Švajčiarsku sa pridelí kvóta 300 000 povolení na roky 2001 a 2002.

4.  Spoločenstvu sa pridelí kvóta 400 000 povolení na roky 2003 a 2004. Švajčiarsku sa pridelí kvóta 400 000 povolení na roky 2003 a 2004.

5.  Využitie povolení uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 podlieha v prípade každého prevádzkovateľa buď švajčiarskeho, alebo zo spoločenstva zaplateniu poplatku za používanie švajčiarskej infraštruktúry, ktorá sa vypočíta a uloží v súlade s postupmi ustanovenými v prílohe 2.

6.  S účinnosťou od 1. januára 2005 sa na vozidlá vyhovujúce technickým normám ustanoveným v druhom odseku článku 7 ods. 3 nebudú vzťahovať žiadne kvóty alebo povolenia podľa článku 32.B.

MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ PREPRAVA TOVARU

Článok 9

Preprava tovaru medzi územiami zmluvných strán

1.  Medzinárodná cestná preprava tovaru v prenájme alebo za odmenu, ako aj jazdy bez nákladu medzi územiami zmluvných strán sa uskutočnia na základe povolenia spoločenstva pre dopravcov zo spoločenstva ustanovenom v nariadení (EHS) č. 881/92 a ktorého vzor je uvedený v prílohe 3 a na základe podobného švajčiarskeho povolenia pre švajčiarskych dopravcov.

2.  V prípade dopravných činností, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody, sa tieto povolenia nahradia obojstrannými povoleniami, ktoré si vymenili členské štáty spoločenstva a Švajčiarsko a ktoré boli potrebné do nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.  Na dopravné činnosti uvedené v prílohe 4 sa nevzťahuje žiadne prepravné povolenie a licenčný systém.

4.  Na postupy upravujúce vydávanie, predĺženie a zrušenie povolení a na postupy upravujúce vzájomnú pomoc sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 881/92 pre dopravcov zo spoločenstva a rovnocenné švajčiarske ustanovenia.

Článok 10

Preprava tovaru v tranzite cez územie zmluvných strán

1.  Medzinárodná preprava tovaru v prenájme alebo za odmenu, ako aj pohyb vozidiel bez nákladu v tranzite cez územie zmluvných strán sa liberalizuje. Tieto dopravné činnosti sa vykonajú na základe licencií uvedených v článku 9.

2.  Uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4 článku 9.

Článok 11

Tranzit cez Rakúsko

Systém ekobodov rovnaký, ako sa uvádza v článku 11 protokolu 9 Aktu o pristúpení Rakúska k Európskemu spoločenstvu, sa uplatňuje v prípade švajčiarskych prevádzkovateľov v tranzite cez územie Rakúska v rozsahu platnosti tohto protokolu. Metóda výpočtu a podrobné pravidlá a postupy riadenia a kontroly ekobodov sa stanovia na základe administratívneho opatrenia, ktoré sa ustanoví spoločnou dohodou medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto dohody a budú v súlade mutatis mutandis s ustanoveniami uvedeného protokolu 9.

Článok 12

Švajčiarsky vnútorný obchod

1.  Od roku 2001 sa povolí švajčiarsky vnútorný obchod na základe týchto podmienok:

 takéto dopravné činnosti sa vykonajú na základe švajčiarskeho povolenia uvedeného v článku 9 ods. 1,

 obmedzia sa na jednotlivú dopravnú činnosť, na spiatočnú cestu pokračujúcu po preprave tovaru medzi Švajčiarskom a členským štátom spoločenstva.

2.  Do tohto dátumu bude však právoplatne pokračovať v súlade s existujúcimi právami na základe platných bilaterálnych dohôd. Tieto práva sú uvedené v prílohe 5 k tejto dohode.

3.  Od roku 2005 sa švajčiarsky vnútorný obchod úplne liberalizuje. Dopravné činnosti sa vykonajú na základe švajčiarskej licencie uvedenej v článku 9 ods. 1.

Článok 13

Trojsmerné dopravné činnosti zahŕňajúce tretie krajiny

1.  Opatrenia upravujúce trojsmernú dopravu zahŕňajúcu tretie krajiny sa určia spoločnou dohodou pri uzatváraní potrebných dohôd na jednej strane medzi spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou a na druhej strane medzi Švajčiarskom a príslušnou treťou krajinou. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť reciprocitu zaobchádzania medzi prevádzkovateľmi spoločenstva a švajčiarskymi prevádzkovateľmi v prípade trojsmernej dopravy.

2.  Do uzavretia dohôd medzi spoločenstvom a príslušnými tretími krajinami neovplyvní táto dohoda ustanovenia týkajúce sa trojsmernej dopravy uvedené v bilaterálnych dohodách uzavretých medzi členskými štátmi spoločenstva a Švajčiarskom týkajúcich sa dopravy zahŕňajúcej tretie krajiny. Tieto práva sú uvedené v prílohe 5 k tejto dohode.

3.  Švajčiarsko po stanovení opatrení uvedených v odseku 1, pokiaľ to bude potrebné, uzavrie alebo upraví bilaterálne dohody s týmito tretími krajinami.

Článok 14

Doprava medzi dvomi miestami nachádzajúcimi sa na území členského štátu spoločenstva alebo medzi dvomi miestami nachádzajúcimi sa na švajčiarskom území

Doprava medzi dvomi miestami nachádzajúcimi sa na území členského štátu spoločenstva vozidlom registrovaným vo Švajčiarsku a doprava medzi dvomi miestami nachádzajúcimi sa na území Švajčiarska vozidlom registrovaným v členskom štáte spoločenstva sa podľa tejto dohody nepovoľuje.

Článok 15

Zákaz jázd v noci a v nedeľu a výnimky z maximálnej prípustnej hmotnosti

1.  Zákaz jazdy v noci na území Švajčiarska platí iba medzi 22.00 a 05.00 hod.

2.  Výnimky z maximálnej prípustnej hmotnosti a zo zákazu jazdy v noci a v nedeľu sú uvedené v prílohe 6.

3.  Výnimky zo zákazu jazdy v noci sa udelia nediskriminačným spôsobom a je možné o ne požiadať v ústrednej kancelárii. Udelia sa na základe zaplateného poplatku, ktorý slúži na pokrytie administratívnych nákladov.

Článok 16

Zrušenie určitých výnimiek z maximálnej prípustnej hmotnosti

Ustanovenia prílohy 6 časti II ods. 3 a 4 Dohody z roku 1992 sa nebudú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.C.

MEDZINÁRODNÁ AUTOKAROVÁ A AUTOBUSOVÁ PREPRAVA OSÔB

Článok 17

Podmienky týkajúce sa prepravcov

1.  Prepravcom pôsobiacim v prenájme alebo za odmenu sa povolí vykonávať dopravné služby uvedené v článku 1 prílohy 7 bez diskriminácie vzhľadom na štátnu príslušnosť alebo miesta sídla podniku za predpokladu, že títo prepravcovia:

 majú v členskom štáte spoločenstva, v ktorom boli zriadení, alebo vo Švajčiarsku povolenie na vykonávanie autokarovej a autobusovej prepravy formou pravidelných dopravných liniek vrátane osobitných pravidelných dopravných liniek alebo príležitostnej prepravy,

 spĺňajú zákonné požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky, čo sa týka predpisov pre vodičov a vozidlá.

2.  Prepravcom na vlastný účet sa povolí vykonávať dopravné služby uvedené v článku 1 ods. 3 prílohy 7 bez diskriminácie vzhľadom na štátnu príslušnosť alebo miesto, kde boli zriadení, za predpokladu, že títo prepravcovia:

 majú v členskom štáte spoločenstva, v ktorom boli zriadení, alebo vo Švajčiarsku povolenie na vykonávanie autokarovej a autobusovej prepravy v súlade s podmienkami prístupu na trh ustanovenými vnútroštátnou legislatívou,

 spĺňajú zákonné požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky, čo sa týka predpisov pre vodičov a vozidlá.

3.  Prepravcovia, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1, môžu vykonávať medzinárodné autokarové a autobusové dopravné činnosti na prepravu osôb za predpokladu, že v prípade prepravcov zo spoločenstva sú držiteľmi licencie spoločenstva, alebo v prípade švajčiarskych prepravcov sú držiteľmi švajčiarskej licencie.

Vzor takýchto licencií a postupy na ich získanie, používanie a predĺženie sú, ako je uvedené v nariadení (EHS) č. 684/92, zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 11/98, pre prepravcov zo spoločenstva a v rovnocenných právnych predpisoch Švajčiarska.

Článok 18

Prístup na trh

1.  Pre príležitostné dopravné služby uvedené v článku 1 ods. 2.1 prílohy 7 sa nevyžaduje povolenie.

2.  Pre osobitné pravidelné dopravné linky určené v článku 1 ods. 1.2 prílohy 7 sa nevyžaduje povolenie, ak sa na ne na území spoločenstva vzťahuje zmluva uzavretá medzi organizátorom a prepravcom.

3.  Pre jazdy bez nákladu, ktoré vozidlá vykonávajú v súvislosti s dopravnými činnosťami uvedenými v odsekoch 1 a 2, sa podobne nevyžaduje povolenie.

4.  V súlade s článkom 2 a nasledujúcimi článkami prílohy 7 sa povolenie vyžaduje pre pravidelné dopravné linky.

5.  V súlade s článkom 2 a nasledujúcimi článkami prílohy 7 sa povolenie vyžaduje pre osobitné pravidelné dopravné linky, na ktoré sa na území spoločenstva nevzťahuje zmluva uzavretá medzi organizátorom a prepravcom.

Vo Švajčiarsku sa pre takéto dopravné služby nevyžaduje povolenie.

6.  Pre dopravné činnosti na vlastný účet uvedené v článku 1 ods. 3 prílohy 7 sa nevyžaduje povolenie, ale vzťahuje sa ne na území spoločenstva systém vydávania osvedčení.

Článok 19

Trojsmerné dopravné činnosti zahŕňajúce tretie krajiny

1.  Opatrenia upravujúce trojsmernú dopravu zahŕňajúcu tretie krajiny sa stanovia spoločnou dohodou pri uzatváraní potrebných dohôd na jednej strane medzi spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou a na druhej strane medzi Švajčiarskom a príslušnou treťou krajinou. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť reciprocitu zaobchádzania medzi prevádzkovateľmi spoločenstva a švajčiarskymi prevádzkovateľmi v prípade trojsmernej dopravy.

2.  Do uzavretia dohôd medzi spoločenstvom a príslušnými tretími krajinami táto dohoda neovplyvní ustanovenia týkajúce sa dopravy obsiahnuté v odseku 1, ako sa uvádza v bilaterálnych dohodách uzavretých medzi členskými štátmi spoločenstva, a Švajčiarskom týkajúcich sa dopravy zahŕňajúcej tretie krajiny. Tieto práva sú uvedené v prílohe 8 k tejto dohode.

3.  Po stanovení opatrení uvedených v odseku 1 Švajčiarsko, pokiaľ to bude potrebné, uzavrie alebo upraví bilaterálne dohody s týmito tretími krajinami.

Článok 20

Doprava medzi dvomi miestami na území tej istej zmluvnej strany

1.  Doprava medzi dvomi miestami nachádzajúcimi sa na území tej istej zmluvnej strany prepravcami zriadenými na území druhej zmluvnej strany sa podľa tejto zmluvy nepovoľuje.

2.  Bude však právoplatne pokračovať v súlade s existujúcimi právami na základe platných bilaterálnych dohôd medzi spoločenstvom a Švajčiarskom za predpokladu, že sa medzi prepravcami spoločenstva nevyskytuje diskriminácia a narušovanie hospodárskej súťaže. Tieto práva sú uvedené v prílohe 8 k tejto dohode.

Článok 21

Postupy

Na postupy upravujúce vydávanie, používanie, predĺženie a ukončenie povolení a postupy upravujúce vzájomnú pomoc sa vzťahujú ustanovenia prílohy 7 k tejto zmluve.

Článok 22

Prechodné ustanovenie

Povolenia týkajúce sa dopravných služieb, ktoré existujú v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody, zostanú v platnosti až do zániku ich platnosti v prípade, keď príslušné dopravné služby budú naďalej podliehať udeleniu povolenia.HLAVA III

MEDZINÁRODNÁ ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Článok 23

Nezávislosť vedenia podniku

Zmluvné strany sa zaväzujú:

 zaručiť nezávislosť vedenia železničných podnikov, najmä poskytnutím štatútu nezávislosti a tým im umožniť, aby prispôsobili svoje činnosti trhu a riadili svoje záležitosti v rámci zodpovednosti svojich riadiacich orgánov,

 oddeliť vedenie železničnej infraštruktúry od poskytovania železničných dopravných služieb aspoň v účtovnej oblasti; podpora vyplatená pre jednu z týchto dvoch oblastí činnosti sa nesmie previesť na druhú.

Článok 24

Práva na prístup k železničnej infraštruktúre a práva na tranzit

1.  Železničné podniky a medzinárodné zoskupenia majú práva na prístup a/alebo tranzit stanovené v legislatíve spoločenstva uvedenej v prílohe 1 časť 4.

2.  Železničným podnikom zriadeným na území jednej zo zmluvných strán sa udelí právo na prístup k infraštruktúre na území druhej zmluvnej strany s cieľom poskytovania medzinárodných kombinovaných dopravných služieb.

3.  Železničné podniky a medzinárodné zoskupenia využívajúce svoje práva na prístup a tranzit uzavrú potrebné administratívne, technické a finančné dohody s riadiacimi pracovníkmi používanej železničnej infraštruktúry upravujúce záležitosti týkajúce sa kontroly dopravy a bezpečnosti vzhľadom na medzinárodné dopravné služby uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 25

Licencie na železničnú dopravu

1.  Akákoľvek požiadavka na prístup alebo tranzit vzhľadom na železničnú infraštruktúru a tak aj práva na poskytovanie dopravných služieb je podmienená udelením príslušnej licencie na požadovaný druh železničnej dopravnej služby. Samotná takáto licencia však neposkytuje právo na prístup k železničnej infraštruktúre.

2.  Železničné podniky majú právo požiadať o licenciu vo Švajčiarsku alebo v členskom štáte spoločenstva, v ktorom sú zriadené. Zmluvné strany nevydajú licencie alebo nepredĺžia ich platnosť v prípade neplnenia podmienok tejto zmluvy.

3.  Zmluvné strany sú zodpovedné za to, že existujúcim a novým podnikom vydá licencie osobitne určený orgán zodpovedný za licencie.

4.  V spoločenstve alebo vo Švajčiarsku sa licencie uznajú na základe reciprocity.

5.  Počas celej svojej doby platnosti podliehajú licencie požiadavkám ustanoveným zmluvnými stranami týkajúcim sa bezúhonnosti, finančnej spôsobilosti, odbornej kompetentnosti a občianskoprávnej zodpovednosti. Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na túto oblasť, sú uvedené v časti 4 prílohy 1.

6.  Licencia bude platiť, pokiaľ železničný podnik spĺňa svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených ustanovení. Zodpovedný orgán však môže požadovať, aby sa licencie v pravidelných intervaloch preskúmali.

7.  Postupy na kontrolu, úpravu, pozastavenie alebo odňatie licencie sa riadia vyššie uvedenými právnymi ustanoveniami.

Článok 26

Vydanie bezpečnostného osvedčenia

1.  Zmluvné strany budú tiež vyžadovať, aby železničné podniky predkladali bezpečnostné osvedčenie, v ktorom sú ustanovené bezpečnostné požiadavky, ktorým podliehajú vzhľadom na rizikovosť prevádzky na príslušných trasách.

2.  Železničný podnik môže požiadať o vydanie bezpečnostného osvedčenia orgán, ktorý vymenuje zmluvná strana, na území ktorej sa nachádza infraštruktúra používaná železničným orgánom.

3.  Na získanie bezpečnostného osvedčenia musí železničný podnik spĺňať požiadavky švajčiarskych právnych predpisov na tej časti trasy, ktorá sa nachádza vo Švajčiarsku, a právnych predpisov spoločenstva na tej časti trasy, ktorá sa nachádza v spoločenstve.

Článok 27

Prideľovanie železničných dráh

1.  Každá zmluvná strana určí orgán zodpovedný za prideľovanie kapacity, ktorým bude buď osobitný orgán alebo správca infraštruktúry. Prideľovací orgán, ktorý má informácie o tom, ktoré železničné dráhy sú k dispozícii, zabezpečí predovšetkým, aby:

 sa kapacita železničnej infraštruktúry prideľovala spravodlivo a na nediskriminačnom základe a aby

 s výhradou odsekov 3 a 4 tohto článku postup prideľovania umožňoval optimálne efektívne využívanie infraštruktúry.

2.  Železničný podnik alebo medzinárodné zoskupenie žiadajúce o jednu alebo viac železničných dráh predloží svoju žiadosť prideľovaciemu orgánu alebo orgánom zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza miesto odjazdu príslušnej dopravnej služby. Prideľovací orgán, ktorému sa predložila žiadosť o pridelenie kapacity infraštruktúry, okamžite informuje svoje ďalšie zmluvné strany o tejto požiadavke. Posledne menované rozhodnú najneskôr do jedného mesiaca po získaní potrebných informácií; každý prideľovací orgán má právo odmietnuť žiadosť. Prideľovací orgán, ktorému sa predložila žiadosť, spolu so svojimi ďalšími zmluvnými stranami rozhodne o žiadosti najneskôr do dvoch mesiacov po predložení všetkých potrebných údajov. Postupy týkajúce sa spracovania žiadostí o kapacitu infraštruktúry sa riadia ustanoveniami uvedenými v časti 4 prílohy 1.

3.  Spoločenstvo a Švajčiarsko môžu prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie, že sa pri prideľovaní železničnej infraštruktúry uprednostnia tieto železničné dopravné služby:

a) dopravné služby poskytované vo verejnom záujme;

b) dopravné služby celkove alebo čiastočne prevádzkované na infraštruktúre, ktorá bola vybudovaná alebo vyvinutá pre tieto služby (napríklad špeciálne vysokorýchlostné alebo špecializované linky na prepravu tovaru).

4.  Spoločenstvo a Švajčiarsko môžu nariadiť prideľovaciemu orgánu, aby udelil osobitné práva týkajúce sa nediskriminačného prideľovania kapacity infraštruktúry železničným podnikom poskytujúcim určité druhy služieb alebo poskytujúcim takéto dopravné služby v určitých oblastiach, ak sú takéto práva nevyhnutné na zabezpečenie náležitých verejných dopravných služieb alebo na efektívne využitie kapacity infraštruktúry, alebo na umožnenie financovania nových infraštruktúr.

5.  Zmluvné strany môžu ustanoviť možnosť, aby sa k žiadostiam o prístup k infraštruktúre pripojila kaucia alebo podobné záruky.

6.  Spoločenstvo a Švajčiarsko vypracujú a uverejnia postupy prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry. Následne informujú Spoločný výbor zriadený podľa článku 51 tejto dohody.

Článok 28

Účtovné výkazy a užívateľské poplatky

1.  Účtovné výkazy správcu infraštruktúry musia v rámci primeraného obdobia vykazovať vyrovnané zostatky medzi, na jednej strane, príjmami z týchto poplatkov a prípadných príspevkov zo štátu a, na druhej strane, výdavkami infraštruktúry.

2.  Správca infraštruktúry bude požadovať od železničných podnikov alebo medzinárodných zoskupení využívajúcich túto infraštruktúru zaplatenie poplatku za používanie železničnej infraštruktúry, za riadenie ktorej je zodpovedný.

3.  Poplatky za používanie infraštruktúry sa stanovia hlavne podľa druhu dopravnej služby, doby trvania dopravnej služby, trhovej situácie a povahy a úrovne opotrebovania infraštruktúry.

4.  Poplatky sa platia správcovi (správcom) infraštruktúry.

5.  Každá zmluvná strana po porade so správcom infraštruktúry určí postupy stanovenia poplatkov. Poplatky účtované za dopravné služby, ktoré sú na tom istom trhu rovnocenné, sa uplatnia nediskriminačným spôsobom.

6.  Správca infraštruktúry v príhodnom čase oznámi železničným podnikom alebo medzinárodným zoskupeniam, ktoré používajú jeho infraštrukúru na poskytovanie služieb uvedených v článku 24, všetky dôležité zmeny týkajúce sa kvality alebo kapacity príslušnej infraštruktúry.

Článok 29

Odvolania

1.  Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby sa dalo pred nezávislým orgánom podať odvolanie proti rozhodnutiam o pridelení kapacity infraštruktúry alebo vyberaní poplatkov. Tento orgán vynesie rozsudok do dvoch mesiacov od získania potrebných informácií.

2.  Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, že rozhodnutia prijaté v súlade s odsekom 1 a s článkom 25 ods. 3 podliehajú súdnemu preskúmaniu.HLAVA IV

KOORDINOVANÁ DOPRAVNÁ POLITIKAA.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Ciele

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby vypracujú koordinovanú dopravnú politiku pre osoby a tovar. Cieľom tejto politiky je spojiť efektívnosť dopravných systémov s ochranou životného prostredia a takto zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu.

2.  Zmluvné strany vynaložia potrebné úsilie na vytvorenie všeobecne porovnateľných dopravných podmienok vrátane daňových opatrení na svojich vlastných územiach, najmä vzhľadom na zabránenie odklonu dopravy v alpských regiónoch a na zabezpečenie lepšieho rozšírenia dopravy v týchto oblastiach.

Článok 31

Opatrenia

1.  Zmluvné strany prijmú na tieto účely opatrenia určené na zabezpečenie zdravej súťaže medzi a v rámci rôznych spôsobov dopravy a na uľahčenie používania environmentálne vhodnejších prostriedkov prepravy osôb a tovaru.

2.  Okrem ustanovení uvedených v hlavách II a III budú tieto opatrenia obsahovať:

 rozvoj transalpských železničných infraštruktúr a vytvorenie dostupných železničných dopravných služieb a kombinovaných dopravných služieb, ktoré budú cenovo aj kvalitatívne konkurencieschopné,

 zavedenie vhodných metód výberu poplatkov za cestnú dopravu,

 podporné opatrenia.

3.  Opatrenia, ktoré zmluvné strany prijmú podľa tejto zmluvy, sa uskutočnia postupne a, pokiaľ je to možné, koordinovane.

Článok 32

Zásady

S výhradou ustanovení článku 47 opatrenia uvedené v článku 31 budú v súlade s týmito zásadami:

 nediskriminácia priama alebo nepriama na základe štátnej príslušnosti prepravcu, miesta registrácie vozidla alebo pôvodu a/alebo miesta určenia dopravnej činnosti,

 slobodný výber spôsobu dopravy,

 žiadne jednostranné kvantitatívne obmedzenia,

 teritorialita,

 proporcionalita pri ukladaní poplatkov týkajúcich sa dopravných nákladov zohľadňujúca tiež kritériá týkajúce sa druhu vozidla,

 transparentnosť,

 porovnateľné podmienky na používanie rôznych transalpských trás,

 zabránenie každému narušeniu dopravných prúdov v alpských regiónoch,

 reciprocita.B.

ŽELEZNIČNÁ A KOMBINOVANÁ DOPRAVA

Článok 33

Ciele

1.  Zmluvné strany sa dohodli na cieli vytvoriť kapacitne vhodné železničné a kombinované dopravné možnosti, ktoré budú konkurencieschopné s cestnou dopravou v alpskom regióne z hľadiska hospodárnosti a kvality dopravných služieb, pričom sa zároveň budú rešpektovať zásady uvedené v článku 32 a zabezpečí sa nielen voľné pôsobenie trhových síl predovšetkým umožnením prístupu k železničnej infraštruktúre tak, ako sa to uvádza v hlave III, ale aj nezávislosť železničných podnikov.

2.  Na tieto účely zmluvné strany:

 v rámci svojej kompetencie vo Švajčiarsku a na území spoločenstva prijmú potrebné opatrenia týkajúce sa infraštruktúry a činnosti na zabezpečenie dlhodobej životnosti, kohézie a integrácie švajčiarskych kapacít diaľkového železničného systému,

 zaviažu sa tiež rozvíjať vzájomné prepojenie a súčinnosť svojich železničných a kombinovaných dopravných sietí. Na tieto účely zabezpečia potrebnú spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami a nariadia Spoločnému výboru, aby tieto záležitosti sledoval.

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že dovtedy, kým sa postupne zavedú opatrenia na uplatňovanie cestnej dane uvedené v článku 40, prijmú tiež opatrenia na poskytovanie železničných a kombinovaných dopravných kapacít pre užívateľov, ktoré budú vzhľadom na objem prepravy, cenu a kvalitu vhodné na zabezpečenie rovnomerného rozdelenia dopravy na rôznych transalpských trasách.

Článok 34

Ponuka železničných kapacít

1.  Zmluvné strany potvrdzujú svoje záväzky uvedené v článkoch 5 a 6 Dohody z roku 1992, v ktorých sa predpokladá, že Švajčiarsko vybuduje nové železničné spojenie cez Alpy (new rail link through the Alps, NRLA) a spoločenstvo zvýši kapacitu severných a južných prístupových trás k NRLA. Okrem toho sa dohodli, že tieto nové železničné infraštruktúry sa vybudujú v súlade so základnou ložnou mierou C IUR.

2.  Pre spoločenstvo sú opatrenia týkajúce sa infraštruktúry uvedené v odseku 1 súčasťou opatrení prijatých na základe a v súlade s rozhodnutím č. 1692/96/ES Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach spoločenstva na vybudovanie transeurópskej dopravnej siete vrátane osí železničnej a kombinovanej dopravy cez Alpy a najmä prístupové trasy k švajčiarskym železničným infraštruktúram a kombinovaným dopravným zariadeniam.

3.  Obidve zmluvné strany spoločným úsilím umožnia svojim zodpovedným orgánom koordinovane plánovať a realizovať infraštruktúru, opatrenia pre železničnú a kombinovanú dopravu, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov uvedených v odsekoch 1 a 2, a zosúladia harmonogram práce v závislosti od požadovanej kapacity. Cieľom, na ktorý sa zamerajú, je návratnosť investícií a v rámci Spoločného výboru sa prijmú všetky potrebné opatrenia.

4.  Spoločný výbor môže zriadiť podvýbor, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad koordináciou projektov pre infraštruktúry v alpskom regióne. Podvýbor bude pozostávať zo zástupcov Švajčiarska, spoločenstva a členských štátov spoločenstva nachádzajúcich sa v alpskom regióne.

Článok 35

Ekonomické parametre

1.  Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 33. Na tieto účely prijmú opatrenia na zabezpečenie, aby železničná preprava tovaru a kombinovaná doprava cez Švajčiarsko vrátane sprievodnej kombinovanej dopravy bola naďalej konkurencieschopná s cestnou dopravou rovnakými trasami, čo sa týka ceny aj kvality dopravnej služby, pričom sa zároveň zaručí nezávislosť železničných podnikov.

2.  S cieľom vytvorenia vhodnej železničnej a kombinovanej dopravnej kapacity môžu zmluvné strany poskytnúť finančnú podporu na investície do železničnej infraštruktúry, pevných alebo mobilných zariadení potrebných na prekládku medzi jednotlivými druhmi pozemnej prepravy, dopravných zariadení osobitne upravených na kombinovanú dopravu a používanú na kombinovanú dopravu a, pokiaľ to umožňuje ich legislatíva, na náklady na prevádzku kombinovaných dopravných služieb cez švajčiarske územie v takej miere, aby tieto opatrenia pomohli zlepšiť úroveň kvality a konkurencieschopnosti, čo sa týka cien železničnej a kombinovanej dopravnej kapacity, a nespôsobili žiadne neproporcionálne narušovanie hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi. Za tvorbu cien v železničnej doprave budú naďalej zodpovedné kompetentné orgány alebo subjekty.

3.  Zmluvné strany môžu so železničnými podnikmi uzavrieť tiež zmluvy na verejné dopravné služby na zabezpečenie primeraných železničných dopravných služieb s osobitným zreteľom na sociálne a environmentálne faktory.

4.  Každá zmluvná strana prijme v rámci svojej kompetencie opatrenia aby zabezpečila, že dosah na trh akejkoľvek oficiálne poskytnutej pomoci jednou zo zmluvných strán nie je zmarený správaním sa druhej zmluvnej strany alebo subjektom zriadeným na jej vlastnom území alebo na území druhej zmluvnej strany.

5.  Uplatňovanie tohto článku zmluvnými stranami bude sledovať Spoločný výbor.

Článok 36

Kvalitatívne parametre

1.  Zmluvné strany sa dohodli podniknúť všetky potrebné kroky na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 33. Na tieto účely sa zaväzujú, že budú podporovať kombinovanú dopravu.

2.  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 8 sa Švajčiarsko tiež zaväzuje v súlade s hlavou II Dohody z roku 1992, že zriadi sprievodnú kapacitu kombinovanej dopravy („pohybujúcu sa diaľnicu“), ktorá bude porovnateľná, čo sa týka kvality a ceny, s cestnou dopravou.

3.  Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky na podporu kombinovanej dopravy. Predovšetkým prijmú opatrenia na zabezpečenie, že sa uplatnia tieto ustanovenia:

 súlad s predpismi upravujúcimi technické normy a sociálne predpisy pre cestnú dopravu, najmä vzhľadom na dobu jazdy a odpočinku, obmedzenie rýchlosti a predpisy týkajúce sa maximálnej prípustnej hmotnosti a rozmerov,

 obmedzenie hraničných kontrol železničnej dopravy a presun týchto kontrol na miesta nakládky alebo vykládky v súlade s Dohovorom z 20. mája 1987 medzi spoločenstvom a Švajčiarskom a medzi krajinami EFTA o spoločnom tranzitnom postupe,

 uľahčenie organizácie reťazca kombinovanej dopravy zjednodušením regulačných a administratívnych podmienok, podľa ktorých sa riadi každá zmluvná strana,

 motivácia prevádzkovateľov kombinovanej a železničnej dopravy, aby zlepšili kvalitu svojej dopravnej služby.

Zoznam parametrov týkajúcich sa železnice je uvedený v prílohe 9. Tieto parametre sa zohľadnia pri uplatňovaní článku 46.

4.  V rámci svojich právomocí zmluvné strany zabezpečia, aby sa prijali príslušné opatrenia na umožnenie rýchleho vybudovania koridorov železničnej nákladnej prepravy. Pravidelne sa budú informovať o všetkých navrhovaných opatreniach týkajúcich sa týchto železničných koridorov.

5.  Spoločný výbor každé dva roky pripraví správu týkajúcu sa vykonávania opatrení uvedených v tomto článku.C.

SYSTÉM VÝBERU POPLATKOV ZA CESTNÚ DOPRAVU

Článok 37

Ciele

V rámci svojich právomocí a v súlade s vlastnými postupmi a cieľmi hlavy III Dohody z roku 1992 si zmluvné strany stanovia za cieľ postupné zavádzanie systémov výberu poplatkov namierené voči cestným vozidlám alebo iným druhom dopravy na pokrytie nákladov, ktoré vytvárajú.

Článok 38

Zásady

1.  Systémy výberu poplatkov sa budú zakladať na zásadách uvedených v článku 32, najmä zásadách nediskriminácie, proporcionality a transparentnosti.

2.  Poplatky budú pozostávať z daní za vozidlá, daní za palivá a poplatkov za používanie cestnej siete.

3.  Pri dosahovaní cieľov uvedených v článku 37 sa uprednostnia opatrenia, ktoré nebudú mať za následok odklonenie dopravy od technicky, ekonomicky a geograficky najvhodnejšej trasy medzi miestom odjazdu a miestom konečného určenia dopravnej operácie.

4.  Opatrenia sa budú uplatňovať takým spôsobom, aby nebránili voľnému pohybu tovaru alebo služieb medzi zmluvnými stranami, najmä vzhľadom na správu a výber mýta, alebo poplatkov za používanie ciest, na vynechanie kontrol alebo dôkladných prehliadok na hraniciach medzi zmluvnými stranami a absenciu prílišných formalít. Na zabránenie ťažkostiam, ktoré s tým súvisia, vynaloží Švajčiarsko úsilie, aby sa v tejto oblasti uplatňovali pravidlá spoločenstva.

5.  Ustanovenia tejto kapitoly sa budú uplatňovať na vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou (MAW) 12 ton alebo viac uvedenou v ich registračnom dokumente. Táto dohoda však nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana neprijala na svojom území opatrenia, ktoré sa budú týkať vozidiel s menšou MAW ako 12 ton.

6.  Zmluvné strany neudelia firmám vrátane dopravných podnikov žiadnu priamu alebo nepriamu štátnu pomoc určenú na to, aby sa týmto firmám uľahčilo znášať bremeno zaťaženia z dopravných poplatkov uložených na základe systémov výberu poplatkov uvedených v tejto dohode.

Článok 39

Vzájomná súčinnosť systémov

Zmluvné strany budú viesť konzultácie v rámci Spoločného výboru na dosiahnutie príslušnej úrovne súčinnosti elektronických systémov na výber poplatkov za používanie ciest.

Článok 40

Opatrenia zo strany Švajčiarska

1.  S cieľom dosiahnuť ciele uvedené v článku 37 a vzhľadom na nárasty maximálnej prípustnej hmotnosti stanovené v článku 7 ods. 3 Švajčiarsko zavedie nediskriminačnú daň na vozidlá v dvoch etapách – 1. januára 2001 a 1. januára 2005. Daň sa bude zakladať predovšetkým na zásadách uvedených v článku 38 ods. 1 a na postupoch uvedených v prílohe 10.

2.  Poplatky sa zadelia do troch kategórií podľa emisných noriem (EURO). Podľa systému zdaňovania, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2005, rozdiel v poplatkoch medzi jednotlivými kategóriami musí byť čo najväčší, ale nesmie presiahnuť 15 % váženého priemeru poplatkov uvedených v odseku 4.

3.  

a) Podľa systému zdaňovania, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2001, maximálne hodnoty v prípade vozidla s aktuálnou hmotnosťou zaťaženia menej ako 34 ton a prekonávajúcim vzdialenosť 300 km cez Alpy nesmie presiahnuť 205 CHF za vozidlo, ktoré nespĺňa EURO normy, 172 CHF za vozidlo spĺňajúce normu EURO I a 145 CHF za vozidlo spĺňajúce normu EURO II.

b) Odlišne od písmena a) získa spoločenstvo na obdobie od 1. januára 2001 do 31. decembra 2004 ročnú kvótu na 220 000 jednotlivých jázd vozidlami bez nákladu alebo vozidlami prevážajúcimi ľahké výrobky za predpokladu, že celková hmotnosť zaťaženia vozidla nepresiahne 28 ton pri tranzite cez švajčiarske Alpy voči poplatku za použitie infraštruktúry. Tento poplatok bude 50 CHF v roku 2001, 60 CHF v roku 2002, 70 CHF v roku 2003 a 80 CHF v roku 2004. Švajčiarsko tiež získa na základe rovnakých podmienok kvótu. Tieto jazdy budú podliehať obvyklému kontrolnému postupu.

4.  Podľa systému zdaňovania, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2005, vážený priemer poplatkov nesmie presiahnuť 325 CHF za vozidlá s aktuálnym celkovým zaťažením menším ako 40 ton a prekonávajúcim vzdialenosť 300 km cez Alpy. Poplatok za kategóriu s najväčším znečisťovaním nesmie presiahnuť 380 CHF.

5.  Časť poplatkov uvedených v odsekoch 3 a 4 môžu tvoriť poplatky z mýta za využívanie špecializovanej alpskej infraštruktúry. Táto časť nesmie tvoriť viac ako 15 % poplatkov uvedených v odsekoch 3 a 4.

6.  Hmotnostné kategórie uvedené v odseku 4 sa stanovia podľa počtu vozidiel na kategóriu EURO normy pôsobiacich vo Švajčiarsku. Počet vozidiel v každej kategórii sa stanoví na základe sčítania, ktoré preverí Spoločný výbor. Spoločný výbor stanoví hmotnostné kategórie na základe analýz, ktoré sa uskutočnia každé dva roky na zohľadnenie vývoja v štruktúre vozového parku pôsobiaceho vo Švajčiarsku a zmien v normách EURO, z ktorých sa prvé bude konať 1. júla 2004.

Článok 41

Opatrenia zo strany spoločenstva

Spoločenstvo bude pokračovať v rozvíjaní systémov výberu poplatkov na svojom území, ktoré zohľadňujú náklady, ktoré vznikajú pri používaní infraštruktúry. Tieto systémy sa zakladajú na zásade „užívateľ platí“.

Článok 42

Preskúmanie úrovne poplatkov

1.  Dňa 1. januára 2007 a potom v dvojročných intervaloch sa maximálne úrovne poplatkov stanovené v článku 40 ods. 4 upravia v závislosti od miery inflácie vo Švajčiarsku počas predchádzajúcich dvoch rokov. Na tieto účely Švajčiarsko pošle Spoločnému výboru najneskôr do 30. septembra roku, ktorý predchádza úprave, potrebné štatistické údaje, na základe ktorých sa bude príslušná úprava zakladať. Spoločný výbor sa stretne na žiadosť spoločenstva do 30 dní po získaní tohto oznámenia, aby prerokovali príslušnú úpravu.

Ak počas obdobia medzi podpisom tejto dohody a 31. decembrom 2004 priemerná ročná miera inflácie presiahne 2 %, maximálna úroveň poplatkov stanovených v článku 40 ods. 4 sa upraví tak, aby sa zohľadnila iba inflácia, ktorá prevyšuje ročnú mieru 2 %. Uplatňuje sa postup ustanovený v predchádzajúcom pododseku.

2.  S účinnosťou od 1. januára 2007 môže Spoločný výbor na žiadosť jednej zo zmluvných strán preskúmať maximálne úrovne poplatkov stanovených v článku 40 ods. 4 s cieľom ich úpravy na základe spoločnej dohody. Toto preskúmanie sa uskutoční podľa týchto kritérií:

 úroveň a štruktúra daní v dvoch zmluvných stranách najmä vzhľadom na porovnateľné transalpské trasy,

 rozdelenie dopravy medzi porovnateľnými transalpskými trasami,

 typické trendy rozloženia jednotlivých druhov dopravy v alpskom regióne,

 rozvoj transalpskej železničnej infraštruktúry.D.

PODPORNÉ OPATRENIA

Článok 43

Zjednodušenie hraničných kontrol

1.  Zmluvné strany sa zaviažu obmedziť a zjednodušiť formality spojené s dopravnými činnosťami najmä v colnej oblasti.

2.  Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zjednodušení kontrol a formalít týkajúcich sa prepravy tovaru z 21. novembra 1990, Dohovor o spoločnom tranzitnom postupe z 20. mája 1987 a v prípade železničnej dopravy dohoda medzi železničnými spoločnosťami o technických kontrolách nákladných vozňov určených na medzinárodné dopravné činnosti sú základom pre opatrenia prijaté zmluvnými stranami v súlade s odsekom 1.

Článok 44

Ekologické normy pre úžitkové vozidlá

1.  S cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce na základe článku 7, sa zmluvné strany vynasnažia zaviesť najmä ekologické normy poskytujúce vysokú úroveň ochrany na zníženie emisií z výfukových plynov, častíc a hluku z ťažkých nákladných vozidiel.

2.  V priebehu prípravy týchto noriem budú zmluvné strany viesť pravidelné konzultácie.

3.  EURO emisná kategória pre ťažké nákladné vozidlá (ako je stanovené v legislatíve spoločenstva), ak nie je uvedená v registračnom dokumente vozidla, sa musí dať zistiť odo dňa, kedy vozidlo začalo svoju dopravnú činnosť, ako je uvedené v dokumente, alebo v prípade potreby z dodatočného špeciálneho dokumentu vydaného kompetentnými orgánmi vydávajúceho štátu.

Článok 45

Miesto sledovania dopravy

1.  Stále miesto sledovania dopravy s cieľom monitorovania cestnej, železničnej a kombinovanej dopravy v alpskom regióne sa zriadi čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Raz do roka poskytne Spoločnému výboru zriadenému podľa článku 51 tejto dohody správu o vývoji dopravnej situácie. Spoločný výbor môže tiež požiadať miesto sledovania, aby pripravilo špeciálnu správu najmä v prípadoch, keď sa uplatňujú ustanovenia článkov 46 a 47 tejto dohody.

2.  Prácu miesta sledovania financujú zmluvné strany v pomere podľa rozhodnutia Spoločného výboru.

3.  Zmluvné strany stanovia administratívne postupy upravujúce činnosť miesta sledovania na základe rozhodnutia Spoločného výboru, ktoré sa prijme na prvom zasadaní.E.

OPRAVNÉ OPATRENIA

Článok 46

Jednostranné ochranné opatrenia

1.  Ak sa po 1. januári 2005 napriek konkurencieschopným cenám za železničnú prepravu a správnemu uplatňovaniu opatrení uvedených v článku 36 týkajúcich sa kvalitatívnych parametrov vyskytnú ťažkosti so švajčiarskymi transalpskými cestnými dopravnými prúdmi a ak v priebehu 10 týždňového obdobia bude priemerná miera využitia železničnej kapacity vo Švajčiarsku (ktorá je, alebo nie je súčasťou kombinovanej dopravy) menej ako 66 %, Švajčiarsko môže odlišne od ustanovení článku 40 ods. 4 a 5 zvýšiť poplatky uvedené v článku 40 ods. 4 o maximálne 12,5 %. Všetky výnosy z tohto zvýšenia sa použijú na podporu železničnej a kombinovanej dopravy, aby bola viac konkurencieschopná v porovnaní s cestnou dopravou.

2.  V prípade, keď sa vyskytnú rovnaké okolnosti na území spoločenstva, ako sú uvedené v odseku 1, spoločenstvo môže na základe porovnateľných podmienok prijať opravné opatrenia.

3.  

a) Rozsah a dĺžka trvania vyššie uvedeného opatrenia sa obmedzí iba na bezprostrednú nápravu situácie. Trvanie opatrenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov, ale môže sa predĺžiť na ďalšie šesťmesačné obdobie. Ďalšie predĺženia môže schváliť Spoločný výbor.

b) V prípade, keď jedna zo zmluvných strán uplatnila v minulosti opatrenia uvedené v odsekoch 1 alebo 2, opätovné uplatnenie týchto opatrení zmluvnou stranou podlieha týmto podmienkam:

 v prípade, keď trvanie predchádzajúcich opatrení nepresiahlo šesť mesiacov, ďalšie opatrenia sa môžu prijať po období 12 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúcich opatrení,

 v prípade, keď trvanie predchádzajúcich opatrení presiahlo šesť mesiacov, ďalšie opatrenia sa môžu prijať iba po období 18 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúcich opatrení,

 v žiadnom prípade sa nemôžu ochranné opatrenia zaviesť viac ako dvakrát v priebehu piatich rokov odo dňa, keď tieto opatrenia boli prvýkrát zavedené.

Spoločný výbor môže v osobitných prípadoch spoločnou dohodou rozhodnúť o derogácii z týchto podmienok.

4.  Pred prijatím opatrení uvedených v predchádzajúcich odsekoch príslušná zmluvná strana oznámi svoj zámer Spoločnému výboru. Spoločný výbor sa stretne, aby preskúmal záležitosť. Okrem prípadu, keď Spoločný výbor rozhodne inak, príslušná zmluvná strana môže prijať príslušné opatrenie po 30 dňoch odo dňa oznámenia opatrenia Spoločnému výboru.

Článok 47

Konsenzuálne ochranné opatrenia

1.  V prípade závažného narušenia transalpských dopravných prúdov nepriaznivo ovplyvňujúceho dosiahnutie cieľov uvedených v článku 30 tejto dohody sa Spoločný výbor na žiadosť jednej zo zmluvných strán stretne, aby rozhodol o príslušných opatreniach na vyriešenie situácie. Dožadujúca zmluvná strana okamžite informuje miesto sledovania dopravy, ktoré do 14 dní poskytne správu o situácii a o každom uplatnenom opatrení.

2.  Spoločný výbor sa stretne do 15 dní po predložení žiadosti. Preskúma situáciu, pričom náležite zohľadní správu z miesta sledovania. Do 60 dní od prvého stretnutia v predmetnej záležitosti Spoločný výbor rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú prijať. Spoločnou dohodou sa toto obdobie môže predĺžiť.

3.  Rozsah a dĺžka týchto ochranných opatrení sa obmedzí iba na bezprostrednú nápravu situácie. Uprednostnia sa možnosti, ktoré čo najmenej ovplyvnia realizáciu dohody.

Článok 48

Krízové opatrenia

V prípade závažného narušenia transalpských dopravných prúdov zapríčineného vyššou mocou, napr. prírodnou katastrofou, prijme každá zmluvná strana na svojom vlastnom území všetky možné spoločné opatrenia na obnovenie a zachovanie dopravy. Uprednostnia sa citlivé zásielky, ako napríklad rýchlo sa kaziaci tovar.HLAVA V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Vykonávanie dohody

1.  Zmluvné prijmú všetky potrebné všeobecné aj konkrétne opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

2.  Vyvarujú sa každej činnosti, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.

3.  Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa maximálnej povolenej hmotnosti pre súpravy vozidiel a cestné súpravy a systémov výberu poplatkov sa zavedú v dvoch etapách od 1. januára 2001 do 31. decembra 2004 a od 1. januára 2005.

Článok 50

Nápravné opatrenia

Ak jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana nespĺňa povinnosti ustanovené v tejto dohode alebo nevykonáva rozhodnutie Spoločného výboru, poškodená zmluvná strana môže po konzultáciách v rámci Spoločného výboru prijať potrebné opatrenia na zachovanie vyváženosti tejto dohody. Zmluvné strany poskytnú Spoločnému výboru všetky potrebné informácie na dôkladné prešetrenie situácie.

Článok 51

Spoločný výbor

1.  Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor známy pod názvom „Výbor spoločenstva a Švajčiarska pre vnútrozemskú dopravu“; bude tvorený zástupcami zmluvných strán a bude zodpovedný za správu a náležité uplatňovanie tejto dohody. Na tieto účely bude vydávať odporúčania. Bude prijímať rozhodnutia o záležitostiach vyplývajúcich z dohody; tieto rozhodnutia zmluvné strany vykonajú v súlade so svojimi vlastnými pravidlami. Spoločný výbor rozhoduje na základe spoločnej dohody.

2.  Spoločný výbor bude zodpovedný hlavne za monitorovanie a uplatňovanie ustanovení tejto dohody a najmä článkov 27 ods. 6, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 a 54. Vykoná úpravu a preskúmanie klauzúl uvedených v článkoch 52 a 55.

3.  Na zabezpečenie uspokojivého vykonávania tejto dohody si zmluvné strany budú pravidelne vymieňať informácie a na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa uskutočnia konzultácie v rámci Spoločného výboru. Zmluvné strany si vymenia informácie, ktoré poskytnú orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto dohody a najmä za vydávanie povolení a vykonávanie kontrol. Tieto orgány sa zúčastnia na priamej výmene korešpondencie.

4.  Spoločný výbor prijme rozhodnutím svoj rokovací poriadok, ktorý bude zahŕňať okrem iných ustanovení aj postupy na zvolávanie stretnutí, vymenovanie predsedu a ustanovenie podmienok jeho pôsobnosti.

5.  Spoločný výbor sa bude stretávať podľa potreby, najmenej raz ročne. Ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať o zvolanie stretnutia.

6.  Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení pracovných skupín alebo expertných skupín, ak uzná, že sú potrebné pri plnení jeho úloh.

7.  Tento výbor bude tiež vykonávať úlohy, ktoré predtým vykonával Spoločný výbor pod názvom „Výbor spoločenstva a Švajčiarska pre vnútrozemskú dopravu“ zriadený na základe článku 18 Dohody z roku 1992.

Článok 52

Tvorba právnych predpisov

1.  Táto dohoda v súlade so zásadou nediskriminácie a ustanoveniami tejto dohody neovplyvní právo ktorejkoľvek zmluvnej strany, aby jednostranne zmenila a doplnila svoje vnútroštátne právne predpisy v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.  Potom ako jedna zo zmluvných strán navrhne nové právne predpisy v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, formálne požiada o stanovisko expertov druhej zmluvnej strany. Počas obdobia pred formálnym prijatím týchto nových právnych predpisov sa budú zmluvné strany navzájom informovať a v prípade potreby sa uskutočnia konzultácie. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa uskutoční predbežná výmena stanovísk v rámci Spoločného výboru, najmä vzhľadom na dosah, ktorý by takáto úprava mohla mať na realizáciu dohody.

3.  Pri prijímaní zmien a doplnkov právnych predpisov a najneskôr osem dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo Úradnej zbierke federálnych zákonov a vyhlášok príslušná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane znenie týchto nových ustanovení. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa najneskôr dva mesiace po predložení žiadosti v rámci Spoločného výboru uskutoční výmena stanovísk týkajúca sa dopadu úpravy na realizáciu dohody.

4.  Spoločný výbor buď:

 prijme rozhodnutie revidujúce prílohy 1, 3, 4 a 7, alebo v prípade potreby navrhne, aby sa revidovali ustanovenia tejto dohody tak, aby sa v prípade potreby na základe reciprocity zahrnuli zmeny a doplnky príslušných právnych predpisov, alebo

 prijme rozhodnutie potvrdzujúce, že zmeny a doplnky príslušných právnych predpisov sú v súlade s touto dohodou, alebo

 rozhodne o inom opatrení zameranom na ochranu náležitého fungovania tejto dohody.

5.  Spoločný výbor rozhodne o postupoch na prispôsobenie tejto dohody k príslušným ustanoveniam budúcich dohôd medzi spoločenstvom a Švajčiarskom na jednej strane a tretími krajinami na druhej strane tak, ako je to uvedené v článkoch 13 a 19.

6.  Na dosiahnutie cieľov uvedených v tejto dohode zmluvné strany v súlade s harmonogramom ustanoveným v článku 49 prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby práva a povinnosti rovnocenné s právami a povinnosťami uvedenými v právnych nástrojoch spoločenstva vymenovanými v prílohe 1 boli účinne uplatňované v ich vzájomných vzťahoch.

Článok 53

Dôvernosť informácií

Predstavitelia, experti a ostatní zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že ani po ukončení svojho pôsobenia neprezradia informácie, ktoré získali v súvislosti s touto dohodou a na ktoré sa na základe ich obsahu vzťahuje profesionálne utajenie.

Článok 54

Urovnávanie sporov

Každá zmluvná strana môže záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody, ktorá je predmetom sporu, predložiť Spoločnému výboru, ktorý sa vynasnaží urovnať spor. Spoločnému výboru sa poskytnú všetky príslušné informácie na dôkladné prešetrenie situácie tak, aby sa mohlo nájsť prijateľné riešenie. Na tieto účely sa od Spoločného výboru bude vyžadovať, aby prešetril všetky možnosti na zachovanie riadneho fungovania tejto dohody.

Článok 55

Revízia dohody

1.  Ak si jedna zo zmluvných strán želá revíziu ustanovení tejto dohody, oznámi tento úmysel Spoločnému výboru. S výhradou odsekov 2 a 3, zmenená a doplnená verzia tejto dohody nadobudne účinnosť po ukončení príslušných vnútorných postupov.

2.  Prílohy 1, 3, 4 a 7 sa môžu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Spoločného výboru v súlade s článkom 51 ods. 1 tak, aby zohľadnili vývoj legislatívy spoločenstva v tejto oblasti.

3.  Prílohy 5, 6, 8 a 9 sa môžu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Spoločného výboru v súlade s článkom 51 ods. 1.

Článok 56

Prílohy

Prílohy 1 až 10 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 57

Teritoriálna pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok v nej stanovených, a na druhej strane na územie Švajčiarska.

Článok 58

Záverečné ustanovenia

1.  Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúcom po poslednom oznámení o uložení ratifikačných listín alebo schválení týchto siedmich dohôd:

 Dohoda o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb,

 Dohoda o voľnom pohybe osôb,

 Dohoda o leteckej doprave,

 Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami,

 Dohoda o vzájomnom uznávaní týkajúcom sa posudzovania zhody,

 Dohoda o určitých aspektoch vládneho obstarávania,

 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

2.  Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie siedmich rokov. Jej platnosť sa predĺži na dobu neurčitú, pokiaľ spoločenstvo alebo Švajčiarsko neoznámi druhej zmluvnej strane opak pred uplynutím počiatočného obdobia. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatní odsek 4.

3.  Spoločenstvo alebo Švajčiarsko môžu ukončiť túto dohodu tak, že oznámia druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatní odsek 4.

4.  Sedem dohôd uvedených v odseku 1 sa prestane uplatňovať šesť mesiacov po získaní oznámenia o nepredĺžení podľa odseku 2 alebo o ukončení podľa odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, και φινλανδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

ZOZNAM PRÍLOHPríloha 1:

Články 5 ods. 2, článok 6, článok 7 ods. 1, článok 24 ods. 1, článok 25 ods. 5 a článok 27 ods. 2: platné ustanovenia

Príloha 2:

Článok 8 ods. 5: pravidlá na uplatňovanie poplatkov uvedených v článku 8

Príloha 3:

Článok 9 ods. 1: vzor povolenia na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru

Príloha 4:

Článok 9 ods. 3: zoznam druhov prepravy, ktoré sú oslobodené z každého systému udeľovania licencií a povolení

Príloha 5:

Články 12 a 13: zoznam existujúcich práv na základe platných bilaterálnych dohôd

Príloha 6:

Článok 15 ods. 2: výnimky z maximálnej prípustnej hmotnosti a zo zákazu jazdy v noci a v nedeľu

Príloha 7:

Články 17, 18 a 21: medzinárodná autokarová a autobusová preprava osôb a postupy udeľovania povolení

Príloha 8:

Články 19 a 20: zoznam existujúcich práv na základe platných bilaterálnych dohôd

Príloha 9:

Článok 36: kvalitatívne parametre pre železničné a kombinované dopravné služby

Príloha 10:

Články 40 ods. 1: pravidlá na uplatňovanie poplatkov uvedených v článku 40

▼M7

PRÍLOHA 1

UPLATNITEĽNÉ USTANOVENIA

V súlade s článkom 52 ods. 6 tejto dohody bude Švajčiarsko uplatňovať právne predpisy, ktoré sú rovnocenné s týmito právnymi predpismi:

PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA PRÁVNYCH PREDPISOV EURÓPSKEJ ÚNIE

ODDIEL 1 – POVOLENIE NA VÝKON POVOLANIA

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).

 Na účely tejto dohody:

 

a) Európska únia a Švajčiarska konfederácia oslobodzujú od povinnosti mať preukaz rušňovodiča všetkých občanov Švajčiarskej konfederácie, členského štátu Európskej únie a členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.

b) Švajčiarska konfederácia nemôže od povinnosti mať vodičské osvedčenie oslobodiť občanov iných štátov než tých, ktoré sú uvedené pod písmenom a), bez predchádzajúcej konzultácie s Európskou úniou a bez jej súhlasu.

c) Ustanovenia kapitoly III nariadenia (ES) č. 1072/2009 (týkajúce sa kabotáže) sa neuplatňujú.

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).

 Na účely tejto dohody sa ustanovenia kapitoly V nariadenia (ES) č. 1073/2009 (týkajúce sa kabotáže) neuplatňujú.

 Rozhodnutie Komisie 2009/992/EÚ zo 17. decembra 2009 o minimálnych požiadavkách na údaje vkladané do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009, s. 36).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 21).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 39).

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 8).

ODDIEL 2 – SOCIÁLNE NORMY

 Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1161/2014 z 30. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 19).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35), naposledy zmenená nariadením Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 8).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 581/2010 z 1. júla 2010 týkajúce sa maximálnych lehôt na ukladanie relevantných údajov z jednotiek vozidla a z kariet vodiča (Ú. v. EÚ L 168, 2.7.2010, s. 16).

 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1013 z 30. marca 2017 o vyhotovení štandardného tlačiva na podávanie správ uvedeného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2017, s. 28).

ODDIEL 3 – TECHNICKÉ NORMY

Motorové vozidlá

 Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16) naposledy zmenená smernicou Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 49).

 Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom a určených pre používanie vo vozidlách (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33) naposledy zmenená smernicou Komisie 2001/27/ES z 10. apríla 2001 (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).

 Smernica Rady 91/671/EHS zo 16 decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinného používania bezpečnostných pásov vo vozidlách s hmotnosťou menšou než 3,5 t (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26) naposledy zmenená vykonávacou smernicou Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 59, 28.2.2014, s. 32).

 Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27) zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 327, 4.12.2002, s. 8).

 Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 47).

 Nariadenie Rady (ES) č. 2411/98 z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES L 299, 10.11.1998, s. 1).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 33).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2005, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2008/74/ES z 18. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 51).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2014, s. 1).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 627/2014 z 12. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 28).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131).

Preprava nebezpečného tovaru

 Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35) naposledy zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES zo 17. júna 2008 (Ú. v. ES L 162, 21.6.2008, s. 11).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13) naposledy zmenená smernicou Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018 (Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2018, s. 52).

 Na účely tejto dohody sa vo Švajčiarsku uplatňujú tieto odchýlky od smernice 2008/68/ES:

 
1.    Cestná doprava
Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
Predmet: preprava motorovej nafty a vykurovacieho oleja s UN číslom 1202 v cisternových kontajneroch.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: body 1.1.3.6 a 6.8.
Obsah prílohy k smernici: odchýlky vzťahujúce sa na množstvá prepravované jednou dopravnou jednotkou, predpisy týkajúce sa zhotovenia cisterien.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: cisternové kontajnery, ktoré nie sú vyrobené podľa bodu 6.8 ale podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré majú objemovú kapacitu 1 210  l alebo menej a ktoré sa používajú na prepravu vykurovacieho oleja alebo motorovej nafty s UN číslom 1202, môžu využiť výnimky podľa bodu 1.1.3.6 ADR.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3 písm. b) a bod 6.14 Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Predmet: výnimka z požiadavky prevážať prepravnú listinu v prípade určitých množstiev nebezpečného tovaru podľa vymedzenia v bode 1.1.3.6.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: body 1.1.3.6 a 5.4.1.
Obsah prílohy k smernici: povinnosť mať pri sebe prepravnú listinu.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: preprava nevyčistených prázdnych kontajnerov patriacich do kategórie prepravy 4 a naplnených alebo prázdnych fliaš so stlačeným plynom do dýchacích prístrojov, ktoré používajú záchranné služby alebo sú súčasťou potápačského výstroja, ak v množstve nepresahuje limitné hodnoty podľa bodu 1.1.3.6, nepodlieha povinnosti mať prepravnú listinu stanovenú v bode 5.4.1.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3 písm. c) Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Predmet: preprava nevyčistených prázdnych zásobníkov spoločnosťami kontrolujúcimi skladovacie zariadenia pre kvapaliny, ktoré by mohli znečistiť vodu.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: body 6.5, 6.8, 8.2 a 9.
Obsah prílohy k smernici: zhotovenie, vybavenie a kontrola zásobníkov a vozidiel, odborné vzdelávanie vodičov.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: vozidlá a nevyčistené prázdne zásobníky / kontajnery používané spoločnosťami kontrolujúcimi skladovacie zariadenia pre kvapaliny, ktoré by mohli znečistiť vodu, a ktoré slúžia na uchovávanie kvapaliny počas kontroly pevných cisterien, nepodliehajú predpisom o zhotovení, vybavení a kontrole ani predpisom o označovaní a identifikácii oranžovými tabuľkami podľa predpisov stanovených ADR. Podliehajú osobitným predpisom o označovaní a identifikácii a vodič vozidla nie je povinný absolvovať odbornú prípravu podľa bodu 8.2.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3.10 Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
Predmet: preprava odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky, do zariadení na zneškodňovanie odpadu.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: body 2, 4.1.10, 5.2 a 5.4.
Obsah prílohy k smernici: klasifikácia, kombinované balenie, značenie a označovanie, dokumentácia.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: pravidlá obsahujú ustanovenia o zjednodušenej klasifikácii odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky (odpad z domácností), ktorú má vykonať odborník uznaný príslušným orgánom, o používaní vhodných zberných nádob a odbornej príprave vodičov. Odpad z domácností, ktorý podľa odborníka nemožno klasifikovať, sa môže v malých množstvách previesť do strediska na spracovanie odpadu s príslušnými údajmi k jednotlivým baleniam a prepravným jednotkám.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.7 Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).
Poznámky: tieto pravidlá sa môžu uplatňovať len na prepravu odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky, medzi verejnými strediskami na spracovanie odpadu a zariadeniami na zneškodňovanie odpadov.
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Predmet: spätná preprava ohňostrojov.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: body 2.1.2, 5.4.
Obsah prílohy k smernici: klasifikácia a dokumentácia.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: na uľahčenie spätnej prepravy ohňostrojov s UN číslami 0335, 0336 a 0337 od maloobchodníkov k dodávateľom sa stanovujú výnimky, pokiaľ ide o údaje o čistej hmotnosti a klasifikáciu výrobku v prepravnej listine.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.8 Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).
Poznámky: pokiaľ ide o výrobky určené pre maloobchod, podrobné kontroly presného obsahu jednotlivých položiek nepredaných výrobkov v každom balení sú prakticky nemožné.
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Predmet: osvedčenie o odbornej príprave ADR v prípade ciest vykonaných na účely prepravy vozidiel, ktoré mali poruchu, ciest súvisiacich s opravami, ciest vykonaných na účely odborného preskúmania cisternových vozidiel/cisterien a ciest cisternovými vozidlami uskutočnených odborníkmi zodpovednými za preskúmanie daného vozidla.
Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k tejto smernici: bod 8.2.1.
Obsah prílohy k smernici: Vodiči vozidiel musia absolvovať výcvikové kurzy.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: osvedčenie o odbornej príprave ADR a výcvikové kurzy ADR sa nevyžadujú v prípade ciest vykonaných na účely prepravy vozidiel, ktoré mali poruchu, alebo testovacích jázd spojených s opravami, ciest vykonaných v cisternových vozidlách na účely odborného preskúmania cisternového vozidla alebo jeho cisterny a ciest uskutočnených odborníkmi zodpovednými za preskúmanie cisternového vozidla.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: inštrukcie Federálneho ministerstva životného prostredia, dopravy, energetiky a komunikácií (DETEC) vydané 30. septembra 2008 týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru.
Poznámky: v niektorých prípadoch vozidlá, ktoré mali poruchu alebo na ktorých prebiehajú opravy, a cisternové vozidlá, ktoré sa pripravujú na technickú kontrolu alebo sú kontrolované, v čase kontroly ešte obsahujú nebezpečný tovar.
Požiadavky v 1.3 a 8.2.3 sa naďalej uplatňujú.
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
2.    Železničná doprava
Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru
Predmet: preprava motorovej nafty a vykurovacieho oleja s UN číslom 1202 v cisternových kontajneroch.
Odkaz na oddiel II.1. prílohy II k tejto smernici: bod 6.8.
Obsah prílohy k smernici: predpisy týkajúce sa zhotovenia cisterien.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: povolené sú cisternové kontajnery, ktoré nie sú vyrobené podľa ustanovení bodu 6.8 ale podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré majú objemovú kapacitu 1 210  l alebo menej a ktoré sa používajú na prepravu vykurovacieho oleja alebo motorovej nafty s číslom UN 1202.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: príloha k Vyhláške DETEC z 3. decembra 1996 týkajúcej sa prepravy nebezpečného tovaru po železnici a lanovými dráhami (RSD, RS 742.401.6), a dodatok 1, kapitola 6.14 Vyhlášky o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR, RS 741.621).
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.
Predmet: prepravná listina.
Odkaz na oddiel II.1. prílohy II k tejto smernici: bod 5.4.1.1.1.
Obsah prílohy k smernici: Všeobecné informácie vyžadované v prepravnom doklade.
Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: použitie spoločného pojmu v prepravnej listine a pripojený zoznam, ktorý obsahuje vyššie uvedené predpísané informácie.
Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: príloha k Vyhláške DETEC z 3. decembra 1996 týkajúcej sa prepravy nebezpečného tovaru po železnici a lanovými dráhami (RSD, RS 742.401.6).
Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).

ODDIEL 4 – PRÁVA NA PRÍSTUP K ŽELEZNICI A PRÁVA NA TRANZIT

 Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25).

 Smernica Rady 95/18/ES z 19. júna 1995 o udeľovaní licencií železničným podnikom (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 70).

 Smernica Rady 95/19/ES z 19. júna 1995 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a účtovaní poplatkov za infraštruktúru (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 75).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44) naposledy zmenená smernicou Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 201, 10.7.2014, s. 9).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51) naposledy zmenená smernicou Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 22).

 Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpečnostných osvedčení predkladaných podľa smernice 2001/14/ES (Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 9) zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).

 Rozhodnutie Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30), zmenené rozhodnutím Komisie 2011/107/EÚ z 10. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2011, s. 33).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 70, 11.3.2014, s. 20).

 Rozhodnutie Komisie 2009/965/ES z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2009, s. 1) naposledy zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/2299 zo 17. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2015, s. 15).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 13, 19.1.2010, s. 1).

 Rozhodnutie Komisie 2010/713/EÚ z 9. novembra 2010 o moduloch na postupy posudzovania zhody, vhodnosti na použitie a overenia ES, ktoré sa majú použiť v technických špecifikáciách pre interoperabilitu prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2010, s. 1).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 11).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 13).

 Nariadenie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011, s. 8).

 Rozhodnutie Komisie 2011/275/EÚ z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii pre interoperabilitu týkajúcu sa subsystému infraštruktúry systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2011, s. 53), zmenené rozhodnutím Komisie 2012/464/EÚ z 23. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 217, 14.8.2012, s. 20).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/302 z 25. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 55, 26.2.2015, s. 2).

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2011, s. 32).

 Rozhodnutie Komisie 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 36).

 Rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 1) naposledy zmenené rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/14 z 5. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2015, s. 44).

 Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1) zmenené rozhodnutím Komisie 2013/710/EÚ z 2. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 323, 4.12.2013, s. 35).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde pre vykonávanie dozoru národnými bezpečnostnými orgánmi po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 3).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde monitorovania vykonávaného železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia a subjektmi zodpovednými za údržbu (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 8).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2013 z 13. marca 2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/861/ES (Ú. v. EÚ L 104, 12.4.2013, s. 1), zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1236/2013 z 2. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 322, 3.12.2013, s. 23).

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 (Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 8) zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1136 z 13. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 185, 14.7.2015, s. 6).

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 489).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému „energia“ systému železníc v Únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 179).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 394).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 421).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 438).

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/171 zo 4. februára 2015 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom (Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2015, s. 3).

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb (Ú. v. EÚ L 148, 13.6.2015, s. 17).

ODDIEL 5 – INÉ OBLASTI

 Smernica Rady 92/82/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 19).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).

▼B

PRÍLOHA 2

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA POPLATKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 8

1. Švajčiarske poplatky za vozidlá s aktuálnym celkovým zaťažením viac ako 28 ton pri použití povolenia uvedeného v článku 8 ods. 2 nesmú presiahnuť:

 180 CHF za tranzitnú jazdu cez Švajčiarsko,

 70 CHF za obojsmernú spätnú cestu do alebo zo Švajčiarska.

2. Maximálny švajčiarsky poplatok za vozidlá pri použití povolenia uvedeného v článku 8 ods. 3 a s aktuálnym celkovým zaťažením viac ako 34 ton, ale menej ako 40 ton a prekonávajúcim vzdialenosť 300 km cez Alpy bude 252 CHF za vozidlo nespĺňajúce EURO normy, 211 CHF za vozidlo spĺňajúce EURO I normu a 178 CHF za vozidlo spĺňajúce EURO II normu. Poplatok sa uplatní v súlade s ustanoveniami článku 40.

3. Maximálny švajčiarsky poplatok za vozidlá pri použití povolenia uvedeného v článku 8 ods. 4 a s aktuálnym celkovým zaťažením viac ako 34 ton, ale menej ako 40 ton a prekonávajúcim vzdialenosť 300 km cez Alpy bude 300 CHF za vozidlo nespĺňajúce EURO normy, 240 CHF za vozidlo spĺňajúce EURO I normu a 210 CHF za vozidlo spĺňajúce EURO II normu. Poplatok sa uplatní v súlade s ustanoveniami článku 40.

▼M5

PRÍLOHA 3

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a)   (Svetlomodrá farba Pantone 290 alebo čo najbližšia k tejto farbe – formát DIN A4, papier z buničiny, 100 g/m2 alebo viac)

(Prvá strana licencie)

(Text v úradnom jazyku/úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydávajúceho licenciu)Rozlišovací symbol členského štátu (1) vydávajúceho licenciu

 

Názov príslušného orgánu alebo úradu

(1)   Rozlišovacie znaky členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (HR) Chorvátsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.

LICENCIA č. …

alebo

OVERENÁ KÓPIA č. …

pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste vykonávanú v prenájme alebo za úhradu

Táto licencia oprávňuje ( 1 ) …

uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty vykonané v rámci územia Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.Poznámky: …

Táto licencia je platná od …

do …

Vydaná v…,

dňa …

… (1)

(1)   Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu alebo úradu vydávajúceho licenciu.

b)   (Druhá strana licencie)

(Text v úradnom jazyku/úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydávajúceho licenciu)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto licencia sa vydáva podľa nariadenia (ES) č. 1072/2009.

Táto licencia oprávňuje držiteľa uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty vykonané v rámci územia Spoločenstva a ak je to vhodné za týchto podmienok:

 ak sa miesto odchodu a cieľové miesto nachádzajú v dvoch rôznych členských štátoch, pričom nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín,

 z členského štátu do tretej krajiny alebo naopak, pričom nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín,

 medzi tretími krajinami s tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov

a na jazdy prázdneho vozidla spojené s takouto prepravou.

V prípade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, táto licencia platí pre tú časť cesty, ktorá vedie cez územie Spoločenstva. V členskom štáte nakládky alebo vykládky platí iba po uzavretí potrebnej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou v súlade s nariadením (ES) č. 1072/2009.

Táto licencia sa vystavuje na meno držiteľa a nie je prenosná.

Príslušný orgán členského štátu, ktorý licenciu vydal, môže túto licenciu odobrať, najmä ak držiteľ:

 nesplnil všetky podmienky používania licencie,

 poskytol nesprávne informácie vzhľadom na údaje potrebné na vydanie licencie alebo jej obnovenie.

Originál licencie sa musí uchovávať v podniku nákladnej dopravy.

Overené kópie licencie sa musia uchovávať vo vozidle ( 2 ). V prípade vozidlovej súpravy musia byť v motorovom vozidle. Licencia platí pre vozidlovú súpravu, aj keď príves alebo náves nie je evidovaný ani nemá oprávnenie používať cesty v mene držiteľa licencie, alebo ak je evidovaný alebo má oprávnenie používať cesty v inom štáte.

Licencia sa musí predložiť na požiadanie oprávnenej osoby, ktorá vykonáva kontrolu.

Držiteľ musí na území každého členského štátu dodržiavať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v uvedenom štáte, najmä v súvislosti s dopravou a premávkou.

PRÍLOHA 4

PREPRAVA A JAZDY BEZ NÁKLADU SPOJENÉ S TAKOUTO PREPRAVOU, KTORÉ SÚ OSLOBODENÉ OD AKÉHOKOĽVEK SYSTÉMU LICENCIÍ A AKÉHOKOĽVEK POVOLENIA NA PREPRAVU

1. Preprava poštových zásielok, ktorá sa uskutočňuje v rámci univerzálnych služieb.

2. Preprava poškodených alebo pokazených vozidiel.

3. Preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony.

4. Preprava tovaru v motorových vozidlách, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a) prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo ho podnik predal, kúpil, prenajal, prenajímal, vyrobil, získal, spracoval alebo opravil;

b) účelom cesty je preprava tovaru z podniku alebo do podniku, či už v rámci podniku, alebo mimo neho, alebo pre jeho potreby;

c) motorové vozidlá použité na takúto prepravu riadi člen personálu, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku;

d) vozidlá prepravujúce tovar sú vo vlastníctve podniku, alebo ich podnik kúpil na splátky, alebo prenajal za predpokladu, že v tomto poslednom prípade spĺňajú podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES ( 3 ).

Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade použitia náhradného vozidla počas krátkodobej poruchy bežne používaného vozidla;

e) preprava musí predstavovať len vedľajšiu činnosť v rámci celkových činností podniku.

5. Preprava liekov, lekárskych prístrojov a vybavenia a iných prvkov potrebných v prípade núdzovej lekárskej pomoci, najmä pri prírodných katastrofách.

▼B

PRÍLOHA 5

ZOZNAM USTANOVENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA V BILATERÁLNYCH DOHODÁCH O CESTNEJ DOPRAVE, KTORÉ ŠVAJČIARSKO UZAVRELO S RÔZNYMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI SPOLOČENSTVA, TÝKAJÚCICH SA PREPRAVY TOVARU TROJSTRANNOU DOPRAVOUKrajina

Dátum podpísania dohody

Nadobudnutie platnosti

Podmienky

Nemecko

17.12.1953

1.2.1954

Článok 7:

Na základe vnútroštátneho práva, skutočná trojstranná doprava povolená; iná tzv. trojstranná doprava zakázaná.

Rakúsko

22.10.1958

4.4.1959

Článok 8:

Dopravcovia oprávnení uskutočňovať prepravu tovaru majú povolenie na prevoz vo vozidlách registrovaných v jednej zo zmluvných štátov:

a)  tovar s miestom určenia alebo východiskovým miestom v jednom zo štátov.

Skutočná trojsmerná doprava povolená; iná tzv. trojstranná doprava zakázaná.

Belgicko

25.2.1975

24.7.1975

Článok 4 ods. l písm. b):

Skutočná trojsmerná doprava povolená; iná tzv. trojstranná doprava zakázaná.

Dánsko

27.8.1981

25.3.1982

Článok 4 ods. 2:

Na prepravu z tretej krajiny pre druhú zmluvnú stranu alebo z druhej zmluvnej strany do tretej krajiny sa vzťahuje povolenie vydané v individuálnych prípadoch druhou zmluvou stranou.

Španielsko

23.1.1963

21.8.1963

Protokol z 29. októbra 1971:

Skutočná trojsmerná doprava povolená; iná tzv. trojstranná doprava zakázaná.

Fínsko

16.1.1980

28.5.1981

Článok 6 ods. 2 a záznam zo zasadania švajčiarsko-fínskeho Spoločného výboru z 23. a 24. mája 1989, bod 2.2: skutočná trojsmerná doprava a iná tzv. trojstranná doprava je povolená a je predmetom povolenia.

Francúzsko

20.11.1951

1.4.1952

Na základe vnútroštátneho práva:

Švajčiarski dopravcovia: všetky druhy trojsmernej dopravy vo Francúzsku zakázané;

Francúzski dopravcovia: všetky druhy trojsmernej dopravy vo Švajčiarsku povolené.

Grécko

8.8.1970

6.9.1971

Článok 3 a záznam zo zasadania švajčiarsko-gréckeho Spoločného výboru 11. až 13. decembra 1972: všetky druhy trojsmernej dopravy vo Švajčiarsku povolené (na základe osobitných povolení podľa kvót).

Taliansko

Záznam zo zasadania švajčiarsko-talianskeho Spoločného výboru zo 14. júna 1993:

Švajčiarski dopravcovia: povolenia podľa kvót pre skutočnú trojsmernú dopravu; iná tzv. trojsmerná doprava je zakázaná;

Talianski dopravcovia: povolenia podľa kvót pre skutočnú trojsmernú dopravu; iná tzv. trojsmerná doprava je zakázaná.

Írsko

Na základe vnútroštátneho práva:

Švajčiarski dopravcovia: všetky druhy trojsmernej dopravy sú zakázané okrem prípadu, keď je povolenie vydané írskymi orgánmi;

Írski dopravcovia: všetky druhy trojsmernej dopravy súvisiace so Švajčiarskom sú povolené.

Luxembursko

17.5.1972

1.6.1972

Dohoda sa uplatňuje iba na prepravu osôb. Nie je uzavretá žiadna dohoda týkajúca sa prepravy tovaru. Trojsmerná doprava je povolená na základe vnútroštátneho práva (uplatňovanie zásady reciprocity). Všetky druhy trojsmernej dopravy sú povolené.

Holandsko

20.5.1952

15.6.1952

Dohoda sa uplatňuje iba na prepravu osôb. Nie je uzavretá žiadna dohoda týkajúca sa prepravy tovaru. Trojsmerná doprava je povolená na základe vnútroštátneho práva (uplatňovanie zásady reciprocity). Všetky druhy trojsmernej dopravy sú povolené.

Portugalsko

28.6.1973

1.1.1974

Všetky druhy trojstrannej dopravy sú liberalizované na základe rozhodnutia prijatého švajčiarsko-portugalským Spoločným výborom zo 6. júna 1996.

Spojené kráľovstvo

20.12.1974

21.11.1975

Článok 3 písm. b):

Skutočná trojsmerná doprava povolená. Iná tzv. trojstranná doprava zakázaná.

Švédsko

12.12.1973

22.4.1974

Článok 4 ods. 1 a 2:

Trojsmerná doprava je povolená na základe osobitných povolení podľa kvót.

Trojstranná doprava: v prípade, že vozidlo v rámci bežnej jazdy prechádza krajinou, v ktorej je registrované, napr. keď vozidlo registrované vo Švajčiarsku preváža tovar z Nemecka do Talianska cez Švajčiarsko.

Iná tzv. trojstranná doprava: keď vozidlo neprechádza krajinou, v ktorej je registrované, napr. keď vozidlo registrované vo Švajčiarsku preváža tovar z Nemecka do Talianska cez Rakúsko.

PRÍLOHA 6

VÝNIMKY Z MAXIMÁLNEJ PRÍPUSTNEJ HMOTNOSTI A ZO ZÁKAZU JÁZD V NOCI A V NEDEĽU

I.   Výnimka z maximálnej prípustnej hmotnosti v období končiacom 31. decembra 2004

V prípade jázd, ktoré majú začiatok v zahraničí a končia sa v hraničnej oblasti Švajčiarska ( 4 ) (a naopak), sa udelia výnimky oslobodené od poplatku za každý tovar celkove do 40 ton a za 40 stopové ISO kontajnery v kombinovanej doprave celkove do 44 ton. Z dôvodu technických podmienok na cestách určité colnice môžu vyžadovať nižšie hmotnosti.

II.   Iné výnimky z maximálnej prípustnej hmotnosti

V prípade jázd, ktoré majú začiatok v zahraničí a končia sa v hraničnej oblasti Švajčiarska ( 5 ) (a naopak), a na tranzit cez Švajčiarsko, aktuálne celkové zaťaženie vyššie ako maximálna prípustná hmotnosť vo Švajčiarsku sa môže tiež povoliť pre druhy prepravy, ktoré sa neuvádzajú v článku 8:

a) pre prepravu tovaru, ktorý nie je možné rozdeliť, v prípadoch, keď nie je možné vyhovieť ustanoveniam, aj keď sa použije primerané vozidlo;

b) na presuny alebo použitie špeciálnych vozidiel, najmä pracovných vozidiel, ktoré kvôli činnosti, na ktorú sú určené, nie sú zlučiteľné s ustanoveniami týkajúcimi sa hmotnosti;

c) v naliehavých prípadoch na dopravu poškodených alebo pokazených vozidiel;

d) na dopravu zásob pre zásobovanie lietadiel;

e) nákladná cestná doprava na začiatočných a konečných úsekoch kombinovanej dopravy, obvykle v okruhu 30 km od terminálu.

III.   Výnimky zo zákazu jázd v noci a v nedeľu

Uvažuje sa s nasledujúcimi výnimkami zo zákazu jázd v noci a nedeľu:

a)  bez osobitného povolenia

 jazdy uskutočnené s cieľom poskytnúť naliehavú pomoc v prípade katastrôf,

 jazdy uskutočnené s cieľom poskytnúť naliehavú pomoc v prípade nehôd, najmä vo verejnej doprave a pri leteckých nešťastiach;

b)  s osobitným povolením

Na prepravu tovaru, ktorého vlastnosti odôvodňujú prepravu v noci a v skutočne závažných dôvodoch prepravu v nedeľu:

 rýchlo sa kaziace poľnohospodárske produkty [ako jahody, ovocie a zelenina, rastliny (vrátane rezaných kvetov) alebo čerstvo vylisované ovocné šťavy] počas celého roku,

 ošípané a kurčatá na zabitie,

 čerstvé mlieko a rýchlo sa kaziace mliečne výrobky,

 cirkusové zariadenia, hudobné nástroje, ktoré patria orchestru, divadelné rekvizity atď.,

 denníky vrátane redakčnej časti a poštové zásielky dopravované na základe požiadavky služby zo zákona.

Na uľahčenie schvaľovacích postupov sa môžu vydávať povolenia platné 12 mesiacov pre akýkoľvek počet jázd za predpokladu, že sú všetky jazdy rovnakého charakteru.

▼M5

PRÍLOHA 7

MEDZINÁRODNÁ AUTOKAROVÁ A AUTOBUSOVÁ PREPRAVA OSÔB

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody platí toto vymedzenie pojmov:

1.    Pravidelné dopravné služby

1.1.

Pravidelné dopravné služby sú dopravné služby poskytované na prepravu osôb v stanovených intervaloch na stanovených trasách, v rámci ktorých cestujúci môžu nastúpiť a vystúpiť na vopred určených zastávkach. Pravidelné dopravné služby sú prístupné pre všetkých a v prípade potreby je povinná rezervácia.

Pravidelný charakter dopravnej služby nesmie byť ovplyvnený nijakými úpravami prevádzkových podmienok dopravnej služby.

1.2.

Dopravné služby, bez ohľadu na to, kto ich organizuje, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje preprava osobitných kategórií cestujúcich s vylúčením iných cestujúcich, pokiaľ sa takéto dopravné služby prevádzkujú na základe podmienok uvedených v bode 1.1., sa tiež považujú za pravidelné dopravné služby. Takéto dopravné služby sa ďalej v texte uvádzajú ako „osobitné pravidelné dopravné služby“.

Osobitné pravidelné dopravné služby zahŕňajú najmä:

a) prepravu pracovníkov medzi bydliskom a pracoviskom;

b) prepravu žiakov a študentov medzi bydliskom a vzdelávacími zariadeniami.

Skutočnosť, že sa organizácia osobitných pravidelných dopravných služieb upravuje podľa potrieb užívateľov, nemá vplyv na ich pravidelný charakter.

1.3.

Organizovanie súbežných alebo dočasných dopravných služieb, ktoré sa poskytujú rovnakej cieľovej skupine ako existujúce pravidelné dopravné služby, nezastavovanie na niektorých zastávkach alebo zastavovanie na ďalších zastávkach v súčasných pravidelných dopravných službách sa riadi rovnakými pravidlami, aké sa uplatňujú na existujúce pravidelné dopravné služby.

2.    Príležitostné dopravné služby

2.1.

Príležitostné dopravné služby sú dopravné služby, ktoré nepatria pod vymedzenie pojmu pravidelné dopravné služby, vrátane osobitných pravidelných dopravných služieb, a pre ktoré je charakteristická predovšetkým preprava skupín vytvorených na základe iniciatívy objednávateľa alebo samotného dopravcu.

Organizovanie súbežných alebo dočasných dopravných služieb porovnateľných s existujúcimi pravidelnými dopravnými službami a ktoré sa poskytujú rovnakej cieľovej skupine ako existujúce pravidelné dopravné služby, podlieha udeleniu povolenia v súlade s postupom stanoveným v oddiele I.

2.2.

Dopravné služby uvedené v bode 2 neprestávajú byť príležitostnými dopravnými službami len z dôvodu, že sa poskytujú v určitých intervaloch.

2.3.

Príležitostné dopravné služby môže poskytovať skupina dopravcov v mene toho istého objednávateľa.

Mená takýchto dopravcov a v prípade potreby miesta prípojov na trase sa oznámia kompetentným orgánom príslušných členských štátov Európskej únie a Švajčiarska v súlade s postupmi, ktoré stanoví Spoločný výbor.

3.    Doprava pre vlastnú potrebu

Dopravné služby na vlastnú potrebu sú dopravné služby, ktoré uskutočňuje na nekomerčné a neziskové účely fyzická alebo právnická osoba, pričom platí, že:

 dopravná činnosť je pre fyzické alebo právnické osoby iba vedľajšou činnosťou,

 používané vozidlá sú vlastníctvom tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich táto osoba kúpila na splátky, alebo sú predmetom dlhodobej lízingovej zmluvy a vedú ich členovia personálu tejto fyzickej alebo právnickej osoby, alebo samotná fyzická osoba, alebo personál, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku.Oddiel I

PRAVIDELNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY PODLIEHAJÚCE POVOLENIU

Článok 2

Druh povolenia

1.  Povolenie sa vydáva na meno dopravcu; dopravca nie je oprávnený prenášať povolenie na tretie strany. Dopravca, ktorý získal povolenie, však môže so súhlasom orgánu uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto prílohy vykonávať dopravnú službu prostredníctvom subdodávateľa. V takomto prípade sa meno subdodávateľa a jeho úloha uvedie v povolení. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v článku 17 dohody.

V prípade podnikov združených s cieľom poskytovať pravidelné dopravné služby sa povolenie vydá na mená všetkých podnikov. Odovzdá sa podniku, ktorý riadi činnosť, a ostatné podniky dostanú kópie. V povolení sa uvedú mená všetkých prevádzkovateľov.

2.  Maximálna dĺžka platnosti povolenia je päť rokov.

3.  V povoleniach sa uvádzajú tieto údaje:

a) druh dopravy;

b) dopravná trasa, najmä s uvedením miesta odchodu a cieľového miesta;

c) doba platnosti povolenia;

d) zastávky a cestovný poriadok.

4.  Povolenie musí zodpovedať vzoru stanovenému v nariadení Komisie (EÚ) č. 361/2014 ( 6 ).

5.  Povolenie oprávňuje svojho držiteľa (držiteľov) na prevádzkovanie pravidelných dopravných služieb na území zmluvných strán.

6.  Prevádzkovateľ pravidelnej dopravnej služby môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií.

V takomto prípade musí dopravca zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzali tieto dokumenty:

 kópia povolenia na vykonávanie pravidelnej dopravnej služby,

 kópia zmluvy medzi prevádzkovateľom pravidelnej dopravnej služby a podnikom, ktorý poskytuje dodatočné vozidlá, alebo rovnocenný dokument,

 overená kópia licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobná švajčiarska licencia v prípade švajčiarskych dopravcov vydaná prevádzkovateľovi poskytujúcemu dodatočné vozidlá pre dopravnú službu.

Článok 3

Predkladanie žiadostí o povolenie

1.  Prevádzkovatelia Európskej únie predkladajú žiadosti o povolenie v súlade s ustanoveniami článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ( 7 ) a švajčiarski prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o povolenie v súlade s ustanoveniami kapitoly 3 Vyhlášky zo 4. novembra 2009 o preprave cestujúcich ( 8 ). V prípade služieb, na ktoré sa vo Švajčiarsku nevzťahuje povolenie, ale ktoré podliehajú povoleniu v Európskej únii, predložia švajčiarski prevádzkovatelia žiadosť o povolenie príslušným švajčiarskym orgánom, ak sa počiatočné miesto takýchto služieb nachádza vo Švajčiarsku.

2.  Žiadosti musia zodpovedať vzoru uvedenému v nariadení (EÚ) č. 361/2014.

3.  Žiadateľ o povolenie poskytne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje za relevantné alebo ktoré požaduje povoľujúci orgán, najmä cestovný poriadok, ktorý umožňuje sledovať súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa času jazdy a odpočinku, a kópiu licencie Spoločenstva na medzinárodnú osobnú cestnú prepravu vykonávanú v prenájme alebo za úhradu v prípade dopravcov z Európskej únie alebo v prípade švajčiarskych dopravcov, kópiu obdobnej švajčiarskej licencie, ktorá bola vydaná prevádzkovateľovi pravidelnej dopravnej služby.

Článok 4

Postup na udelenie povolenia

1.  Povolenie sa vydáva po dohode s príslušnými orgánmi zmluvných strán, na území ktorých cestujúci nastupujú alebo vystupujú. Povoľujúci orgán zašle týmto orgánom, ako aj príslušným orgánom členských štátov Európskej únie, ktorých územia sa prekračujú bez nastupovania alebo vystupovania cestujúcich, kópiu žiadosti spolu s jeho stanoviskom a s kópiami akejkoľvek inej príslušnej dokumentácie.

2.  Zodpovedné orgány Švajčiarska a členských štátov Európskej únie, od ktorých sa žiada súhlas, oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie do dvoch mesiacov. Táto lehota sa počíta od dátumu doručenia žiadosti o súhlas, ktorý je uvedený na potvrdení o prijatí žiadosti. Ak v rámci tejto lehoty povoľujúci orgán nedostane žiadnu odpoveď, bude sa predpokladať, že oslovené orgány poskytli súhlas a povoľujúci orgán vydá povolenie. Ak je rozhodnutie príslušných orgánov zmluvných strán, ktorých súhlas sa požadoval, záporné, musí obsahovať riadne odôvodnenie.

3.  S výhradou odsekov 7 a 8 vydávajúci orgán prijme rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa, keď dopravca predložil žiadosť.

4.  Povolenie sa udelí okrem prípadov, keď:

a) žiadateľ nie je schopný zabezpečiť dopravnú službu, ktorá je predmetom žiadosti, s vybavením, ktoré má priamo k dispozícii;

b) žiadateľ v minulosti nespĺňal vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy o cestnej preprave, a najmä podmienky a predpisy týkajúce sa povolení na medzinárodnú osobnú prepravu, alebo závažne porušil právne predpisy týkajúce sa cestnej dopravy, najmä normy uplatniteľné na vozidlá a čas jazdy a odpočinku pre vodičov;

c) v prípade žiadosti o obnovenie povolenia neboli splnené podmienky povolenia;

d) príslušný orgán jednej zmluvnej strany rozhodne na základe podrobnej analýzy, že by príslušná dopravná služba závažne ovplyvnila na príslušných priamych úsekoch životaschopnosť porovnateľnej dopravnej služby, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa platného práva zmluvnej strany. V takom prípade príslušný orgán stanoví nediskriminačné kritériá na určenie toho, či by požadovaná dopravná služba závažne ovplyvnila životaschopnosť uvedenej porovnateľnej dopravnej služby a na žiadosť Spoločného výboru mu ich oznámi;

e) príslušný orgán jednej zmluvnej strany rozhodne na základe podrobnej analýzy, že hlavným účelom dopravnej služby nie je preprava cestujúcich medzi zastávkami, ktoré sa nachádzajú na území zmluvných strán.

Ak je v prípade existujúcej medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravnej služby na príslušných priamych úsekoch závažne ovplyvnená životaschopnosť porovnateľnej dopravnej služby, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme v súlade s právom jednej zmluvnej strany, v dôsledku výnimočných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase udelenia povolenia, príslušný orgán jednej zmluvnej strany môže po dohode so Spoločným výborom dočasne zastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie medzinárodnej autokarovej a autobusovej dopravnej služby, a to šesť mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi.

Skutočnosť, že dopravca ponúka nižšie ceny ako ostatní cestní dopravcovia alebo že príslušnú trasu prevádzkujú iní cestní dopravcovia, nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti.

5.  Povoľujúci orgán môže zamietnuť žiadosti iba na základe dôvodov, ktoré sú zlučiteľné s touto dohodou.

6.  Ak sa nedosiahne dohoda na základe postupu uvedeného v odseku 1, záležitosť sa môže oznámiť Spoločnému výboru.

7.  Spoločný výbor prijme čo najskôr rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť do 30 dní po jeho oznámení Švajčiarsku a dotknutým členským štátom Európskej únie.

8.  Po ukončení postupu stanoveného v tomto článku povoľujúci orgán informuje všetky orgány uvedené v odseku 1 a v prípade potreby im pošle kópiu povolenia.

Článok 5

Vydávanie a obnovenie povolenia

1.  Po ukončení postupu stanoveného v článku 4 tejto prílohy povoľujúci orgán buď udelí povolenie, alebo formálne zamietne žiadosť.

2.  V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti sa musia uviesť dôvody zamietnutia. Zmluvné strany zabezpečia, aby dopravcovia mali možnosť dovolať sa svojich práv v prípade zamietnutia ich žiadosti.

3.  Článok 4 tejto prílohy sa uplatňuje mutatis mutandis na žiadosti o obnovenie povolenia alebo zmenu podmienok, na základe ktorých sa musia prevádzkovať dopravné služby, na ktoré sa vzťahuje povolenie.

V prípade menšej zmeny prevádzkových podmienok, najmä úpravy intervalov, výšky cestovného a cestovných poriadkov, povoľujúci orgán len oznámi informácie, ktorých sa týka uvedená zmena, príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Uplynutie platnosti povolenia

Postup v prípade uplynutia platnosti povolenia je v súlade s ustanoveniami článku 10 nariadenia (ES) č. 1073/2009 a článku 46 Vyhlášky o preprave cestujúcich.

Článok 7

Povinnosti dopravcov

1.  Prevádzkovateľ pravidelnej dopravnej služby prijíma až do uplynutia platnosti povolenia, okrem prípadu vyššej moci, všetky opatrenia na zabezpečenie vykonávania dopravnej služby, ktorá spĺňa normy plynulosti, pravidelnosti, kapacity a je v súlade s inými podmienkami, ktoré stanovil príslušný orgán v súlade s článkom 2 ods. 3 tejto prílohy.

2.  Dopravca musí zverejniť trasu dopravnej služby, autobusové zastávky, cestovný poriadok, cestovné a prepravné podmienky takým spôsobom, aby zabezpečil, že tieto informácie sú jednoducho prístupné pre všetkých užívateľov.

3.  Švajčiarsko a príslušné členské štáty Európskej únie môžu na základe spoločnej dohody a po dohode s držiteľom povolenia vykonať zmeny v prevádzkových podmienkach pravidelnej dopravnej služby.Oddiel II

PRÍLEŽITOSTNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY A INÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY VYŇATÉ Z POVOLENIA

Článok 8

Kontrolný dokument

1.  Dopravné služby stanovené v článku 18 ods. 1 dohody sa vykonávajú na základe kontrolného dokumentu (jazdného listu).

2.  Dopravca prevádzkujúci príležitostné dopravné služby musí pred každou cestou vyplniť jazdný list.

3.  Knihy jazdných listov poskytnú príslušné orgány Švajčiarska alebo členského štátu Európskej únie, v ktorom je dopravca usadený, alebo inštitúcie určené týmito orgánmi.

4.  Vzor kontrolného dokumentu a spôsob, ako sa má používať, sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 361/2014.

5.  V prípade dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 18 ods. 2 dohody, slúži ako kontrolný dokument zmluva alebo jej overená kópia.

Článok 9

Osvedčenie

Osvedčenie stanovené v článku 18 ods. 6 dohody vydá príslušný orgán Švajčiarska alebo členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo zaevidované.

Osvedčenie musí zodpovedať vzoru stanovenému v nariadení (EÚ) č. 361/2014.Oddiel III

KONTROLY A SANKCIE

Článok 10

Cestovné lístky

1.  Dopravcovia, ktorí vykonávajú pravidelnú dopravnú službu, s výnimkou osobitnej pravidelnej dopravnej služby, vydávajú buď individuálne, alebo kolektívne cestovné lístky s vyznačením:

 miesta odchodu a cieľového miesta a v prípade potreby spiatočnej cesty,

 doby platnosti cestovného lístka,

 výšky cestovného.

2.  Cestovný lístok uvedený v ods. 1 sa predloží na požiadanie oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu.

Článok 11

Kontroly na cestách a v podnikoch

1.  V prípade dopravy v prenájme alebo za úhradu sa musí vo vozidle nachádzať a na požiadanie predložiť oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu, overená kópia licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobná švajčiarska licencia v prípade švajčiarskych dopravcov ako aj, v závislosti od druhu služby, povolenie (alebo jeho overená kópia) alebo jazdný list.

V prípade dopravy na vlastnú potrebu sa musí vo vozidle nachádzať a na požiadanie predložiť oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu, osvedčenie (alebo jeho overená kópia).

2.  Dopravcovia prevádzkujúci medzinárodnú osobnú prepravu autokarom a autobusom umožnia vykonanie všetkých kontrol zameraných na zabezpečenie správneho vykonávania dopravy, najmä pokiaľ ide o čas jazdy a odpočinku.

Článok 12

Vzájomná pomoc a sankcie

1.  Príslušné orgány zmluvných strán si navzájom pomáhajú pri zabezpečovaní uplatňovania a monitorovania ustanovení tejto prílohy. Vymieňajú si informácie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest zriadených v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009 ( 9 ).

2.  Príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je dopravca usadený, odoberú licenciu Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnú švajčiarsku licenciu v prípade švajčiarskych dopravcov, ak držiteľ:

a) už nespĺňa podmienky stanovené v článku 17 ods. 1 dohody, alebo

b) poskytol nepresné informácie, pokiaľ ide o údaje potrebné na vydanie licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnej švajčiarskej licencie v prípade švajčiarskych dopravcov.

3.  Povoľujúci orgán odoberie povolenie, ak držiteľ prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých sa podľa tejto dohody povolenie vydalo, najmä ak o to požiadajú príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je dopravca usadený. Povoľujúci orgán okamžite informuje príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

4.  Ak sa dopravca dopustí závažného porušenia dopravných predpisov a pravidiel bezpečnosti cestnej premávky, najmä pokiaľ ide o normy uplatniteľné na vozidlá, čas jazdy a odpočinku vodičov a vykonávanie nepovolených paralelných alebo dočasných dopravných služieb uvedených v článku 1 bode 2.1, príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, usadený, môžu okrem iného odňať licenciu Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnú švajčiarsku licenciu v prípade švajčiarskych dopravcov, alebo mu môžu dočasne a/alebo čiastočne odňať overené kópie licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo overené kópie obdobnej švajčiarskej licencie v prípade švajčiarskych dopravcov.

Tieto sankcie sa stanovia na základe závažnosti porušenia, ktorého sa dopustil držiteľ licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnej švajčiarskej licencie v prípade švajčiarskych dopravcov, a podľa celkového počtu overených kópií licencie, ktorých je držiteľom a ktoré sa týkajú medzinárodnej dopravy.

Príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je dopravca usadený, oznámia čo najskôr príslušným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej sa porušenia zistili, najneskôr však do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia v tejto veci, či boli uložené vyššie stanovené sankcie. Ak tieto sankcie neboli uložené, príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je dopravca usadený, uvedú dôvody.

5.  Ak sa príslušné orgány jednej zmluvnej strany dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu ustanovení tejto prílohy alebo právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nie je na území danej zmluvnej strany usadený, zmluvná strana, na území ktorej k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej je dopravca usadený, čo najskôr a najneskôr do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia v tejto veci, tieto informácie:

a) opis porušenia, dátum a čas, keď k porušeniu došlo;

b) kategóriu, typ a závažnosť porušenia a

c) uložené a vykonané sankcie.

Príslušné orgány hostiteľskej zmluvnej strany môžu požiadať, aby príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej je dopravca usadený, uložili správne sankcie v súlade s článkom 4.

6.  Zmluvné strany zabezpečia, aby dopravcovia mali právo odvolať sa voči akejkoľvek správnej sankcii, ktorá im bola uložená podľa tohto článku.

Článok 13

Záznamy vo vnútroštátnom elektronickom registri

Zmluvné strany zabezpečia, aby závažné porušenie právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy, ktorého sa dopustili dopravcovia usadení na ich území a ktorého dôsledkom bolo uloženie sankcie zo strany príslušných orgánov jedného členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska, ako aj dočasné alebo trvalé odňatie licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnej švajčiarskej licencie v prípade švajčiarskych dopravcov alebo overenej kópie licencie Spoločenstva alebo obdobnej švajčiarskej licencie, bolo zaznamenané vo vnútroštátnom elektronickom registri podnikov cestnej dopravy. Záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odňatia licencie Spoločenstva v prípade dopravcov z Európskej únie alebo obdobnej švajčiarskej licencie v prípade švajčiarskych dopravcov, sa v prípade dočasného odňatia uchovajú v databáze minimálne dva roky odo dňa skončenia obdobia odňatia alebo v prípade trvalého odňatia, odo dňa odňatia.

▼B

PRÍLOHA 8

ZOZNAM USTANOVENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA V BILATERÁLNYCH DOHODÁCH O CESTNEJ DOPRAVE, KTORÉ ŠVAJČIARSKO UZAVRELO S RÔZNYMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI SPOLOČENSTVA, TÝKAJÚCICH SA UDELENIA POVOLENIA NA PREPRAVU OSÔB TROJSTRANNOU DOPRAVOUKrajina

Dátum podpísania dohody

Nadobudnutie platnosti

Podmienky

Nemecko

17.12.1953

1.2.1954

Články 4 a 5:

— v súlade s vnútroštátnym právom

— zohľadňujúc zásadu reciprocity

Rakúsko

22.10.1958

4.4.1959

Článok 6:

— v súlade s vnútroštátnym právom

— zohľadňujúc zásadu reciprocity

Belgicko

25.2.1975

24.7.1975

Článok 3:

— v súlade s vnútroštátnym právom

Dánsko

27.8.1981

25.3.1982

Články 3 a 5:

— v súlade s vnútroštátnym právom

Španielsko

23.1.1963

21.8.1963

Články 2 a 3:

— výslovné povolenie druhej zmluvnej strany

— vzájomná dohoda (reciprocita)

Fínsko

16.1.1980

28.5.1981

Článok 3:

— v súlade s vnútroštátnym právom

Francúzsko

20.11.1951

1.4.1952

Kapitola II:

— vzájomná dohoda

— zohľadňujúc zásadu reciprocity

Grécko

8.8.1970

6.9.1971

Článok 2:

— vzájomná dohoda (reciprocita)

Taliansko

V súlade s vnútroštátnym právom (žiadna bilaterálna dohoda)

Írsko

V súlade s vnútroštátnym právom (žiadna bilaterálna dohoda)

Luxembursko

17.5.1972

1.6.1972

Článok 3:

V súlade s vnútroštátnym právom

Holandsko

20.5.1952

15.6.1952

Odsek 2 bod 2

V súlade s vnútroštátnym právom

Portugalsko

28.6.1973

1.1.1974

Protokol k dohode, oddiely 5 a 6

— vzájomná dohoda

— reciprocita

Spojené kráľovstvo

20.12.1974

21.11.1975

V súlade s vnútroštátnymi právom (dohoda sa týka iba prepravy tovaru)

Švédsko

12.12.1973

22.4.1974

Článok 3:

V súlade s vnútroštátnym právom

PRÍLOHA 9

KVALITA ŽELEZNIČNÝCH A KOMBINOVANÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

V prípade, keď si Švajčiarsko želá prijatie ochranných opatrení uvedených v článku 46 dohody, platia tieto podmienky.

1. Priemerná cena železničnej alebo kombinovanej dopravy cez Švajčiarsko nesmie byť vyššia ako hodnota dopravy vozidlom so 40 tonami maximálnej povolenej hmotnosti prechádzajúcim vzdialenosť 300 km cez Alpy. Predovšetkým priemerná cena účtovaná za sprievodnú kombinovanú dopravu („vozidlo na vlaku“) nesmie prevýšiť hodnotu cestnej dopravy (cestné poplatky a variabilné náklady).

2. Švajčiarsko prijme opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti kombinovanej dopravy a prepravy tovaru po železnici cez svoje územie.

3. Parametre, ktoré sa používajú na vyhodnotenie konkurencieschopnosti kombinovanej dopravy a prepravy tovaru po železnici musia zahŕňať aspoň:

 do akého rozsahu cestovné poriadky a rýchlosť spĺňajú potreby užívateľov,

 do akej úrovne poskytovatelia dopravnej služby zaručujú a prijímajú zodpovednosť za jej kvalitu,

 do akého rozsahu švajčiarski prevádzkovatelia spĺňajú svoje záväzky na kvalitu dopravnej služby, alebo ak nespĺňajú, v akom rozsahu sú zákazníci odškodnení,

 podmienky rezervácie.

PRÍLOHA 10

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA POPLATKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 40

S výhradou ustanovení článku 40 ods. 3 písm. b) a ods. 5 sa poplatky uvedené v článku 40 uplatnia takto:

a) v prípade dopravných činností vo Švajčiarsku sa poplatky zvýšia alebo znížia proporcionálne k tomu, či je aktuálna vzdialenosť cesty po Švajčiarsku väčšia alebo menšia ako 300 km;

b) poplatky sa budú účtovať proporcionálne, podľa hmotnostnej kategórie vozidla.

ZÁVERĚČNÝ AKTZástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli dvadsiateho prvého júna v roku tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť v Luxemburgu na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb, prijali uvedené spoločné deklarácie a pripojili k tomuto záverečnému aktu: Spoločnú deklaráciu k článku 38 ods. 6,

 Spoločnú deklaráciu k ďalším rokovaniam.

Berú tiež na vedomie tieto deklarácie, ktoré tvoria prílohu tohto záverečného aktu:

 Deklaráciu k účasti Švajčiarska vo výboroch,

 Deklaráciu Švajčiarska k používaniu tarifných kvót (40 ton),

 Deklaráciu Európskeho spoločenstva k používaniu tarifných kvót (40 ton),

 Deklaráciu Švajčiarska k článku 40 ods. 4,

 Deklaráciu Švajčiarska k zjednodušeniu colných postupov (článok 43 ods. 1).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

k článku 38 ods. 6

Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia článku 38 ods. 6 platia bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie inštrumentov patriacich do federálneho vyrovnávacieho finančného systému na základe švajčiarskeho federálneho systému.

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

k ďalším rokovaniam

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia deklarujú svoj úmysel uskutočniť rokovania na uzavretie dohôd v oblastiach spoločného záujmu, ako je aktualizácia Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode z roku 1972 a účasti Švajčiarska na určitých vzdelávacích, mládežníckych, mediálnych, štatistických a environmentálnych vzdelávacích programoch spoločenstva. Prípravné práce na tieto rokovania by mali urýchlene pokračovať po uzavretí prebiehajúcich bilaterálnych rokovaní.

DEKLARÁCIA

k účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska mohli, pokiaľ sa ich záležitosti týkajú, zúčastniť na zasadaniach týchto výborov a expertných pracovných skupín ako pozorovatelia:

 výbory výskumných programov vrátane Výboru pre vedecko-technický výskum (CREST),

 administratívna Komisia o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov,

 koordinačná skupina o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov,

 poradné výbory pre letecké trasy a uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti leteckej dopravy.

Zástupcovia Švajčiarska nesmú byť prítomní na hlasovaniach týchto výborov.

V prípade iných výborov, ktoré sa zaoberajú oblasťami, na ktoré sa vzťahujú tieto dohody, v ktorých Švajčiarsko prijalo buď acquis communautaire, alebo rovnocenné opatrenia, sa Komisia poradí so švajčiarskymi odborníkmi na základe postupu uvedeného v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

k používaniu tarifných kvót (40 ton)

Švajčiarsko vyhlasuje, že sa najviac 50 % kvót pre švajčiarske vozidlá uvedené v článku 8 Dohody, ktorých aktuálne celkové zaťaženie nepresahuje 40 ton, použije na dovoznú, vývoznú a tranzitnú prepravu.

DEKLARÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

k používaniu tarifných kvót (40 ton)

Spoločenstvo vyhlasuje, že podľa jeho súčasných odhadov očakáva, že sa približne 50 % jeho kvót na základe článku 8 použije na dvojstranné transportné činnosti.

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

k článku 40 ods. 4

Švajčiarsko vyhlasuje v súvislosti s uplatňovaním poplatkov uvedených v článku 40 ods. 4 dohody, že stanoví platné aktuálne poplatky podľa skoršieho dátumu buď do otvorenia prvého základného tunelu, alebo 1. januára 2008, na úrovni pod maximálnou hodnotou povolenou týmto ustanovením. Švajčiarsko zamýšľa na základe súčasného plánovania stanoviť priemernú úroveň v roku 2005, 2006 a 2007 na 292,50 CHF a maximálnu na 350 CHF.

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

k zjednodušeniu colných postupov (článok 43 ods. 1).

Švajčiarsko odsúhlasilo tieto opatrenia na zjednodušenie colného konania na hraničných prechodoch medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sa schvália podľa priority v priebehu roku 1999 v Spoločnom výbore zriadenom na základe dohody z roku 1992:

 zabezpečiť v spolupráci so susednými colnými úradmi, aby sa úradné hodiny úradov na dôležitých hraničných prechodoch dostatočne predĺžili, aby umožnili ťažkým nákladným vozidlám začať jazdu cez Švajčiarsko ihneď po ukončení zákazu jázd v noci, alebo pokračovať v jazde do začiatku zákazu. V prípade potreby sa na tieto účely môže uložiť dodatočný poplatok zodpovedajúci dodatočným nákladom. Tento poplatok by však nemal byť vyšší ako 8 CHF,

 dosiahnuť do 1. januára 2000 a po tomto termíne zachovať v spolupráci s colnými orgánmi svojich susedných krajín dobu colného konania pre ťažké nákladné vozidlá v dĺžke 30 minút v prípade každého hraničného prechodu medzi Švajčiarskom a Európskou úniou (meranú od vstupu do prvého colného úradu do vybavenia na druhom).( 1 ) Meno alebo názov firmy a úplná adresa dopravcu.

( 2 ) „Vozidlo“ je motorové vozidlo evidované v členskom štáte alebo súprava vozidiel, z ktorej je aspoň jedno motorové vozidlo evidované v členskom štáte, ktoré sa používajú výhradne na prepravu tovaru.

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82).

( 4 ) Hraničná oblasť Švajčiarska je uvedená v prílohe 4 k záznamu z piateho zasadania Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody z roku 1992, ktoré sa 2. apríla 1998 konalo v Bruseli. Vo všeobecnosti je to oblasť v okruhu 10 kilometrov od colnice.

( 5 ) Hraničná oblasť Švajčiarska je uvedená v prílohe 4 k záznamu z piateho zasadania Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody z roku 1992, ktoré sa 2. apríla 1998 konalo v Bruseli. Vo všeobecnosti je to oblasť v okruhu 10 kilometrov od colnice.

( 6 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 39).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

( 8 ) RS/SR/745.11.

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).