2001R1936 — SK — 01.01.2010 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1936/2001

z 27. septembra 2001

ustanovujúce kontrolné opatrenia uplatniteľné v rybolove na určité zásoby silno sťahovavých rýb

(Ú. v. ES L 263, 3.10.2001, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 869/2004 z 26. apríla 2004,

  L 162

8

30.4.2004

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008,

  L 286

1

29.10.2008

►M3

NARIADENIE RADY (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009

  L 96

1

15.4.2009
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1936/2001

z 27. septembra 2001

ustanovujúce kontrolné opatrenia uplatniteľné v rybolove na určité zásoby silno sťahovavých rýbRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

keďže:

(1)

spoločenstvo je od 14. novembra 1997 zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov ( 3 ) (ďalej len dohovor o ICCAT);

(2)

dohovor o ICCAT poskytuje rámec pre regionálnu spoluprácu pri zachovaní a riadení zdrojov tuniaka a tuniakovitých rýb v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach prostredníctvom Medzinárodnej komisie na zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len ICCAT) a prijímaní odporúčaní o ochrane a využívaní v oblasti dohovoru, ktoré sa stávajú záväznými pre zmluvné strany;

(3)

ICCAT prijala niekoľko odporúčaní vytvárajúcich kontrolné a dozorné povinnosti, najmä o vytváraní a predkladaní štatistiky, prístavnej kontrole, sledovaní plavidiel pomocou satelitu, pozorovaniach plavidiel a prekládkach a o kontrolách nezmluvných strán a plavidiel bez štátnej príslušnosti. Tieto odporúčania sa stali záväznými pre spoločenstvo a preto by sa mali vykonávať;

(4)

niektoré povinnosti boli transponované nariadením Rady (ES) č. 1351/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa ustanovujú niektoré kontrolné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie opatrení prijatých ICCAT ( 4 ), a článkom 22 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2742/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa na rok 2000 stanovujú rybolovné práva a súvisiace podmienky pre niektoré druhy rýb a skupiny druhov rýb platné vo vodách spoločenstva a pre plavidlá spoločenstva vo vodách, kde sú potrebné obmedzenia úlovku, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 66/98 ( 5 ). Z dôvodov zrozumiteľnosti by sa tieto opatrenia mali zahrnúť do jedného nariadenia, ktorým sa rušia a nahrádzajú predchádzajúce nariadenia;

(5)

na účely vedeckého výskumu kapitáni rybárskych plavidiel spoločenstva by sa mali riadiť pokynmi „Pracovnej príručky pre štatistiku a odber vzoriek z tuniaka a tuniakovitých rýb v Atlantickom oceáne“ uverejnenej ICCAT;

(6)

spoločenstvo schválilo dohodu o vytvorení Komisie pre tuniaky žijúce v Indickom oceáne ( 6 ) (ďalej len IOTC). Dohoda poskytuje užitočný rámec pre posilňovanie medzinárodnej spolupráce na účel ochrany a racionálneho využívania tuniakov žijúcich v Indickom oceáne a príbuzných druhov prostredníctvom vytvorenia IOTC a prijatia odporúčaní o ochrane a využívaní vo svojej oblasti pôsobnosti, ktoré sa stávajú záväzné pre zmluvné strany. Spoločenstvo by malo uplatňovať kontrolné opatrenia prijaté IOTC;

(7)

IOTC prijala odporúčanie o zaznamenávaní a výmene informácií o tropickom tuniakovi. Toto odporúčanie je záväzné pre spoločenstvo, ktoré by ho preto malo vykonávať;

(8)

spoločenstvo má rybolovné záujmy vo východnom Tichom oceáne a začalo postup na konanie pre vstup do Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky (ďalej len IATTC). Do vstupu a v súlade s požiadavkou na spoluprácu vyplývajúcou z Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve, by spoločenstvo malo uplatňovať kontrolné opatrenia prijaté IATTC;

(9)

spoločenstvo, ktoré podpísalo Dohodu o medzinárodnom programe na ochranu delfínov ( 7 ), rozhodlo rozhodnutím 1999/386/ES ( 8 ) o jej predbežnom uplatňovaní až do jej schválenia, a preto by malo uplatňovať jej kontrolné opatrenia;

(10)

členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie platných kontrolných opatrení IOTC, IATTC a Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov;

(11)

nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa vytvára kontrolný systém uplatniteľný na spoločnú politiku rybného hospodárstva ( 9 ), platí pre všetky rybárske činnosti a všetky súvisiace činnosti vykonávané na území a v morských vodách podliehajúcich zvrchovanosti alebo právomoci členských štátov, vrátane rybárskych plavidiel spoločenstva pôsobiacich vo vodách tretích krajín alebo na šírom mori, bez toto, aby boli dotknuté dohody o rybolove uzatvorené medzi spoločenstvom a tretími krajinami alebo medzinárodné dohovory, ktorých zmluvnou stranou je spoločenstvo;

(12)

opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy uskutočňovania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu ( 10 ),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Cieľ

Toto nariadenie ustanovuje kontrolné a inšpekčné opatrenia týkajúce sa lovu silne sťahovavých druhov rýb uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu a bude sa uplatňovať pre plavidlá plávajúce pod vlajkou členských štátov a zaregistrované v spoločenstve (ďalej len rybárske plavidla spoločenstva), pôsobiace v jednej zo zón uvedených v článku 2.

Článok 2

Zóny

Na účely tohto nariadenia sú určené nasledujúce morské zóny:

a) Zóna 1:

Všetky vody Atlantického oceánu a priľahlých morí, zahrnuté do oblasti dohovoru o ICCAT uvedenej v článku 1 dohovoru.

b) Zóna 2:

Všetky vody Indického oceánu zahrnuté do oblasti pôsobnosti uvedenej v článku II dohody o vytvorení IOTC.

c) Zóna 3:

Všetky vody východného Tichého oceánu zahrnuté do oblasti uvedenej v článku III Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov.

Článok 3

Definície

Na účely tohto nariadenia platia tieto definície:

a) „nastúpenie na plavidlo“: nastúpenie jedného alebo niekoľkých oprávnených kontrolórov na účely vykonania kontroly na rybárskom plavidle v oblasti pôsobnosti organizácie;

b) „preloženie“: preloženie ľubovoľného množstva silne sťahovavých rýb a/alebo výrobkov z týchto rýb z rybárskeho plavidla na iné plavidlo na mori alebo v prístave bez toho, aby štát prístavu zaznamenal tieto výrobky ako vyložené;

c) „vyloženie“: vyloženie ľubovoľného množstva silno sťahovavých rýb a/alebo výrobkov z týchto rýb z rybárskeho plavidla v prístave alebo na pevninu;

d) „porušenie“: každý predpokladaný čin, spáchaný alebo zmeškaný rybárskym plavidlom, ktorý je zaznamenaný v správe o inšpekcii a poskytuje vážny dôvod pre podozrenie z porušenia ustanovení tohto nariadenia alebo iného nariadenia, ktorým sa transponuje odporúčanie prijaté regionálnou organizáciou pre jednu zo zón uvedených v článku 2;

e) „plavidlo nezmluvnej strany“: plavidlo spozorované a identifikované ako plavidlo, ktoré vykonáva rybárske činnosti v jednej zo zón uvedených v článku 2, plávajúce pod vlajkou krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou príslušnej regionálnej organizácie;

f) „neštátne plavidlo“: plavidlo, pri ktorom existujú dostatočné dôvody pre podozrenie, že je bez štátnej príslušnosti;

▼M1

g) výraz „výkrm“ znamená chov jedincov v klietkach na účely zvýšenia ich hmotnosti alebo obsahu tuku so zreteľom na ich predaj;

h) výraz „zatváranie do klietok“ znamená umiestňovanie divých jedincov akejkoľvek veľkosti do uzatvorených konštrukcií (klietok) na účely výkrmu;

i) výraz „farma na výkrm“ znamená podnik, ktorý v klietkach chová divých jedincov na výkrm;

j) výraz „prepravná loď“ znamená loď, ktorá prijíma divých jedincov a prepravuje živých jedincov na farmy na výkrm.

▼BKAPITOLA I

KONTROLNÉ OPATRENIA POUŽITEĽNÉ V ZÓNE 1ODDIEL 1

Kontrolné opatrenia

Článok 4

Odber vzoriek

1.  Odber vzoriek z úlovkov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1543/2000 z 29. júna 2000, ktorým sa vytvára rámec spoločenstva pre zber a riadenie dát potrebných na uskutočňovanie spoločnej politiky rybného hospodárstva ( 11 )a požiadavky „Praktickej príručky pre štatistiku a odber vzoriek z atlantických tuniakov a tuniakovitých rýb“ (tretie vydanie, ICCAT, 1990).

2.  Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2

▼M1

Článok 4a

Aktivity lodí, ktoré sa zúčastňujú na operáciách, týkajúcich sa výkrmu tuniaka modroplutvého

1.  Každý kapitán lode spoločenstva, ktorá preváža tuniaka modroplutvého na výkrm na prepravnú loď, zapíše do svojho lodného denníka tieto údaje:

 množstvo prevezeného tuniaka modroplutvého a počet rýb,

 zóna úlovku,

 dátum a poloha prevozu tuniaka modroplutvého,

 názov prepravnej lode, jej vlajka, registračné číslo a medzinárodný rádiový volací znak,

 názov farmy (názvy fariem) určenia na výkrm pre množstvo prevážaného tuniaka modroplutvého.

2.  Každý kapitán prepravnej lode, na ktorú bol tuniak modroplutvý prevezený, zapíše tieto údaje:

a) množstvo prevezeného tuniaka modroplutvého na jednej rybárskej lodi a počet rýb;

b) názov lode, ktorá ulovila množstvá uvedené v bode a), spolu s jej vlajkou, registračným číslom a medzinárodným rádiovým volacím znakom;

c) dátum a polohu prevozu tuniaka modroplutvého;

d) názov farmy (názvy fariem) určenia tuniaka modroplutvého.

3.  Kapitán je oslobodený od povinnosti, uvedenej v odseku 2, ak sa zápis nahradí kópiou deklarácie o prekládke, uvedenej v článku 11 nariadenia (EHS) č. 2847/93, alebo kópiou dokumentu T2M, uvedeného v článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93, s udaním informácií, uvedených v odseku 2 písm. c) tohto článku.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky tuniaky modroplutvé, uložené do klietok loďami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, boli zaregistrované ich príslušným orgánom. Komisii oznámiia, v súlade s článkom 5, množstvá tuniaka modroplutvého, ulovené a uložené do klietok loďami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou (úloha I, ktorú definovala ICCAT).

Pokiaľ ide o vývozy a dovozy tuniaka modroplutvého, určeného na výkrm, členské štáty zašlú Komisii čísla a dátumy štatistických dokumentov, uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1984/2003 z 8. apríla 2003, ktorým sa zavádza systém štatistického monitorovania obchodu s tuniakom modroplutvým, mečiarom a tuniakom zavalitým v rámci spoločenstva ( 12 ), nimi validované a uvedú tretiu deklarovanú krajinu určenia.

▼M3 —————

▼M1

Článok 4b

Aktivity fariem na výkrm tuniaka modroplutvého

1.  Členské štáty konajú tak, aby zabezpečili, že farmy na výkrm tuniaka modroplutvého, ktoré patria pod ich jurisdikciu, predložia vyhlásenie o umiestnení do klietok, uvedené v prílohe 1a, ich príslušnému orgánu do 72 hodín po ukončení každej operácie umiestnenia do klietky, vykonanej na rybárskej alebo na prepravnej lodi. Za predkladanie takýchto vyhlásení, obsahujúcich všetky informácie, požadované podľa tohto článku, sú zodpovedné vykrmovacie farmy, schválené členskými štátmi.

2.  Členské štáty konajú tak, aby zabezpečili, že vykrmovacie farmy, uvedené v odseku 1, im predložia každoročne do 1. júla vyhlásenie o obchodovaní, týkajúce sa vykŕmených tuniakov modroplutvých.

3.  Vo vyhlásení o obchodovaní, týkajúcom sa vykŕmených tuniakov modroplutvých, uvedenom v odseku 2, sa uvádzajú tieto informácie:

 názov farmy,

 adresa,

 vlastník,

 množstvo tuniakov modroplutvých (v tonách), predané za predchádzajúci rok,

 miesto určenia tuniakov (meno kupujúceho, krajina, dátum predaja),

 v prípade vývozov a dovozov, čísla a dátumy validácie štatistických dokumentov uvedených v nariadení (ES) č. 1984/2003,

 doba trvania výkrmu predávaných tuniakov (v mesiacoch), ak je to možné,

 priemerná veľkosť predávaných tuniakov.

4.  Na základe vyhlásenia, predloženého podľa odsekov 1 a 3, členské štáty elektronicky oznámia Komisii každoročne do 1. augusta tieto údaje:

 množstvá tuniakov modroplutvých, umiestnených do klietok počas predchádzajúceho roka,

 množstvá tuniakov modroplutvých, predaných počas predchádzajúceho roka.

Článok 4c

Register fariem na výkrm tuniaka modroplutvého

1.  Do 30 apríla 2004 každý členský štát elektronicky zašle Komisii zoznam vykrmovacích fariem, ktoré patria pod jeho jurisdikciu a ktorým povolil vykonávať operácie súvisiace s výkrmom tuniakov modroplutvých, ulovených v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor.

2.  Zoznam, uvedený v odseku 1, obsahuje tieto informácie:

 názov farmy, jej národné registračné číslo,

 sídlo farmy,

 kapacita farmy (v tonách).

3.  Komisia zašle tieto informácie na Výkonný sekretariát ICCAT do 31. augusta 2004, aby dotknuté výkrmné farmy boli zapísané do ICCAT registra fariem, ktoré majú povolenie vykonávať výkrmné operácie u tuniakov modroplutvých, ulovených v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT.

4.  Každá zmena, ktorú treba vykonať v zozname, uvedenom v odseku 1, sa oznámi Komisii s tým, že Komisia ju odošle na Výkonný sekretariát ICCAT, pri uplatnení rovnakých ustanovení, aspoň 10 pracovných dní pred tým, ako farmy začnú s vykrmovacími činnosťami u tuniakov modroplutvých v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT.

5.  Výkrmné farmy patriace pod jurisdikciu členského štátu, ktoré nie sú zapísané v zozname, uvedenom v odseku 1, nemôžu vykonávať výkrmné činnosti u tuniakov modroplutvých, ulovených v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT.

▼B

Článok 5

Oznamovanie úlovkov

▼M1

1.  Členské štáty zašlú elektronicky Komisii údaje o ročných nominálnych úlovkoch (úloha I, definovaná ICCAT) pre druhy, ktorú sú uvedené v prílohe II, a Komisia tieto informácie postúpi Výkonnému sekretariátu ICCAT. Najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka členské štáty zašlú Komisii, na vedecké účely, konečné odhady za celý rok alebo, ak to nie je možné, predbežné odhady.

2.  Každoročne najneskôr do 31. júla členské štáty zašlú tieto údaje (úloha II, definovaná ICCAT) v elektronickej forme Výkonnému sekretariátu ICCAT, s elektronickým prístupom pre Komisiu.

▼B

a) údaje o úlovkoch a rybárskom úsilí za predchádzajúci rok, s uvedením podrobného členenia v priestore a v čase;

b) všetky údaje, ktoré majú o športových rybárskych úlovkoch druhov uvedených v prílohe I.

3.  Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2

Článok 6

Informácie o úlovkoch žralokov

1.  Členské štáty predkladajú všetky dostupné údaje o úlovkoch žralokov a obchodovaní s nimi Výkonnému sekretariátu ICCAT a poskytujú Komisii elektronický prístup k nim.

▼M1

1a)  Členské štáty zašlú Výkonnému sekretariátu ICCAT v elektronickej forme, s elektronickým prístupom pre Komisiu, na vedecké účely, údaje o úlovkoch a výkonoch, definované zo strany ICCAT, a to najmä odhady o odpadoch mŕtvych žralokov sleďových, žralokov krátkoplutvých a žralokov modrých.

▼B

2.  Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2

▼M1

Článok 6a

Informácie o úlovkoch marlinov bielych a modrých

1.  Kapitáni lodí spoločenstva zaznamenajú každý deň do svojich lodných denníkov informácie o pustení marlinov bielych a marlinov modrých, živých alebo mŕtvych, podľa sektorov nepresahujúcich 5° zemepisnej dĺžky krát 5° zemepisnej šírky, a vo svojich vyhláseniach o vyložení na breh uvedú počty alebo hmotnosť marlinov bielych a marlinov modrých, vyložených na breh.

2.  Každoročne do 30. júna členské štáty zašlú v elektronickej forme Komisii, na vedecké účely, konečné odhady za celý predchádzajúci rok alebo, ak tieto odhady nemôžu byť zaslané, predbežné odhady o údajoch o úlovkoch, vrátane pustení, a o vyloženiach na pevninu marlinov bielych a marlinov modrých.

▼B

Článok 7

Nepriznané úlovky

V prípade dovozu mrazených výrobkov z tuniaka obyčajného a tuniaka veľkookého, ulovených pomocou dlhých rybárskych šnúr s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov, členské štáty na žiadosť Komisie zhromaždia a preskúmajú čo najviac údajov o dovoze a všetky súvisiace informácie, ako napr. názvy plavidiel, ich registráciu a majiteľa, ulovené druhy a ich hmotnosť, rybársku zóna a miesto vývozu.

▼M2 —————

▼M1

Článok 8a

Register lodí, autorizovaných loviť v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor

1.  Do 1. júna 2003 každý členský štát elektronicky zašle Komisii zoznam lodí, ktorých celková dĺžka presahuje 24 metrov a ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a sú registrované na jeho území a ktorým povolil loviť tuniaky a tuniakovité ryby v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT, vydaním osobitnej rybárskej licencie.

2.  Zoznam uvedený v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a) interné číslo lode definované v prílohe 1 k nariadeniu Komisie (ES) č. 2090/98;

b) všetky predchádzajúce vlajky;

c) všetky informácie o vyňatí z iných registrov;

d) meno a adresa vlastníka (vlastníkov) a prevádzkovateľa (prevádzkovateľov);

e) použitá výzbroj;

f) doba povolená na rybolov a/alebo prekládku.

3.  Komisia zašle tieto informácie Výkonnému sekretariátu ICCAT do 1. júla 2003, aby tieto lode mohli byť zapísané do ICCAT registra lodí, ktorých celková dĺžka presahuje 24 metrov s povolením loviť v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT (ďalej len register ICCAT).

4.  Každá zmena, ktorú treba vykonať v zozname, uvedenom v odseku 1, sa oznámi Komisii s tým, že Komisia ju odošle na Výkonný sekretariát ICCAT, pri uplatňovaní rovnakých ustanovení, aspoň 10 pracovných dní pred tým, ako loď začne s rybárskymi činnosťami v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor.

5.  Rybárske lode spoločenstva, ktorých celková dĺžka presahuje 24 metrov, ktoré nie sú zapísané v zozname, uvedenom v odseku 1, nemôžu loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať na pevninu tuniaky alebo tuniakovité ryby v rámci oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT.

6.  Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že:

a) iba lode plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré sú zahrnuté v zozname uvedenom v odseku 1 a uchovávajú na palube osobitnú rybársku licenciu, vydanú členskými štátmi, majú povolené v zmysle podmienok licencie vykonávať rybárske činnosti uvedené v článku 1 v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT;

b) žiadna osobitná rybárska licencia sa nevydá lodiam, ktoré vykonávali nezákonný, neregulovaný a nenahlásený rybolov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT (rybolov IUU), tak ako je uvedené v článku 19b, pokiaľ noví vlastníci nepredložia adekvátny listinný dôkaz o tom, že predchádzajúci vlastníci a prevádzkovatelia už viacej nemajú žiadny zákonný, beneficiálny a ani finančný záujem na nich a ani už nemajú žiadnu kontrolu nad nimi, alebo o tom, že ich lode sa ani nezúčastňujú a ani nie sú spojené s IUU rybolovom;

c) ak je to možné, ich vnútroštátne právne predpisy zakážu vlastníkom a prevádzkovateľom lodí plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré sú zahrnuté do zoznamu, uvedeného v odseku 1, zúčastňovať sa na činnostiach alebo byť v spojení s činnosťami súvisiacimi s lovom tuniakov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT, vykonávanými loďami nenachádzajúcimi sa v registri ICCAT;

d) ak je to možné, ich vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby vlastníci lodí plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré sú zahrnuté do zoznamu, uvedeného v odseku 1, boli štátnymi príslušníkmi daného členského štátu.

7.  Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia s cieľom zakázať rybolov, zadržiavanie na palube, prekládku a vykladanie na pevninu tuniakov a tuniakovitých rýb ulovených v oblasti na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT lodiam o celkovej dĺžke presahujúcej 24 metrov, ktoré sa nenachádzajú v registri ICCAT.

8.  Členské štáty bezodkladne postúpia Komisii všetky informácie, z ktorých vyplýva, že existujú presvedčivé dôvody na podozrenie, že lode o celkovej dĺžke presahujúcej 24 metrov, ktoré sa nenachádzajú v registri ICCAT, lovia alebo prekladajú tuniaky alebo tuniakovité ryby v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT.

Článok 8b

Prenajímanie rybárskych lodí spoločenstva

1.  Každoročne do 30. apríla členské štáty zašlú Komisii zoznam lodí, plaviacich sa pod ich vlajkou, prenajatých zmluvnými stranami Dohovoru ICCAT na bežný rok, spolu so všetkými zmenami vykonanými v tomto zozname v ľubovoľnom čase.

2.  V zoznamoch, uvedených v odseku 1, musia byť uvedené tieto informácie:

a) interné číslo lode, definované v prílohe 1 k nariadeniu Komisie (ES) č. 2090/98;

b) meno a adresa vlastníkov lode;

c) druhy, na ktoré sa prenájom vzťahuje a kvóta pridelená nájomnou zmluvou;

d) doba trvania dohody o prenájme;

e) mená nájomcu;

f) súhlas členského štátu s dohodou o nájme;

g) krajina, v ktorej bola loď prenajatá.

3.  K dátumu uzatvorenia dohody o prenájme, vlajkový členský štát zašle tieto informácie Výkonnému sekretariátu ICCAT a Komisiu informuje o:

a) svojom súhlase so zmluvou o prenájme;

b) opatreniach, ktoré vykonal s cieľom zabezpečiť, aby prenajaté lode, plaviace sa pod jeho vlajkou, dodržiavali ustanovenia ICCAT o ochrane a riadení.

4.  Po ukončení zmluvy o prenájme vlajkový členský štát bude informovať Výkonný sekretariát ICCAT a Komisiu o dátume ukončenia.

5.  Vlajkový členský štát koná tak, aby zabezpečil, že:

a) loď nebude mať povolené loviť počas doby prenájmu v rámci kvót alebo možností rybolovu pridelených samotnému členskému štátu;

b) nebude mať povolené loviť v rovnakom období na základe viac ako jednej zmluvy o prenájme;

c) jej úlovky budú registrované oddelene od úlovkov ostatných lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou;

d) bude dodržiavať opatrenia týkajúce sa ochrany a riadenia ktoré prijal ICCAT.

Článok 8c

Prekládka

Lode plaviace sa pod vlajkou niektorého členského štátu, ktorých celková dĺžka presahuje 24 metrov a ktoré lovia s dlhým vlascom a sú uvedené na zozname ICCAT uvedenom v článku 8a ods. 1, nemôžu vykonávať prekládku v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor ICCAT, s výnimkou predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu vlajkového členského štátu.

▼B

Článok 9

Ročná správa

1.  Členské štáty každý rok do ►M1  15. august ◄ pošlú Komisii národnú správu vo formáte schválenom ICCAT, obsahujúcu a) informácie o vykonávaní satelitného monitorovacieho systému a b) „tabuľky vyhlásenia ICCAT“ pre každý rybolov, sprevádzanú poznámkami, okrem iného o porušeniach prípustných rozpätí určených ICCAT pre minimálne veľkosti niektorých druhov a o opatreniach, ktoré boli prijaté alebo sa majú prijať. Členské štáty súčasne uvedú, ako je regulovaný športový rybolov v prípade druhov uvedených v prílohe I a podrobnosti o všetkých prekladacích činnostiach, na ktorých sa ich plavidlá zúčastnili počas predchádzajúceho roka.

2.  Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2

▼M1

Článok 9a

Ročné vyhlásenie o uplatňovaní riadiacich štandardov ICCAT zo strany veľkých lodí, používajúcich dlhé vlasce.

Každoročne do 1. septembra členské štáty, ktoré majú lode používajúce dlhé vlasce a ktorých celková dĺžka presahuje 24 metrov a sú oprávnené loviť v zóne, na ktorú sa vzťahuje Dohovor, zašlú Komisii ročné vyhlásenie o uplatňovaní riadiacich štandardov ICCAT zo strany veľkých lodí používajúcich dlhé vlasce, pričom použijú vzor uvedený v prílohe IV.

▼BODDIEL 2

Prístavné kontrolné postupy

Článok 10

Všeobecne

1.  Členské štáty poveria inšpekčnými činnosťami vo svojich prístavoch kontrolórov zodpovedných za dozor a kontrolu prekládky a vykládky druhov uvedených v prílohe I.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bola inšpekcia nediskriminačná a v súlade s prístavnými kontrolnými postupmi ICCAT.

3.  Štát prístavu môže okrem iného skontrolovať doklady, rybolovné zariadenie a úlovok na palube rybárskych plavidiel, ak sa tieto plavidlá dobrovoľne nachádzajú v jeho prístavoch alebo v jeho zámorských termináloch.

Článok 11

Inšpektori

1.  Členské štáty vydávajú osobitný identifikačný doklad každému kontrolórovi ICCAT, ktorý ho musí nosiť so sebou a predložiť pred vykonaním kontroly. Náležitosti dokladu sú určené v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 Členské štáty oznamujú zoznam svojich inšpektorov Komisii na účely jeho predloženia Výkonnému sekretariátu ICCAT.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori ICCAT plnili svoje úlohy v súlade s pravidlami ustanovenými v prístavných inšpekčných postupoch ICCAT. Inšpektori zostanú pod operatívnou kontrolou svojho príslušného orgánu a zodpovedajú sa mu za svoje činy.

Článok 12

Kontrolné postupy

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich kontrolóri ICCAT:

 pri vykonávaní kontrol spôsobili minimálne narušenie činností plavidiel a nespôsobili žiadne zhoršenie kvality rýb,

 vypracovali správu o inšpekcii v súlade s pravidlami ustanovenými v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 a predložili ju svojmu orgánu.

2.  Inšpektori môžu preskúmať všetky zóny, paluby a komory plavidla, úlovky (spracované alebo nespracované), zariadenie, vybavenie a všetku dokumentáciu, ktorú považujú za potrebnú na účely kontroly splnenia ochranných opatrení prijatých ICCAT, vrátane palubného denníka a nakladacích dokladov v prípade materských plavidiel a dopravcov.

3.  Inšpektori podpíšu svoje správy v prítomnosti kapitána, ktorý má právo doplniť alebo zabezpečiť doplnenie všetkých informácií, ktoré považuje za dôležité, a podpíše správu. Kontrolór uvedie v palubnom denníku, že bola vykonaná kontrola.

Článok 13

Povinnosti kapitána počas inšpekcie

Kapitáni plavidiel spoločenstva:

a) nevznášajú námietky voči kontrolám vykonávaným oprávnenými inšpektormi v národných alebo zahraničných prístavoch, ani sa nepokúšajú zastrašovať alebo vyrušovať ich pri práci, a zabezpečia ich bezpečnosť;

b) spolupracujú pri inšpekcii plavidla vykonávanej v súlade s postupmi ustanovenými v tomto nariadení a poskytujú pri nej svoju pomoc;

c) poskytujú inšpektorom prostriedky potrebné na kontrolu zón, palúb a komôr plavidla, úlovkov (spracovaných aj nespracovaných), zariadenia, vybavenia a všetkých dokladov, vrátane rybárskych denníkov a nakladacích dokladov.

Článok 14

Postup v prípade priestupku

1.  Ak má inšpektor ICCAT vážny dôvod veriť, že rybárske plavidlo sa zúčastnilo na činnosti, ktorá je v rozpore s ochrannými opatreniami prijatými ICCAT,

a) uvedie priestupok v správe o kontrole;

b) prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil úschovu dôkazov o tomto priestupku;

c) okamžite pošle správu o inšpekciu svojmu orgánu.

2.  Inšpekčný členský štát okamžite zašle originál správy o inšpekcii Komisii, ktorá ho okamžite zašle s kópiou Výkonnému sekretariátu ICCAT príslušnému orgánu vlajkovej krajiny kontrolovaného plavidla.

Článok 15

Sledovanie priestupkov

1.  Ak je členský štát informovaný zmluvnou stranou ICCAT alebo iným členským štátom o priestupku, ktorého sa dopustilo plavidlo plávajúce pod jeho vlajkou, urýchlene prijme opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby získal a preskúmal dôkazy, vykonal všetko potrebné vyšetrovanie a podľa možnosti skontroloval plavidlo.

2.  Každý členský štát vymenuje orgán poverený prijatím dôkazov o priestupkoch a oznámi jeho názov, adresu a ostatné kontaktné údaje Komisii.

3.  Vlajkový členský štát oznámi Komisii pokuty uložené a opatrenia prijaté v súvislosti s príslušným plavidlom, a Komisia ich zase oznámi Výkonnému sekretariátu ICCAT.

Článok 16

Spracovanie správ o kontrole

1.  Každý členský štát prikladá správam vypracovaným inšpektormi ICCAT ostatných členských štátov a ostatných zmluvných strán rovnakú hodnotu ako správam vypracovaným jeho vlastnými inšpektormi.

2.  Každý členský štát spolupracuje so zúčastnenými zmluvnými stranami tak, že im v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uľahčí súdne alebo iné konanie vyplývajúce zo správy predloženej inšpektorom ICCAT na základe prístavných inšpekčných postupov ICCAT.ODDIEL 3

Plavidlá bez štátnej príslušnosti a plavidlá nezmluvných strán

Článok 17

Prekládka

1.  Rybárske plavidla spoločenstva nesmú prijímať prekládky rýb druhov uvedených v prílohe I od plavidiel bez štátnej príslušnosti alebo plavidiel plávajúcich pod vlajkou nezmluvnej strany, ktorá nemá štatút spolupracujúcej strany, subjektu alebo rybárskeho subjektu.

2.  Zoznam spolupracujúcich strán, subjektov a rybárskych subjektov schválený ICCAT, uverejnení Komisiou v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev série C.

3.  Každý rok do 15. septembra členské štáty zašlú Komisii údaje o prekládkach rýb druhov uvedených v prílohe I, vykonaných počas predchádzajúceho roka medzi plavidlami plávajúcimi pod ich vlajkou a plavidlami plávajúcimi pod vlajkou nezmluvnej strany so štatútom spolupracujúcej strany, subjektu alebo rybárskeho subjektu. Komisia postúpi tieto informácie Výkonnému sekretariátu ICCAT.

Článok 18

Kontrolné opatrenia pre rybárske činnosti

1.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý nastúpil na a/alebo skontroloval plavidlo bez štátnej príslušnosti, ihneď informuje Komisiu o zisteniach inšpekcie a o všetkých opatreniach, ktoré prijal podľa medzinárodného práva. Komisia zašle tieto informácie čo najskôr Výkonnému sekretariátu ICCAT.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky plavidlá bez štátnej príslušnosti alebo plavidlá nezmluvných strán, ktoré vstúpia do určeného prístavu v zmysle článku 28 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93, boli skontrolované ich príslušným orgánom. Až do ukončenia inšpekcie úlovky plavidiel nesmú byť vyložené ani preložené.

3.  Ak inšpekcia zistí, že plavidlo má na palube zdroje, na ktoré sa vzťahuje platné odporúčanie ICCAT, členský štát zakáže ich vyloženie alebo preloženie.

4.  Zákaz uvedený v odseku 3 nebude vydaný, ak kapitán kontrolovaného plavidla alebo jeho zástupca dokáže k spokojnosti príslušného orgánu, že:

a) úlovky na palube boli ulovené mimo zóny; alebo

b) úlovky na palube boli ulovené bez porušenia platných ochranných opatrení.

Článok 19

Štátni príslušníci členských štátov

Každý členský štát sa bude snažiť, pokiaľ mu to dovolia jeho vnútroštátne právne predpisy, odradiť svojich štátnych príslušníkov od účasti na činnostiach nezmluvných strán, ktoré sú v rozpore s vykonávaním opatrení ICCAT o zachovaní a využívaní.

▼M2 —————

▼M1KAPITOLA II

KONTROLNÉ A DOZORNÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ V ZÓNE 2ODDIEL 1

Kontrolné opatrenia

Článok 20

Všeobecné zásady

Členské štáty musia konať tak, aby zabezpečili, že lode plaviace sa pod ich vlajkou budú dodržiavať ustanovenia uplatniteľné v zóne.

Článok 20a

Register lodí, autorizovaných loviť v oblasti IOTC

Článok 8a sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 20b

Prekládka

Článok 8c sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 20c

Označovanie rybárskej výzbroje

1.  Výzbroj používaná loďami spoločenstva, ktoré majú povolené loviť v zóne, musí byť označená takto: konce sietí, laná a ostatná výzbroj nachádzajúca sa v mori musí byť opatrená vlajkou alebo rádiolokačnýmí reflektorovými bójami a v noci svetelnými bójami označujúcimi ich polohu a rozmery.

2.  Na návestných bójach a podobných plávajúcich objektoch označujúcich polohu pevnej rybárskej výzbroje musia byť vždy jasne označené písmeno (písmená) a/alebo čísla (čísla) lode (lodí), ku ktorým patria.

3.  Zariadenia na zhlukovanie rýb musia byť zakaždým jasne označené písmenom (písmenami) a/alebo číslom (číslami) lode (lodí), ku ktorým patria.

Článok 20d

Štatistické oznamovanie na vedecké účely

1.  Členské štáty zašlú sekretariátu IOTC, v súlade s postupmi pre predkladanie štatistických údajov uvedenými v prílohe V, v elektronickej forme s elektronickým prístupom pre Komisiu tieto štatistické údaje:

a) rybolovné výkony a úlovky druhov, uvedených v článku 1, za predchádzajúci rok;

b) veľkosti druhov, uvedených v článku 1, za predchádzajúci rok;

c) lov tuniakov s použitím plávajúcich objektov, včítane zariadení na zhlukovanie rýb.

2.  Členské štáty vytvoria databázu obsahujúcu štatistické údaje, uvedené v odseku 1, s elektronickým prístupom pre Komisiu.ODDIEL 2

Prístavné kontrolné postupy

Článok 20e

Články 10, 12, 13 14 a 15 sa uplatňujú mutatis mutandis.ODDIEL 3

Lode bez štátnej príslušnosti a lode nezmluvných strán

▼M2 —————

▼M1

Článok 21a

Riadenie rybárskych činností

Článok 18 sa uplatňuje mutatis mutandis.

▼M2 —————

▼BKAPITOLA III

KONTROLNÉ A DOZORNÉ OPATRENIA POUŽITEĽNÉ V ZÓNE 3

Článok 22

Všeobecne

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby plavidlá plávajúce pod jeho vlajkou dodržiavali opatrenia IATTC transponované do práva spoločenstva, ako aj platné opatrenia Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Opatrenia potrebné na vykonávanie článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 8 ods. 6 a článku 9 ods. 2 sa príjmu v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 24 ods. 2

Článok 24

1.  Komisii pomáha výbor ustanovený článkom 17 nariadenia Rady (EHS) č. 3760/92.

2.  Keď sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 25

1.  Nariadenie (ES) č. 1351/1999 sa týmto zrušuje.

2.  Článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2742/1999 sa týmto zrušuje.

3.  Odkazy na zrušené nariadenie (ES) č. 1351/1999 budú interpretované ako odkazy na toto nariadenie a mali by sa čítať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe III.

Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

ZOZNAM DRUHOV UVEDENÝCH V TOMTO NARIADENÍ

 Tuniak dlhoplutvý: Thunnus alalunga

 Tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus

 Tuniak veľkooký: Thunnus obesus

 Tuniak pruhovaný: Katsuwonus pelamis

 Pelamida atlantická: Sarda sarda

 Tuniak žltoplutvý: Thunnus albacares

 Tuniak atlantický: Thunnus atlanticus

 Tuniak: Euthynnus spp.

 Tuniak austrálsky: Thunnus maccoyii

 Tuniak: Auxis spp.

 Bramovité: Bramidae

 Marlíny: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

 Plachetník: Istiophorus spp.

 Mečiar obyčajný: Xiphias gladius

 Sajry: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

 Koryféna veľká; koryféna malá: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.

 Žraloky: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

 Veľryby: Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

▼M1
PRÍLOHA Ia

image

▼B
PRÍLOHA IIZOZNAM DRUHOV, KTORÉ SA MUSIA OZNÁMIŤ ICCAT

Latinský názov

Slovenský názov

Thunnus thynnus

Tuniak modroplutvý

Thunnus maccoyii

Tuniak austrálsky

Thunnus albacares

Tuniak žltoplutvý

Thunnus alalunga

Tuniak dlhoplutvý

Thunnus obesus

Tuniak veľkooký

Thunnus atlanticus

Tuniak atlantický

Euthynnus alletteratus

Tuniak skipjack čierny

Katsuwonus pelamis

Tuniak pruhovaný

Sarda sarda

Pelamida atlantická

Auxis thazard

Tuniak

Orcynopsis unicolor

Pelamida jednofarebná

Acanthocybium solandri

Acanthocybium dravý

Scomberomorus maculatus

Scomberomorus cavalla

Makrela kavala

Istiophorus albicans

Marlín atlantický

Makaira indica

Marlín indický

Makaira nigricans

Plachetník modrý

Tetrapturus albidus

Plachetník biely

Xiphias gladius

Mečiar obyčajný

Tetrapturus pfluegeri

Scomberomorus tritor

Scomberomorus regalis

Auxis rochei

Scomberomorus brasiliensis
PRÍLOHA IIIKORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) č. 1351/1999

Toto nariadenie

články 1, 2, 3

článok 8

článok 4

článok 18

článok 5

článok 17

▼M1
PRÍLOHA IV

image
PRÍLOHA V

Údaje o úlovku a výkonoch

Rybolov na hladine: údaje o úlovku v nominálnej hmotnosti úlovku a údaje o výkonoch v dňoch lovu (vaková kruhová vlečná sieť, čln s návnadou, vlečná udica s blyskáčom, tenatové unášané siete) sa poskytnú IOTC podľa 1° mriežkovej oblasti a mesačných vrstiev. Údaje o rybolove pomocou vakovej kruhovej vlečnej siete sa rozvrstvia podľa druhu stáda rýb. Takéto údaje sa, pokiaľ možno, približne odhadnú na základe národných mesačných úlovkov pomocou každej výzbroje. Použité zdvíhacie faktory, zodpovedajúce záznamu v lodnom denníku sa pravidelne poskytujú IOTC.

Rybolovy pomocou dlhého vlasca: údaje o úlovku a výkonoch rybolovu s dlhým vlascom sa musia poskytnúť IOTC podľa 51° mriežkovej oblasti a mesačných vrstiev, pokiaľ možno v počtoch a v hmotnosti. Výkon rybolovu sa uvádza v počtoch hákov. Takéto údaje sa, pokiaľ možno, odhadnú na základe národných mesačných úlovkov. Použité zdvíhacie faktory, zodpovedajúce záznamu v lodnom denníku, sa pravidelne poskytujú IOTC.

Úlovky, výkony a veľkosti remeselného, malorozmerného a športového rybolovu sa taktiež predkladajú mesačne, avšak s využitím najlepších zemepisných oblastí, použitých na zber a spracovanie takýchto údajov.

Údaje o veľkosti

Vzhľadom na to, že údaje o veľkosti sú rozhodujúce pre posudzovanie väčšiny zásob tuniakov, údaje o dĺžke, včítane celkového počtu meraných rýb, sa pravidelne mesačne predkladajú IOTC na 5° mriežkovej ploche podľa typu výzbroje a spôsobu rybolovu (napr. voľné stáda/stáda podľa lodného denníka pre vakové kruhové vlečné siete). Údaje o veľkosti sa poskytujú pre všetky druhy výzbroje a všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje IOTC. Vzorkovanie údajov o veľkosti prebieha, podľa možnosti, podľa prísnych a riadne stanovených programov náhodného vzorkovania, ktoré sú potrebné na získanie neskreslených údajov pre odoberané veľkosti. Presne odporúčaná úroveň vzorkovania sa pri jednotlivých druhoch mení (ako funkcia rôznych parametrov), ale špecifickú úroveň odporúčaného vzorkovania stanovuje pracovná skupina pre štatistiku. Podrobnejšie údaje o veľkosti, napríklad veľkosť podľa jednotlivých vzoriek, sa taktiež dávajú k dispozícii IOTC, pokiaľ si to vyžadujú špecifické pracovné skupiny, avšak pri dodržaní prísnych predpisov týkajúcich sa dôvernosti.

Lov tuniakov s použitím plávajúcich objektov vrátane zariadení na zhlukovanie rýb (FADs).

Vyžaduje sa získať viac informácií, aby IOTC lepšie porozumela meniacim sa štruktúram efektívnych rybolovných výkonov, flotíl operujúcich v oblasti patriacej pod jeho právomoc. Keďže činnosti zásobovacích lodí a používanie zariadení na zhlukovanie rýb (FAD) sú nedeliteľnou súčasťou rybolovného výkonu flotily používajúcej vakové vlečné kruhové siete, IOTC, pravidelne sa predkladajú tieto informácie:

Počet a charakteristiky zásobovacích lodí: i) ktoré vykonávajú svoju činnosť pod ich vlajkou, ii) ktoré pomáhajú lodiam používajúcim vakové vlečné kruhové siete a vykonávajú svoju činnosť pod ich vlajkou alebo iii) ktoré majú licenciu vykonávať svoju činnosť v jej výhradných hospodárskych zónach a ktoré sa nachádzali v oblasti patriacej pod právomoc IOTC.

Úrovne aktivity zásobovacích lodí: včítane počtu dní na mori, na 1° mriežkovej ploche a na mesačnom základe.

Zmluvné strany a spolupracujúce nezmluvné strany sa navyše maximálne vynasnažia poskytnúť údaje o celkovom počte a druhu zariadení na zhlukovanie rýb (FADs), prevádzkovaných flotilou, na 5° mriežkovej ploche a na mesačnom základe.

Včasnosť predkladania údajov IOTC

Je rozhodujúce, aby všetky údaje o rybolove boli k dispozícii sekretariátu IOTC načas tak, aby bolo možné sledovať zásoby a analyzovať údaje. Preto sa odporúča, aby sa ako štandardné podmienky uplatňovali tieto pravidlá:

Hladinové flotily a ostatné flotily, ktoré vykonávajú svoju činnosť v pobrežných zónach (vrátane zásobovacích lodí), poskytujú svoje údaje o rybolove k najskoršiemu možnému dátumu, avšak najneskôr 30 júna každý rok (údaje za predchádzajúci rok).

Flotily, ktoré používajú dlhé vlasce a vykonávajú svoju činnosť na otvorenom mori, poskytujú predbežné údaje o rybolove k najskoršiemu možnému dátumu, avšak najneskôr do 30. júna (údaje za predchádzajúci rok). Konečný odhad svojich údajov o rybolove poskytnú každoročne do 30. decembra (údaje za predchádzajúci rok).

Lehoty, v súčasnosti povolené na predkladanie štatistických údajov, sa môžu v budúcnosti skrátiť, nakoľko komunikačné technológie a technológie spracovávania údajov sú čoraz rýchlejšie, čo by malo skrátiť súčasné oneskorovanie sa pri spracovávaní údajov.( 1 ) Ú. v. ES C 62 E, 27.2.2001, s. 79.

( 2 ) Stanovisko doručené 28. februára 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 3 ) Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 34.

( 4 ) Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 6.

( 5 ) Ú. v. ES L 341, 31.12.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2765/2000 (Ú. v. ES L 321, 19.12.2000, s. 5).

( 6 ) Ú. v. ES L 236, 5.10.1995, s. 24.

( 7 ) Ú. v. ES L 132, 27.5.1999, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 147, 12.6.1999, s. 23.

( 9 ) Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2846/98 (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 5).

( 10 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 11 ) Ú. v. ES L 176, 15.7.2000, s. 1.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003, s. 1.