2000R0930 — SK — 12.08.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 930/2000

zo 4. mája 2000,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny

(Ú. v. ES L 108, 5.5.2000, p.3)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2009 z 22. júla 2009,

L 191

10

23.7.2009