1999R0659 — SK — 14.10.2015 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 659/1999

z 22. marca 1999

ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Ú. v. ES L 083, 27.3.1999, p.1)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015

L 248

9

24.9.2015