01999L0074 — SK — 14.12.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 1999/74/ES

z 19. júla 1999

ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc

(Ú. v. ES L 203 3.8.1999, s. 53)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003,

  L 122

1

16.5.2003

►M2

SMERNICA RADY 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013,

  L 353

8

28.12.2013

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017
▼B

SMERNICA RADY 1999/74/ES

z 19. júla 1999

ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosnícČlánok 1

1.  Táto smernica ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na:

 prevádzky, ktoré majú menej než 350 nosníc,

 prevádzky s chovom plemenných nosníc.

Tieto prevádzky však musia naďalej spĺňať príslušné požiadavky smernice 98/58/ES.

Článok 2

1.  Ak je to potrebné, použijú sa definície článku 2 smernice 98/58/ES.

2.  Okrem toho na účely tejto smernice platia tieto definície:

a) „nosnice“ sú: sliepky plemena Gallus gallus, ktoré dosiahli znáškovú zrelosť a ktoré sa chovajú na produkciu vajec neurčených na liahnutie;

b) „hniezdo“ je: oddelený priestor na znášanie vajec pre jednu sliepku alebo skupinu sliepok (skupinové hniezdo), zložky podlahy, ktorého nemôžu zahŕňať drôtenú sieť, ktorá môže prísť do kontaktu s operencami;

c) „podstielka“ je: akýkoľvek drobivý materiál, ktorý sliepkam umožňuje uspokojiť ich etologické potreby;

d) „využiteľná plocha“ je: plocha aspoň 30 cm široká so zvažovaním podlahy nepresahujúcim 14 % a výškou aspoň 45 cm. Plocha hniezda sa nepovažuje za využiteľnú plochu.

Článok 3

Podľa systému alebo systémov prijatých členskými štátmi tieto zabezpečia, aby majitelia a chovatelia nosníc neuplatňovali len príslušné ustanovenia smernice 98/58/ES a prílohy k tejto smernici, ale aj požiadavky, ktoré sú špecifické pre každý z doleuvedených systémov, a to menovite:

a) buď ustanovenia uvedené v kapitole I, ohľadom alternatívnych systémov;

b) alebo ustanovenia uvedené v kapitole II, ohľadom neprispôsobených klietkových systémov;

c) alebo ustanovenia kapitoly III týkajúce sa prispôsobených klietok.KAPITOLA I

Ustanovenia použiteľné na alternatívne systémy

Článok 4

1.  Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2002 všetky novovybudované alebo prebudované systémy výroby uvedené v tejto kapitole a všetky takéto systémy výroby po prvýkrát uvedené do prevádzky, spĺňali aspoň nasledujúce požiadavky.

1. Všetky systémy musia byť tak vybavené, aby všetky nosnice mali:

a) buď lineárne kŕmne zariadenia poskytujúce aspoň 10 cm na operenca alebo kruhové kŕmne zariadenia poskytujúce aspoň 4 cm na operenca;

b) buď nepretržité napájačky poskytujúce 2,5 cm na sliepku alebo kruhové napájačky poskytujúce 1 cm na 1 sliepku;

Okrem toho, keď sa používajú kvapkové alebo miskové napájačky, musí byť aspoň jedna kvapková alebo misková napájačka na každých 10 sliepok. V prípade nainštalovaných napájacích bodov musia byť v dosahu každej sliepky aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky.

c) aspoň jedno hniezdo na každých sedem sliepok. Ak sa používajú skupinové hniezda, musí tam byť aspoň 1 m2 priestoru hniezda pre maximálne 120 sliepok;

d) primerané bidlá bez ostrých okrajov a poskytujúce aspoň 15 cm na jednu sliepku. Bidlá nesmú byť umiestnené nad podstielkou a horizontálna vzdialenosť medzi bidlami musí byť aspoň 30 cm a horizontálna vzdialenosť medzi bidlom a stenou musí byť aspoň 20 cm;

e) aspoň 250 cm2 plochy podstielky na sliepku, podstielka zaberajúca aspoň jednu tretinu povrchovej plochy.

2. Podlahy zariadení musia byť skonštruované tak, aby primerane podopierali každý predný prst každej nohy.

3. Okrem ustanovení uvedených v bodoch 1 a 2,

a) ak sa používajú chovné systémy, kde sa nosnice môžu voľne pohybovať medzi rôznymi úrovňami;

i) nesmú tam byť viac ako štyri úrovne;

ii) výška medzi úrovňami musí byť aspoň 45 cm;,

iii) zariadenia na kŕmenie a napájanie musia byť rozmiestnené takým spôsobom, aby zabezpečovali rovnaký prístup všetkým sliepkam;

iv) úrovne musia byť tak upravené, aby zabránili padaniu trusu na úrovne pod nimi;

b) Ak nosnice majú prístup k otvoreným výbehom:

i) musí tam byť niekoľko otvorov s priamym prístupom na vonkajšiu plochu, ktoré sú aspoň 35 cm vysoké a 40 cm široké a umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy, v každom prípade musí byť k dispozícii celkovo 2 m otvoru na jednu skupinu 1 000 sliepok;

ii) otvorené výbehy musia byť:

 plochou vhodné pre danú hustotu osadenia hydiny a povahu pozemku, aby sa predišlo znečisťovaniu,

 vybavené prístreškami na ukrytie pred nevľúdnym počasím a dravcami, a ak je to potrebné, aj vhodnými napájačkami.

4. Hustota zvierat nesmie presiahnuť deväť nosníc na m2 využiteľnej plochy.

Avšak tam, kde využiteľná plocha zodpovedá celkovej dostupnej povrchovej ploche, môžu členské štáty až do 31. decembra 2011 pre hustotu osadenia hydiny povoliť 12 nosníc na m2 dostupnej plochy pre tie prevádzky, ktoré uplatňujú tento systém k 3. augustu 1999.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa minimálne požiadavky, ustanovené v odseku 1, uplatňovali od 1. januára 2007 na všetky alternatívne systémy.KAPITOLA II

Ustanovenia použiteľné na chov v neprispôsobených klietkových systémoch

Článok 5

1.  Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2003 všetky klietkové systémy, uvedené v tejto kapitole, spĺňali aspoň nasledujúce požiadavky:

1. pre každú nosnicu sa musí zabezpečiť aspoň 550 cm2 plochy klietky na sliepku, meranej v horizontálnej rovine, ktorá sa smie využívať bez obmedzenia, predovšetkým nezahŕňajúc doštičky na odhŕňanie trusu, ktoré môžu dostupnú plochu obmedziť;

2. musia sa zabezpečiť kŕmne zariadenia, ktoré sa môžu používať bez obmedzenia. Ich dĺžka musí byť aspoň 10 cm krát počet sliepok v klietke;

3. pokiaľ nie sú zabezpečené kvapkové alebo miskové napájačky, každá klietka musí mať nepretržitý napájací kanál rovnakej dĺžky, ako kŕmne zariadenia uvedené v bode 2. Tam, kde sú nainštalované napájacie body, musia byť v dosahu každej klietky aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky;

4. klietky musia byť najmenej 40 cm vysoko nad aspoň 65 % plochy klietky a nie nižšie než 35 cm v každom bode;

5. podlahy klietok musia byť skonštruované tak, aby primerane podopierali každý predný prst každej nohy. Zvažovanie podláh nesmie presiahnuť 14 % alebo 8 %. V prípade podláh využívajúcich iné než obdĺžnikové drôtené pletivo, môžu členské štáty povoliť prudšie zvažovanie;

6. klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bol chov v klietkach, uvedených v tejto kapitole, zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Okrem toho sa s účinnosťou od 1. januára 2003 nesmú budovať alebo uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.

▼M2

3.  Odchylne od odseku 2 sa nosnice na Mayotte ako najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“) môžu naďalej chovať v klietkach uvedených v tejto kapitole do 31. decembra 2017.

Od 1. januára 2014 sa nesmú na Mayotte budovať alebo po prvýkrát uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.

Vajcia pochádzajúce zo zariadení, kde sa chovajú nosnice v klietkach uvedených v tejto kapitole, sa uvádzajú len na miestny trh Mayotte. Takéto vajcia a ich balenia sa jasne označia špeciálnou značkou, čo umožní potrebné kontroly. Komisii sa do 1. januára 2014 oznámi presný opis tohto špeciálneho označenia.

▼BKAPITOLA III

Ustanovenia použiteľné na chov v prispôsobených klietkach

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2002 všetky klietky uvedené v tejto kapitole spĺňali aspoň tieto požiadavky:

1. nosnice musia mať:

a) aspoň 750 cm2 plochy klietky na sliepku, z ktorej 600 cm2 musí byť využiteľných; výška klietky, iná než tá nad využiteľnou plochou, musí byť v každom bode aspoň 20 cm a žiadna klietka nesmie mať celkovú plochu menšiu než 2000 cm2;

b) hniezdo;

c) podstielku, aby sa umožnilo zobanie a hrabanie;

d) primerané bidlá poskytujúce aspoň 15 cm na jednu sliepku;

2. musí sa zabezpečiť kŕmne zariadenie, ktoré sa môže používať bez obmedzenia. Jeho dĺžka musí byť aspoň 12 cm krát počet sliepok v klietke;

3. každá klietka musí mať napájací systém primeraný veľkosti skupiny. Tam, kde sú zabezpečené kvapkové napájačky, musia byť v dosahu každej nosnice aspoň dve kvapkové alebo miskové napájačky;

4. pre uľahčenie inšpekcie, zavedenia a vyskladnenia sliepok musí byť minimálna šírka uličky medzi radmi klietok 90 cm a aspoň 35 cm priestor medzi podlahou budovy a spodným radom klietok;

5. klietky musia byť vybavené vhodnými nástrojmi na skracovanie pazúrov.KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli príslušným orgánom zaregistrované a aby im bolo pridelené poznávacie číslo, ktoré bude prostriedkom na sledovanie vajec umiestnených na trh na ľudskú spotrebu.

Opatrenia na vykonanie tohto článku sa musia určiť do 1. januára 2002 v súlade s postupom stanoveným v článku 11.

Článok 8

▼M3 —————

▼M3

2.  Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o inšpekciách vykonaných príslušným orgánom s cieľom kontrolovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia týchto správ členským štátom.

▼B

3.  Komisia do 1. januára 2002 predloží v súlade s postupom stanoveným v článku 11 návrhy na zosúladenie:

▼M3 —————

▼B

b) formy a obsahu správ uvedených v odseku 2 a frekvenciu ich predkladania.

▼M3 —————

▼B

Článok 10

Komisia najneskôr 1. januára 2005 predloží Rade správu, vypracovanú na základe stanoviska Vedeckého veterinárneho výboru, o rôznych systémoch chovu nosníc a najmä o tých, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, berúc do úvahy patologické, zootechnické, fyziologické a etologické hľadiská jednotlivých systémov a ich dopad na zdravotný stav a životné prostredie.

Táto správa sa vypracuje na základe štúdie sociálno-ekonomických dôsledkov jednotlivých systémov a ich vplyvu na hospodárskych partnerov spoločenstva.

Okrem toho budú k správe priložené vhodné návrhy, ktoré zohľadnia závery tejto správy a výsledky rokovaní Svetovej obchodnej organizácie.

Rada rozhodne o týchto návrhoch kvalifikovanou väčšinou do 12 mesiacov od ich predloženia.

▼M1

Článok 11

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 ( 1 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 2 ).

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼B

Článok 12

Smernica 88/166/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2003.

Článok 13

1.  Členské štáty uvedú najneskôr do 1. januára 2002 do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, vrátane pokút, na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob vykonania tohto odkazu.

2.  Členské štáty môžu pri rešpektovaní všeobecných pravidiel ustanovených v zmluve, zachovať alebo uplatňovať na svojich územiach ustanovenia na ochranu nosníc, ktoré sú prísnejšie než tie, ktoré predpokladá táto smernica. V tomto smere budú informovať Komisiu o každom prijatom opatrení.

3.  Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnej legislatívy, ktorú prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 14

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

Okrem príslušných ustanovení prílohy k smernici 98/58/ES sa uplatňujú nasledujúce požiadavky:

1. Všetky sliepky musí aspoň raz za deň skontrolovať majiteľ alebo osoba zodpovedná za sliepky.

2. Hladina zvuku musí byť čo najnižšia. Treba sa vyhnúť nepretržitému alebo náhlemu hluku. Ventilátory, zariadenia na kŕmenie a ostatné zariadenia musia byť konštruované, umiestnené, prevádzkované a udržiavané tak, aby spôsobovali čo najmenší hluk.

3. Všetky budovy musia byť dostatočne osvetlené, aby sliepky na seba videli a aby ich bolo jasne vidieť, aby mohli zrakom preskúmavať svoje okolie a vykazovať bežnú úroveň aktivity. Tam, kde je prirodzené svetlo, musia byť svetelné otvory rozmiestnené tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné osvetlenie v rámci prevádzky.

Po prvých dňoch prispôsobovania svetelný režim bude taký, aby predchádzal zdravotným problémom a poruchám správania. Preto sa musí dodržiavať 24 hodinový rytmus, ktorý zahŕňa primerané neprerušované obdobie tmy trvajúce asi jednu tretinu dňa, aby sliepky mohli odpočívať a aby sa vyhlo problémom, ako imunodepresia a anomálie zraku. Malo by sa zabezpečiť dostatočné dlhé obdobie šera s matným svetlom, aby sa sliepky mohli usadiť bez vyrušovania alebo poranenia.

4. Tie časti budov, vybavenia alebo zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so sliepkami, sa musia pravidelne dôkladne čistiť a dezinfikovať a v každom prípade vtedy, keď sa vykonáva vyskladnenie a predtým, než sa privezie nová skupina sliepok. Pokiaľ sú klietky obsadené, musia sa povrchy a celé vybavenie udržiavať v dostatočnej čistote.

Trus sa musí odstraňovať tak často, ako je treba a mŕtve sliepky sa musia odstraňovať každý deň.

5. Klietky musia byť primerane ustrojené tak, aby sa predišlo úniku sliepok.

6. Miesto pozostávajúce z dvoch a viac radov klietok musí mať prístroje alebo sa musia prijať vhodné opatrenia, s cieľom umožniť inšpekciu všetkých radov bez problémov a uľahčiť odstraňovanie sliepok.

7. Tvar a rozmery dverí klietky musia byť také, aby umožňovali odstránenie dospelej sliepky bez zbytočného utrpenia alebo zranenia.

8. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 19 prílohy k smernici 98/58/ES, zakazuje sa akékoľvek mrzačenie.

Aby sa predišlo šklbaniu peria a kanibalizmu, môžu členské štáty povoliť úpravu zobáka za predpokladu, že ho vykonáva kvalifikovaný personál na kurčatách, ktoré nie sú staršie než 10 dní, a ktoré sú určené na znášanie.( 1 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.