01999L0037 — SK — 24.03.2022 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 1999/37/ES

z 29. apríla 1999

o registračných dokumentoch pre vozidlá

(Ú. v. ES L 138 1.6.1999, s. 57)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA KOMISIE 2003/127/ES z 23. decembra 2003,

  L 10

29

16.1.2004

►M2

SMERNICA RADY 2006/103/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

344

20.12.2006

►M3

SMERNICA RADY 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

356

10.6.2013

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014

  L 127

129

29.4.2014

►M5

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022,

  L 69

1

4.3.2022


Zmenená a doplnená:

►A1

Zmluva medzi Belgickým královstvom, Dánskym královstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym královstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským velkovojvodstvom, Holandským královstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym královstvom, Spojeným královstvom Velkej Británie a Severného Írska (clenskými štátmi Európskej únie) a Ceskou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Madarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Ceskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Madarskej republiky, Maltskej republiky, Polskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii Zmluva medzi Belgickým královstvom, Dánskym královstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym královstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským velkovojvodstvom, Holandským královstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym královstvom, Spojeným královstvom Velkej Británie a Severného Írska (clenskými štátmi Európskej únie) a Ceskou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Madarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Ceskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Madarskej republiky, Maltskej republiky, Polskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMERNICA RADY 1999/37/ES

z 29. apríla 1999

o registračných dokumentoch pre vozidláČlánok 1

▼M4

Táto smernica sa uplatňuje na dokumenty o evidencii vozidiel vydávané členskými štátmi.

▼B

Nemá dopad na právo členských štátov používať na prechodnú registráciu vozidiel dokumenty, ktoré nemusia spĺňať požiadavky tejto smernice v každom ohľade.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) 

„vozidlo“: znamená každé vozidlo definované v článku 2 smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ( 1 ) a článku 1 smernice Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ( 2 );

b) 

„registrácia“: znamená administratívne schválenie vozidla pre jeho uvedenie do prevádzky v cestnej doprave zhŕňajúce registráciu tohto vozidla a pridelenie sériového čísla tomuto vozidlu známeho ako registračné číslo;

c) 

„registračné osvedčenie“: znamená dokument, ktorý potvrdzuje, že vozidlo je registrované v členskom štáte;

d) 

„držiteľ registračného osvedčenia“: znamená osobu, na ktorej meno je vozidlo registrované;

▼M4

e) 

„pozastavenie“: znamená obmedzené časové obdobie, počas ktorého členský štát nepovoľuje používanie vozidla v cestnej premávke, pričom po uplynutí tohto obdobia v prípade, že dôvody tohto pozastavenia pominuli, sa toto vozidlo môže opäť používať bez toho, aby sa vyžadoval nový proces evidencie;

f) 

„zrušenie evidencie“: znamená zrušenie povolenia členského štátu na používanie vozidla v cestnej premávke.

▼B

Článok 3

1.  
Členský štát vydá registračné osvedčenie pre vozidlá, ktoré sú predmetom registrácie podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov. Osvedčenie má buď jednu časť v súlade s prílohou I, alebo dve časti v súlade s prílohami I a II.

Členské štáty môžu povoliť službám, ktoré určia na tento účel, hlavne službám výrobcov, vyplniť technické detaily v registračnom osvedčení.

2.  
Ak je vydané nové registračné osvedčenie pre vozidlo registrované pred vykonaním tejto smernice, členský štát použije vzor osvedčenia definovaný v tejto smernici a môže sa obmedziť na tie podrobnosti uvedené v tomto vzore, pre ktoré sú požadované údaje dostupné.
3.  
Údaje dané v registračnom osvedčení podľa príloh I a II, sú reprezentované harmonizovanými kódmi Spoločenstva uvedenými v týchto prílohách.

▼M4

4.  

Členské štáty elektronicky zaznamenávajú údaje o všetkých vozidlách, ktoré sú evidované na ich území. Uvedené údaje zahŕňajú:

a) 

všetky povinné prvky v súlade s prílohou I, bodom II.5, ako aj prvky bodov II.6 (J) a II.6 (V.7) a (V.9) uvedenej prílohy, pokiaľ sú takéto údaje k dispozícii;

b) 

ak je to možné, iné nepovinné údaje uvedené v prílohe I alebo údaje z osvedčenia o zhode, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 3 );

c) 

výsledky povinnej pravidelnej kontroly technického stavu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ ( 4 ) a dobu platnosti protokolu o kontrole technického stavu.

Spracúvanie osobných údajov v kontexte tejto smernice sa vykonáva v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 5 ) a 2002/58/ES ( 6 ).

5.  
Technické údaje o vozidle sa sprístupňujú príslušným orgánom alebo kontrolným strediskám na účely pravidelnej kontroly technického stavu. Členské štáty môžu obmedziť využívanie a poskytovanie takýchto údajov stanicami technickej kontroly s cieľom predísť ich zneužívaniu.

Článok 3a

1.  
Keď príslušný orgán členského štátu dostane oznámenie o pravidelnej kontrole technického stavu, v ktorom sa uvádza, že povolenie používať predmetné vozidlo v cestnej premávke sa pozastavilo v súlade s článkom 9 smernice 2014/.../EÚ, pozastavenie sa elektronicky zaznamená a vykoná sa dodatočná kontrola technického stavu.

Toto pozastavenie je účinné až dovtedy, kým sa dané vozidlo nepodrobí novej kontrole technického stavu. Po úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu príslušný orgán bezodkladne vydá opätovné povolenie na používanie vozidla v cestnej premávke. Nie je potrebný žiaden nový proces evidencie.

Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu prijať opatrenia na uľahčenie opätovných kontrol vozidla, ktorého povolenie na používanie v cestnej premávke sa pozastavilo. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať udelenie povolenia použiť verejné cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly na účely kontroly technického stavu.

2.  
Členské štáty môžu povoliť držiteľovi osvedčenia o evidencii, aby príslušnému orgánu predložil žiadosť o prevod evidencie na nového majiteľa vozidla.
3.  
V prípade, že príslušný orgán členského štátu dostane oznámenie o tom, že sa vozidlo považuje za vozidlo po dobe životnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES ( 7 ), evidencia sa zruší natrvalo a táto informácia sa uvedie v elektronickom registri.

▼B

Článok 4

Na účely tejto smernice je registračné osvedčenie vydané členským štátom uznané ostatnými členskými štátmi na registráciu vozidla v medzinárodnej doprave alebo na opätovnú registráciu v ďalšom členskom štáte.

Článok 5

1.  
S cieľom identifikácie vozidla v cestnej premávke môže členský štát vyžadovať, aby vodič nosil pri sebe časť I registračného osvedčenia.
2.  
S ohľadom na opätovnú registráciu vozidla už registrovaného v inom členskom štáte príslušné orgány vo všetkých prípadoch musia vyžadovať predloženie časti I predchádzajúceho registračného osvedčenia a predloženie časti II, ak bola vydaná. Tieto orgány odnímu časť(i) predloženého predchádzajúceho registračného osvedčenia a uchovávajú ju (ich) po dobu minimálne 6 mesiacov. Do dvoch mesiacov informujú orgány členského štátu, ktoré osvedčenie udelili, o jeho odňatí. Osvedčenie im vrátia v prípade žiadosti týchto orgánov do 6 mesiacov od jeho odňatia.

V prípade, že registračné osvedčenie pozostáva z časti I a II a časť II chýba, môžu príslušné orgány požiadané o novú registráciu vozidla vo výnimočných prípadoch rozhodnúť opätovne zaregistrovať vozidlo, ale len po obdržaní potvrdenia v písomnej alebo elektronickej podobe od príslušných orgánov členského štátu, kde bolo vozidlo predtým registrované, potvrdzujúceho, že žiadateľ je oprávnený opätovne registrovať vozidlo v inom členskom štáte.

▼M4

3.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 4 a článok 8 ods. 3 smernice 2014/45/EÚ, členské štáty v zásade uznajú platnosť protokolu o kontrole technického stavu v prípade, že sa vlastníctvo vozidla, ktoré má platný doklad o pravidelnej kontrole technického stavu, zmení.

▼M4

Článok 6

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť:

— 
prílohu I bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) a prílohu II bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) v prípade rozšírenia Únie,
— 
prílohu I bod II.6. v súvislosti s nepovinnými prvkami v prípade zmien vymedzení alebo obsahu osvedčení o zhode v príslušných právnych predpisoch Únie o typovom schválení.

Článok 7

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 19. mája 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼B

Článok 8

1.  
Členské štáty do 1. júna 2004 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Členské štáty oznámia Komisii všetky vzory registračných osvedčení používaných vnútroštátnou správou.

▼M4

Článok 9

Členské štáty si pri vykonávaní tejto smernice navzájom pomáhajú. Môžu si vymieňať informácie na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni, najmä aby v prípade potreby skontrolovali právny stav vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo predtým evidované, pred vykonaním akejkoľvek evidencie. Pri takejto kontrole sa môže predovšetkým využívať elektronická sieť obsahujúca údaje z národných elektronických databáz na uľahčenie výmeny informácií.

▼B

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M1
PRÍLOHA I

ČASŤ I REGISTRAČNÉHO OSVEDČENIA ( 8 )

I.

Táto časť sa môže vykonávať v dvoch formátoch: ako papierový dokument alebo ako čipová karta. Charakteristiky papierového dokumentu sú špecifikované v kapitole II a charakteristiky čipovej karty v kapitole III.

II.

Špecifikácie časti I registračného osvedčenia v papierovom formáte

II.1.

Celkové rozmery registračného osvedčenia nesmú byť väčšie než formát A4 (210 x 297 mm) alebo osvedčenie musí byť poskladané na formát A4.

II.2.

Papier použitý pre časť I registračného osvedčenia musí byť chránený proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník:

— 
grafika,
— 
vodotlač,
— 
fluoreskujúce vlákna, alebo
— 
fluoreskujúca tlač.

Členské štáty majú voľnosť pri zavedení doplňujúcich bezpečnostných znakov.

II.3.

Časť I registračného osvedčenia môže pozostávať z niekoľkých strán. Členské štáty stanovia počet strán v súlade s informáciami obsiahnutými v dokumente a jeho usporiadanie.

II.4.

Prvá strana časti I registračného osvedčenia musí obsahovať:

— 
názov členského štátu vystavujúceho časť I registračného osvedčenia,

▼A1

— 
rozlišovaciu značku členského štátu vydávajúceho časť I registračného osvedčenia, a to:

B

:

Belgicko

▼M2

BG

:

Bulharsko

▼A1

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Nemecko

EST

:

Estónsko

GR

:

Grécko

E

:

Španielsko

F

:

Francúzsko

▼M3

HR

:

Chorvátsko

▼A1

IRL

:

Írsko

I

:

Taliansko

CY

:

Cyprus

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Luxembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Holandsko

A

:

Rakúsko

PL

:

Poľsko

P

:

Portugalsko

▼M2

RO

:

Rumunsko

▼A1

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Fínsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené kráľovstvo

▼M1

— 
názov príslušného orgánu,
— 
slová „časť I registračného osvedčenia“, alebo ak sa registračné osvedčenie skladá len z jednej časti, slová „Registračné osvedčenie“ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho registračné osvedčenie; tieto slova sa s primeraným odstupom musia v osvedčení uviesť aj malým písmom v ostatných jazykoch Európskeho spoločenstva,
— 
slová „Európske spoločenstvo“ vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho časť I registračného osvedčenia,
— 
číslo dokumentu.

II.5.

Časť I registračného osvedčenia musí tiež obsahovať nasledujúce údaje, ktorým predchádzajú zodpovedajúce harmonizované kódy spoločenstva:

(A) 

registračné číslo;

(B) 

dátum prvej registrácie vozidla;

(C) 

osobné údaje;

(C.1) 

držiteľ registračného osvedčenia:

(C1.1) 

priezvisko(-á) alebo obchodné meno,

(C1.2) 

iné meno(-á) alebo (prípadne) iniciály,

(C1.3) 

adresa v členskom štáte registrácie v čase vystavenia dokumentu;

(C.4) 

Ak registračné osvedčenie neobsahuje údaje špecifikované v bode II.6 kóde C.2, registračné osvedčenie musí obsahovať odkaz na skutočnosť, že držiteľ registračného osvedčenia:

a) 

je majiteľom vozidla;

b) 

nie je majiteľom vozidla;

c) 

nie je v registračnom osvedčení uvedený ako majiteľ vozidla;

(D) 

vozidlo:

(D.1) 

značka,

(D.2) 

typ,

— 
variant (ak je k dispozícii),
— 
verzia (ak je k dispozícii);
(D.3) 

obchodné označenie(-a);

(E) 

identifikačné číslo vozidla;

(F) 

hmotnosť:

(F.1) 

maximálna technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla, okrem motocyklov;

(G) 

hmotnosť vozidla v prevádzke s karosériou a so spojovacím zariadením v prípade ťažného vozidla kategórie inej než M1;

(H) 

obdobie platnosti, ak je nie je neobmedzené;

(I) 

dátum registrácie, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje;

(K) 

číslo typového schválenia (ak je k dispozícii);

(P) 

motor:

(P.1) 

objem (v cm3),

(P.2) 

maximálny čistý výkon (v kW), (ak je k dispozícii),

(P.3) 

druh paliva alebo zdroj energie;

(Q) 

pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg), (len u motocyklov);

(S) 

počet miest na sedenie:

(S.1) 

počet miest na sedenie, vrátane miesta vodiča,

(S.2) 

počet miest na státie (pokiaľ je to potrebné).

II.6.

Časť I registračného osvedčenia okrem toho môže obsahovať nasledovné údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy spoločenstva:

(C) 

osobné údaje:

(C.2) 

majiteľ vozidla (opakovať podľa počtu majiteľov vozidla),

(C.2.1) 

priezvisko alebo obchodné meno,

(C.2.2) 

iné meno(-á) alebo (prípadne) iniciály,

(C.2.3) 

adresa v členskom štáte registrácie v čase vystavenia dokumentu,

(C.3) 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného než vlastníckeho práva,

(C.3.1) 

priezvisko alebo obchodné meno,

(C.3.2) 

iné meno(-á) alebo (prípadne) iniciály,

(C.3.3) 

adresa v členskom štáte registrácie v čase vystavenia dokumentu,

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) 

ak zmena v osobných údajoch uvedených v bodoch II.5, kód C.1, II.6, kód C.2 a/alebo II.6, kód C.3 nemá za následok vystavenie nového registračného osvedčenia, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto bodom môžu byť zahrnuté pod kódmi C.5, C.6, C.7 alebo C.8; tieto sa potom rozčlenia v súlade s odkazmi v bodoch II.5, kód C.1, II.6, kód C.2, II.6, kód C.3 a II.5, kód C.4;

(F) 

hmotnosť:

(F.2) 

maximálna povolená hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke v členskom štáte registrácie;

(F.3) 

maximálna povolená hmotnosť naloženého celého vozidla v prevádzke v členskom štáte registrácie.

(J) 

kategória vozidla;

(L) 

počet náprav;

(M) 

rázvor kolies (v mm);

(N) 

pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500  kg, rozloženie maximálnej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy:

(N.1) 

náprava 1 (v kg),

(N.2) 

prípadne náprava 2 (v kg),

(N.3) 

prípadne náprava 3 (v kg),

(N.4) 

prípadne náprava 4 (v kg),

(N.5) 

prípadne náprava 5 (v kg);

(O) 

maximálna prípustná prípojná hmotnosť prípojného vozidla:

(O.1) 

brzdená (v kg),

(O.2) 

nebrzdená (v kg);

(P) 

motor:

(P.4) 

menovité otáčky (v min- 1),

(P.5) 

identifikačné číslo motora;

(R) 

farba vozidla;

(T) 

maximálna rýchlosť (v km/h);

(U) 

hladina hluku:

(U.1) 

stojaceho vozidla [v dB (A)],

(U.2) 

pri otáčkach motora (v min- 1),

(U.3) 

za jazdy [v dB (A)];

(V) 

výfukové emisie:

(V.1) 

CO (v g/km alebo g/kWh),

(V.2) 

HC (v g/km alebo g/kWh),

(V.3) 

NOx (v g/km alebo g/kWh),

(V.4) 

HC + NOx (v g/km),

(V.5) 

častice z dieselových motorov (v g/km alebo g/kWh),

(V.6) 

korekčný absorpčný koeficient pre dieselové motory (v min- 1),

▼M5

(V.7) 

CO2 (v g/km) alebo špecifické emisie CO2, ak sa uvádzajú v bode 49.5 osvedčenia o zhode ťažkých úžitkových vozidiel vymedzenom v doplnku k prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/683 ( 9 ) alebo v bode 49.5 osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vymedzenom v doplnku 1 k prílohe III uvedeného nariadenia,

▼M1

(V.8) 

kombinovaná spotreba paliva (v l/100 km),

(V.9) 

údaj o environmentálnej kategórii ES typového schválenia;

odkaz na verziu aplikovateľnú podľa smernice 70/220/EHS ( 10 ) alebo 88/77/EHS ( 11 );

▼M5

(V.10) 

trieda emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel stanovená v čase prvej evidencie v súlade s článkom 7 ga ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES ( 12 )

▼M1

(W) 

objem palivovej(-ých) nádrže(-í) (v litroch);

▼M4

(X) 

doklad preukazujúci uskutočnenie kontroly technického stavu, dátum nasledujúcej kontroly technického stavu alebo uplynutie platnosti aktuálneho protokolu.

▼M1

II.7.

Členské štáty môžu (do časti I registračného osvedčenia) zahrnúť doplňujúce informácie), môžu najmä do zátvoriek pri identifikačných kódoch, ako je to uvedené v bode II.5 a II.6, pridať doplňujúce národné kódy.

III.

Špecifikácie časti I registračného osvedčenia vo formáte čipovej karty (alternatíva vzoru papierového formátu popísaného v kapitole II)

III.1.   Formát karty a dáta čitateľné voľným okom

Pretože ide o mikroprocesorovú kartu, čipová karta sa vyhotoví v súlade s normami uvedenými v kapitole III.5. Údaje uložené na karte by mali byť čitateľné normálnymi snímacími zariadeniami (ako pre tachografové karty).

Na prednej a zadnej strane karty by mali byť vytlačené aspoň údaje špecifikované v kapitolách II.4 a II.5; tieto údaje musia byť čitateľné voľným okom (minimálna výška písma: 6 bodov) a vytlačené takto (príklady možného usporiadania sú uvedené na obrázku 1 na konci tohto oddielu).

A.   Základný vytlačený text

Základné údaje musia obsahovať toto:

Predná strana

a) 

Vpravo od čipu:

v jazyku(-och) členského štátu vystavujúceho registračné osvedčenie
— 
slová „Európske spoločenstvo“,
— 
názov členského štátu vystavujúceho registračné osvedčenie,
— 
slová „Časť I Registračného osvedčenia“, alebo ak sa osvedčenie skladá len z jednej časti, slová „Registračné osvedčenie“ vytlačené tučným písmom,
— 
iné (napr. predchádzajúce národné) označenie ekvivalentného dokumentu (nepovinné),
— 
názov príslušného orgánu (alternatívne aj vo forme personifikovaného vytlačeného textu, pozri písmeno B),
— 
jednoznačné poradové číslo dokumentu používané v členskom štáte (alternatívne aj vo forme personifikovaného vytlačeného textu, pozri písmeno B);
b) 

nad čipom:

rozlišovací znak členského štátu vystavujúceho registračné osvedčenie, biely v modrom pravouholníku so žltými hviezdičkami okolo znaku:

B

Belgicko

▼M2

BG

Bulharsko

▼M1

DK

Dánsko

D

Nemecko

GR

Grécko

E

Španielsko

F

Francúzsko

▼M3

HR

Chorvátsko

▼M1

IRL

Írsko

I

Taliansko

L

Luxembursko

NL

Holandsko

A

Rakúsko

P

Portugalsko

▼M2

RO

Rumunsko

▼M1

FIN

Fínsko

S

Švédsko

UK

Spojené Kráľovstvo

c) 

Členské štáty môžu pri dolnom okraji malými písmenami a v ich národnom(-ých) jazyku(-och) doplniť poznámku: „Tento dokument sa predloží na požiadanie každej oprávnenej osobe.“

d) 

Základná farba karty je zelená (Pantone 362); alternatívne je možný prechod zo zelenej na bielu farbu.

e) 

Symbol reprezentujúci koleso (pozri navrhované usporiadanie na obrázku 1) sa vytlačí v oblasti tlačeného textu pri dolnom ľavom rohu prednej strany karty.

Inak platia ustanovenia kapitoly III.13.

B.   Personifikujúci vytlačený text

Personifikujúci vytlačený text obsahuje tieto informácie:

Predná strana

a) 

názov príslušného orgánu - pozri aj písmeno Aa);

b) 

názov orgánu vystavujúceho registračné osvedčenie (nepovinné);

c) 

jednoznačné poradové číslo dokumentu používané v členskom štáte - pozri aj písmeno Aa);

d) 

nasledovné údaje z kapitoly II.5; v súlade s kapitolou II.7 sa predchádzajúce harmonizované kódy spoločenstva môžu doplniť o jednotlivé národné kódy:Kód

Odkaz

(A)

registračné číslo (úradné číslo povolenia)

(B)

dátum prvej registrácie vozidla

(I)

dátum registrácie, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje

osobné údaje

(C.1)

držiteľ registračného osvedčenia

(C.1.1)

priezvisko alebo obchodné meno

(C.1.2)

iné meno(-á) alebo (prípadne) iniciály

(C.1.3)

adresa v členskom štáte registrácie v čase vystavenia dokumentu.

(C.4)

Ak vo vytlačenom texte registračného osvedčenia definovanom v písmenách A a B nie sú obsiahnuté údaje špecifikované v kapitole II.6 kóde C.2, registračné osvedčenie musí obsahovať odkaz na skutočnosť, že držiteľ registračného osvedčenia:

a)  je majiteľom vozidla;

b)  nie je majiteľom vozidla;

c)  nie je v registračnom osvedčení uvedený ako majiteľ vozidla;

Zadná strana

Na zadnej strane musia byť aspoň zvyšné údaje špecifikované v kapitole II.5; v súlade s kapitolou II.7 sa predchádzajúce harmonizované kódy spoločenstva môžu doplniť o jednotlivé národné kódy:Kód

Odkaz

Údaje o vozidle (so zohľadnením poznámok v kapitole II.5)

 

(D.1)

značka

 

(D.2)

typ (prípadne variant/verzia)

 

(D.3)

obchodné označenie(-a)

(E)

identifikačné číslo vozidla

(F.1)

maximálna technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla, okrem motocyklov (kg)

(G)

hmotnosť vozidla v prevádzke s karosériou a so spojovacím zariadením v prípade ťažného vozidla kategórie inej než M1 (kg)

(H)

obdobie platnosti, ak je nie je neobmedzené

(K)

číslo typového schválenia (ak je k dispozícii)

(P.1)

zdvihový objem (v cm3)

(P.2)

menovitý výkon (v kW)

(P.3)

druh paliva alebo zdroj energie

(Q)

pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg), (len u motocyklov)

(S.1)

počet miest na sedenie, vrátane miesta vodiča

(S.2)

počet miest na státie (pokiaľ je to potrebné).

Nepovinne sa môžu na zadnú stranu karty uviesť doplňujúce údaje z II.6 (s harmonizovanými kódmi) a z II.7.

C.   Fyzické bezpečnostné znaky čipovej karty

Fyzická bezpečnosť dokumentov je ohrozená:

— 
zhotovením falošných kariet: vytvorením nového objektu, ktorý vykazuje veľkú podobnosť s dokumentom buď tak, že je zhotovený ako nový, alebo je kópiou pôvodného dokumentu;
— 
podstatnou zmenou: zmenou vlastností pôvodného dokumentu, napr. zmenou niektorých údajov vytlačených na dokumente.

Materiál použitý pre časť I registračného osvedčenia musí byť vyrobený tak, aby bol zabezpečený proti falšovaniu použitím minimálne troch z týchto techník:

— 
mikrotlač,
— 
gilošovaná tlač*,
— 
dúhovo sfarbená tlač,
— 
laserové gravírovanie,
— 
ultrafialový florescenčný atrament,
— 
atramenty meniace farbu* - podľa uhlu pohľadu,
— 
atramenty meniace farbu* - podľa teploty,
— 
špeciálny hologram*,
— 
variabilné laserové obrázky,
— 
optické variabilné obrázky.

Členské štáty majú voľnosť pri zavedení doplňujúcich bezpečnostných znakov.

Ako základ sa uprednostňujú techniky označené hviezdičkou, pretože umožňujú orgánom činným v trestnom konaní kontrolovať platnosť bez osobitných špeciálnych prostriedkov.