1999D0468 — SK — 01.03.2011 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 28. júna 1999,

ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na KomisiuTri vyhlásenia v zápisnici Rady týkajúce sa tohto rozhodnutia sú uvedené v Ú. v. ES C 203 zo 17. júna, strana 1.

(1999/468/ES)

(Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, p.23)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011,

L 55

13

28.2.2011