1997R1467 — SK — 13.12.2011 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1467/97

zo 7. júla 1997

o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

(Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, p.6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1056/2005 z 27. júna 2005,

  L 174

5

7.7.2005

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011,

  L 306

33

23.11.2011
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1467/97

zo 7. júla 1997

o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodkuRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na ►M2  Zmluvu o fungovaní Európskej únie ◄ , najmä na druhý pododsek ►M2  článku 126 ods. 14, ◄

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho menového inštitútu,

(1)

keďže je potrebné urýchliť a objasniť postup pri nadmernom schodku podľa ►M2  článku 126 ZFEÚ ◄ s cieľom zabrániť nadmerným schodkom všeobecnej vlády a v prípade ich výskytu zabezpečiť ich urýchlenú korekciu; keďže ustanovenia tohto nariadenia, ktoré boli za týmto účelom prijaté podľa ►M2  článku 126 ods. 14 druhý pododsek ◄ , tvoria spolu s článkami protokolu (č. 5) k Zmluve, nový integrovaný súbor pravidiel pre vykonávanie ►M2  článku 126; ◄

(2)

keďže Pakt o stabilite a raste je založený na podstate zdravých vládnych financií ako prostriedkov posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti;

(3)

keďže Pakt o stabilite a raste sa skladá z tohto nariadenia, z nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 ( 3 ), ktoré smeruje k posilneniu sledovania rozpočtového stavu a sledovania a koordinácie hospodárskych politík a z rezolúcie Európskej rady zo 17. júna 1997 o Pakte stability a rastu ( 4 ), v ktorom sú, v súlade s článkom ►M1  4 ◄ Zmluvy o Európskej únii, stanovené pevné politické usmernenia s cieľom jeho presného a včasného vykonávania a najmä s cieľom dodržania strednodobého cieľa stavov rozpočtu pri bilancii alebo pri prebytku, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty, a s cieľom prijatia opravného rozpočtového zásahu, ktorý považujú za potrebný pre splnenie cieľov ich stability a konvergencie programov, kedykoľvek majú informácie naznačujúce skutočnú alebo očakávanú podstatnú odchýlku od strednodobého rozpočtového cieľa;

(4)

keďže na treťom stupni Hospodárskej a menovej únie (HMU) sú členské štáty jednoznačne zmluvne zaviazané podľa ►M2  článku 126 ZFEÚ ◄ vyhnúť sa nadmerným vládnym schodkom; keďže podľa článku 5 protokolu (č. 11) k Zmluve, ►M2  odseky 1, 9, a 11 článku 126 ◄ neplatia na Spojené Kráľovstvo, pokiaľ sa neposunie na tretí stupeň; keďže záväzok podľa článku ►M1  116 ◄ ods. 4 o úsilí vyhnúť sa nadmerným schodkom bude naďalej platiť pre Spojené Kráľovstvo;

(5)

keďže Dánsko odvolávajúc sa na odsek 1 protokolu (č. 12) zmluvy v kontexte s edinburgským rozhodnutím z 12. decembra 1992 oznámilo, že sa nezúčastní na treťom stupni; keďže preto v súlade s odsekom 2 uvedeného protokolu, ►M2  odseky 9 a 11 článku 126 ◄ neplatia na Dánsko;

(6)

keďže na treťom stupni HMU ostávajú členské štáty podľa ustanovení zmluvy zodpovedné za ich národnú rozpočtovú politiku; keďže členské štáty príjmu nevyhnutné opatrenia s cieľom splnenia svojej zodpovednosti v súlade s ustanoveniami zmluvy;

(7)

keďže zachovanie strednodobého cieľa stavov rozpočtu pri bilancii alebo pri prebytku, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty, prispieva k tvorbe podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti vo všetkých členských štátoch a umožní im zvládnuť bežné pravidelné fluktuácie pri udržaní vládneho schodku v rozmedzí 3 % referenčnej hodnoty HDP;

(8)

keďže aby HMU mohol náležite fungovať, je potrebné, aby konvergencia hospodárskej a rozpočtovej výkonnosti členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu, ďalej len „účastnícke členské štáty“, sa preukázala ako stabilná a trvalá; keďže rozpočtová disciplína na treťom stupni HMU je potrebná na zabezpečenie cenovej stability;

(9)

keďže podľa článku 109k ods. 3 len ►M2  články 126 ods. 9 a 11 ◄ platia pre účastnícke členské štáty;

(10)

keďže je potrebné definovať koncept mimoriadneho a dočasného prekročenia referenčnej hodnoty ako je uvedené v ►M2  článku 126 ods. 2 písm. a); ◄ keďže Rada by mala v tomto kontexte okrem iného vziať do úvahy mnohoročné rozpočtové prognózy poskytované Komisiou;

(11)

keďže správa Komisie v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 3 ◄ má tiež brať do úvahy, či schodok vlády presahuje investičné výdavky vlády a taktiež zvážiť všetky príslušné faktory, vrátane strednodobých hospodárskych a rozpočtových stavov členských štátov;

(12)

keďže je potrebné stanoviť uzávierku vykonávania postupu pri nadmernom schodku, s cieľom zabezpečiť jeho pohotové a efektívne vykonávanie; keďže v tomto kontexte je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že rozpočtový rok v Spojenom Kráľovstve nie je v súlade s kalendárnym rokom;

(13)

keďže je potrebné špecifikovať, aké sankcie by mohli byť uložené v zmysle ►M2  článku 126 ◄ s cieľom zabezpečenia efektívneho vykonávania postupu pri nadmernom schodku;

(14)

keďže zvýšený dohľad podľa nariadenia Rady (ES) č 1466/97 spolu s monitorovaním rozpočtových stavov Komisiou v súlade s ►M2  odsekom 2 článku 126 ◄ by mal uľahčiť efektívne a rýchle vykonávanie postupu pri nadmernom schodku;

(15)

keďže v zmysle predchádzajúceho, ak účastnícky členský štát neprijme efektívne opatrenia na korekciu nadmerného schodku, celkové maximálne obdobie desiatich mesiacov od správy označujúcej existenciu nadmerného schodku, až do rozhodnutia o uvalení sankcií sa zdá byť prijateľné a vhodné na uplatnenie tlaku na príslušný účastnícky členský štát, aby prijal takéto opatrenie; v tomto prípade a ak tlak začne v marci, to povedie k uvaleniu sankcií počas kalendárneho roka v ktorom posun začal;

(16)

keďže odporúčanie Rady na korekciu nadmerného schodku alebo posledných krokov postupu pri nadmernom schodku, by mal očakávať príslušný členský štát, ktorý bol už predtým upozornený; keďže vážnosť nadmerného schodku na treťom stupni by mal znamenať urýchlenú činnosť všetkých zainteresovaných;

(17)

keďže je vhodné zadržať postup pri nadmernom schodku dočasne neplatný, ak príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia ako odpoveď na odporúčanie podľa ►M2  článku 126 ods. 7 ◄ alebo oznámenie vydané podľa ►M2  článku 126 ods. 9 ◄ s cieľom podnetu pre členský štát, aby podľa toho konal; keďže časové obdobie, počas ktorého by mal byť postup dočasne neplatný, by nemal byť zahrnutý do maximálneho obdobia desiatich mesiacov medzi dátumom označujúcim existenciu nadmerného schodku a uvalením sankcií; vzhľadom na to, že je vhodné znovu zaviesť postup, ak nebolo predpokladané opatrenie zavedené, alebo ak jeho zavádzanie do praxe sa ukáže ako neadekvátne;

(18)

keďže s cieľom zabezpečiť, aby postup pri nadmernom schodku mal dostatočný odstrašujúci efekt, by sa mal požadovať vhodne veľký bezúročný depozit od účastníckeho členského štátu, kedykoľvek sa Rada rozhodne uvaliť sankciu;

(19)

keďže definícia sankcií v predpísanom rozmere navádza na právnu istotu; keďže je vhodné odvodiť výšku depozitu podľa HDP príslušného zúčastneného členského štátu;

(20)

keďže, ak uvalenie bezúročného depozitu neprinúti príslušný zúčastnený členský štát ku korekcii nadmerného schodku v požadovanom čase, je vhodné zintenzívniť sankcie; keďže potom je vhodné transformovať depozit na pokutu;

(21)

keďže vhodné opatrenia príslušného zúčastneného členského štátu na korekciu nadmerného schodku v prvom kroku smerujú k zrušeniu sankcií; keďže značný progres v korekcii nadmerného schodku by mal umožniť prerušenie sankcií v súlade s ►M2  odsekom 12 článku 126 ◄ ; keďže zrušenie všetkých neuhradených sankcií sa má uskutočniť len po úplnej korekcii nadmerného schodku;

(22)

keďže nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ( 5 ), obsahuje podrobné pravidlá pre hlásenia rozpočtových údajov členskými štátmi;

(23)

keďže podľa článku ►M1  117 ◄ ods. 8 tam, kde Zmluva ustanovuje konzultačnú rolu pre Európsku centrálnu banku (ECB), odkazy na ECB sa majú pred jej zriadením chápať ako odkazy na Európsky menový inštitút,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:ODDIEL 1

DEFINÍCIE A OHODNOTENIA

▼M2

Článok 1

1.  Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia na urýchlenie a objasnenie postupu pri nadmernom deficite. Cieľom postupu pri nadmernom deficite je zabrániť nadmerným deficitom verejnej správy a v prípade ich výskytu urýchlene uskutočniť ich nápravu, pričom dodržiavanie rozpočtovej disciplíny sa skúma na základe kritéria deficitu verejnej správy a kritéria dlhu verejnej správy.

2.  Na účely tohto nariadenia pojem „zúčastnené členské štáty“ znamená tie členské štáty, ktorých menou je euro.

▼B

Článok 2

▼M2

1.  Prekročenie deficitu verejnej správy nad referenčnú hodnotu sa v súlade s článkom 126 ods. 2 písm. a) druhou zarážkou Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) považuje za výnimočné, keď je výsledkom mimoriadnej udalosti, ktorú dotknutý členský štát nemôže ovplyvniť a ktorá má veľký vplyv na finančnú pozíciu verejnej správy, alebo keď vznikne následkom prudkého hospodárskeho poklesu.

▼B

Okrem toho prekročenie nad referenčnú hodnotu sa považuje za dočasné, ak rozpočtové predpovede poskytované Komisiou indikujú, že schodok poklesne pod referenčnú hodnotu po pominutí nezvyčajných udalostí alebo ťažkého hospodárskeho poklesu.

▼M2

1a.  Ak pomer dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu (ďalej len „HDP“) prekročí referenčnú hodnotu, v súlade s článkom 126 ods. 2 písm. b) ZFEÚ sa považuje za dostatočne znižujúci a približujúci sa k referenčnej hodnote vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval za predchádzajúce tri roky priemerným tempom o jednu dvadsatinu ročne ako referenčné kritérium na základe zmien za posledné tri roky, za ktoré sú údaje k dispozícii.

Požiadavka vyplývajúca z kritéria dlhu sa tiež považuje za splnenú, ak sa v rozpočtových prognózach Komisie uvádza, že k požadovanému zníženiu rozdielu dôjde počas trojročného obdobia zahŕňajúceho dva roky nasledujúce po poslednom roku, za ktorý sú údaje k dispozícii. V prípade členského štátu, voči ktorému sa k 8. novembru 2011 uplatňuje postup pri nadmernom deficite a na obdobie troch rokov od nápravy nadmerného deficitu sa požiadavka vyplývajúca z kritéria dlhu považuje za splnenú, ak na základe posúdenia uvedeného v stanovisku, ktoré k jeho programu stability alebo ku konvergenčnému programu prijala Rada, dotknutý členský štát urobil dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu referenčnej hodnoty.

Pri uplatňovaní referenčnej hodnoty pre úpravu dlhu sa zohľadní vplyv cyklu na tempo znižovania dlhu.

▼M1

2.  Komisia a Rada pri posudzovaní a rozhodovaní o existencii nadmerného schodku v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 3 až 6 ZFEÚ ◄ môžu považovať prekročenie referenčnej hodnoty v dôsledku výrazného hospodárskeho poklesu za mimoriadne v zmysle druhej zarážky ►M2  článku 126 ods. 2 písm. a) ◄ v prípade, že prekročenie referenčnej hodnoty je dôsledkom zápornej miery ročného rastu HDP alebo kumulovaného poklesu produkcie počas dlhšieho obdobia s veľmi nízkym indexom ročného rastu HDP v pomere k jeho potenciálu.

▼M2

3.  Komisia zohľadní pri vypracovávaní správy podľa článku 126 ods. 3 ZFEÚ všetky závažné faktory ako sú uvedené v uvedenom článku, pokiaľ významne ovplyvňujú posudzovanie dodržiavania kritérií deficitu a dlhu dotknutým členským štátom. Do správy sa náležite premietne:

a) vývoj strednodobej hospodárskej pozície, najmä potenciálny rast vrátane toho, ako k nemu rôzne prispieva práca, akumulácia kapitálu a celková produktivita faktorov, cyklický vývoj a stav čistých úspor súkromného sektora;

b) vývoj strednodobej rozpočtovej pozície zahŕňajúc najmä výsledky úprav zameraných na dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa, úroveň primárnej bilancie a vývoj primárnych výdavkov, a to bežných i kapitálových, vykonávanie politík v kontexte prevencie a náprave nadmerných makroekonomických nerovnováh, vykonávanie politík v kontexte spoločnej stratégie Únie pre rast a celková kvalita verejných financií, najmä účinnosť vnútroštátnych rozpočtových rámcov;

c) vývoj strednodobej pozície verejného dlhu, jeho dynamika a udržateľnosť zahŕňajúc najmä rizikové faktory vrátane štruktúry splatnosti a menovej denominácie dlhu, zosúladenia dlhu a deficitu a štruktúry tohto zosúladenia, kumulovaných rezerv a iných finančných aktív, záruky, najmä záruky spojené s finančným sektorom, a všetky implicitné záväzky, ktoré súvisia so starnutím obyvateľstva, a súkromný dlh, ak môže predstavovať podmienené implicitné záväzky pre vládu;

Komisia náležite a presne zohľadní všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa názoru dotknutého členského štátu závažné z hľadiska komplexného posúdenia súladu s kritériami deficitu a dlhu, a ktoré členský štát predložil Rade a Komisii. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje finančným príspevkom na posilnenie medzinárodnej solidarity a dosiahnutie cieľov politiky Únie, dlhu vzniknutého ako forma dvojstrannej a mnohostrannej podpory medzi členskými štátmi v súvislosti so zabezpečením finančnej stability a dlhu súvisiaceho s operáciami na zabezpečenie finančnej stabilizácie počas veľkých finančných výkyvov.

4.  Rada a Komisia vykonajú vyvážené celkové posúdenie všetkých závažných faktorov, najmä rozsahu, v ktorom tieto faktory ako priťažujúce alebo zmierňujúce ovplyvňujú posúdenie súladu s kritériami deficitu alebo dlhu. Ak je pri posudzovaní súladu na základe kritéria deficitu pomer dlhu verejnej správy k HDP vyšší ako referenčná hodnota, uvedené faktory sa berú do úvahy v postupoch vedúcich k rozhodnutiu o existencii nadmerného deficitu, ako sa uvádza v článku 126 ods. 4, 5 a 6 ZFEÚ, iba v prípade, keď sa pred zohľadnením týchto závažných faktorov úplne splní dvojitá podmienka základnej zásady, že deficit verejnej správy zostane na úrovni blízko referenčnej hodnoty a prekročenie referenčnej hodnoty stanovenej pre tento deficit je dočasné.

Uvedené faktory sa však zohľadnia v krokoch vedúcich k rozhodnutiu o existencii nadmerného deficitu pri posudzovaní dodržania referenčnej hodnoty na základe kritéria dlhu.

5.  Komisia a Rada pri posudzovaní plnenia kritéria deficitu a dlhu a pri krokoch nadväzujúcich na postup pri nadmernom deficite náležite zohľadnia uskutočnenie dôchodkových reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový systém zahŕňajúci povinný, kapitalizačný pilier a čisté náklady verejne spravovaného piliera. Zohľadnia sa najmä vlastnosti celkového dôchodkového systému vytvoreného reformou, najmä či podporuje dlhodobú udržateľnosť a zároveň nezvyšuje riziká pre strednodobú rozpočtovú pozíciu.

6.  Ak Rada podľa článku 126 ods. 6 ZFEÚ rozhodne, že v členskom štáte existuje nadmerný deficit, Rada a Komisia v nasledujúcich procesných krokoch uvedeného článku ZFEÚ zohľadnia závažné faktory uvedené v odseku 3 tohto článku, keďže tieto faktory majú vplyv na situáciu dotknutého členského štátu, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 5 a článku 5 ods. 2 tohto nariadenia, najmä pri určovaní lehoty na nápravu nadmerného deficitu a pri jej prípadnom predĺžení. Tieto závažné faktory sa však nezohľadnia v prípade rozhodnutia Rady podľa článku 126 ods. 12 ZFEÚ o zrušení niektorých alebo všetkých svojich rozhodnutí podľa článku 126 ods. 6 až 9 a 11 ZFEÚ.

7.  V prípade členských štátov, v ktorých nadmerný deficit presahujúci referenčnú hodnotu súvisí s vykonávaním dôchodkovej reformy, ktorou sa zavádza viacpilierový systém zahŕňajúci povinný, kapitalizačný pilier, Rada a Komisia pri posudzovaní vývoja vyjadreného v číselných údajoch o deficite v rámci postupov pri nadmernom deficite tiež zohľadní náklady na reformu, pokiaľ deficit nepresahuje významne úroveň, ktorá sa môže považovať za blízku referenčnej hodnote, a pomer dlhu k HDP nepresahuje referenčnú hodnotu, a to pod podmienkou, že sa zachová celková fiškálna udržateľnosť. Čisté náklady sa zohľadnia tiež pri rozhodnutí Rady podľa článku 126 ods. 12 ZFEÚ o zrušení niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí prijatých podľa článku 126 ods. 6 až 9 a 11 ZFEÚ, ak deficit podstatne a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá sa približuje k referenčnej hodnote.

▼M2ODDIEL 1A

HOSPODÁRSKY DIALÓG

Článok 2a

1.  S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať predsedu Rady, Komisie a prípadne predsedu Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny, aby vystúpili pred výborom s cieľom diskutovať o rozhodnutí Rady podľa článku 126 ods. 6 ZFEÚ, o odporúčaní Rady podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ, o upozornení podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ alebo o rozhodnutiach podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ.

Od Rady sa očakáva, že sa spravidla riadi odporúčaniami a návrhmi Komisie alebo verejne vysvetlí svoju pozíciu.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže členskému štátu, ktorého sa týkajú takéto rozhodnutia, odporúčania alebo upozornenia, ponúknuť možnosť zúčastniť sa na výmene názorov.

2.  Rada a Komisia pravidelne informujú Európsky parlament o uplatňovaní tohto nariadenia.

▼BODDIEL 2

URÝCHĽOVANIE POSTUPU PRI NADMERNOM SCHODKU

Článok 3

1.  Do dvoch týždňov po tom, ako Komisia prijala správu vydanú v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 3, ◄ Hospodársky a finančný výbor vypracuje stanovisko v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 4. ◄

▼M2

2.  Ak sa Komisia pri úplnom zohľadnení stanoviska uvedeného v odseku 1 domnieva, že nadmerný deficit existuje, predloží v súlade s článkom 126 ods. 5 a 6 ZFEÚ stanovisko a návrh Rade a informuje Európsky parlament.

▼M1

3.  Rada rozhodne o existencii nadmerného schodku v súlade s ►M2  článkom 126 ods.6 ZFEÚ ◄ spravidla do štyroch mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v ►M2  článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 479/2009 ◄ . Ak Rada rozhodne o existencii nadmerného schodku, súčasne pre dotknutý členský štát vydá odporúčania v súlade s ►M2  článkom 126 ods.7 ZFEÚ ◄ .

▼M2

4.  V odporúčaní Rady prijatom v súlade s článkom 126 ods. 7 ZFEÚ sa stanoví maximálna lehota šiestich mesiacov, počas ktorej má dotknutý členský štát prijať účinné opatrenia. Ak si to závažnosť situácie vyžaduje, môže byť lehota pre prijatie účinných opatrení tri mesiace. V odporúčaní Rady sa stanoví aj lehota na nápravu nadmerného deficitu, ktorá sa má dosiahnuť v nasledujúcom roku po zistení deficitu, pokiaľ nenastanú osobitné okolnosti. Rada vo svojom odporúčaní požiada členský štát, aby dosiahol ročné rozpočtové ciele, ktoré sú na základe prognózy, o ktorú sa opiera odporúčanie, v súlade s minimálnym ročným zlepšením jeho cyklicky upraveného salda bez jednorazových a dočasných opatrení dosahujúcim najmenej referenčnú hodnotu 0,5 % HDP, aby sa zaistila náprava nadmerného deficitu v lehote stanovenej v odporúčaní.

4a.  Dotknutý členský štát v lehote stanovenej v odseku 4 podá Rade a Komisii správu o opatreniach, ktoré prijal v reakcii na odporúčanie Rady podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ. Správa obsahuje ciele týkajúce sa verejných výdavkov a príjmov a diskrečných opatrení na strane výdavkov aj na strane príjmov v súlade s odporúčaniami Rady, ako aj informácie o prijatých opatreniach a povahe opatrení predpokladaných na dosiahnutie cieľov. Členský štát túto správu zverejní.

5.  Ak sa v súlade s odporúčaním podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ prijali účinné opatrenia a po prijatí uvedeného odporúčania sa vyskytli neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti so závažnými nepriaznivými dôsledkami pre verejné financie, Rada môže na základe odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí revidovaného odporúčania podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ. V takomto revidovanom odporúčaní sa môže pri zohľadnení závažných faktorov uvedených v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia najmä predĺžiť lehota na nápravu nadmerného deficitu, spravidla o rok. Rada v porovnaní s hospodárskymi predpoveďami uvedenými v jej odporúčaní posúdi, či existujú neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti, ktoré majú závažné nepriaznivé dôsledky pre verejné financie. V prípade prudkého hospodárskeho poklesu v eurozóne alebo v Únii ako celku môže Rada na základe odporúčania Komisie tiež rozhodnúť, že prijme revidované odporúčanie podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ za podmienky, že to zo strednodobého hľadiska neohrozí fiškálnu udržateľnosť.

▼B

Článok 4

▼M2

1.  Akékoľvek rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 8 ZFEÚ o uverejnení jej odporúčaní, ak sa stanoví, že neboli prijaté žiadne účinné opatrenia, sa prijme okamžite po uplynutí lehoty stanovenej v súlade s článkom 3 ods. 4 tohto nariadenia.

2.  Rada pri zvažovaní, či sa v reakcii na jej odporúčanie v súlade s článkom 126 ods. 7 ZFEÚ prijalo účinné opatrenie, vychádza vo svojom rozhodnutí zo správy, ktorú predložil dotknutý členský štát v súlade s článkom 3 ods. 4a tohto nariadenia, a jej vykonávania, ako aj z akýchkoľvek iných verejne oznámených rozhodnutí vlády dotknutého členského štátu.

Ak Rada v súlade s článkom 126 ods. 8 ZFEÚ dospela k záveru, že dotknutý členský štát neprijal účinné opatrenia, podá o tom správu Európskej rade.

▼M1

Článok 5

▼M2

1.  Akékoľvek rozhodnutie Rady, ktorým sa v súlade s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ dotknutý zúčastnený členský štát upozorňuje, aby prijal opatrenia na zníženie deficitu, sa prijme do dvoch mesiacov od rozhodnutia Rady, v ktorom sa konštatuje, že neboli prijaté účinné opatrenia podľa článku 126 ods. 8 ZFEÚ. Rada vo svojom upozornení požiada členský štát, aby dosiahol ročné rozpočtové ciele, ktoré sú na základe prognózy, o ktorú sa opiera toto upozornenie, v súlade s minimálnym ročným zlepšením jeho cyklicky upraveného salda bez jednorazových a dočasných opatrení dosahujúcim referenčnú hodnotu najmenej 0,5 % HDP, aby sa zabezpečila náprava nadmerného deficitu v lehote stanovenej v upozornení. Rada tiež uvedie opatrenia vedúce k dosiahnutiu týchto cieľov.

1a.  V nadväznosti na upozornenie Rady podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ dotknutý členský štát podá Rade a Komisii správu o opatreniach prijatých v reakcii na upozornenie Rady. Správa obsahuje ciele týkajúce sa verejných výdavkov, príjmov a diskrečných opatrení na strane výdavkov aj na strane príjmov, ako aj informácie o opatreniach prijatých v reakcii na osobitné odporúčania Rady, aby Rada mohla v prípade potreby prijať rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia. Členský štát túto správu zverejní.

2.  Ak sa v súlade s upozornením podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ prijali účinné opatrenia a po prijatí tohto upozornenia sa vyskytli neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti so závažnými nepriaznivými dôsledkami pre verejné financie, Rada môže na základe odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí revidovaného upozornenia podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ. Revidovaným upozornením sa pri zohľadnení závažných faktorov uvedených v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia môže najmä predĺžiť lehota na nápravu nadmerného deficitu, spravidla o rok. Rada na základe hospodárskych prognóz uvedených vo svojom upozornení posúdi, či existujú neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti so závažnými nepriaznivými dôsledkami pre verejné financie. V prípade prudkého hospodárskeho poklesu v eurozóne alebo v Únii ako celku môže Rada na základe odporúčania Komisie tiež rozhodnúť, že prijme revidované upozornenie podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ za podmienky, že to zo strednodobého hľadiska neohrozí fiškálnu udržateľnosť.

Článok 6

1.  Rada pri zvažovaní, či sa v reakcii na jej upozornenie v súlade s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ prijali účinné opatrenia, vychádza vo svojom rozhodnutí zo správy, ktorú predložil dotknutý členský štát v súlade s článkom 5 ods. 1a tohto nariadenia, a z jej vykonávania, ako aj z akýchkoľvek iných verejne oznámených rozhodnutí vlády dotknutého členského štátu. Zohľadnia sa výsledky misie dohľadu vykonanej Komisiou v súlade s článkom 10a tohto nariadenia.

2.  Ak sú splnené podmienky na uplatnenie článku 126 ods. 11 ZFEÚ, Rada uloží sankcie v súlade s uvedeným článkom. Každé takéto rozhodnutie sa prijme najneskôr do štyroch mesiacov po rozhodnutí Rady podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ o upozornení dotknutého zúčastneného členského štátu, aby prijal opatrenia.

Článok 7

Ak zúčastnený členský štát nekoná podľa po sebe nasledujúcich aktoch Rady v súlade s článkom 126 ods. 7 a 9 ZFEÚ, rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ o uložení sankcií sa spravidla prijme do šestnástich mesiacov od dátumov na podávanie správ ustanovených v článku 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 479/2009. V prípade, že sa uplatňuje článok 3 ods. 5 alebo článok 5 ods. 2 tohto nariadenia, lehota šestnástich mesiacov sa primerane upraví. V prípade úmyselne plánovaného deficitu, ktorý Rada uzná za nadmerný, sa použije urýchlený postup.

Článok 8

Každé rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ o zintenzívnení sankcií sa prijme najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa predloženia údajov podľa nariadenia (ES) č. 479/2009. Každé rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 12 ZFEÚ o zrušení niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí sa prijme čo najskôr a v každom prípade najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa predloženia údajov podľa nariadenia (ES) č. 479/2009.

▼BODDIEL 3

DOČASNÁ NEPLATNOSŤ A MONITOROVANIE

Článok 9

1.  Postup pri nadmernom schodku sa zadrží ako dočasne neplatný:

 ak príslušný členský štát koná v súlade s odporúčaniami vykonanými v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 7, ◄

 ak príslušný účastnícky členský štát koná v súlade s prijatými upozorneniami v súlade s ►M2  článkom 126 ods. 9. ◄

▼M1

2.  Lehota, počas ktorej sa postup odkladá, sa nezapočítava do lehoty uvedenej v článku 6 ani do lehoty uvedenej v článku 7 tohto nariadenia.

▼M1

3.  Po uplynutí lehoty uvedenej v prvej vete článku 3 ods. 4 a po uplynutí lehoty uvedenej v druhej vete ►M2  článok 6 ods. 2 ◄ tohto nariadenia, Komisia oznámi Rade, či považuje prijaté opatrenia za dostatočné na zaistenie dostatočného pokroku na dosiahnutie korekcie nadmerného schodku v lehote stanovenej Radou za predpokladu, že sa úplne vykonávajú a že hospodársky vývoj zodpovedá predpovediam. Stanovisko Komisie sa zverejňuje.

▼B

Článok 10

▼M2

1.  Rada a Komisia pravidelne monitorujú vykonávanie prijatých opatrení:

▼B

 príslušným členským štátom ako odozvu na odporúčania vykonané podľa ►M2  článku 126 ods. 7, ◄

 príslušným účastníckym členským štátom ako odozvu na prijaté upozornenia podľa ►M2  článku 126 ods. 9. ◄

2.  Ak úkon účastníckeho členského štátu sa nezavádza do praxe alebo z pohľadu Rady nie je adekvátne, Rada okamžite prijme rozhodnutie podľa ►M2  článku 126 ods. 9 ◄ alebo ►M2  článku 126 ods. 11. ◄

3.  Ak skutočné údaje v zmysle ►M2  nariadenie (ES) č. 479/2009 ◄ naznačujú, že účastnícky členský štát nekorigoval nadmerný schodok v určenom termíne stanovenom alebo v odporúčaniach vydaných podľa ►M2  článku 126 ods. 7 ◄ alebo v upozorneniach vydaných podľa ►M2  článku 126 ods. 9, ◄ Rada okamžite prijme rozhodnutie podľa ►M2  článku 126 ods. 9 ◄ alebo ►M2  článku 126 ods. 11. ◄

▼M2

Článok 10a

1.  Komisia zabezpečí stály dialóg s orgánmi členských štátov v súlade s cieľmi uvedenými v tomto nariadení. Na tento účel Komisia najmä vykonáva misie na účely posúdenia aktuálnej hospodárskej situácie v danom členskom štáte a určenia akýchkoľvek rizík alebo ťažkosti spojených s plnením cieľov tohto nariadenia.

2.  Zvýšený dohľad možno vykonávať v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahujú odporúčania a upozornenia vydané v nadväznosti na rozhodnutie prijaté podľa článku 126 ods. 8 ZFEÚ a rozhodnutia podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ na účely monitorovania na mieste. Dotknutý členský štát poskytne všetky informácie potrebné na prípravu a vedenie misie.

3.  Komisia môže vyzvať zástupcov Európskej centrálnej banky, ak to považuje za vhodné, aby sa zúčastnili na misiách dohľadu v členskom štáte, ktorého menou je euro, alebo ktorý sa zúčastňuje na dohode zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie ( 6 ) (ďalej len „ERM II“).

4.  Komisia predloží Rade správu o výsledku misie uvedenej v odseku 2 a môže sa rozhodnúť zverejniť svoje zistenia.

5.  Komisia pri organizovaní misií dohľadu uvedených v odseku 2 zasiela svoje predbežné zistenia dotknutým členským štátom na pripomienkovanie.

▼BODDIEL 4

SANKCIE

▼M2

Článok 11

Vždy, keď sa Rada rozhodne podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ uložiť sankcie zúčastnenému členskému štátu, vyžaduje sa spravidla pokuta. Rada sa môže rozhodnúť nahradiť takúto pokutu inými opatreniami uvedenými v článku 126 ods. 11 ZFEÚ.

Článok 12

1.  Suma pokuty obsahuje pevnú zložku rovnajúcu sa 0,2 % HDP a pohyblivú zložku. Pohyblivá zložka sa rovná jednej desatine absolútnej hodnoty rozdielu medzi saldom vyjadreným v percentách HDP za predchádzajúci rok a buď referenčnou hodnotou pre saldo verejnej správy, alebo v prípade, keď sa nedodržanie rozpočtovej disciplíny týka aj kritéria dlhu, saldom verejnej správy vyjadreným v percentách HDP, ktoré sa malo dosiahnuť v tom istom roku podľa upozornenia vydaného podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ.

2.  Každý rok nasledujúci po roku uloženia pokuty, pokiaľ nie je rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu zrušené, Rada posúdi, či dotknutý zúčastnený členský štát prijal v reakcii na upozornenie Rady v súlade s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ účinné opatrenia. V tomto ročnom posúdení Rada v súlade s článkom 126 ods. 11 ZFEÚ rozhodne o zintenzívnení sankcií, pokiaľ dotknutý členský štát nekoná v súlade s upozornením Rady. Ak Rada rozhodne o uložení ďalšej pokuty, táto pokuta sa vypočíta rovnakým spôsobom ako pohyblivá zložka pokuty uvedená v odseku 1.

3.  Žiadna jednotlivá pokuta uvedená v odsekoch 1 a 2 nepresiahne 0,5 % HDP.

▼M2 —————

▼B

Článok 14

1.  V súlade s ►M2  článkom 126 ods. 12 ◄ Rada zruší sankcie uvedené v prvej a druhej zarážke ►M2  článku 126 ods. 11 ◄ podľa významnosti pokroku príslušného účastníckeho členského štátu pri korekcii nadmerného schodku.

Článok 15

V súlade s ►M2  článkom 126 ods. 12 ◄ Rada zruší všetky neuhradené sankcie, ak je zrušené rozhodnutie o existencii nadmerného schodku. Uložené pokuty v súlade s ►M2  článok 12 ◄ tohto nariadenia nebudú príslušnému účastníckemu členskému štátu nahradené.

▼M2

Článok 16

Pokuty uvedené v článku 12 predstavujú iné príjmy uvedené v článku 311 ZFEÚ a pridelia sa európskemu nástroju finančnej stability. Keď zúčastnené členské štáty vytvoria iný stabilizačný mechanizmus na poskytovanie finančnej pomoci s cieľom zabezpečiť stabilitu eurozóny ako celku, sa sumy týchto pokút pridelia tomuto mechanizmu.

▼BODDIEL 5

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

S cieľom tohto nariadenia a taktiež preto, že Spojené Kráľovstvo má rozpočtový rok, ktorý nie je kalendárnym rokom, ustanovenia častí 2, 3 a 4 tohto nariadenia platia pre Spojené Kráľovstvo v súlade s prílohou.

▼M2

Článok 17a

1.  Komisia do 14. decembra 2014 a potom každých päť rokov uverejní správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

V tejto správe sa okrem iného hodnotí:

a) účinnosť tohto nariadenia;

b) pokrok pri zabezpečovaní užšej koordinácie hospodárskych politík a trvalého zbližovania hospodárskych výsledkov členských štátov v súlade so ZFEÚ.

2.  K správe uvedenej v odseku 1 sa prípadne pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

3.  Správa sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

▼B

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

LEHOTY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi Rada pri prijímaní rozhodnutí v oddieloch 2, 3 a 4 tohto nariadenia zohľadní rozdielny rozpočtový rok Spojeného kráľovstva tak, aby prijímala rozhodnutia týkajúce sa Spojeného kráľovstva v takom časovom okamihu svojho rozpočtového roka, ktorý zodpovedá okamihom, v ktorých sa prijímajú alebo budú prijímať rozhodnutia týkajúce sa ostatných členských štátov.

2. Ustanovenia uvedené v stĺpci I sa nahrádzajú ustanoveniami uvedenými v stĺpci II.Stĺpec I

Stĺpec II

„spravidla do štyroch mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v ►M2  článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 ◄

(článok 3 ods. 3)

„spravidla do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roka, v ktorom vznikol schodok“

„rok nasledujúci po svojom označení“

(článok 3 ods. 4)

„rozpočtový rok nasledujúci po svojom označení“

„spravidla do šestnástich mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93“

(článok 7)

„spravidla do osemnástich mesiacov po skončení rozpočtového roka, v ktorom vznikol schodok“

„predchádzajúci rok“

(článok 12 ods. 1)

„predchádzajúci rozpočtový rok“( 1 ) Ú. v. ES C 368, 6.12.1996, s. 12.

( 2 ) Ú. v. ES C 380, 16.12.1996, s. 29.

( 3 ) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

( 4 ) Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 10.

( 5 ) Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7.

( 6 ) Ú. v. EÚ C 73, 25.3.2006, s. 21.