1997R0515 — SK — 08.10.2015 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 515/97

z 13. marca 1997

o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(Ú. v. ES L 082 22.3.1997, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 766/2008 z 9. júla 2008,

  L 218

48

13.8.2008

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015,

  L 243

1

18.9.2015
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 515/97

z 13. marca 1997

o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiachRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 235,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 zo zasadnutia Rady zo dňa 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky ( 1 ), najmä na jeho článok 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 3 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 4 ),

keďže boj s podvodmi v kontexte colnej únie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky si pri uplatňovaní ustanovení prijatých v tejto oblasti vyžaduje úzku spoluprácu medzi zodpovednými správnymi orgánmi v každom členskom štáte; keďže si tiež vyžaduje náležitú spoluprácu medzi týmito vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania zmluvy a na jej základe prijatých ustanovení; keďže účinná spolupráca v tejto oblasti posilňuje ochranu finančných záujmov spoločenstva;

keďže by teda mali byť navrhnuté pravidlá, prostredníctvom ktorých si môžu správne orgány členských štátov navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania colných a poľnohospodárskych nariadení a právnej ochrany finančných záujmov spoločenstva, najmä predchádzaním a vyšetrovaním činov, pri ktorých došlo k porušeniu týchto nariadení, a vyšetrovaním operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s týmito nariadeniami;

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito orgánmi a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ( 5 ) nastolilo úzku spoluprácu medzi uvedenými orgánmi a Komisiou; keďže sa takýto systém ukázal ako účinný;

keďže je napriek tomu nevyhnutné s ohľadom na získané skúsenosti nahradiť nariadenie (EHS) č. 1468/81 v jeho celistvosti s cieľom posilniť spoluprácu nielen medzi správnymi orgánmi členských štátov zodpovednými za uplatňovanie ustanovení prijatých v oblasti colnej únie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aj medzi týmito orgánmi a Komisiou; keďže by za týmto účelom mali byť na úrovni Komisie stanovené nové pravidlá;

keďže zavedenie ustanovení spoločenstva o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania colných a poľnohospodárskych nariadení je bez dopadu na uplatňovanie Dohovoru o vzájomnej pomoci medzi colnými orgánmi z roku 1967 v oblastiach, ktoré zostávajú výhradne v pôsobnosti členských štátov; keďže tieto ustanovenia spoločenstva nemajú v členských štátoch vplyv na uplatňovanie pravidiel právnej spolupráce pri trestných prípadoch;

keďže navyše všeobecné pravidlá spoločenstva vytvárajúce systém vzájomnej pomoci a spolupráce medzi správnymi orgánmi členských štátov a medzi nimi a Komisiou sa neuplatňujú tam, kde sa prekrývajú s pravidlami stanovenými osobitnými nariadeniami okrem toho, keď všeobecné pravidlá skvalitňujú alebo posilňujú administratívnu spoluprácu; keďže najmä zavedenie colného informačného systému v nijakom prípade neovplyvňuje povinnosti členských štátov poskytovať Komisii informácie stanovené inter alia v nariadeniach (EHS, Euratom) č. 1552/89 ( 6 ) a (EHS) č. 595/91 ( 7 ), alebo zavedené používanie informačných hárkov o podvodoch pri výmene informácií v záujme spoločenstva;

keďže väčšia spolupráca medzi členským štátmi vyžaduje koordináciu šetrenia a ďalších činností uskutočňovaných zainteresovanými orgánmi; keďže je preto dôležité, aby Komisia získavala od členských štátov podrobnejšie informácie týkajúce sa takýchto činností;

keďže Komisia musí zabezpečiť, aby sa s hospodárskymi subjektmi zaobchádzalo rovnako a aby uplatňovanie systému vzájomnej administratívnej pomoci zo strany členských štátov neviedlo k diskriminácii medzi hospodárskymi subjektmi v jednotlivých členských štátoch;

keďže je vhodné určiť povinnosti členských štátov v rámci systému vzájomnej administratívnej pomoci s ohľadom na prípady, keď zástupcovia vnútroštátnych správnych orgánov členských štátov povedú šetrenie týkajúce sa uplatňovania colných alebo poľnohospodárskych predpisov s mandátom od alebo na základe splnomocnenia právnych orgánov;

keďže by mali byť určené právomoci zástupcov členských štátov vedúcich šetrenie v iných členských štátoch; keďže by malo byť urobené opatrenie pre zástupcov Komisie, na základe ktorého by v prípade oprávnenosti mali byť prítomní na šetreniach vykonávaných zástupcami členských štátov týkajúcich sa vzájomnej administratívnej pomoci, a mali by sa definovať ich právomoci;

keďže je pre úspešné fungovanie administratívnej spolupráce nevyhnutné, aby bola Komisia informovaná o výmene informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami v prípadoch osobitného záujmu pre spoločenstvo;

keďže je pre zabezpečenie rýchlej a systematickej výmeny informácií predložených Komisii nevyhnutné vytvoriť automatizovaný colný informačný systém na úrovni spoločenstva; keďže v tomto kontexte by mali byť citlivé údaje týkajúce sa podvodov a nezrovnalostí v colnej a poľnohospodárskej sfére uchovávané v centrálnej databáze prístupnej členským štátom, pričom by však bolo zabezpečené zachovanie dôverného charakteru týchto informácií, najmä údajov osobného charakteru; keďže s ohľadom na oprávnenú citlivosť tejto otázky by mali existovať jasné a transparentné pravidlá na ochranu slobody jednotlivca;

keďže colné orgány musia denne uplatňovať ustanovenia spoločenstva a iné ustanovenia; keďže je preto vhodné, aby bola pre uplatňovanie týchto ustanovení dostupná jednotná infraštruktúra;

keďže poskytované informácie sa môžu týkať fyzických osôb a toto nariadenie musí preto vo svojom rozsahu uplatňovať zásady ochrany osôb s ohľadom na automatické alebo iné spracovanie osobných údajov; keďže tieto zásady, ako ich stanovuje smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 8 ), by mali byť v súlade s podmienkami tejto smernice špecifikované a doplnené v tomto nariadení; keďže sa doposiaľ nerozhodlo o zavedení vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu, niektoré členské štáty, ktoré nemajú zásady ochrany osobných údajov pri ich výmene neautomatizovaným spôsobom, by mali byť vyňaté z uplatňovania ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa neautomatizovanej výmeny údajov;

keďže s cieľom zapojiť sa do colného informačného systému musia členské štáty a Komisia prijať právne predpisy o právach a slobodách jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov; keďže sa doposiaľ nerozhodlo o zavedení vnútroštátnych opatrení transponujúcich smernicu 95/46/ES, je dôležité, aby členské štáty a Komisia zabezpečili istý stupeň ochrany založený na zásadách obsiahnutých v tejto smernici;

keďže na zabezpečenie dostatočnej ochrany práv príslušných osôb je nevyhnutné zaistiť nezávislý dohľad pri spracovaní osobných údajov v rámci colného informačného systému nielen na úrovni členského štátu, ale aj Komisie;

keďže by Komisia mala v úzkej spolupráci s členskými štátmi umožniť inštaláciu a riadenie automatizovaných systémov v členských štátoch;

keďže by Komisia mala byť upovedomená o právnych a administratívnych konaniach vyvolaných porušením právnych predpisov o colných alebo poľnohospodárskych záležitostiach;

keďže na vykonávanie niektorých ustanovení tohto nariadenia, umožnenie zavedenia a fungovania colného informačného systému a skúmanie možných problémov v súvislosti s rozvojom administratívnej spolupráce, ako stanovuje toto nariadenie, je potrebné zriadiť výbor;

keďže ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na uplatňovanie pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj na uplatňovanie colných predpisov; keďže systém vytvorený na základe tohto nariadenia tvorí neoddeliteľnú súčasť spoločenstva; keďže ustanovenia zmluvy, ktoré konkrétne upravujú colné záležitosti, neoprávňujú spoločenstvo na vytvorenie takéhoto systému, a preto je potrebné uplatniť článok 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

1.  Toto nariadenie upravuje spôsoby, ktorými správne orgány zodpovedné za vykonávanie predpisov týkajúcich sa colných a poľnohospodárskych záležitostí v členských štátoch spolupracujú navzájom a s Komisiou s cieľom zabezpečiť zhodu s týmito právnymi predpismi v rámci systému spoločenstva.

2.  Ustanovenia tohto nariadenia sa neuplatňujú pokiaľ sa prekrývajú s osobitnými ustanoveniami iných predpisov týkajúcich sa vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráce medzi nimi a Komisiou pri uplatňovaní colných alebo poľnohospodárskych predpisov.

Článok 2

1.  Na účely tohto nariadenia:

  „colné predpisy“ znamenajú súbor ustanovení spoločenstva a súvisiace vykonávacie ustanovenia, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit a predloženie tovaru, ktorý je predmetom obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a medzi členskými štátmi v prípade tovaru, ktorý nemá colný štatút spoločenstva podľa článku 9 ods. 2 zmluvy, alebo tovaru podrobenému dodatočnej kontrole či vyšetrovaniu s cieľom stanovenia jeho štatútu v spoločenstve,

  „poľnohospodárske predpisy“ znamenajú súbor ustanovení prijatých na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté vzhľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,

  „dožadujúci orgán“ znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc,

  „dožiadaný orgán“ znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý bol o pomoc požiadaný,

  „administratívne zisťovanie“ znamená všetky kontroly, šetrenia a iné činnosti, ktoré uskutočňujú správne orgány uvedené v článku 1 ods. 1 pri vykonávaní svojich povinností s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie colných a poľnohospodárskych predpisov a, ak je to nevyhnutné, prešetrenie nezrovnalostí pri operáciách, ktoré porušujú tieto predpisy, okrem konania vyplývajúceho zo žiadosti alebo na základe priameho mandátu súdneho orgánu; pojem „administratívne zisťovanie“ tiež zahŕňa misie spoločenstva uvedené v článku 20,

  „osobné údaje“ znamenajú všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca; identifikovateľná osoba je taká, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pri uvedení identifikačného čísla alebo jedného či viacerých faktorov charakteristických pre jeho fyzickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,

▼M2

  „operačná analýza“ znamená analýzu týkajúcu sa operácií, ktoré predstavujú porušenie alebo sa javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, ktorá pozostáva z postupného vykonávania týchto úkonov:

 

a) získavanie informácií vrátane osobných údajov;

b) zhodnotenie dôveryhodnosti zdroja informácií a samotných informácií;

c) vyhľadávanie, systematické spracúvanie a vyhodnocovanie vzťahov medzi týmito čiastkovými informáciami alebo medzi týmito informáciami a inými významnými údajmi;

d) formulácia záverov, hypotéz alebo odporúčaní, ktoré môžu byť priamo využité ako rizikové informácie príslušnými orgánmi a Komisiou na predchádzanie a odhaľovanie iných operácií porušujúcich colné a poľnohospodárske predpisy a/alebo na identifikáciu osôb alebo podnikateľských subjektov zainteresovaných na týchto operáciách,

  „strategická analýza“ znamená vyhľadávanie a spracovanie všeobecných tendencií porušovania predpisov v colnej a poľnohospodárskej oblasti prostredníctvom zhodnotenia hrozby, rozsahu a vplyvu niektorých foriem operácií, ktoré sú v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi predpismi s cieľom následného určenia priorít, lepšieho pochopenia skúmaného javu alebo hrozby, preorientovanie činností na predchádzanie a odhaľovanie podvodov a opätovného posúdenia organizácie útvarov. Na strategickú analýzu je možné využiť len tie údaje, z ktorých boli odstránené osobné údaje,

  „pravidelná automatická výmena“ znamená systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúceho požiadania, v pravidelných časových intervaloch určených vopred,

  „občasná automatická výmena“ znamená systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúceho požiadania, keď sa tieto informácie stanú dostupnými.

▼B

2.  Každý členský štát poskytne inému členskému štátu a Komisii zoznam príslušných orgánov, ktoré menoval s cieľom uplatňovania tohto nariadenia.

Na účely tohto nariadenia „príslušné orgány“ znamenajú také orgány, ktoré boli menované v súlade s predchádzajúcim odsekom.

▼M2

Článok 2a

Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, pri napĺňaní jeho cieľov, najmä vtedy, ak nie je predložené colné vyhlásenie alebo je predložené zjednodušené colné vyhlásenie, alebo colné vyhlásenie nie je kompletné, alebo vtedy, ak je dôvod domnievať sa, že údaje uvedené v takomto colnom vyhlásení sú nepravdivé, Komisia alebo príslušné orgány každého členského štátu si môžu vymeniť s príslušným orgánom každého iného členského štátu alebo Komisiou tieto údaje:

a) obchodné meno;

b) názov, ktorý spoločnosť používa pri výkone svojej činnosti;

c) miesto podnikania;

d) identifikačné číslo podnikateľského subjektu pre DPH;

e) identifikačné číslo na účely spotrebnej dane ( 9 );

f) informácie o tom, či sa identifikačné číslo pre DPH a/alebo identifikačné číslo na účely spotrebnej dane používa;

g) mená konateľov, členov predstavenstva, a ak sú k dispozícii, aj mená hlavných akcionárov spoločnosti;

h) číslo a dátum vystavenia faktúry a

i) fakturovanú sumu.

Tento článok sa nevzťahuje na pohyb iného tovaru ako tovaru uvedeného v článku 2 ods. 1 prvej zarážke.

▼B

Článok 3

Ak vnútroštátne orgány rozhodli, na základe žiadosti o administratívnu pomoc alebo poskytnutie informácií podľa tohto nariadenia, uskutočniť opatrenia, ktoré možno vykonať len so splnomocnením alebo na žiadosť súdnych orgánov:

 každá takto získaná informácia týkajúca sa uplatňovania colných a poľnohospodárskych predpisov, alebo aspoň

 tá časť súboru, ktorá je potrebná na zastavenie podvodnej činnosti,

bude poskytnutá ako súčasť administratívnej spolupráce ustanovenej v tomto nariadení.

Avšak každé takéto poskytnutie informácie musí vopred povoliť súdny orgán, ak nevyhnutnosť takého povolenia vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov.HLAVA I

POMOC NA POŽIADANIE

Článok 4

1.  Na požiadanie dožadujúceho orgánu mu poskytne dožiadaný orgán všetky informácie, ktoré mu umožnia zosúladenie s ustanoveniami colných alebo poľnohospodárskych predpisov a najmä tých, ktoré sa týkajú:

 uplatňovania cla a platieb s rovnocenným účinkom ako clo spolu s platbami stanovenými na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo osobitných podmienok uplatniteľných na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,

 operácií tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

2.  Na získanie požadovaných informácií dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožadujúci orgán obrátil o pomoc, bude postupovať, ako keby konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť iného orgánu vo vlastnej krajine.

Článok 5

Dožiadaný orgán poskytne dožadujúcemu orgánu všetky osvedčenia, doklady alebo overené kópie dokladov, ktoré vlastní alebo získal spôsobom uvedeným v článku 4 ods. 2, ktoré sa týkajú operácií upravených colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi.

Článok 6

1.  Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán upovedomí alebo nechá upovedomiť, pri zachovaní pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo, adresáta o všetkých nástrojoch či rozhodnutiach, ktoré vychádzajú od správnych orgánov a týkajú sa uplatňovania colných alebo poľnohospodárskych predpisov.

2.  Žiadosti o upovedomenie s uvedením nástroja alebo rozhodnutia, ktoré sa má oznámiť, musia byť doplnené prekladom v úradnom jazyku alebo úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo, bez ohľadu na právo dožiadaného orgánu netrvať na takomto preklade.

Článok 7

Pokiaľ je to možné, na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán osobitne dohliadne alebo zabezpečí osobitný dohľad v rámci svojich kompetencií na:

a) osoby, konkrétne na ich pohyb, ak existuje dôvodné podozrenie, že porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy;

b) miesta, kde sa skladuje tovar spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že je určený na operácie, ktoré sú v rozpore s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi;

c) pohyb tovaru označeného ako objekt možného porušenia colných alebo poľnohospodárskych predpisov;

d) dopravné prostriedky, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa používajú na uskutočňovanie operácií, ktorými sa porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy.

Článok 8

Na požiadanie dožadujúceho orgánu sprístupní dožiadaný orgán všetky informácie, ktoré vlastní alebo získal spôsobom uvedeným v článku 4 ods. 2, najmä správy a ďalšie doklady alebo overené kópie či výpisy z dokladov, týkajúce sa zistených alebo zamýšľaných operácií, ktoré predstavujú porušovanie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, alebo sa dožadujúcemu orgánu takto javia, alebo v inom prípade týkajúce sa zistení osobitného dohľadu, uskutočneného v súlade s článkom 7.

Originály dokladov a položky sa však poskytnú len vtedy, ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v členskom štáte, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo.

Článok 9

1.  Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán uskutoční alebo zabezpečí uskutočnenie náležitého administratívneho zisťovania týkajúceho sa operácií, ktoré predstavujú porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov alebo sa dožadujúcemu orgánu takto javia.

Dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožadujúci orgán obrátil, povedie administratívne zisťovanie tak, ako keby konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť iného orgánu vo vlastnej krajine.

Dožiadaný orgán oznámi výsledky takéhoto administratívneho zisťovania dožadujúcemu orgánu.

2.  Zástupcovia, ktorých menuje dožadujúci orgán, sa môžu podľa dohody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom zúčastniť administratívneho zisťovania uvedeného v odseku 1.

Administratívne zisťovanie vždy uskutočňujú pracovníci dožiadaného orgánu. Zástupcovia dožadujúceho orgánu z vlastnej iniciatívy nesmú prevziať právomoci skúmania, ktoré boli udelené zástupcom dožiadaného orgánu. Majú však prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokladom ako zástupcovia dožiadaného orgánu prostredníctvom svojho sprostredkovateľa a len s cieľom prebiehajúceho administratívneho zisťovania.

Ak vnútroštátne predpisy o trestnom konaní vyhradzujú niektoré úkony pracovníkom osobitne určeným vnútroštátnymi právnymi normami, zástupcovia dožadujúceho orgánu sa na takýchto úkonoch nezúčastnia. V žiadnom prípade sa nezúčastňujú najmä prehľadávania priestorov ani oficiálneho výsluchu osôb podľa trestného práva. Majú však prístup k informáciám takto získaným podľa podmienok stanovených v článku 3.

Článok 10

Podľa dohody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom zástupcovia riadne splnomocnení dožadujúcim orgánom môžu z úradných miest, kde správne orgány členského štátu, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo, vykonávajú svoje funkcie, získať informácie týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach potrebných pre dožadujúci orgán a vyplývajúce z dokumentácie, ku ktorej majú pracovníci týchto miest prístup. Títo pracovníci budú oprávnení urobiť si kópie uvedenej dokumentácie.

Článok 11

Zástupcovia dožadujúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s článkom 9 a 10 musia kedykoľvek predložiť písomné oprávnenie, ktoré potvrdzuje ich totožnosť a úradnú funkciu.

Článok 12

Zistenia, osvedčenia, informácie, doklady, overené kópie a všetky dôverné informácie, ktoré pracovníci dožiadaného orgánu získajú a oznámia dožadujúcemu orgánu v priebehu konania stanoveného v článkoch 4 až 11, môžu príslušné orgány členských štátov dožadujúceho orgánu použiť ako dôkazový materiál.HLAVA II

SPONTÁNNA POMOC

Článok 13

Príslušné orgány každého členského štátu poskytnú na základe článku 14 a 15 pomoc príslušným orgánom iného členského štátu bez toho, aby o to boli vopred požiadané.

Článok 14

Ak je to potrebné pre zabezpečenie súladu s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi, príslušné orgány každého členského štátu:

a) pokiaľ je to možné, dohliadnu alebo zabezpečia osobitný dohľad uvedený v článku 7;

b) oznámia príslušným orgánom iného zainteresovaného členského štátu všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä správy a ostatné doklady alebo ich overené kópie či výpisy z nich týkajúce sa operácií, ktoré predstavujú, alebo sa im javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov

Článok 15

►M2  1. ◄   Príslušné orgány každého členského štátu okamžite odošlú príslušným orgánom iného zainteresovaného členského štátu všetky relevantné informácie týkajúce sa operácií, ktoré predstavujú, alebo sa im javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov, najmä týkajúcich sa tovaru a nových spôsobov a prostriedkov uskutočňovania takýchto operácií.

▼M2

2.  Príslušné orgány každého členského štátu môžu tiež prostredníctvom pravidelnej automatickej výmeny alebo občasnej automatickej výmeny oznámiť príslušnému orgánu akéhokoľvek iného dotknutého členského štátu informácie prijaté v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, skladovaním a konečným použitím tovaru, vrátane poštovej prepravy tovaru, prepravovaného medzi colným územím Spoločenstva a inými územiami, ako aj informácie v súvislosti s prítomnosťou a pohybom tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a tovaru na konečné použitie v rámci colného územia v prípade, ak je potrebné predchádzať alebo odhaliť operácie, ktoré predstavujú porušenie alebo sa javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov.

▼B

Článok 16

Informácie, ktoré získajú zástupcovia jedného členského štátu a oznámia ich v rámci pomoci stanovenej v článkoch 13 až 15 inému členskému štátu, môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý informácie dostáva, použiť ako dôkazový materiál.HLAVA III

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 17

1.  Príslušné orgány každého členského štátu oznámia Komisii okamžite po získaní:

a) všetky dôležité informácie týkajúce sa:

 tovaru, ktorý sa stal alebo je podozrenie, že sa stal predmetom porušenia colných alebo poľnohospodárskych predpisov,

 metód alebo praktík, ktoré boli použité alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov,

 žiadostí o pomoc, podniknutých krokov a vymenených informácií pri uplatňovaní článkov 4 až 16, ktoré sú schopné odhaliť podvodné zámery v colnej a poľnohospodárskej oblasti;

b) všetky informácie o nedostatkoch alebo medzerách v colných a poľnohospodárskych predpisov, ktoré sú zrejmé alebo môžu vyplývať z uplatňovania daných predpisov.

2.  Komisia oznámi príslušným orgánom každého členského štátu okamžite po získaní všetky informácie, ktoré by im mohli pomôcť presadzovať colné alebo poľnohospodárske predpisy.

Článok 18

1.  Ak sú si príslušné orgány členského štátu vedomé operácií, ktoré predstavujú, alebo sa javia ako porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov mimoriadneho významu na úrovni spoločenstva, a predovšetkým:

▼M2

 ak majú alebo môžu mať dôsledky v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách, alebo

▼B

 ak je podľa uvedených orgánov pravdepodobné, že došlo k podobným operáciám aj v iných členských štátoch,

oznámia Komisii v čo najkratšom čase buď z vlastnej iniciatívy, alebo na odôvodnenú žiadosť Komisie všetky relevantné informácie, či už formou dokumentov alebo ich kópií či výpisov, potrebné na zistenie skutočností, na základe ktorých môže Komisia koordinovať kroky, ktoré podniknú členské štáty.

Komisia poskytne tieto informácie príslušným orgánom ďalších členských štátov.

▼M2

Najneskôr šesť mesiacov po získaní informácií od Komisie postúpia príslušné orgány členských štátov Komisii súhrnnú informáciu o opatreniach proti podvodom, ktoré prijali na základe týchto informácií. Komisia na základe týchto súhrnných informácií pravidelne vypracuje a členským štátom postúpi správy o výsledkoch opatrení prijatých členskými štátmi.

▼B

2.  Ak príslušné orgány členského štátu uplatnia odsek 1, nemusia príslušným orgánom iných členských štátov oznamovať informácie, ako stanovujú články 14 písm. b) a 15.

3.  Na odôvodnenú žiadosť Komisie konajú príslušné orgány členského štátu spôsobom stanoveným v článkoch 4 až 8.

4.  Ak je Komisia presvedčená, že sa v jednom alebo viacerých členských štátoch vyskytli nezrovnalosti, informuje o tom príslušný členský štát alebo štáty, a príslušný štát alebo štáty čo najskôr uskutočnia zisťovanie, na ktorom sa môžu zúčastniť zástupcovia Komisie podľa podmienok stanovených v článkoch 9 ods. 2 a 11 tohto nariadenia.

Príslušný členský štát alebo štáty čo najskôr oznámia Komisii výsledky zisťovania.

5.  Zástupcovia Komisie môžu zhromažďovať informácie uvedené v článku 10 podľa podmienok stanovených v danom článku na základe spoločného súhlasu.

6.  Tento článok nemení právo Komisie na informácie a kontrolu na základe ostatných platných právnych predpisov.

▼M2

7.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva týkajúce sa vytvorenia spoločného rámca riadenia rizika, údaje, ktoré si vymenili Komisia a členské štáty podľa článkov 17 a 18, sa môžu uchovávať a využívať na účely strategickej a operačnej analýzy.

8.  Členské štáty a Komisia si môžu vymieňať výsledky operačných a strategických analýz vypracovaných podľa tohto nariadenia.

Článok 18a

1.  Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci členských štátov, s cieľom pomáhať orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1 pri zisťovaní pohybu tovaru, ktorý môže byť predmetom operácií potenciálne porušujúcich colné a poľnohospodárske predpisy, ako aj dopravných prostriedkov, a to vrátane kontajnerov používaných na tento účel, Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam údajov od poskytovateľov služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorých činnosti súvisia s medzinárodným dodávateľským reťazcom. Uvedené orgány majú k zoznamu údajov priamy prístup.

2.  V rámci spravovania tohto zoznamu je Komisia oprávnená:

a) mať prístup alebo získavať obsah údajov akýmkoľvek spôsobom alebo akoukoľvek formou a opätovne použiť tieto údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti práva duševného vlastníctva; podmienky a spôsoby prístupu k údajom alebo ich získavania sú predmetom technickej dohody medzi Komisiou, ktorá koná v mene Spoločenstva, a poskytovateľom služby;

b) porovnávať sprístupnené alebo získané údaje v zozname, zoradiť ich, doplniť ich prostredníctvom iných zdrojov údajov a analyzovať takéto údaje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 10 );

c) poskytnúť údaje z tohto zoznamu k dispozícii orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1 s využitím technológie elektronického spracovania údajov.

3.  Údaje uvedené v tomto článku sa týkajú predovšetkým pohybu kontajnerov a/alebo dopravných prostriedkov, tovaru a osôb, ktorých sa takýto pohyb týka. Ide najmä o tieto údaje, ak sú k dispozícii:

a) v prípade pohybu kontajnerov:

 číslo kontajneru,

 stav naloženia kontajneru,

 deň začatia prepravy,

 typ prepravy (s nákladom, bez nákladu, na účel prekládky, vstup na územie, výstup atď.),

 názov plavidla alebo poznávacia značka dopravného prostriedku,

 číslo prepravy,

 miesto,

 nákladný list alebo iný prepravný doklad;

b) v prípade pohybu dopravných prostriedkov:

 názov plavidla alebo poznávacia značka dopravného prostriedku,

 nákladný list alebo iný prepravný doklad týkajúci sa dopravy,

 počet kontajnerov,

 hmotnosť nákladu,

 opis a/alebo číselné označenie tovaru,

 číslo rezervácie,

 číslo colných uzáver,

 miesto prvého naloženia tovaru,

 miesto konečného vyloženia tovaru,

 miesto prekládky,

 predpokladaný deň príchodu na miesto konečného vyloženia tovaru;

c) v prípade osôb, ktoré sa zúčastňujú na pohybe tovaru podľa písmen a) a b): priezvisko, rodné priezvisko, krstné mená, predchádzajúce priezviská, prezývky, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, pohlavie a adresa;

d) v prípade podnikateľských subjektov, ktoré sa zúčastňujú na pohybe tovaru podľa písmen a) a b): obchodné meno, názov používaný v obchodnom styku, miesto podnikania, IČO, identifikačné číslo pre DPH, identifikačné číslo na účely spotrebnej dane, adresa vlastníkov, odosielateľov, adresátov, špeditérov, dopravcov a iných sprostredkovateľov alebo osôb, ktoré sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca.

4.  V rámci Komisie sú na spracovanie osobných údajov uvedených v odseku 2 písm. b) a c) splnomocnení iba určení analytici.

Osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na účely dosiahnutia sledovaného cieľa, sú bezodkladne zmazané alebo anonymizované. V žiadnom prípade nemôžu byť uchovávané dlhšie ako tri roky.

Článok 18b

1.  Komisia má splnomocnenie na poskytovanie školení a všetkých foriem pomoci s výnimkou finančnej pomoci styčným dôstojníkom tretích krajín a európskych a medzinárodných organizácií a agentúr.

2.  Komisia môže členským štátom poskytnúť expertízu, technickú alebo logistickú pomoc, odbornú prípravu alebo činnosť v oblasti komunikácie, alebo tiež akúkoľvek inú operačnú podporu na plnenie cieľov tohto nariadenia a tiež pri vykonávaní úloh členských štátov v rámci vykonávania colnej spolupráce uvedenej v článkoch 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii.

▼M3

Článok 18c

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia, ktoré sa týkajú častosti predkladania správ CSM, formátu údajov v správach CSM a spôsobu prenosu správ CSM.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2 do 29. februára 2016.

▼BHLAVA IV

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

▼M2

Článok 19

Pod podmienkou, že sa dotknutá tretia krajina právne zaviaže poskytnúť pomoc potrebnú na zhromaždenie všetkých dôkazných prostriedkov o protiprávnej povahe operácií, ktoré sa zdajú byť v rozpore s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi, alebo na určenie rozsahu operácií, v ktorých prípade sa konštatovalo, že sú v rozpore s týmito právnymi predpismi, informácie získané uplatňovaním tohto nariadenia jej môžu byť poskytnuté:

 Komisiou alebo dotknutým členským štátom s výhradou prípadného predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov členského štátu, ktorý ich poskytol, alebo

 Komisiou alebo dotknutými členskými štátmi v rámci dohodnutej činnosti, ak tieto informácie poskytuje viac ako jeden členský štát s výhradou predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov členských štátov, ktoré ich poskytli.

Členský štát oznamuje tieto informácie v súlade so svojimi vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie osobných údajov tretím krajinám.

V oboch prípadoch sa musí zabezpečiť, aby pravidlá dotknutej tretej krajiny ponúkali stupeň ochrany ekvivalentný ochrane stanovenej v článku 45 ods. 1 a 2.

▼B

Článok 20

1.  Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia môže Komisia na základe podmienok stanovených v článku 19 viesť administratívne a vyšetrovacie kooperačné misie v tretích krajinách v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov.

2.  Misie spoločenstva do tretích krajín uvedené v odseku 1 sa riadia týmito podmienkami:

a) možno ich uskutočniť z iniciatívy Komisie, ak je to vhodné na základe informácií dodaných Európskym parlamentom alebo na požiadanie jedného alebo viacerých členských štátov;

b) uskutočňujú ich pracovníci Komisie menovaní na tento účel a pracovníci menovaní na tento účel zainteresovaným členským štátom (štátmi);

c) môžu ich tiež na základe dohody s Komisiou a zainteresovanými členskými štátmi uskutočniť v mene spoločenstva pracovníci členského štátu, najmä na základe dohody o bilaterálnej pomoci s treťou krajinou; v takom prípade je Komisia o výsledkoch misie informovaná.

▼M2 —————

▼B

3.  Komisia informuje členské štáty a Európsky parlament o výsledkoch misií uskutočnených podľa tohto článku.

Článok 21

1.  So zisteniami a informáciami získanými v priebehu misií spoločenstva uvedených v článku 20 tohto nariadenia, a najmä s dokladmi, ktoré poskytli príslušné orgány zainteresovaných tretích krajín, sa bude nakladať v súlade s článkom 45 tohto nariadenia.

2.  Článok 12 uplatní mutatis mutandis na zistenia a informácie uvedené v odseku 1.

3.  Získané originály dokladov alebo ich overené kópie postúpi Komisia na účely ich použitia podľa článku 12 príslušným orgánom členských štátov, ak o to požiadajú.

Článok 22

Členské štáty upovedomia Komisiu o vymenených informáciách v rámci vzájomnej administratívnej pomoci s tretími krajinami, kedykoľvek je to podľa článku 18 ods. 1 obzvlášť dôležité pre účinnosť colných alebo poľnohospodárskych predpisov na základe tohto nariadenia a tieto informácie spadajú do rámca tohto nariadenia.HLAVA V

COLNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉMKapitola 1

Vytvorenie colného informačného systému

Článok 23

1.  Automatizovaný informačný systém, „colný informačný systém“, ďalej len „CIS“, sa týmto vytvára s cieľom plnenia požiadaviek príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa colných alebo poľnohospodárskych záležitostí, ako aj požiadaviek Komisie.

▼M2

2.  V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia je cieľom CIS napomáhať predchádzanie, vyšetrovanie a stíhanie operácií, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske právne predpisy, zvyšovaním efektivity spolupráce a postupov kontroly príslušných orgánov uvedených v tomto nariadení prostredníctvom rýchlejšej distribúcie informácií.

▼B

3.  Colné orgány členských štátov môžu využívať technickú infraštruktúru CIS pri vykonávaní svojich úloh v rámci colnej spolupráce uvedenej ►M2  v článkoch 29 a 30 ◄ Zmluvy o založení Európskej únie.

V takom prípade Komisia zabezpečí technické riadenie tejto infraštruktúry.

▼M3

4.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 43, pričom určí tie operácie, ktoré si v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych právnych predpisov vyžadujú vloženie informácií do CIS.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 29. februára 2016.

▼M2 —————

▼B

6.  Členské štáty a Komisia, ďalej len „partneri CIS“, sa podieľajú na CIS na základe podmienok stanovených v tejto hlave.Kapitola 2

Prevádzka a používanie CIS

Článok 24

CIS pozostáva z centrálneho databázového systému a bude prístupný prostredníctvom terminálov v každom členskom štáte a v Komisii. Obsahuje výhradne údaje potrebné na splnenie svojho cieľa, ako ho stanovuje článok 23 ods. 2, vrátane osobných údajov, v týchto kategóriách:

a) tovar;

b) dopravné prostriedky;

c) spoločnosti;

d) osoby;

e) podvodné trendy;

f) dostupnosť expertízy;

▼M2

g) zadržaný, zaistený alebo zhabaný tovar;

h) zadržané, zaistené alebo zhabané peňažné prostriedky v hotovosti, ako je uvedené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva ( 11 ).

▼M2

Článok 25

▼M3

1.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia týkajúce sa položiek, ktoré majú byť zahrnuté do CIS, vzťahujúce sa na jednotlivé kategórie uvedené v článku 24 v takom rozsahu, aký je potrebný na dosiahnutie cieľa CIS. Do kategórie uvedenej v článku 24 písm. e) sa nesmú začleniť osobné údaje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2 do 29. februára 2016.

▼M2

2.  V kategóriách uvedených v článku 24 písm. a) až d) informácie, ktoré sa majú začleniť v súvislosti s osobnými údajmi, obsahujú iba:

a) priezvisko, rodné priezvisko, krstné mená, predchádzajúce priezviská a prezývky;

b) dátum a miesto narodenia;

c) štátnu príslušnosť;

d) pohlavie;

e) číslo, miesto a deň vydania dokladov totožnosti (pasy, občianske preukazy, vodičské preukazy);

f) adresu;

g) zvláštne objektívne a trvalé telesné znaky;

h) výstražný kód upozorňujúci na ozbrojovanie, násilné konanie alebo útek v minulosti;

i) dôvod uvedenia údajov;

j) navrhovaný postup;

k) poznávaciu značku dopravného prostriedku.

3.  V kategóriách uvedených v článku 24 písm. f) informácie, ktoré sú začlenené v súvislosti s osobnými údajmi, obsahujú iba priezvisko a krstné mená experta.

4.  V kategóriách uvedených v článku 24 písm. g) a h) informácie, ktoré sú začlenené v súvislosti s osobnými údajmi, obsahujú iba:

a) priezvisko, rodné priezvisko, krstné mená, predchádzajúce priezviská a prezývky;

b) dátum a miesto narodenia;

c) štátnu príslušnosť;

d) pohlavie;

e) adresu.

5.  V žiadnom prípade sa neuvádzajú osobné údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženskej alebo filozofickej orientácie, členstva v odboroch ani údaje týkajúce sa zdravotného stavu a sexuálneho života jednotlivca.

▼B

Článok 26

Pri uplatňovaní CIS v súvislosti s osobnými údajmi musia byť dodržiavané tieto zásady:

a) zhromažďovanie a všetky ostatné operácie pri spracovávaní osobných údajov sa musia uskutočňovať čestným a zákonným spôsobom;

b) údaje musia byť zhromažďované na účely stanovené v článku 23 ods. 2 a nesmú byť následne spracované spôsobom, ktorý sa nezhoduje s týmito účelmi;

c) údaje musia byť primerané, relevantné a nie prehnané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú;

d) údaje musia byť presné a ak je to nevyhnutné, aktualizované;

e) údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dátových subjektov nie dlhšie, ako je nevyhnutné na zamýšľané účely.

▼M2

Článok 27

1.  Osobné údaje, ktoré patria do kategórií uvedených v článku 24, sa začlenia do CIS len na účel týchto navrhovaných činností:

a) pozorovanie a podávanie hlásení;

b) diskrétny dohľad;

c) osobitné kontroly a

d) operačná analýza.

2.  Osobné údaje, ktoré patria do kategórií uvedených v článku 24, sa môžu začleniť do CIS len vtedy, ak existuje, najmä na základe predchádzajúceho protiprávneho konania alebo informácie poskytnutej v rámci pomoci, reálny predpoklad, že príslušná osoba sa dopustila, dopúšťa alebo dopustí konania, ktorým porušuje colné alebo poľnohospodárske predpisy a ktoré je na úrovni Spoločenstva mimoriadne závažné.

▼B

Článok 28

1.  Ak sa uskutočňujú postupy uvedené v článku 27 ods. 1, môžu sa celkom alebo čiastočne zhromažďovať a odovzdávať partnerovi CIS, ktorý navrhol tieto postupy, nasledovné informácie:

a) skutočnosť, že hlásený tovar, dopravné prostriedky, spoločnosť alebo osoba sa našli;

b) miesto, čas a dôvod kontroly;

c) trasa a miesto určenia cesty;

d) osoby sprevádzajúce príslušnú osobu alebo nachádzajúce sa v dopravnom prostriedku;

e) použité dopravné prostriedky;

f) prevážané predmety;

g) okolnosti, za akých sa našla komodita, dopravné prostriedky, spoločnosť alebo osoba.

Ak sa takéto informácie zhromažďujú v priebehu diskrétneho dohľadu, musia sa vykonať opatrenia, ktoré zabezpečia, že utajený charakter dohľadu nie je ohrozený.

2.  V kontexte špecifických kontrol uvedených v článku 27 ods. 1, môžu byť osoby, dopravné prostriedky a predmety prehľadané v povolenej miere a v súlade so zákonmi, nariadeniami a postupmi členského štátu, v ktorom sa kontrola uskutočňuje. Ak zákony členského štátu osobitné kontroly nedovoľujú, automaticky ich daný členský štát zmení na pozorovanie a podávanie hlásenia alebo diskrétny dohľad.

Článok 29

1.  Priamy prístup k údajom začleneným do CIS je vyhradený výlučne vnútroštátnym orgánom, ktoré určí každý členský štát, a útvarom, ktoré určí Komisia. Týmito vnútroštátnymi orgánmi môžu byť colné správy, ale aj iné príslušné orgány v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotyčného členského štátu, ktoré majú konať s cieľom dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2.

2.  Každý členský štát pošle Komisii zoznam ním menovaných príslušných orgánov, ktoré majú priamy prístup k CIS, s uvedením údajov a účelu prístupu k týmto údajom pre jednotlivé orgány.

Podľa toho Komisia informuje ostatné členské štáty. Takisto informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov Komisie oprávnených mať prístup k CIS.

Zoznam vnútroštátnych orgánov a útvarov Komisie takto menovaných uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3.  Napriek ustanoveniam odseku 1 a 2 Rada, konajúca na návrh Komisie, môže rozhodnúť o udelení súhlasu s prístupom k CIS medzinárodným alebo regionálnym organizáciám za predpokladu, že ak je to vhodné, sa zároveň s týmito organizáciami uzavrie protokol v súlade s článkom 7 ods. 3 Dohovoru medzi členskými štátmi spoločenstva o použití informačných technológií na colné účely. Pri získavaní rozhodnutia sa zohľadnia najmä všetky existujúce dvojstranné opatrenia alebo opatrenia v rámci spoločenstva a primeranosť úrovne ochrany údajov.

Článok 30

1.  Partneri CIS môžu používať údaje získané z CIS len na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 23 ods. 2; môžu ich však použiť s predchádzajúcim povolením partnera CIS, ktorý vložil údaje do systému podľa ním alebo Komisiou určených podmienok, na administratívne alebo iné účely. Takéto iné použitie musí byť v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, ktorý ich chce použiť, alebo so zodpovedajúcimi ustanoveniami, ktoré v tejto súvislosti platia pre Komisiu, a malo by zohľadňovať zásady stanovené v prílohe.

2.  Bez dopadu na odsek 1 a 4 tohto článku a článku 29 ods. 3 použijú údaje získané z CIS len vnútroštátne orgány menované každým členským štátom a Komisiou stanovené útvary oprávnené v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi, ktoré sa na ne vzťahujú, aby mohli konať s cieľom dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2.

3.  Každý členský štát pošle Komisii zoznam orgánov alebo útvarov uvedených v odseku 2.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty. Takisto informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov, ktoré Komisia oprávnila na prístup do CIS.

Zoznam orgánov alebo útvarov týmto poverených uverejní Komisia s cieľom informovania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4.  Údaje získané z CIS môžu byť s predchádzajúcim povolením a na základe podmienok stanovených členským štátom, ktorý ich do systému vložil, poskytnuté iným vnútroštátnym orgánom, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, tretím krajinám a medzinárodným a regionálnym organizáciám, ktoré ich chcú použiť. Na zaistenie bezpečnosti takýchto údajov pri ich prenose alebo dodaní útvarom nachádzajúcim sa mimo jeho územia prijme každý členský štát osobitné opatrenia.

Ak do systému vložila údaje Komisia, ustanovenia uvedené v prvom pododseku platia pre Komisiu mutatis mutandis.

Článok 31

1.  Vkladanie údajov do CIS upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy dodávajúceho členského štátu a, kde je to vhodné, zodpovedajúce ustanovenia, ktoré platia v tejto súvislosti pre Komisiu, ak toto nariadenie neuvádza prísnejšie ustanovenia.

2.  Spracovanie údajov získaných z CIS, vrátane ich použitia alebo uskutočnenia akejkoľvek akcie na základe článku 27 ods. 1, navrhnutej dodávajúcim partnerom CIS, upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, ktorý takéto údaje spracúva alebo používa, a zodpovedajúce ustanovenia, ktoré platia v tejto súvislosti pre Komisiu, ak toto nariadenie neuvádza prísnejšie ustanovenia.Kapitola 3

Zmeny a doplnenie údajov

Článok 32

1.  Len dodávajúci partner CIS má právo meniť, dopĺňať, opravovať alebo vypúšťať údaje, ktoré do CIS vložil.

2.  Ak dodávajúci partner CIS zistí, že ním vložené údaje sú vecne nepresné, boli vložené alebo sú uložené v rozpore s týmto nariadením, podľa potreby tieto údaje zmení, doplní, opraví alebo vypustí a upovedomí o tom ostatných partnerov CIS.

3.  Ak má partner CIS dôvodné podozrenie, že je položka údaju vecne nesprávna alebo bola vložená či je uložená v rozpore s týmto nariadením, čo najskôr o tom upovedomí dodávajúceho partnera CIS. Tento príslušné údaje bezodkladne skontroluje a v prípade potreby ich opraví alebo vypustí. Dodávajúci partner CIS upovedomí ostatných partnerov o všetkých opravách alebo výmazoch, ktoré vykonal.

4.  Ak pri vkladaní údajov do CIS partner CIS zistí, že jeho správa sa nezhoduje s predošlou správou v súvislosti s obsahom alebo navrhovaným postupom, okamžite o tom upovedomí partnera, ktorý vypracoval predošlú správu. Obaja partneri sa potom pokúsia záležitosť vyriešiť. V prípade nezhody platí prvá správa, ale tie časti novej správy, ktoré nie sú v rozpore, sa vložia do systému.

5.  Podľa ostatných ustanovení tohto nariadenia ak v ktoromkoľvek členskom štáte súd alebo iný orgán menovaný na tento účel v rámci daného členského štátu rozhodne s konečnou platnosťou o zmene, doplnení, oprave alebo vypustení údajov v CIS, partneri CIS sa k tomuto rozhodnutiu pripoja.

V prípade rozporu medzi takýmto rozhodnutím súdu alebo iného orgánu menovaného na tento účel, vrátane toho, ktorý uvádza článok 36, týkajúceho sa opravy alebo vypustenia, členský štát, ktorý sporné údaje vložil, ich zo systému vypustí.

Ustanovenia v prvom pododseku platia mutatis mutandis vtedy, ak Súdny dvor vyhlási rozhodnutie Komisie o údajoch v CIS za neplatné.Kapitola 4

Zadržanie údajov

Článok 33

1.  Údaje vložené do CIS sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené. Potrebu ich zadržania aspoň raz ročne prehodnotí dodávajúci partner CIS.

2.  Dodávajúci partner CIS môže počas lehoty prehodnocovania rozhodnúť o zadržaní údajov až do nasledujúceho prehodnotenia, ak je ich zadržanie potrebné na účely, na ktoré boli do systému vložené. Bez dopadu na článok 36 ak nebolo rozhodnuté o zadržaní údajov, budú tieto automaticky prenesené do tej časti CIS, do ktorej je obmedzený prístup v súlade s odsekom 4.

3.  CIS automaticky informuje dodávajúceho partnera o plánovanom presune údajov z CIS podľa odseku 2 jeden mesiac dopredu.

4.  Údaje presunuté podľa odseku 2 budú v CIS naďalej zadržané po dobu jedného roka, ale bez dopadu na článok 36 budú prístupné len zástupcovi výboru uvedeného v článku 43 v spojení s uplatňovaním jeho siedmej, ôsmej a deviatej zarážky odseku 4 a odseku 5, alebo orgánom dohľadu uvedeným v článku 37. Počas tohto obdobia môžu byť tieto údaje konzultované len na účely kontroly ich presnosti a zákonnosti. Potom musia byť vypustené.Kapitola 5

Ochrana osobných údajov

Článok 34

1.  Každý partner CIS, ktorý chce z CIS získať osobné údaje alebo ich tam vložiť, prijme najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vnútroštátny právny predpis alebo vnútorné pravidlá, ktoré platia pre Komisiu, zabezpečujúce ochranu práv a slobôd jednotlivca s ohľadom na spracovanie osobných údajov.

2.  Partner CIS môže získať osobné údaje z CIS, alebo ich doň vložiť, iba vtedy, ak vstúpili do platnosti opatrenia na ochranu takýchto údajov stanovené v odseku 1. Každý členský štát takisto dopredu určí vnútroštátny dozorný orgán, ako stanovuje článok 37.

▼M2

3.  Na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa ochrany osobných údajov členské štáty a Komisia považujú CIS za systém spracovania osobných údajov, na ktorý sa vzťahujú:

 vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES,

 nariadenie (ES) č. 45/2001 a

 prísnejšie ustanovenia uvedené v tomto nariadení.

Článok 35

1.  S výhradou článku 30 ods. 1 nesmú partneri CIS používať osobné údaje z CIS na iné účely ako na účely uvedené v článku 23 ods. 2.

2.  Údaje možno kopírovať len na technické účely, ak je takéto kopírovanie potrebné na účel preverovaní vykonávaných orgánmi uvedenými v článku 29.

3.  Osobné údaje, ktoré sú vložené do CIS členským štátom alebo Komisiou, nie je možné kopírovať do systémov spracovania údajov, za ktoré sú zodpovedné členské štáty alebo Komisia, s výnimkou systémov riadenia rizika, ktoré slúžia na usmernenie colných kontrol na vnútroštátnej úrovni alebo systému operačnej analýzy používaného na koordinovanie činností na úrovni Spoločenstva.

V uvedenom prípade sú len analytici poverení vnútroštátnymi orgánmi každého členského štátu, ako aj analytici poverení útvarmi Komisie, splnomocnení spracovať osobné údaje z CIS, a to v rámci systému riadenia rizika, ktorý slúži na usmerňovanie colných kontrol vnútroštátnymi orgánmi alebo v rámci systému operačnej analýzy, ktorý umožňuje koordináciu činností na úrovni Spoločenstva.

Členské štáty zašlú Komisii zoznam útvarov riadenia rizika, do ktorého patria analytici oprávnení kopírovať a spracovať osobné údaje z CIS. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty. Informuje tiež všetky členské štáty o zodpovedajúcich skutočnostiach, ktoré sa týkajú jej vlastných útvarov poverených na vykonanie operačnej analýzy.

Zoznam určených vnútroštátnych orgánov a útvarov Komisie uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Osobné údaje, ktoré sú skopírované z CIS, sa uchovávajú len dovtedy, kým je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, v súvislosti s ktorým boli skopírované. Partner CIS, ktorý údaje skopíroval, najmenej raz za rok preskúma potrebu ich uchovávania. Údaje nesmú byť uchovávané dlhšie ako desať rokov. Osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na uskutočnenie analýzy, sú bezodkladne zmazané alebo anonymizované.

▼B

Článok 36

1.  Práva osôb s ohľadom na osobné údaje v CIS, najmä ich právo na prístup k informáciám, sa uplatňujú:

 v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi členského štátu, v ktorom sa takéto práva uplatňujú,

 v súlade s vnútornými pravidlami, ktoré platia pre Komisiu a sú uvedené v článku 34 ods. 1.

Ak to ustanovujú zákony, iné právne predpisy a postupy príslušného členského štátu, vnútroštátny orgán dohľadu stanovený v článku 37 rozhodne, či budú informácie oznámené a akým postupom.

2.  Partner CIS, ktorý je požiadaný o prístup k osobným údajom, môže prístup odmietnuť, ak by oznámenie týchto údajov mohlo mať vplyv na predchádzanie, vyšetrovanie a stíhanie operácií, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy. Členský štát môže takisto odmietnuť prístup k informáciám, ako stanovujú zákony, nariadenia a postupy v súvislosti s prípadmi, keď takéto odmietnutie predstavuje opatrenie nevyhnutné na zaistenie vnútroštátnej bezpečnosti, obrany, verejnej bezpečnosti a zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd iných. Komisia môže odmietnuť prístup k informáciám v prípade, že odmietnutie predstavuje opatrenie, nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd iných.

▼M2

V každom prípade možno zakázať prístup k osobným údajom každej osobe, ktorej údaje sa spracúvajú v období, počas ktorého sa uskutočňujú činnosti na účely pozorovania a podávania hlásenia alebo diskrétneho dohľadu, ako aj v období, počas ktorého prebieha operačná analýza údajov alebo administratívne alebo trestné vyšetrovanie.

▼B

3.  Ak osobné údaje, o sprístupnenie ktorých bolo požiadané, dodal iný partner CIS, ich sprístupnenie sa povolí len vtedy, keď dodávajúci partner mal možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

4.  Každá osoba môže v súlade so zákonmi, iný právnymi predpismi a postupmi každého členského štátu alebo v súlade s vnútornými pravidlami, ktoré platia pre Komisiu, nechať osobné údaje týkajúce sa jej osoby opraviť alebo vypustiť každým partnerom CIS, ak sú tieto údaje vecne nepresné, boli vložené alebo sú uložené v CIS v rozpore s cieľom stanoveným v článku 23 ods. 2, alebo ak sa nedodržiavajú zásady článku 26.

5.  Na území každého členského štátu môže každá osoba v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotyčného členského štátu podať na súd alebo orgán určený na tento účel v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť v súvislosti s osobnými údajmi v CIS týkajúcimi sa jej osoby na:

a) opravu alebo vypustenie vecne nepresných osobných údajov;

b) opravu alebo vypustenie osobných údajov vložených alebo uložených v CIS v rozpore s týmto nariadením;

c) získanie prístupu k osobným údajom;

d) získanie kompenzácie podľa článku 40 ods. 2.

Pokiaľ ide o údaje vložené Komisiou, možno podať žalobu na Súdny dvor v súlade s článkom 173 zmluvy.

Členské štáty a Komisia sa spoločne zaväzujú, že presadia konečné rozhodnutie súdu, Súdneho dvora alebo iného orgánu určeného na tento účel, týkajúce sa položiek a), b) a c) prvého pododseku.

6.  Odkazy na „konečné rozhodnutie“ v tomto článku a v článku 32 ods. 5 neznamená na strane ktoréhokoľvek členského štátu ani Komisie povinnosť odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu alebo rozhodnutiu iného orgánu menovaného na tento účel.Kapitola 6

Dohľad nad ochranou osobných údajov

Článok 37

1.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán dohľadu alebo orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov, ktoré budú uskutočňovať nezávislý dohľad nad takýmito údajmi vloženými do CIS.

Orgány dohľadu uskutočňujú v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý dohľad a kontrolu, aby zabezpečili, že spracovanie a používanie údajov v CIS nepoškodzuje práva dátových subjektov. Na tento účel majú orgány dohľadu prístup k CIS.

▼M2

2.  Každá osoba môže požiadať akýkoľvek vnútroštátny dozorný orgán ustanovený v článku 28 smernice 95/46/ES alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ustanoveného v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a to s cieľom skontrolovať ich presnosť a spôsob, ktorým tieto údaje boli alebo sú využívané. Na takéto právo sa vzťahujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, v ktorom bola takáto žiadosť podaná, alebo nariadenie (ES) č. 45/2001. Ak tieto údaje vložil iný členský štát alebo Komisia, kontrola sa uskutoční v úzkej spolupráci s vnútroštátnym dozorným orgánom daného členského štátu alebo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

▼B

3.  Komisia urobí v rámci svojich útvarov všetky kroky na zabezpečenie dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorý predstavuje ochranu na úrovni uvedenej v odseku 1.

▼M2

3a.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dozerá na to, či CIS je v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

▼M2

4.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zvolá aspoň raz ročne stretnutie so všetkými národnými dozornými orgánmi pre ochranu údajov, do právomoci ktorých patria otázky dozoru v súvislosti s CIS.

▼BKapitola 7

▼M2

Bezpečnosť údajov

▼B

Článok 38

1.  Všetky náležité technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie bezpečnosti, uskutočňujú:

a) členské štáty a Komisia, každý podľa zainteresovanosti, pokiaľ ide o terminály CIS umiestnené na ich územiach a v priestoroch Komisie;

b) výbor uvedený v článku 43, pokiaľ ide o CIS a terminály umiestnené v rovnakých priestoroch ako CIS a používané na technické účely a kontrolu, ktorú vyžaduje odsek 3;

▼M2

c) Komisia v prípade prvkov Spoločenstva spoločnej komunikačnej siete.

▼B

2.  Členské štáty, Komisia a výbor uvedený v článku 43 vykonajú opatrenia, aby:

a) zabránili prístupu všetkých neoprávnených osôb k zariadeniam na spracovanie údajov;

b) zabezpečili, aby neoprávnené osoby nemohli čítať, rozmnožovať, meniť alebo vypúšťať údaje a dátové médiá;

c) zabránili neoprávnenému vstupu údajov a akýmkoľvek neoprávneným konzultáciám, zmenám alebo vypusteniu údajov;

d) zabránili prístupu neoprávnených osôb k údajom v CIS prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

e) zabezpečili s ohľadom na používanie CIS prístup oprávnených osôb len k údajom, na ktoré majú oprávnenie;

f) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno údaje poskytovať prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

g) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť ex post facto, ktoré údaje boli vložené do CIS, kedy a kým, a monitorovať zásahy;

h) zabránili neoprávnenému čítaniu, rozmnožovaniu, zmene alebo vypusteniu údajov počas prenosu údajov a prepravy dátových médií.

3.  V súlade s článkom 43 výbor overí, že uskutočnené vyhľadávania boli oprávnené a vykonané oprávnenými užívateľmi. Overovanie sa uskutoční aspoň v 1 % zo všetkých vyhľadávaní. Záznam takýchto vyhľadávaní a overovaní sa vloží do systému a použije len pre uvedené overovanie. Po šiestich mesiacoch sa vypustí.

Článok 39

1.  Každý členský štát určí útvar, ktorý bude zodpovedať za bezpečnostné opatrenia stanovené v článku 38 v súvislosti s terminálmi umiestnenými na jeho území, za prehodnocovacie úlohy stanovené v článku 33 ods. 1 a 2 a vo všeobecnosti za riadne vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ je to potrebné podľa zákonov, iných právnych predpisov a postupov.

2.  Komisia si určí útvary, ktoré budú zodpovedné za opatrenia uvedené v odseku 1.Kapitola 8

Zodpovednosť a publikovanie

Článok 40

1.  Každý partner CIS, ktorý vložil do systému údaje, zodpovedá za ich presnosť, aktuálnosť a zákonnosť. Každý členský štát alebo Komisia bude tiež zodpovedať za súlad s ustanoveniami článku 26 tohto nariadenia.

2.  Každý partner CIS bude tiež zodpovedný v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi alebo ekvivalentnými ustanoveniami spoločenstva za ujmu spôsobenú osobe pri používaní CIS v príslušnom členskom štáte alebo Komisiou.

To isté platí, ak ujmu spôsobí dodávajúci partner CIS pri vložení nepresných údajov alebo pri vložení údajov v rozpore s týmto nariadením.

3.  Ak partner CIS, proti ktorému bola podaná žaloba v súvislosti s nepresnými údajmi, tieto údaje nedodal, dotknutí partneri sa pokúsia dohodnúť, či a akú čiastku zo sumy vyplatenej ako odškodnenie, refunduje dodávajúci partner druhému partnerovi. Každá takáto dohodnutá suma sa refunduje na požiadanie.

Článok 41

Komisia uverejní oznámenie týkajúce sa realizácie CIS v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

▼M2HLAVA Va

IDENTIFIKAČNÁ DATABÁZA COLNÝCH SPISOVKapitola 1

Vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov

Článok 41a

1.  CIS tiež zahŕňa osobitnú databázu s názvom Identifikačná databáza colných spisov (ďalej len „FIDE“). S výhradou ustanovení tejto hlavy všetky ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa CIS sa tiež uplatňujú na FIDE a všetky odkazy na CIS sa zároveň týkajú uvedenej databázy.

2.  Cieľmi FIDE je napomáhať predchádzanie operáciám, ktoré porušujú colné predpisy a poľnohospodárske predpisy uplatniteľné na tovar vstupujúci alebo vystupujúci z colného územia Spoločenstva, a uľahčiť a urýchliť ich odhaľovanie a stíhanie.

3.  Cieľom FIDE je umožniť Komisii, ktorá začína konať v rámci koordinácie krokov podľa článku 18 alebo pripravuje misiu Spoločenstva v tretej krajine podľa článku 20, a príslušným orgánom členského štátu v oblasti administratívneho vyšetrovania určeným v súlade s článkom 29, ktoré začínajú alebo vedú vyšetrovanie v prípade jednej alebo viacerých osôb alebo podnikateľských subjektov, identifikovať príslušné orgány iných členských štátov alebo útvarov Komisie, ktoré vo veci dotknutých osôb alebo podnikateľských subjektov vedú alebo viedli vyšetrovanie, aby prostredníctvom informácií o vyšetrovacích spisoch dosiahli ciele uvedené v odseku 2.

4.  Ak členský štát alebo Komisia potrebuje v rámci získavania informácií z FIDE rozsiahlejšie informácie o zaregistrovaných vyšetrovacích spisoch týkajúcich sa osôb alebo podnikateľských subjektov, obrátia sa na základe tohto nariadenia so žiadosťou o pomoc na členský štát, ktorý poskytol informácie.

5.  Colné orgány členských štátov sú oprávnené používať FIDE v rámci colnej spolupráce uvedenej v článkoch 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii. V takom prípade Komisia zabezpečí technické riadenie databázy.Kapitola 2

Prevádzka a používanie FIDE

Článok 41b

1.  Príslušné orgány môžu vkladať do FIDE údaje z vyšetrovacích spisov na účely vymedzené v článku 41a ods. 3 týkajúce sa prípadov, ktoré predstavujú porušenie colných predpisov alebo poľnohospodárskych predpisov uplatniteľných na tovar vstupujúci alebo vystupujúci z colného územia Spoločenstva a ktoré sú na úrovni Spoločenstva mimoriadne závažné. Tieto údaje sa vzťahujú iba na tieto kategórie:

a) osoby a podnikateľské subjekty, ktoré sú alebo boli predmetom administratívneho alebo trestného vyšetrovania vedeného príslušným orgánom členského štátu a:

 ktoré sú podozrivé z páchania, spáchania alebo z účasti na operácii, ktorá je v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi,

 u ktorých bolo preukázané, že sa takejto operácie dopustili, alebo

 ktoré sú predmetom administratívneho rozhodnutia alebo ktorým bola uložená správna alebo súdna sankcia za takúto operáciu;

b) oblasť, ktorej sa týka vyšetrovací spis;

c) meno, štátna príslušnosť a kontaktné údaje príslušného útvaru v členskom štáte, zaoberajúceho sa prípadom, spolu s číslom spisu.

Údaje uvedené v písmenách a), b) a c) sa vkladajú oddelene pre každú osobu alebo podnikateľský subjekt. Vytváranie odkazov medzi týmito údajmi nie je povolené.

2.  Osobné údaje uvedené v odseku 1 písm. a) pozostávajú iba z týchto údajov:

a) pre osoby: priezvisko, rodné priezvisko, krstné meno, predchádzajúce priezviská a prezývky, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a pohlavie;

b) pre podnikateľské subjekty: obchodné meno, názov používaný v obchodnom styku, miesto podnikania, identifikačné číslo pre DPH a identifikačné číslo na účely spotrebnej dane.

3.  Údaje sa vkladajú na obmedzené obdobie v súlade s článkom 41d.

Článok 41c

1.  Vkladaním údajov a nahliadaním do FIDE sú oprávnené výlučne orgány uvedené v článku 41a.

2.  Akékoľvek nahliadnutie do FIDE sa musí bezvýhradne týkať týchto osobných údajov:

a) pre osoby: krstné meno a/alebo priezvisko a/alebo rodné priezvisko a/alebo predchádzajúce priezviská a/alebo prezývky a/alebo dátum narodenia;

b) pre podnikateľské subjekty: obchodné meno a/alebo názov používaný v obchodnom styku a/alebo identifikačné číslo pre DPH a/alebo identifikačné číslo na účely spotrebnej dane.Kapitola 3

Uchovávanie údajov

Článok 41d

1.  Lehotu uchovávania údajov upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, ktorý ich poskytuje. Uvedené lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do vyšetrovacieho spisu, sú maximálne a nesmú sa prekročiť.

a) Údaje o spisoch z prebiehajúceho vyšetrovania sa nemôžu uchovávať dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa nezistilo, že v tejto lehote došlo ku konaniu v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi, pred uplynutím tejto lehoty sa údaje musia vymazať, ak uplynul jeden rok od posledného preukázania, že k takémuto konaniu došlo.

b) Údaje týkajúce sa administratívneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k preukázaniu konania v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi, ale dosiaľ neviedlo k vydaniu administratívneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku, uloženiu peňažnej sankcie alebo uplatneniu správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako šesť rokov.

c) Údaje týkajúce sa administratívneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k vydaniu administratívneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku, uloženiu peňažnej sankcie alebo správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako desať rokov.

Tieto lehoty nie sú kumulatívne.

2.  Vo všetkých štádiách vyšetrovacieho spisu, ako sú uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c), ihneď ako je osoba alebo podnikateľský subjekt, na ktorú/ý sa vzťahuje článok 41b podľa zákonov, iných právnych predpisov a postupov členského štátu poskytujúceho informácie, oslobodená spod podozrenia, musia byť údaje týkajúce sa tejto osoby alebo tohto podnikateľského subjektu bezodkladne vymazané.

3.  Bezodkladne po uplynutí maximálnej lehoty uchovávania údajov podľa odseku 1 sa údaje vložené vo FIDE vymažú automaticky.

▼M2HLAVA VI

FINANCOVANIE

Článok 42a

1.  Toto nariadenie je základným právnym predpisom, na ktorom je založené financovanie všetkých opatrení Spoločenstva, ktoré sú v ňom uvedené, vrátane:

a) súhrnu nákladov vynaložených na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá dáva členským štátom k dispozícii logistické, administratívne prostriedky a informačné technológie na zabezpečenie koordinácie spoločných colných operácií, najmä osobitného dohľadu uvedeného v článku 7;

b) náhrady cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva uvedených v článku 20, na spoločných colných operáciách organizovaných spoločne s Komisiou alebo Komisiou, ako aj na odbornom vzdelávaní, stretnutiach ad hoc a na prípravných stretnutiach týkajúcich sa administratívneho vyšetrovania alebo operačných akcií, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo v spolupráci s Komisiou.

V prípade, ak sa stála technická infraštruktúra uvedená v písmene a) využíva v rámci colnej spolupráce uvedenej v článkoch 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty zástupcov členských štátov znášajú členské štáty;

c) výdavkov súvisiacich s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou informačnej technológie (hardvéru), softvéru a pripojenia na sieť a príslušnými službami v oblasti výroby, podpory a odbornej prípravy na účel vykonávania opatrení ustanovených v tomto nariadení, najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie podvodom a boj proti nim;

d) výdavkov súvisiacich s poskytovaním informácií a výdavkov vynaložených na činnosti, ktoré s tým súvisia umožňujúce prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov na účely realizácie opatrení uvedených v tomto nariadení, najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie podvodom a boj proti nim;

e) výdavkov spojených s využívaním CIS ustanoveného v nástrojoch, prijatých podľa článkov 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii, a najmä v Dohovore o využívaní informačných technológií na colné účely, ktorý bol navrhnutý aktom Rady z 26. júla 1995 ( 12 ), za predpokladu, že tieto nástroje ustanovujú, že uvedené výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.  Výdavky, ktoré súvisia s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou častí Spoločenstva spoločnej komunikačnej siete využívanej na účely odseku 1 písm. c), sú tiež uhrádzané zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Komisia uzatvorí v mene Spoločenstva potrebné zmluvy na zabezpečenie fungovania týchto častí.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté výdavky súvisiace s prevádzkou CIS, ako aj náhrada škody podľa článku 40, členské štáty a Komisia sa zrieknu uplatňovania akéhokoľvek nároku na náhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií alebo dokumentov a uskutočňovania administratívneho vyšetrovania alebo akejkoľvek inej operačnej činnosti vyplývajúcej z uplatňovania tohto nariadenia, ktoré sa uskutočňujú na základe žiadosti členského štátu alebo Komisie, okrem prípadu, ktorý sa týka prípadných odmien pre odborníkov.

▼BHLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M3

Článok 43

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. októbra 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M3

Článok 43a

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 13 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 43b

Komisia do 9. októbra 2017 vykoná posúdenie:

 potreby rozšíriť údaje o vývoze stanovené v zoznamoch uvedených v článkoch 18a a 18d zahrnutím údajov o inom tovare, než je tovar stanovený v článku 18a ods. 4 prvom pododseku písm. b) a článku 18d ods. 1 písm. c), a

 uskutočniteľnosti rozšírenia údajov stanovených v zozname dopravy zahrnutím údajov o dovoze, vývoze a tranzite tovaru pozemnou a leteckou dopravou.

▼B

Článok 44

Bez dopadu na ustanovenia ►M2  v hlave V a Va ◄ doklady stanovené v tomto nariadení možno nahradiť automatizovanými informáciami vyhotovenými v akejkoľvek forme na rovnaký účel.

Článok 45

1.  Bez ohľadu na formu majú všetky informácie prenášané na základe tohto nariadenia dôverný charakter, vrátane údajov uchovávaných v CIS. Vzťahuje sa na ne povinnosť profesionálneho utajenia a sú pod ochranou, ktorá sa vzťahuje aj na podobné informácie na základe vnútroštátnych zákonov členských štátov, ktoré ju prijímajú, ako aj zodpovedajúcich ustanovení uplatniteľných na orgány spoločenstva.

Najmä informácie uvedené v prvom pododseku sa nesmú posielať iným osobám ako pracovníkom inštitúcií v členských štátoch alebo v rámci spoločenstva, ktorých funkcie si vyžadujú ich znalosť alebo použitie. Rovnako nesmú byť použité na iné účely ako tie, ktoré stanovuje toto nariadenie, s výnimkou prípadov, že s tým členský štát alebo Komisia, ktoré ich dodali alebo vložili do CIS, vyslovili súhlas podľa podmienok stanovených daným členským štátom alebo Komisiou a pokiaľ takéto oznámenie alebo použitie nezakazujú platné ustanovenia v členskom štáte, v ktorom má prijímací orgán sídlo.

2.  Bez dopadu na ustanovenia ►M2  v hlave V a Va ◄ sa informácie týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb prenášajú podľa tohto nariadenia len vtedy, ak si to striktne vyžadujú okolnosti pri zabránení, vyšetrovaní alebo konaní s ohľadom na operácie, ktoré porušujú colné alebo poľnohospodárske predpisy.

3.  Odseky 1 a 2 nevylučujú použitie informácií získaných na základe tohto nariadenia pri akýchkoľvek zákonných opatreniach a konaniach následne vyvolaných v súvislosti s nesúladom s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi.

Príslušné orgány, ktoré dané informácie dodali, budú o takomto použití vopred upovedomené.

4.  Ak členský štát oznámil Komisii, že ďalšie šetrenie zbavilo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej meno bolo na základe tohto nariadenia oznámené, obvinenia z účasti na nezákonnom konaní, Komisia vopred oznámi všetkým stranám, ktoré na základe tohto nariadenia tieto osobné údaje dostali. Príslušná osoba sa týmto viac nepovažuje za osobu zainteresovanú v nezákonnom konaní, z ktorého vyplynulo pôvodné oznámenie.

Ak sú osobné údaje vzťahujúce sa na príslušnú osobu v CIS, tieto sa z neho odstránia.

Článok 46

Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty vykonajú všetky nevyhnutné kroky, aby:

a) zabezpečili efektívnu vnútornú koordináciu medzi správnymi orgánmi uvedenými v článku 1 ods. 1;

b) vytvorili v rámci vzájomných vzťahov čo najlepšiu priamu spoluprácu medzi orgánmi splnomocnenými osobitne na tento účel.

Článok 47

Členské štáty môžu spoločne rozhodnúť o potrebe postupov, ktoré majú zabezpečiť hladký priebeh opatrení týkajúcich sa vzájomnej pomoci, ktoré stanovuje toto nariadenie, najmä v tom, aby sa zabránilo prerušeniu dohľadu nad osobami alebo tovarom, ak by to mohlo mať vplyv na zistenie operácií, ktoré porušujú colné a poľnohospodárske predpisy.

Článok 48

1.  Toto nariadenie nezaväzuje správne orgány členských štátov na poskytnutie vzájomnej pomoci, ak by to mohlo poškodiť verejný poriadok (ordre public) alebo iné zásadné záujmy členského štátu, v ktorom majú sídlo, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov.

2.  Pri každom odmietnutí poskytnutia pomoci sa uvedú dôvody.

O každom odmietnutí poskytnúť pomoc a jeho dôvodoch je Komisia čo najskôr informovaná.

Článok 49

Bez dopadu na právo Komisie byť informovaná na základe iných platných nariadení oznámia členské štáty Komisii správne alebo zákonné rozhodnutia alebo ich zásadné súčasti týkajúce sa uplatňovania sankcií za porušenie colných alebo poľnohospodárskych predpisov v prípadoch, ktoré boli predmetom oznámení na základe článkov 17 a 18.

Článok 50

Bez dopadu na náklady spojené so zavedením CIS alebo škodami podľa článku 40 neuznajú členské štáty a Komisia žiadne nároky na náhradu nákladov vzniknutých na základe tohto nariadenia s výnimkou, kde je to primerané, vo vzťahu k odmenám pre odborníkov.

Článok 51

Toto nariadenia nemá vplyv na uplatňovanie predpisov o trestnom konaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach, vrátane tých, ktoré sa týkajú utajenia súdnych vyšetrovaní.

▼M2

Článok 51a

Komisia v spolupráci s členskými štátmi každý rok informuje Európsky parlament a Radu o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia.

▼B

Článok 52

1.  Nariadenie (EHS) č. 1468/81 sa týmto zrušuje.

2.  Odkazy na zrušené nariadenie sa rozumejú ako odkazy na súčasné nariadenie.

Článok 53

►M2  ————— ◄   Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 13. marca 1998.

▼M2 —————

▼B

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

OZNAMOVANIE ÚDAJOV

( Článok 30 ods. 1 )

1.   Oznamovanie iným verejným orgánom

Oznamovanie údajov verejným orgánom by malo byť prípustné, iba ak v konkrétnom prípade:

a) existuje jasná zákonná povinnosť alebo oprávnenie, alebo so súhlasom orgánu dohľadu; alebo

b) sú tieto údaje zásadné pre prijímateľa na splnenie jeho zákonnej úlohy za predpokladu, že cieľ zhromažďovania alebo spracovania, ktoré má uskutočniť príjemca, nie je nezlučiteľný s pôvodným cieľom a nebráni mu zákonná povinnosť oznamovacieho orgánu.

Oznamovanie je vo výnimočných prípadoch prípustné v konkrétnom prípade, ak:

a) oznamovanie je nepochybne v záujme dátového subjektu a dátový subjekt s týmto súhlasil alebo ak okolnosti dovoľujú jasný predpoklad takéhoto súhlasu; alebo

b) oznamovanie je potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva.

2.   Oznamovanie súkromným osobám

Oznamovanie údajov súkromným osobám by malo byť prípustné, iba ak v konkrétnom prípade existuje jasná zákonná povinnosť alebo oprávnenie, alebo súhlas orgánu dohľadu.

Oznamovanie súkromným osobám je vo výnimočných prípadoch prípustné, ak v konkrétnom prípade:

a) oznamovanie je nepochybne v záujme dátového subjektu a dátový subjekt vyjadril s týmto súhlas alebo okolnosti dovoľujú jasný predpoklad takého súhlasu; alebo

b) oznamovanie je potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva.

3.   Medzinárodné oznamovanie

Oznamovanie údajov zahraničným orgánom by malo byť prípustné iba:

a) ak existuje jasné zákonné ustanovenie v rámci vnútroštátneho alebo medzinárodného práva;

b) v prípade neexistencie takého ustanovenia, ak je oznamovanie potrebné na zabránenie vážneho a bezprostredného nebezpečenstva;

a za predpokladu, že nie sú porušené vnútroštátne nariadenia na ochranu dátového subjektu.

4.1.   Žiadosť o oznámenie

Podľa konkrétnych ustanovení upravených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo medzinárodnými dohodami by žiadosť o oznámenie údajov mala poskytnúť informácie o dožadujúcom orgáne alebo osobe, ako aj dôvody žiadosti a jej ciele.

4.2.   Podmienky upravujúce oznamovanie

Kvalita údajov by mala byť, pokiaľ je to možné, overená ešte pred oznámením. Pokiaľ je to možné, vo všetkých oznámeniach údajov by mali byť uvedené súdne rozhodnutia, ako aj rozhodnutia o nestíhaní a údaje vychádzajúce zo stanovísk alebo osobného hodnotenia by mali byť preverené pri zdroji ešte pred oznámením a mala by byť uvedená úroveň ich presnosti a spoľahlivosti.

Ak sa zistí, že údaje už nie sú presné a aktuálne, nemali by sa oznámiť; ak boli oznámené nepresné alebo neaktuálne údaje, oznamujúci orgán by mal o tomto nesúlade informovať, pokiaľ je to možné, všetkých príjemcov týchto údajov.

4.3.   Bezpečnosť oznamovania

Údaje oznamované iným orgánom, súkromným osobám a zahraničným orgánom by nemali byť použité na iné účely, ako na tie, ktoré uvádza žiadosť o oznámenie.

Použitie údajov na iné účely by malo bez dopadu na odseky 1 až 4.2. podliehať súhlasu oznamujúceho orgánu.( 1 ) Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2048/88 (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 1).

( 2 ) Ú. v. ES C 56, 26.2.1993, s. 1; Ú. v. ES C 262, 28.9.1993, s. 8 a Ú. v. ES C 80, 17.3.1994, s. 12.

( 3 ) Ú. v. ES C 20, 24.1.1994, s. 85 a stanovisko zo 16. januára 1997 (Ú. v. ES C 33, 3.2.1997).

( 4 ) Ú. v. ES C 161, 14.6.1993, s. 15.

( 5 ) Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 3).

( 6 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 z 29. mája 1989 vykonávajúce rozhodnutie 88/376/EHS, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstva (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 2729/94 (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 5).

( 7 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 595/91 zo 4. marca 1991 týkajúce sa nezrovnalostí a náhrady prostriedkov nesprávne vyplatených v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a organizácie informačného systému v tejto oblasti a zrušovacie nariadenie (EHS) č. 283/72 (Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 11).

( 8 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 9 ) V zmysle článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 1).

( 10 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

( 12 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 33.

( 13 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).