1997R0338 — SK — 20.12.2014 — 018.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 338/97

z 9. decembra 1996

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

(Ú. v. ES L 061, 3.3.1997, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003,

  L 215

3

27.8.2003

►M9

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

 M10

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 834/2004 z 28. apríla 2004,

  L 127

40

29.4.2004

 M11

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005,

  L 215

1

19.8.2005

 M12

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 318/2008 z 31. marca 2008,

  L 95

3

8.4.2008

 M13

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 407/2009 zo 14. mája 2009,

  L 123

3

19.5.2009

►M14

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 398/2009 z 23. apríla 2009,

  L 126

5

21.5.2009

 M15

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 709/2010 z 22. júla 2010,

  L 212

1

12.8.2010

 M16

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 101/2012 zo 6. februára 2012,

  L 39

133

11.2.2012

 M17

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012,

  L 339

1

12.12.2012

 M18

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013,

  L 212

1

7.8.2013

►M19

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1320/2014 z 1. decembra 2014,

  L 361

1

17.12.2014


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 113, 27.4.2006, s. 26 (1332/2005)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 139, 5.6.2009, s. 35 (407/2009)

 C3

Korigendum, Ú. v. ES L 147, 17.5.2014, s. 122 (č. 750/2013)(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 338/97

z 9. decembra 1996

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimiRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 103s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy ( 3 ),

(1)

keďže nariadenie EHS č. 3626/82 ( 4 ) sa uplatňuje na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín v spoločenstve s účinnosťou od 1. januára 1984; keďže účelom dohovoru je chrániť ohrozené druhy živočíchov a rastlín prostredníctvom kontroly medzinárodného obchodu s exemplármi týchto druhov;

(2)

keďže na účely zlepšenia ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sú ohrozené obchodom alebo by ním pravdepodobne mohli byť ohrozené, musí byť nariadenie EHS č. 3626/82 nahradené nariadením, ktoré bude zohľadňovať vedecké poznatky nadobudnuté od jeho prijatia, ako aj súčasnú štruktúru obchodu; keďže navyše zrušenie kontroly na vnútorných hraniciach vyplývajúce z jednotného trhu si vyžaduje prijatie prísnejších opatrení na kontrolu obchodu na vonkajších hraniciach spoločenstva, pričom doklady a tovar sa budú kontrolovať na pohraničných colných úradoch v mieste vstupu;

(3)

keďže ustanovenia tohto nariadenia nebránia žiadnym prísnejším opatreniam, ktoré sa môžu prijať alebo presadzovať v členských štátoch v súlade so Zmluvou, osobitne s ohľadom na držbu exemplárov tých druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia;

(4)

keďže je potrebné stanoviť objektívne kritériá na uvedenie druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do príloh tohto nariadenia;

(5)

keďže vykonávanie tohto nariadenia si vyžaduje uplatnenie jednotných podmienok na vydávanie, používanie a predkladanie dokladov týkajúcich sa povolenia na dovoz exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, do spoločenstva a ich vývoz alebo opätovný vývoz zo spoločenstva; keďže je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tranzitu exemplárov cez spoločenstvo;

(6)

keďže to je výkonný orgán členského štátu miesta určenia, ktorý v spolupráci s vedeckým orgánom tohto členského štátu, prípadne pri zohľadnení stanoviska Vedeckej kontrolnej skupiny, ktorý bude rozhodovať o žiadostiach o dovoz exemplárov do spoločenstva;

(7)

keďže je potrebné doplniť ustanovenia o opätovnom vývoze konzultačným postupom s cieľom zníženia rizika porušenia tohto nariadenia.

(8)

keďže s cieľom garantovať účinnú ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín môžu byť ustanovené ďalšie obmedzenia na dovoz exemplárov do spoločenstva a ich vývoz zo spoločenstva; keďže pre živé exempláre môžu byt tieto obmedzenia doplnené obmedzeniami na úrovni spoločenstva na držbu alebo premiestnenie týchto exemplárov v rámci spoločenstva;

(9)

keďže je potrebné zakotviť osobitné ustanovenia platné pre exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ako aj pre nekomerčné výpožičky, dary alebo výmeny medzi registrovanými vedcami a vedeckými inštitúciami;

(10)

keďže existuje potreba zabezpečiť čo najširšiu možnú ochranu pre druhy, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, zakotviť ustanovenia pre kontrolu obchodu a premiestnenia exemplárov v rámci spoločenstva a určiť podmienky umiestnenia exemplárov; keďže potvrdenia, vydávané podľa tohto nariadenia prispievajúce ku kontrole týchto činností sa musia riadiť jednotnými pravidlami o ich vydávaní, platnosti a používaní;

(11)

keďže by mali byť prijaté opatrenia na minimalizovanie negatívnych účinkov na živé exempláre prepravované na miesto ich určenia zo spoločenstva alebo v rámci neho;

(12)

keďže, aby sa zabezpečila účinná kontrola a uľahčili colné postupy, mali by byť určené colné úrady s vyškoleným personálom zodpovedným za realizáciu potrebných formalít a tomu zodpovedajúcej kontroly tam, kde sa exempláre dovážajú do spoločenstva, aby sa s nimi zaobchádzalo v rámci schválených colných postupov alebo aby sa s nimi nakladalo v zmysle nariadenia Rady EHS č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný zákonník spoločenstva ( 5 ) alebo tam, kde sa vyvážajú alebo opätovne vyvážajú zo spoločenstva; keďže by mali tiež existovať zariadenia zaručujúce, že živé exempláre sú primerane umiestnené a je o ne primerane postarané;

(13)

keďže vykonávanie tohto nariadenia si tiež vyžaduje ustanovenie výkonných a vedeckých orgánov členských štátov;

(14)

keďže informovanie verejnosti a jej oboznámenie s ustanoveniami tohto nariadenia, najmä na hraničných priechodoch, bude mať pravdepodobne za následok dodržiavanie týchto ustanovení;

(15)

keďže na zabezpečenie účinnej vynútiteľnosti tohto nariadenia by mali členské štáty pozorne monitorovať dodržiavanie daných ustanovení a za týmto účelom úzko spolupracovať medzi sebou a s Komisiou; keďže toto si vyžaduje výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia;

(16)

keďže monitorovanie úrovne obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, má kľúčový význam pre vyhodnotenie účinkov obchodu na stav ochrany druhov; keďže by sa mali vypracovať podrobné výročné správy v jednotnom formáte;

(17)

keďže, aby sa zaručilo dodržiavanie tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty uložili sankcie za porušenia spôsobom, ktorý bude dostatočný aj primeraný podľa povahy a stupňa porušenia;

(18)

keďže je potrebné stanoviť postup spoločenstva, ktorý umožní vykonávanie ustanovení a zmien k prílohám tohto nariadenia, ktoré sa majú prijať v primeranej lehote; keďže treba vytvoriť výbor, ktorý umožní úzku a efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v tejto oblasti;

(19)

keďže mnohostranné biologické a ekologické aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy pri realizácii tohto nariadenia, si vyžadujú vytvorenie Vedeckej preskúmavacej skupiny, stanoviská ktorej bude Komisia predkladať výboru a výkonným orgánom členských štátov, aby im pomohli pri rozhodovaní,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je chrániť druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručiť ich ochranu reguláciou obchodu s nimi v súlade s nasledujúcimi článkami.

Toto nariadenie sa uplatní v súlade s cieľmi, zásadami a ustanoveniami dohovoru definovaného v článku 2.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) „výbor“ znamená Výbor pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadený podľa článku 18;

b) „dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

c) „krajina pôvodu“ znamená krajinu, v ktorej bol exemplár odobratý z voľnej prírody, odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný;

d) „oznámenie o dovoze“ znamená oznámenie predložené dovozcom alebo jeho agentom alebo zástupcom v čase dovozu exempláru druhu uvedeného v prílohe C alebo D do spoločenstva, na formulári predpísanom Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 18;

e) „introdukcia z mora“ znamená dovoz akéhokoľvek exempláru, ktorý bol získaný a je dovážaný priamo z morského prostredia, ktoré nie je pod právnou zvrchovanosťou žiadneho štátu vrátane vzdušného priestoru nad morom a morského dna a jeho spodných vrstiev, do spoločenstva;

f) „vydanie“ znamená dokončenie všetkých postupov spočívajúcich v príprave a vybavení platného povolenia alebo potvrdenia a jeho doručenie žiadateľovi;

g) „výkonný orgán“ znamená vnútroštátny správny orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. a) alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

h) „členský štát určenia“ znamená členský štát určenia uvedený v doklade používanom pre vývoz alebo opätovný vývoz exempláru; v prípade introdukcie z mora bude znamenať členský štát, pod právnou zvrchovanosťou ktorého leží miesto určenia daného exempláru;

i) „ponuka na predaj“ znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na. predaj a výzvu na obchod;

j) „exemplár osobného alebo rodinného charakteru“ znamená neživý exemplár, jeho časti a deriváty, ktoré sú vlastníctvom fyzickej osoby a ktoré tvoria alebo majú tvoriť súčasť jej bežného osobného majetku;

k) „miesto určenia“ znamená miesto, v ktorom sa predpokladá, že budú v čase dovozu do spoločenstva exempláre v držbe; v prípade živých exemplárov to bude prvé miesto, kde sa predpokladá, že budú exempláre v držbe po danom karanténnom období alebo inom obmedzení na účely sanitárnej kontroly;

l) „populácia“ znamená biologicky alebo geograficky ohraničený počet jedincov jedného druhu;

m) „primárne komerčné účely“ znamenajú všetky účely, kde výrazne neprevládajú nekomerčné aspekty;

n) „opätovný vývoz zo spoločenstva“ znamená vývoz akéhokoľvek exempláru zo spoločenstva, ktorý tam bol predtým dovezený;

o) „opätovný dovoz do spoločenstva“ znamená dovoz akéhokoľvek exempláru do spoločenstva, ktorý bol predtým vyvezený alebo opätovne vyvezený;

p) „predaj“ znamená akúkoľvek formu predaja, na účely tohto nariadenia sa bude nájom, výmenný obchod alebo výmena považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne;

q) „vedecký orgán“ znamená vedecký orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. b), alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

r) „Vedecká preskúmavacia skupina“ znamená poradný orgán zriadený podľa článku 17;

s) „druh“ znamená druh, jeho poddruh alebo jeho populáciu;

t) „exemplár“ znamená akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, či už neživého alebo živého, z druhov uvedených v prílohe A až D, akúkoľvek ich časť alebo derivát, či už obsiahnuté v inom tovare alebo nie, ako aj akýkoľvek iný tovar, o ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia alebo značky alebo nálepky, alebo z akýchkoľvek iných okolností, že sám je alebo že obsahuje časti alebo deriváty živočíchov, alebo rastlín týchto druhov, pokiaľ takéto časti alebo deriváty nie sú špecificky vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, alebo z ustanovení týkajúcich sa prílohy, v ktorej je daný druh uvedený; pričom musí byť konkrétne takto označený v daných prílohách.

Exemplár sa bude považovať za exemplár druhu uvedeného v prílohe A až D, ak je živočíchom alebo rastlinou, alebo je ich časťou, alebo derivátom živočícha, alebo rastliny, u ktorých je najmenej jeden z „rodičov“ druhom uvedeným v týchto prílohách. V prípade, že „rodičia“ takéhoto živočícha alebo rastliny sú medzi druhmi uvedenými v rôznych prílohách, alebo druhmi, kde len jeden z nich je uvedený v prílohe, budú platiť ustanovenia prílohy, ktorá je prísnejšia. Avšak v prípade exemplárov hybridných rastlín, ak jeden z „rodičov“ je druhom uvedeným v prílohe A, ustanovenia prísnejšej prílohy budú platiť len vtedy, ak je tento druh konkrétne takto označený v danej prílohe;

u) „obchod“ znamená dovoz exemplárov, ktoré sú predmetom ustanovení tohto nariadenia do spoločenstva, vrátane introdukcie z mora a ich vývoz a opätovný vývoz zo spoločenstva, ako aj využitie, premiestnenie a prevod vlastníctva v rámci spoločenstva, ako aj v rámci členského štátu;

v) „tranzit“ znamená prepravu exempláru medzi dvoma bodmi mimo spoločenstva cez územie spoločenstva, ktoré sa zasielajú menovite uvedenému príjemcovi zásielky a počas ktorého akékoľvek prerušenie premiestnenia vyplýva len z organizácie nevyhnutnej pri takejto forme prepravy;

w) „spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi“ znamenajú, exempláre, ktorých pôvodný surový stav bol významne zmenený na účely výroby šperkov, ozdôb, umenia, užitého umenia alebo hudobných nástrojov viac ako 50 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktoré boli podľa presvedčenia výkonného orgánu daného členského štátu nadobudnuté za takýchto podmienok. Takéto exempláre sa budú považovať za spracované len vtedy, ak jasne spadajú do jednej z horeuvedených kategórií a nepotrebujú žiadne ďalšie úpravy, remeselné spracovanie alebo výrobu na takýto účel;

x) „kontroly v čase dovozu, vývozu, opätovného vývozu a tranzitu“ znamenajú dokumentárne kontroly potvrdení, povolení a oznámení, ktoré sú uvedené v tomto nariadení a — v prípadoch, ak to ustanovenia spoločenstva takto stanovujú alebo v iných prípadoch reprezentatívneho výberu vzoriek zo zásielky — kontrolu exemplárov, ak je to vhodné spojenú s náhodným výberom vzoriek s cieľom analýzy alebo podrobnejších kontrol.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Príloha A obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) akýkoľvek druh:

i) ktorý je alebo môže byť žiadaný na využitie v spoločenstve alebo pre medzinárodný obchod, a u ktorého hrozí vyhynutie alebo je taký vzácny, že akýkoľvek rozsah obchodu by ohrozil prežitie tohto druhu; alebo

ii) ktorý je druhom rodu, kde väčšina druhov, alebo je druhom, ktorého väčšina poddruhov je uvedených v prílohe A v súlade s kritériami v písm. a) alebo b) bode i) a ktorých uvedenie v tejto prílohe je kľúčové na účinnú ochranu týchto taxónov.

2.  Príloha B obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe II dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada;

c) akékoľvek iné druhy neuvedené v prílohe I a II dohovoru:

i) ktoré sú predmetom rozsiahleho medzinárodného obchodu, ktorý nemusí byť v súlade:

 s jeho prežitím alebo s prežitím populácie v určitých krajinách, alebo

 s udržaním celkovej populácie na úrovni, ktorá zodpovedá úlohe daného druhu v ekosystémoch, v ktorých sa vyskytuje;

alebo

ii) ktorých uvedenie v prílohe z dôvodu podobnosti vzhľadu s inými druhmi uvedenými v prílohe A alebo prílohe B je kľúčové na zabezpečenie účinnej kontroly obchodu s exemplármi daného druhu;

d) druhy, v súvislosti s ktorými sa stanovilo, že introdukcia živých exemplárov do prírodných stanovíšť v spoločenstve by znamenala ekologickú hrozbu pre voľne žijúce živočíchy a rastliny pôvodné pre spoločenstvo.

3.  príloha C obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe III dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A alebo prílohe B, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) druhy uvedené v prílohe II dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

4.  Príloha D obsahuje:

a) druhy neuvedené v prílohách A až C, ktoré sa dovážajú do spoločenstva v takých množstvách, že to vyžaduje ich monitorovanie;

b) druhy uvedené v prílohe III dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

5.  Tam, kde stav ochrany druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, je dôvodom na ich uvedenie do jednej z príloh dohovoru, členské štáty prispievajú k potrebným zmenám.

Článok 4

Dovoz do spoločenstva

1.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a len po splnení nasledovných podmienok:

a) príslušný vedecký orgán po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny uviedol, že dovoz do spoločenstva:

i) nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje;

ii) sa realizuje:

 na jeden z účelov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. e), f) a g), alebo

 na iné účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu;

b) 

i) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu, ktorou bude v prípade dovozu exemplárov druhu uvedeného v prílohách dohovoru z tretej krajiny povolenie na vývoz alebo potvrdenie na spätný vývoz, alebo ich kópia vydané v súlade s dohovorom príslušným orgánom krajiny vývozu alebo opätovného vývozu;

ii) vydávanie povolení na dovoz pre druhy uvedené v prílohe A v súlade s článkom 3 ods.1 písm. a) však nebude vyžadovať takúto dokumentáciu, ale originál akéhokoľvek takéhoto povolenia na dovoz sa žiadateľovi zadrží až do predloženia povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz;

c) príslušný vedecký orgán má uspokojivo doložené, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

d) výkonný orgán má uspokojivo doložené, že exemplár nebude použitý na primárne komerčné účely;

e) výkonný orgán je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhu, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na dovoz; a

f) v prípade introdukcie z mora má výkonný orgán uspokojivo doložené, že akýkoľvek živý exemplár sa pripraví a prepraví tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia. alebo krutého zaobchádzania.

2.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a len keď:

a) príslušný vedecký orgán po preskúmaní dostupných údajov a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny je toho názoru, že dovoz do spoločenstva nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje, so zreteľom na súčasný alebo predpokladaný rozsah obchodu. Toto stanovisko bude platné pre ďalšie následné dovozy, až kým sa horeuvedené aspekty podstatne nezmenia;

b) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

c) boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) i), e) a f).

3.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe C do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu, a:

a) v prípade vývozu z krajiny uvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C, žiadateľ predloží dokumentáciu prostredníctvom povolenia na vývoz vydaného v súlade s dohovorom orgánom danej krajiny príslušným na tento účel, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s národnými právnymi predpismi o ochrane daného druhu; alebo

b) v prípade vývozu z krajiny neuvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C alebo v prípade opätovného vývozu z akejkoľvek krajiny, žiadateľ predloží povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz alebo osvedčenie o pôvode vydané v súlade s dohovorom orgánom v krajine vývozu alebo opätovného vývozu, ktorý je príslušný na tento účel.

4.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe D do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

5.  Podmienky na vydanie povolenia na dovoz, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. a) a d) a v ods. 2 písm. a), b) a c) nebudú platiť pre exempláre, pre ktoré žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu:

a) o ich predchádzajúcom legálnom dovoze do spoločenstva alebo ich legálnom nadobudnutí v spoločenstve a že sa do spoločenstva opätovne dovážajú, či už v pôvodnom stave alebo modifikované; alebo

b) že ide o spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi.

▼M14

6.  Po porade s príslušnými krajinami pôvodu, v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny môže Komisia stanoviť všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu pre dovoz do Spoločenstva:

▼B

a) na základe podmienok uvedených v ods. 1 písm. a) bode i) alebo písm. e) exemplárov druhov uvedených v prílohe A;

b) na základe podmienok uvedených v ods.1 písm. e) alebo v ods. 2 písm. a) exemplárov druhov uvedených v prílohe B;

c) živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo pre ktoré bolo stanovené, že pravdepodobne neprežijú v zajatí väčšiu časť priemernej dĺžky svojho života; alebo

d) živých exemplárov druhov, pre ktoré bolo stanovené, že ich introdukcia do prírodného prostredia spoločenstva predstavuje ekologické ohrozenie pre voľne žijúce druhy živočíchov a rastlín, ktoré sú v Spoločenstve pôvodné.

Komisia bude štvrťročne zverejňovať zoznam takýchto prípadných obmedzení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

▼M14

7.  V osobitných prípadoch lodnej, leteckej alebo železničnej prepravy potom, ako sa exempláre dovezú do Spoločenstva, Komisia udelí výnimku z vykonania kontroly a predloženia dovozných dokladov na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 4, s cieľom umožniť, aby sa tieto kontroly a predloženie dokladov mohli uskutočniť na inom colnom úrade určenom v súlade s článkom 12 ods. 1.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

Článok 5

Vývoz alebo spätný vývoz zo spoločenstva

1.  Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A zo spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť na pohraničnom colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú.

2.  Vývozné povolenie pre exempláre druhov uvedených v prílohe A sa môže vydať len po splnení nasledovných podmienok:

a) príslušný vedecký orgán oznámil písomne, že odchyt alebo zber exemplárov z voľnej prírody alebo ich vývoz nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje;

b) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu; tam, kde sa žiadosť predkladá členskému štátu, ktorý nie je členským štátom pôvodu, takýto doklad sa bude predkladať prostredníctvom potvrdenia uvádzajúceho, že exemplár bol nadobudnutý z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území;

c) výkonný orgán je presvedčený, že:

i) každý živý exemplár bude pripravený a prepravovaný tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a

ii) 

 exempláre druhov uvedených v prílohe I dohovoru nebudú použité na primárne komerčné účely alebo

 v prípade vývozu exemplárov druhov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia do štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, bolo vydané povolenie na dovoz;

d) výkonný orgán členského štátu je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na vývoz.

3.  Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak boli splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. c) a d) a keď žiadateľ predložil písomnú dokumentáciu o tom, že:

a) dovoz exemplárov do spoločenstva bol v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

b) ak sa dovoz exemplárov zrealizoval do spoločenstva pred účinnosťou tohto nariadenia, uskutočnil sa v súlade s ustanoveniami nariadenia EHS č. 3626/82; alebo

c) ak sa dovoz exemplárov do spoločenstva zrealizoval pred rokom 1984, uskutočnil sa v rámci medzinárodného obchodu v súlade s ustanoveniami dohovoru; alebo

d) dovoz exemplárov na územie členského štátu bol legálny a skôr, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia nariadení uvedených v písmenách a) a b) alebo dohovoru, alebo než vstúpili do platnosti v tomto členskom štáte.

4.  Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách B a C zo spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť potrebné kontroly a predtým predložiť na colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, na území ktorého sa exempláre nachádzajú.

Vývozné povolenie sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. a), b), c) bod i) a d).

Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 písm. c) bode i) a písm. d) a v odseku 3 písm. a) až d).

▼M14

5.  Ak sa žiadosť o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz vzťahuje na exempláre, ktoré boli dovezené do Spoločenstva na základe povolenia na dovoz vydaného iným členským štátom, výkonný orgán sa musí najprv poradiť s tým výkonným orgánom, ktorý povolenie vydal. Konzultačný postup a prípady, v ktorých je konzultácia nutná, stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

6.  Podmienky na vydanie povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a) a c) bode ii), nebudú platiť pre:

i) spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

ii) neživé exempláre alebo ich časti a deriváty, pri ktorých žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu o tom, že boli legálne nadobudnuté predtým, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia alebo nariadenia EHS č. 3626/82, alebo dohovoru.

7.  

a) Príslušný vedecký orgán v každom členskom štáte bude monitorovať vydávanie povolení na vývoz týmto členským štátom pre exempláre druhov uvedených v prílohe B a skutočné vývozy týchto exemplárov. Ak tento vedecký orgán zistí, že vývoz exemplárov ktoréhokoľvek takéhoto druhu by mal byť obmedzený s cieľom zachovať tento druhu v celom jeho areáli a na úrovni, ktorá zodpovedá jeho úlohe v ekosystéme, v ktorom sa vyskytuje, a výrazne nad úrovňou, ktorá by vyžadovala zaradenie tohto druhu do prílohy A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) alebo b) bodom i), vedecký orgán písomne navrhne príslušnému výkonnému orgánu vhodné opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz pre exempláre daného druhu.

▼M14

b) Vždy, keď bude výkonný orgán oboznámený s opatreniami uvedenými v písmene a), bude informovať Komisiu a zašle jej pripomienky a Komisia, ak to bude vhodné, odporučí obmedzenie vývozu daného druhu v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

▼B

Článok 6

Zamietnutie žiadostí o povolenia a potvrdenia uvedené v článkoch 4, 5 a 10

1.  Keď členský štát zamietne žiadosť o povolenie alebo potvrdenie v prípade, ktorý je vzhľadom k cieľom tohto nariadenia významný, okamžite informuje Komisiu o zamietnutí a dôvodoch zamietnutia žiadosti.

2.  Komisia zašle informáciu obdržanú v súlade s odsekom 1 iným členským štátom s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

3.  Keď sa podá žiadosť o povolenie alebo potvrdenie pre exempláre, u ktorých bola takáto žiadosť už zamietnutá, žiadateľ musí informovať príslušný orgán, na ktorý žiadosť podáva, o predchádzajúcom zamietnutí.

4.  

a) Členské štáty uznajú zamietnutie žiadostí príslušnými orgánmi iných členských štátov tam, kde je takéto zamietnutie založené na ustanoveniach tohto nariadenia.

b) Toto však nemusí platiť, ak sa okolnosti podstatne zmenili, alebo tam, kde sú k dispozícii nové dôkazy na podporu žiadosti. V takýchto prípadoch, ak výkonný orgán vydá povolenie alebo potvrdenie, informuje o tom Komisiu, pričom uvedie dôvody na ich vydanie.

Článok 7

Výnimky

1.  Exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo rozmnožené

a) S výnimkou toho, kde platí článok 8, sa s exemplármi druhov uvedených v prílohe A, narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými, bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami platnými pre exempláre druhov uvedených v prílohe B.

b) V prípade umelo vypestovaných rastlín ustanovenia článkov 4 a 5 nemusia platiť za osobitných podmienok ustanovených Komisiou, ktoré sa budú týkať:

i) použitia rastlinnolekárskych osvedčení;

ii) obchodu realizovaného registrovanými komerčnými obchodníkmi a vedeckými inštitúciami uvedenými v ods. 4 tohto článku; a

iii) obchodu s hybridmi.

▼M14

c) Kritériá na určenie toho, či bol exemplár narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo rozmnožený a či tomu tak bolo na komerčné účely, ako aj osobitné podmienky uvedené v písmene b), stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

2.  Tranzit

a) článok 4 sa nebude uplatňovať v prípade, ak ide o tranzit exempláru cez spoločenstvo, pričom sa nebude vyžadovať kontrola a predloženie predpísaných povolení, potvrdení a oznámení na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

b) V prípade druhov uvedených v prílohách v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3 ods. 2 písm. a) a b) výnimka z článku uvedená v písm. a) bude platiť len vtedy, keď bol príslušným orgánom tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu vydaný platný doklad o vývoze alebo opätovnom vývoze podľa dohovoru týkajúci sa exemplárov, ktoré sprevádza a špecifikujúci miesto určenia exemplárov.

▼M14

c) Ak dokument uvedený v písmene b) nebol vydaný pred vývozom alebo opätovným vývozom, exemplár sa musí zaistiť a môže sa v prípade nutnosti aj zhabať, pokiaľ nebude dodatočne predložený doklad v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

3.  Exempláre osobného a rodinného charakteru

Odchylne od článkov 4 a 5 sa ich ustanovenia neuplatňujú na neživé exempláre, časti a deriváty druhov uvedených v prílohách A až D, ktoré majú osobný alebo rodinný charakter, ktoré boli dovezené do Spoločenstva alebo boli z neho vyvezené, alebo opätovne vyvezené v súlade s ustanoveniami, ktoré stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

4.  Vedecké inštitúcie

Dokumenty uvedené v článkoch 4, 5, 8 a 9 sa nevyžadujú v prípade nekomerčných výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami registrovanými výkonnými orgánmi štátov, v ktorých sa nachádzajú, herbárových exemplárov a iných konzervovaných, sušených alebo zaliatych múzejných exemplárov, alebo živého rastlinného materiálu označených štítkom, vzor ktorého bol určený v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2, alebo podobným štítkom vydaným alebo schváleným výkonným orgánom tretej krajiny.

▼B

Článok 8

Ustanovenia o kontrole komerčných činností

1.  Zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A.

2.  Členské štáty môžu zakázať držbu exemplárov, a to najmä živých živočíchov druhov uvedených v prílohe A.

3.  V súlade s požiadavkami iných právnych predpisov spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín možno udeliť výnimky zo zákazu uvedeného v ods. 1 vydaním potvrdenia výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, osobitne pre každý jednotlivý prípad, ak exempláre:

a) boli nadobudnuté v spoločenstve alebo ich dovoz sa uskutočnil predtým, než sa na dané exempláre začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených do prílohy I dohovoru alebo do prílohy C1 nariadenia EHS č. 3626/82 alebo do prílohy A alebo

b) sú spracovanými exemplármi, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

c) boli dovezené do spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a majú sa využiť na účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu; alebo

d) sú exemplármi živočíšneho druhu narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými exemplármi rastlinného druhu, alebo sú časťami, alebo derivátmi takýchto exemplárov; alebo

e) sa vyžadujú za výnimočných okolností pre pokrok vedy alebo pre základné biolekárske účely podľa smernice Rady č. 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany živočíchov používaných na experimentálne a iné vedecké účely ( 6 ), ak sa preukáže, že daný druh je jediným vhodným pre tieto účely a ak neexistujú žiadne exempláre druhu, ktoré sú narodené a odchované v zajatí; alebo

f) sú určené pre chov alebo pestovanie, s cieľom ochrany daného druhu; alebo

g) sú určené na výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie, alebo ochranu daného druhu; alebo

h) majú pôvod v členskom štáte a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými v danom členskom štáte.

▼M14

4.  Všeobecné výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1 na základe podmienok uvedených v odseku 3, ako aj všeobecné výnimky súvisiace s druhmi uvedenými v prílohe A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom ii) môže stanoviť Komisia. Všetky takéto výnimky musia byť v súlade s požiadavkami iných právnych predpisov Spoločenstva o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

5.  Zákazy uvedené v odseku 1 budú tiež platiť pre exempláre druhov uvedené v prílohe B s výnimkou toho, kde môže byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo spoločenstva, že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

6.  Príslušné orgány členských štátov budú mať právomoc predať akýkoľvek exemplár druhov uvedených v prílohe B až D zhabaný alebo prepadnutý podľa tohto nariadenia, za podmienky, že tento exemplár nebude vrátený priamo tej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol zhabaný alebo prepadnutý alebo ktorá bola účastníkom protiprávneho konania. Tieto exempláre sa môžu potom považovať za legálne nadobudnuté na všetky účely.

Článok 9

Premiestnenie živých exemplárov

1.  Akékoľvek premiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A v rámci spoločenstva z miesta uvedeného v povolení na dovoz alebo v potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas výkonného orgánu členského štátu, v ktorom sa exemplár nachádza. V iných prípadoch premiestnenia musí osoba zodpovedná za premiestnenie exempláru prípade potreby predložiť dôkaz o legálnom pôvode exempláru.

2.  Takýto súhlas bude:

a) udelený len vtedy, keď príslušný vedecký orgán daného členského štátu, alebo tam, kde ide o premiestnenie do druhého členského štátu, príslušný vedecký orgán tohto druhého štátu bude presvedčený, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

b) potvrdený vydaním potvrdenia a

c) tam, kde je to potrebné sa okamžite oznámi výkonnému orgánu členského štátu, kde sa má exemplár umiestniť.

3.  Žiadny takýto súhlas sa však nebude vyžadovať, ak sa živý živočích musí premiestniť na účely naliehavého veterinárneho ošetrenia a vráti sa priamo do svojho povoleného chovného zariadenia.

4.  Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B premiestňuje v rámci spoločenstva, držiteľ exemplára ho môže opustiť až potom, keď zabezpečí, aby bol predpokladaný príjemca primerane informovaný o chovnom zariadení, vybavení a skúsenostiach potrebných na zabezpečenie toho, že o exemplár bude riadne postarané.

5.  Keď sa akékoľvek živé exempláre premiestňujú do spoločenstva, z neho alebo v rámci neho, alebo sú v držbe počas akéhokoľvek obdobia tranzitu, alebo tranzitnej prepravy, budú pripravené, budú sa premiestňovať a bude o ne postarané takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a v prípade živočíchov aj v súlade s právnymi predpismi spoločenstva o ochrane živočíchov počas prepravy.

▼M14

6.  Komisia môže stanoviť obmedzenia na držbu alebo premiestnenie živých exemplárov tých druhov, v súvislosti s ktorými boli v súlade s článkom 4 ods. 6 stanovené obmedzenia na ich dovoz do Spoločenstva. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

Článok 10

Vydávanie potvrdení

Po obdržaní žiadosti spolu so všetkými príslušnými požadovanými dokladmi od príslušnej osoby a za predpokladu, že všetky podmienky platné pre vydávanie potvrdení boli splnené, výkonný orgán členského štátu môže vydať potvrdenie na účely uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3 a 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b).

Článok 11

Platnosť a osobitné podmienky pre povolenia a potvrdenia

1.  Bez ohľadu na prísnejšie opatrenia, ktoré môže členský štát prijať alebo zachovať v platnosti, povolenia a potvrdenia vydávané príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením budú platné na celom území spoločenstva.

2.  

a) Každé takéto povolenie alebo potvrdenie ako aj akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané na ich základe sa však bude považovať za neplatné, ak príslušný orgán alebo Komisia po porade s príslušným orgánom, ktorý vydal povolenie alebo potvrdenie, stanoví, že toto bolo vydané za základe nesprávneho predpokladu o splnení podmienok na jeho vydanie.

b) Exempláre umiestnené na území členského štátu, ktoré sú predmetom týchto dokladov, budú zaistené príslušnými orgánmi daného členského štátu a môžu byt zhabané alebo prepadnuté.

3.  Akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané v súlade s týmto nariadením môže obsahovať podmienky a požiadavky vydávajúceho orgánu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie jeho ustanovení. Ak je potrebné, aby takéto podmienky alebo požiadavky boli súčasťou vzoru povolení alebo potvrdení, členské štáty budú o tom informovať Komisiu.

4.  Akékoľvek povolenie na dovoz vydané na základe kópie príslušného povolenia na vývoz alebo potvrdenia o opätovnom vývoze bude platiť na dovoz do spoločenstva len vtedy, ak k nemu bude pripojený originál platného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

▼M14

5.  Komisia stanoví lehoty na vydanie povolení a potvrdení. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

Článok 12

Miesta dovozu a vývozu

1.  Členské štáty určia colné úrady na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze do a vývoze zo spoločenstva, aby exemplárom druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v zmysle nariadenia EHS č. 2913/92 a uvedú, ktoré úrady sú konkrétne stanovené na to, aby sa zaoberali živými exemplármi.

2.  Všetky úrady ustanovené v súlade s odsekom 1 budú vybavené dostatočným a adekvátne vyškoleným personálom. Členské štáty zabezpečia, aby bolo poskytnuté zariadenie pre umiestnenie živých živočíchov v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva vzťahujúcimi sa na ich prepravu a umiestnenie a aby, ak je to potrebné, uskutočnili aj primerané kroky v prípade živých rastlín.

3.  Všetky úrady určené v súlade s odsekom 1 budú oznámené Komisii, ktorá uverejní ich zoznam v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

▼M14

4.  Vo výnimočných prípadoch a v súlade s kritériami stanovenými Komisiou môže výkonný orgán povoliť dovoz do Spoločenstva alebo vývoz alebo opätovný vývoz z neho cez iný colný úrad, než je colný úrad určený v súlade s odsekom 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

5.  Členské štáty zabezpečia, že na hraničných priechodoch bude verejnosť informovaná o ustanoveniach tohto nariadenia.

Článok 13

Výkonné a vedecké orgány a iné príslušné orgány

1.  

a) Každý členský štát ustanoví výkonný orgán, ktorý bude primárne zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia a komunikáciu s Komisiou.

b) Každý členský štát môže tiež ustanoviť ďalšie výkonné orgány a iné príslušné orgány, ktoré budú napomáhať pri vykonávaní, pričom v tomto prípade bude primárny výkonný orgán zodpovedať za poskytovanie všetkých informácií týmto ďalším orgánom, ktoré budú potrebné pre správnu aplikáciu tohto nariadenia.

2.  Každý členský štát ustanoví jeden alebo viacero vedeckých orgánov s príslušnou kvalifikáciou, ktorých povinnosti budú odlišné od povinností ustanoveného výkonného orgánu.

3.  

a) Najneskôr tri mesiace pred dňom platnosti tohto nariadenia členské štáty oznámia mená a adresy ustanovených výkonných orgánov, iných orgánov oprávnených vydávať povolenia alebo potvrdenia a vedeckých orgánov Komisii, ktorá uverejní do 1 mesiaca tieto údaje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

b) Každý výkonný orgán uvedený v ods. 1 písm. a) musí, ak o to Komisia požiada, zaslať Komisii v lehote do dvoch mesiacov mená a podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať povolenia alebo potvrdenia a odtlačky pečiatok, pečatí alebo iných predmetov používaných na overenie povolení alebo potvrdení.

c) Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v poskytnutých údajoch najneskôr dva mesiace po takejto zmene.

Článok 14

Monitorovanie dodržiavania a šetrenie porušení

1.  

a) Príslušné orgány členských štátov budú monitorovať dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia.

b) Ak budú mať kedykoľvek príslušné orgány dôvod predpokladať, že tieto ustanovenia sa porušujú, podniknú potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania a začatie právneho konania.

c) Členské štáty budú informovať Komisiu, a v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o všetkých krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami tohto nariadenia vrátane zaistení, zhabaní a prepadnutí.

2.  Komisia upozorní príslušné orgány členských štátov na záležitosti, ktorých šetrenie bude považovať za potrebné podľa tohto nariadenia. Členské štáty budú informovať Komisiu a, v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o výsledkoch každého šetrenia.

3.  

a) Bude zriadená skupina pre vynútiteľnosť pozostávajúca zo zástupcov orgánu každého členského štátu, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie vykonávania ustanovení tohto nariadenia. Skupine bude predsedať zástupca Komisie.

b) Skupina pre vynútiteľnosť preskúma akúkoľvek technickú otázku týkajúcu sa vynútiteľnosti tohto nariadenia, ktorú vznesie predseda zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo výboru.

c) Komisia oznámi výboru stanoviská vyjadrené v skupine pre vynútiteľnosť.

Článok 15

Sprostredkovanie informácií

1.  Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa prijmú potrebné kroky na oboznámenie verejnosti a jej informovanie o ustanoveniach týkajúcich sa vykonávania dohovoru a tohto nariadenia a o opatreniach na jeho vykonávanie.

2.  Komisia bude komunikovať so sekretariátom dohovoru, aby sa zabezpečilo, že dohovor sa efektívne uplatňuje na celom území, kde platí toto nariadenie.

3.  Komisia okamžite oznámi akékoľvek stanovisko Vedeckej preskúmavacej skupiny výkonným orgánom dotknutých členských štátov.

4.  

a) Výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii každý rok do 15. júna všetky informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka, požadované na vyhotovenie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. a) dohovoru a príslušné informácie o medzinárodnom obchode so všetkými exemplármi druhov uvedených v prílohe A, B a C a o dovoze do spoločenstva exemplárov druhov uvedených v prílohe D. ►M14  Informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich predkladania stanoví Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. ◄

b) Na základe údajov uvedených v písmene a), Komisia uverejní do 31. októbra každého roku štatistickú správu o dovoze do spoločenstva a vývoze a opätovnom vývoze zo spoločenstva exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a oznámi Sekretariátu dohovoru údaje o druhoch, pre ktoré platí dohovor.

c) Bez ohľadu na článok 20, výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii do 15. júna každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 všetky informácie týkajúce sa predchádzajúcich dvoch rokov potrebné na vypracovanie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a príslušné informácie vzťahujúce sa k ustanoveniam tohto nariadenia, ktoré sú mimo rámca dohovoru. ►M14  Informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich predkladania stanoví Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. ◄

d) Na základe údajov uvedených v písm. c) Komisia do 31. októbra každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 vypracuje správu o zavedení a plnení tohto nariadenia.

▼M14

5.  Na účel prípravy zmien a doplnení príloh zašlú príslušné orgány členských štátov Komisii všetky potrebné informácie. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 spresní, o aké požadované informácie ide.

▼B

6.  V súlade so smernicou Rady č. 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí ( 7 ) Komisia prijme primerané opatrenia na ochranu dôvernosti údajov získaných pri vykonávaní tohto nariadenia.

Článok 16

Sankcie

1.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia na to, aby zaručili uloženie sankcií minimálne za nasledovné porušenia tohto nariadenia:

a) dovoz do spoločenstva alebo vývoz a opätovný vývoz exemplárov zo spoločenstva bez príslušného povolenia, či potvrdenia alebo s falošným, falzifikovaným alebo neplatným povolením či potvrdením, alebo povolením či potvrdením, ktoré bolo zmenené bez povolenia vydávajúceho orgánu;

b) nedodržanie požiadaviek uvedených na povolení alebo potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením;

c) vydanie nepravdivého prehlásenia alebo úmyselné uvedenie nepravdivých údajov s cieľom obdržať povolenie alebo potvrdenie;

d) použitie falošného, falzifikovaného alebo neplatného povolenia alebo potvrdenia, alebo povolenia či potvrdenia, ktoré bolo zmenené bez overenia ako základ pre obdržanie povolenia alebo potvrdenia spoločenstva, alebo na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto nariadením;

e) nepredloženie oznámenia o dovoze alebo falošné oznámenie o dovoze;

f) zásielky živých exemplárov, ktoré nie sú pripravené spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania;

g) použitie exemplárov druhov uvedených v prílohe A inak než v súlade s oprávnením vydaným v čase vydania povolenia na dovoz alebo následne potom;

h) obchodovanie s exemplármi umelo rozmnožených rastlín v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. b);

i) preprava exemplárov do spoločenstva, zo spoločenstva alebo pri tranzite cez spoločenstvo bez príslušného povolenia alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením a v prípade vývozu alebo opätovného vývozu z tretej krajiny — zmluvnej strany dohovoru, v súlade s nimi alebo bez presvedčivého dôkazu o existencii takéhoto povolenia alebo potvrdenia;

j) kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, využitie na komerčný zisk, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov v rozpore s článkom 8;

k) využitie povolenia alebo potvrdenia pre iný exemplár než je ten, pre ktorý bol vydaný;

l) falšovanie alebo zmena povolenia, alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením;

m) neoznámenie zamietnutia žiadosti zo strany spoločenstva o vydanie povolenia alebo potvrdenia na dovoz, vývoz, alebo opätovný vývoz v súlade s článkom 6 ods. 3

2.  Opatrenia uvedené v ods. 1 budú zodpovedať charakteru a závažnosti porušenia a budú zahŕňať ustanovenia týkajúce sa zaistenia, prípadne zhabania alebo prepadnutia exemplárov.

3.  V prípade, ak je exemplár zhabaný alebo prepadnutý, bude zverený príslušnému orgánu členského štátu, kde bol zhabaný alebo prepadnutý, ktorý:

a) po porade s vedeckým orgánom daného členského štátu umiestni alebo inak naloží s exemplárom podľa podmienok, ktoré bude považovať za vhodné a zodpovedajúce účelom a ustanoveniam dohovoru a tohto nariadenia a

b) v prípade vstupu živých exemplárov do spoločenstva, môže po porade so štátom vývozu vrátiť exemplár do tohto štátu, na náklady osoby, ktorá sa porušenia dopustila.

4.  Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B alebo C dopraví do miesta vstupu do spoločenstva bez príslušného platného povolenia alebo potvrdenia, tento exemplár bude zaistený a môže byť zhabaný alebo prepadnutý, alebo ak príjemca zásielky odmietne prijať exemplár, potom príslušné orgány členského štátu zodpovedné za miesto vstupu môžu, ak to bude vhodné odmietnuť prijatie zásielky a žiadať prepravcu, aby vrátil exemplár na miesto odkiaľ bol odoslaný.

Článok 17

Vedecká preskúmavacia skupina

1.  Zriaďuje sa Vedecká preskúmavacia skupina, ktorá bude pozostávať zo zástupcov vedeckého orgánu alebo orgánov každého členského štátu a ktorej bude predsedať zástupca Komisie.

2.  

a) Vedecká preskúmavacia skupina bude skúmať akúkoľvek vedeckú otázku týkajúcu sa vykonávania tohto nariadenia — najmä týkajúcu sa článku 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 6 — prednesenú predsedom z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo výboru.

b) Komisia zašle výboru stanoviská Vedeckej preskúmavacej skupiny.

▼M9

Článok 18

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 8 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace. Pokiaľ ide o úlohy výboru, uvedené v bodoch 1 a 2 článku 19, ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa predloženia (navrhovaných opatrení) Rade Rada nekonala, navrhované opatrenia schvaľuje Komisia.

▼M14

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼M14

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú jeden mesiac, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

▼M14

Článok 19

1.  V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 prijme Komisia opatrenia uvedené v článku 4 ods. 6, článku 5 ods. 7 písm. b), článku 7 ods. 4, článku 15 ods. 4 písm. a) a c), článku 15 ods. 5 a článku 21 ods. 3.

Komisia určí vzor dokladov uvedených v článkoch 4 a 5, článku 7 ods. 4 a článku 10 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.  Komisia prijme opatrenia uvedené v článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1 písm. c), článku 7 ods. 2 písm. c), článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 4. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

3.  Komisia ustanoví jednotné podmienky a kritériá pre:

a) vydávanie, platnosť a používanie dokladov uvedených v článkoch 4 a 5, článku 7 ods. 4 a článku 10;

b) používanie rastlinolekárskych osvedčení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) bode i);

c) stanovenie postupov v prípade potreby na označovanie exemplárov s cieľom uľahčiť identifikáciu a zabezpečiť plnenie ustanovení.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

4.  Komisia prijme v prípade potreby ďalšie opatrenia na vykonávanie uznesení konferencie zmluvných strán dohovoru, rozhodnutí alebo odporúčaní Stáleho výboru dohovoru a odporúčaní Sekretariátu dohovoru. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

5.  Komisia zmení a doplní prílohy A až D s výnimkou zmien a doplnení prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí konferencie zmluvných strán dohovoru. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 4.

▼B

Článok 20

Záverečné ustanovenia

Každý členský štát oznámi Komisii a Sekretariátu dohovoru ustanovenia, ktoré prijme osobitne na vykonávanie tohto nariadenia, ako aj všetky použité právne nástroje a opatrenia prijaté na jeho vykonávanie a vynútiteľnosť.

Komisia sprostredkuje tieto informácie ďalším členským štátom.

Článok 21

1.  Zrušuje sa týmto nariadenie EHS č. 3626/82.

2.  Až do prijatia opatrení uvedených v bode 1. a 2. článku 19 môžu členské štáty používať alebo ďalej uplatňovať opatrenia prijaté v súlade s nariadením EHS č. 3626/82 a nariadením Komisie EHS č. 3418/83 z 28. novembra 1983, ktoré stanovujú jednotné vydávanie a používanie dokladov potrebných na vykonávanie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín ( 9 ) v spoločenstve.

▼M14

3.  Dva mesiace predtým, ako sa vykoná toto nariadenie, Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 a po porade s Vedeckou preskúmavacou skupinou:

▼B

a) musí preveriť, že neexistuje žiaden oprávnený dôvod na obmedzenie dovozu druhov uvedených v prílohe C1 nariadenia EHS č. 3626/82 do spoločenstva, ktoré nie sú uvedené v prílohe A tohto nariadenia;

b) prijme nariadenie, ktoré bude meniť a dopĺňať prílohu D tak, aby predstavovala reprezentatívny zoznam druhov spĺňajúcich kritériá stanovené v článku 3 ods. 4 písm. a).

Článok 22

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júna 1997.

Články 12, 13, 14 ods. 3, 16, 17, 18, 19 a 21 ods. 3 sa budú uplatňovať odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M19
PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

a) menom druhu, alebo

b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.

2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ( 10 ) alebo smernice Rady 92/43/EHS ( 11 ).

5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:

a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;

b) „var(s).“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a

c) „fa.“ sa používa na označenie formy.

6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín.

11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a

d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

#2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a) semien a peľu a

b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov Beccariophoenix madagascariensisNeodypsis decaryi vyvezené z Madagaskaru;

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;

e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia podrodov OpuntiaSelenicereus (Cactaceae) a

f) hotových výrobkov z Euphorbia antisyphilitica, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.

#8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu Hoodia spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.

#10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.

#11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.

#12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.

#13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.

#14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

a) semien a peľu;

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) plodov;

d) listov;

e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a

f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.

15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.

16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.

17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky. 

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Bežné pomenovanie

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

 
 
 

cicavce

ARTIODACTYLA

 
 
 

párnokopytníky

Antilocapridae

 
 
 

vidlorohovité

 

Antilocapra americana (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)

 
 

vidloroh prériový

Bovidae

 
 
 

turovité

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

antilopa adax

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

paovca hrivnatá

 
 
 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pakistan)

antilopa indická

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

bizón lesný

 

Bos gaurus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos frontalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 
 

gaur

 

Bos mutus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos grunniens, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 
 

jak

 

Bos sauveli (I)

 
 

kuprej

 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

antilopa nilgau

 
 
 

Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bubalus bubalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

byvol vodný

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

anoa nížinný

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

byvol tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

anoa horský

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin dlhosrstý

 

Capra falconeri (I)

 
 

koza skrutkorohá

 
 
 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)

koza bezoárová

 
 
 

Capra sibirica (III Pakistan)

kozorožec sibírsky

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

serov černastý

 

Capricornis rubidus (I)

 
 

serov červený

 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

goral sumatriansky

 

Capricornis thar (I)

 
 

serov himalájsky

 
 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookova

 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka čiernochrbtá

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

chocholatka Jentinkova

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyho

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žltochrbtá

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka pásavá

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

byvolec bieloritný

 
 
 

Gazella bennettii (III Pakistan)

gazela činkara

 

Gazella cuvieri (I)

 
 

gazela atlaská

 
 
 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 
 

gazela piesočná

 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

antilopa vrania angolská

 
 

Kobus leche (II)

 

vodárka lečve

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

goral hnedý

 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

goral amurský

 

Naemorhedus goral (I)

 
 

goral sivý

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 

goral sečuánsky

 

Nanger dama (I)

 
 

gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 
 

oryx šabľorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

oryx arabský

 
 

Ovis ammon (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

ovca argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

ovca argali tibetská

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

ovca argali turkménska

 
 

Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

ovca hruborohá

 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

muflón cyperský

 
 

Ovis vignei (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

ovca urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 
 

ovca urial ladacká

 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

antilopa čiru

 
 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 
 
 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

kamzík abruzský

 
 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 
 

Saiga tatarica (II)

 

sajga stepná

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa štvorrohá

Camelidae

 
 
 

ťavovité

 
 

Lama guanicoe (II)

 

lama huanako

 

Vicugna vicugna (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)

Vicugna vicugna (II) (Len populácie Argentíny (1) [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie (2) [celá populácia]; Čile (3) [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru (4) [celá populácia] a Peru (5) [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

 

lama vikuňa

Cervidae

 
 
 

jeleňovité

 

Axis calamianensis (I)

 
 

axis kalamiánsky

 

Axis kuhlii (I)

 
 

axis baveánsky

 
 
 

Axis porcinus [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]

jeleň kančí

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

jeleň kančí indočínsky

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

jeleník močiarny

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jeleň lesný stredoázijský

 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jeleň lesný berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

jeleň lesný hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

daniel mezopotámsky

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

rod huemul

 
 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

jeleník červený stredoamerický

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

mundžak čierny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

mundžak veľký

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jeleník bielochvostý guatemalský

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

jeleník pampový

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severný

 

Pudu puda (I)

 
 

pudu južný

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

jeleň barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 
 

jeleň thamin

Hippopotamidae

 
 
 

hrochovité

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík pralesný

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 
 
 

kabarovité

 

Moschus spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

Moschus spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)

 

rod kabar

Suidae

 
 
 

diviakovité

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

babirusa východná

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

babirusa bolabatu

 

Babyrousa celebensis (I)

 
 

babirusa celebská

 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

babirusa togeánska

 

Sus salvanius (I)

 
 

diviak trpasličí

Tayassuidae

 
 
 

pekariovité

 
 

Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií Pecari tajacu v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

rod pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

pekari Wagnerov

CARNIVORA

 
 
 

šelmy

Ailuridae

 
 
 

pandovité

 

Ailurus fulgens (I)

 
 

panda červená

Canidae

 
 
 

psovité

 
 
 

Canis aureus (III India)

šakal zlatý

 

Canis lupus (I/II)

(Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

 

vlk dravý

 

Canis simensis

 
 

vlk etiópsky

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

mungo krabožravý

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

vlk hrivnatý

 
 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

líška horská

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

líška Darwinova

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

líška pampová

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

líška Azarova

 

Speothos venaticus (I)

 
 

pes pralesný

 
 
 

Vulpes bengalensis (III India)

líška bengálska

 
 

Vulpes cana (II)

 

líška kráľovská

 
 

Vulpes zerda (II)

 

líška fenek

Eupleridae

 
 
 

falanukovité

 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 
 

Eupleres goudotii (II)

 

falanuk štíhly

 
 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka malgašská

Felidae

 
 
 

mačkovité

 
 

Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)

 

mačkovité

 

Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)

 
 

gepard

 

Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

mačka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 
 

mačka čiernonohá

 

Felis silvestris (II)

 
 

mačka lesná

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

mačka maloškvrnitá

 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

mačka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 

oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 
 

mačka dlhochvostá

 

Lynx lynx (II)

 
 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 
 

rys španielsky

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 

leopard obláčikový

 

Panthera leo persica (I)

 
 

lev ázijský

 

Panthera onca (I)

 
 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 
 

leopard škvrnitý

 

Panthera tigris (I)

 
 

tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 

mačka mramorovaná

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

mačka bengálska

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

mačka iriomotská

 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

mačka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

mačka červenoškvrnitá

 

Puma concolor coryi (I)

 
 

puma floridská

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

puma kostarická

 

Puma concolor couguar (I)

 
 

puma východoamerická

 

Puma yagouaroundi (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

mačka jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 
 

leopard snežný

Herpestidae

 
 
 

mungovité

 
 
 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

mungo indický

 
 
 

Herpestes fuscus (III India)

mungo hnedý

 
 
 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mungo Geoffroyov

 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mungo zlatoškvrnný

 
 
 

Herpestes smithii (III India)

mungo Smithov

 
 
 

Herpestes urva (III India)

mungo krabožravý

 
 
 

Herpestes vitticollis (III India)

mungo pásavokrký

Hyaenidae

 
 
 

hyenovité

 
 
 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

hyena pásavá

 
 
 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka cibetkovitá

Mephitidae

 
 
 

skunkorodé

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk patagónsky

Mustelidae

 
 
 

lasicovité

Lutrinae

 
 
 

vydrorodé

 
 

Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

vydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

vydra konžská

 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

vydra morská južná

 

Lontra felina (I)

 
 

vydra pobrežná

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

vydra dlhochvostá

 

Lontra provocax (I)

 
 

vydra južná

 

Lutra lutra (I)

 
 

vydra riečna

 

Lutra nippon (I)

 
 

vydra japonská

 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

vydra obrovská

Mustelinae

 
 
 

lasicorodé

 
 
 

Eira barbara (III Honduras)

tajra sivohlavá

 
 
 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon veľký

 
 
 

Martes flavigula (III India)

kuna charza

 
 
 

Martes foina intermedia (III India)

poddruh kuny skalnej

 
 
 

Martes gwatkinsii (III India)

kuna nilgirská

 
 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

mediar svetlochrbtý

 

Mustela nigripes (I)

 
 

tchor čiernonohý

Odobenidae

 
 
 

mrožovité

 
 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

mrož ľadový

Otariidae

 
 
 

uškatcovité

 
 

Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod uškatec

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 

uškatec čilský

 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

uškatec guadelupský

Phocidae

 
 
 

tuleňovité

 
 

Mirounga leonina (II)

 

tuleň sloní

 

Monachus spp. (I)

 
 

rod tuleň

Procyonidae

 
 
 

medvedíkovité

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhly

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret stredoamerický

 
 
 

Nasua narica (III Honduras)

nosáľ bieloústy

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguaj)

nosáľ bieloústy juhobrazílsky

 
 
 

Potos flavus (III Honduras)

medvedík kynkažu

Ursidae

 
 
 

medveďovité

 
 

Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

medveďovité

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

panda veľká

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

medveď malajský

 

Melursus ursinus (I)

 
 

medveď pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

medveď okuliarnatý

 

Ursus arctos (I/II)

(V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v príllohe II)

 
 

medveď hnedý

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

medveď himalájsky

Viverridae

 
 
 

cibetkovité

 
 
 

Arctictis binturong (III India)

binturong

 
 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

cibetka vydrovitá

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 

cibetka Derbyho

 
 
 

Paguma larvata (III India)

musang škraboškový

 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musang malajský

 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III India)

musang tmavý

 
 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pásavý

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 

linsang škvrnitý

 
 
 

Viverra civettina (III India)

cibetka malabarská

 
 
 

Viverra zibetha (III India)

cibetka veľká

 
 
 

Viverricula indica (III India)

cibetka malá

CETACEA

 
 
 

veľrybotvaré cicavce

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

veľrybotvaré cicavce

CHIROPTERA

 
 
 

netopiere

Phyllostomidae

 
 
 

listonosovité

 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)

listonos čiarkovaný

Pteropodidae

 
 
 

kaloňovité

 
 

Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kalone rodu Acerodon

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

kaloň hrivnatý

 
 

Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Pteropus brunneus.)

 

kalone rodu Pteropus

 

Pteropus insularis (I)

 
 

kaloň truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 
 

kaloň okinawský

 

Pteropus mariannus (I)

 
 

kaloň mariánsky

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

kaloň ponpejský

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 

kaloň mikronézsky

 

Pteropus pilosus (I)

 
 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 

kaloň rodriguezský

 

Pteropus samoensis (I)

 
 

kaloň samoanský

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 
 

kaloň ualanský

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 
 

kaloň yapský

CINGULATA

 
 
 
 

Dasypodidae

 
 
 

pásavcovité

 
 
 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásavec holochvostý

 
 
 

Cabassous tatouay (III Uruguaj)

pásavec tatoa

 
 

Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

pásavec bolívijský

 

Priodontes maximus (I)

 
 

pásavec obrovský

DASYUROMORPHIA

 
 
 
 

Dasyuridae

 
 
 

kunovcovité

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

vakomyš dlhochvostá

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

vakomyš piesočná

DIPROTODONTIA

 
 
 
 

Macropodidae

 
 
 

kengurovité

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

stromokengura sivá

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

stromokengura medveďovitá

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

valabia dlhochvostá

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

valabia pásavá

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 

valabia uzdičková

Phalangeridae

 
 
 

kuskusovité

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus Flanneryho

 
 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus južný

 
 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus sivý

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus admirálsky

 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus škvrnitý

 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánsky

Potoroidae

 
 
 

potkanokengurovité

 

Bettongia spp. (I)

 
 

rod potkanokengura

Vombatidae

 
 
 

vombatovité

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

vombat severný

LAGOMORPHA

 
 
 

dvojitozubce

Leporidae

 
 
 

zajacovité

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

králik štetinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

králik lávový

MONOTREMATA

 
 
 

kloakovce

Tachyglossidae

 
 
 

ježurovité

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

rod ježura

PERAMELEMORPHIA

 
 
 
 

Peramelidae

 
 
 

bandikutovité

 

Perameles bougainville (I)

 
 

bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

bandikut králikovitý

PERISSODACTYLA

 
 
 

nepárnokopytníky

Equidae

 
 
 

koňovité

 

Equus africanus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Equus asinus, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 
 

somár africký

 

Equus grevyi (I)

 
 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur sú uvedené v prílohe I)

 
 

somár ázijský

 

Equus kiang (II)

 
 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 
 

kôň Przewalského

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra horská Hartmanovej

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

zebra horská kapská

Rhinocerotidae

 
 
 

nosorožcovité

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)

 
 

nosorožcovité

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

nosorožec tuponosý južný

Tapiridae

 
 
 

tapírovité

 

Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)

 
 

tapírovité

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír juhoamerický

PHOLIDOTA

 
 
 

šupinavce

Manidae

 
 
 

šupinavcovité

 
 

Manis spp. (II)

(Pre exempláre druhov Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanicaManis pentadactyla odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

rod šupinavec

PILOSA

 
 
 
 

Bradypodidae

 
 
 

leňochovité

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 
 
 
 

Bradypus variegatus (II)

 

leňoch hnedokrký

Megalonychidae

 
 
 

leňochovité

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

leňoch Hoffmanov

Myrmecophagidae

 
 
 

mravčiarovité

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravčiar trojprstý

 
 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravčiar mexický

PRIMATES

 
 
 

primáty

 
 

PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

primáty

Atelidae

 
 
 

malpovité

 

Alouatta coibensis (I)

 
 

vrešťan koibský

 

Alouatta palliata (I)

 
 

vrešťan pláštikový

 

Alouatta pigra (I)

 
 

vrešťan guatemalský

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

pavučiak čiernoruký tmavočelý

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

pavučiak čiernoruký panamský

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

pavučiak muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

muriki severný

 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

pavučiak žltochvostý

Cebidae

 
 
 

malpovité

 

Callimico goeldii (I)

 
 

kalimiko skákavý

 

Callithrix aurita (I)

 
 

kosmáč čierny

 

Callithrix flaviceps (I)

 
 

kosmáč žltohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 
 

rod levík

 

Saguinus bicolor (I)

 
 

tamarín dvojfarebný

 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

tamarín červenokrký

 

Saguinus leucopus (I)

 
 

tamarín bielonohý

 

Saguinus martinsi (I)

 
 

tamarín Martinsov

 

Saguinus oedipus (I)

 
 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 
 

saimiri červenochrbtý

Cercopithecidae

 
 
 

mačiakovité

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 
 

mačiak diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 
 

mačiak Rolowayov

 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

mačiak gabonský

 

Colobus satanas (II)

 
 

gueréza čierna

 

Macaca silenus (I)

 
 

makak vanderu

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

mandril čiernotváry (dril)

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

mandril pestrotváry

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

kahau nosatý

 

Piliocolobus foai (II)

 
 

gueréza stredoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

gueréza iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 
 

gueréza Preussova

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

gueréza kenská

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

gueréza ugandská

 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 
 

hulman mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

rod langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

rod langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 

hulman kašmírsky

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

hulman malabarský

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

hulman posvätný

 

Semnopithecus hector (I)

 
 

hulman kumaonský

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

hulman čiernonohý

 

Semnopithecus priam (I)

 
 

hulman južný

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

hulman nepálsky

 

Simias concolor (I)

 
 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

hulman čiernobiely

 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

hulman uzdičkový

 

Trachypithecus geei (I)

 
 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

hulman hatinský

 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 
 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

hulman chocholatý

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

hulman bielohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

hulman Shortridgov

Cheirogaleidae

 
 
 

makiovité

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

makiovité

Daubentoniidae

 
 
 

ksukolovité

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

ksukol chvostnatý

Hominidae

 
 
 

ľudoopovité

 

Gorilla beringei (I)

 
 

gorila východná

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

gorila

 

Pan spp. (I)

 
 

rod šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 
 

orangutan sumatriansky

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

orangutan

Hylobatidae

 
 
 

gibonovité

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

gibonovité

Indriidae

 
 
 

indriovité

 

Indriidae spp. (I)

 
 

indriovité

Lemuridae

 
 
 

lemurovité

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

lemurovité

Lepilemuridae

 
 
 

pralemurovité

 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

pralemurovité

Lorisidae

 
 
 

lorisovité

 

Nycticebus spp. (I)

 
 

rod útloň

Pitheciidae

 
 
 
 
 

Cacajao spp. (I)

 
 

rod uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

titi

 

Callicebus melanochir (II)

 
 

titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

titi

 

Callicebus personatus (II)

 
 

titi čiernohlavý

 

Chiropotes albinasus (I)

 
 

saki bielonosý

Tarsiidae

 
 
 

okáľovité

 

Tarsius spp. (II)

 
 

rod okáľ

PROBOSCIDEA

 
 
 

chobotnáče

Elephantidae

 
 
 

slonovité

 

Elephas maximus (I)

 
 

slon ázijský

 

Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)

Loxodonta africana (II)

(Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (7); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

 

slon africký

RODENTIA

 
 
 

hlodavce

Chinchillidae

 
 
 

činčilovité

 

Chinchilla spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)

 
 

rod činčila

Cuniculidae

 
 
 

pakovité

 
 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 
 
 

agutiovité

 
 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti škvrnitý

Erethizontidae

 
 
 

urzonovité

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguaj)

kuandu paraguajský

Hystricidae

 
 
 

dikobrazovité

 

Hystrix cristata

 
 

dikobraz hrebenatý

Muridae

 
 
 

myšovité

 

Leporillus conditor (I)

 
 

potkan dlhouchý

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

myš vlnatá

 

Xeromys myoides (I)

 
 

myš vodná

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

potkan hrubochvostý

Sciuridae

 
 
 

vevericovité

 
 

Callosciurus erythraeus (Len živé exempláre)

 

veverica červenkavá

 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

svišť mexický

 
 
 

Marmota caudata (III India)

svišť dlhochvostý

 
 
 

Marmota himalayana (III India)

svišť himalájsky

 
 

Ratufa spp. (II)

 

rod ratufa

 
 

Sciurus carolinensis (Len živé exempláre)

 

veverica sivá

 
 
 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverica Deppeho

 
 

Sciurus niger (Len živé exempláre)

 

veverica líščia

SCANDENTIA

 
 
 

tany

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 
 
 

sirény

Dugongidae

 
 
 

dugongovité

 

Dugong dugon (I)

 
 

dugong

Trichechidae

 
 
 

lamantínovité

 

Trichechus inunguis (I)

 
 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

vtáky

ANSERIFORMES

 
 
 

husotvaré

Anatidae

 
 
 

kačicovité

 

Anas aucklandica (I)

 
 

kačica nelietavá

 
 

Anas bernieri (II)

 

kačica červenonohá

 

Anas chlorotis (I)

 
 

kačica hnedá

 
 

Anas formosa (II)

 

kačica pestrá

 

Anas laysanensis (I)

 
 

kačica laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 
 

kačica ostrovná

 

Anas querquedula

 
 

kačica chrapačka

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 

pižmovka pralesná

 

Aythya innotata

 
 

chochlačka madagaskarská

 

Aythya nyroca

 
 

chochlačka bielooká

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

bernikla aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 
 

bernikla červenokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 
 

bernikla vlnkovaná

 
 
 

Cairina moschata (III Honduras)

pižmovka lesklá

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskoroba biela

 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť čiernokrká

 
 

Dendrocygna arborea (II)

 

stromárka veľká

 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

stromárka sivokrká

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

stromárka hrdzavá

 

Mergus octosetaceus

 
 

potápač tmavý

 
 

Oxyura jamaicensis (Len živé exempláre)

 

potápnica bielolíca

 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

potápnica bielohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 
 

ružovokrčka močiarna

 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

hrebenatka škvrnitá

 

Tadorna cristata

 
 

kazarka chochlatá

APODIFORMES

 
 
 

dážďovníkotvaré

Trochilidae

 
 
 

kolibríkovité

 
 

Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kolibríkovité

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

pustovníček krivozobý

CHARADRIIFORMES

 
 
 

kulíkotvaré

Burhinidae

 
 
 

ležiakovité

 
 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

ležiak dvojpásy

Laridae

 
 
 

čajkovité

 

Larus relictus (I)

 
 

čajka reliktná

Scolopacidae

 
 
 

slukovité

 

Numenius borealis (I)

 
 

hvizdák krátkozobý

 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

hvizdák tenkozobý

 

Tringa guttifer (I)

 
 

kalužiak kulíkovitý

CICONIIFORMES

 
 
 

bocianotvaré

Ardeidae

 
 
 

volavkovité

 

Ardea alba

 
 

beluša veľká

 

Bubulcus ibis

 
 

hltavka chochlatá

 

Egretta garzetta

 
 

beluša malá

Balaenicipitidae

 
 
 

člnozobcovité

 
 

Balaeniceps rex (II)

 

člnozobec veľký

Ciconiidae

 
 
 

bocianovité

 

Ciconia boyciana (I)

 
 

bocian čiernozobý

 

Ciconia nigra (II)

 
 

bocian čierny

 

Ciconia stormi

 
 

bocian okuliarnatý

 

Jabiru mycteria (I)

 
 

jabiru veľký

 

Leptoptilos dubius

 
 

marabu veľký

 

Mycteria cinerea (I)

 
 

myktéria alabastrová

Phoenicopteridae

 
 
 

plameniakovité

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

plameniakovité

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

plameniak červený

Threskiornithidae

 
 
 

ibisovité

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

kvara červená

 

Geronticus calvus (II)

 
 

ibis lysý

 

Geronticus eremita (I)

 
 

ibis skalný

 

Nipponia nippon (I)

 
 

ibis chochlatý

 

Platalea leucorodia (II)

 
 

lyžičiar biely

 

Pseudibis gigantea

 
 

ibis veľký

COLUMBIFORMES

 
 
 

holubotvaré

Columbidae

 
 
 

holubovité

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

veľkohrivec bradavičnatý

 

Claravis godefrida

 
 

dudlavec pásavokrídly

 

Columba livia

 
 

holub divý

 

Ducula mindorensis (I)

 
 

plodožer okuliarnatý

 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holubček

 
 

Goura spp. (II)

 

rod korunáč

 

Leptotila wellsi

 
 

holubec grenadský

 
 
 

Nesoenas mayeri (III Maurícius)

hrdlička ružová

 

Streptopelia turtur

 
 

hrdlička poľná

CORACIIFORMES

 
 
 

krakľotvaré

Bucerotidae

 
 
 

zobákorožcovité

 
 

Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec

 

Aceros nipalensis (I)

 
 

zobákorožec hrdzavý

 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

rod zobákorožec

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

rod zobákorožec

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

rod zobákorožec

 
 

Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec

 

Buceros bicornis (I)

 
 

zobákorožec dvojrohý

 
 

Penelopides spp. (II)

 

rod zobákorožec

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

zobákorožec ostražitý

 
 

Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod zobákorožec

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

zobákorožec bielohrdlý

CUCULIFORMES

 
 
 

kukučkotvaré

Musophagidae

 
 
 

turakovité

 
 

Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod turako

 

Tauraco bannermani (II)

 
 

turako zlatistý

FALCONIFORMES

 
 
 

sokolotvaré

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem Caracara lutosa)

 

sokolotvaré

Accipitridae

 
 
 

jastrabovité

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

jastrab krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

jastrab veľký

 

Accipiter nisus (II)

 
 

jastrab krahulec

 

Aegypius monachus (II)

 
 

sup tmavohnedý

 

Aquila adalberti (I)

 
 

orol iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

orol skalný

 

Aquila clanga (II)

 
 

orol hrubozobý

 

Aquila heliaca (I)

 
 

orol kráľovský

 

Aquila pomarina (II)

 
 

orol krikľavý

 

Buteo buteo (II)

 
 

myšiak hôrny

 

Buteo lagopus (II)

 
 

myšiak severský

 

Buteo rufinus (II)

 
 

myšiak hrdzavý

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

luniakovec dlhozobý

 

Circaetus gallicus (II)

 
 

hadiar krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

kaňa močiarna

 

Circus cyaneus (II)

 
 

kaňa sivá

 

Circus macrourus (II)

 
 

kaňa stepná

 

Circus pygargus (II)

 
 

kaňa popolavá

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

luniak sivý

 

Eutriorchis astur (II)

 
 

hadožer jastrabí

 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

bradáň žltohlavý

 

Gyps fulvus (II)

 
 

sup bielohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 
 

rod orliak

 

Harpia harpyja (I)

 
 

harpya opičiarka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

orol jastrabovitý

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

orol malý

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

myšiak čiarkavohlavý

 

Milvus migrans (II) (Okrem Milvus migrans lineatus, ktorý je zaradený do prílohy B)

 
 

haja tmavá

 

Milvus milvus (II)

 
 

haja červená

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

zdochlinár biely

 

Pernis apivorus (II)

 
 

včelár lesný

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

opičiar veľkozobý

Cathartidae

 
 
 

kondorovité

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

kondor veľkozobý

 
 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor kráľovský

 

Vultur gryphus (I)

 
 

kondor veľký

Falconidae

 
 
 

sokolovité

 

Falco araeus (I)

 
 

sokol seychelský

 

Falco biarmicus (II)

 
 

sokol laner

 

Falco cherrug (II)

 
 

sokol rároh

 

Falco columbarius (II)

 
 

sokol kobec

 

Falco eleonorae (II)

 
 

sokol ostrovný

 

Falco jugger (I)

 
 

sokol lagar

 

Falco naumanni (II)

 
 

sokol bielopazúrový

 

Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)

 
 

sokol hrdzavochrbtý

 

Falco pelegrinoides (I)

 
 

sokol hrdzavohlavý

 

Falco peregrinus (I)

 
 

sokol sťahovavý

 

Falco punctatus (I)

 
 

sokol bodkavý

 

Falco rusticolus (I)

 
 

sokol poľovnícky

 

Falco subbuteo (II)

 
 

sokol lastovičiar

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

sokol myšiar (pustovka)

 

Falco vespertinus (II)

 
 

sokol kobcovitý

Pandionidae

 
 
 

kršiakovité

 

Pandion haliaetus (II)

 
 

kršiak rybár

GALLIFORMES

 
 
 

kurotvaré

Cracidae

 
 
 

hokovité

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 
 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 
 

hoko červenozobý

 
 
 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

hoko žltozobý

 
 

Crax fasciolata

 

hoko kučeravý

 
 
 

Crax globulosa (III Kolumbia)

hoko korunkatý

 
 
 

Crax rubra (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras)

hoko hrbozobý

 

Mitu mitu (I)

 
 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 
 

roháň horský

 
 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

šuan plodožravý

 
 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

hoko prilbatý

 

Penelope albipennis (I)

 
 

šuan bielokrídly

 
 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

šuan chochlatý

 
 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

morkovec horský

 

Pipile jacutinga (I)

 
 

morkovec čiernočelý

 

Pipile pipile (I)

 
 

morkovec hvízdavý

Megapodiidae

 
 
 

tabonovité

 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

tabon prilbatý

Phasianidae

 
 
 

bažantovité

 
 

Argusianus argus (II)

 

argus páví

 

Catreus wallichii (I)

 
 

bažant škvrnitý

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

prepelka masková

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

uškáň biely

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

uškáň bielochrbtý

 
 

Gallus sonneratii (II)

 

kura čiarkovaná

 
 

Ithaginis cruentus (II)

 

vrchár krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 
 

monal lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

monal zelenochvostý

 

Lophophorus sclateri (I)

 
 

monal bielochvostý

 

Lophura edwardsi (I)

 
 

bažant pestrý

 
 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

 
 
 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

bažant čiernochrbtý

 

Lophura swinhoii (I)

 
 

bažant lesklý

 
 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

morka lesklá

 

Odontophorus strophium

 
 

prepelka goliernatá

 

Ophrysia superciliosa

 
 

garvalka himalájska

 
 
 

Pavo cristatus (III Pakistan)

páv korunkatý

 
 

Pavo muticus (II)

 

páv chocholatý

 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

okáč činkvis

 
 

Polyplectron germaini (II)

 

okáč hnedý

 
 

Polyplectron malacense (II)

 

okáč malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

okáč tmavý

 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

okáč bielobradý

 
 
 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklas chochlatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 
 

argus perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

bažant pásavý

 

Syrmaticus humiae (I)

 
 

bažant pásavokrídly

 

Syrmaticus mikado (I)

 
 

bažant čierny

 

Tetraogallus caspius (I)

 
 

ular kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

ular tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 
 

tragopan žltolíci

 

Tragopan caboti (I)

 
 

tragopan perlavý

 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

tragopan čiernohlavý

 
 
 

Tragopan satyra (III Nepál)

tragopan rožkatý

 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

kupido texaský

GRUIFORMES

 
 
 

žeriavotvaré

Gruidae

 
 
 

žeriavovité

 
 

Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

žeriavovité

 

Grus americana (I)

 
 

žeriav škriekavý

 

Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotesGrus canadensis pulla sú uvedené v prílohe I)

 
 

žeriav plavokrký

 

Grus grus (II)

 
 

žeriav popolavý

 

Grus japonensis (I)

 
 

žeriav čierno-biely

 

Grus leucogeranus (I)

 
 

žeriav biely

 

Grus monacha (I)

 
 

žeriav čierny

 

Grus nigricollis (I)

 
 

žeriav čiernokrký

 

Grus vipio (I)

 
 

žeriav bielokrký

Otididae

 
 
 

dropovité

 
 

Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

dropovité

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

drop čiernotemenný

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

drop hrivnatý

 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

drop orientálny

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

drop bielokrídly

 

Otis tarda (II)

 
 

drop veľký

 

Sypheotides indicus (II)

 
 

drop čiernokrký

 

Tetrax tetrax (II)

 
 

drop malý

Rallidae

 
 
 

chriašteľovité

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

chriašteľ lesný

Rhynochetidae

 
 
 

kaguovité

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

kagu vlasatý

PASSERIFORMES

 
 
 

vrabcotvaré

Atrichornithidae

 
 
 

skrabiarovité

 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

skrabiar krikľavý

Cotingidae

 
 
 

kotingovité

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

vranuša čierna

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

vranuša faraón

 

Cotinga maculata (I)

 
 

kotinga kolohrivá

 
 

Rupicola spp. (II)

 

rod skalniak

 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

kotinga bielokrídla

Emberizidae

 
 
 

strnádkovité

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinálka zelená

 
 

Paroaria capitata (II)

 

kardinálka pláštiková

 
 

Paroaria coronata (II)

 

kardinálka sivá

 
 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 
 
 

astrildovité

 
 

Amandava formosa (II)

 

amandava olivová

 
 

Lonchura fuscata

 

ryžovník hnedý

 
 

Lonchura oryzivora (II)

 

ryžovník sivý

 
 

Poephila cincta cincta (II)

 

amadinka krátkochvostá

Fringillidae

 
 
 

pinkovité

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

stehlík ohnivý

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 

stehlík žltolíci

Hirundinidae

 
 
 

lastovičkovité

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

okaňa bielooká

Icteridae

 
 
 

trupiálovité

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 

vlhovec šafranový

Meliphagidae

 
 
 

medárikovité

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

medárik prilbatý

Muscicapidae

 
 
 

muchárovité

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurícius)

 
 

trsteniarik rodrigueský

 
 

Cyornis ruckii (II)

 

niltava nížinná

 

Dasyornis broadbenti litoralis (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)

 
 

štetinár pobrežný

 

Dasyornis longirostris (I)

 
 

štetinár malý

 
 

Garrulax canorus (II)

 

timáliovec spevavý

 
 

Garrulax taewanus (II)

 

timáliovec taiwanský

 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

mezia striebrosluchá

 
 

Leiothrix lutea (II)

 

mezia žltá

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 

minla sivolíca

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

holohlavec žltohlavý

 

Picathartes oreas (I)

 
 

holohlavec skalný

 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurícius)

vípkar maskarénsky

Paradisaeidae

 
 
 

rajkovité

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovité

Pittidae

 
 
 

pitovité

 
 

Pitta guajana (II)

 

pita pásikavá

 

Pitta gurneyi (I)

 
 

pita žltohrdlá

 

Pitta kochi (I)

 
 

pita fúzatá

 
 

Pitta nympha (II)

 

pita maľovaná

Pycnonotidae

 
 
 

bylbylovité

 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bylbyl korunkatý

Sturnidae

 
 
 

škorcovité

 
 

Gracula religiosa (II)

 

beo posvätný

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

škorec biely

Zosteropidae

 
 
 

okánikovité

 

Zosterops albogularis (I)

 
 

okánik bieloprsý

PELECANIFORMES

 
 
 

pelikánotvaré

Fregatidae

 
 
 

fregatovité

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

fregata bielobruchá

Pelecanidae

 
 
 

pelikánovité

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

pelikán kučeravý

Sulidae

 
 
 

sulovité

 

Papasula abbotti (I)

 
 

sula čiernokrídla

PICIFORMES

 
 
 

ďatlotvaré

Capitonidae

 
 
 

hlaváňovité

 
 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

jumbo hýľovitý

Picidae

 
 
 

žlnovité

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

tesár kórejský

Ramphastidae

 
 
 

tukanovité

 
 
 

Baillonius bailloni (III Argentína)

arasari zlatý

 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

arasari čiernohrdlý

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

arasari hnedosluchý

 
 

Pteroglossus viridis (II)

 

arasari zelený

 
 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

tukan pestrý

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan žltohrdlý

 
 

Ramphastos toco (II)

 

tukan veľkozobý

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bieloprsý

 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan krkavý

 
 
 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

tukaník škvrnitozobý

PODICIPEDIFORMES

 
 
 

potápkotvaré

Podicipedidae

 
 
 

potápkovité

 

Podilymbus gigas (I)

 
 

potápka atitlánska

PROCELLARIIFORMES

 
 
 

víchrovníkotvaré

Diomedeidae

 
 
 

albatrosovité

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 

albatros bielochrbtý

PSITTACIFORMES

 
 
 

papagájotvaré

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

papagájotvaré

Cacatuidae

 
 
 

kakaduovité

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

kakadu Goffinov

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

kakadu bielozobý

 

Cacatua moluccensis (I)

 
 

kakadu červenochocholatý (molucký)

 

Cacatua sulphurea (I)

 
 

kakadu žltochochlatý

 

Probosciger aterrimus (I)

 
 

kakadu čierny

Loriidae

 
 
 

loriotivé

 

Eos histrio (I)

 
 

lori harlekýn

 

Vini spp. (I/II) (Druh Vini ultramarina je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 
 

rod lori

Psittacidae

 
 
 

papagájovité

 

Amazona arausiaca (I)

 
 

amazoňan červenokrký

 

Amazona auropalliata (I)

 
 

amazoňan žltotylový

 

Amazona barbadensis (I)

 
 

amazoňan žltočelý

 

Amazona brasiliensis (I)

 
 

amazoňan červenochvostý

 

Amazona finschi (I)

 
 

amazoňan fialovohlavý

 

Amazona guildingii (I)

 
 

amazoňan kráľovský

 

Amazona imperialis (I)

 
 

amazoňan cisársky

 

Amazona leucocephala (I)

 
 

amazoňan bielohlavý (kubánsky)

 

Amazona oratrix (I)

 
 

amazoňan žltohlavý

 

Amazona pretrei (I)

 
 

amazoňan okuliarnatý

 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

amazoňan belavolíci

 

Amazona tucumana (I)

 
 

amazoňan nádherný

 

Amazona versicolor (I)

 
 

amazoňan pestrý

 

Amazona vinacea (I)

 
 

amazoňan vínovoprsý

 

Amazona viridigenalis (I)

 
 

amazoňan červenočelý

 

Amazona vittata (I)

 
 

amazoňan belasokrídly

 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

rod ara

 

Ara ambiguus (I)

 
 

ara olivová

 

Ara glaucogularis (I)

 
 

ara modrokrká

 

Ara macao (I)

 
 

ara arakanga

 

Ara militaris (I)

 
 

ara zelená (vojenská)

 

Ara rubrogenys (I)

 
 

ara červenosluchá

 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

ara sivomodrá

 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

kakariki norfolský

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

kakariki smaragdový

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

kakariki červenočelý

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

kakariki žltavý

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

figojed červenolíci

 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

kakariki uškatý

 

Guarouba guarouba (I)

 
 

klinochvost žltý

 

Neophema chrysogaster (I)

 
 

tráviar úhľadný

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

arara žltosluchá

 

Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 
 

zemnár nočný

 

Pezoporus wallicus (I)

 
 

zemnár vlnkovaný

 

Pionopsitta pileata (I)

 
 

amazoňan červenohlavý

 

Primolius couloni (I)

 
 

ara modrohlavá

 

Primolius maracana (I)

 
 

ara marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

speváčik žltoramenný

 

Psephotus dissimilis (I)

 
 

speváčik kapucňový

 

Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

 
 

speváčik rajský

 

Psittacula echo (I)

 
 

alexander golierikatý

 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

klinochvost modrohrdlý

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

rod arara

 

Strigops habroptilus (I)

 
 

kakapo sovovitý

RHEIFORMES

 
 
 

nanduotvaré

Rheidae

 
 
 

nanduovité

 

Pterocnemia pennata (I) (Okrem Pterocnemia pennata pennata, ktorý je uvedený v prílohe B)

 
 

nandu škvrnitý

 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 
 
 
 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 
 
 

tučniakotvaré

Spheniscidae

 
 
 

tučniakovité

 
 

Spheniscus demersus (II)

 

tučniak okuliarnatý

 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

tučniak jednopásy

STRIGIFORMES

 
 
 

sovotvaré

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Sceloglaux albifacies)

 

sovotvaré

Strigidae

 
 
 

sovovité

 

Aegolius funereus (II)

 
 

pôtik kapcavý

 

Asio flammeus (II)

 
 

myšiarka močiarna

 

Asio otus (II)

 
 

myšiarka ušatá

 

Athene noctua (II)

 
 

kuvik obyčajný

 

Bubo bubo (II) (Okrem Bubo bubo bengalensis, ktorý je uvedený v prílohe B)

 
 

výr skalný

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

kuvičok vrabčí

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

kuvik lesný

 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

výrik veľký

 

Ninox natalis (I)

 
 

sovka pásikavá

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

sovka norfolská

 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

belaňa tundrová

 

Otus ireneae (II)

 
 

výrik prímorský

 

Otus scops (II)

 
 

výrik lesný

 

Strix aluco (II)

 
 

sova obyčajná

 

Strix nebulosa (II)

 
 

sova tmavá

 

Strix uralensis (II) (Okrem Strix uralensis davidi, ktorý je uvedený v prílohe B)

 
 

sova dlhochvostá

 

Surnia ulula (II)

 
 

krahuľa hôrna

Tytonidae

 
 
 

plamienkovité

 

Tyto alba (II)

 
 

plamienka driemavá

 

Tyto soumagnei (I)

 
 

plamienka oranžová

STRUTHIONIFORMES

 
 
 

pštrosotvaré

Struthionidae

 
 
 

pštrosovité

 

Struthio camelus (I) (Len populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 
 

pštros dvojprstý

TINAMIFORMES

 
 
 

tinamotvaré

Tinamidae

 
 
 

tinamovité

 

Tinamus solitarius (I)

 
 

tinama samotárska

TROGONIFORMES

 
 
 

trogónotvaré

Trogonidae

 
 
 

trogónovité

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

kvesal chochlatý

REPTILIA

 
 
 

plazy

CROCODYLIA

 
 
 

krokodíly

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

krokodíly

Alligatoridae

 
 
 

aligátorovité

 

Alligator sinensis (I)

 
 

aligátor čínsky

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

kajman okuliarnatý

 

Caiman latirostris (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)

 
 

kajman širokonosý

 

Melanosuchus niger (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)

 
 

kajman čierny

Crocodylidae

 
 
 

krokodílovité

 

Crocodylus acutus (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)

 
 

krokodíl dlhohlavý

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

krokodíl panciernatý

 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

krokodíl orinocký

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

krokodíl novoguinejský mindorský

 

Crocodylus moreletii (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)

 
 

krokodíl Moreletov

 

Crocodylus niloticus (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)

 
 

krokodíl nílsky

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

krokodíl bahenný

 

Crocodylus porosus (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)

 
 

krokodíl morský

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

krokodíl kubánsky

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

krokodíl olivový

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

krokodíl čelnatý

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

krokodíl štíhlohlavý

Gavialidae

 
 
 

gaviálovité

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 

hatérie

Sphenodontidae

 
 
 

hatériovité

 

Sphenodon spp. (I)

 
 

hatéria

SAURIA

 
 
 

jaštery

Agamidae

 
 
 

agamovité

 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

rod pichľavec

Chamaeleonidae

 
 
 

chameleónovité

 
 

Archaius spp. (II)

 
 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

rod chameleón

 
 

Brookesia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod brukesia

 

Brookesia perarmata (I)

 
 

brukesia

 
 

Calumma spp. (II)

 

rod chameleón

 
 

Chamaeleo spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod chameleón

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

chameleón obyčajný

 
 

Furcifer spp. (II)

 

rod chameleón

 
 

Kinyongia spp. (II)

 

rod chameleón

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

rod chameleón

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

kruhochvostovité

 
 

Cordylus spp. (II)

 

rod kruhochvost

Gekkonidae

 
 
 

gekónovité

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

 
 
 

Lygodactylus williamsi

 
 
 
 

Nactus serpensinsula (II)

 

gekón

 
 

Naultinus spp. (II)

 
 
 
 

Phelsuma spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod felzúma

 

Phelsuma guentheri (II)

 
 

felzúma

 
 

Uroplatus spp. (II)

 

rod gekón

Helodermatidae

 
 
 

kôrnatcovité

 
 

Heloderma spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

rod kôrnatec

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

kôrnatec jedovatý

Iguanidae

 
 
 

leguánovité

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán morský

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

rod leguán

 
 

Conolophus spp. (II)

 

rod leguán

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguán

 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguán

 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguán

 
 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguán

 

Cyclura spp. (I)

 
 

rod leguán

 
 

Iguana spp. (II)

 

rod leguán

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

ropušník

 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 

ropušník

 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník tŕnistohlavý

 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

ropušník

 

Sauromalus varius (I)

 
 

leguán

Lacertidae

 
 
 

jaštericovité

 

Gallotia simonyi (I)

 
 

galotia Simonyova

 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

jašterica Lilfordova

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 

jašterica drobnohlavá

Scincidae

 
 
 

scinkovité

 
 

Corucia zebrata (II)

 

scink prúžkovaný

Teiidae

 
 
 

tejuovité

 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 
 
 
 

Dracaena spp. (II)

 

rod teju

 
 

Tupinambis spp.(II)

 

rod teju

Varanidae

 
 
 

varanovité

 
 

Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod varan

 

Varanus bengalensis (I)

 
 

varan bengálsky

 

Varanus flavescens (I)

 
 

varan žltý

 

Varanus griseus (I)

 
 

varan púšťový

 

Varanus komodoensis (I)

 
 

varan komodský

 

Varanus nebulosus (I)

 
 
 
 

Varanus olivaceus (II)

 
 

varan

Xenosauridae

 
 
 

krokodílovcovité

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

krokodílovec čínsky

SERPENTES

 
 
 

hady

Boidae

 
 
 

veľhadovité

 
 

Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadovité

 

Acrantophis spp. (I)

 
 

rod veľhad

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

veľhad kráľovský

 

Epicrates inornatus (I)

 
 

psohlavec portorický

 

Epicrates monensis (I)

 
 

psohlavec panenský

 

Epicrates subflavus (I)

 
 

psohlavec jamajský

 

Eryx jaculus (II)

 
 

piesočník šípovitý

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

veľhad madagaskarský

Bolyeriidae

 
 
 

veľhadíkovité

 
 

Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

veľhadíkovité

 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

veľhadík maurícijský

 

Casarea dussumieri (I)

 
 

veľhadík Dussumierov

Colubridae

 
 
 

užovkovité

 
 
 

Atretium schistosum (III India)

užovka olivová

 
 
 

Cerberus rynchops (III India)

 
 
 

Clelia clelia (II)

 

bojga musurana

 
 

Cyclagras gigas (II)

 

bojga obrovská

 
 

Elachistodon westermanni (II)

 

vajcožrút indický

 
 

Ptyas mucosus (II)

 

štíhlovka dhaman

 
 
 

Xenochrophis piscator (III India)

užovka rybožravá

Elapidae

 
 
 

koralovcovité

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

bungar

 
 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

koralovec premenlivý

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

koralovec čiernopásy

 
 

Naja atra (II)

 

kobra čierna

 
 

Naja kaouthia (II)

 

kobra monoklová

 
 

Naja mandalayensis (II)

 
 
 
 

Naja naja (II)

 

kobra okuliarnatá

 
 

Naja oxiana (II)

 

kobra stredoázijská

 
 

Naja philippinensis (II)

 

kobra filipínska

 
 

Naja sagittifera (II)

 
 
 
 

Naja samarensis (II)

 

kobra samarská

 
 

Naja siamensis (II)

 

kobra siamská

 
 

Naja sputatrix (II)

 

kobra pľuvajúca

 
 

Naja sumatrana (II)

 

kobra sumatranská

 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

kobra kráľovská

Loxocemidae

 
 
 
 
 
 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

pytónovité

 
 

Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

 

pytónovité

 

Python molurus molurus (I)

 
 

pytón tigrovitý

Tropidophiidae

 
 
 

pytončekovité

 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 

pytončekovité

Viperidae

 
 
 

vretenicovité

 
 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

štrkáč kaskabel

 
 

Crotalus durissus unicolor

 

štrkáč kaskabel jednofarebný

 
 
 

Daboia russelii (III India)

vretenica retiazková

 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

štrkáčovec

 

Vipera latifii

 
 

vretenica Latifiova

 

Vipera ursinii (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 
 

vretenica malá

 
 

Vipera wagneri (II)

 

vretenica Wagnerova

TESTUDINES

 
 
 

korytnačky

Carettochelyidae

 
 
 
 
 
 

Carettochelys insculpta (II)

 
 

Chelidae

 
 
 
 
 
 

Chelodina mccordi (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)

 
 
 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

tortuga krátkohrdlá

Cheloniidae

 
 
 

karetovité

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

karetovité

Chelydridae

 
 
 

kajmankovité

 
 
 

Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)

kajmanka supia

Dermatemydidae

 
 
 
 
 
 

Dermatemys mawii (II)

 

korytnačka

Dermochelyidae

 
 
 

kožatkovité

 

Dermochelys coriacea (I)

 
 

kožatka morská

Emydidae

 
 
 

vodnice

 
 

Chrysemys picta (Len živé exempláre)

 

korytnačka maľovaná

 
 

Clemmys guttata (II)

 
 
 
 

Emydoidea blandingii (II)

 
 
 
 

Glyptemys insculpta (II)

 

korytnačka

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

korytnačka Muhlenbergova

 
 
 

Graptemys spp. (III Spojené štáty americké)

 
 
 

Malaclemys terrapin (II)

 
 
 
 

Terrapene spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod terapena

 

Terrapene coahuila (I)

 
 

terapena

 
 

Trachemys scripta elegans (Len živé exempláre)

 

korytnačka písmenková ozdobná

Geoemydidae

 
 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 
 
 

Batagur baska (I)

 
 

batagur riečny

 
 

Batagur borneoensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 
 
 
 

Batagur dhongoka (II)

 
 
 
 

Batagur kachuga (II)

 
 
 
 

Batagur trivittata (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 
 
 
 

Cuora spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis a C. zhoui odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)

 

rod kuora

 
 

Cyclemys spp. (II)

 
 
 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

korytnačka Hamiltonova

 
 

Geoemyda japonica (II)

 
 
 
 

Geoemyda spengleri (II)

 
 
 
 

Hardella thurjii (II)

 
 
 
 

Heosemys annandalii (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

korytnačka annamská

 
 

Heosemys depressa (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

heosemys arakanská

 
 

Heosemys grandis (II)

 
 
 
 

Heosemys spinosa (II)

 

heosemys ostnatá

 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 
 
 
 

Malayemys macrocephala (II)

 
 
 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 
 
 
 

Mauremys annamensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 
 
 
 
 

Mauremys iversoni (III Čína)

 
 
 

Mauremys japonica (II)

 
 
 
 
 

Mauremys megalocephala (III Čína)

 
 
 

Mauremys mutica (II)

 
 
 
 

Mauremys nigricans (II)

 
 
 
 
 

Mauremys pritchardi (III Čína)

 
 
 
 

Mauremys reevesii (III Čína)

 
 
 
 

Mauremys sinensis (III Čína)

 
 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

korytnačka

 
 

Melanochelys trijuga (II)

 
 
 

Morenia ocellata (I)

 
 

korytnačka okatá

 
 

Morenia petersi (II)

 
 
 
 

Notochelys platynota (II)

 
 
 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Čína)

 
 
 
 

Ocadia philippeni (III Čína)

 
 
 

Orlitia borneensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 
 
 
 

Pangshura spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod tekta

 

Pangshura tecta (I)

 
 

tekta indická

 
 

Sacalia bealei (II)

 
 
 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Čína)

 
 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 
 
 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

korytnačka hrubohlavá

 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

heosemys filipínska

 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 
 

Platysternidae

 
 
 
 
 

Platysternidae spp. (I)

 
 
 

Podocnemididae

 
 
 
 
 
 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

tereka madagaskarská

 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

tereka

 
 

Podocnemis spp. (II)

 

rod tereka

Testudinidae

 
 
 

korytnačkovité

 
 

Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu Geochelone sulcata odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

 

korytnačkovité

 

Astrochelys radiata (I)

 
 

korytnačka lúčová

 

Astrochelys yniphora (I)

 
 

korytnačka madagaskarská

 

Chelonoidis nigra (I)

 
 

korytnačka slonia

 

Geochelone platynota (I)

 
 
 
 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

korytnačka

 

Malacochersus tornieri (II)

 
 

korytnačka skalná

 

Psammobates geometricus (I)

 
 

korytnačka

 

Pyxis arachnoides (I)

 
 

korytnačka

 

Pyxis planicauda (I)

 
 

korytnačka

 

Testudo graeca (II)

 
 

korytnačka žltohnedá

 

Testudo hermanni (II)

 
 

korytnačka zelenkastá

 

Testudo kleinmanni (I)

 
 

korytnačka egyptská

 

Testudo marginata (II)

 
 

korytnačka žltočierna

Trionychidae

 
 
 

kožnatkovité

 
 

Amyda cartilaginea (II)

 
 
 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

kožnatka čierna

 
 

Chitra spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 
 
 

Chitra chitra (I)

 
 
 
 

Chitra vandijki (I)

 
 
 
 
 

Dogania subplana (II)

 
 
 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 
 
 
 

Lissemys punctata (II)

 

kožnatka bodkovaná

 
 

Lissemys scutata (II)

 
 
 
 

Nilssonia formosa (II)

 
 
 

Nilssonia gangetica (I)

 
 
 
 

Nilssonia hurum (I)

 
 
 
 
 

Nilssonia leithii (II)

 
 
 

Nilssonia nigricans (I)

 
 
 
 
 

Palea steindachneri (II)

 
 
 
 

Pelochelys spp. (II)

 
 
 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 
 
 
 

Pelodiscus maackii (II)

 
 
 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 
 
 
 

Rafetus swinhoei (II)

 
 

AMPHIBIA

 
 
 

obojživelníky

ANURA

 
 
 

žaby

Aromobatidae

 
 
 
 
 
 

Allobates femoralis (II)

 
 
 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 
 

Allobates myersi (II)

 
 
 
 

Allobates rufulus (II)

 
 
 
 

Allobates zaparo (II)

 
 

Bufonidae

 
 
 

ropuchovité

 

Altiphrynoides spp. (I)

 
 
 
 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 
 
 

Atelopus zeteki (I)

 
 

nosačka zeteki

 

Incilius periglenes (I)

 
 
 
 

Nectophrynoides spp. (I)

 
 
 
 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 
 

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

 

Conrauidae

 
 
 
 
 
 

Conraua goliath

 
 

Dendrobatidae

 
 
 

stromárkovité (pralesničkovité)

 
 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 
 

Epipedobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 
 
 
 

Minyobates spp. (II)

 
 
 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

rod stromárka (rod pralesnička)

 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 
 
 
 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

skokan obrovský

 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

skokan tigrovitý

Hylidae

 
 
 

rosničkovité

 
 

Agalychnis spp. (II)

 

rod listárka

Mantellidae

 
 
 
 
 
 

Mantella spp. (II)

 

rod mantela

Microhylidae

 
 
 
 
 

Dyscophus antongilii (I)

 
 

parosnička červená

 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 
 

Myobatrachidae

 
 
 
 
 
 

Rheobatrachus spp. (II) (Okrem Rheobatrachus silusRheobatrachus vitellinus)

 
 

Ranidae

 
 
 

skokanovité

 
 

Lithobates catesbeianus (Len živé exempláre)

 

skokan volský

CAUDATA

 
 
 

mloky

Ambystomatidae

 
 
 

axolotlovité

 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 

axolotl Dumerilov

 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 

axolotl mexický

Cryptobranchidae

 
 
 
 
 

Andrias spp. (I)

 
 

rod veľmlok

 
 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Spojené štáty americké)

 

Hynobiidae

 
 
 

pamlokovité

 
 
 

Hynobius amjiensis (III Čína)

 

Salamandridae

 
 
 

salamandrovité

 

Neurergus kaiseri (I)

 
 

mlok

ELASMOBRANCHII

 
 
 

pásožiabrovce

CARCHARHINIFORMES

 
 
 
 

Carcharhinidae

 
 
 

žralokovité

 
 

Carcharhinus longimanus (II)

 

žralok dlhoplutvý

Sphyrnidae

 
 
 

mlatkohlavovité

 
 

Sphyrna lewini (II)

 

kladivák zúbkovaný

 
 

Sphyrna mokarran (II)

 

kladivák (mlatkohlav) veľký

 
 

Sphyrna zygaena (II)

 

kladivák (mlatkohlav) hladký

LAMNIFORMES

 
 
 
 

Cetorhinidae

 
 
 
 
 
 

Cetorhinus maximus (II)

 

žralok ozrutný

Lamnidae

 
 
 
 
 
 

Carcharodon carcharias (II)

 
 
 
 

Lamna nasus (II)

 

lamna nosatá

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 
 

Rhincodontidae

 
 
 
 
 
 

Rhincodon typus (II)

 
 

PRISTIFORMES

 
 
 
 

Pristidae

 
 
 

piliarovité

 

Pristidae spp. (I)

 
 

piliarovité

RAJIFORMES

 
 
 
 

Mobulidae

 
 
 

mobulovité

 
 

Manta spp. (II)

 

rod manta

ACTINOPTERYGII

 
 
 

lúčoplutvovce

ACIPENSERIFORMES

 
 
 

jeseterotvaré

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

jeseterotvaré

Acipenseridae

 
 
 

jeseterovité

 

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

jeseter krátkonosý (tuponosý)

 

Acipenser sturio (I)

 
 

jeseter veľký

ANGUILLIFORMES

 
 
 

úhorotvaré

Anguillidae

 
 
 

úhorovité

 
 

Anguilla anguilla (II)

 

úhor európsky

CYPRINIFORMES

 
 
 

kaprotvaré

Catostomidae

 
 
 
 
 

Chasmistes cujus (I)

 
 
 

Cyprinidae

 
 
 
 
 
 

Caecobarbus geertsii (II)

 
 
 

Probarbus jullieni (I)

 
 
 

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 

aravanotvaré

Arapaimidae

 
 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

arapaima veľká

Osteoglossidae

 
 
 
 
 

Scleropages formosus (I) (8)

 
 

aruana ázijská

PERCIFORMES

 
 
 

ostriežotvaré

Labridae

 
 
 
 
 
 

Cheilinus undulatus (II)

 
 

Sciaenidae

 
 
 
 
 

Totoaba macdonaldi (I)

 
 
 

SILURIFORMES

 
 
 

sumcotvaré

Pangasiidae

 
 
 
 
 

Pangasianodon gigas (I)

 
 

pangasius veľký

SYNGNATHIFORMES

 
 
 

ihlotvaré

Syngnathidae

 
 
 

ihlovité

 
 

Hippocampus spp. (II)

 

morské koníky

SARCOPTERYGII

 
 
 
 

CERATODONTIFORMES

 
 
 
 

Ceratodontidae

 
 
 
 
 
 

Neoceratodus forsteri (II)

 

bahník austrálsky

COELACANTHIFORMES

 
 
 
 

Latimeriidae

 
 
 
 
 

Latimeria spp. (I)

 
 

rod latiméria

ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

holotúrie

ASPIDOCHIROTIDA

 
 
 
 

Stichopodidae

 
 
 
 
 
 
 

Isostichopus fuscus (III Ekvádor)

 

ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

ARACHNIDA

 
 
 

pavúkovce

ARANEAE

 
 
 
 

Theraphosidae

 
 
 
 
 
 

Aphonopelma albiceps (II)

 

vtáčkar

 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 

vtáčkar

 
 

Brachypelma spp. (II)

 

rod vtáčkar

SCORPIONES

 
 
 
 

Scorpionidae

 
 
 
 
 
 

Pandinus dictator (II)

 

škorpión

 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

škorpión

 
 

Pandinus imperator (II)

 

škorpión

INSECTA

 
 
 

hmyz

COLEOPTERA

 
 
 

chrobáky

Lucanidae

 
 
 

roháčovité

 
 
 

Colophon spp. (III Juhoafrická republika)

 

Scarabaeidae

 
 
 

skarabeusovité

 
 

Dynastes satanas (II)

 
 

LEPIDOPTERA

 
 
 

motýle

Nymphalidae

 
 
 

babôčkovité

 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolívia)

 
 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolívia)

 
 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolívia)

 

Papilionidae

 
 
 

vidlochvostovité

 
 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 
 
 
 

Graphium sandawanum

 
 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

rod vtákokrídlovec

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

vtákokrídlovec Alexandrin

 
 

Papilio benguetanus

 
 
 

Papilio chikae (I)

 
 

vidlochvost

 
 

Papilio esperanza

 

vidlochvost

 

Papilio homerus (I)

 
 

vidlochvost

 

Papilio hospiton (II)

 
 

vidlochvost

 
 

Papilio morondavana

 

vidlochvost

 
 

Papilio neumoegeni

 

vidlochvost

 
 

Parides ascanius

 
 
 
 

Parides hahneli

 
 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

jasoň červenooký

 
 

Teinopalpus spp. (II)

 
 
 
 

Trogonoptera spp. (II)

 
 
 
 

Troides spp. (II)

 
 

ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

pijavice

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 
 

Hirudinidae

 
 
 

pijavice

 
 

Hirudo medicinalis (II)

 

pijavica lekárska

 
 

Hirudo verbana (II)

 
 

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

BIVALVIA

 
 
 

lastúrniky

MYTILOIDA

 
 
 
 

Mytilidae

 
 
 
 
 
 

Lithophaga lithophaga (II)

 
 

UNIONOIDA

 
 
 
 

Unionidae

 
 
 

korýtkovité

 

Conradilla caelata (I)

 
 

korýtko zriasené

 
 

Cyprogenia aberti (II)

 

korýtko

 

Dromus dromas (I)

 
 

korýtko

 

Epioblasma curtisii (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma florentina (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 

krivuliak

 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

krivuliak

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma turgidula (I)

 
 

krivuliak

 

Epioblasma walkeri (I)

 
 

krivuliak

 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 

korýtko

 

Fusconaia edgariana (I)

 
 

korýtko

 

Lampsilis higginsii (I)

 
 

korýtko

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 

korýtko

 

Lampsilis satur (I)

 
 

korýtko

 

Lampsilis virescens (I)

 
 

korýtko

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 

kvadruľa zjazvená

 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 

kvadruľa žltonohá

 
 

Pleurobema clava (II)

 

korýtko

 

Pleurobema plenum (I)

 
 

korýtko čapurdovité

 

Potamilus capax (I)

 
 

korýtko tučné

 

Quadrula intermedia (I)

 
 

kvadruľa slzavá

 

Quadrula sparsa (I)

 
 

kvadruľa hrbľavá

 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 

korýtko liliputánske

 

Unio nickliniana (I)

 
 

korýtko

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 

korýtko

 

Villosa trabalis (I)

 
 

korýtko

VENEROIDA