1997L0067 — SK — 27.02.2008 — 003.005


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES

z 15. decembra 1997

o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb

(Ú. v. ES L 015 21.1.1998, s. 14)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/39/ES z 10. júna 2002,

  L 176

21

5.7.2002

 M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/6/ES z 20. februára 2008,

  L 52

3

27.2.2008


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 039, 10.2.2009, s.  53  (1997/67)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 039, 10.2.2009, s.  52 (2002/39/ES)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 039, 10.2.2009, s.  50 (2008/6/ES)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 225, 28.8.2015, s.  49 (2008/6/ES)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES

z 15. decembra 1997

o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služiebEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 57 ods. 2, 66 a 100a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na posudok Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na posudok Výboru regiónov ( 3 ),

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 22. januára 1993 o Zelenej knihe o rozvoji jednotného trhu poštových služieb ( 4 ),

so zreteľom na uznesenie Rady zo dňa 7. februára 1994 o rozvoji poštových služieb spoločenstva ( 5 ),

súlade s postupom, stanoveným v článku 189b zmluvy, z hľadiska spoločného návrhu, schváleného Zmierovacím výborom dňa 7. novembra 1997 ( 6 ),

(1)

keďže je potrebné prijať opatrenia s cieľom vytvoriť vnútorný trh v súlade s článkom 7a zmluvy; keďže tento trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

(2)

keďže je preukázaná dôležitosť vytvorenia vnútorného trhu v odvetví poštových služieb pre hospodársku a sociálnu súdržnosť spoločenstva, pričom poštové služby sú podstatným nástrojom komunikácie a obchodu;

(3)

keďže 11. júna 1992 Komisia predložila ►C1  Zelenú knihu ◄ o rozvoji jednotného trhu poštových služieb a 2. júna 1993 Oznámenie o ►C1  usmerneniach ◄ pre rozvoj poštových služieb spoločenstva;

(4)

keďže Komisia viedla rozsiahlu verejnú diskusiu o aspektoch poštových služieb, ktoré sú v záujme spoločenstva a strany, zainteresované v poštových službách, oznámili svoje zistenia Komisii;

(5)

keďže súčasný rozsah ►C1  univerzálnej poštovej služby ◄ a podmienky ich poskytovania sa v jednotlivých členských štátoch značne odlišujú; keďže je predovšetkým kvalita poskytovaných služieb v členských štátoch veľmi rozdielna;

(6)

keďže ►C1  cezhraničné ◄ poštové spojenie nie vždy spĺňa očakávania užívateľov a európskych štátnych príslušníkov a kvalita poskytovaných služieb v rámci ►C1  cezhraničných ◄ poštových služieb spoločenstva je v súčasnosti nedostatočná;

(7)

keďže rozdiely, zistené v odvetví poštových služieb, majú značný dosah na tie odvetvia činnosti, ktoré sú závislé predovšetkým od poštových služieb, a účinne bránia pokroku smerom k vnútornej súdržnosti spoločenstva, pričom regióny, ktoré nemajú k dispozícii poštové služby dostatočne vysokej kvality, sa považujú za znevýhodnené z hľadiska listovej služby a distribúcie tovaru;

(8)

keďže sú potrebné opatrenia na zabezpečenie postupnej a riadenej liberalizácie trhu a primeranej rovnováhy pri jej uplatňovaní s cieľom zaručiť ►C1  slobodné poskytovańie ◄ služieb ►C1  ————— ◄ v samotnom sektore poštových služieb v celom spoločenstve pri dodržaní povinností a práv poskytovateľov ►C1  univerzálnej poštovej služby ◄ ;

(9)

keďže sú preto potrebné opatrenia na úrovni spoločenstva pre zabezpečenie harmonizácie podmienok v odvetví poštových služieb, pričom je potrebné urobiť následné opatrenia na vytvorenie spoločných pravidiel;

(10)

keďže v súlade so zásadou subsidiarity, je potrebné prijať súbor všeobecných zásad na úrovni spoločenstva, pričom výber presných postupov má byť záležitosťou členských štátov, ktoré majú mať voľnosť pri výbere systému, ktorý je najlepšie prispôsobený ich podmienkam;

(11)

keďže je podstatné zaručiť na úrovni spoločenstva univerzálnu poštovú službu, obsahujúcu minimálny rozsah služieb určenej kvality, ktoré majú byť poskytované v členských štátoch za prijateľné ceny v prospech všetkých užívateľov, bez ohľadu na ich zemepisnú polohu v spoločenstve;

(12)

keďže cieľom ►C1  univerzálnej služby ◄ je ponúknuť všetkým užívateľom jednoduchý prístup k poštovej sieti predovšetkým vytvorením dostatočného počtu prístupových miest a zabezpečením uspokojivých podmienok vzhľadom na frekvenciu vyberania a  ►C1  dodávania ◄ ; keďže poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ musí spĺňať základnú potrebu zabezpečenia kontinuity prevádzky a súčasne musí naďalej zodpovedať potrebám užívateľov a zabezpečiť im spravodlivé zaobchádzanie bez diskriminácie;

(13)

keďže ►C1  univerzálnu služby ◄ musia zabezpečovať vnútroštátne aj medzinárodné služby;

(14)

keďže užívateľom ►C1  univerzálnej služby ◄ musia byť poskytované primerané informácie o rozsahu ponúkaných služieb, podmienkach ich dodávania a využívania, kvalite poskytovaných služieb a sadzbách;

(15)

keďže ustanovenia tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ platia bez toho, aby boli dotknuté práva prevádzkovateľov ►C1  univerzálnej služby ◄ individuálne dojednávať zmluvy so zákazníkmi;

(16)

keďže sa zdá, že udržanie rozsahu týchto služieb, ktoré môžu byť vyhradené, v súlade s pravidlami zmluvy a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel pri súťaži, je oprávnené na základe zabezpečenia prevádzky ►C1  univerzálnej služby ◄ za finančne vyrovnaných podmienok; keďže proces liberalizácie nemá obmedziť nepretržité dodávanie určitých služieb zdarma, ktoré zaviedli členské štáty pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby;

(17)

keďže korešpondencia, vážiaca 350 gramov a viac predstavuje menej ako 2 % objemu listov a menej ako 3 % prijatých zásielok verejných prevádzkovateľov; keďže cenové kritériá (päťnásobok základnej sadzby) lepšie umožnia rozlišovať medzi vyhradenou službou a expresnou službou, ktorá je liberalizovaná;

(18)

keďže vzhľadom na skutočnosť, že podstatný rozdiel medzi expresnou poštou a ►C1  univerzálnou poštovou službou ◄ spočíva v pridanej hodnote (bez ohľadu na to, akú má formu), ktorú vytvárajú expresné služby a vnímajú zákazníci, najúčinnejším spôsobom určenia vnímanej nadhodnoty je posúdenie osobitnej ceny, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť, čím však nie je dotknutý cenový limit vyhradenej oblasti, ktorý treba dodržiavať;

(19)

keďže je primerané umožniť, na dočasnom základe, ►C1  reklamné adresované ◄ zásielky a  ►C1  cezhraničné ◄ zásielky, aby bolo možné naďalej uplatňovať výhrady cenových a hmotnostných limitov; keďže je potrebné, ako ďalšie opatrenia k dokončeniu vnútorného trhu poštových služieb, aby Európsky parlament a Rada rozhodli o ďalšej postupnej riadenej liberalizácii poštového trhu, predovšetkým z hľadiska liberalizácie ►C1  cezhraničnej ◄ a priamej pošty, a o ďalšom prehodnotení cenových a hmotnostných limitov, a to do 1. januára 2000, na základe návrhu Komisie, vyplývajúceho z hodnotenia tohto odvetvia;

(20)

keďže na účely verejného poriadku a verejnej bezpečnosti môžu mať členské štáty oprávnený záujem na tom, aby jednému alebo viacerým nimi určeným subjektom bolo priznané právo umiestniť na verejnej ceste poštové schránky pre prijímanie pošty; keďže z rovnakých dôvodov majú právo menovať subjekt alebo subjekty zodpovedné za vydávanie poštových známok identifikujúcich krajinu pôvodu a subjekty zodpovedné za poskytovanie služieb doporučených zásielok používaných v priebehu súdnych a správnych konaní v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi; keďže môžu taktiež označovať členstvo v Európskej únii použitím symbolu 12 hviezdičiek;

(21)

keďže nové služby (služby značne vzdialené od konvenčných služieb) a výmena dokumentov nie sú súčasťou ►C1  univerzálnej služby ◄ , a teda neexistuje dôvod, aby boli vyhradené pre poskytovateľov ►C1  univerzálnej služby ◄ ; keďže sa táto skutočnosť vzťahuje rovnako na vlastné poskytovanie služieb (poskytovanie poštových služieb fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je odosielateľom pošty alebo vyzdvihovanie a smerovanie tejto korešpondencie treťou osobou, ktorá koná výlučne v mene tejto osoby), čo nepatrí do kategórie služieb;

(22)

keďže členské štáty majú pomocou vhodných schvaľovacích postupov na svojom území regulovať poskytovanie poštových služieb, ktoré nie sú vyhradené pre poskytovateľov ►C1  univerzálnej služby ◄ ; keďže tieto postupy musia byť transparentné, nediskriminačné, primerané a založené na objektívnych kritériách;

(23)

keďže členské štáty majú mať možnosť viazať poskytovanie povolení na povinnosť ►C1  univerzálnej služby ◄ alebo na platenie príspevkov do kompenzačného fondu, ktorého účelom je nahradiť poskytovateľom ►C1  univerzálnej služby ◄ náklady na poskytovanie služieb, predstavujúcich neúmerné finančné zaťaženie; keďže členské štáty nemajú poskytovanie povolení viazať na povinnosť, aby povolené činnosti neporušovali exkluzívne alebo osobitné práva, poskytnuté poskytovateľom ►C1  univerzálnej služby ◄ v súvislosti s vyhradenými službami; keďže možno zaviesť systém identifikácie ►C1  reklamných adresovaných ◄ zásielok na účel dozoru v prípade liberalizácie priamej pošty;

(24)

keďže bude potrebné prijať opatrenia na harmonizáciu schvaľovacích postupov, stanovených členskými štátmi, ktorými sa riadi komerčné poskytovanie nevyhradených služieb verejnosti;

(25)

keďže v prípade potreby, je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie prehľadnosti a nediskriminačného charakteru podmienok, ktorými sa riadi prístup k verejnej poštovej sieti v členských štátoch;

(26)

keďže s cieľom zabezpečiť primerané riadenie ►C1  univerzálnej službe ◄ a vyhnúť sa skresľovaniu pravidiel súťaže, sadzby, uplatňované pri ►C1  univerzálnej službe ◄ , majú byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a zodpovedať nákladom;

(27)

keďže odmeňovanie za poskytovanie ►C1  cezhraničných ◄ poštových služieb v rámci spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté minimálne povinnosti, vyplývajúce zo zákonov Svetovej poštovej únie, by malo pokrývať náklady na  ►C1  dodávanie ◄ , ktoré vzniknú poskytovateľovi ►C1  univerzálnej službe ◄ v cieľovej krajine; keďže toto odmeňovanie by malo poskytovať aj stimul pre zvýšenie alebo udržanie kvality ►C1  cezhraničných ◄ služieb pomocou cieľov zameraných na kvalitu služieb; keďže by táto skutočnosť mala odôvodňovať vhodné systémy primeraného krytia nákladov, ktoré sa predovšetkým vzťahujú na kvalitu poskytovaných služieb;

(28)

keďže je potrebné viesť osobitné účtovníctvo pre vyhradené služby a nevyhradené služby s cieľom zaviesť prehľadnosť skutočných nákladov na rôzne služby a zabezpečiť, aby dotácie, ktoré poskytuje vyhradené odvetvie nevyhradenému odvetviu, nemali nepriaznivý vplyv na podmienky súťaže v nevyhradenom odvetví;

(29)

keďže s cieľom zabezpečiť uplatňovanie zásad, uvedených v troch predchádzajúcich častiach, by poskytovatelia ►C1  univerzálnej službe ◄ mali v primeranej lehote zaviesť systémy nákladového účtovníctva, ktoré možno nezávisle overovať, a pomocou ktorých sa náklady môžu čo najpresnejšie priradiť službám na základe transparentných postupov; keďže takéto požiadavky možno splniť napríklad zavedením zásady úplne rozdelenej kalkulácie; keďže takéto systémy nákladového účtovníctva nemožno vyžadovať za okolností, keď existujú skutočné podmienky otvorenej súťaže;

(30)

keďže je potrebné brať do úvahy záujmy užívateľov, ktorí majú právo na služby vysokej kvality; keďže z toho vyplýva, že treba vynaložiť všetko úsilie na zlepšenie a zvýšenie kvality služieb poskytovaných na úrovni spoločenstva; keďže takéto zvýšenie kvality vyžaduje, aby členské štáty stanovili normy, ktoré majú dosiahnuť alebo prekročiť poskytovatelia ►C1  univerzálnej službe ◄ pri službách, ktoré sú súčasťou ►C1  univerzálnej službe ◄ ;

(31)

keďže kvalita služieb, ktorú očakávajú užívatelia, predstavuje podstatný aspekt poskytovaných služieb; keďže normy hodnotenia kvality služieb a informácie o dosiahnutej úrovni kvality musia byť uverejňované v záujme užívateľov; keďže je potrebné mať k dispozícii jednotné normy kvality služieb a spoločné metódy merania, aby bolo možné hodnotiť približovanie kvality služieb v rámci spoločenstva;

(32)

keďže členské štáty musia stanoviť národné ►C1  normy kvality ◄ , ktoré sú zhodné s normami spoločenstva, keďže v prípade ►C1  cezhraničných ◄ služieb poskytovaných v rámci spoločenstva, ktoré vyžadujú spoločné úsilie aspoň dvoch poskytovateľov ►C1  univerzálnej službe ◄ z dvoch rôznych členských štátov, musia byť kvalitatívne normy stanovené na úrovni spoločenstva;

(33)

keďže súlad s týmito normami musí byť nezávisle overovaný v pravidelných intervaloch a na jednotnom základe; keďže užívatelia musia mať právo na informácie o výsledkoch tohto overovania a členské štáty majú zabezpečiť, aby boli prijaté opatrenia na nápravu v prípadoch, keď výsledky ukážu, že normy nie sú splnené;

(34)

keďže sa smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach spotrebiteľských zmlúv ( 7 ) vzťahuje na prevádzkovateľov poštových služieb;

(35)

keďže potreba zvýšenia kvality služieb znamená, že spory sa musia riešiť rýchlo a účinne; keďže okrem foriem právneho odškodnenia, ktoré existujú podľa vnútroštátneho práva a práva spoločenstva; je potrebné zaviesť postup riešenia sťažností, ktorý má byť transparentný, jednoduchý a finančne nenáročný a má umožňovať účasť príslušných strán;

(36)

keďže pokrok v prepojení poštových sietí a záujmy užívateľov vyžadujú podporu technickej normalizácie; keďže technická normalizácia je nenahraditeľná pre podporu spolupráce medzi národnými sieťami a  ►C1  účinnou univerzálnou službou ◄ v rámci spoločenstva;

(37)

keďže nariadenia o európskej harmonizácii stanovujú, že špecializovanými činnosťami technickej štandardizácie má byť poverený Európsky výbor pre normalizáciu;

(38)

keďže je potrebné založiť komisiu pre vykonávanie tejto smernice, predovšetkým v súvislosti s budúcou prácou na rozvoji opatrení, ktoré sa vzťahujú na kvalitu ►C1  cezhraničných ◄ služieb v rámci spoločenstva a technickú normalizáciu;

(39)

keďže s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ a nerušenej súťaže v nevyhradenom odvetví, je dôležité oddeliť funkciu riadiaceho orgánu na jednej strane a prevádzkovateľa na strane druhej; keďže žiadny prevádzkovateľ poštových služieb nemôže byť zároveň sudcom aj zainteresovanou stranou; keďže úlohou členského štátu je definovať štatút jedného alebo viacerých ►C1  národných regulačných ◄ orgánov, ktoré možno vybrať zo štátnych orgánov alebo nezávislých subjektov menovaných na tento účel;

(40)

keďže bude potrebné vyhodnotiť účinky zjednotených podmienok fungovania vnútorného trhu poštových služieb; keďže Komisia z tohto dôvodu predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane príslušných informácií o rozvoji odvetvia, predovšetkým čo sa týka ekonomických a sociálnych aspektov, zamestnanosti a technických aspektov, ako aj o kvalite služieb, a to tri roky odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti, v každom prípade však nie neskôr ako 31. decembra 2000;

(41)

keďže sa táto smernica nevzťahuje na uplatňovanie pravidiel zmluvy a predovšetkým pravidiel súťaže a voľného poskytovania služieb;

(42)

keďže nič nemôže zabrániť členským štátom v ďalšom uplatňovaní alebo zavádzaní opatrení pre odvetvie poštových služieb, ktoré sú liberálnejšie ako služby stanovené touto smernicou, ani táto smernica nespochybní uplatňovanie opatrení, ktoré sa prijali s cieľom jej vykonávania, pričom takéto opatrenia musia byť v každom prípade v súlade so zmluvou;

(43)

keďže je vhodné, aby sa táto smernica uplatňovala do 31. decembra 2004, ak Európsky parlament a Rada nerozhodnú inak na základe návrhu Komisie;

(44)

keďže sa táto smernica nevzťahuje na žiadnu činnosť mimo rámca práva spoločenstva, ako sú činnosti uvedené v hlave V a VI Zmluvy o Európskej únii, a v žiadnom prípade na činnosti, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany, štátnej bezpečnosti (včítane hospodárskeho blahobytu štátu, ak sa tieto činnosti týkajú záležitostí štátnej bezpečnosti) a činnosti štátu v oblasti trestného práva;

(45)

keďže táto smernica v prípade podnikov, ktoré nie sú zriadené v spoločenstve, nebráni prijatiu opatrení, ktoré sú v súlade s právom spoločenstva a existujúcimi medzinárodnými záväzkami, ktoré majú zabezpečiť štátnym príslušníkom členských štátov podobné zaobchádzanie v tretích krajinách; keďže podniky v rámci spoločenstva majú mať v tretích krajinách prospech z tohto zaobchádzania a účinného prístupu, porovnateľného so zaobchádzaním a prístupom na trh, ktorý majú štátni príslušníci daných krajín v kontexte spoločenstva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:KAPITOLA 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

▼M3

Článok 1

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú:

 podmienok, ktoré upravujú poskytovanie ►C1  univerzálnej poštovej služby ◄ ,

 poskytovania ►C3  univerzálnej poštovej služby ◄ v rámci Spoločenstva,

 financovania ►C1  univerzálnej služby ◄ za podmienok, ktoré zaručujú trvalé poskytovanie týchto služieb,

  ►C3  tarifných ◄ zásad a prehľadnosti účtovníctva pri poskytovaní ►C3  univerzálnej služby ◄ ,

 stanovenia noriem kvality pre poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ a vytvorenia systému zabezpečenia súladu s týmito normami,

 harmonizácie technických noriem,

 vytvorenia nezávislých národných ►C3  regulačný ◄ orgánov.

▼B

Článok 2

Na účely tejto smernice platia nasledovné definície:

▼M3

1.  poštové služby: služby zahŕňajúce vyberanie, triedenie, prepravu a distribúciu poštových zásielok;

▼M3

1a.  poskytovateľ poštových služieb: podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré poštové služby;

▼B

2.  ►M3  poštová sieť:  ◄ systém organizácie a zdrojov všetkých druhov, ktoré používajú poskytovatelia ►C1  univerzálnej služby ◄ , predovšetkým na účely:

 vyberania poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ►C1  univerzálnej služby ◄ , z prístupových miest na celom území,

 smerovanie a manipulácia so zásielkami z prístupového miesta poštovej siete do distribučného strediska,

 distribúcia na adresy, uvedené na zásielkach;

▼M3

3.  prístupové miesta: fyzické zariadenia vrátane poštových schránok poskytnutých verejnosti buď na verejnej komunikácii, alebo v priestoroch poskytovateľa(-ov) poštových služieb, kde môžu odosielatelia ►C3  podať ◄ poštové zásielky do poštovej siete;

4.  vyberanie: vykonávanie zberu poštových zásielok poskytovateľom poštových služieb;

▼B

5.  distribúcia: proces od ►C1  triedenia ◄ v distribučnom stredisku až po ►C1  dodávanie ◄ poštových zásielok adresátom;

▼M3

6.  poštová zásielka: adresovaná zásielka v konečnej podobe, v ktorej ju prepravuje poskytovateľ poštových služieb. Okrem ►C3  koeśpodencií ◄ patria medzi zásielky napríklad aj knihy, katalógy, noviny, periodická tlač a poštové balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej;

▼B

7.  ►C1  koreśpodencia ◄ : oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má ►C1  prepraviť ◄ a doručiť na adresu, uvedenú odosielateľom na samotnom oznámení alebo na obálke. Knihy, katalógy, noviny a periodická tlač sa nepovažujú za korešpondenciu;

▼M3 —————

▼B

9.  doporučená zásielka: služba, ktorá za paušálny poplatok poskytuje záruku proti riziku straty, krádeže alebo poškodenia a dôkaz pre odosielateľa, podľa potreby na jeho žiadosť, o podaní poštovej zásielky a/alebo jej ►C1  dodávanie ◄ adresátovi;

10.  cenný list: služba, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty, uvedenej odosielateľom;

11.  ►C1  cezhraničné ◄ zásielky: zásielka z iného členského štátu alebo do iného členského štátu, alebo z tretej krajiny, alebo do tretej krajiny;

▼M3 —————

▼M3

13.  ►C3  poskytovateľ univerzálnej služby ◄ : verejný alebo súkromný poskytovateľ poštových služieb, ktorý poskytuje univerzálnu poštovú službu alebo jej časť v rámci členského štátu a ktorého totožnosť sa oznámila Komisii v súlade s článkom 4;

14.  povolenie: je každé povolenie, ktorým sa vymedzujú práva a povinnosti osobitné pre poštový sektor a ktorým sa umožňuje podnikom poskytovať poštové služby a v prípade potreby zriaďovať a/alebo prevádzkovať ich siete na poskytovanie takýchto služieb; toto povolenie môže mať formu „všeobecného povolenia“ alebo „individuálnej licencie“, ktoré sa vymedzujú nižšie:

 „všeobecné povolenie“: je povolenie bez ohľadu na to, či sa reguluje „triednou licenciou“ alebo podľa všeobecných právnych predpisov, a bez ohľadu na to, či takýto predpis vyžaduje registračné alebo deklaračné konania, ktoré nevyžadujú, aby dotknutý poskytovateľ poštových služieb získal jednoznačné rozhodnutie od národného ►C3  regulačné ◄ orgánu pred výkonom práv vyplývajúcich z tohto povolenia,

 „individuálna licencia“: je povolenie, ktoré udeľuje národný ►C3  regulačný ◄ orgán a ktoré udeľuje poskytovateľovi poštových služieb osobitné práva alebo podriaďuje prevádzku tohto podniku osobitným povinnostiam, ktoré v prípade potreby dopĺňajú všeobecné povolenie, pričom poskytovateľ poštových služieb nie je oprávnený vykonávať príslušné práva dovtedy, kým nezíska rozhodnutie národného riadiaceho orgánu;

▼B

15.  ►C1  terminálne ◄ poplatky: odmena poskytovateľom ►C1  univerzálnej služby ◄ za distribúciu ►C1  vstupujúcich ◄ ►C1  cezhraničných ◄ zásielok, ktoré pozostávajú z poštových zásielok z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;

16.  odosielateľ: fyzická alebo právnická osoba, zodpovedná za odoslanie poštových zásielok;

▼M3

17.  užívateľ: každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva poštové služby ako odosielateľ alebo ako adresát;

▼B

18.  národný ►C1  regulačný ◄ orgán: orgán alebo orgány v každom členskom štáte, ktorý (ktoré) tento členský štát poverí, medzi iným, riadiacou funkciou, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

▼M3

19.  podstatné požiadavky: všeobecné, iné ako ekonomické dôvody, na základe ktorých môže členský štát ukladať podmienky poskytovania poštových služieb. Týmito dôvodmi sú dôverný charakter korešpondencie, bezpečnosť siete, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru, dodržiavanie podmienok zamestnávania, systémov sociálneho zabezpečenia, stanovených zákonom, iným právnym predpisom či správnym opatrením a/alebo kolektívnou zmluvou dohodnutou medzi vnútroštátnymi sociálnymi partnermi v súlade s právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom, a v odôvodnených prípadoch ochrana údajov, ochrana životného prostredia a územné plánovanie. Ochrana údajov môže zahŕňať ochranu osobných údajov, dôvernosť prenášaných alebo uložených informácií a ochranu súkromia;

▼M3

20.  služby poskytované za sadzbu za kus: poštové služby, pre ktoré sa vo všeobecných podmienkach pre poskytovateľa(-ov) ►C3  univerzálnej služby ◄ stanovuje sadzba za jednotlivé poštové zásielky.

▼BKAPITOLA 2

Univerzálne služby

Článok 3

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali užívatelia právo na  ►C1  univerzálnu služba ◄ , medzi ktoré patrí trvalé poskytovanie poštových služieb stanovenej kvality na všetkých miestach na ich území za prijateľné ceny pre všetkých užívateľov.

2.  V tejto súvislosti prijmú členské štáty opatrenia, ktorými zabezpečia, aby hustota kontaktných miest a prístupových miest zodpovedala potrebám užívateľov.

▼M3

3.  Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby bolo poskytovanie ►C3  univerzálnej služby ◄ zaručené najmenej počas piatich pracovných dní v týždni s výnimkou okolností a geografických podmienok, ktoré sa považujú za výnimočné, a aby tieto služby zahŕňali aspoň:

 jedno vyberanie,

 jedno ►C3  dodávanie ◄ do domu alebo do priestorov každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo odchyľujúc sa od týchto podmienok, ktoré zváži národný ►C3  regulačný ◄ orgán, jedno doručenie do príslušných zariadení.

▼B

Akákoľvek výnimka alebo odchýlka, ktorú udelí národný riadiaci orgán podľa tohto odseku, sa musí oznámiť Komisii a všetkým národným riadiacim orgánom.

4.  Každý členský štát prijme opatrenia, ktorými zabezpečí, aby univerzálne služby zahŕňali minimálne nasledovné služby:

 vyberanie, triedenie, prepravu a distribúciu poštových zásielok do dvoch kilogramov,

 vyberanie, triedenie, prepravu a distribúciu poštových balíkov do desiatich kilogramov,

 služby spojené s doporučenými zásielkami a poistenými zásielkami.

▼M3

5.  Národné ►C3  regulačné ◄ orgány môžu zvýšiť hmotnostný limit rozsahu ►C3  univerzálnej služby ◄ pre poštové balíky na akúkoľvek hmotnosť, ktorá nepresahuje 20 kilogramov, a môžu stanoviť osobitné opatrenia na ►C3  dodávanie ◄ takýchto balíkov do domu.

Bez ohľadu na hmotnostný limit rozsahu ►C3  univerzálnej služby ◄ pre poštové balíky stanovený daným členským štátom, členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci ich územia doručovali poštové balíky z iných členských štátov, ktoré vážia do 20 kilogramov.

6.  Minimálne a maximálne rozmery týchto poštových zásielok sú stanovené v príslušných ustanoveniach, ktoré prijala Svetová poštová únia.

▼B

7.   ►C1  Univerzálna služba ◄ , uvedená v tomto článku, zahŕňa národné aj ►C1  cezhraničné ◄ služby.

▼M3

Článok 4

1.  Každý členský štát zabezpečí, že poskytovanie ►C3  univerzálnej služby ◄ sa zaručí a oznámi Komisii opatrenia, ktoré prijal na splnenie tejto povinnosti. O opatreniach prijatých členskými štátmi na zabezpečenie poskytovania ►C3  univerzálnej služby ◄ sa informuje aj výbor uvedený v článku 21.

2.  Členské štáty môžu určiť jeden alebo viaceré podniky za poskytovateľov ►C3  univerzálnej služby ◄ tak, aby sa pokrylo celé územie členského štátu. Členské štáty môžu určiť rôzne podniky, aby poskytovali rôzne súčasti ►C3  univerzálnej služby ◄ a/alebo pokrývali rôzne časti územia štátu. V takomto prípade vymedzia v súlade s právom Spoločenstva povinnosti a práva, ktoré sa týmto podnikom udelili, a uverejnia ich. Členské štáty prijmú najmä opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa podmienky, za ktorých sa zveruje poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ , zakladali na zásadách transparentnosti, nediskriminácie a primeranosti, čím sa zabezpečí nepretržitosť poskytovania ►C3  univerzálnej služby ◄ vzhľadom na ich dôležitú úlohu, ktorú zohráva v rámci sociálnej a územnej súdržnosti.

Členské štáty oznámia Komisii totožnosť určeného(-ých) poskytovateľa(-ov) ►C1  univerzálnej služby ◄ . Určenie poskytovateľa ►C1  univerzálnej služby ◄ má podliehať pravidelnému preskúmaniu a má byť prehodnocované podľa podmienok a zásad ustanovených v tomto článku. Členské štáty však zabezpečia, aby bol tento poskytovateľ určený na dostatočne dlhé obdobie pre návratnosť investícií.

▼B

Článok 5

1.  Každý členský štát podnikne opatrenia, ktorými zabezpečí, aby poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ spĺňalo nasledovné požiadavky:

 má ponúkať služby, ktoré zaručujú súlad s podstatnými požiadavkami,

 má ponúkať užívateľom rovnaké služby za porovnateľných podmienok,

 má byť k dispozícii bez akejkoľvek formy diskriminácie, predovšetkým bez diskriminácie vyplývajúcej z politických, náboženských alebo ideologických príčin,

 nemá sa prerušiť ani zastaviť, okrem prípadov vyššej moci,

 má sa rozvíjať v súlade s technickým, hospodárskym a sociálnym prostredím a potrebami užívateľov.

▼M3

2.  Ustanovenia odseku 1 nevylučujú opatrenia, ktoré členské štáty prijmú v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa verejného záujmu, ktoré sa uznávajú na základe zmluvy, najmä jej článkov 30 a 46, ktoré sa okrem iného vzťahujú na verejnú morálku, verejnú bezpečnosť vrátane vyšetrovania trestných činov a verejný poriadok.

Článok 6

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby užívatelia a poskytovatelia poštových služieb od poskytovateľa(-ov) ►C3  univerzálnej služby ◄ pravidelne dostávali dostatočne podrobné a aktuálne informácie o osobitných charakteristikách ►C3  ponúkanej univerzálnej služby ◄ s osobitným odkazom na všeobecné podmienky prístupu k týmto službám, ako aj na ceny a úrovne noriem kvality. Tieto informácie sa vhodným spôsobom uverejňujú.

Členské štáty oznámia Komisii, akým spôsobom sa sprístupňujú informácie, ktoré sa majú uverejniť v súlade s prvým odsekom.

▼BKAPITOLA 3

▼M3

Financovanie univerzálnych služieb

Článok 7

1.  Členské štáty neudelia ani neponechajú v účinnosti výhradné alebo osobitné práva usadiť sa a poskytovať poštové služby. Členské štáty môžu financovať poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ v súlade s jedným alebo s viacerými zo spôsobov ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4 alebo v súlade s akýmikoľvek inými spôsobmi zlučiteľnými so zmluvou.

▼C4

2.  Členské štáty môžu zabezpečiť poskytovanie univerzálnych služieb obstarávaním týchto služieb v súlade s platnými pravidlami a predpismi o verejnom obstarávaní vrátane, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ( 8 ), súťažného dialógu alebo rokovacieho konania s uverejnením alebo bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže.

▼M3

3.  Ak členský štát stanoví, že povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ , ako sú ustanovené v tejto smernici, spôsobujú čisté náklady vypočítané s prihliadnutím na prílohu I a predstavujú neprimerané finančné zaťaženie pre poskytovateľa(-ov) ►C1  univerzálnej služby ◄ , môže zaviesť:

a) mechanizmus na kompenzáciu dotknutého(-ých) podniku(-ov) z verejných finančných prostriedkov alebo

b) mechanizmus na spoločné znášanie čistých nákladov na plnenie povinností ►C3  univerzálnej služby ◄ medzi poskytovateľmi služieb a/alebo užívateľmi.

4.  Ak sa čisté náklady znášajú spoločne v súlade s odsekom 3 písm. b), môžu členské štáty zriadiť kompenzačný fond, ktorý sa môže financovať z poplatkov poskytovateľov služieb a/alebo užívateľov a ktorý na tento účel spravuje orgán nezávislý od príjemcu alebo príjemcov finančných prostriedkov. Členské štáty môžu udeľovanie povolení poskytovateľom služieb podľa článku 9 ods. 2 podmieniť povinnosťou finančne prispievať do tohto fondu alebo plniť povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ . Týmto spôsobom sa môžu financovať povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ poskytovateľa(-ov) ►C3  univerzálnej služby ◄ v zmysle článku 3.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri zriaďovaní kompenzačného fondu a pri stanovení výšky finančných príspevkov uvedených v odsekoch 3 a 4 dodržiavali zásady transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality. Rozhodnutia prijaté v súlade s odsekmi 3 a 4 sa zakladajú na objektívnych a overiteľných kritériách a uverejňujú sa.

▼B

Článok 8

Ustanovenia článku 7 nemajú vplyv na právo členských štátov organizovať umiestňovanie poštových schránok na verejnej ceste, vydávanie poštových známok a službu doporučených zásielok, používanú v priebehu súdneho alebo správneho konania v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.KAPITOLA 4

▼M3

Podmienky upravujúce poskytovanie poštových služieb a prístup k sieti

Článok 9

1.  Pre služby, ktoré nepatria do rozsahu ►C3  univerzálnej služby ◄ , môžu členské štáty zaviesť všeobecné povolenia v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dodržiavania podstatných požiadaviek.

2.  Pre služby, ktoré sú v rozsahu ►C1  univerzálnej služby ◄ , môžu členské štáty zaviesť povoľovacie postupy vrátane individuálnych licencií, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dodržiavania podstaných požiadaviek a zabezpečiť poskytovanie ►C1  univerzálnej služby ◄ .

Udeľovanie povolení:

 môže podliehať povinnostiam ►C3  univerzálnej služby ◄ ,

 môže v prípade potreby, a ak je to oprávnené, ukladať požiadavky týkajúce sa kvality, dostupnosti a vykonávania príslušných služieb,

 môže podľa potreby podliehať povinnosti finančne prispievať do mechanizmov spoločného znášania nákladov uvedených v článku 7 v prípade, že poskytovanie ►C3  univerzálnej služby ◄ spôsobuje čisté náklady a predstavuje neprimerané finančné zaťaženie pre poskytovateľa(-ov) ►C3  univerzálnej služby ◄ určeného(-ých) podľa článku 4,

 môže podľa potreby podliehať povinnosti finančne prispievať na prevádzkové náklady národného ►C3  regulačného ◄ orgánu uvedeného v článku 22,

 môže podľa potreby podliehať povinnosti dodržiavať pracovné podmienky ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo túto povinnosť ukladať.

Povinnosti a požiadavky uvedené v prvej zarážke a v článku 3 sa môžu ukladať iba určeným poskytovateľom ►C1  univerzálnej služby ◄ .

S výnimkou podnikov, ktoré boli určené ako poskytovatelia ►C1  univerzálnej služby ◄ v súlade s článkom 4, povolenia nesmú:

 byť obmedzené počtom,

 pre rovnaké súčasti ►C1  univerzálnej služby ◄ alebo časti územia štátu ukladať povinnosti ►C1  univerzálnej služby ◄ a zároveň povinnosť finančne prispievať do mechanizmu spoločného znášania nákladov,

 zdvojovať podmienky, ktoré sa uplatňujú na podniky na základe iných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa osobitne netýkajú konkrétneho sektora,

 ukladať technické alebo prevádzkové podmienky okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

3.  Postupy, povinnosti a požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sú transparentné, dosiahnuteľné, nediskriminačné, primerané, presné a jednoznačné, uverejňujú sa vopred a zakladajú sa na objektívnych kritériách. Členské štáty zabezpečia, aby sa dôvody celkového alebo čiastočného odmietnutia alebo odňatia povolenia oznámili žiadateľovi a ustanovia odvolacie konanie.

▼B

Článok 10

▼M3

1.  Európsky parlament a Rada konajúc na návrh Komisie a na základe článku 47 ods. 2, článku 55 a článku 95 zmluvy, prijmú opatrenia potrebné na harmonizáciu postupov uvedených v článku 9, ktoré upravujú komerčné poskytovanie poštových služieb verejnosti.

▼B

2.  Opatrenia pre harmonizáciu, uvedené v odseku 1, sa predovšetkým týkajú kritérií a postupov, ktoré má dodržiavať prevádzkovateľ poštových služieb, spôsobu uverejňovania týchto kritérií, ako aj odvolacích postupov.

▼M3

Článok 11

Európsky parlament a Rada konajúc na návrh Komisie a na základe článku 47 ods. 2, článku 55 a článku 95 zmluvy prijmú také harmonizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby užívatelia a poskytovateľ(-lia) ►C1  univerzálnej služby ◄ mali prístup k poštovej sieti za podmienok, ktoré sú transparentné a nediskriminačné.

▼M3

Článok 11a

Vždy, keď je potrebné ochrániť záujem užívateľov a/alebo podporiť efektívnu hospodársku súťaž, a s ohľadom na vnútroštátne podmienky a vnútroštátne právne predpisy, členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii transparentné nediskriminačné podmienky prístupu k súčastiam poštovej infraštruktúry alebo službám poskytovaným v rámci ►C3  univerzálnej služby ◄ , akými sú systém poštových smerovacích čísel, databáza adries, poštové priečinky, poštové schránky, informácie o zmene adresy, služba doposielanie a služba vrátenie zásielky o dosielateľovi. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo členských štátov prijať opatrenia na zabezpečenie prístupu k poštovej sieti za transparentných, primeraných a nediskriminačných podmienok.

▼BKAPITOLA 5

Sadzobné zásady a prehľadnosť účtovníctva

▼M3

Článok 12

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sadzby za každú službu, ktorá je súčasťou ►C3  univerzálnej služby ◄ , boli v súlade s týmito zásadami:

 ceny musia byť prijateľné a také, aby všetci užívatelia, bez ohľadu na geografické miesto a vzhľadom na konkrétne vnútroštátne podmienky mali prístup k poskytovaným službám. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť poskytovanie bezplatných poštových služieb pre nevidiace osoby a čiastočne zrakovo postihnuté osoby,

 ceny musia zohľadňovať náklady a musia podnecovať k efektívnemu poskytovaniu ►C3  univerzálnej služby ◄ . Vždy, keď je to potrebné z dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, môžu členské štáty rozhodnúť, aby sa na služby poskytované za sadzbu na kus a na iné poštové zásielky poskytované na celom ich území a/alebo cezhranične uplatňovala jednotná sadzba,

 uplatňovanie jednotnej sadzby nevylučuje právo poskytovateľa(-ov) ►C3  univerzálnej služby ◄ uzatvárať s užívateľmi individuálne zmluvy o cenách,

 sadzby musia byť transparentné a nediskriminačné,

 vždy, keď poskytovatelia ►C3  univerzálnej služby ◄ uplatňujú osobitné sadzby, napríklad za služby podnikom, odosielateľom hromadne podávaných poštových zásielok alebo subjektom, ktoré zhromažďujú poštové zásielky od rôznych užívateľov, uplatňujú zásady transparentnosti a nediskriminácie, pokiaľ ide o sadzby a súvisiace podmienky. Sadzby spolu s príslušnými podmienkami sa uplatňujú rovnako medzi rôznymi tretími stranami, ako aj medzi tretími stranami a poskytovateľmi univerzálnych služieb poskytujúcimi rovnocenné služby. Všetky tieto sadzby sú k dispozícii aj užívateľom, najmä individuálnym užívateľom a malým a stredným podnikom, ktorí posielajú zásielky za podobných podmienok.

▼B

Článok 13

1.  Na účely zabezpečenia ►C1  cezhraničného ◄ poskytovania univerzálnych služieb, členské štáty môžu svojich poskytovateľov univerzálnych služieb podporovať v tom, aby vo svojich zmluvách o konečných poplatkoch za ►C1  cezhraničné ◄ zásielky v rámci spoločenstva zabezpečili dodržiavanie nasledovných zásad:

  ►C1  terminálne ◄ poplatky sa určia podľa nákladov na spracovanie a  ►C1  dodávanie ◄ ►C1  vstupujúcich ◄ ►C1  cezhraničných ◄ zásielok,

 úroveň odmeňovania sa má vzťahovať na dosiahnutú kvalitu služieb,

 konečné poplatky majú byť transparentné a nediskriminačné.

2.  Vykonávanie týchto zásad môže zahŕňať dočasné dohody, ktorých cieľom je vyhnúť sa zbytočnému narušeniu trhov poštových služieb alebo nepriaznivým dôsledkom pre hospodárskych prevádzkovateľov za predpokladu, že existuje dohoda medzi prevádzkovateľmi, ktorí sa zaoberajú odosielaním a prijímaním; takéto dohody však treba obmedziť na minimum, potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

Článok 14

▼M3

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia ►C3  univerzálnej služby ◄ viedli účtovníctvo v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.  Poskytovateľ(-lia) ►C3  univerzálnej služby ◄ vedú v rámci svojich vnútorných účtovných systémov oddelené účty, aby sa jasne rozlíšilo medzi každou zo služieb a produktov, ktoré sú súčasťou ►C3  univerzálnej služby ◄ , od služieb a produktov, ktoré súčasťou ►C3  univerzálnej služby ◄ nie sú. Takéto oddelenie účtov sa použije ako základ pri výpočte čistých nákladov ►C3  univerzálnej služby ◄ členskými štátmi. Takéto vnútorné účtovné systémy fungujú na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.

3.  V účtovných systémoch uvedených v odseku 2 sa náklady bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, rozdeľujú takto:

a) náklady, ktoré sa môžu priamo priradiť ku konkrétnej službe alebo produktu, sa takto aj priradia;

b) spoločné náklady, to znamená náklady, ktoré nie je možné priamo priradiť ku konkrétnej službe alebo produktu, sa rozdeľujú takto:

i) vždy, keď je to možné, sa spoločné náklady rozdeľujú na základe priamej analýzy pôvodu samotných nákladov;

ii) ak priama analýza nie je možná, kategórie spoločných nákladov sa rozdeľujú na základe nepriamej súvislosti s inou kategóriou nákladov alebo skupinou kategórií nákladov, pre ktorú je priame priradenie alebo rozdelenie možné; nepriama súvislosť sa zakladá na porovnateľnej štruktúre nákladov;

iii) ak nemožno nájsť priame ani nepriame spôsoby pridelenia nákladov, kategória nákladov sa pridelí na základe všeobecného prideľovacieho činiteľa vypočítaného pomocou pomeru všetkých výdavkov priamo alebo nepriamo rozdelených alebo priradených ku každej z ►C3  univerzálnych služieb ◄ na jednej strane a k ostatným službám na strane druhej;

iv) spoločné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie univerzálnych služieb aj neuniverzálnych služieb, sa rozdeľujú obdobne; rovnaké nákladové faktory sa musia uplatniť na univerzálne služby aj na neuniverzálne služby.

▼B

4.  Iné systémy nákladového účtovníctva možno uplatňovať len vtedy, ak sú v súlade s odsekom 2 a ak ich schválil národný ►C1  regulačný ◄ orgán. Pred ich uplatnením je potrebné informovať Komisiu.

5.  Národné ►C1  regulačný ◄ orgány zabezpečia, aby súlad s jedným zo systémov nákladového účtovníctva, ktoré sú popísané v odseku 3 a 4, overil príslušný orgán, ktorý nie je závislý od poskytovateľa ►C1  univerzálnej služby ◄ . Členské štáty zabezpečia pravidelné uverejňovanie správy, týkajúcej sa tohto súladu.

6.  Národný ►C1  regulačný ◄ orgán má mať k dispozícii primerane podrobné informácie o systémoch nákladového účtovníctva, ktoré uplatňuje poskytovateľ ►C1  univerzálnej služby ◄ a na požiadanie odovzdať takéto informácie Komisii.

7.  Podrobné účtovné údaje, vyplývajúce z týchto systémov, budú poskytnuté národnému ►C1  regulačnému ◄ orgánu a Komisii na požiadanie, pričom je potrebné zachovať dôvernosť týchto údajov.

▼M3

8.  Ak daný členský štát nevyužil mechanizmus financovania pre poskytovanie ►C3  univerzálnej služby ◄ , ktorý sa povoľuje podľa článku 7, a ak národný ►C3  regulačný ◄ orgán súhlasí s tým, že nikto z určených poskytovateľov ►C3  univerzálnej služby ◄ v tomto členskom štáte nedostáva štátnu pomoc, či už v skrytej podobe alebo inak, a že hospodárska súťaž na trhu je v plnom rozsahu účinná, národný riadiaci orgán môže rozhodnúť o neuplatňovaní požiadaviek tohto článku.

▼M3

9.  Tento článok sa však môže uplatňovať na poskytovateľa ►C3  univerzálnej služby ◄ určeného pred termínom úplného otvorenia trhu, ak nebol (neboli) určený(-í) ďalší poskytovateľ(-lia) ►C3  univerzálnej služby ◄ . Národný ►C3  regulačný ◄ orgán informuje Komisiu pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

10.  Členské štáty môžu od tých poskytovateľov poštových služieb, ktorí sú povinní prispievať do kompenzačného fondu, požadovať zavedenie vhodného oddelenia účtov, aby zabezpečili fungovanie tohto fondu.

▼B

Článok 15

Je potrebné zostaviť finančné účtovníctvo všetkých poskytovateľov ►C1  univerzálnej služby ◄ , dať ho overiť nezávislým audítorom a uverejniť ►C1  ————— ◄ v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi ►C1  ————— ◄ .KAPITOLA 6

Kvalita služieb

Článok 16

Členské štáty zabezpečia, aby boli stanovené a uverejnené ►C1  ————— ◄ normy ►C1  kvality ◄ služieb, vzťahujúce sa na  ►C1  univerzálnu službu ◄ , s cieľom zaručiť poštové služby dobrej kvality.

►C1  ————— ◄ normy ►C1  kvality ◄ sa majú predovšetkým zamerať na lehoty, pravidelnosť a spoľahlivosť služieb.

Tieto normy stanovia:

 členské štáty v prípade vnútroštátnych služieb,

▼M3

 Európsky parlament a Rada v prípade cezhraničných služieb v rámci Spoločenstva (pozri prílohu II). Tieto normy možno v budúcnosti upravovať podľa technického pokroku alebo rozvoja trhu v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 2.

Nezávislý monitoring výkonu robia aspoň raz ročne vonkajšie orgány, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené s poskytovateľmi ►C3  univerzálnej služby ◄ , a to za normalizovaných podmienok, ktoré sa ustanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 2 a o ktorom sa uverejňujú správy aspoň raz ročne.

▼B

Článok 17

Členské štáty stanovia ►C1  ————— ◄ normy ►C1  kvality ◄ pre vnútroštátnu poštu a zabezpečia, aby boli v súlade s normami, stanovenými pre ►C1  cezhraničné ◄ služby v rámci spoločenstva.

Členské štáty informujú Komisiu o svojich ►C1  ————— ◄ normách ►C1  kvality ◄ pre vnútroštátne služby, ktorá ich uverejní rovnakým spôsobom ako normy pre ►C1  cezhraničné ◄ hraničné služby v rámci spoločenstva, uvedené v článku 18.

Národné ►C1  regulačné ◄ orgány zabezpečia, aby bolo nezávislé monitorovanie výkonu realizované v súlade so štvrtým pododsekom článku 16, aby boli výsledky odôvodnené a aby sa v prípade potreby vykonali nápravné opatrenia.

Článok 18

▼M3

1.  Normy kvality pre cezhraničné služby v rámci Spoločenstva sú v súlade s článkom 16 ustanovené v prílohe II.

2.  Ak si to vyžadujú výnimočné situácie týkajúce sa infraštruktúry alebo geografických podmienok, národné ►C3  regulačné ◄ orgány môžu stanoviť výnimky z noriem kvality ustanovených v prílohe II. V prípade, že národné ►C3  regulačné ◄ orgány stanovia výnimky týmto spôsobom, bezodkladne o tom informujú Komisiu. Komisia predloží výboru uvedenému v článku 21 na vedomie výročnú správu o oznámeniach, ktoré dostala počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

▼B

3.  Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev akékoľvek úpravy ►C1  ————— ◄ noriem ►C1  kvality ◄ pre zahraničné služby v rámci spoločenstva a podniknú opatrenia na zabezpečenie pravidelného nezávislého monitorovania a uverejňovania úrovní výkonu, ktoré budú potvrdzovať súlad s týmito normami a dosiahnutý pokrok. Národné ►C1  regulačné ◄ orgány zabezpečia, aby boli v prípade potreby prijaté opatrenia na nápravu.

▼M3

Článok 19

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci poskytovatelia poštových služieb vytvorili transparentné, jednoduché a nenákladné postupy na vybavovanie sťažností užívateľov poštových služieb, najmä v prípadoch týkajúcich sa straty, krádeže, poškodenia alebo nesúladu s normami kvality služieb (vrátane postupov na stanovenie zodpovednosti v prípadoch, v ktorých sú zapojení viacerí prevádzkovatelia) a to bez toho, aby boli dotknuté príslušné medzinárodné a vnútroštátne ustanovenia o systémoch náhrad.

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby postupy uvedené v prvom pododseku umožnili spravodlivé a včasné vyriešenie sporov a aby bol v oprávnených prípadoch zabezpečený systém odškodnenia a/alebo náhrady.

Členské štáty povzbudzujú aj vytvorenie nezávislých mimosúdnych systémov na riešenie sporov medzi poskytovateľmi poštových služieb a užívateľmi.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté iné možnosti odvolania alebo opravné prostriedky podľa vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty zabezpečia, aby užívatelia, ktorí konajú samostatne alebo v prípadoch povolených vnútroštátnymi právnymi predpismi spoločne s organizáciami, ktoré zastupujú záujmy užívateľov a/alebo spotrebiteľov, mohli príslušným národným orgánom predložiť prípady, keď sťažnosti užívateľov proti podnikom poskytujúcim poštové služby v rozsahu ►C3  univerzálnej služby ◄ neboli uspokojivo vyriešené.

Členské štáty v súlade s článkom 16 zabezpečia, aby poskytovatelia ►C3  univerzálnej služby ◄ a prípadne podniky, ktoré poskytujú služby v rozsahu ►C3  univerzálnej služby ◄ , spolu s výročnou správou o monitorovaní vykonávania služieb uverejňovali aj informácie o počte sťažností a spôsobe, akým sa riešili.

▼BKAPITOLA 7

Harmonizácia technických noriem

Článok 20

Harmonizácia technických noriem má pokračovať, pričom treba brať do úvahy predovšetkým záujmy užívateľov.

Európsky výbor pre normalizáciu bude poverený vypracovaním technických noriem, platných pre odvetvie poštových služieb, na základe získaných údajov a podľa zásad, uvedených v smernici Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorá stanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a nariadení ( 9 ).

Pri tejto práci treba brať do úvahy harmonizačné opatrenia prijaté na medzinárodnej úrovni a predovšetkým opatrenia, o ktorých rozhodla Svetová poštová únia.

Platné normy budú uverejňované raz ročne v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia ►C1  univerzálnej služby ◄ používali tieto normy, uverejnené v úradnom vestníku, primerane v záujme užívateľov a predovšetkým pri poskytovaní informácií, uvedených v článku 6.

Výbor uvedený v článku 21 bude informovaný o rozhovoroch v Európskom výbore pre normalizáciu a o pokroku, ktorý tento orgán dosiahol v tejto oblasti.KAPITOLA 8

Výbor

▼M3

Článok 21

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼BKAPITOLA 9

Národný ►C1  regulačný ◄ orgán

▼M3

Článok 22

1.  Každý členský štát určí pre sektor poštových služieb jeden alebo viaceré národné ►C3  regulačné ◄ orgány, ktoré sú právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb. Členské štáty, ktoré zostanú vlastníkmi poskytovateľov poštových služieb, alebo si ponechajú nad nimi kontrolu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie regulačných funkcií od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné ►C3  regulačné ◄ orgány určili na vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto smernice. Úlohy, ktoré národné riadiace orgány majú vykonávať, uverejnia v ľahko dostupnej podobe, najmä ak sú tieto úlohy pridelené viacerým orgánom. Členské štáty prípadne zabezpečia, aby tieto orgány konzultovali a spolupracovali medzi sebou ako aj s vnútroštátnymi orgánmi poverenými vykonávaním práva hospodárskej súťaže a práva ochrany spotrebiteľa v záležitostiach spoločného záujmu.

2.  Osobitnou úlohou národných ►C3  regulačný ◄ orgánov je zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice, a to najmä vytvorením postupov na monitorovanie a regulovanie poskytovania ►C3  univerzálnej služby ◄ . Môžu byť tiež poverené zabezpečovaním dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže v poštovom sektore.

Národné ►C3  regulačné ◄ orgány úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc s cieľom uľahčiť uplatňovanie tejto smernice v rámci príslušných existujúcich orgánov.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, na základe ktorých každý užívateľ alebo poskytovateľ poštových služieb, ktorého sa týka rozhodnutie národného ►C3  regulačné ◄ orgánu, mal právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. Kým sa čaká na výsledok takéhoto odvolania, rozhodnutie národného riadiaceho orgánu zostáva v platnosti, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak.

▼M3KAPITOLA 9a

Poskytovanie informácií

Článok 22a

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia poštových služieb poskytovali najmä národným ►C3  regulačným ◄ orgánom všetky informácie vrátane finančných informácií a informácií o poskytovaní ►C3  univerzálnej služby ◄ , a to na tieto účely:

a) aby národné ►C3  regulačné ◄ orgány mohli zabezpečiť súlad s ustanoveniami tejto smernice alebo rozhodnutiami prijatými v súlade s touto smernicou;

b) na jasne vymedzené štatistické účely.

2.  Poskytovatelia poštových služieb poskytujú tieto informácie rýchlo na požiadanie, v lehotách a s podrobnosťami, ktoré požaduje národný ►C3  regulačný ◄ orgán, pričom v prípade potreby zachovávajú dôvernosť. Informácie, ktoré národný ►C3  regulačný ◄ orgán požaduje, musia byť primerané výkonu jeho úloh. Národný riadiaci orgán uvedie dôvody, ktoré oprávňujú jeho žiadosť o informácie.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby národné ►C3  regulačné ◄ orgány poskytovali Komisii na jej žiadosť vhodné a relevantné informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh vyplývajúcich z tejto smernice.

4.  Ak národný ►C3  regulačný ◄ orgán považuje informáciu za dôvernú v súlade s pravidlami obchodného tajomstva Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami obchodného tajomstva, Komisia a príslušné národné ►C3  regulačné ◄ orgány toto tajomstvo zachovajú.

▼BKAPITOLA 10

Záverečné ustanovenia

▼M3

Článok 23

Komisia predkladá každé štyri roky a prvýkrát najneskôr do 31. decembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane príslušných informácií o vývoji v sektore, najmä pokiaľ ide o hospodárske a sociálne aspekty, zamestnanosť a technologické aspekty, ako aj o kvalitu služieb. K správe sa v prípade potreby pripoja návrhy určené Európskemu parlamentu a Rade.

▼M3

Článok 23a

Komisia pomáha členským štátom pri implementácii tejto smernice, vrátane výpočtu všetkých čistých nákladov na univerzálnu službu.

▼M3 —————

▼B

Článok 28

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M3
PRÍLOHA I

Usmernenie k výpočtu prípadných čistých nákladov na univerzálnu službu

Časť A:   Vymedzenie povinností ►C3  univerzálnej služby ◄

Povinnosti univerzálnych služieb sa týkajú povinností uvedených v článku 3, ktoré uložil poskytovateľovi poštových služieb členský štát a ktoré sa vzťahujú na poskytovanie poštových služieb na celom stanovenom geografickom území vrátane, v prípade, že sa to vyžaduje, jednotných cien za poskytovanie týchto služieb na danom geografickom území alebo poskytovania určitých bezplatných služieb nevidiacim osobám a čiastočne zrakovo postihnutým osobám.

Uvedené povinnosti môžu okrem iného zahŕňať:

 väčší počet dní ►C3  dodávania ◄ ako je stanovený touto smernicou,

 dostupnosť prístupových miest s cieľom splniť povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ ,

 dostupné sadzby ►C3  univerzálnej služby ◄ ,

 jednotné ceny ►C3  univerzálnej služby ◄ ,

 poskytovanie určitých bezplatných služieb nevidiacim osobám a čiastočne zrakovo postihnutým osobám.

Časť B:   Výpočet čistých nákladov

Národné ►C3  regulačné ◄ orgány zohľadnia všetky prostriedky na zabezpečenie primeraných stimulov pre poskytovateľov poštových služieb (bez ohľadu na to, či sú určenými poskytovateľmi alebo nie), aby sa povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ plnili nákladovo efektívne.

Čisté náklady na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ predstavujú všetky náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné na vykonávanie poskytovania ►C3  univerzálnej služby ◄ . Čisté náklady na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ sa vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi určeného poskytovateľa ►C3  univerzálnej služby ◄ , ktorý plní povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ , a toho istého poskytovateľa, ktorý neplní povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ .

Pri výpočte sa zohľadňujú všetky ostatné relevantné prvky vrátane všetkých nehmotných a trhových výhod, ktoré vzniknú poskytovateľovi poštových služieb určenému na poskytovanie ►C3  univerzálnej služby ◄ , nárok na primeraný zisk a stimulov spojených s nákladovou efektívnosťou.

Náležitá pozornosť sa venuje správnemu posúdeniu nákladov, ktorým by sa určený poskytovateľ ►C3  univerzálnej služby ◄ mohol vyhnúť, ak by nemal žiadnu povinnosť ►C3  univerzálnej služby ◄ . Vo výpočte čistých nákladov by sa mali zohľadniť výhody, ktoré plynú poskytovateľovi ►C3  univerzálnej služby ◄ , vrátane nehmotných výhod.

Výpočet sa zakladá na nákladoch, ktoré možno priradiť:

i) k prvkom identifikovaných služieb, ktoré sa dajú poskytovať iba so stratou alebo za takých podmienok, čo sa týka nákladov, ktoré sa nachádzajú mimo rámca bežných komerčných štandardov. V tejto kategórii sa môžu nachádzať súčasti služieb, ako sú napríklad služby vymedzené v časti A;

ii) ku konkrétnym užívateľom alebo skupinám užívateľov, ktorým sa vzhľadom na náklady poskytovaných služieb, získané výnosy a jednotné ceny stanovené daným členským štátom dajú poskytovať služby iba so stratou alebo za takých podmienok, čo sa týka nákladov, ktoré sa nachádzajú mimo rámca bežných komerčných štandardov.

Táto kategória zahŕňa tých užívateľov alebo skupiny užívateľov, ktorým by komerčný podnik, ktorý nemá povinnosť poskytovať univerzálnu službu, tieto služby neposkytoval.

Výpočet čistých nákladov na špecifické stránky súvisiace s povinnosťami ►C3  univerzálnej služby ◄ sa uskutočňuje samostatne, aby sa zabránilo dvojitému účtovaniu akýchkoľvek priamych alebo nepriamych výhod a nákladov. Celkové čisté náklady na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ každého určeného poskytovateľa ►C3  univerzálnej služby ◄ sa vypočítajú ako súčet čistých nákladov vyplývajúcich zo špecifických prvkov povinností ►C3  univerzálnej služby ◄ , pričom sa zohľadňujú všetky nehmotné výhody. Za overenie čistých nákladov je zodpovedný národný riadiaci orgán. Poskytovateľ(-lia) ►C3  univerzálnej služby ◄ spolupracuje(-ú) pri overovaní čistých nákladov s národným riadiacim orgánom.

Časť C:   Náhrada čistých nákladov na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄

V rámci náhrady alebo financovania čistých nákladov na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ sa môže vyžadovať, aby sa určeným poskytovateľom ►C3  univerzálnej služby ◄ nahrádzali tie služby, ktoré neposkytujú za komerčných podmienok. Keďže takáto náhrada zahŕňa finančné prevody, členské štáty musia zabezpečiť, aby sa uskutočňovali objektívnym, transparentným, nediskriminačným a primeraným spôsobom. To znamená, že prevody majú viesť, pokiaľ sa len dá, k čo najmenšiemu narušeniu hospodárskej súťaže a dopytu užívateľov.

V rámci mechanizmu spoločného znášania nákladov založeného na fonde, ktorý je uvedený v článku 7 ods. 4 by sa mal uplatňovať transparentný a neutrálny mechanizmus vyberania príspevkov, ktorým sa zabráni dvojitému uvaleniu príspevkov aj na výstupy, aj na vstupy podnikov.

Nezávislý orgán, ktorý fond spravuje, je zodpovedný za vyberanie príspevkov od podnikov, ktoré sa považujú za podniky podliehajúce povinnosti prispievať na čisté náklady na povinnosti ►C3  univerzálnej služby ◄ v členskom štáte, a vykonáva dohľad nad prevodmi príspevkov podnikom, ktoré majú nárok na príspevok z fondu.

▼B
►M3  PRÍLOHA II ◄

►C1  Normy kvality ◄ pre ►C1  cezhraničné ◄ zásielky v rámci spoločenstva

►C1  Normy kvality ◄ pre ►C1  cezhraničné ◄ zásielky v rámci spoločenstva budú v každej krajine stanovené vo vzťahu k lehote na smerovanie zásielok zo začiatočného miesta na koncové miesto ( 10 ), pre poštové zásielky najrýchlejšej normalizovanej kategórie podľa vzorca D + n, kde D je dátum podania ( 11 ) a n počet pracovných dní, ktoré uplynú od tohto dňa do ►C1  dodávania ◄ adresátovi.►C1  Normy kvality ◄ pre ►C1  cezhraničné ◄ zásielky v rámci spoločenstva

Lehota

Cieľ

D + 3

85 % zásielok

D + 5

97 % zásielok

Tieto normy musia byť dosiahnuté nielen pre prepravu v rámci spoločenstva ako celok, ale aj pre každý dvojstranný tok medzi dvomi členskými štátmi.( 1 ) Ú. v. ES C 322, 2.12.1995, s. 22 a

Ú. v. ES C 300, 10.10.1996, s. 22.

( 2 ) Ú. v. ES C 174, 17.6.1996, s. 41.

( 3 ) Ú. v. ES C 337, 11.11.1996, s. 28.

( 4 ) Ú. v. ES C 42, 15.2.1993, s. 240.

( 5 ) Ú. v. ES C 48, 16. 2.1994, s. 3.

( 6 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo dňa 9. mája 1996 (Ú. v. ES C 152, 27.5.1996, s. 20), spoločné stanovisko Rady zo dňa 29. apríla 1997 (Ú. v. ES C 188, 19.6.1997, s. 9) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo dňa 16. septembra 1997 (Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 34); rozhodnutie Európskeho parlamentu zo dňa 19. novembra 1997 a rozhodnutie Rady zo dňa 1. decembra 1997.

( 7 ) Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

( 9 ) Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica naposledy zmenená rozhodnutím Komise 96/139/ES (Ú. v. ES L 32, 10.2.1996, s. 31).

( 10 ) Smerovanie zásielok zo začiatočného miesta na koncové miesto sa meria od prístupového miesta k sieti do miesta doručenia adresátovi.

( 11 ) Dátumom podania, ktorý se má použiť, sa rozumie deň, keď je zásielka podaná, za predpokladu, že k podaniu dôjde pred posledným oznámeným časom zberu z príslušného prístupového miesta do siete. Ak dôjde k podaniu po tejto lehote, rozumie se dátumom podania, ktorý se má použiť, deň nasledujúci po zbere.