01996R1749 — SK — 24.08.2020 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1749/96

z 9. septembra 1996

o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien

(Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, p.3)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1148 z 31. júla 2020,

L 252

12

4.8.2020

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01996R1749-20071205