1996L0059 — SK — 07.08.2009 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 96/59/ES

zo 16. septembra 1996

o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)

(Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, p.31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

SMERNICA RADY 96/59/ES

zo 16. septembra 1996

o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 130s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189 c zmluvy ( 3 ),

(1)

keďže smernica Rady 76/403/EHS zo 6. apríla 1976 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlorovaných terfenylov ( 4 ) mala za následok aproximáciu právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti; keďže sa tieto právne normy ukázali byť nedostatočné; keďže vývoj techniky dospel do takého štádia, že podmienky na zneškodnenie PCB sa môžu zlepšiť; keďže by sa preto mala táto smernica nahradiť novou;

(2)

keďže smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia predaja a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov ( 5 ) zdôrazňuje potrebu pravidelného prehodnocovania celej problematiky s výhľadom na postupný prechod na úplný zákaz PCB a PCT;

(3)

keďže bezpečné zneškodnenie nerecyklovateľného a nepoužiteľného odpadu je jedným z cieľov rezolúcie Rady zo 7. mája 1990 o odpadovej politike ( 6 ), ako bola potvrdená v Piatom akčnom programe pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ktorého prístup a všeobecná stratégia boli schválené Radou a zástupcami vlád členských štátov na pôde Rady v jej rezolúcii z 1. februára 1993 ( 7 );

(4)

keďže sa v súlade so smernicou Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch ( 8 ) sa musia prijať príslušné opatrenia, aby sa predišlo vyvážaniu, skládkovaniu alebo nekontrolovanému nakladaniu s odpadom, ako aj používaniu postupov a metód, ktoré môžu poškodiť životné prostredie;

(5)

keďže z dôvodu rizík, ktoré pre životné prostredie a ľudské zdravie predstavuje zneškodnenie PCB, sú nevyhnutné všeobecné predpisy týkajúce sa kontrolovaného zneškodnenia PCB a dekontaminácie alebo zneškodnenia zariadení;

(6)

keďže by takéto opatrenia mali byť prijaté čo najskôr, bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov, osobitne tých, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutí PARCOM 92/3 ( 9 ); keďže PCB, ktoré podliehajú súpisu, musia byť zneškodnené najneskôr do konca roku 2010;

(7)

keďže zneškodnenie PCB predstavuje prechodný a dočasný problém a niektoré členské štáty, ktoré nemajú žiadne kapacity na zneškodnenie, musia čeliť situácii vyššej moci; keďže princíp blízkosti by sa mal vykladať pružne, aby sa v tejto oblasti mohla uplatniť európska solidarita; keďže by sa naviac mali v spoločenstve vytvoriť prevádzky na zneškodnenie, dekontamináciu a skladovanie PCB;

(8)

keďže smernica Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodnení odpadových olejov ( 10 ) stanovuje v regenerovaných olejoch a olejoch používaných ako palivo maximálny objem PCB na 50 ppm;

(9)

keďže smernica Rady 91/339/EHS z 18. júna 1991, ktorá jedenásťkrát mení a dopĺňa smernicu 76/769/EHS ( 11 ), zakazuje alebo obmedzuje predaj určitých náhrad PCB a keďže by preto mali byť tiež úplne zneškodnené;

(10)

keďže je podstatné z dôvodu prispôsobenia zneškodňovacích kapacít ich potrebám vedieť, aké množstvá PCB existujú; keďže je potrebné, aby zariadenie obsahujúce PCB bolo označené a boli zostavené zoznamy takýchto zariadení, pretože tieto zoznamy sa musia pravidelne aktualizovať;

(11)

keďže, zohľadňujúc náklady a technické ťažkosti spojené so súpisom zariadení kontaminovaných PCB iba nepatrne, by mali byť použité zjednodušené súpisy; keďže by naviac mali byť prijaté opatrenia týkajúce sa zariadení kontaminovaných PCB iba nepatrne s cieľom ich zneškodnenia na konci ich životnosti, zohľadňujúc pritom malé riziká, ktoré pre životné prostredie predstavujú;

(12)

keďže je zakázané obchodovanie s PCB a keďže oddelenie PCB od iných látok s cieľom ich opätovného použitia a dopĺňanie transformátorov, ktoré obsahujú PCB, by sa malo zakázať; keďže, avšak z hľadiska bezpečnosti sa môže pokračovať v údržbe transformátorov s cieľom udržania dielektrickej kvality PCB, ktoré sú v nich obsiahnuté;

(13)

keďže podniky vykonávajúce zneškodnenie alebo dekontamináciu PCB musia mať povolenie;

(14)

keďže musia byť definované podmienky pre dekontamináciu zariadení obsahujúcich PCB a keďže by tieto zariadenia mali byť zvláštne označené;

(15)

keďže mali by byť Komisiou stanovené určité technické požiadavky potrebné na vykonávanie tejto smernice podľa postupu, ktorý je platný pre výbor uvedený v článku 18 smernice 75/442/EHS;

(16)

keďže počet podnikov zneškodňujúcich a dekontaminujúcich PCB je malý a ich kapacity sú obmedzené, zneškodnenie alebo dekontaminácia spísaných PCB musia byť preto riadne naplánované; keďže by naviac mali byť vypracované zásady pre zber a následné zneškodnenie zariadení nezaradených do zoznamov; keďže takéto zásady môžu, ak to je nutné, využiť existujúce mechanizmy týkajúce sa odpadu vo všeobecnosti a nemusia zohľadniť veľmi malé množstvá PCB, ktoré sa prakticky nedajú zistiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Účelom tejto smernice je aproximovať právne predpisy členských štátov o kontrolovanom zneškodnení PCB, dekontaminácii alebo zneškodnení zariadení obsahujúcich PCB, alebo zneškodnení použitých PCB s cieľom ich úplnej eliminácie na základe ustanovení tejto smernice.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) „PCB“ sú:

 polychlórované bifenyly,

 polychlórované terfenyly,

 monometyltetrachlórdifenylmetán, monometyldichlórdifenylmetán, monometyldibrómdifenylmetán,

 zmesi obsahujúce ľubovoľné vyššie uvedené látky v celkovom hmotnostnom podiele väčšom ako 0,005 %;

b) „zariadenie obsahujúce PCB“ je každé zariadenie obsahujúce PCB alebo zariadenie, ktoré obsahovalo PCB (napríklad transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo látky) a ktoré nebolo dekontaminované. Zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať PCB, sa musí považovať za obsahujúce PCB, až kým nie je dôvod predpokladať opak;

c) „použité PCB“ je PCB, ktoré sa považuje za odpad podľa smernice 75/442/EHS;

d) „držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v držbe PCB, použité PCB a/alebo zariadenie obsahujúce PCB;

e) „dekontaminácia“ sú všetky činnosti, ktoré umožnia, aby sa dali zariadenia, objekty, materiál alebo kvapaliny kontaminované PCB znova použiť, recyklovať alebo zneškodniť za bezpečných podmienok a medzi ktoré možno zaradiť nahradenie, čo znamená všetky činnosti, ktorými sú PCB nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi PCB;

f) „zneškodnenie“ znamená činnosti D 8, D 9, D 10, D 12 (iba v bezpečných, hlbokých, podzemných skladoch v suchých masívoch a iba pre zariadenia obsahujúce PCB a použité PCB, ktoré nemôžu byť dekontaminované) a D 15 uvedené v prílohe IIA smernice 75/442/EHS.

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov, prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli použité PCB zneškodnené a PCB a zariadenia, obsahujúce PCB, aby boli dekontaminované alebo zneškodnené čo najskôr. Čo sa týka zariadení a v nich obsiahnutých PCB, ktoré podliehajú súpisu podľa článku 4 ods. 1, dekontaminácia alebo zneškodnenie sa musí vykonať najneskôr do konca roku 2010.

Článok 4

1.  S cieľom dosiahnutia súladu s článkom 3 členské štáty zabezpečia to, že budú zostavené súpisy zariadení s obsahom PCB väčšieho objemu ako 5 dm3 a Komisii zašlú sumáre týchto súpisov do 3 rokov po prijatí tejto smernice. V prípade silových kondenzátorov sa hranica 5 dm3 rozumie ako súčet oddelených objemov kombinovaného prístroja.

2.  Zariadenia, o ktorých je logické sa domnievať, že ich kvapaliny obsahujú od 0,05 do 0,005 hmotnostných % PCB, môžu byť zaradené do súpisu i bez údajov vyžadovaných v tretej a štvrtej zarážke odseku 3 a smú byť označené ako „Kontaminácia PCB < 0,05 %“. Musia byť dekontaminované alebo zneškodnené v súlade s článkom 9 ods. 2.

3.  Súpisy musia obsahovať nasledujúce údaje:

 mená a adresy držiteľov,

 umiestnenie a popis zariadenia,

 množstvo PCB, ktoré sa v zariadení nachádza,

 dátum a spôsob naloženia so zariadením alebo jeho premiestnenie, ktoré už bolo vykonané alebo sa ešte len má vykonať,

 dátumy vyhlásenia.

Ak už členský štát vypracoval podobný súpis, nový sa nevyžaduje. Súpisy sa musia pravidelne aktualizovať.

4.  Na dosiahnutie súladu s odsekom 1 prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby držitelia takýchto zariadení upovedomili príslušné orgány o množstvách PCB, ktoré vlastnia a tiež o všetkých zmenách v tomto ohľade.

5.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby každé zariadenie, ktoré podlieha súpisu podľa odseku 1, bolo označené. Podobné označenie musí byť pripevnené na dverách priestorov, kde sú takéto zariadenia umiestnené.

6.  Podniky na zneškodnenie PCB musia viesť záznamy o množstve, pôvode, charaktere a obsahu PCB v použitých PCB, ktoré im boli dovezené na zneškodnenie. Tieto informácie oznamujú príslušným orgánom. Záznamy môžu byť predmetom diskusie s miestnymi úradmi a verjnosťou. Podniky na zneškodnenie PCB tiež vydajú držiteľom, ktoré im použité PCB dodali, potvrdenie o príjme, v ktorom je uvedený ich charakter a množstvo.

7.  Členské štáty musia zabezpečiť, že príslušné orgány budú monitorovať množstvá, ktoré im boli oznámené.

Článok 5

1.  Odchylne od článku 3 smernice 75/442/EHS zakážu členské štáty separáciu PCB od ostatných látok s cieľom ich opätovného použitia.

2.  Členské štáty zakážu dopĺňanie PCB do transformátorov.

3.  Pokiaľ nie sú transformátory dekontaminované, vyradené z činnosti alebo zneškodnené v súlade s touto smernicou, môže ich údržba pokračovať iba v tom prípade, ak je jej cieľom zabezpečiť, že PCB v nich obsiahnuté sú v súlade s technickými normami a špecifikáciami týkajúcimi sa dielektrickej kvality a ak je zabezpečené, že transformátory sú v prevádzkyschopnom stave a netečú.

Článok 6

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli použité PCB a zariadenia obsahujúce PCB, ktoré podliehajú súpisu v súlade s článkom 4 ods. 1, čo najskôr prepravené do podnikov vlastniacich licenciu podľa článku 8.

2.  Predtým, ako sú PCB, použité PCB alebo zariadenia obsahujúce PCB prevzaté podnikom vlastniacom licenciu, musia byť podniknuté všetky predbežné opatrenia potrebné na zamedzenie rizika požiaru. Na tieto účely sa bude s nimi nakladať tak, aby neprišli do styku s horľavinami.

3.  Ak to je odôvodnené, zariadenia obsahujúce PCB, ktoré podľa článku 4 ods. 1 nepodliehajú súpisu a ktoré sú súčasťou iného zariadenia, budú odstránené a zhromažďované osobitne, keď je hlavné zariadenie vyradené z činnosti, recyklované alebo zneškodnené.

Článok 7

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zákaz spaľovania PCB alebo použitých PCB na lodiach.

Článok 8

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky podniky zapojené do dekontaminácie alebo zneškodňovania PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB mali povolenie v súlade s článkom 9 smernice 75/442/EHS.

2.  Ak sa zneškodnenie vykonáva spaľovaním, uplatňuje sa smernica Rady 94/67/ES zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečných odpadov ( 12 ). Ostatné metódy zneškodnenia PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB sú prípustné len, ak v porovnaní so spaľovaním dosiahnu rovnocennú úroveň ochrany životného prostredia a splnia technické požiadavky vzťahujúce sa k najlepším dostupným technológiám.

3.  Členské štáty prijmú jednotlivo alebo spoločne potrebné opatrenia na rozvoj, ak to je vhodné, a zohľadňujúc pritom články 4 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia (EHS) č. 259/93/EHS ( 13 ) a článok 5 ods. 1 smernice 75/442/EHS, prevádzok na zneškodnenie, dekontamináciu a bezpečné uskladnenie PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB.

Článok 9

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečili, že transformátory obsahujúce viac PCB ako je 0,05 hmotnostných %, budú dekontaminované za nasledujúcich podmienok:

a) cieľom dekontaminácie musí byť zníženie obsahu PCB na menej ako 0,05 hmotnostných % a, ak to je možné, na nie viac ako je 0,005 hmotnostných %;

b) náhradná kvapalina bez obsahu PCB musí vykazovať značne menšie riziká;

c) výmena kvapaliny nesmie zabrániť následnému zneškodneniu PCB;

d) označenie transformátorov sa musí po ich dekontaminácii nahradiť označením uvedeným v prílohe.

2.  Odchylne od článku 3 zabezpečia členské štáty to, že transformátory, v ktorých kvapaliny obsahujú medzi 0,05 a 0,005 hmotnostných % PCB, budú tiež dekontaminované v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 1 písm. b) až d) alebo ku koncu svojej životnosti budú zneškodnené.

▼M1

Článok 10

1.  Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10a ods. 2 zverejní zoznam výrobných názvov kondenzátorov, odporov a indukčných cievok obsahujúcich PCB.

2.  Komisia:

a) stanoví referenčné metódy merania obsahu PCB v kontaminovaných materiáloch. Merania vykonané pred určením referenčných metód zostávajú v platnosti;

b) ak to je potrebné, určí výlučne na účely článku 9 ods. 1 písm. b) a c) iné menej nebezpečné náhrady za PCB.

Komisia môže stanoviť technické normy pre ostatné metódy zneškodňovania PCB, ktoré sú uvedené v druhej vete článku 8 ods. 2.

Tieto opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10a ods. 3.

▼M1

Článok 10a

1.  Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES ( 14 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 11

1.  Členské štáty vypracujú do troch rokov od prijatia tejto smernice:

 plány na dekontamináciu alebo zneškodnenie spísaných zariadení a v nich obsiahnutých PCB,

 návrhy na zber a následné zneškodnenie zariadení, ktoré nepodliehajú súpisu podľa článku 4 ods. 1, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3.

2.  Členské štáty tieto plány a návrhy ihneď oznámia Komisii.

Článok 12

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov po jej prijatí. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 13

1.  Táto smernica nadobúda účinnosť dátumom jej prijatia a smernica 76/403/EHS sa od tohto dátumu zrušuje.

2.  S účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1:

a) odkaz v článku 10 ods. 1 smernice 87/101/EHS ( 15 ) na „PCB a PCT v zmysle smernice 76/403/EHS“ sa bude považovať za odkaz na PCB v zmysle tejto smernice;

b) odkaz v článku 10 ods. 2 smernice 87/101/EHS na smernicu 76/403/EHS sa bude považovať za odkaz na túto smernicu;

c) odkaz v článku 2 písm. j) nariadenia (EHS) č. 259/93 na článok 6 smernice 76/403/EHS sa bude považovať za odkaz na článok 8 tejto smernice.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

Označenie dekontaminovaného PCB zariadenia

Každý kus dekontaminovaného zariadenia musí byť jasne označený nezmazateľnou vytlačenou alebo vyrazenou značkou, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje a musí znieť v jazyku krajiny, v ktorej sa zariadenie používa:

DEKONTAMINOVANÉ PCB ZARIADENIE

Kvapalina obsahujúca PCB bola nahradená:

 kvapalinou … (názov náhrady)

 dňa … (dátum)

 v … (podnik)

Koncentrácia PCB:

 v starej kvapaline … hmotnostných %

 v novej kvapaline … hmotnostných %( 1 ) Ú. v. ES C 319, 12.12.1988, s. 57.

Ú. v. ES C 299, 20.11.1991, s. 9.

( 2 ) Ú. v. ES C 139, 5. 6. 1989, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. mája 1990 (Ú. v. ES C 149, 18.6.1990, s. 150) a z 12. decembra 1990 (Ú. v. ES C 19, 28.1.1991, s. 83). Spoločná pozícia Rady z 27. novembra 1995 (Ú. v. ES C 87, 25.3.1996, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. mája 1996 (Ú. v. ES C 166, 10.6.1996, s. 76).

( 4 ) Ú. v. ES L 108, 26.4.1976, s. 41.

( 5 ) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/60/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 1).

( 6 ) Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2.

( 7 ) Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 94/3/ES (Ú. v. ES L 5, 7.1.1994, s. 15).

( 9 ) Zasadanie komisií na úrovni ministrov v Paríži a Oslo 21. - 22. septembra 1992.

( 10 ) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 11 ) Ú. v. ES L 186, 12.7.1991, s. 64.

( 12 ) Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 34.

( 13 ) Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 94/721/ES (Ú. v. ES L 288, 9.11.1994, s. 36).

( 14 ) Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

( 15 ) Ú. v. ES L 42, 12.2.1987, s. 43.