01995L0018 — SK — 17.06.2015 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 95/18/ES

z 19. júna 1995

o udeľovaní licencií železničným podnikom

(Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, p.70)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012,

L 343

32

14.12.2012

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430