1994L0080 — SK — 01.07.2013 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 94/80/ES

z 19. decembra 1994,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

(Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, p.38)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

SMERNICA RADY 96/30/ES z 13. mája 1996,

  L 122

14

22.5.1996

 M2

SMERNICA RADY 2006/106/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

409

20.12.2006

 M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. júla 2012,

  L 192

29

20.7.2012

►M4

SMERNICA RADY 2013/19/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

231

10.6.2013


Zmenené a doplnené:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMERNICA RADY 94/80/ES

z 19. decembra 1994,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmiRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 8b ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

keďže Zmluva o Európskej únii vyznačuje nový stav v procese vytvárania užšej únie medzi národmi Európy; keďže jedným z cieľov únie je organizovať vzťahy medzi národmi členských štátov spôsobom demonštračnej zásadovosti a solidarity; keďže jej základné ciele zahrňujú zosilnenie ochrany práv a záujmov štátnych príslušníkov jej členských štátov cez uvedenie občianstva únie;

keďže k tomuto cieľu Hlava II Zmluvy o Európskej únii zavádza občianstvo únie pre všetkých štátnych príslušníkov členských štátov a na základe toho udeľuje týmto štátnym príslušníkom mnohé práva;

keďže právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska, ktoré je vyjadrené v článku 8b ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, je príkladom uplatňovania princípu rovnosti a nediskriminácie medzi štátnymi príslušníkmi a štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a dôsledkom práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov uvedeného v článku 8a tejto zmluvy;

keďže uplatňovanie článku 8b ods. 1 nepredpokladá úplnú harmonizáciu volebných systémov členských štátov; keďže cieľom tohto ustanovenia je predovšetkým zrušiť požiadavku štátnej príslušnosti, s ktorou väčšina členských štátov v súčasnosti uplatňuje práva voliť a byť volený; keďže naviac berúc do úvahy princíp proporcionality stanovený v treťom odseku článku 3b zmluvy obsah právneho poriadku spoločenstva v tejto oblasti nesmie presahovať rámec potrebný pre dosiahnutie cieľa článku 8 b ods. 1 zmluvy;

keďže cieľom článku 8b ods. 1 je zabezpečiť, že všetci občania únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, v ktorom majú bydlisko, môžu v tomto štáte vykonávať svoje právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách za rovnakých podmienok; keďže podmienky uplatňované na štátnych príslušníkov iného členského štátu vrátane tých, ktoré sa vzťahujú k obdobiu a dôkazu o bydlisku by mali byť z toho dôvodu totožné s tými, ak nejaké existujú, ktoré sa uplatňujú na štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu; keďže sa nesmie vyžadovať od štátnych príslušníkov iného členského štátu plnenie akýchkoľvek osobitných podmienok, pokiaľ výnimočne nie je rozdielny prístup voči vlastným štátnym príslušníkom a štátnym príslušníkom iného členského štátu odôvodnený špecifickými okolnosťami;

keďže článok 8b ods. 1 zmluvy uznáva právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska a nenahradzuje ho právom voliť a byť volený v členskom štáte, ktorého občan únie je štátnym príslušníkom; keďže sa musí rešpektovať slobodné rozhodnutie občanov únie o účasti alebo neúčasti v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko; keďže je vhodné, aby títo občania mohli vyjadriť prianie vykonať svoje právo tu voliť; keďže sa môže prijať ustanovenie, aby títo občania boli automaticky zapísaní v zozname voličov v tých členských štátoch, kde účasť vo voľbách nie je povinná; keďže spôsob, ktorým miestna samospráva pracuje v rozdielnych členských štátoch je odrazom rozdielnych politických a právnych tradícií a je charakterizovaný veľkým množstvom štruktúr; keďže termín „komunálne voľby“ nemá ten istý význam v každom členskom štáte; keďže cieľ tejto smernice musí byť preto vyjasnený definovaním termínu; keďže komunálne voľby sú voľby dané priamym všeobecným volebným právom na úrovni základných jednotiek miestnej samosprávy a ich poddivízií; keďže tento termín zahrňuje priame všeobecné volebné právo do zastupiteľských zborov ako aj do výkonných orgánov obce;

keďže nespôsobilosť môže byť nariadená individuálnym rozhodnutím úradov, buď členského štátu bydliska, alebo domovského členského štátu; keďže z hľadiska politickej dôležitosti vykonávania voleného obecného zastupiteľstva členské štáty by mali byť oprávnené vykonať potrebné kroky pre zabezpečenie, že osoba, ktorá bola pozbavená svojho práva kandidovať vo svojom domovskom členskom štáte, nie je oprávnená znovu získať toto právo len z dôvodu jej bydliska v inom členskom štáte; keďže tento problém, ktorý je špecifický pre kandidátov so štátnou príslušnosťou iného členského štátu, je dostatočne dôležitý oprávniť ustanovenie, na základe ktorého členským štátom, ktoré to považujú za potrebné, je povolené podrobiť takýchto kandidátov nie iba pravidlám o nespôsobilosti členského štátu bydliska, ale tiež pravidlám domovského členského štátu; keďže z hľadiska princípu proporcionality bude postačujúce, aby právo voliť podliehalo iba pravidlám členského štátu bydliska o nespôsobilosti voliť;

keďže povinnosti vyplývajúce z riadenia základných jednotiek miestnej samosprávy môžu zahrňovať účasť na uplatňovaní úradnej moci a chránení všeobecného záujmu, členské štáty by mali byť schopné vyhradiť si tieto úrady pre ich štátnych príslušníkov; keďže členské štáty by tiež mali byť schopné prijať vhodné opatrenia na tento účel; keďže takéto opatrenia nemôžu obmedzovať, viac ako je potrebné pre dosiahnutie takého cieľa, možnosti zvolenia štátnych príslušníkov iných členských štátov;

keďže by rovnako mala existovať možnosť vyhradiť účasť zvolených obecných úradníkov vo voľbách do parlamentných zhromaždení pre vlastných štátnych príslušníkov;

keďže tam, kde právne predpisy členských štátov stanovujú, že vykonávanie funkcie obecného zastupiteľstva je nezlučiteľné s vykonávaním funkcie iného zastupiteľstva, členské štáty by mali mať možnosť rozšíriť svoj rámec tak, aby zahrňoval ekvivalentné zastupiteľstvá, ktorých funkcia je vykonávaná v iných členských štátoch;

keďže akákoľvek odchýlka zo všeobecných pravidiel tejto smernice podľa článku 8b ods. 1 zmluvy musí byť zdôvodnená problémami, ktoré sú špecifické pre členský štát; keďže dôvod akejkoľvek odchýlky musí podliehať preskúmaniu;

keďže takéto špecifické problémy môžu vzniknúť v členskom štáte, v ktorom pomer občanov únie, ktorých vek oprávňuje na účasť vo voľbách a ktorí majú v tomto štáte bydlisko, ale nie sú jeho štátnymi príslušníkmi, veľmi výrazne presahuje priemer; keďže výnimky sú oprávnené v prípadoch, ak takíto občania tvoria viac ako 20 % celkového počtu voličov; keďže takéto odchýlky musia vyplývať z kritéria týkajúceho sa dĺžky bydliska;

keďže občianstvo únie je zamýšľané tak, aby umožňovalo občanom únie sa lepšie integrovať v ich hostiteľskej krajine; keďže v tejto súvislosti je to v súlade so zámermi autorov zmluvy vyhnúť sa akejkoľvek polarizácii medzi zoznamami kandidátov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi daného členského štátu a kandidátmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu;

keďže toto riziko polarizácie sa týka najmä členského štátu, v ktorom pomer občanov únie, ktorí sú inej štátnej príslušnosti a sú vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách, presahuje 20 % celkového počtu občanov únie, ktorí sú vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách a ktorí tu majú bydlisko; keďže je preto dôležité, aby tento členský štát bol schopný stanoviť v súlade s článkom 8b zmluvy osobitné ustanovenia týkajúce sa zloženia zoznamov kandidátov;

keďže treba vziať do úvahy skutočnosť, že v niektorých členských štátoch osoby, ktoré majú bydlisko v tomto členskom štáte, a ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov, majú právo voliť vo voľbách do národného parlamentu a keďže niektoré ustanovenia tejto smernice sa nemusia v týchto členských štátoch považovať za záväzné,

keďže Belgické kráľovstvo je charakterizované špecifickými rysmi a bilanciami spojenými so skutočnosťou, že články 1 až 4 jeho Ústavy poskytujú tri úradné jazyky a územné rozdelenie do regiónov a spoločenstiev, výsledkom ktorej plné uplatnenie tejto smernice v určitých obciach by si mohlo vynútiť zabezpečenie možnosti odchýlky z ustanovení tejto smernice vzhľadom na tieto špecifické rysy a bilancie;

keďže Komisia zhodnotí uplatnenie smernice v právnych predpisoch a v praxi, vrátane akýchkoľvek zmien týkajúcich sa voličov, ktoré nastali od jej vstupu do platnosti; keďže Komisia predloží správu v tejto súvislosti Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1.  Táto smernica ustanovuje podrobnosti, ktorými občania únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, si tam môžu uplatniť právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách.

2.  Nič z uvedeného v tejto smernici neovplyvňuje ustanovenia každého členského štátu týkajúce sa práva voliť alebo byť volený, a to ako pre jeho štátnych príslušníkov, ktorí majú bydlisko mimo jeho územia, tak aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sídlia v tomto štáte.

Článok 2

1.  Na účely tejto smernice:

a) „základná jednotka miestnej samosprávy“ znamená správne jednotky uvedené v prílohe, ktoré v súlade s právnymi predpismi každého členského štátu pozostávajú z orgánov zvolených priamym všeobecným volebným právom a sú oprávnené riadiť na základnej úrovni politickej a administratívnej organizácie určité záležitosti miestneho významu na ich vlastnú zodpovednosť;

b) „komunálne voľby“ znamenajú voľby priamym všeobecným volebným právom, v ktorých sú zvolení členovia zastupiteľského zboru, a ak je to vhodné, podľa právnych predpisov každého členského štátu, predseda a členovia výkonného orgánu základnej jednotky miestnej samosprávy:

c) „členský štát bydliska“ znamená členský štát, v ktorom má občan únie bydlisko, ale nie je jeho štátnym príslušníkom;

d) „domovský členský štát“ znamená členský štát, ktorého je občan únie štátnym príslušníkom;

e) „zoznam voličov“ znamená úradný zoznam všetkých voličov oprávnených voliť v danej základnej jednotke miestnej samosprávy alebo v jednej z jej subdivízií vypracovaný a aktualizovaný príslušným orgánom podľa volebného práva členského štátu bydliska alebo zoznam obyvateľov, ak označuje spôsobilosť voliť;

f) „určený deň“ znamená deň alebo dni, v ktorých občania únie musia podľa volebného práva členského štátu bydliska splniť požiadavky pre účasť vo voľbách alebo kandidovanie v tom štáte;

g) „formálne vyhlásenie“ znamená vyhlásenie uvedenej osoby, pri uvedení nesprávnych údajov sa táto osoba vystavuje riziku postihu v súlade s odpovedajúcim vnútroštátnym právnym predpisom.

2.  Členský štát oznámi Komisii, ak akákoľvek jednotka miestnej samosprávy uvádzaná v prílohe je z dôvodu zmeny v jeho vnútroštátnom právnom predpise nahradená inou jednotkou, ktorá má funkcie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, alebo ak z dôvodu takejto zmeny je akákoľvek takáto jednotka zrušená, alebo sú ďalšie takéto jednotky vytvorené.

V priebehu troch mesiacov od prevzatia takého oznámenia spoločne so zárukou členského štátu, že práva žiadnej osoby nebudú touto smernicou dotknuté, Komisia upraví prílohu vykonaním príslušných zámien, vypustení alebo pridaní. Takto revidovaná príloha sa uverejní v úradnom vestníku.

Článok 3

Akákoľvek osoba, ktorá v určený deň:

a) je občanom únie v zmysle druhého pododseku článku 8 ods. 1 zmluvy; a

b) nie je štátnym príslušníkom členského štátu bydliska, ale v každom prípade spĺňa tie isté podmienky vzhľadom na právo voliť a byť volený tak, ako ten štát predpisuje právnym predpisom pre jeho vlastných štátnych príslušníkov,

má právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska v súlade s touto smernicou.

Článok 4

1.  V prípade, že s cieľom voliť alebo kandidovať musia štátni príslušníci členského štátu bydliska mať určité minimálne obdobie bydlisko na území tohto štátu, voliči a osoby oprávnené kandidovať v rámci pôsobnosti článku 3 sa považujú za takých, ktorí splnili túto podmienku, keď mali bydlisko v ekvivalentnej dobe v inom členskom štáte.

2.  Ak podľa právnych predpisov členského štátu bydliska jeho vlastní štátni príslušníci môžu voliť alebo kandidovať iba v základnej jednotke miestnej samosprávy svojho bydliska, vzťahuje sa táto podmienka aj na voličov a osoby oprávnené kandidovať v rámci pôsobnosti článku 3.

3.  Odsek 1 sa nedotýka ustanovení jednotlivých členských štátov, na základe ktorých akákoľvek osoba uplatňujúca právo voliť a byť volený musí v danej základnej jednotke miestnej samosprávy mať bydlisko po určitú minimálnu dobu.

Odsek 1 sa takisto nedotýka žiadnych vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú platné v deň prijatia tejto smernice, podľa ktorého uplatnenie práva voliť a byť volený akoukoľvek osobou podlieha podmienke jej bydliska počas určitej minimálnej doby v oblasti členského štátu, súčasťou ktorej je základná jednotka miestnej samosprávy.

Článok 5

1.  Členské štáty bydliska môžu stanoviť, že akýkoľvek občan únie, ktorý na základe individuálneho rozhodnutia v trestných alebo občianskych veciach bol pozbavený svojho práva kandidovať podľa právnych predpisov svojho domovského členského štátu, sa vylúči z uplatňovania takéhoto práva v komunálnych voľbách.

2.  Žiadosť akéhokoľvek občana únie kandidovať v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska môže byť vyhlásená za neprípustnú v prípade, že občan nie je schopný predložiť vyhlásenie uvedené v článku 9 ods. 2 písm. a) alebo potvrdenie uvedené v článku 9 ods. 2 písm. b).

3.  Členské štáty môžu stanoviť, že iba ich vlastní štátni príslušníci môžu vykonávať funkciu predsedu, jeho zástupcu alebo člena výkonného orgánu základnej jednotky miestnej samosprávy, ak sú zvolení vykonávať funkciu počas trvania jeho mandátu.

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že dočasný alebo prechodný výkon funkcií predsedu, jeho zástupcu alebo člena výkonného orgánu základnej jednotky miestnej samosprávy môže byť vyhradený pre ich vlastných štátnych príslušníkov.

So zreteľom na zmluvu a všeobecné právne zásady členské štáty môžu prijať príslušné potrebné a proporcionálne opatrenia pre zabezpečenie, že úrady uvedené v prvom pododseku môžu byť vykonávané a dočasné funkcie uvedené v druhom pododseku môžu byť vykonávané iba ich vlastnými štátnymi príslušníkmi.

4.  Členské štáty môžu tiež stanoviť, že občania únie zvolení za členov zastupiteľského zboru sa nezúčastnia menovania zástupcov, ktorí môžu voliť v parlamentnom zhromaždení, ani voľby členov tohto výboru.

Článok 6

1.  Na osoby oprávnené kandidovať v rámci rozsahu článku 3 sa vzťahujú tie isté podmienky týkajúce sa nezlučiteľnosti podľa právnych predpisov členského štátu bydliska ako na vlastných štátnych príslušníkov tohto štátu.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že vykonávanie funkcie voleného obecného zastupiteľstva v členskom štáte bydliska je tiež nezlučiteľné s vykonávaním funkcie v iných členských štátoch, ktorá je ekvivalentné tej, na ktorú sa vzťahuje podmienka o nezlučiteľnosti v členskom štáte bydliska.KAPITOLA II

Uplatňovanie práva voliť a práva byť volený

Článok 7

1.  Volič v rozsahu článku 3 uplatňuje svoje právo voliť v komunálnych voľbách v členskom štáte bydliska, ak vyjadril vôľu tak urobiť.

2.  Ak účasť vo voľbách je povinná v členskom štáte bydliska, voliči v rámci rozsahu článku 3, ktorí sú zapísaní v zozname voličov, sú tiež povinní voliť.

3.  Členské štáty, v ktorých účasť vo voľbách nie je povinná, môžu poskytnúť automatickú registráciu voličov v rámci rozsahu článku 3 do zoznamu voličov.

Článok 8

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby bol volič v rámci rozsahu článku 3 zapísaný do zoznamu voličov v dostatočnom predstihu pred dňom konania volieb.

2.  Na účel zapísania jeho mena do zoznamu voličov, volič v rámci rozsahu článku 3 predloží tie isté doklady ako volič, ktorý je štátnym príslušníkom.

Členský štát bydliska môže tiež vyžadovať od voliča v rámci rozsahu článku 3, aby predložil platný doklad totožnosti, spoločne s formálnym vyhlásením uvádzajúcim jeho národnosť a jeho adresu v členskom štáte bydliska.

3.  Voliči v rámci rozsahu článku 3, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov v členskom štáte bydliska, tam zostanú za tých istých podmienok ako voliči, ktorí sú štátnymi príslušníkmi, až do doby, kým nebudú automaticky vyškrtnutí zo zoznamu voličov, pretože už nesplňujú podmienky pre uplatnenie práva voliť.

Voliči, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov, môžu byť na ich vlastnú žiadosť tiež z neho vyškrtnutí.

Ak sa takí voliči presťahujú do inej základnej jednotky miestnej samosprávy v tom istom členskom štáte, zapíšu sa do zoznamu voličov tejto jednotky za tých istých podmienok ako voliči, ktorí sú štátnymi príslušníkmi.

Článok 9

1.  Pri predložení žiadosti o kandidatúru, osoba oprávnená kandidovať v rámci rozsahu článku 3 predloží tie isté sprievodné doklady ako kandidát, ktorý je štátnym príslušníkom. Členský štát bydliska môže požadovať od osoby, aby predložila formálne vyhlásenie uvádzajúce jej štátnu príslušnosť a jej adresu v členskom štáte bydliska.

2.  Členský štát bydliska môže tiež požadovať od osoby oprávnenej kandidovať v rámci rozsahu článku 3, aby:

a) uviedla vo formálnom vyhlásení, ktoré osoba predkladá v súlade s odsekom 1, keď predkladá svoju žiadosť o kandidatúru, že nebola pozbavená práva kandidovať v jeho domovskom členskom štáte;

b) v prípade pochybností týkajúcich sa obsahu vyhlásenia vzhľadom k písm. a), alebo ak je to požadované podľa právnych opatrení členského štátu, predložila pred alebo po voľbách potvrdenie od príslušných správnych orgánov jej domovského členského štátu overujúce, že osoba nebola pozbavená svojho práva kandidovať v tomto štáte alebo, že žiadna takáto skutočnosť týmto orgánom nie je známa;

c) predložila platný doklad totožnosti;

d) uviedla vo formálnom vyhlásení, ktoré predkladá v súlade s odsekom 1, že nezastáva žiadnu funkciu, ktorá je nezlučiteľné v zmysle článku 6 ods. 2;

e) označila svoju poslednú adresu v svojom domovskom členskom štáte, pokiaľ takú adresu mala.

Článok 10

1.  Členský štát bydliska včas informuje dotknutú osobu o výsledku jej žiadosti o zápis do zoznamu voličov alebo o rozhodnutí týkajúcom sa prijateľnosti jej žiadosti kandidovať.

2.  Pokiaľ by osoba nebola zapísaná do voličského zoznamu, alebo by jej žiadosť o zápis bola zamietnutá, alebo by jej žiadosť o kandidatúru bola zamietnutá, príslušná osoba má nárok na opravné prostriedky podobne ako právne predpisy členského štátu bydliska predpisujú voličom a osobám oprávneným kandidovať a ktorí sú jeho štátnymi príslušníkmi.

Článok 11

Členský štát bydliska informuje včas a vhodným spôsobom voličov a osoby oprávnené kandidovať v rámci rozsahu článku 3 o podmienkach a podrobnostiach pre uplatnenie práva voliť a byť volený vo voľbách v tomto štáte.KAPITOLA III

Odchýlky a prechodné ustanovenia

Článok 12

1.  Ak 1. januára 1996 presiahne v danom členskom štáte pomer občanov únie vo veku oprávňujúcom k účasti vo voľbách, ktorí v ňom majú bydlisko, ale nie sú jeho štátnymi príslušníkmi, 20 % celkového počtu občanov únie, ktorí v ňom majú bydlisko a sú vo veku oprávňujúcom k účasti vo voľbách; tento členský štát sa môže odchylne od tejto smernice:

a) obmedziť právo voliť pre voličov v rámci rozsahu článku 3, ktorí majú v danom členskom štáte bydlisko počas určitého minimálneho obdobia, ktoré nemôže byť dlhšie ako obdobie, na ktoré je volený zastupiteľský zbor obce;

b) obmedziť právo kandidovať osobám oprávneným kandidovať v rámci rozsahu článku 3, ktorí majú v tomto členskom štáte bydlisko počas určitého minimálneho obdobia, ktoré nemôže byť dlhšie ako dvojnásobné obdobie, na ktoré je volený zastupiteľský zbor obce; a

c) prijať príslušné opatrenia vzhľadom na vytváranie zoznamov kandidátov tak, aby bola posilnená najmä integrácia občanov únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu.

2.  Belgické kráľovstvo môže odchylne od ustanovení tejto smernice uplatňovať ustanovenia odseku 1 písm. a) na obmedzený počet základných jednotiek miestnej samosprávy, ktorý sa odovzdá najneskôr jeden rok pred konaním volieb v základných jednotkách miestnej samosprávy, kde sa má odchýlka uplatňovať.

3.  V prípade, že 1. januára 1996 právne predpisy členského štátu stanovujú, že štátni príslušníci iného členského štátu, ktorí majú v danom štáte bydlisko, majú právo voliť do národného parlamentu tohto štátu a na tento účel môžu byť zapísaní do zoznamu voličov tohto štátu podľa presne tých istých podmienok ako voliči, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, prvý členský štát sa môže odchylne od tejto smernice zdržať uplatňovania článkov 6 až 11 vzhľadom na takéto osoby.

4.  31. decembra 1998 a potom každých šesť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či je udelenie odchýlky dotknutým členským štátom podľa článku 8b ods. 1 zmluvy stále oprávnené a prípadne navrhne, aby sa urobili potrebné úpravy. Členský štát, ktorý uplatňuje odchýlky podľa odsekov 1 a 2 informuje Komisiu o všetkých dôležitých okolnostiach.KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 13

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, vrátane akýchkoľvek zmien týkajúcich sa voličov, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tejto smernice v priebehu roka konania volieb do obecného zastupiteľstva organizovaných na základe uvedených ustanovení vo všetkých členských štátoch, a ak je to vhodné, navrhne príslušné zmeny a doplnky.

Článok 14

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januárom 1996. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnostio odkaze upravia členské štáty.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M4
PRÍLOHA

„Základná jednotka miestnej samosprávy“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) tejto smernice znamená každú územnú jednotku z uvedených ďalej:

  v Belgicku:

 commune/gemeente/Gemeinde,

  v Bulharsku:

 община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление,

  v Českej republike:

 obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy,

  v Dánsku:

 kommune, region,

  v Nemecku:

 kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

  v Estónsku:

 vald, linn,

  v Írsku:

 City Council, County Council, Borough Council, Town Council,

  v Grécku:

 δήμος,

  v Španielsku:

 municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

  vo Francúzsku:

 commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

  v Chorvátsku:

 općina, grad, županija,

  v Taliansku:

 comune, circoscrizione,

  na Cypre:

 δήμος, κοινότητα,

  v Lotyšsku:

 novads, republikas pilsēta,

  v Litve:

 Savivaldybė,

  v Luxembursku:

 commune,

  v Maďarsku:

 települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye,

  na Malte:

 Kunsill Lokali,

  v Holandsku:

 gemeente, deelgemeente,

  v Rakúsku:

 Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

  v Poľsku:

 gmina,

  v Portugalsku:

 município, freguesia,

  v Rumunsku:

 comuna, orașul, municipiul, sectorul (numai în municipiul București) și județul,

  v Slovinsku:

 občina,

  na Slovensku:

 samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Košice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Košice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

  vo Fínsku:

 kunta, kommun, kommun på Åland,

  vo Švédsku:

 kommuner, landsting,

  v Spojenom kráľovstve:

 counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.( 1 ) Ú. v. ES C 323, 21.11.1994.

( 2 ) Stanovisko doručené 14. septembra 1994 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 3 ) Stanovisko doručené 28. septembra 1994 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).