01994L0062 — SK — 04.07.2018 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

z 20. decembra 1994

o obaloch a odpadoch z obalov

(Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMERNICA 2004/12/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 11. februára 2004,

  L 47

26

18.2.2004

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES z 9. marca 2005,

  L 70

17

16.3.2005

 M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

SMERNICA KOMISIE 2013/2/EÚ Text s významom pre EHP zo 7. februára 2013,

  L 37

10

8.2.2013

►M6

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/720 Text s významom pre EHP z 29. apríla 2015,

  L 115

11

6.5.2015

►M7

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/852 Text s významom pre EHP z 30. mája 2018,

  L 150

141

14.6.2018
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

z 20. decembra 1994

o obaloch a odpadoch z obalovČlánok 1

Ciele

1.  Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa na jednej strane zabránilo ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov ako aj iných krajín alebo sa takýto vplyv znížil a to vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a na druhej strane, aby sa zabezpečil funkčný vnútorný trh, aby sa vyhlo prekážkam v obchodovaní a deformácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže v spoločenstve.

▼M7

2.  Na uvedený účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov, a to prioritne predchádzaním vzniku takýchto odpadov, a dodatočne stanovuje základné princípy opakovaného použitia obalov, recyklácie a iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov, čím sa znižuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov s cieľom prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo.

▼B

Článok 2

Pôsobnosť

1.  Do pôsobnosti smernice patria všetky obaly uvedené na trh spoločenstva a všetky odpady z obalov, či už sú použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úrade, obchode, službách alebo domácnosti bez ohľadu na použitý materiál.

2.  Táto smernica nemení existujúce požiadavky na kvalitu obalov, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ochrany ľudského zdravia a hygieny baleného výrobku alebo existujúce požiadavky na prepravu alebo ustanovenia smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch ( 1 ).

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice:

1. „Obaly“ sú všetky výrobky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľných vlastností, ktoré sú používané na obalenie, ochranu, nakladanie, dodávanie a uvádzanie tovarov, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa. „Nevratné“ časti používané na tie isté účely sú tiež považované za obaly.

„Obaly“ sú len:

a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu;

b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril v bode nákupu skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či už sa takto bude neskôr predávať konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo či slúži len na doplnenie na mieste predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností;

c) prepravný obal alebo terciálny obal, t. j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery nie sú prepravné obaly.

▼M2

Definícia „obalov“ sa ďalej zakladá na kritériách uvedených nižšie. Položky uvedené v prílohe I sú ilustračné príklady uplatňovania týchto kritérií.

i) Položky sa považujú za obaly, ak spĺňajú horeuvedenú definíciu bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie, ktoré môže obal tiež plniť, pokiaľ nie je položka neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ nie je potrebná na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho prvky sa majú použiť, spotrebovať alebo zneškodniť spoločne.

ii) Položky vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja a „zneškodniteľné“ položky predané, plnené, alebo vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja sa považujú za obaly za predpokladu, že plnia funkciu obalu.

iii) Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalov sa považujú za časť obalu, do ktorého sú začlenené. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu sa považujú za obal, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ sa všetky jeho prvky nemajú spotrebovať a zneškodniť spoločne.

▼M7 —————

▼M6

1a. „plast“ je polymér v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ( 2 ), do ktorého sa mohli pridať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek;

1b. „plastové tašky“ sú tašky s uchami alebo bez nich, vyrobené z plastu, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov;

1c. „ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov;

1d. „veľmi ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrónov, ktoré sa vyžadujú na hygienické účely alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny, keď to pomáha predchádzať plytvaniu potravinami;

1e. „oxo-degradovateľné plastové tašky“ sú plastové tašky vyrobené z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice;

▼M7

2. „odpady z obalov“ sú všetky obaly alebo obalový materiál, ktoré zodpovedajú vymedzeniu odpadu stanovenom v článku 3 smernice 2008/98/ES okrem zvyškov pri výrobe;

▼M7

2a. „opakovane použiteľný obal“ je obal, ktorý bol navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh v rámci jeho životného cyklu na viacero použití alebo obehov tým, že sa opätovne naplní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol vytvorený;

2b. „kompozitný obal“ je obal zložený z dvoch alebo viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje;

2c. uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „nakladanie s odpadom“, „zber“, „triedený zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“, „spracovanie“, „zhodnocovanie“, „recyklácia“, „zneškodňovanie“ a „systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov“ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES;

▼M7 —————

▼B

11. „hospodárski operátori“ vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, výrobcovia a meniči obalov, plniči a užívatelia, dovozcovia, obchodníci a distribútori, orgány a verejnoprávne organizácie;

12. „dobrovoľná dohoda“ je formálna dohoda medzi kompetentnými orgánmi členských štátov a dotknutými hospodárskymi sektormi, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom ďalej rozvíjať ciele tejto smernice.

▼M2

Článok 4

Prevencia

▼M7

1.  Členské štáty zaistia, že okrem opatrení prijatých v súlade s článkom 9 sa vykonávajú ďalšie preventívne opatrenia s cieľom zabrániť tvorbe odpadu z obalov a minimalizovať environmentálny vplyv obalov.

Takéto ďalšie preventívne opatrenia môžu pozostávať z národných programov, stimulov prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov s cieľom minimalizovať environmentálny vplyv obalov alebo z podobných prijatých opatrení, ktoré sa v prípade potreby odkonzultujú s hospodárskymi subjektmi a spotrebiteľskými a environmentálnymi organizáciami a ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch.

Členské štáty využívajú hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES, alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.

▼M6

1a.  Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať použitie vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia spotreby, zachovanie alebo zavedenie hospodárskych nástrojov, ako aj obchodných obmedzení odchylne od článku 18 za predpokladu, že uvedené obmedzenia sú primerané a nediskriminačné.

Takéto opatrenia sa môžu líšiť podľa vplyvu ľahkých plastových tašiek na životné prostredie, keď sa zhodnocujú alebo zneškodňujú, ich kompostovacích vlastností, životnosti alebo ich špecifického plánovaného použitia.

Opatrenia prijaté členskými štátmi musia zahŕňať jednu alebo obidve tieto možnosti:

a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých plastových tašiek na osobu k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na osobu k 31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu;

b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky nebudú na mieste predaja tovaru alebo výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nevykonajú rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z uvedených opatrení vylúčiť.

Od 27. mája 2018 členské štáty pri poskytovaní údajov o obaloch a odpadoch z obalov Komisii v súlade s článkom12 nahlasujú ročnú spotrebu ľahkých plastových tašiek.

Komisia do 27. mája 2016 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví metodika na výpočet ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek na osobu a upravia sa formáty na podávanie správ prijaté podľa článku 12 ods. 3 Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2

1b.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, môžu členské štáty v súvislosti s akýmkoľvek druhom plastových tašiek bez ohľadu na ich hrúbku steny prijať opatrenia, ako sú napríklad hospodárske nástroje a vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby.

1c.  Komisia a členské štáty aspoň v priebehu prvého roka po 27. novembri 2016 aktívne podporujú verejné informačné a osvetové kampane o nepriaznivom vplyve nadmernej spotreby ľahkých plastových tašiek na životné prostredie.

▼M2

2.  Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Normy budú mať za cieľ znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10.

▼M7 —————

▼M7

Článok 5

Opakované použitie

1.  V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ustanovenou v článku 4 smernice 2008/98/ES členské štáty prijímajú opatrenia na podporu zvýšenia podielu opakovane použiteľných obalov uvedených na trh v rámci systémov opakovaného použitia obalov environmentálne vhodným spôsobom a v súlade so zmluvou, a to bez toho, aby bola ohrozená hygiena potravín a bezpečnosť spotrebiteľov. Také opatrenia môžu okrem iného zahŕňať:

a) používanie systémov vratných záloh;

b) stanovenie kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov;

c) používanie hospodárskych stimulov;

d) stanovenie minimálneho percentuálneho podielu opakovane použiteľných obalov uvedených na trh každý rok pre každý prúd obalov.

2.  Členský štát sa môže rozhodnúť dosiahnuť upravenú cieľovú úroveň pre daný rok uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) berúc do úvahy priemerný podiel v predchádzajúcich troch rokoch opakovane použiteľných obalov uvedených na trh po prvýkrát a opakovane použitých ako súčasť systému opakovaného použitia obalov.

Upravená úroveň sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a) podiel opakovane použiteľných obalov uvedený v prvom pododseku tohto odseku zo všetkých predajných obalov uvedených na trh od cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f) a h), ako aj

b) podiel opakovane použiteľných obalov uvedený v prvom pododseku tohto odseku zložených z daného obalového materiálu zo všetkých predajných obalov zložených z daného materiálu uvedených na trh od cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. g) a písm. i).

Pri výpočte príslušných upravených cieľových úrovní berie do úvahy najviac päť percentuálnych bodov z takéhoto podielu.

3.  Členský štát môže na výpočet cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f), písm. g) bode ii), písm. h) a písm. i) bode ii) vziať do úvahy množstvo opravených drevených obalov na opakované použitie.

4.  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania ods. 2 a 3 tohto článku Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá pre výpočty, kontrolu a podávanie správ o údajoch, ako aj pre výpočty cieľov podľa ods. 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

5.  Komisia do 31. decembra 2024 preskúma údaje o opakovane použiteľných obaloch, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s článkom 12 a prílohou III, s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť stanovenia kvantitatívnych cieľov v oblasti opakovaného používania obalov, a to vrátane pravidiel výpočtu, ako aj všetkých ďalších opatrení na podporu opakovaného používania obalov. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

▼M2

Článok 6

Zhodnotenie a recyklácia

1.  Na splnenie úloh tejto smernice prijmú členské štáty opatrenia potrebné na dosiahnutie nasledujúcich cieľov na celom svojom území:

a) najneskôr do 30. júna 2001 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 50 % a najviac 65 % hmotnosti odpadov z obalov;

b) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov;

c) najneskôr do 30. júna 2001 sa zrecykluje najmenej 25 % a najviac 45 % hmotnosti celkových obalových materiálov v odpadoch z obalov s minimálne 15 % hmotnosti za každý obalový materiál;

d) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zrecykluje najmenej 55 % a najviac 80 % hmotnosti odpadov z obalov;

e) najneskôr do 31. decembra sa dosiahnu nasledujúce minimálne recyklačné ciele pre materiály v odpadoch z obalov:

i) 60 % hmotnosti pre sklo

ii) 60 % hmotnosti pre papier a kartón

iii) 50 % hmotnosti pre kovy

iv) 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, ktorý sa recykluje späť na plasty

v) 15 % hmotnosti pre drevo;

▼M7

f) najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

g) najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:

i) 50 % plastu;

ii) 25 % dreva;

iii) 70 % železných kovov;

iv) 50 % hliníka;

v) 70 % skla;

vi) 75 % papiera a lepenky;

h) najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude recyklovať aspoň 70 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

i) najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:

i) 55 % plastov;

ii) 30 % dreva;

iii) 80 % železných kovov;

iv) 60 % hliníka;

v) 75 % skla;

vi) 85 % papiera a lepenky.

1a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 písm. f) a h), môže členský štát predĺžiť lehoty na dosiahnutie cieľov uvedených v písmene g) bodoch i) až vi) a v odseku 1 písm. i) bodoch i) až vi) až o päť rokov, a to na základe týchto podmienok:

a) táto výnimka je obmedzená na maximálne 15 percentuálnych bodov od spoločného cieľa alebo rozdelená medzi dva ciele;

b) na základe výnimky sa miera recyklácie v rámci spoločného cieľa neobmedzí na menej ako 30 %;

c) v dôsledku výnimky sa miera recyklácie v rámci spoločného cieľa uvedená v písmene g) bodoch v) a vi) a v odseku 1 písm. i) bodoch v) a vi) neobmedzí na menej ako 60 % a

d) najneskôr 24 mesiacov pred príslušnou lehotou stanovenou v odseku 1 písm. g) alebo i) tohto článku členský štát oznámi Komisii svoj zámer odložiť príslušnú lehotu a predloží vykonávací plán v súlade s prílohou IV k tejto smernici. Členský štát môže kombinovať uvedený plán s vykonávacím plánom predloženým podľa článku 11 ods. 3 písm. b) smernice 2008/98/ES;

1b.  Do troch mesiacov od prijatia vykonávacieho plánu predloženého podľa odseku 1a písm. d) môže Komisia požiadať členský štát o revíziu uvedeného plánu, ak sa domnieva, že plán nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV. Dotknutý členský štát predloží revidovaný plán do troch mesiacov od prijatia žiadosti Komisie.

1c.  Komisia do 31. decembra 2024 preskúma ciele stanovené v odseku 1 písm. h) a i) s cieľom zachovať alebo, ak je to vhodné, zvýšiť ich. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

▼M7 —————

▼M2

4.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom

a) zlepšením trhových podmienok pre takéto materiály;

b) preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.

▼M7 —————

▼M2

6.  Opatrenia a ciele uvedené v odseku 1 členské štáty uverejnia a budú predmetom informačnej kampane pre všeobecnú verejnosť a hospodárskych operátorov.

7.  Grécko, Írsko a Portugalsko sa môžu kvôli svojej špecifickej situácii, menovite veľkého množstva malých ostrovov, prítomnosti vidieckych a horských oblastí a súčasne malej spotrebe obalov rozhodnúť:

a) dosiahnuť najneskôr do 30. júna 2001 nižšie ciele ako sú tie stanovené v odseku 1 písm. a) a c) ale musia dosiahnuť aspoň 25 % na zhodnocovanie a spaľovanie v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním;

b) odložiť zároveň dosiahnutie cieľov v odsekoch 1 písm. a) a c) na neskorší termín, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. december 2005;

c) odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odsekoch 1 písm. b), d) a e) na dátum podľa ich vlastného výberu, ktorý nesmie byť neskôr ako 31. december 2011.

▼M7 —————

▼M2

10.  Členským štátom, ktoré majú, alebo budú mať stanovené programy za maximálnymi cieľmi odseku 1 a ktoré za týmto účelom zabezpečia príslušné kapacity na recykláciu a zhodnocovanie sa povolí sledovanie týchto cieľov v záujme vyššej úrovne ochrany životného prostredia za podmienky, že tieto opatrenia predchádzajú deformáciám vnútorného trhu a nebránia ostatným členským štátom dosiahnuť súlad s touto smernicou. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto opatreniach. Komisia potvrdí tieto opatrenia po overení v spolupráci s členskými štátmi, že sú konzistentné s horeuvedenými požiadavkami a nevytvárajú svojvoľné prostriedky diskriminácie alebo skryté obmedzenie obchodovania medzi členskými štátmi.

▼M3

11.  Členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii na základe Zmluvy o pristúpení zo 16. apríla 2003, môžu odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 písm. b), d) a e) do dátumu podľa vlastného výberu, nie však neskôr ako do 31. decembra 2012 pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko; 31. decembra 2013 pre Maltu; 31. decembra 2014 pre Poľsko a 31. decembra 2015 pre Lotyšsko.

▼M7

Článok 6a

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov

1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i):

a) členské štáty vypočítajú hmotnosť vzniknutého a recyklovaného odpadu z obalov v danom kalendárnom roku. Množstvo odpadu z obalov vzniknutého v členskom štáte možno považovať za zhodné s množstvom obalov uvedených na trh v tomto členskom štáte v priebehu toho istého roka;

b) za hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov sa započíta hmotnosť obalov, ktoré sa stali odpadom a ktoré sa po vykonaní všetkých potrebných kontrol, triedenia a iných prípravných postupov na odstraňovanie odpadových materiálov, ktoré nie sú určené na ďalšie spracovanie, a na zabezpečenie vysokej kvality vstupujú do recyklácie, ktorou sa odpadové materiály znova spracujú na výrobky, materiály alebo látky.

2.  Na účely odseku 1 písm. a) sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov meria v okamihu začiatku recyklácie.

Odchylne od prvého pododseku možno hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov merať pri výstupe triediacich činností za predpokladu, že:

a) takýto výstupný odpad sa následne recykluje;

b) hmotnosť materiálov alebo látok, ktoré sa odstránia ďalšími operáciami pred recykláciou, a následne sa nerecyklujú, nie je zahrnutá do hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaný.

3.  Členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti odpadu z obalov v záujme zabezpečenia splnenia podmienok stanovených v odseku 1 písm. a) tohto článku a odseku 2 písm. a) a b) tohto článku. Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a presnosť získaných údajov o recyklácii odpadu, systém môže pozostávať z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4) smernice 2008/98/ES, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo priemerných strát týkajúcich sa triedeného odpadu podľa rôznych druhov odpadu a rôznych postupoch nakladania s odpadom. Priemerné miery strát sa použijú len v prípadoch, ak nie je možné inak získať spoľahlivé údaje, a vypočítajú sa na základe pravidiel výpočtu stanovených v delegovanom akte prijatom podľa článku 11a ods. 10 smernice 2008/98/ES.

4.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i), možno množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z obalov, ktorý sa spracúva aeróbne alebo anaeróbne, započítať do recyklovaného odpadu, ak sa týmto spracovaním produkuje kompost, digestát alebo iný výstupný materiál s porovnateľným množstvom recyklovaného obsahu vo vzťahu k vstupnému množstvu, ktorého hlavná časť sa po prípadnom ďalšom nutnom spracovaní má použiť ako recyklovaný produkt, materiál alebo látka. V prípade, že výstupný produkt sa používa na pôde, členské štáty ho môžu započítať za recyklovaný, ak výsledkom tohto použitia je prínos pre poľnohospodárstvo alebo životné prostredie.

5.  Množstvo odpadu z obalov, ktorý prestáva byť odpadom v dôsledku prípravných procesov ešte pred tým, ako sa opätovne spracuje, možno považovať za recyklované, ak sú tieto materiály určené na ďalšie spracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Materiál, ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie alebo sa má spáliť, spätne zasypať alebo ukladať na skládky, sa nezapočítava do dosiahnutia cieľov v oblasti recyklácie.

6.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov vytriedených po spaľovaní odpadu v pomere k podielu spaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité kritériá kvality stanovené vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 11a ods. 9 smernice 2008/98/EC.

7.  Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účely recyklácie v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa dané odpady z obalov vyzbierali.

8.  Odpady z obalov vyvezené z Únie určené na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu sa započítajú k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 tejto smernice v členskom štáte, v ktorom sa vyzbierali, len ak sú splnené podmienky podľa odseku 3 tohto článku a ak vývozca v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ( 3 ) môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že spracovanie odpadu z obalov mimo Únie sa uskutočnilo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.

9.  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania odsekov 1 až 5 tohto článku Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá pre výpočty, kontrolu a podávanie správ o údajoch, a to najmä pokiaľ ide o hmotnosť vzniknutého recyklovaného odpadu z obalov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2

Článok 6b

Správy včasného varovania

1.  Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správy o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f) až i), a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v uvedených ustanoveniach.

2.  Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať:

a) odhad stavu dosahovania cieľov za každý členský štát;

b) zoznam členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných lehotách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporúčania pre dané členské štáty;

c) príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré by mohli usmerniť napredovanie smerom k dosiahnutiu cieľov.

▼M7

Článok 7

Systémy návratu, zberu a zhodnotenia

1.  Na dosiahnutie cieľov stanovených touto smernicou prijmú členské štáty potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:

a) návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného používateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom orientovať ich do najvhodnejších alternatív odpadového hospodárstva;

b) opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov.

Uvedené systémy musia byť otvorené pre účasť hospodárskych subjektov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa musia vzťahovať na dovážané výrobky za nediskriminačných podmienok vrátane podrobných opatrení a prípadných poplatkov za prístup do systému a byť navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode ani nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.

2.  Členské štáty do 31. decembra 2024 zabezpečia, aby boli vytvorené systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre všetky obaly stanovené v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES.

3.  Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tvoria súčasť politiky týkajúcej sa všetkých obalov a odpadu z obalov a zohľadňujú sa v nich najmä požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia spotrebiteľov, bezpečnosti a hygieny, ochrany kvality, pravosti a technických charakteristík balených tovarov a použitých materiálov a ochrany priemyselných a komerčných majetkových práv.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia na podporu kvalitnej recyklácie odpadov z obalov a splnenie potrebných kvalitatívnych noriem pre príslušné oblasti recyklácie. Na uvedený účel sa článok 11 ods. 1 smernice 2008/98/ES vzťahuje na odpad z obalov, a to aj z kompozitných obalov.

▼B

Článok 8

Systém označovania a identifikácie

1.  Rada najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto smernice rozhodne v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o označovaní obalov.

▼M2

2.  Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES ( 4 ).

▼B

3.  Obal nesie vhodné označenie na samotnom obale alebo na nálepke. Je jasne viditeľné a ľahko čitateľné. Označenie je vhodne trvanlivé a stále, aj po otvorení obalu.

▼M6

Článok 8a

Špecifické opatrenia pre biodegradovateľné a kompostovateľné plastové tašky

Komisia do 27. mája 2017 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia špecifikácie označení alebo značiek na zabezpečenie rozpoznania biodegradovateľných a kompostovateľných plastových tašiek v celej Únii a na poskytnutie správnych informácií spotrebiteľom o kompostovacích vlastnostiach takýchto tašiek. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Členské štáty najneskôr do osemnástich mesiacov po prijatí uvedeného vykonávacieho aktu zabezpečia, aby biodegradovateľné a kompostovateľné plastové tašky boli označené v súlade so špecifikáciami stanovenými v uvedenom vykonávacom akte.

▼B

Článok 9

Základné požiadavky

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto smernice mohli umiestniť na trh iba obaly, ktoré spĺňajú všetky základné požiadavky stanovené touto smernicou vrátane prílohy č. II.

2.  Odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1 členské štáty dosiahnu u obalov zhodu so všetkými základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane prílohy č. II a to:

a) s relevantnými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejňujú referenčné čísla národných noriem, ktorými prevzali tieto harmonizované normy;

b) s relevantnými národnými normami uvedenými v odseku 3, ak na území platnosti týchto noriem nie sú platné harmonizované normy.

3.  Členské štáty oznamujú Komisii znenie svojich národných štandardov podľa odseku 2 písm. b), ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v tomto článku. Komisia sprístupní tieto texty ostatným členským štátom.

Členské štáty uverejňujú referencie týchto noriem. Komisia zabezpečí, aby sa uverejňovali v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4.  Ak členský štát alebo Komisia rozhodne, že normy uvedené v odseku 2 nie sú úplne v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v odseku 1, Komisia alebo dotknutý členský štát predloží vec výboru ustanovenému smernicou 83/189/EHS s uvedením dôvodov. Výbor bezodkladne vyjadrí svoj názor.

Komisia vychádzajúc z názoru výboru informuje členské štáty, či je potrebné tieto normy stiahnuť z publikácií podľa odseku 2 a 3 alebo nie.

▼M7

5.  Komisia do 31. decembra 2020 preskúma uskutočniteľnosť posilnenia základných požiadaviek s cieľom okrem iného zlepšiť navrhovanie (dizajn) pre opakované použitie a podporiť kvalitnú recykláciu, ako aj na posilnenie ich presadzovania. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

▼B

Článok 10

Štandardizácia

Komisia vo vhodných prípadoch podporuje prípravu európskych noriem vzťahujúcich sa k základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. II.

Komisia podporuje najmä prípravu európskych noriem týkajúcich sa:

 kritérií a metodík na analýzu životného cyklu obalov,

 metód merania a overovania prítomnosti ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovania z obalov a odpadov z obalov do životného prostredia,

 kritérií minimálneho obsahu recyklovaného materiálu v obaloch pre príslušné typy obalov,

 kritérií recyklačných metód,

 kritérií metód kompostovania a výroby kompostu,

 kritérií označovania obalov.

Článok 11

Hladiny koncentrácie ťažkých kovov v obaloch

1.  Členské štáty zabezpečia, aby suma hladín koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocných zlúčenín chrómu v obaloch a odpadoch z obalov neprekročila nasledujúce:

 600 ppm váhy dva roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

 250 ppm váhy tri roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

 100 ppm váhy päť rokov po dátume uvedenom v článku 22 bod i).

2.  Hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 neplatia pre obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla ako je stanovené v smernici 69/493/EHS ( 5 ).

▼M7

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť smernicu tým, že určí podmienky, za ktorých sa hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 tohto článku nevzťahujú na recyklované materiály a reťazce výrobkov, ktoré sa vyrábajú v uzatvorenom a kontrolovanom okruhu, ako aj druhy obalov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky uvedenej v odseku 1 tretej zarážke tohto článku.

▼B

Článok 12

▼M7

Informačné systémy a podávanie správ

▼B

1.  Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie databáz o obaloch a odpadoch z obalov na harmonizovanom základe s cieľom umožniť členským štátom a Komisii monitorovať realizáciu cieľov stanovených touto smernicou.

▼M7

2.  Databázy uvedené v odseku 1 obsahujú údaje na základe prílohy III, a poskytujú najmä informácie o veľkosti, vlastnostiach a vývoji tokov obalov a odpadov z obalov na úrovni jednotlivých členských štátov vrátane informácií o toxicite alebo nebezpečnosti obalových materiálov a zložiek použitých na ich výrobu.

▼M7 —————

▼M7

3a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 6 ods. 1 písm. a) až i) a údaje o opakovane použiteľných obaloch za každý kalendárny rok.

Údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou na základe prílohy III v súlade s odsekom 3d tohto článku.

Prvé obdobie nahlasovania týkajúce sa cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) a údajov o opakovane použiteľných obaloch sa predkladá za prvý celý kalendárny rok po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania v súlade s odsekom 3d tohto článku, a vzťahuje sa na údaje za uvedené sledované obdobie.

3b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality a správa o opatreniach prijatých podľa článku 6a ods. 3 a 8 zahŕňajúca podrobné informácie o priemernej miere strát, ak je to vhodné.

3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa posudzuje systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva po prvom nahlasovaní údajov zo strany členských štátov a potom každé štyri roky.

3d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a tohto článku do 31. marca 2019. Na účely podávania správ o vykonávaní článku 6 ods. 1 písm. a) až e) tejto smernice členské štáty použijú formát stanovený v rozhodnutí Komisie 2005/270/ES ( 6 ). Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2 tejto smernice.

▼B

4.  Členské štáty berú pri poskytovaní podrobných údajov do úvahy najmä problémy malých a stredných podnikov.

▼M7 —————

▼B

6.  Členské štáty požadujú od všetkých hospodárskych operátorov, aby poskytli kompetentným úradom spoľahlivé údaje zo svojho sektoru ako to požaduje tento článok.

Článok 13

Informácie pre užívateľov obalov

Členské štáty urobia opatrenia do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1, aby zabezpečili, že užívatelia obalov vrátane jednotlivých spotrebiteľov dostanú potrebné informácie o:

 systémoch návratu, zberu a zhodnocovania pre nich dostupných,

 svojej účasti na opätovnom použití, zhodnocovaní a recyklácii obalov a odpadov z obalov,

 význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú,

 príslušných častiach programov odpadového hospodárstva pre obaly a odpady z obalov podľa článku 14.

▼M2

Členské štáty tiež podporujú informovanie spotrebiteľov a osvetové kampane.

▼B

Článok 14

Programy odpadového hospodárstva

Členské štáty v zhode s cieľmi a opatreniami uvedenými v tejto smernici zahrnú do programov odpadového hospodárstva požadovaných podľa článku 17 smernice 75/442/EHS osobitnú kapitolu o hospodárení s obalmi a odpadmi z obalov vrátane opatrení urobených podľa článkov 4 a 5.

Článok 15

Hospodárske nástroje

Rada prijme na základe príslušných ustanovení zmluvy hospodárske nástroje na podporu vykonania cieľov stanovených touto smernicou. Ak takéto opatrenia neexistujú, členské štáty môžu v súlade s princípmi, ktorými sa riadi environmentálna politika spoločenstva, medzi inými princíp „znečisťovateľ platí“, prijať opatrenia na vykonanie týchto cieľov.

Článok 16

Ohlasovanie

1.  Členské štáty bez porušenia smernice 83/189/EHS a pred prijatím opatrení ohlásia Komisii návrh opatrení, ktoré chcú prijať v rámci tejto smernice, okrem finančných opatrení, ale vrátane technických špecifikácií spojených s finančnými opatreniami, ktoré podporujú súlad s takýmito technickými špecifikáciami, aby boli zhodnotené podľa existujúcich opatrení a v každom prípade sledujúc postup stanovený horeuvedenou smernicou.

2.  Ak je navrhované opatrenie technického charakteru aj v zmysle smernice 83/189/EHS, dotknutý členský štát môže, sledujúc postup ohlasovania stanovený touto smernicou, poukázať na to, že ohlásenie je tiež platné pre smernicu 83/189/EHS.

▼M7 —————

▼B

Článok 18

Sloboda umiestňovať na trh

Členské štáty nebránia umiestňovaniu na trh takých výrobkov, ktoré spĺňajú predpisy tejto smernice.

▼M7

Článok 19

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

1.  Komisia prijíma vykonávacie akty potrebné na prispôsobenie identifikačného systému uvedeného v článku 8 ods. 2 a článku 10 druhom pododseku šiestej zarážke vedeckému a technickému pokroku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 21a delegované akty s cieľom zmeniť názorné príklady definície obalov uvedené v prílohe I.

Článok 20

Osobitné opatrenia

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 21a delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu, ak je to potrebné na riešenie všetkých prípadných ťažkostí, ktoré sa vyskytnú pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o inertné obalové materiály uvedené na trh Únie vo veľmi malých množstvách (t. j. približne 0,1 % hmotnosti), primárne obaly pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutické výrobky, malé obaly a luxusné obaly.

▼M6

Článok 20a

Podávanie správ o plastových taškách

1.  Komisia do 27. novembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi účinnosť opatrení uvedených v článku 4 ods. 1a na úrovni Únie v boji proti odpadu, pri zmene správania sa spotrebiteľov a pri podpore prevencie odpadov. Ak posúdenie preukáže, že prijaté opatrenia nie sú účinné, Komisia preskúma ďalšie možné spôsoby na dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek vrátane stanovenia realistických a dosiahnuteľných cieľov na úrovni Únie a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

2.  Komisia do 27. mája 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vplyv používania oxo-degradovateľných plastových tašiek na životné prostredie, a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

3.  Komisia do 27. mája 2017 posúdi vplyv rôznych možností zníženia spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek z hľadiska životného cyklu a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

▼M7

Článok 21

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 7 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M7

Článok 21a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 11 ods. 3 a 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11 ods. 3 a 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 8 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼B

Článok 22

Zavedenie do vnútroštátneho práva

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie so smernicou do 30. júna 1996. Okamžite o nich informujú Komisiu.

2.  Ak členský štát prijme opatrenia, tieto obsahujú odkazy na túto smernicu alebo sú pripojené pri oficiálnom uverejnení. Metódy pre referencie stanoví členský štát.

3.  Členské štáty navyše oznámia Komisii všetky existujúce zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté v rozsahu tejto smernice.

▼M6

3a.  Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele stanovené v článku 4 a článku 6, môžu členské štáty transponovať ustanovenia článku 4 ods. 1a a článku 7 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi sektormi.

▼M2

Takéto dohody musia splňať tieto požiadavky:

a) dohody budú vykonateľné;

b) dohody určia ciele so zodpovedajúcimi termínmi;

c) dohody budú zverejnené v národnom úradnom vestníku alebo v úradnom dokumente rovnako prístupnom verejnosti a zaslané Komisii;

d) dosiahnuté výsledky budú pravidelne monitorované, oznamované kompetentným orgánom a Komisii a sprístupnené verejnosti za podmienok uvedených v dohode;

e) kompetentné orgány zaistia, že sa preskúma pokrok dosiahnutý podľa dohody;

f) v prípade nesúladu s dohodou členské štáty zavedú príslušné ustanovenia smernice legislatívnymi, regulatívnymi alebo správnymi opatreniami.

▼B

4.  Požiadavky na výrobu obalov nie sú v žiadnom prípade uplatniteľné pre daný výrobok pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

5.  Členské štáty v období najviac do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice povolia umiestniť na trh obaly vyrobené pred týmto dňom, ktoré zodpovedajú ich existujúcim vnútroštátnym právnym predpisom.

Článok 23

Smernica 85/339/EHS sa týmto ruší s účinnosťou odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1.

Článok 24

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 25

Táto smernica je určená členským štátom.

▼M5
PRÍLOHA I

NÁZORNÉ PRÍKLADY KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Názorné príklady kritéria i)

Obaly

Škatuľky na sladkosti

Celofánový obal na CD obaloch

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

Sklenené fľašky na injekčné roztoky

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

Zápalkové škatuľky

Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

Neobaly

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

Škatule na náradie

Čajové vrecúška

Ochranné voskové vrstvy na syroch

Črevo z jaterníc

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

Náplne do tlačiarní

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

Rozpustné vrecúška na detergenty

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Názorné príklady kritéria ii)

Obaly, ak sú vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja

Papierové alebo plastové tašky

Jednorazové taniere a šálky

Fólie

Desiatové vrecúška

Alobal

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

Neobaly

Paličky na miešanie

Jednorazové príbory

Baliaci papier (predávaný oddelene)

Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Názorné príklady kritéria iii)

Obaly

Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

Časti obalov

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

Nálepky pripojené k inej obalovej položke

Svorky

Plastové obaly na papier

Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

Neobaly

Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

▼B
PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A CHARAKTERISTIKY OBALOV URČUJÚCE MOŽNOSŤ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA A ZHODNOCOVANIA, VRÁTANE RECYKLOVATEĽNOSTI

1.   Požiadavky na výrobu a zloženie obalov

 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a váha boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.

▼M7

 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opakované použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie – v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva – a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadu z obalov zneškodňujú.

▼B

 Obaly sa vyrábajú tak, aby bola prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, ak sa obaly alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov spaľujú alebo skládkujú.

2.   Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov

Nasledovné požiadavky musia byť súčasne splnené:

 fyzikálne vlastnosti obalov umožňujú ich viacnásobné použitie alebo obeh v predpokladaných normálnych podmienkach používania,

 možnosť spracovania použitých obalov pri splnení požiadaviek na zdravie a bezpečnosť počas práce,

 splnenie požiadaviek špecifických pre zhodnocovateľné obaly, ak obal už nie je ďalej použiteľný a stáva sa odpadom.

3.   Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov

a)  Obaly zhodnocovateľné materiálovou recykláciou

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby umožnili recykláciu určitého percenta z váhy materiálu použitého na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými normami spoločenstva. Toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá.

b)  Obaly zhodnocovateľné energeticky

Vzniknuté odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie majú minimum zložiek s nízkokalorickou hodnotou kvôli optimalizácii energetického zhodnocovania.

▼M7

c)  Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie musia byť biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupujú.

d)  Biologicky rozložiteľné obaly

Biologicky rozložiteľný odpad z obalov musí mať taký charakter, aby bol schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové obaly rozkladajúce sa na vzduchu sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné.

▼B
PRÍLOHA III

ÚDAJE, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY UKLADAJÚ DO DATABÁZ O OBALOCH A ODPADOCH Z OBALOV (PODĽA TABULIEK 1 AŽ 4)

1.

Pre primárne, sekundárne a terciálne obaly:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá spotrebované v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 1);

b) množstvá opätovne použité (tab. 2).

2.

Pre odpad z obalov z domácností a iný:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá zhodnotené a zneškodnené v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 3);

b) pre každú kategóriu materiálov – množstvá recyklované a množstvá zhodnotené (tab. 4).TABUĽKA 1

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) spotrebovaných na území štátu

 

tonáž vyrobená

- tonáž vyvezená

+ tonáž dovezená

= spolu

sklo

 

 

 

 

plasty

 

 

 

 

papier/lepenka

(vrátane viacvrstvovej)

 

 

 

 

▼M7

železné kovy

 

 

 

 

hliník

 

 

 

 

▼B

drevo

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

spolu

 

 

 

 TABUĽKA 2

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) opätovne použitých na území štátu

 

►M7  Tonáž obalov prvýkrát umiestnených na trh ◄

►M7  Opakovane použiteľné obaly ◄

►M7  Opakovane použiteľné predajné obaly ◄

tonáž

percentuálne

►M7  tonáž ◄

►M7  percentuálny podiel ◄

sklo

 

 

 

 

 

plasty

 

 

 

 

 

papier/lepenka

(vrátane viacvrstvovej)

 

 

 

 

 

▼M7

železné kovy

 

 

 

 

 

hliník

 

 

 

 

 

▼B

drevo

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

spolu

 

 

 

 

 TABUĽKA 3

Množstvo odpadov z obalov zhodnotených a zneškodnených na území štátu

 

tonáž odpadu vyrobená

- tonáž odpadu vyvezená

+ tonáž odpadu dovezená

= spolu

odpad z domácností

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

▼M7

obaly zo želených kovov

 

 

 

 

obaly z hliníka

 

 

 

 

▼B

drevené obaly

 

 

 

 

odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

▼M7

obaly zo želených kovov

 

 

 

 

obaly z hliníka

 

 

 

 

▼B

drevené obaly

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 TABUĽKA 4

Množstvo odpadov z obalov recyklovaných alebo zhodnotených na území štátu

 

celková zhodnotená a zneškodnená tonáž

recyklované množstvo

zhodnotené množstvo

tonáž

percentuálne

tonáž

percenutálne

odpad z domácností

 

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

 

▼M7

obaly zo želených kovov

 

 

 

 

 

obaly z hliníka

 

 

 

 

 

▼B

drevené obaly

 

 

 

 

 

odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností

 

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

 

▼M7

obaly zo želených kovov

 

 

 

 

 

obaly z hliníka

 

 

 

 

 

▼B

drevené obaly

 

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

 

▼M7
PRÍLOHA IV

VYKONÁVACÍ PLÁN, KTORÝ SA MÁ PREDLOŽIŤ PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 1A PÍSM. D)

Vykonávací plán, ktorý sa má predložiť podľa článku 6 ods. 1a písm. d), obsahuje:

1. posúdenie minulých, súčasných a plánovaných mier recyklácie, skládkovania a iného nakladania s odpadom z obalov a prúdmi, z ktorých sa tento odpad skladá;

2. posúdenie vykonávania plánov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu v súlade s článkami 28 a 29 smernice 2008/98/ES;

3. dôvody, pre ktoré sa členský štát domnieva, že by nemusel byť schopný dosiahnuť príslušný cieľ stanovený v článku 6 ods. 1 písm. g) a i) v lehote stanovenej v ňom, a posúdenie dodatočnej predĺženia lehoty potrebnej na splnenie uvedeného cieľa;

4. opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. g) a i) tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na členský štát počas predĺženia lehoty, vrátane primeraných hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na zabezpečenie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES a prílohe IVa k smernici 2008/98/ES;

5. harmonogram vykonávania opatrení určených v bode 4, určenie orgánu zodpovedného za ich vykonávanie a posúdenie ich jednotlivých príspevkov k dosiahnutiu cieľov v prípade predĺženia lehoty;

6. informácie o financovaní pre nakladanie s odpadom v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“;

7. ak je to vhodné, opatrenia na zlepšenie kvality údajov s cieľom zlepšiť plánovanie a monitorovanie výkonnosti pri nakladaní s odpadom.( 1 ) Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

( 4 ) Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.

( 5 ) Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.

( 6 ) Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 6).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 8 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.