1994L0062 — SK — 26.05.2015 — 006.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

z 20. decembra 1994

o obaloch a odpadoch z obalov

(Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMERNICA 2004/12/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 11. februára 2004,

  L 47

26

18.2.2004

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES z 9. marca 2005,

  L 70

17

16.3.2005

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

SMERNICA KOMISIE 2013/2/EÚ Text s významom pre EHP zo 7. februára 2013,

  L 37

10

8.2.2013

►M6

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/720 Text s významom pre EHP z 29. apríla 2015,

  L 115

11

6.5.2015
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

z 20. decembra 1994

o obaloch a odpadoch z obalovEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy ( 3 ),

keďže by sa odlišné vnútroštátne právne predpisy ohľadom hospodárstva obalov a odpadov z obalov mali harmonizovať, aby sa na jednej strane predchádzalo ich vplyvom na životné prostredie, alebo sa tento vplyv obmedzil, zabezpečujúc tak vysokú úroveň ochrany životného prostredia a na strane druhej zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a aby sa vyhlo prekážkam v obchode a deformovaniu a obmedzovaniu hospodárskej súťaže vo vnútri spoločenstva;

keďže najlepším prostriedkom ako predchádzať tvorbe odpadov z obalov, je znižovať celkové množstvo obalov;

keďže vo vzťahu k cieľom tejto smernice je dôležité uznávať všeobecnú zásadu, že opatrenia prijaté na ochranu životného prostredia v jednom členskom štáte by nemali nepriaznivo ovplyvniť možnosti iného členského štátu dosiahnuť ciele smernice;

keďže obmedzovanie odpadu je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rast, ktorý požaduje Zmluva o Európskej únii;

keďže táto smernica by mala pokrývať všetky druhy obalov umiestnených na trh a všetky odpady z obalov, a preto by mala byť zrušená smernica Rady 85/339/EHS z 27. júna 1985 o nádobách na tekutiny pre ľudskú spotrebu ( 4 );

keďže obaly majú dôležitú sociálnu a hospodársku funkciu a opatrenia tejto smernice by sa preto nemali uplatňovať tak, aby nimi boli dotknuté iné relevantné právne požiadavky ovplyvňujúce kvalitu a dopravu obalov alebo baleného tovaru;

keďže v súlade so stratégiou spoločenstva pre odpadové hospodárstvo, vyloženej v rezolúcii Rady zo 7. mája 1990 o odpadovej politike ( 5 ) a v smernici Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch ( 6 ); by hospodárstvo obalov a odpadov z obalov malo obsahovať ako hlavnú prioritu predchádzanie vzniku odpadov z obalov a ako dodatočné základné princípy opakované využívanie obalov, recykláciu a ďalšie formy zhodnocovania odpadov z obalov a redukovať tak konečné zneškodňovanie týchto odpadov;

keďže, pokiaľ sa neuskutoční vedecký a technický pokrok zhodnocovacích postupov, opätovné používanie a recyklácia by sa mali uprednostňovať pokiaľ ide o environmentálne vplyvy; keďže to vyžaduje od členských štátov vytvorenie systémov zaručujúcich návrat použitých obalov i odpadov z obalov; keďže posudzovania životných cyklov by sa mali čo najskôr ukončiť, aby sa mohlo zdôvodniť zreteľné rozčlenenie na opätovne použiteľné, recyklovateľné a zhodnocovateľné obaly;

keďže predchádzanie vzniku odpadov z obalov by sa malo uskutočňovať prostredníctvom vhodných opatrení vrátane podnetov členských štátov podniknutých v súlade s cieľmi tejto smernice;

keďže členské štáty môžu podporovať v súlade so zmluvou systémy opätovného používania obalov, ktoré sa môžu opätovne použiť environmentálne vhodným spôsobom, aby sa zužitkoval prínos týchto systémov pre ochranu životného prostredia;

keďže z hľadiska životného prostredia by sa mala recyklácia považovať za dôležitú časť zhodnocovania, najmä so zreteľom na obmedzovanie spotreby energie a primárnych surovinových zdrojov a konečného zneškodňovania odpadov;

keďže energetické zhodnotenie je jedným z účinných prostriedkov zhodnocovania odpadov z obalov;

keďže ciele stanovené na zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov v členských štátoch by sa mali vymedziť v určitom rozsahu tak, aby sa zohľadnili rozličné situácie v členských štátoch a aby sa predišlo vytvoreniu prekážok v obchodovaní a deformovaniu hospodárskej súťaže;

keďže na dosiahnutie strednodobých výsledkov a poskytnutie potrebnej dlhodobej perspektívy pre hospodárskych operátorov, spotrebiteľov a verejné inštitúcie je potrebné stanoviť strednodobé termíny na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a určiť dlhodobé termíny pre ciele, o ktorých sa rozhodne v neskoršom štádiu s výhľadom ich podstatného zvyšovania;

keďže Európsky parlament a Rada by mali na základe správ Komisie preskúmať praktické skúsenosti získané v členských štátoch pri činnosti smerujúcej k vyššie uvedeným cieľom a zistenia vedeckého výskumu a hodnotiacich techník akou je ekologická rovnováha;

keďže by sa členským štátom, ktoré majú alebo ktoré si stanovia programy presahujúce takéto ciele, malo umožniť nasledovať tieto ciele v záujme vysokej ochrany životného prostredia pod podmienkou, že sa tieto opatrenia vyhnú poruchám na vnútornom trhu a nezabránia ostatným štátom dodržiavať túto smernicu; keďže Komisia by mala po vhodnej verifikácii potvrdiť takéto opatrenia;

keďže na druhej strane určitým členským štátom možno dovoliť za určitých okolností schváliť nižšie ciele pod podmienkou, že dosiahnu minimálny cieľ pre zhodnocovanie v rámci bežného termínu a štandardné ciele v neskoršom termíne;

keďže hospodárstvo obalov a odpadov z obalov vyžaduje od členských štátov vytvoriť systémy pre návratnosť, zber a zhodnotenie; keďže takéto systémy by mali byť prístupné účasti všetkých zainteresovaných strán a navrhnuté tak, aby sa predišlo znevýhodneniu dovozných výrobkov a prekážkam v obchode alebo deformácii hospodárskej súťaže a zaistila maximálna možná návratnosť obalov a odpadov z obalov v súlade so zmluvou;

keďže vydanie značiek spoločenstva pre obaly vyžaduje ďalšie štúdie, ale malo by sa o ňom rozhodnúť v blízkej budúcnosti v spoločenstve;

keďže, aby sa minimalizoval vplyv obalov a odpadov z obalov na životné prostredie a aby sa vyhlo prekážkam v obchode a deformáciám hospodárskej súťaže, je potrebné tiež definovať základné požiadavky určujúce zloženie a opätovne použiteľný a zhodnotiteľný charakter obalov (vrátane recyklovateľnosti);

keďže prítomnosť jedovatých kovov a iných látok v obaloch by sa mala obmedziť so zreteľom na ich environmentálne vplyvy (najmä s ohľadom na ich pravdepodobnú prítomnosť v emisiách alebo v popolčeku pri spaľovaní odpadu alebo vo výluhoch pri skládkovaní obalov); keďže ako prvé opatrenie pri redukcii toxicity odpadov z obalov je nevyhnutné predchádzať pridávaniu jedovatých ťažkých kovov do obalov a zabezpečiť, aby takéto látky neboli uvoľnené do životného prostredia s vhodnými výnimkami ktoré by mala určiť Komisia v konkrétnych prípadoch podľa postupov výboru;

keďže, ak sa má dosiahnuť vysoká úroveň recyklácie a má sa predísť zdravotným a bezpečnostným problémom ľudí, ktorí budú zbierať a spracovávať odpady z obalov, je nevyhnutné aby sa takýto odpad triedil už pri zdroji;

keďže požiadavky na výrobu obalov by sa nemali vzťahovať na obaly použité na výrobky pred nadobudnutím platnosti tejto smernice; keďže sa požaduje aj prechodné obdobie na uvedenie obalov na trh;

keďže pri načasovaní ustanovení o umiestnení obalov na trh, ktoré spĺňajú všetky nevyhnutné požiadavky, by sa mal vziať do úvahy fakt, že európske normy sa pripravujú príslušným normalizačným orgánom; keďže však ustanovenia týkajúce sa dôkazov súladu národných noriem by sa mali uplatňovať bez zbytočného odkladu;

keďže by sa mala podporovať príprava európskych noriem pre nevyhnutné požiadavky a iné súvisiace otázky;

keďže opatrenia zabezpečované touto smernicou obsahujú rozvoj kapacít na zhodnocovanie a recykláciu a trhových odbytísk pre recyklované baliace materiály;

keďže zahrnutie recyklovaných materiálov do obalov by nemalo byť v rozpore s príslušnými predpismi o hygiene, zdraví a bezpečnosti spotrebiteľa;

keďže na monitorovanie vykonania cieľov tejto smernice sú potrebné údaje o obaloch a odpadoch z obalov z celého spoločenstva;

keďže je nevyhnutné, aby si všetci zainteresovaní do výroby, používania, dovozu a distribúcie obalov a zabalených výrobkov viac uvedomovali rozsah v akom sa obaly stávajú odpadmi a že v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ prijmú zodpovednosť za tento odpad; keďže rozvoj a vykonanie opatrení zabezpečovanými touto smernicou bude obsahovať a požadovať prípadne úzku spoluprácu všetkých partnerov v duchu spoločnej zodpovednosti;

keďže spotrebitelia hrajú kľúčovú úlohu v manažmente obalov a odpadov z obalov, majú byť primerane informovaní, aby prispôsobili svoje správanie a postoje;

keďže začlenenie špeciálnej kapitoly o manažmente obalov a odpadov z obalov do programov odpadového hospodárstva požadovaných v súlade so smernicou 75/442/EHS prispeje k účinného vykonania tejto smernice;

keďže na podporu dosiahnutia cieľov tejto smernice môže byť vhodné pre spoločenstvo a členské štáty využiť hospodárske nástroje v súlade s ustanoveniami zmluvy, aby sa tak vyhlo novým formám protekcionizmu;

keďže členské štáty by mali, bez toho aby bola dotknutá smernica Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983 stanovujúca postup na zabezpečovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov ( 7 ) upovedomiť Komisiu o návrhoch všetkých opatrení ktoré plánujú schváliť ešte pred ich prijatím, takže sa bude dať určiť, či sú alebo nie sú v súlade so smernicou;

keďže prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku identifikačného systému obalov a formátov týkajúcich sa databázového systému by mala zaistiť Komisia podľa postupu výboru;

keďže je potrebné zabezpečiť prijatie konkrétnych opatrení na vyriešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktoré sa vyskytnú pri vykonaní tejto smernice, prípadne aj v súlade s tým istým postupom výboru,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:Článok 1

Ciele

1.  Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa na jednej strane zabránilo ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov ako aj iných krajín alebo sa takýto vplyv znížil a to vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a na druhej strane, aby sa zabezpečil funkčný vnútorný trh, aby sa vyhlo prekážkam v obchodovaní a deformácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže v spoločenstve.

2.  Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov a to prioritne, predchádzaním vzniku takýchto odpadov a dodatočne, stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov.

Článok 2

Pôsobnosť

1.  Do pôsobnosti smernice patria všetky obaly uvedené na trh spoločenstva a všetky odpady z obalov, či už sú použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úrade, obchode, službách alebo domácnosti bez ohľadu na použitý materiál.

2.  Táto smernica nemení existujúce požiadavky na kvalitu obalov, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ochrany ľudského zdravia a hygieny baleného výrobku alebo existujúce požiadavky na prepravu alebo ustanovenia smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch ( 8 ).

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice:

1. „Obaly“ sú všetky výrobky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľných vlastností, ktoré sú používané na obalenie, ochranu, nakladanie, dodávanie a uvádzanie tovarov, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa. „Nevratné“ časti používané na tie isté účely sú tiež považované za obaly.

„Obaly“ sú len:

a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu;

b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril v bode nákupu skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či už sa takto bude neskôr predávať konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo či slúži len na doplnenie na mieste predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností;

c) prepravný obal alebo terciálny obal, t. j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery nie sú prepravné obaly.

Definícia „obalov“ sa ďalej zakladá na kritériách uvedených nižšie. Položky uvedené v prílohe I sú ilustračné príklady uplatňovania týchto kritérií.

i) Položky sa považujú za obaly, ak spĺňajú horeuvedenú definíciu bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie, ktoré môže obal tiež plniť, pokiaľ nie je položka neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ nie je potrebná na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a všetky jeho prvky sa majú použiť, spotrebovať alebo zneškodniť spoločne.

ii) Položky vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja a „zneškodniteľné“ položky predané, plnené, alebo vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja sa považujú za obaly za predpokladu, že plnia funkciu obalu.

iii) Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalov sa považujú za časť obalu, do ktorého sú začlenené. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu sa považujú za obal, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a pokiaľ sa všetky jeho prvky nemajú spotrebovať a zneškodniť spoločne.

Komisia v prípade potreby preskúma a podľa potreby zmení ilustračné príklady definície obalov uvedené v prílohe I. Prednostne sa riešia tieto položky: obaly na CD a videá, kvetináče, rúrky a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál, podkladový papier zo samolepiek a baliaci papier. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3;

▼M6

1a. „plast“ je polymér v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ( 9 ), do ktorého sa mohli pridať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek;

1b. „plastové tašky“ sú tašky s uchami alebo bez nich, vyrobené z plastu, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov;

1c. „ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov;

1d. „veľmi ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrónov, ktoré sa vyžadujú na hygienické účely alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny, keď to pomáha predchádzať plytvaniu potravinami;

1e. „oxo-degradovateľné plastové tašky“ sú plastové tašky vyrobené z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice;

▼B

2. „odpady z obalov“ sú všetky obaly alebo obalový materiál, ktorý zodpovedá definícii odpadu v smernici 75/442/EHS okrem zvyškov pri výrobe;

3. „hospodárenie s odpadmi z obalov“ je hospodárenie s odpadom, ako je definované v smernici 75/442/EHS;

4. „predchádzanie“ je znižovanie množstva a škodlivosti pre životné prostredie:

 materiálov a zložiek, ktoré obaly a odpady z obalov obsahujú,

 obalov a odpadov z obalov na úrovni výroby, predaja, distribúcie, využitia a eliminácie,

najmä pri vývoji „čistých“ výrobkov a technológií;

5. „opätovné použitie“ je každý úkon, pri ktorom je obal, ktorý bol pôvodne určený a navrhnutý plniť počas svojho životného cyklu minimálny počet ciest a obehov, opätovne naplnený alebo použitý na ten istý účel, na ktorý bol určený a to s alebo bez podpory pomocných výrobkov na trhu, ktoré umožňujú, aby bol obal opätovne naplnený; takýto opätovne použitý obal sa stane odpadom z obalov, ak už nie je opätovne použitý;

6. „zhodnotenie“ je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II.B smernice 75/442/EHS;

7. „recyklácia“ je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnotenia;

8. „energetické zhodnotenie“ je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla;

9. „organická recyklácia“ je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok a využitia mikroorganizmov, ktoré produkuje stabilizované organické zvyšky alebo metán. Skládka sa nepokladá za formu organickej recyklácie;

10. „zneškodnenie“ je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II A smernice 75/442/EHS;

11. „hospodárski operátori“ vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, výrobcovia a meniči obalov, plniči a užívatelia, dovozcovia, obchodníci a distribútori, orgány a verejnoprávne organizácie;

12. „dobrovoľná dohoda“ je formálna dohoda medzi kompetentnými orgánmi členských štátov a dotknutými hospodárskymi sektormi, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom ďalej rozvíjať ciele tejto smernice.

▼M2

Článok 4

Prevencia

1.  Členské štáty zaistia, že okrem opatrení na predchádzanie tvorby odpadov z obalov prijatých v súlade s článkom 9 sa vykonávajú ďalšie preventívne opatrenia.

Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, projektov zavádzajúcich zodpovednosť výrobcov za minimalizáciu environmentálnych vplyvov obalov alebo iných akcií prijatých, ak je to vhodné, po konzultácii s hospodárskymi operátormi a vytvorené na zjednotenie a využitie mnohých iniciatív prijatých členskými štátmi ohľadom prevencie. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice definovanými v článku 1 ods. 1

▼M6

1a.  Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať použitie vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia spotreby, zachovanie alebo zavedenie hospodárskych nástrojov, ako aj obchodných obmedzení odchylne od článku 18 za predpokladu, že uvedené obmedzenia sú primerané a nediskriminačné.

Takéto opatrenia sa môžu líšiť podľa vplyvu ľahkých plastových tašiek na životné prostredie, keď sa zhodnocujú alebo zneškodňujú, ich kompostovacích vlastností, životnosti alebo ich špecifického plánovaného použitia.

Opatrenia prijaté členskými štátmi musia zahŕňať jednu alebo obidve tieto možnosti:

a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých plastových tašiek na osobu k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na osobu k 31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu;

b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky nebudú na mieste predaja tovaru alebo výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nevykonajú rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z uvedených opatrení vylúčiť.

Od 27. mája 2018 členské štáty pri poskytovaní údajov o obaloch a odpadoch z obalov Komisii v súlade s článkom12 nahlasujú ročnú spotrebu ľahkých plastových tašiek.

Komisia do 27. mája 2016 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví metodika na výpočet ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek na osobu a upravia sa formáty na podávanie správ prijaté podľa článku 12 ods. 3 Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2

1b.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, môžu členské štáty v súvislosti s akýmkoľvek druhom plastových tašiek bez ohľadu na ich hrúbku steny prijať opatrenia, ako sú napríklad hospodárske nástroje a vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby.

1c.  Komisia a členské štáty aspoň v priebehu prvého roka po 27. novembri 2016 aktívne podporujú verejné informačné a osvetové kampane o nepriaznivom vplyve nadmernej spotreby ľahkých plastových tašiek na životné prostredie.

▼M2

2.  Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Normy budú mať za cieľ znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10.

3.  Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu.

▼B

Článok 5

Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.

▼M2

Článok 6

Zhodnotenie a recyklácia

1.  Na splnenie úloh tejto smernice prijmú členské štáty opatrenia potrebné na dosiahnutie nasledujúcich cieľov na celom svojom území:

a) najneskôr do 30. júna 2001 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 50 % a najviac 65 % hmotnosti odpadov z obalov;

b) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov;

c) najneskôr do 30. júna 2001 sa zrecykluje najmenej 25 % a najviac 45 % hmotnosti celkových obalových materiálov v odpadoch z obalov s minimálne 15 % hmotnosti za každý obalový materiál;

d) najneskôr do 31. decembra 2008 sa zrecykluje najmenej 55 % a najviac 80 % hmotnosti odpadov z obalov;

e) najneskôr do 31. decembra sa dosiahnu nasledujúce minimálne recyklačné ciele pre materiály v odpadoch z obalov:

i) 60 % hmotnosti pre sklo

ii) 60 % hmotnosti pre papier a kartón

iii) 50 % hmotnosti pre kovy

iv) 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, ktorý sa recykluje späť na plasty

v) 15 % hmotnosti pre drevo.

2.  Odpady z obalov vyvezené zo spoločenstva v súlade s nariadeniami Rady (EHS) č. 259/93 ( 10 ), (ES) č. 1420/1999 ( 11 ) a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 ( 12 ) sa započítavajú do plnenia záväzkov a cieľov odseku 1 len ak existuje hodnoverný dôkaz o tom, že zhodnotenie a/alebo činnosť recyklácie sa uskutočnila za podmienok ktoré sú približne rovnocenné s tými, ktoré v tejto veci predpisuje legislatíva spoločenstva.

3.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, energetické zhodnocovanie, ak sa uprednostňuje pred materiálovou recykláciou z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov. Toto sa môže uskutočniť zvážením dostatočnej hranice medzi národnými cieľmi recyklácie a zhodnotenia.

4.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom

a) zlepšením trhových podmienok pre takéto materiály;

b) preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.

5.  Najneskôr do 31. decembra 2007 stanoví Európsky parlament a Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie, ciele na tretiu päťročnú fázu 2009 až 2014, na základe praktických skúseností získaných v členských štátoch pri dosahovaní cieľov uvedených v odseku 1 a zistení vedeckého výskumu a vyhodnocovaných techník ako sú posudzovania životného cyklu a analýzy nákladov a príjmov.

Tento proces sa bude opakovať každých päť rokov.

6.  Opatrenia a ciele uvedené v odseku 1 členské štáty uverejnia a budú predmetom informačnej kampane pre všeobecnú verejnosť a hospodárskych operátorov.

7.  Grécko, Írsko a Portugalsko sa môžu kvôli svojej špecifickej situácii, menovite veľkého množstva malých ostrovov, prítomnosti vidieckych a horských oblastí a súčasne malej spotrebe obalov rozhodnúť:

a) dosiahnuť najneskôr do 30. júna 2001 nižšie ciele ako sú tie stanovené v odseku 1 písm. a) a c) ale musia dosiahnuť aspoň 25 % na zhodnocovanie a spaľovanie v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním;

b) odložiť zároveň dosiahnutie cieľov v odsekoch 1 písm. a) a c) na neskorší termín, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. december 2005;

c) odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odsekoch 1 písm. b), d) a e) na dátum podľa ich vlastného výberu, ktorý nesmie byť neskôr ako 31. december 2011.

8.  Komisia čo najskôr a najneskôr 30. júna 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie ako aj na fungovanie vnútorného trhu. Správa zohľadní individuálne okolnosti každého členského štátu. Bude obsahovať nasledujúce:

a) vyhodnotenie účinnosti, zavádzania a presadzovania základných požiadaviek;

b) dodatočné preventívne opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie obalov v čo najväčšej možnej miere bez obmedzenia ich základných funkcií;

c) možný vývoj environmentálnych ukazovateľov obalov pre jednoduchšiu a účinnejšiu prevenciu odpadov z obalov;

d) plány prevencie odpadov z obalov;

e) podporu opätovného používania a najmä porovnanie nákladov a prínosov pri opätovnom používaní a pri recyklácii;

f) zodpovednosť výrobcu vrátane jej finančných aspektov;

g) úsilie ďalej znižovať a ak je vhodné, napokon vylúčiť ťažké kovy a iné nebezpečné látky v obaloch do roku 2010.

K tejto správe budú pripojené, ak je to vhodné, návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice, pokiaľ už takéto návrhy neboli v tom čase prestavené.

9.  Správa sa bude zaoberať otázkami v odseku 8 ako i ďalšími relevantnými otázkami v rámci rozličných prvkov Šiesteho environmentálneho akčného programu, najmä tematickej stratégie o recyklácii a tematickej stratégie o trvalo udržateľnom využívaní zdrojov.

Komisia a členské štáty budú, ak je to vhodné, podporovať štúdie a pilotné projekty týkajúce sa bodov 8 b), c), d), e) a f) a ďalších nástrojov prevencie.

10.  Členským štátom, ktoré majú, alebo budú mať stanovené programy za maximálnymi cieľmi odseku 1 a ktoré za týmto účelom zabezpečia príslušné kapacity na recykláciu a zhodnocovanie sa povolí sledovanie týchto cieľov v záujme vyššej úrovne ochrany životného prostredia za podmienky, že tieto opatrenia predchádzajú deformáciám vnútorného trhu a nebránia ostatným členským štátom dosiahnuť súlad s touto smernicou. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto opatreniach. Komisia potvrdí tieto opatrenia po overení v spolupráci s členskými štátmi, že sú konzistentné s horeuvedenými požiadavkami a nevytvárajú svojvoľné prostriedky diskriminácie alebo skryté obmedzenie obchodovania medzi členskými štátmi.

▼M3

11.  Členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii na základe Zmluvy o pristúpení zo 16. apríla 2003, môžu odložiť dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 písm. b), d) a e) do dátumu podľa vlastného výberu, nie však neskôr ako do 31. decembra 2012 pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko; 31. decembra 2013 pre Maltu; 31. decembra 2014 pre Poľsko a 31. decembra 2015 pre Lotyšsko.

▼B

Článok 7

Systémy návratu, zberu a zhodnotenia

1.  Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:

a) návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;

b) opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov,

aby dosiahli ciele stanovené touto smernicou.

Systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.

2.  Systémy uvedené v odseku 1 sú súčasťou politiky, ktorá pokrýva všetky obaly a odpady z obalov a berú do úvahy najmä požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia spotrebiteľov, bezpečnosti a hygieny; ochrany kvality, autentickosti a technických charakteristík balených tovarov a použitých materiálov a ochrany priemyselných a komerčných majetkových práv.

Článok 8

Systém označovania a identifikácie

1.  Rada najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto smernice rozhodne v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o označovaní obalov.

▼M2

2.  Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES ( 13 ).

▼B

3.  Obal nesie vhodné označenie na samotnom obale alebo na nálepke. Je jasne viditeľné a ľahko čitateľné. Označenie je vhodne trvanlivé a stále, aj po otvorení obalu.

▼M6

Článok 8a

Špecifické opatrenia pre biodegradovateľné a kompostovateľné plastové tašky

Komisia do 27. mája 2017 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia špecifikácie označení alebo značiek na zabezpečenie rozpoznania biodegradovateľných a kompostovateľných plastových tašiek v celej Únii a na poskytnutie správnych informácií spotrebiteľom o kompostovacích vlastnostiach takýchto tašiek. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Členské štáty najneskôr do osemnástich mesiacov po prijatí uvedeného vykonávacieho aktu zabezpečia, aby biodegradovateľné a kompostovateľné plastové tašky boli označené v súlade so špecifikáciami stanovenými v uvedenom vykonávacom akte.

▼B

Článok 9

Základné požiadavky

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto smernice mohli umiestniť na trh iba obaly, ktoré spĺňajú všetky základné požiadavky stanovené touto smernicou vrátane prílohy č. II.

2.  Odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1 členské štáty dosiahnu u obalov zhodu so všetkými základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane prílohy č. II a to:

a) s relevantnými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejňujú referenčné čísla národných noriem, ktorými prevzali tieto harmonizované normy;

b) s relevantnými národnými normami uvedenými v odseku 3, ak na území platnosti týchto noriem nie sú platné harmonizované normy.

3.  Členské štáty oznamujú Komisii znenie svojich národných štandardov podľa odseku 2 písm. b), ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v tomto článku. Komisia sprístupní tieto texty ostatným členským štátom.

Členské štáty uverejňujú referencie týchto noriem. Komisia zabezpečí, aby sa uverejňovali v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4.  Ak členský štát alebo Komisia rozhodne, že normy uvedené v odseku 2 nie sú úplne v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v odseku 1, Komisia alebo dotknutý členský štát predloží vec výboru ustanovenému smernicou 83/189/EHS s uvedením dôvodov. Výbor bezodkladne vyjadrí svoj názor.

Komisia vychádzajúc z názoru výboru informuje členské štáty, či je potrebné tieto normy stiahnuť z publikácií podľa odseku 2 a 3 alebo nie.

Článok 10

Štandardizácia

Komisia vo vhodných prípadoch podporuje prípravu európskych noriem vzťahujúcich sa k základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. II.

Komisia podporuje najmä prípravu európskych noriem týkajúcich sa:

 kritérií a metodík na analýzu životného cyklu obalov,

 metód merania a overovania prítomnosti ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovania z obalov a odpadov z obalov do životného prostredia,

 kritérií minimálneho obsahu recyklovaného materiálu v obaloch pre príslušné typy obalov,

 kritérií recyklačných metód,

 kritérií metód kompostovania a výroby kompostu,

 kritérií označovania obalov.

Článok 11

Hladiny koncentrácie ťažkých kovov v obaloch

1.  Členské štáty zabezpečia, aby suma hladín koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocných zlúčenín chrómu v obaloch a odpadoch z obalov neprekročila nasledujúce:

 600 ppm váhy dva roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

 250 ppm váhy tri roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

 100 ppm váhy päť rokov po dátume uvedenom v článku 22 bod i).

2.  Hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 neplatia pre obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla ako je stanovené v smernici 69/493/EHS ( 14 ).

▼M4

3.  Komisia určí podmienky, za ktorých sa hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 nevzťahujú na recyklované materiály a reťazce výrobkov, ktoré sa vyrábajú v uzatvorenom a kontrolovanom okruhu, ako aj druhy obalov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky uvedenej v odseku 1 tretej zarážke.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

▼B

Článok 12

Informačné systémy

1.  Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie databáz o obaloch a odpadoch z obalov na harmonizovanom základe s cieľom umožniť členským štátom a Komisii monitorovať realizáciu cieľov stanovených touto smernicou.

2.  Preto databázy poskytujú najmä informácie o veľkosti, vlastnostiach a vývoji toku obalov a odpadov z obalov (vrátane informácií o toxicite alebo nebezpečnosti obalových materiálov a zložiek použitých na ich výrobu) na úrovni jednotlivých členských štátov.

▼M4

3.  Na účely harmonizácie charakteristík a uvádzania predkladaných údajov a aby údaje členských štátov boli kompatibilné, členské štáty poskytnú dostupné údaje Komisii vo formátoch, ktoré Komisia schváli na základe prílohy III v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

▼B

4.  Členské štáty berú pri poskytovaní podrobných údajov do úvahy najmä problémy malých a stredných podnikov.

5.  Získané údaje sa sprístupnia v národných správach podľa článku 17 a aktualizujú sa v nasledujúcich správach.

6.  Členské štáty požadujú od všetkých hospodárskych operátorov, aby poskytli kompetentným úradom spoľahlivé údaje zo svojho sektoru ako to požaduje tento článok.

Článok 13

Informácie pre užívateľov obalov

Členské štáty urobia opatrenia do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1, aby zabezpečili, že užívatelia obalov vrátane jednotlivých spotrebiteľov dostanú potrebné informácie o:

 systémoch návratu, zberu a zhodnocovania pre nich dostupných,

 svojej účasti na opätovnom použití, zhodnocovaní a recyklácii obalov a odpadov z obalov,

 význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú,

 príslušných častiach programov odpadového hospodárstva pre obaly a odpady z obalov podľa článku 14.

▼M2

Členské štáty tiež podporujú informovanie spotrebiteľov a osvetové kampane.

▼B

Článok 14

Programy odpadového hospodárstva

Členské štáty v zhode s cieľmi a opatreniami uvedenými v tejto smernici zahrnú do programov odpadového hospodárstva požadovaných podľa článku 17 smernice 75/442/EHS osobitnú kapitolu o hospodárení s obalmi a odpadmi z obalov vrátane opatrení urobených podľa článkov 4 a 5.

Článok 15

Hospodárske nástroje

Rada prijme na základe príslušných ustanovení zmluvy hospodárske nástroje na podporu vykonania cieľov stanovených touto smernicou. Ak takéto opatrenia neexistujú, členské štáty môžu v súlade s princípmi, ktorými sa riadi environmentálna politika spoločenstva, medzi inými princíp „znečisťovateľ platí“, prijať opatrenia na vykonanie týchto cieľov.

Článok 16

Ohlasovanie

1.  Členské štáty bez porušenia smernice 83/189/EHS a pred prijatím opatrení ohlásia Komisii návrh opatrení, ktoré chcú prijať v rámci tejto smernice, okrem finančných opatrení, ale vrátane technických špecifikácií spojených s finančnými opatreniami, ktoré podporujú súlad s takýmito technickými špecifikáciami, aby boli zhodnotené podľa existujúcich opatrení a v každom prípade sledujúc postup stanovený horeuvedenou smernicou.

2.  Ak je navrhované opatrenie technického charakteru aj v zmysle smernice 83/189/EHS, dotknutý členský štát môže, sledujúc postup ohlasovania stanovený touto smernicou, poukázať na to, že ohlásenie je tiež platné pre smernicu 83/189/EHS.

Článok 17

Povinnosť podávať správy

Členské štáty podávajú Komisii správy o uplatňovaní tejto smernice podľa článku 5 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonaní určitých smerníc týkajúcich sa životného prostredia ( 15 ). Prvá správa pokryje obdobie rokov 1995 až 1997.

Článok 18

Sloboda umiestňovať na trh

Členské štáty nebránia umiestňovaniu na trh takých výrobkov, ktoré spĺňajú predpisy tejto smernice.

▼M4

Článok 19

Prispôsobenie vedecko-technickému pokroku

1.  Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie identifikačného systému (uvedeného v článku 8 ods. 2 a v článku 10 druhom odseku poslednej zarážke) a formátov databázového systému (uvedeného v článku 12 ods. 3 a v prílohe III) vedecko-technickému pokroku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

2.  Komisia prijme zmeny a doplnenia nevyhnutné na prispôsobenie ilustračných príkladov definície obalov (uvedených v prílohe I) vedecko-technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

▼B

Článok 20

Špecifické opatrenia

▼M4

1.  Komisia určí technické opatrenia potrebné na riešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktoré sa objavia pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o inertné obalové materiály uvedené na trh Spoločenstva vo veľmi malých množstvách (t. j. približne 0,1 % hmotnosti), primárne obaly pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutické výrobky, malé obaly a luxusné obaly. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

▼B

2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o každom ďalšom potrebnom opatrení, ak je to potrebné, spolu s návrhom.

▼M6

Článok 20a

Podávanie správ o plastových taškách

1.  Komisia do 27. novembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi účinnosť opatrení uvedených v článku 4 ods. 1a na úrovni Únie v boji proti odpadu, pri zmene správania sa spotrebiteľov a pri podpore prevencie odpadov. Ak posúdenie preukáže, že prijaté opatrenia nie sú účinné, Komisia preskúma ďalšie možné spôsoby na dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek vrátane stanovenia realistických a dosiahnuteľných cieľov na úrovni Únie a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

2.  Komisia do 27. mája 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vplyv používania oxo-degradovateľných plastových tašiek na životné prostredie, a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

3.  Komisia do 27. mája 2017 posúdi vplyv rôznych možností zníženia spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek z hľadiska životného cyklu a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

▼M2

Článok 21

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Kde sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 16 ) so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

▼M4

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 22

Zavedenie do vnútroštátneho práva

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie so smernicou do 30. júna 1996. Okamžite o nich informujú Komisiu.

2.  Ak členský štát prijme opatrenia, tieto obsahujú odkazy na túto smernicu alebo sú pripojené pri oficiálnom uverejnení. Metódy pre referencie stanoví členský štát.

3.  Členské štáty navyše oznámia Komisii všetky existujúce zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté v rozsahu tejto smernice.

▼M6

3a.  Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele stanovené v článku 4 a článku 6, môžu členské štáty transponovať ustanovenia článku 4 ods. 1a a článku 7 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi sektormi.

▼M2

Takéto dohody musia splňať tieto požiadavky:

a) dohody budú vykonateľné;

b) dohody určia ciele so zodpovedajúcimi termínmi;

c) dohody budú zverejnené v národnom úradnom vestníku alebo v úradnom dokumente rovnako prístupnom verejnosti a zaslané Komisii;

d) dosiahnuté výsledky budú pravidelne monitorované, oznamované kompetentným orgánom a Komisii a sprístupnené verejnosti za podmienok uvedených v dohode;

e) kompetentné orgány zaistia, že sa preskúma pokrok dosiahnutý podľa dohody;

f) v prípade nesúladu s dohodou členské štáty zavedú príslušné ustanovenia smernice legislatívnymi, regulatívnymi alebo správnymi opatreniami.

▼B

4.  Požiadavky na výrobu obalov nie sú v žiadnom prípade uplatniteľné pre daný výrobok pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

5.  Členské štáty v období najviac do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice povolia umiestniť na trh obaly vyrobené pred týmto dňom, ktoré zodpovedajú ich existujúcim vnútroštátnym právnym predpisom.

Článok 23

Smernica 85/339/EHS sa týmto ruší s účinnosťou odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1.

Článok 24

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 25

Táto smernica je určená členským štátom.

▼M5
PRÍLOHA I

NÁZORNÉ PRÍKLADY KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Názorné príklady kritéria i)

Obaly

Škatuľky na sladkosti

Celofánový obal na CD obaloch

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

Sklenené fľašky na injekčné roztoky

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

Zápalkové škatuľky

Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

Neobaly

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

Škatule na náradie

Čajové vrecúška

Ochranné voskové vrstvy na syroch

Črevo z jaterníc

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

Náplne do tlačiarní

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

Rozpustné vrecúška na detergenty

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Názorné príklady kritéria ii)

Obaly, ak sú vytvorené s cieľom plnenia na mieste predaja

Papierové alebo plastové tašky

Jednorazové taniere a šálky

Fólie

Desiatové vrecúška

Alobal

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

Neobaly

Paličky na miešanie

Jednorazové príbory

Baliaci papier (predávaný oddelene)

Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Názorné príklady kritéria iii)

Obaly

Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

Časti obalov

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

Nálepky pripojené k inej obalovej položke

Svorky

Plastové obaly na papier

Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

Neobaly

Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

▼B
PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A CHARAKTERISTIKY OBALOV URČUJÚCE MOŽNOSŤ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA A ZHODNOCOVANIA, VRÁTANE RECYKLOVATEĽNOSTI

1.   Požiadavky na výrobu a zloženie obalov

 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a váha boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.

 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.

 Obaly sa vyrábajú tak, aby bola prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, ak sa obaly alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov spaľujú alebo skládkujú.

2.   Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov

Nasledovné požiadavky musia byť súčasne splnené:

 fyzikálne vlastnosti obalov umožňujú ich viacnásobné použitie alebo obeh v predpokladaných normálnych podmienkach používania,

 možnosť spracovania použitých obalov pri splnení požiadaviek na zdravie a bezpečnosť počas práce,

 splnenie požiadaviek špecifických pre zhodnocovateľné obaly, ak obal už nie je ďalej použiteľný a stáva sa odpadom.

3.   Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov

a)  Obaly zhodnocovateľné materiálovou recykláciou

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby umožnili recykláciu určitého percenta z váhy materiálu použitého na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými normami spoločenstva. Toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá.

b)  Obaly zhodnocovateľné energeticky

Vzniknuté odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie majú minimum zložiek s nízkokalorickou hodnotou kvôli optimalizácii energetického zhodnocovania.

c)  Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.

d)  Biodegradovateľná obaly

Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.
PRÍLOHA III

ÚDAJE, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY UKLADAJÚ DO DATABÁZ O OBALOCH A ODPADOCH Z OBALOV (PODĽA TABULIEK 1 AŽ 4)

1.

Pre primárne, sekundárne a terciálne obaly:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá spotrebované v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 1);

b) množstvá opätovne použité (tab. 2).

2.

Pre odpad z obalov z domácností a iný:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá zhodnotené a zneškodnené v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 3);

b) pre každú kategóriu materiálov – množstvá recyklované a množstvá zhodnotené (tab. 4).TABUĽKA 1

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) spotrebovaných na území štátu

 

tonáž vyrobená

- tonáž vyvezená

+ tonáž dovezená

= spolu

sklo

 

 

 

 

plasty

 

 

 

 

papier/lepenka

(vrátane viacvrstvovej)

 

 

 

 

kovy

 

 

 

 

drevo

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

spolu

 

 

 

 TABUĽKA 2

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) opätovne použitých na území štátu

 

tonáž spotrebovaných obalov

opätovne použité obaly

tonáž

percentuálne

sklo

 

 

 

plasty

 

 

 

papier/lepenka

(vrátane viacvrstvovej)

 

 

 

kovy

 

 

 

drevo

 

 

 

iné

 

 

 

spolu

 

 

 TABUĽKA 3

Množstvo odpadov z obalov zhodnotených a zneškodnených na území štátu

 

tonáž odpadu vyrobená

- tonáž odpadu vyvezená

+ tonáž odpadu dovezená

= spolu

odpad z domácností

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

kovové obaly

 

 

 

 

drevené obaly

 

 

 

 

odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

kovové obaly

 

 

 

 

drevené obaly

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 TABUĽKA 4

Množstvo odpadov z obalov recyklovaných alebo zhodnotených na území štátu

 

celková zhodnotená a zneškodnená tonáž

recyklované množstvo

zhodnotené množstvo

tonáž

percentuálne

tonáž

percenutálne

odpad z domácností

 

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

 

kovové obaly

 

 

 

 

 

drevené obaly

 

 

 

 

 

odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností

 

 

 

 

 

sklené obaly

 

 

 

 

 

plastové obaly

 

 

 

 

 

papierové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

lepenkové viacvrstvové obaly

 

 

 

 

 

kovové obaly

 

 

 

 

 

drevené obaly

 

 

 

 

 

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu

 

 

 

 

 ( 1 ) Ú. v. ES C 263, 12.10.1992, s. 1, a Ú. v. ES C 285, 21.10.1993, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES C 129, 10.5.1993, s. 18.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 1993 (Ú. v. ES C 194, 19.7.1993, s. 177), spoločná pozícia Rady zo 4. marca 1994 (Ú. v. ES C 137, 19.5.1994, s. 65) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 (Ú. v. ES C 205, 25.7.1994, s. 163). Potvrdené 2 decembra 1993 (Ú. v. ES C 342, 20.12.1993, s. 15). Spoločný text Zmierovacieho výboru z 8. novembra 1994.

( 4 ) Ú. v. ES L 176, 6.7.1985, s. 18, v znení smernice 91/629/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 5 ) Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2.

( 6 ) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39, v poslednom znení smernice 91/156/EHS (Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32).

( 7 ) Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica v poslednom znení smernice 92/400/EHS (Ú. v. ES L 221, 6.8.1992, s. 55).

( 8 ) Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

( 10 ) Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s.1).

( 11 ) Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s.6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2118/2003 (Ú.v. EÚ L 318, 3.12.2003, s.5).

( 12 ) Ú. v. ES L 185, 17.7.1999, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2118/2003.

( 13 ) Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.

( 14 ) Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.

( 15 ) Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

( 16 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.