1993R2454 — SK — 01.05.2015 — 023.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93

z 2. júla 1993,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

(Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 3665/93 z 21. decembra 1993,

  L 335

1

31.12.1993

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 655/94 z 24. marca 1994,

  L 82

15

25.3.1994

 M3

NARIADENIE RADY (ES) č. 1500/94 z 21. júna 1994,

  L 162

1

30.6.1994

►M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2193/94 z 8. septembra 1994,

  L 235

6

9.9.1994

►M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 3254/94 z 19. decembra 1994,

  L 346

1

31.12.1994

►M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1762/95 z 19. júla 1995,

  L 171

8

21.7.1995

►M7

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 482/96 z 19. marca 1996,

  L 70

4

20.3.1996

►M8

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1676/96 z 30. júla 1996,

  L 218

1

28.8.1996

 M9

NARIADENIE RADY (ES) č. 2153/96 z 25. októbra 1996,

  L 289

1

12.11.1996

►M10

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 12/97 z 18. decembra 1996,

  L 9

1

13.1.1997

 M11

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 89/97 z 20. januára 1997,

  L 17

28

21.1.1997

►M12

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1427/97 z 23. júla 1997,

  L 196

31

24.7.1997

►M13

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 75/98 z 12. januára 1998,

  L 7

3

13.1.1998

►M14

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1677/98 z 29. júla 1998,

  L 212

18

30.7.1998

►M15

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 46/1999 z 8. januára 1999,

  L 10

1

15.1.1999

►M16

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 502/1999 z 12. februára 1999,

  L 65

1

12.3.1999

 M17

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1662/1999 z 28. júla 1999,

  L 197

25

29.7.1999

►M18

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1602/2000 z 24. júla 2000,

  L 188

1

26.7.2000

►M19

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2787/2000 z 15. decembra 2000,

  L 330

1

27.12.2000

►M20

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 993/2001 zo 4. mája 2001,

  L 141

1

28.5.2001

►M21

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 444/2002 z 11. marca 2002,

  L 68

11

12.3.2002

►M22

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 881/2003 z 21. mája 2003,

  L 134

1

29.5.2003

►M23

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1335/2003 z 25. júla 2003,

  L 187

16

26.7.2003

►M24

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2286/2003 z 18. decembra 2003,

  L 343

1

31.12.2003

►M25

NARIADENIE RADY (ES) č. 837/2005 z 23. mája 2005,

  L 139

1

2.6.2005

►M26

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 883/2005 z 10. júna 2005,

  L 148

5

11.6.2005

►M27

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006,

  L 38

11

9.2.2006

►M28

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 402/2006 z 8. marca 2006,

  L 70

35

9.3.2006

►M29

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006,

  L 360

64

19.12.2006

►M30

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006,

  L 362

1

20.12.2006

►M31

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007,

  L 62

6

1.3.2007

►M32

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1192/2008 zo 17. novembra 2008,

  L 329

1

6.12.2008

►M33

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009,

  L 98

3

17.4.2009

►M34

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 414/2009 z 30. apríla 2009,

  L 125

6

21.5.2009

►M35

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 169/2010 z 1. marca 2010,

  L 51

2

2.3.2010

►M36

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 177/2010 z 2. marca 2010,

  L 52

28

3.3.2010

►M37

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 197/2010 z 9. marca 2010,

  L 60

9

10.3.2010

►M38

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 430/2010 z 20. mája 2010,

  L 125

10

21.5.2010

►M39

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1063/2010 z 18. novembra 2010,

  L 307

1

23.11.2010

►M40

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2012 z 20. augusta 2012,

  L 223

8

21.8.2012

►M41

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1101/2012 z 26. novembra 2012,

  L 327

18

27.11.2012

►M42

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1159/2012 zo 7. decembra 2012,

  L 336

1

8.12.2012

►M43

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1180/2012 z 10. decembra 2012,

  L 337

37

11.12.2012

 M44

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 58/2013 z 23. januára 2013,

  L 21

19

24.1.2013

►M45

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M46

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 530/2013 z 10. júna 2013,

  L 159

1

11.6.2013

►M47

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1063/2013 z 30. októbra 2013,

  L 289

44

31.10.2013

►M48

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1076/2013 z 31. októbra 2013,

  L 292

1

1.11.2013

►M49

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1099/2013 z 5. novembra 2013,

  L 294

40

6.11.2013

►M50

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013,

  L 341

47

18.12.2013

►M51

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 174/2014 z 25. februára 2014,

  L 56

1

26.2.2014

►M52

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 889/2014 zo 14. augusta 2014,

  L 243

39

15.8.2014

►M53

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1223/2014 zo 14. novembra 2014,

  L 330

37

15.11.2014

►M54

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1272/2014 z 28. novembra 2014,

  L 344

14

29.11.2014

►M55

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/234 z 13. februára 2015,

  L 39

13

14.2.2015

►M56

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/428 z 10. marca 2015,

  L 70

12

14.3.2015


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 272, 18.10.2005, s. 33 (837/2005)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 070, 9.3.2007, s. 439 (2286/2003)

 C3

Korigendum, Ú. v. ES L 327, 13.12.2007, s. 32 (1875/2006)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 292, 10.11.2011, s. 26 (1063/2010)

►C5

Korigendum, Ú. v. ES L 169, 21.6.2013, s. 78 (756/2012)Táto konsolidovaná verzia obsahuje odkazy na európsku účtovnú peňažnú jednotku a/alebo ecu, ktoré sa od 1. januára 1999 rozumejú ako odkazy na euro – nariadenie Rady (EHS) č. 3308/80 (Ú. v. ES L 345, 20.12.1980, s. 1) a nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93

z 2. júla 1993,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstvaKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ( 1 ), ďalej len „kódex“, a najmä na jeho článok 249,

keďže kódex predstavuje celú existujúcu colnú legislatívu zhrnutú v jednom právnom nástroji; keďže zároveň kódex obsahuje určité úpravy tejto legislatívy s cieľom zabezpečiť jej lepšiu logickú súvislosť, zjednodušiť ju a vyplniť určité medzery; keďže preto predstavuje úplnú legislatívu spoločenstva v tejto oblasti;

keďže rovnaké dôvody, ktoré viedli k prijatiu kódexu, sa rovnako vzťahujú aj na colnú vykonávaciu legislatívu; keďže je preto žiaduce spojiť do jedného nariadenia colné vykonávacie ustanovenia, ktoré sú v súčasnosti rozložené vo veľkom počte nariadení a smerníc spoločenstva;

keďže vykonávacie predpisy Colného kódexu spoločenstva, ktoré sa týmto ustanovujú, majú vytýčiť existujúce colné vykonávacie pravidlá; keďže je však potrebné vzhľadom na skúsenosti:

 uskutočniť určité úpravy s cieľom prispôsobiť uvedené pravidlá ustanoveniam kódexu,

 rozšíriť pôsobnosť určitých ustanovení, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú len na špecifické colné režimy, aby bolo možné brať do úvahy celkové uplatňovanie kódexu,

 presnejšie formulovať určité pravidlá s cieľom dosiahnuť väčšiu právnu istotu pri ich uplatňovaní;

keďže vykonané zmeny sa týkajú predovšetkým ustanovení o colnom dlhu;

keďže je primerané obmedziť uplatňovanie článku 791 (2) do 1. januára 1995 a preskúmať jeho predmet vzhľadom na predtým získané skúsenosti;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:ČASŤ I

VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE USTANOVENIAHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAKAPITOLA 1

Definície

Článok 1

Na účely tohto nariadenia:

1.  Kódex znamená: nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva;

▼M6

2.  ATA karnet znamená: medzinárodný colný doklad pre režim dočasné použitie, zriadený na základe Dohovoru o ATA karnete alebo Dohovoru z Istanbulu;

▼M21

3.  Výbor znamená: Výbor pre colný kódex ustanovený článkami 247a a 248a kódexu;

▼B

4.  Rada pre colnú spoluprácu znamená: organizáciu ustanovenú na základe dohovoru, ktorou sa ustanovuje Rada pre colnú spoluprácu, v Bruseli 15. decembra 1950;

5.  Náležitosti požadované pre identifikáciu tovaru znamenajú: na jednej strane náležitosti pre obchodnú identifikáciu tovaru, ktoré umožnia colným orgánom určiť tarifnú klasifikáciu a na druhej strane množstvo tovaru;

6.  Tovar neobchodného charakteru znamená: tovar, ktorý je príležitostne prepustený do navrhnutého colného režimu a ktorý je vzhľadom na jeho druh a množstvo určený na súkromnú, osobnú alebo rodinnú potrebu prijímateľov alebo osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie;

7.  Obchodno-politické opatrenia sú: nesadzobné opatrenia ustanovené ako súčasť spoločnej obchodnej politiky vo forme ustanovení spoločenstva, ktorými sa riadi dovoz a vývoz tovaru, ako sú opatrenia pre dozor alebo ochranu, kvantitatívne obmedzenia alebo limity a zákazy vývozu alebo dovozu;

8.  Colná nomenklatúra znamená: jednu z nomenklatúr uvedenú v článku 20 (6) kódexu;

9.  Harmonizovaný systém znamená: harmonizovaný systém pre popis a označovanie tovaru;

▼M21

10.  Zmluva znamená: Zmluva o založení Európskeho spoločenstva;

▼M6

11.  Dohovor z Istanbulu znamená: Dohovor o dočasnom použití dohodnutý v Istanbule dňa 26. júna 1990;

▼M29

12.  Hospodársky subjekt znamená: osobu, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy;

▼M32

13.  Jednotné povolenie znamená: povolenie, ktorým sú dotknuté colné správy viac ako jedného členského štátu, pri jednom z týchto postupov:

 postup zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 76 ods. 1 kódexu alebo

 postup miestneho colného konania podľa článku 76 ods. 1 kódexu, alebo

 colné režimy s ekonomickým účinkom podľa článku 84 ods. 1 písm. b) kódexu, alebo

 konečné použitie podľa článku 21 ods. 1 kódexu;

14.  Spoločné povolenie znamená: povolenie na použitie viac ako jedného z postupov uvedených v bode 13; môže mať podobu spoločného jednotného povolenia, ak je zainteresovaná viac ako jedna colná správa;

15.  Povoľujúci colný orgán znamená: colný orgán, ktorý udeľuje povolenie.

▼M33

16.  Číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) znamená: jedinečné číslo v Európskom spoločenstve, ktoré hospodárskym subjektom a iným osobám prideľuje colný orgán členského štátu alebo určený orgán alebo určené orgány v súlade s pravidlami ustanovenými v kapitole 6.

17.  Predbežné colné vyhlásenie o vstupe znamená: predbežné colné vyhlásenie uvedené v článku 36a kódexu, ktoré sa predkladá pre tovar dovážaný na colné územie Spoločenstva okrem prípadov, keď sa v tomto nariadení ustanovuje inak.

▼M38

18.  Predbežné colné vyhlásenie o výstupe znamená: predbežné colné vyhlásenie uvedené v článku 182c kódexu, ktoré sa podáva na tovar, ktorý má opustiť colné územie Spoločenstva, okrem prípadov, keď sa v tomto nariadení ustanovuje inak.

▼M18

Článok 1a

Na účely uplatňovania článkov 291 až 300 sa krajiny Hospodárskej únie Beneluxu považujú za jeden členský štát.

▼BKAPITOLA 2

Rozhodnutia

Článok 2

Ak osoba predkladajúca žiadosť o rozhodnutie nemôže predložiť všetky dokumenty a informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia, colné orgány poskytnú tieto dokumenty a informácie.

Článok 3

Rozhodnutie týkajúce sa bezpečnosti v prospech osoby, ktorá podpísala záväzok uhradiť splatné sumy na základe prvej písomnej žiadosti colných úradov sa ruší, ak uvedený záväzok nie je splnený.

Článok 4

Zrušenie sa netýka tovaru, ktorý v čase jeho vstupu do účinnosti už bol prepustený do režimu v dôsledku zrušeného povolenia.

Colné orgány však môžu požadovať, aby takémuto tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v lehote, ktorú stanovia.

▼M1KAPITOLA 3

Postupy spracovania údajov

Článok 4a

1.  Za podmienok a spôsobom, ktorý určia, pri riadnom zohľadnení zásad ustanovených v colných predpisoch, môžu colné orgány určiť, že formality sa vykonávajú postupmi spracovania údajov.

Na tento účel:

 „postup spracovania údajov“ znamená:

 

a) výmenu štandardných správ EDI colnými orgánmi;

b) zadanie informácií potrebných na dokončenie príslušných formalít do colných systémov na spracovanie údajov;

 „EDI“ (elektronická výmena údajov — electronic data interchange) znamená elektronický prenos údajov, ktorých štruktúra je v súlade s dohodnutými štandardmi pre správy medzi dvomi počítačovými systémami,

 „štandardná správa“ je vopred definovaná štruktúra uznaná pre elektronický prenos údajov.

2.  Podmienky ustanovené pre vykonávanie formalít postupmi spracovania údajov zahŕňajú okrem iného opatrenia na kontrolu zdroja údajov a ich ochranu proti riziku neoprávneného prístupu, straty, zmeny alebo zničenia.

Článok 4b

Ak sa colné formality vykonávajú s použitím postupu spracovania údajov, colné orgány určia pravidlá pre nahradenie vlastnoručného podpisu iným postupom, ktorý môže byť založený na použití kódov.

▼M19

Článok 4c

V rámci testovacích programov využívajúcich zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií určené na vyhodnotenie možných zjednodušení môžu colné orgány na dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie programu upustiť od požiadavky na poskytovanie nasledujúcich informácií:

a) colné vyhlásenie ustanovené v článku 178(1);

b) ako výnimku z článku 222(1) údaje týkajúce sa určitých odsekov Jednotného administratívneho dokumentu, ktoré nie sú potrebné na identifikáciu tovaru a ktoré nepredstavujú činitele, na základe ktorých sa uplatňuje dovozné alebo vývozné clo.

Tieto informácie sa však poskytujú na požiadanie v rámci kontrolnej operácie.

Suma dovozného cla, ktorá sa má vymeriavať v rámci obdobia, na ktoré sa vzťahuje výnimka udelená podľa prvého pododseku, nemôže byť nižšia ako suma, ktorá by sa vyberala, ak by takáto výnimka neexistovala.

Členské štáty, ktoré majú záujem o účasť na takýchto testovacích programoch vopred poskytnú Komisii vyčerpávajúce informácie ohľadom navrhovaného testovacieho programu, vrátane plánovanej doby jeho trvania. Členské štáty budú tiež Komisiu priebežne informovať o reálnej implementácii testovacieho programu a jeho výsledkoch. Komisia poskytuje tieto informácie všetkým ostatným členským štátom.

▼M29KAPITOLA 4

Výmena údajov medzi colnými orgánmi s využitím informačných technológií a počítačových sietí

Článok 4d

1.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné okolnosti a ustanovenia týkajúce sa príslušného postupu, ktoré sa v prípade potreby uplatnia mutatis mutandis, ak členské štáty vyvinuli v spolupráci s Komisiou elektronické systémy na výmenu informácií súvisiacich s colným režimom alebo hospodárskymi subjektmi, colné orgány použijú takéto systémy na výmenu informácii medzi príslušnými colnými úradmi.

2.  Ak sa colné úrady zapojené do colného režimu nachádzajú v rôznych členských štátoch, na výmenu údajov sa použijú správy so štruktúrou a náležitosťami, na ktorých sa vzájomne dohodnú colné orgány.

Článok 4e

1.  Okrem podmienok uvedených v článku 4a ods. 2 colné orgány zavedú a budú uplatňovať primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými sa zaručí účinné, spoľahlivé a bezpečné fungovanie rôznych systémov.

2.  S cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti systému ustanovenú v odseku 1 sa každý vstup, zmena alebo vymazanie údajov zaznamenajú spolu s odôvodnením a presným časom tohto spracovania a totožnosťou osoby, ktorá ho vykonala. Pôvodné údaje alebo všetky takto spracované údaje sa budú uchovávať počas minimálne troch kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa takého údaje vzťahujú, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.  Colné orgány pravidelne sledujú bezpečnosť systému.

4.  Zúčastnené colné orgány a v prípade potreby aj zainteresovaný hospodársky subjekt sa navzájom informujú, o všetkých podozreniach z porušenia bezpečnosti.KAPITOLA 5

Riadenie rizík

Článok 4f

1.  Colné orgány vykonávajú riadenie rizík, aby rozlíšili mieru rizika spojeného s tovarom, ktorý podlieha colnej kontrole alebo colnému dohľadu, a aby určili, či tovar má alebo nemá byť predmetom konkrétnych colných kontrol, a prípadne, kde sa majú tieto kontroly vykonať.

2.  Určenie miery rizika sa zakladá na vyhodnotení pravdepodobnosti udalosti spojenej s rizikom a vplyvu tejto udalosti, ak by nastala. Pri výbere zásielok alebo colných vyhlásení, ktoré majú byť predmetom colných kontrol, sa uplatňuje aj náhodný prvok.

Článok 4g

1.  Riadenie rizík na úrovni Spoločenstva uvedené v článku 13 ods. 2 kódexu sa vykonáva v súlade so spoločným elektronickým systémom riadenia rizík, ktorý pozostáva z týchto prvkov:

a) colný systém riadenia rizík Spoločenstva na implementáciu riadenia rizík, ktorý sa má používať na komunikáciu medzi colnými orgánmi členských štátov a Komisiou o akýchkoľvek informáciách týkajúcich sa rizík, ktoré môžu pomôcť zlepšiť colné kontroly;

b) spoločné prioritné oblasti kontroly;

c) spoločné kritéria rizík a normy pre harmonizované používanie colných kontrol v osobitných prípadoch.

2.  Colné orgány si vymieňajú informácie, ktoré sa týkajú rizík, použitím systému uvedeného v odseku 1 písm. a) v týchto prípadoch:

a) colný orgán vyhodnotí riziká ako vážne a vyžadujúce si colnú kontrolu a výsledky kontroly potvrdia, že udalosť, tak ako je uvedená v článku 4 ods. 25 kódexu, nastala;

b) výsledky kontroly nepotvrdia, že udalosť, tak ako je uvedená v článku 4 ods. 25 kódexu, nastala, ale príslušný colný orgán usudzuje, že existuje hrozba vážneho rizika v inom štáte Spoločenstva.

Článok 4h

1.  Spoločné prioritné oblasti kontroly zahŕňajú konkrétne colne schválené určenie alebo použitie, druhy tovaru, prepravné trasy, spôsoby dopravy alebo hospodárskych subjektov, ktoré budú počas určitého obdobia podliehať zvýšeným úrovniam analýzy rizík a zvýšeným colným kontrolám.

2.  Použitie spoločných prioritných oblastí kontroly sa zakladá na spoločnom prístupe k analýze rizík a s cieľom zabezpečiť rovnocennú úroveň colných kontrol na spoločných kritériách rizík a normách pre výber tovaru a hospodárskych subjektov, ktorí budú kontrolovaní.

3.  Colné kontroly vykonávané v spoločných prioritných oblastiach kontroly nemajú vplyv na ostatné kontroly, bežne vykonávané colnými orgánmi.

Článok 4i

1.  Spoločné kritériá rizík a normy uvedené v článku 4g ods. 1 písm. c) zahŕňajú nasledovné prvky:

a) opis rizika/rizík;

b) faktory alebo ukazovatele rizika, ktoré sa majú použiť pri výbere tovaru alebo hospodárskych subjektov na colnú kontrolu;

c) charakter colných kontrol, ktoré majú colné orgány vykonať;

d) dobu trvania uplatnenia týchto colných kontrol uvedených v písmene c).

Informácie vyplývajúce z uplatnenia prvkov uvedených v prvom pododseku sa rozširujú prostredníctvom spoločného colného systému riadenia rizík uvedeného v článku 4g ods. 1 písm. a). Colné orgány ich použijú vo svojich systémoch riadenia rizík.

2.  Colné orgány informujú Komisiu o výsledkoch colných kontrol vykonaných v súlade s odsekom 1.

Článok 4j

Na stanovenie spoločných prioritných oblastí kontroly a uplatnenie spoločných kritérií rizík a noriem sa zohľadnia tieto prvky:

a) primeranosť riziku;

b) naliehavosť potrebného použitia colných kontrol;

c) predpokladaný dosah na obchodný tok, ako aj na jednotlivé členské štáty a na zdroje kontroly.

▼M33KAPITOLA 6

Registračný a identifikačný systém

Článok 4k

1.  Číslo EORI sa používa na identifikáciu hospodárskych subjektov a iných osôb pri ich styku s colnými orgánmi.

Číslo EORI musí svojou štruktúrou vyhovovať kritériám ustanoveným v prílohe 38.

2.  Ak orgán zodpovedný za prideľovanie čísel EORI nie je colným orgánom, každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za registrovanie hospodárskych subjektov a iných osôb a za prideľovanie čísel EORI týmto hospodárskym subjektom a iným osobám.

Colné orgány členského štátu oznámia Komisii názov a kontaktné údaje orgánu alebo orgánov zodpovedných za prideľovanie čísel EORI. Komisia tieto informácie uverejní na internete.

3.  S výhradou odseku 1 členské štáty môžu použiť ako číslo EORI číslo, ktoré už príslušné orgány pridelili hospodárskemu subjektu alebo inej osobe na daňové, štatistické alebo iné účely.

Článok 4l

1.  Hospodársky subjekt usadený na colnom území Spoločenstva musí byť registrovaný colným orgánom alebo určeným orgánom členského štátu, v ktorom je usadený. Hospodárske subjekty požiadajú o registráciu pred začiatkom činností, ako sa uvádza v článku 1 ods. 12. Hospodárske subjekty, ktoré nepožiadali o registráciu, však môžu o ňu požiadať počas vykonávania svojej prvej činnosti.

2.  V prípadoch uvedených v článku 4k ods. 3 môžu členské štáty upustiť od povinnosti, na základe ktorej sú hospodársky subjekt alebo iná osoba povinní požiadať o číslo EORI.

3.  Ak hospodársky subjekt, ktorý nie je usadený na colnom území Spoločenstva, nemá číslo EORI, musí ho zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom prvýkrát vykonáva jednu z týchto činností:

▼M35

a) podáva v Spoločenstve iné predbežné colné alebo colné vyhlásenie ako:

i) colné vyhlásenie podané v súlade s článkami 225 až 238;

ii) colné vyhlásenie vyhotovené na dočasný dovoz alebo ukončenie tohto postupu spätným vývozom;

iii) colné vyhlásenie vyhotovené v rámci spoločného tranzitného režimu hospodárskym subjektom usadeným v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a nie je členom Európskej únie, ak sa toto vyhlásenie nepoužije zároveň ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe;

iv) colné vyhlásenie vyhotovené v rámci tranzitného režimu Spoločenstva hospodárskym subjektom usadeným v Andorre alebo v San Maríne, ak sa toto vyhlásenie nepoužije zároveň ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe;

▼M33

b) podáva v Spoločenstve predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo o vstupe;

c) prevádzkuje zariadenie na dočasné uskladnenie podľa článku 185 ods. 1;

d) žiada o povolenie podľa článku 324a alebo 372;

e) žiada o osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 14a;

▼M51

f) koná ako prepravca, ako sa uvádza v článku 181b, pokiaľ ide o námornú, vnútrozemskú vodnú alebo leteckú prepravu, okrem prípadov, ak mu je pridelené jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, ktoré sa poskytlo v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou; toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b);

g) koná ako prepravca, ktorý má pripojenie do colného systému a požiadal, aby mu boli zasielané všetky oznámenia podľa článku 183 ods. 6 a 8 alebo článku 184d ods. 2.

▼M33

4.  Iné osoby ako hospodárske subjekty nemôžu byť zaregistrované s výnimkou prípadu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) takáto registrácia sa vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu;

b) tejto osobe nebolo predtým pridelené číslo EORI;

c) táto osoba sa zúčastňuje na operáciách, pri ktorých sa musí poskytnúť číslo EORI v súlade s prílohou 30A alebo prílohou 37 hlavou I.

5.  V prípadoch uvedených v odseku 4:

a) inú osobu usadenú na colnom území Spoločenstva ako hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom má sídlo;

b) inú osobu, ktorá nie je usadená na colnom území Spoločenstva, ako hospodársky subjekt uvedený v odseku 3 musí zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom je zapojená do činností, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy.

6.  Hospodárske subjekty a iné osoby majú iba jedno číslo EORI.

7.  Na účely tejto kapitoly sa pri určovaní, či je osoba usadená v členskom štáte, článok 4 ods. 2 kódexu uplatňuje primerane.

Článok 4m

1.  Registračné a identifikačné údaje hospodárskych subjektov alebo prípadne iných osôb, spracované v systéme podľa článku 4o, obsahujú údaje vymenované v prílohe 38d s výhradou osobitných podmienok ustanovených v článku 4o ods. 4 a 5.

2.  Členské štáty môžu pri registrácii čísla EORI od hospodárskych subjektov a iných osôb požadovať, aby predložili iné údaje, ako sú údaje uvedené v prílohe 38d, ak je to nutné na účely ustanovené v ich vnútroštátnych právnych predpisoch.

3.  Členské štáty môžu od hospodárskych subjektov alebo prípadne od iných osôb požadovať, aby údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytli elektronicky.

Článok 4n

Hospodárske subjekty a iné osoby používajú pri každej komunikácii s colnými orgánmi číslo EORI, ak sa to vyžaduje. Používa sa takisto pri vzájomnej výmene informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými a ostatnými orgánmi podľa podmienok ustanovených v článkoch 4p a 4q.

Článok 4o

1.  Členské štáty spolupracujú s Komisiou s cieľom vyvinúť centrálny elektronický informačný a komunikačný systém, ktorý obsahuje údaje uvedené v prílohe 38d, poskytnuté všetkými členskými štátmi.

2.  Colné orgány pomocou systému uvedeného v odseku 1 spolupracujú s Komisiou pri spracúvaní registračných a identifikačných údajov o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedených v prílohe 38d a pri vzájomnej výmene týchto údajov medzi colnými orgánmi a medzi Komisiou a colnými orgánmi.

Iné údaje ako údaje uvedené v prílohe 38d sa v centrálnom systéme nespracúvajú.

3.  Členské štáty zaistia neustálu aktuálnosť, úplnosť a presnosť svojich vnútroštátnych systémov.

4.  Členské štáty pravidelne prenášajú údaje o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedené v prílohe 38d bodoch 1 až 4 do centrálneho systému vždy pri pridelení nových čísel EORI alebo pri zmene v týchto údajoch.

5.  Ak sú údaje o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedené v prílohe 38d bodoch 5 až 12 dostupné vo vnútroštátnych systémoch, členské štáty ich takisto pravidelne prenášajú do centrálneho systému vždy pri pridelení nových čísel EORI alebo pri zmene v týchto údajoch.

6.  Do centrálneho systému sa prenášajú iba čísla EORI pridelené v súlade s článkom 4l ods. 1 až 5, ako aj ostatné údaje uvedené v prílohe 38d.

7.  Ak sa zistí, že hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá nie je hospodárskym subjektom, ukončili svoje činnosti uvedené v článku 1 ods. 12, členský štát zohľadní túto skutočnosť v údajoch uvedených v prílohe 38d bode 11.

Článok 4p

V každom členskom štáte orgán určený v súlade s článkom 4k ods. 2 poskytne colným orgánom tohto členského štátu priamy prístup k údajom uvedeným v prílohe 38d.

Článok 4q

1.  V jednotlivých prípadoch si môžu navzájom poskytnúť priamy prístup k údajom vo svojom vlastníctve a uvedeným v prílohe 38d bodoch 1 až 4 tieto orgány každého členského štátu:

a) colné orgány;

b) veterinárne orgány;

c) orgány hygieny;

d) štatistické orgány;

e) daňové orgány;

f) orgány zodpovedné za boj proti podvodom;

g) orgány zodpovedné za obchodnú politiku, v prípade potreby vrátane poľnohospodárskych orgánov;

h) orgány zodpovedné za kontrolu hraníc.

2.  Orgány uvedené v odseku 1 môžu uchovávať údaje, ktoré sú v ňom uvedené, alebo si môžu medzi sebou vymieňať údaje iba vtedy, keď je takýto postup nutný na účely splnenia zákonných povinností týchto orgánov v súvislosti s pohybom tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim.

3.  Colné orgány členských štátov oznámia Komisii kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1. Komisia tieto informácie uverejní na internete.

Článok 4r

Číslo EORI a údaje uvedené v prílohe 38d sa spracúvajú v centrálnom systéme počas obdobia požadovaného podľa právnych predpisov členských štátov, ktoré doň vložili údaje uvedené v článku 4o ods. 4 a 5.

Článok 4s

1.  Toto nariadenie ponecháva úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, v nezmenenom stave a nemá na ňu žiadny vplyv, a najmä sa ním nemenia ani povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice 95/46/ES, ani povinnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001, keď si plnia svoje úlohy.

2.  Identifikačné a registračné údaje hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré predstavuje súbor údajov uvedených v prílohe 38d bodoch 1, 2 a 3, môže Komisia uverejniť na internete iba v prípade, že tieto hospodárske subjekty a iné osoby na to dobrovoľne dali výslovný a vedomý písomný súhlas. Ak sa tento súhlas udelil, oznámi sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov orgánu alebo orgánom, ktoré členské štáty určili v súlade s článkom 4k ods. 2, alebo colným orgánom.

3.  Práva osôb, pokiaľ ide o ich registračné údaje uvedené v prílohe 38d a spracúvané vo vnútroštátnych systémoch, sa vykonávajú v súlade s právnymi prepismi členského štátu, ktorý uložil ich osobné údaje, a najmä ak je to vhodné, v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Článok 4t

Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad systémom uvedeným v článku 4o ods. 1.

▼M10HLAVA II

ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIEKAPITOLA 1

Definície

Článok 5

Na účely tejto hlavy:

1.  záväzná informácia:

znamená tarifnú informáciu alebo informáciu o pôvode, ktorá je záväzná pre orgány všetkých členských štátov spoločenstva, keď sú splnené podmienky ustanovené článkoch 6 a 7;

2.  žiadateľ:

 v colných záležitostich: je osoba, ktorá požaduje od colných orgánov záväznú tarifnú informáciu,

 v záležitostich spojených s pôvodom: je osoba, ktorá požaduje od colných orgánov záväznú informáciu o pôvode a má na to oprávnené dôvody;

3.  držiteľ:

je osoba, v mene ktorej je vydaná záväzná tarifná informácia.KAPITOLA 2

Postup pre získanie záväznej informácie — oznámenie informácií žiadateľom a ich zaslanie Komisii ES

Článok 6

1.  Žiadosti o záväznú tarifnú informáciu sa predkladajú v písomnej forme príslušným colným orgánom v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa má informácia použiť alebo príslušným colným orgánom v členskom štáte, v ktorom má žiadateľ sídlo.

▼M18

Žiadosti o záväznú sadzobnú informáciu sa predkladajú na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 1B.

▼M10

2.  Žiadosť o záväznú tarifnú informáciu sa vzťahuje len na jeden druh tovaru. Žiadosť o záväznu informáciu o pôvode sa vzťahuje len na jeden druh tovaru a jednu skupinu okolností, na základe ktorých sa pôvod udelí.

3.  

(A) Žiadosti o záväznu tarifnú informáciu musia obsahovať nasledujúce náležitosti:

a) meno a adresu držiteľa;

b) meno a adresu žiadateľa, ak nie je držiteľom;

c) colnú nomenklatúru, do ktorej má byť tovar zaradený. Ak má žiadateľ v úmysle získať zaradenie tovaru do jednej z nomenklatúr uvedených v článku 20 (3) b) a (6) b) kódexu, v žiadosti o záväznú tarifnú informáciu musí byť výslovne uvedená príslušná nomenklatúra;

d) podrobný popis tovaru, ktorý umožní jeho identifikáciu a určenie jeho zaradenia v colnej nomenklatúre;

e) zloženie tovaru a akékoľvek metódy skúmania použité na jeho určenie, ak od toho závisí zaradenie;

f) akékoľvek vzorky, fotografie, plány, katalógy alebo iné dokumenty, ktoré sú k dispozícii, ktoré môžu pomôcť colným orgánom pri určení správneho zaradenia tovaru v colnej nomenklatúre, pričom tieto musia byť priložené vo forme príloh;

g) predpokladané zaradenie;

h) záväzok predložiť preklad akéhokoľvek sprievodného dokumentu do úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) príslušného členského štátu na žiadosť colných orgánov;

i) akékoľvek náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné;

j) uvedenie žiadateľa, či podľa jeho poznatkov už bola v spoločenstve podaná žiadosť o záväznú tarifnú informáciu o rovnakom alebo podobnom tovare, alebo či bola táto informácia vydaná;

▼M24

k) súhlas s tým, že poskytnuté informácie možno uchovávať v databáze Komisie a že obsah záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vrátane fotografií, náčrtkov, brožúr atď., okrem tých, ktoré žiadateľ označí za dôverné, možno uverejniť na internete; uplatnia sa platné ustanovenia upravujúce ochranu informácií.

▼M10

(B) Žiadosti o záväznú informáciu o pôvode musia obsahovať nasledujúce náležitosti:

a) meno a adresu držiteľa;

b) meno a adresu žiadateľa, ak nie je držiteľom;

c) platné právne podklady, na účely čánkov 22 a 27 kódexu;

d) podrobný opis tovaru a jeho colné zaradenie;

e) zloženie tovaru a akékoľvek metódy skúmania použité na jeho určenie, ak od toho závisí zaradenie a stanovenie ich ceny priamo zo závodu (ex-works);

f) podmienky umožňujúce určiť pôvod, použité materiály a ich pôvod, tarifné zatriedenie, zodpovedajúce hodnoty a opis okolností (predpisy pri zmene colnej položky, pridaná hodnota, opis pracovného postupu alebo spracovania alebo iný špecifický predpis), ktorý umožňuje splniť horeuvedené podmienky; je potrebné uviesť najmä presné pravidlo použíté pri určeni pôvodu a predpokladaný pôvod tovaru;

g) akékoľvek vzorky, fotografie, plány, katalógy a ostatné doklady, ktoré sú k dispozícii ohľadom zloženia výrobkov a ich komponentov a ktoré pomôžu colným orgánom pri opise výrobného procesu, ktorým výrobky prešli;

h) záväzok predložiť preklad akéhokoľvek sprievodného dokumentu do úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) príslušného členského štátu na žiadosť colných orgánov;

i) akékoľvek náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné, či už vo vzťahu k verejnosti alebo k orgánom;

j) uvedenie žiadateľa, či podľa jeho poznatkov už bola v spoločenstve podaná žiadosť o záväznú tarifnú informáciu alebo informáciu o pôvode pre rovnaký alebo podobný tovar, na ktorý sa vzťahujú body d) alebo f), alebo či boli tieto informácie vydané;

k) súhlas, že poskytnuté informácie môžu byť zaradené do verejnosti prístupnej databázy Komisie Európskych spoločenstiev; avšak ako výnimka z článku 15 kódexu sa uplatňujú ustanovenia o ochrane informácií platné v členských štátoch.

4.  Ak podľa názoru colných orgánov žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, ktoré požadujú na poskytnutie informovaného stanoviska, požiadajú žiadateľa o predloženie chýbajúcich informácií. Časový limit troch mesiacov a 150 dní podľa článku 7 začne plynúť od chvíle, keď colné orgány obdržia všetky informácie potrebné na dosiahnutie rozhodnutia; colné orgány upovedomia žiadateľa o tom, že obdržali žiadosť, a taktiež mu oznámia dátum, od ktorého začína plynúť.

5.  Zoznam colných orgánov, určených členskými štátmi na prijímanie žiadostí o záväznú tarifnú informáciu alebo vydávanie takýchto informácií, musí byť uverejnený v sérii „C“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1.  Záväzná tarifná informácia musí byť čo najskôr písomne oznámená žiadateľovi.

a) Colné záležitosti: ak nie je možné oznámiť žiadateľovi záväznú tarifnú informáciu do troch mesiacov od prijatia žiadosti, colné orgány kontaktujú žiadateľa s cieľom vysvetliť dôvod zdržania a uvedú, kedy očakávajú, že budú môcť oznámiť informáciu.

b) Záležitosti týkajúce sa pôvodu: informácie budú oznámené do 150 dní od dátumu prijatia žiadosti.

2.  Záväzná tarifná informácia musí byť oznámená v takej forme, ktorá je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1 (záväzná tarifná informácia) alebo v prílohe 1A (záväzná informácia o pôvode). V oznámení musí byť uvedené, ktoré náležitosti treba považovať za dôverné. Je potrebné upozorniť na možnosť odvolania uvedenú v článku 243.

▼M24

Článok 8

1.  V prípade záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru colné orgány členských štátov Komisii bezodkladne zašlú nasledovné:

a) kópiu žiadosti o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ustanovenej v prílohe 1B);

b) výtlačok oznámenej záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (výtlačok č. 2 ustanovený v prílohe 1);

c) údaje, ktoré sa uvádzajú vo výtlačku č. 4 uvedeného v prílohe 1.

V prípade záväznej informácie o pôvode tovaru Komisii bezodkladne zašlú príslušné údaje o oznámenej záväznej informácii o pôvode tovaru.

Takéto zaslanie sa vykoná elektronicky.

2.  Ak to určitý členský štát požaduje, Komisia mu bezodkladne zašle údaje, ktoré obdrží v súlade s odsekom 1. Takéto zaslanie sa vykoná elektronicky.

3.  Elektronicky prenesené údaje týkajúce sa žiadosti o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, oznámenej záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a údaje, ktoré sa uvádzajú vo výtlačku č. 4 prílohy 1 sa uchovávajú v centrálnej databáze Komisie. Údaje o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vrátane fotografií, náčrtkov, brožúr a podobne, s výnimkou dôverných informácií, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 3 a 8 oznámenej záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, možno uverejniť na internete.

▼M10KAPITOLA 3

Ustanovenia uplatňované v prípade nezrovnalostí v záväzných informáciach

Článok 9

1.  Ak existujú rozdielne záväzné informácie:

 Komisia, na základe vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie predstaviteľa akéhokoľvek členského štátu, zaradí tento bod do programu výboru počas diskusie na stretnutí konanom v nasledujúcom mesiaci, prípadne na ďalšom stretnutí,

 v súlade s postupmi Komisie, Komisia prijme bezodkladné opatrenie na zabezpečenie jednotnosti pri uplatňovaní nomenklatúry alebo pravidiel na určenie pôvodu, kde je to použiteľné, do šiestich mesiacov po stretnutí uvedenom v predošlej zarážke,

2.  Pri uplatňovaní odseku 1, záväzné informácie o pôvode sa považujú za rozdielne, ak sa vzťahujú na rozdielne pôvody výrobkov, ktoré:

 spadajú pod tú istú colnú položku a ktorých pôvod bol určený v súlade s rovnakými pravidlami na určenie pôvodu a

 získali pôvod použitím rovnakého výrobného postupu.KAPITOLA 4

Právne účinky záväzných informácií

Článok 10

1.  Bez toho aby boli dotknuté články 5 a 64 kódexu, záväznú tarifnú informáciu môže požadovať len držiteľ.

2.  

a) Colné záležitosti: colné orgány môžu požadovať, aby držiteľ pri vypĺňaní colných formalít informoval colné orgány, že vlastní záväznú tarifnú informáciu o tovare prechádzajúcom cez colnicu.

b) Záležitosti o pôvode: orgány zodpovedajúce za kontrolu uplatniteľnosti záväzných informácií o pôvode môžu požadovať, aby držiteľ pri vyplňovaní dokladov informoval uvedené orgány, že vlastní záväznu informáciu o pôvode týkajúcu sa výrobkov, kvôli ktorým sa tieto doklady vypĺňajú.

3.  Držiteľ záväznej tarifnej informácie ju môže použiť pri určitom tovare len vtedy, ak:

a) colné záležitosti: sa colné orgány uistia, že príslušný tovar vo všetkých ohľadoch zodpovedá tovaru popísanému v predloženej informácii;

b) záležitosti o pôvode: sa orgány podľa podseku 2 b) uistia, že príslušný tovar a okolnosti, ktoré určovali jeho pôvod vo všetkých ohľadoch zodpovedá tovaru popísanému v predloženej informácii.

4.  Colné orgány (pre záväzné colné informácie) alebo orgány podľa odseku 2 b) (pre záväzné informácie o pôvode) môžu požadovať, aby táto informácia bola preložená do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

Článok 11

Záväzné tarifné informácie poskytnuté colnými orgánmi členského štátu od 1. januára 1991 sa stanú záväznými pre príslušné orgány všetkých členských štátov za rovnakých podmienok.

Článok 12

1.  Pri prijatí jedného z aktov alebo opatrení uvedených v článku 12 (5) kódexu, colné orgány podniknú príslušné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzné tarifné informácie od toho času vydávali len v súlade s týmto aktom alebo opatrením.

2.  

a) Na účely odseku 1, dátum, ktorý sa má brať do úvahy pre záväzné tarifné informácie, je nasledujúci:

 pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) i) kódexu týkajúceho sa zmien a doplnkov k colnej nomenklatúre, dátum ich uplatniteľnosti,

 pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) i) kódexu, ktoré zavádza a ovplyvňuje zaraďovanie výrobkov do colnej nomenklatúry, dátum ich uverejnenia v sérii „L“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

 pre nariadenia podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu týkajúceho sa zmien a doplnkov k vysvetlivkám k ich kombinovanej nomenklatúre, dátum vydania v sérii „C“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

 pre rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu, deň rozhodnutia,

 pre opatrenia podľa článku 12 (5) a) ii) kódexu, ktoré sa týkajú prijatia stanoviska k zaradeniu alebo zmien a doplnkov vysvetľujúcich poznámok k harmonizovanému systému zaradenia Svetovou colnou organizáciou, dátum oznámenia Komisie v sérii „C“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

b) Na účely odseku1, dátum, ktorý sa má brať do úvahy pre záväznu informáciu o pôvode, je nasledujúci:

 pre nariadenia podľa článku 12 (5) b) i) kódexu týkajúceho sa určenia pôvodutovaru a postupov podľa článku 12 (5) b) ii), dátum ich uplatniteľnosti,

 pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú zmien a doplnkov k vysvetľujúcim poznámkam, a stanoviska prijatého na úrovni spoločenstva, dátum ich uverejnenia v sérii „C“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

 pre rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, deň rozhodnutia,

 pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú prijatia stanoviska k pôvodu alebo vysvetľujúcich poznámok prijatých Svetovou obchodnou organizáciou, dátum oznámenia Komisie v sérii „C“Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

 pre opatrenia podľa článku 12 (5) b) ii) kódexu, ktoré sa týkajú zmien a doplnkov k dohode Svetovej obchodnej organizácie o postupe pri určovaní pôvodu a postupov prijatých v rámci medzinárodných dohôd, dátum ich uplatniteľnosti.

3.  Komisia čo najskôr oznámi dátumy prijatia opatrení a aktov uvedené v tomto článku colným orgánom.KAPITOLA 5

Ustanovenia uplatňované v prípade skončenia platnosti záväznej tarifnej informácie

Článok 13

Ak podľa druhej vety článku 12 (4) a článku 12 (5) kódexu záväzná tarifná informácia neplatí alebo stratí platnosť, colný orgán, ktorý ju poskytol, o tom čo najskôr informuje Komisiu.

Článok 14

1.  Ak držiteľ záväznej tarifnej informácie, ktorej platnosť skončila z dôvodov uvedených v článku 12 (5) kódexu, zamýšľa využiť možnosť požiadať o takúto informáciu v stanovenej lehote podľa odseku 6 tohto článku, oznámi to colným orgánom, pričom predloží všetky potrebné podklady, aby umožnil kontrolu splnenia príslušných podmienok.

2.  Vo výnimočných prípadoch, kedy Komisia v súlade s posledným pododsekom článku 12 (7) kódexu prijme opatrenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení odseku 6 tohto článku, alebo ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 o možnosti pokračovania žiadosti o záväznú tarifnú informáciu alebo záväznú informáciu o pôvode, colné orgány o tom písomne informujú držiteľa.

▼M29HLAVA IIa

SCHVÁLENÍ HOSPODÁRSKI PREVÁDZKOVATELIAKAPITOLA 1

Postup udeľovania osvedčeníOddiel 1

Všeobecné ustanovenia, výhody

Článok 14a

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté využívanie zjednodušeného colného konania inak ustanoveného colnými predpismi, colné orgány môžu na základe žiadosti, ktorú predloží hospodársky subjekt a v súlade s článkom 5a kódexu, vydať tieto osvedčenia schválených hospodárskych subjektov (ďalej len „osvedčenia SHS“):

a) osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy, týkajúce sa tých hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie zjednodušených postupov ustanovených colnými predpismi a ktorí spĺňajú podmienky, stanovené v článkoch 14h, 14i a 14j;

b) osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana týkajúce sa tých hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie Spoločenstva alebo keď tovar opúšťa colné územie Spoločenstva a ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 14h až 14k;

c) osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana týkajúce sa hospodárskych subjektov, ktorí žiadajú o využívanie zjednodušených postupov opísaných v písm. a) a o využívanie uľahčení colných kontrol opísaných v písm. b), a ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 14h až 14k.

2.  Colné orgány primerane zohľadňujú špecifické vlastnosti hospodárskych subjektov, predovšetkým v prípade malých a stredne veľkých podnikov.

Článok 14b

1.  Ak držiteľ osvedčenia SHS uvedeného v písmenách a) alebo c) článku 14a ods. 1 požiada o jedno alebo viac povolení uvedených v článkoch 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia SHS.

2.  Ak držiteľ osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1 podá predbežné colné vyhlásenie o vstupe, príslušný colný úrad ešte pred vstupom tovaru na colné územie Spoločenstva môže upovedomiť schválený hospodársky subjekt o tom, že na základe analýzy rizík pre bezpečnosť a ochranu bola zásielka vybratá na ďalšiu fyzickú kontrolu. Toto oznámenie sa poskytne jedine vtedy, pokiaľ neohrozí kontrolu, ktorá sa má vykonať.

Členské štáty však môžu vykonať fyzickú kontrolu aj keď schválený hospodársky subjekt nebol upovedomený pred príchodom tovaru na colné územie Spoločenstva SHS o tom, že zásielka bola vybraná na takúto kontrolu. Keď má tovar opustiť colné územie Spoločenstva, uplatňujú sa prvý a druhý pododsek mutatis mutandis.

3.  Držitelia osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1, ktorí dovážajú alebo vyvážajú tovar, môžu podať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe obsahujúce požiadavky so zníženým množstvom údajov stanovené v oddiele 2.5 prílohy 30A.

Prepravcovia, dopravcovia nákladnej dopravy alebo colní zástupcovia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1 a ktorí sú zapojení do dovozu alebo vývozu tovaru v mene držiteľov osvedčenia SHS uvedeného v písmenách b) alebo c) článku 14a ods. 1, môžu mať takisto nárok podať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe obsahujúce požiadavky so zníženým množstvom údajov stanovené v oddiele 2.5 prílohy 30A.

Od držiteľov osvedčení SHS, ktorí majú nárok na využívanie požiadaviek so zníženým množstvom údajov, sa môže požadovať, aby poskytli dodatočné údaje na dobré fungovanie systémov stanovených na zabezpečenie vzájomného uznávania osvedčení a opatrení SHS s ohľadom na bezpečnosť so systémami stanovenými v medzinárodných dohodách s tretími krajinami.

4.  V porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ osvedčenia SHS menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov. Colné orgány môžu rozhodnúť inak v záujme zohľadnenia určitej špecifickej hrozby alebo povinností kontroly ustanovených v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Ak sa po analýze rizík príslušný colný orgán aj tak rozhodne pre ďalšie preskúmanie zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané schváleným hospodárskym subjektom, vykoná potrebné kontroly prednostne. Ak o to schválený hospodársky subjekt požiada, a po dohode s príslušným colným orgánom, tieto kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu.

5.  Výhody stanovené v odsekoch 1 až 4 sú podmienené tým, že príslušný hospodársky subjekt poskytne potrebné čísla osvedčení SHS.Oddiel 2

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHS

Článok 14c

1.  Žiadosť o vydanie osvedčenia SHS sa predkladá písomne alebo v elektronickej podobe v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1C.

2.  Ak colný orgán po prijatí žiadosti zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované náležitosti, colný orgán požiada do 30 kalendárnych dní hospodársky subjekt, aby dodal príslušné informácie, pričom svoju žiadosť odôvodní.

Časové lehoty uvedené v článku 14l ods. 1 a 14o ods. 2 začnú plynúť odo dňa, keď colný orgán obdrží všetky informácie potrebné na to, aby mohol prijať žiadosť. Colné orgány informujú hospodársky subjekt o tom, že žiadosť bola prijatá a o dátume, od ktorého začne uvedená lehota plynúť.

Článok 14d

1.  Žiadosť sa predkladá jednému z týchto colných orgánov:

a) colnému orgánu členského štátu, v ktorom žiadateľ vedie svoje hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim a v ktorom vykonáva aspoň časť činností, na ktoré sa bude vzťahovať osvedčenie SHS;

b) colnému orgánu členského štátu, v ktorom má príslušný colný orgán prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí prístup k žiadateľovmu hlavnému účtovníctvu vzťahujúcemu sa na príslušný colný režim v jeho počítačovom systéme a v ktorom sa vykonávajú hlavné logistické riadiace činnosti žiadateľa a aspoň časť činností, na ktoré sa bude vzťahovať osvedčenie SHS.

Hlavné účtovníctvo žiadateľa uvedené v písmenách a) a b) zahŕňa záznamy a dokumentáciu, ktoré umožnia colnému orgánu overiť a sledovať podmienky a kritériá potrebné na získanie osvedčenia SHS.

2.  Ak nemožno príslušný colný orgán určiť podľa odseku 1, žiadosť sa predkladá jednému z týchto colných orgánov:

a) colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vedie hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim;

b) colnému orgánu členského štátu, v ktorom je hlavné účtovníctvo vzťahujúce sa na príslušný colný režim prístupné tak, ako je to uvedené v ods. 1 písm. b) a v ktorom sa vykonávajú hlavné logistické riadiace činnosti žiadateľa.

3.  Ak sa časť príslušných záznamov a dokumentácie vedie v inom členskom štáte ako v členskom štáte colného orgánu, ktorému bola podaná žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2, žiadateľ riadne vyplní kolónky 13, 16, 17 a 18 formulára žiadosti stanoveného v prílohe 1C.

4.  Ak má žiadateľ skladové priestory alebo iné priestory v inom členskom štáte ako v členskom štáte colného orgánu, ktorému bola podaná žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2, musí tieto informácie uviesť v kolónke 13 formulára žiadosti stanoveného v prílohe 1C, aby uľahčil colným orgánom tohto členského štátu preskúmanie príslušných podmienok v skladových priestoroch alebo v iných priestoroch.

5.  Konzultačný postup uvedený v článku 14m sa použije v prípadoch ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

6.  Žiadateľ uvedie ľahko dostupné ústredné miesto alebo kontaktnú osobu v rámci svojej organizácie, aby tak sprístupnil colným orgánom všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia SHS.

7.  Žiadatelia predložia v rámci možností potrebné údaje colným orgánom v elektronickej podobe.

Článok 14e

Členské štáty postúpia Komisii zoznam svojich príslušných orgánov, ktorým sa majú zasielať žiadosti, ako aj všetky ich následné zmeny. SHS Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom alebo ich sprístupní na internete.

Tieto orgány budú konať aj ako colné orgány, ktoré vydávajú osvedčenia SHS.

Článok 14f

Žiadosť sa neprijme v žiadnom z týchto prípadov:

a) žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami článkov 14c a 14d;

b) žiadateľ bol v čase predloženia žiadosti odsúdený za závažný trestný čin spojený s jeho hospodárskou činnosťou alebo sa proti nemu vedie konkurzné konanie;

c) žiadateľov právny zástupca pre colné veci bol odsúdený za závažný trestný čin, ktorý súvisí s porušením colných predpisov a je spojený s vykonávaním jeho činnosti ako právneho zástupcu;

d) žiadosť je podaná v časovom období do troch rokov od odobratia osvedčenia SHS tak, ako to je stanovené v článku 14v ods. 4.Oddiel 3

Podmienky a kritériá na udelenie osvedčenia SHS

Článok 14g

Žiadateľ nemusí byť zriadený na colnom území Spoločenstva v týchto prípadoch:

a) ak medzinárodná dohoda medzi Spoločenstvom a treťou krajinou, v ktorej je hospodársky subjekt zriadený, zabezpečuje vzájomné uznávanie osvedčení SHS a vymedzuje správny režim vykonávania prípadných príslušných kontrol v mene colného orgánu členského štátu;

b) ak žiadosť o udelenie osvedčenia SHS uvedeného v písmene b) článku 14a ods. 1 predloží letecká alebo plavebná spoločnosť, ktorá nie je zriadená v Spoločenstve, ale ktorá tam má regionálny úrad a už využíva zjednodušené postupy stanovené v článkoch 324e, 445 alebo 448.

V prípade uvedenom v písmene b) prvého odseku tohto článku sa považujú podmienky stanovené v článkoch 14h, 14i a 14j za splnené zo strany žiadateľa, ktorý však spĺňa podmienky stanovené v článku 14k ods. 2.

Článok 14h

1.  Záznam o splnení colných požiadaviek uvedený v článku 5a ods. 2 prvej zarážke kódexu sa považuje za vyhovujúci, ak sa v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti nedopustila závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov žiadna z týchto osôb:

a) žiadateľ;

b) osoby, ktoré sú poverené vedením spoločnosti žiadateľa alebo ktoré vykonávajú kontrolu nad jej riadením;

c) prípadne právny zástupca žiadateľa pre colné veci;

d) osoba, ktorá v spoločnosti žiadateľa zodpovedá za colné veci.

Záznam o splnení colných požiadaviek sa však môže považovať za vyhovujúci, ak príslušný colný orgán považuje ktorékoľvek porušenie za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a ak toto nevyvoláva pochybnosti v súvislosti s konaním žiadateľa v dobrej viere.

2.  Ak sú osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad spoločnosťou žiadateľa, usadené alebo sídlia v tretej krajine, colné orgány zhodnotia dodržiavanie colných požiadaviek z ich strany na základe záznamov a informácií, ktoré sú im dostupné.

3.  Ak bola žiadateľova spoločnosť zriadená pred menej ako tromi rokmi, orgány zhodnotia dodržiavanie colných požiadaviek z jeho strany na základe záznamov a informácií, ktoré sú im dostupné.

Článok 14i

Na to, aby colné orgány mohli zistiť, či žiadateľ uplatňuje uspokojivý systém vedenia obchodných záznamov, a v prípade potreby dopravných, ako sa uvádza v druhej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, žiadateľ je povinný splniť tieto požiadavky:

a) viesť účtovnícky systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijímanými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí vykonanie colnej kontroly na základe auditu;

b) umožniť colnému orgánu fyzický alebo elektronický prístup k svojim colným záznamom a prípadne k záznamom o doprave;

c) mať logistický systém, v ktorom sa rozlišuje medzi tovarom zo Spoločenstva a tovarom, ktorý nie je zo Spoločenstva;

d) mať také správne usporiadanie, ktoré zodpovedá typu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru a vykonáva vnútorné kontroly, umožňujúce zistiť protizákonné transakcie alebo transakcie nezodpovedajúce pravidlám;

e) mať prípadne zavedené uspokojivé postupy pri vybavovaní licencií a povolení, ktoré súvisia s opatreniami v oblasti obchodnej politiky alebo obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami;

f) mať zavedené uspokojivé postupy archivovania záznamov a informácií spoločnosti a na ochranu proti strate informácií;

g) zabezpečiť, aby si zamestnanci uvedomili nutnosť informovať colné orgány o odhalených akýchkoľvek problémoch pri dodržiavaní predpisov a zaviesť vhodné kontakty na účel informovania colných orgánov o výskyte takýchto problémov;

h) mať zavedené primerané opatrenia týkajúce sa bezpečnosti informačných technológií s cieľom chrániť počítačový systém žiadateľa pred neoprávneným vniknutím a zabezpečiť dokumentáciu žiadateľa.

Od žiadateľa žiadajúceho o osvedčenie SHS podľa písmena b) článku 14a ods. 1 sa nemá požadovať splnenie požiadaviek stanovených v písmene c) prvého pododseku tohto článku.

Článok 14j

1.  Podmienka, ktorá sa týka finančnej solventnosti žiadateľa uvedenej v tretej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, sa považuje za splnenú, ak sa dokáže jeho solventnosť za uplynulé tri roky.

Na účely tohto článku znamená finančná solventnosť dobrú finančnú situáciu, ktorá je dostatočná na splnenie záväzkov žiadateľa pri riadnom zohľadnení povahy podnikateľskej činnosti.

2.  Ak spoločnosť žiadateľa bola zriadená pred menej ako troma rokmi, jeho finančná solventnosť sa posudzuje na základe záznamov a informácií, ktoré sú dostupné.

Článok 14k

1.  Normy žiadateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany, ktoré sa uvádzajú v štvrtej zarážke článku 5a ods. 2 kódexu, sa považujú za primerané, ak sú splnené tieto podmienky:

a) budovy, ktoré budú používané v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie, sú zhotovené z materiálov, ktoré sú odolné proti protiprávnemu vstupu a poskytujú ochranu proti protiprávnemu vniknutiu;

b) uplatňujú sa primerané opatrenia na kontrolu vstupu, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vstupu do expedičných priestorov, do priestorov nakladacích rámp a do prepravných priestorov;

c) opatrenia pre zaobchádzanie s tovarom zahŕňajú ochranu proti vloženiu, výmene, či strate akéhokoľvek materiálu a proti nevhodnému zaobchádzaniu s nákladovými jednotkami;

d) tam, kde je to vhodné, sa uplatňujú postupy zaobchádzania s dovoznými a/alebo vývoznými licenciami v súvislosti so zákazmi a obmedzeniami a na odlíšenie tohto tovaru od iného tovaru;

e) hospodársky subjekt prijal opatrenia, ktoré umožňujú jasné určenie totožnosti jeho obchodných partnerov s cieľom zabezpečiť medzinárodný dodávateľský reťazec;

f) hospodársky subjekt vykonáva, pokiaľ to umožňujú právne predpisy, bezpečnostné previerky potenciálnych zamestnancov pracujúcich vo funkciách, ktoré sú citlivé z hľadiska bezpečnosti; a vykonáva pravidelné kontroly osobných záznamov;

g) hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa jeho príslušní zamestnanci aktívne zúčastňovali programov na zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti.

2.  Ak letecká alebo lodná spoločnosť, ktorá nie je zriadená v Spoločenstve, ale má na jeho území regionálny úrad a využíva zjednodušené postupy ustanovené v článkoch 324e, 445 alebo 448, podá žiadosť o osvedčenie SHS uvedené v písm. b) článku 14a ods. 1, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:

a) byť držiteľom medzinárodne uznávaného osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe medzinárodných dohovorov upravujúcich príslušné odvetvia dopravy;

▼M52

b) byť oprávneným zástupcom v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ( 2 ) (ďalej len „oprávnený zástupca“) a spĺňať požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 185/2010 ( 3 );

▼M29

c) byť držiteľom osvedčenia vydaného v krajine nachádzajúcej sa mimo colného územia Spoločenstva, pričom dvojstranná dohoda uzavretá medzi Spoločenstvom a touto treťou krajinou ustanovuje jeho uznanie za podmienok ustanovených v predmetnej dohode.

Ak je letecká alebo lodná spoločnosť držiteľom osvedčenia uvedeného v písm. a) tohto odseku, má spĺňať podmienky stanovené v odseku 1. Vydávajúci colný orgán považuje kritériá ustanovené v odseku 1 za splnené v takom rozsahu, v akom sú kritériá na vydanie medzinárodného osvedčenia zhodné s kritériami alebo zodpovedajúce kritériám, ktoré sú ustanovené v odseku 1.

▼M52

Ak je letecká spoločnosť oprávneným zástupcom, podmienky stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a činnosťami, pre ktoré žiadateľ získal status oprávneného zástupcu, v tom rozsahu, že sú podmienky na vydanie statusu oprávneného zástupcu zhodné s podmienkami uvedenými v odseku 1 alebo im zodpovedajú.

▼M52

3.  Ak je žiadateľ zriadený na colnom území Spoločenstva a je oprávneným zástupcom alebo známym odosielateľom v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 a spĺňa požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 185/2010, podmienky stanovené v odseku 1 sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a činnosťami, pre ktoré žiadateľ získal status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa, v tom rozsahu, že sú podmienky na vydanie statusu oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa zhodné s podmienkami uvedenými v odseku 1 alebo im zodpovedajú.

▼M29

4.  Ak je žiadateľ zriadený v Spoločenstve držiteľom medzinárodne uznávaného osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe medzinárodných dohovorov, európskeho osvedčenia o bezpečnosti a/alebo ochrane vydaného na základe právnych predpisov Spoločenstva, alebo medzinárodnej normy medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo európskej normy európskych organizácií pre normalizáciu, považujú sa kritériá stanovené v odseku. 1 za splnené v takom rozsahu, v akom sú kritériá na vydanie týchto osvedčení zhodné s kritériami alebo zodpovedajúce kritériám ustanoveným v tomto nariadení.Oddiel 4

Postup pri vydávaní osvedčení SHS

Článok 14l

1.  Vydávajúci colný orgán oznámi žiadosť colným orgánom všetkých členských štátov do piatich pracovných dní, ktoré začnú plynúť odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť podľa článku 14c, pričom použije komunikačný systém uvedený v článku 14x.

2.  Pokiaľ sú colnému orgánu akéhokoľvek iného členského štátu známe príslušné skutočnosti, ktoré by mohli brániť udeleniu osvedčenia, tieto informácie oznámi vydávajúcemu colnému orgánu do 35 kalendárnych dní od doručenia oznámenia ustanoveného v odseku 1, pričom použije komunikačný systém uvedený v článku 14x.

Článok 14m

1.  Konzultácia medzi colnými orgánmi členských štátov sa vyžaduje, ak vydávajúci colný orgán nemôže preskúmať splnenie jedného alebo viacerých kritérií stanovených v článkoch 14g až 14k buď z dôvodu nedostatku informácií, alebo nedostatku možnosti preskúmať ich. V týchto prípadoch uskutočnia colné orgány členských štátov konzultáciu do 60 kalendárnych dní, ktoré začnú plynúť odo dňa, keď vydávajúci colný orgán oznámi túto skutočnosť tak, aby bolo možné vydať osvedčenie SHS alebo odmietnuť žiadosť v rámci časových lehôt stanovených v článku 14o ods. 2.

Ak konzultovaný colný orgán neodpovie do 60 kalendárnych dní, konzultujúci orgán môže na zodpovednosť konzultovaného colného orgánu predpokladať, že kritériá, kvôli ktorým sa uskutočnila konzultácia, sú splnené. Táto časová lehota môže byť predĺžená, ak žiadateľ vykoná úpravy s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich konzultovanému a konzultujúcemu orgánu.

2.  Ak po preskúmaní ustanovenom v článku 14n konzultovaný colný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa jedno alebo viacero kritérií, zašle riadne zdokumentované výsledky vydávajúcemu colnému orgánu, ktorý žiadosť zamietne. Uplatní sa článok 14o ods. 4, 5 a 6.

Článok 14n

1.  Vydávajúci colný orgán preskúma, či sú alebo nie sú splnené podmienky a kritériá na vydanie osvedčenia podľa článkov 14g až 14k. Skúmanie kritérií stanovených v článku 14k sa vykoná pre všetky priestory, ktoré sú relevantné z hľadiska činností žiadateľa súvisiacich s colným konaním. Colný orgán zdokumentuje prieskum aj výsledky.

Ak by v prípade veľkého počtu priestorov časová lehota na vydanie osvedčenia neumožnila preskúmanie všetkých príslušných priestorov, avšak colný orgán nemá žiadne pochybnosti o tom, že žiadateľ uplatňuje podnikové bezpečnostné normy, ktoré sú všeobecne používané vo všetkých jeho priestoroch, môže colný orgán rozhodnúť, že preskúma len reprezentatívnu časť týchto priestorov.

2.  Vydávajúci colný orgán môže akceptovať závery poskytnuté odborníkom v príslušných oblastiach uvedených v článkoch 14i, 14j a 14k, pokiaľ ide o podmienky a kritériá, ktoré sa uvádzajú v týchto článkoch. Medzi týmto odborníkom a žiadateľom nesmie existovať vzťah.

Článok 14o

1.  Vydávajúci colný orgán, ako je definovaný v článku 14e, vydá osvedčenie SHS v súlade so vzorom, ktorý je stanovený v prílohe 1D.

▼M37

2.  Colný orgán vydá osvedčenie SHS alebo zamietne žiadosť o jeho vydanie do 120 kalendárnych dní počnúc dňom doručenia žiadosti v súlade s článkom 14c. Ak nie je schopný túto časovú lehotu dodržať, je možné ju predĺžiť o ďalších 60 kalendárnych dní. V takýchto prípadoch colný orgán pred uplynutím lehoty 120 kalendárnych dní informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia.

▼M29

3.  Časová lehota stanovená v prvej vete odseku 2 sa môže predĺžiť aj vtedy, keď v priebehu skúmania kritérií, žiadateľ vykonáva úpravy s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich príslušnému orgánu.

4.  V prípade, že výsledok skúmania vykonaného v súlade s článkami 14l, 14m a 14n pravdepodobne povedie k zamietnutiu žiadosti, vydávajúci colný orgán oznámi zistené skutočnosti žiadateľovi a poskytne mu možnosť vyjadriť sa k nim do 30 kalendárnych dní predtým, než žiadosť zamietne. Časová lehota stanovená v prvej vete odseku 2 sa tiež primerane pozastaví.

5.  Zamietnutie žiadosti nevedie k automatickému zrušeniu žiadneho z existujúcich povolení vydaných podľa colných predpisov.

6.  Ak sa žiadosť zamietne, colný orgán informuje žiadateľa o dôvodoch, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladá. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti sa žiadateľovi oznámi v časových lehotách stanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 14p

Vydávajúci colný orgán informuje do 5 pracovných dní prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x colné orgány ostatných členských štátov o tom, že vydal osvedčenie SHS. Informácie sa poskytnú v rovnakej časovej lehote aj v prípade zamietnutia žiadosti.KAPITOLA 2

Právne účinky osvedčení SHSOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 14q

1.  Osvedčenie SHS nadobudne účinnosť desiatym pracovným dňom po jeho vydaní.

2.  Osvedčenie SHS uznávajú všetky členské štáty.

3.  Doba platnosti osvedčenia SHS je neobmedzená.

4.  Colné orgány sledujú dodržiavanie podmienok a kritérií, ktoré má schválený hospodársky subjekt spĺňať.

5.  Vydávajúci colný orgán pristúpi k prehodnoteniu podmienok a kritérií v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatných zmien príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b) v prípade výskytu skutočnosti poukazujúcej na to, že schválený hospodársky subjekt už nespĺňa príslušné podmienky a kritériá.

V prípade osvedčenia SHS vydaného žiadateľovi, ktorého spoločnosť bola založená pred menej ako tromi rokmi, sa prísny monitoring vykoná počas prvého roka.

Uplatňuje sa článok 14n ods. 2.

Výsledky prehodnotenia sa sprístupnia colným orgánom všetkých členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.Oddiel 2

Pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 14r

1.  Vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu v týchto prípadoch:

a) ak bolo zistené nedodržiavanie podmienok alebo kritérií pre udelenie osvedčenia SHS;

b) ak majú colné orgány dostatočné dôvody domnievať sa, že bol spáchaný čin, ktorý vedie k trestnému súdnemu konaniu a ktorý súvisí s porušením colných predpisov schváleným hospodárskym subjektom.

Avšak v prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku môže colný orgán rozhodnúť, že status schváleného hospodárskeho subjektu nebude pozastavený, pokiaľ pokladá porušenie za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a za nevyvolávajúce pochybnosti v súvislosti s konaním schváleného hospodárskeho subjektu v dobrej viere.

Predtým, ako colné orgány prijmú rozhodnutie, oznámia svoje zistenia príslušnému hospodárskemu subjektu. Príslušný hospodársky subjekt je oprávnený vykonať nápravu situácie a/alebo vyjadriť svoje stanovisko v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia.

Ak si to však vyžaduje povaha alebo miera ohrozenia bezpečnosti a ochrany občanov, verejného zdravia alebo životného prostredia, pristúpi sa k pozastaveniu okamžite. Colný orgán pozastavujúci osvedčenie bezodkladne informuje colné orgány ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x, aby mali možnosť prijať primerané opatrenia.

2.  Ak držiteľ osvedčenia SHS neuskutoční nápravu situácie uvedenej v písmene a) prvého pododseku odseku 1 do 30 kalendárnych dní podľa tretieho pododseku odseku 1, príslušný colný orgán oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, že status schváleného hospodárskeho subjektu sa pozastavuje na dobu 30 kalendárnych dní, aby mal hospodársky subjekt možnosť prijať požadované opatrenia na nápravu situácie. Toto oznámenie sa zašle prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x aj colným orgánom ostatných členských štátov.

3.  Ak držiteľ osvedčenia SHS spáchal čin uvedený v písmene b) prvého pododseku odseku 1, vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu na dobu trvania súdneho konania. Oznámi tuto skutočnosť držiteľovi osvedčenia. Toto oznámenie sa zašle prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x aj colným orgánom ostatných členských štátov.

4.  Ak príslušný hospodársky subjekt nebol schopný uskutočniť nápravu do 30 kalendárnych dní, avšak je schopný poskytnúť dôkazy, že podmienky môžu byť splnené, pokiaľ sa predĺži lehota pozastavenia, vydávajúci colný orgán pozastaví status schváleného hospodárskeho subjektu na ďalších 30 kalendárnych dní.

Článok 14s

1.  Pozastavenie neovplyvní žiadne colné konanie, ktoré začalo pred dňom pozastavenia a ktoré ešte nebolo dokončené.

2.  Pozastavenie automaticky neovplyvní akékoľvek oprávnenia, ktoré sa udelia bez ohľadu na osvedčenie SHS s výnimkou prípadov, keď sú dôvody pozastavenia platné aj pre tieto oprávnenia.

3.  Pozastavenie automaticky neovplyvní žiadne oprávnenie na využívanie zjednodušených colných postupov, ktoré sa udelilo na základe osvedčenia SHS a pre ktoré sú podmienky ešte stále splnené.

4.  V prípade osvedčenia SHS uvedeného v písmene c) článku 14a ods. 1, pokiaľ príslušný hospodársky subjekt nie je schopný splniť len podmienky stanovené v článku 14k, status schváleného hospodárskeho subjektu sa čiastočne pozastaví a na požiadanie hospodárskeho subjektu možno vydať nové osvedčenie SHS, ako je uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

Článok 14t

1.  Ak príslušný hospodársky subjekt prijal k spokojnosti colných orgánov potrebné opatrenia požadované na to, aby splnil podmienky a kritériá, ktoré musí spĺňať schválený hospodársky subjekt, vydávajúci colný orgán zruší pozastavenie a informuje príslušný hospodársky subjekt a colné orgány ostatných členských štátov. Pozastavenie je možné zrušiť pred uplynutím časovej lehoty stanovenej v článku 14r v ods. 2 alebo 4.

V prípade situácie uvedenej v článku 14s ods. 4 pozastavujúci colný orgán obnoví pozastavené osvedčenie. Následne zruší osvedčenie SHS uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

2.  Ak príslušný hospodársky subjekt neprijme potrebné opatrenia v časovej lehote pozastavenia stanovenej v článku 14r ods. 2 alebo 4, vydávajúci colný orgán zruší osvedčenie SHS a bezodkladne to oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

V prípade situácie, uvedenej v článku 14s ods. 4 sa pôvodné osvedčenie náležite zmení a doplní a platí iba nové osvedčenie SHS uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

Článok 14u

1.  Ak schválený hospodársky subjekt nie je dočasne schopný splniť ktorékoľvek z kritérií stanovených v článku 14a, môže požiadať o pozastavenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. V takomto prípade to schválený hospodársky subjekt oznámi vydávajúcemu colnému orgánu, pričom spresní dátum, keď bude schopný znovu splniť kritériá. Takisto musí informovať vydávajúci colný orgán o akýchkoľvek plánovaných opatreniach a časovom harmonograme ich vykonania.

Oboznámený colný orgán pošle oznámenie colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

2.  Ak schválený hospodársky subjekt nenapraví situáciu v lehote stanovenej vo svojom oznámení, vydávajúci colný orgán môže udeliť primerané predĺženie za predpokladu, že schválený hospodársky subjekt konal v dobrej viere. Toto predĺženie sa oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa osvedčenie SHS zruší a príslušný colný orgán to bezodkladne oznámi colným orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

3.  Ak sa požadované opatrenia neprijmú v rámci lehoty pozastavenia, uplatní sa článok 14v.Oddiel 3

Zrušenie osvedčenia SHS

Článok 14v

1.  Vydávajúci colný orgán zruší osvedčenie SHS v týchto prípadoch:

a) ak schválený hospodársky subjekt neprijme opatrenia uvedené v článku 14t ods. 1;

b) ak sa schválený hospodársky subjekt dopustil závažných porušení colných predpisov a nie je žiadna ďalšia možnosť odvolať sa;

c) ak schválený hospodársky subjekt neprijme potrebné opatrenia počas lehoty pozastavenia uvedenej v článku 14u;

d) ak o to požiada schválený hospodársky subjekt.

Avšak v prípade uvedenom v písmene b) môže colný orgán rozhodnúť, že osvedčenie SHS nebude zrušené, pokiaľ pokladá porušenia za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu operácií, ktoré súvisia s clom, a za nevyvolávajúce pochybnosti v súvislosti s konaním schváleného hospodárskeho subjektu v dobrej viere.

2.  Zrušenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho oznámení.

V prípade osvedčenia SHS uvedeného v písmene c) článku 14a ods. 1, pokiaľ príslušný hospodársky subjekt nie je schopný splniť len podmienky stanovené v článku 14k, vydávajúci colný orgán osvedčenie zruší a vydá sa nové osvedčenie SHS, ako je to uvedené v písmene a) článku 14a ods. 1.

3.  Vydávajúci colný orgán bezodkladne informuje o zrušení osvedčenia colné orgány ostatných členských štátov prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

4.  S výnimkou prípadov zrušenia osvedčenia uvedených v písmenách c) a d) odseku 1 nemôže hospodársky subjekt podať novú žiadosť o udelenie osvedčenia SHS počas obdobia troch rokov odo dňa jeho zrušenia.KAPITOLA 3

Výmena informácií

Článok 14w

1.  Schválený hospodársky subjekt informuje vydávajúci colný orgán o všetkých okolnostiach, ktoré vzniknú po udelení osvedčenia a ktoré môžu ovplyvniť jeho pokračovanie alebo obsah.

2.  Všetky príslušné informácie, ktoré má vydávajúci colný orgán k dispozícii, sa sprístupnia colným orgánom ostatných členských štátov, v ktorých schválený hospodársky subjekt vykonáva činnosti súvisiace s colným konaním.

3.  Ak colný orgán zruší špecifické oprávnenie udelené schválenému hospodárskemu subjektu na základe jeho osvedčenia SHS na využívanie určitých zjednodušených colných postupov, ako je to stanovené v článkoch 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a a 313b, 324a, 324e, 372, 454a, 912g, oznámi to colnému orgánu, ktorý vydal osvedčenie SHS.

▼M52

4.  Vydávajúci colný orgán bezodkladne sprístupní príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva minimálne tieto informácie týkajúce sa statusu schváleného hospodárskeho subjektu, ktoré má k dispozícii:

a) osvedčenie SHS – bezpečnosť a ochrana (SHSS) a osvedčenie SHS – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana (SHSF) vrátane názvu držiteľa osvedčenia a prípadne ich zmeny alebo odobrania, alebo pozastavenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu a príslušných dôvodov;

b) informácie o tom, či dotknuté určené miesto navštívili colné orgány, dátum poslednej návštevy a účel návštevy (postup schvaľovania, prehodnotenie, monitorovanie);

c) akékoľvek prehodnotenia osvedčení SHSS a SHSF a ich výsledky.

Vnútroštátne colné orgány po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za bezpečnosť civilného letectva príjmu najneskôr do 1. marca 2015 podrobné postupy na výmenu informácií uvedených v prvom pododseku, ktoré nie sú zahrnuté do elektronického informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 14x.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za bezpečnosť civilného letectva, ktoré spracúvajú príslušné informácie, ich využijú len na účely príslušných programov pre oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa a prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto informácií.

▼M29

Článok 14x

1.  Na informačný a komunikačný proces medzi colnými orgánmi a pre informovanie Komisie a hospodárskych subjektov sa používa elektronický informačný a komunikačný systém, na ktorom sa vzájomne dohodnú Komisia a colné orgány.

2.  Prostredníctvom systému uvedeného v odseku 1 Komisia a colné orgány ukladajú a majú k dispozícii tieto informácie:

a) elektronicky prenášané údaje uvedené v žiadostiach;

b) osvedčenia SHS a prípadne ich zmeny, zrušenie alebo pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu;

c) všetky iné príslušné informácie.

▼M52

2a.  V prípade potreby, najmä ak sa status schváleného hospodárskeho subjektu považuje za základ pre schválenie alebo udelenie povolení alebo uľahčení podľa iných právnych predpisov Únie, sa prístup k informáciám uvedeným v písmenách a) a c) článku 14w ods. 4 môže poskytnúť aj príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za bezpečnosť civilného letectva.

▼M29

3.  Vydávajúci colný orgán oznámi úradom na analýzu rizík vo svojom vlastnom členskom štáte informáciu o udelení, zmenení, zrušenie osvedčenia SHS alebo pozastavenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu. Oznámi to aj všetkým ostatným vydávajúcim colným orgánom ostatných členských štátov.

4.  Komisia môže zoznam schválených hospodárskych subjektov zverejniť prostredníctvom internetu po získaní súhlasu príslušného schváleného hospodárskeho subjektu. Tento zoznam sa aktualizuje.

▼M18 —————

▼BHLAVA IV

PÔVOD TOVARUKAPITOLA 1

Nepreferenčný pôvod tovaruOddiel 1

Spracovanie alebo prepracovanie, podľa ktorého sa určuje pôvod

Článok 35

Táto kapitola ustanovuje pre textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a pre určité výrobky iné ako textil a textilné výrobky, spracovanie alebo prepracovanie, pri ktorom sa má za to, že spĺňa kritériá ustanovené v článku 25 kódexu a podľa ktorého sa určí pôvod výrobkov podľa krajiny, v ktorej boli tieto činnosti vykonané.

„Krajina“ je buď tretia krajina alebo spoločenstvo.Pododdiel 1

Textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry

Článok 36

Pre textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry sa úplný proces, určený v článku 37, považuje za spracovanie alebo prepracovanie, podľa ktorého sa určuje pôvod v súlade s článkom 24 kódexu.

Článok 37

Spracovanie alebo prepracovanie, v dôsledku ktorého sú získané výrobky zaradené do podpoložky kombinovanej nomenklatúry, ktorá je iná ako podpoložky pre rôzne používané materiály bez pôvodu, sa považujú za úplné procesy.

Pre výrobky uvedené v prílohe 10 sa však za úplný považuje len špecifický proces uvedený v stĺpci 3 tejto prílohy v súvislosti s každým získaným výrobkom, a to bez ohľadu na to, či dochádza k zmene položky.

Metóda uplatňovania pravidiel uvedených v prílohe 10 je popísaná v úvodných poznámkach v prílohe 9.

Článok 38

Na účely predchádzajúceho článku nasledujúce operácie sa v každom prípade považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či dochádza k zmene položky:

a) operácie na zabezpečenie uchovania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, rezania;

c) 

i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie vo vreciach, debnách, krabiciach, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď. alebo všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenie;

e) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie úplného výrobku;

f) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bode a) až e).Pododdiel 2

Výrobky iné ako textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry

Článok 39

V prípade získaných výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe 11, spracovanie alebo prepracovanie uvedené v stĺpci 3 prílohy sa považuje za proces alebo operáciu, na základe ktorej sa určuje pôvod podľa článku 24 kódexu.

Spôsob uplatňovania pravidiel uvedených v prílohe 11 je popísaný v úvodných poznámkach v prílohe 9.Pododdiel 3

Spoločné ustanovenia pre všetky výrobky

Článok 40

Ak je v zoznamoch v prílohách 10 a 11 uvedené, že pôvod sa určí vtedy, ak hodnota použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje stanovené percento ceny ex-works (zo závodu) získaných výrobkov, takéto percento sa vypočíta nasledovne:

 „hodnota“ je colná hodnota v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za takéto materiály v krajine spracovania,

 cena „ex-works“ je cena ex-works (zo závodu) získaného výrobku znížená o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze takéhoto výrobku,

 „hodnota získaná v dôsledku montážnych operácií“ znamená zvýšenie hodnoty získanej zo samotnej montáže, spolu s akýmikoľvek konečnými úpravami alebo kontrolnými operáciami a vložením akýchkoľvek súčiastok, pochádzajúcich z krajiny, v ktorej boli príslušné operácie vykonané, vrátane zisku a všeobecných nákladov, vzniknutých v tejto krajine v dôsledku týchto operácií.Oddiel 2

Vykonávacie ustanovenia pre náhradné diely

Článok 41

▼M1

1.  Má sa za to, že príslušenstvo, náhradné diely alebo náradie dodané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, majú rovnaký pôvod ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo.

▼B

►M1  2. ◄   Pri podstatných náhradných dieloch určených na použitie v akomkoľvek zariadení, stroji, prístroji alebo vozidle prepustenom do voľného obehu alebo predtým vyvezenom sa má za to, že majú ten istý pôvod ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto oddiele.

Článok 42

Predpoklad pôvodu uvedeného v predchádzajúcom článku bude prijatý len vtedy, ak:

 je to potrebné pre dovoz do krajiny určenia,

 vloženie uvedených podstatných náhradných dielov do príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla v etape výroby nezabránilo tomu, aby toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo malo pôvod v spoločenstve alebo v krajine výroby.

Článok 43

Na účely článku 41:

a) „zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo“ je tovar vedený v oddieloch XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry;

b) „podstatné náhradné diely“ sú diely, ktoré:

 predstavujú komponenty, bez ktorých nie je možné zabezpečiť riadne fungovanie tovaru, uvedeného v bode a), a ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo predtým vyvezené,

 sú charakteristické pre tento tovar,

 sú určené na bežnú údržbu a na výmenu súčiastok rovnakého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa nedajú používať.

Článok 44

Ak je príslušným orgánom alebo povereným organizáciám členských štátov predložená žiadosť o osvedčení o pôvode podstatných náhradných dielov v zmysle článku 41, bod 6 (číslo položky, označenia, počty, počet a druh balení, popis tovaru) tohto osvedčenia a žiadosť, ktorá s ním súvisí, musia obsahovať vyhlásenie príslušnej osoby, že tovar uvedený v tomto bode je určený na bežnú údržbu, zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla, ktoré bolo predtým vyvezené, spolu s presnými náležitosťami uvedeného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Ak je to možné, príslušná osoba taktiež uvedie náležitosti osvedčenia o pôvode (vydávajúci orgán, číslo a dátum osvedčenia), na základe ktorého bolo vyvezené zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, na údržbu ktorého sú tieto diely určené.

Článok 45

Ak pôvod podstatných náhradných dielov v zmysle článku 41 musí byť s cieľom ich prepustenia do voľného obehu v spoločenstve preukázaný predložením osvedčenia o pôvode, toto osvedčenie musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 44.

Článok 46

Pre zabezpečenie uplatňovania pravidiel ustanovených v tomto oddiele, príslušné orgány členských štátov môžu požadovať dodatočný dôkaz, a to predovšetkým:

 predloženie faktúry alebo kópie faktúry týkajúcej sa zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla prepusteného do voľného obehu alebo predtým vyvezeného,

 zmluvu alebo kópiu zmluvy alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý preukazuje, že dodávka je súčasťou bežnej údržby.Oddiel 3

Vykonávacie ustanovenia pre osvedčenia o pôvodePododdiel 1

Ustanovenia pre univerzálne osvedčenia o pôvode

Článok 47

Ak je pôvod výrobku preukázaný alebo musí byť preukázaný pri dovoze predložením osvedčenia o pôvode, toto osvedčenie musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) musí ho vyhotoviť zodpovedný orgán alebo organizácia, riadne poverená na tento účel vydávajúcou krajinou;

b) musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na identifikáciu výrobku, ktorého sa týka, predovšetkým:

 počet balení, ich charakter, označenia a čísla, ktoré sú na nich uvedené,

 druh výrobku,

 hrubú a čistú hmotnosť výrobku; tieto náležitosti však môžu byť nahradené inými náležitosťami ako je počet alebo objem, ak výrobok podlieha značným zmenám hmotnosti počas prepravy alebo ak jeho hmotnosť nemožno zistiť alebo ak je bežne identifikovaný na základe iných takýchto náležitostí,

 názov odosielateľa;

c) musí jednoznačne preukázať, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje, má pôvod v špecifickej krajine.

Článok 48

1.  Osvedčenie o pôvode vydané príslušnými orgánmi alebo oprávnenými organizáciami členských štátov musí spĺňať podmienky uvedené v článku 47 a) a b).

2.  Osvedčenia a žiadosti s nimi súvisiace musia byť vyhotovené na formulároch, zodpovedajúcich vzorom uvedeným v prílohe 12.

3.  Takéto osvedčenia o pôvode musia osvedčovať, že tovar pochádza zo spoločenstva.

Ak to však vyžadujú potreby vývozného obchodu, môžu osvedčovať, že tovar má pôvod v určitom členskom štáte.

Ak sú podmienky článku 24 kódexu splnené len v dôsledku série operácií alebo procesov vykonaných v rôznych členských štátoch, tovar môže byť osvedčený len ako tovar, ktorý má pôvod v spoločenstve.

Článok 49

Osvedčenia o pôvode sa vydávajú na písomnú žiadosť príslušnej osoby.

Ak to okolnosti umožňujú, predovšetkým ak žiadateľ zabezpečuje pravidelné vývozné toky, členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú požadovať žiadosť pre každú vývoznú operáciu za podmienky, že sú splnené ustanovenia týkajúce sa pôvodu.

Ak to vyžadujú potreby obchodu, je možné vydať jednu alebo viaceré osobitné kópie osvedčenia o pôvode.

Takéto kópie musia byť vyhotovené na formulároch zodpovedajúcich vzorom uvedeným v prílohe 12.

Článok 50

1.  Osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm. Je povolená tolerancia do mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky. Použitý papier musí byť biely bez drevoviny, upravený na písanie s hmotnosťou aspoň 64 g/m2 alebo od 25 do 30 g/m2, ak sa použije papier pre leteckú poštu. Musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí sépiovej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

2.  Formulár žiadosti musí byť vytlačený v úradnom jazyku alebo v jednom alebo viacerých úradných jazykoch členského štátu vývozu. Formulár osvedčenia o pôvode musí byť vytlačený v jednom alebo viacerých jazykoch spoločenstva alebo v akomkoľvek inom jazyku, v závislosti od praxe a požiadaviek obchodu.

3.  Členské štáty si môžu vyhradiť právo vytlačiť formuláre osvedčenia o pôvode alebo ich môžu dať vytlačiť schválenej tlačiarni. V druhom prípade musí byť v každom osvedčení uvedený odkaz na takéto schválenie. Každý formulár osvedčenia o pôvode musí obsahovať meno a adresu tlačiarne alebo označenie, pomocou ktorého možno tlačiareň identifikovať. Musí taktiež obsahovať poradové číslo vo forme odtlačku pečiatky, pomocou ktorého ho možno identifikovať.

Článok 51

Formulár žiadosti a osvedčenie o pôvode musí byť vyplnené strojom alebo ručne veľkými písmenami rovnakým spôsobom v jednom z úradných jazykov spoločenstva alebo v akomkoľvek inom jazyku, v závislosti od praxe a požiadaviek obchodu.

Článok 52

Každé osvedčenie o pôvode, uvedené v článku 48, musí mať poradové číslo, podľa ktorého ho je možné identifikovať. Žiadosť o osvedčenie a všetky kópie samotného osvedčenia musia mať to isté číslo.

Okrem toho príslušné orgány alebo oprávnené organizácie členských štátov môžu očíslovať takéto dokumenty podľa poradia ich vydania.

Článok 53

Príslušné orgány členských štátov určia, ktoré prípadné ďalšie náležitosti musia byť uvedené v žiadosti. Takéto ďalšie náležitosti musia byť prísne minimalizované.

Každý členský štát informuje Komisiu o ustanoveniach, ktoré prijme pri vykonávaní predchádzajúceho odseku. Komisia okamžite zašle túto informáciu ostatným členským štátom.

Článok 54

Príslušné orgány alebo poverené organizácie členských štátov, ktoré vydali osvedčenia o pôvode, si ponechávajú žiadosti minimálne dva roky.

Žiadosti však možno uchovať aj vo forme ich kópií za predpokladu, že tieto kópie majú rovnakú dôkaznú hodnotu podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.Pododdiel 2

Osobitné ustanovenia pre osvedčenia o pôvode pre určité poľnohospodárske výrobky, ktoré podliehajú osobitným dovozným opatreniam

Článok 55

Články 56 až 65 ustanovujú podmienky pre používanie osvedčení o pôvode, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách, pre ktoré boli stanovené špeciálne nepreferenčné dovozné opatrenia, pokiaľ tieto opatrenia súvisia s nasledovnými ustanoveniami.a)

Osvedčenie o pôvode

Článok 56

1.  Osvedčenia o pôvode týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách, pre ktoré boli stanovené špeciálne nepreferenčné dovozné opatrenia, musia byť vyhotovené na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 13.

2.  Takéto osvedčenia musia vydať príslušné vládne orgány príslušných tretích krajín, ktoré sa ďalej nazývajú vydávajúce orgány, ak výrobky, ktorých sa osvedčenia týkajú, možno považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v týchto krajinách v zmysle platných predpisov spoločenstva.

3.  Takéto osvedčenia musia tiež osvedčovať všetky potrebné informácie ustanovené v právnych predpisoch spoločenstva, ktorými sa riadia špeciálne dovozné opatrenia uvedené v článku 55.

4.  Bez dosahu na osobitné ustanovenia podľa špeciálnych dovozných opatrení uvedených v článku 55, doba platnosti osvedčení o pôvode je desať mesiacov od dátumu vydania vydávajúcimi orgánmi.

Článok 57

1.  Osvedčenia o pôvode vyhotovené v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu musia pozostávať z jedného listu označeného slovom „originál“ vedľa názvu dokumentu.

Ak sú potrebné ďalšie kópie, musia mať označenie „kópia“ vedľa názvu dokumentu.

2.  Príslušné orgány spoločenstva prijmú ako platný len originál osvedčenia o pôvode.

Článok 58

1.  Osvedčenie o pôvode musí mať rozmery 210 x 297 mm; je povolená tolerancia do plus 8 mm alebo mínus 5 mm dĺžky. Použitý papier musí byť biely bez drevoviny, s hmotnosťou aspoň 40 g/m2. Na prednej strane musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí žltej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

2.  Osvedčenia musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva.

Článok 59

1.  Osvedčenie musí byť vyplnené strojom alebo prostriedkami systému mechanického spracovania dát alebo podobným postupom.

2.  Zápisy sa nesmú zmazávať ani prepisovať. Akékoľvek zmeny sa robia preškrtnutím nesprávneho zápisu a v prípade potreby pripísaním správnych náležitostí. Takéto zmeny musí parafovať osoba, ktorá ich urobí a musia ich potvrdiť vydávajúce orgány.

Článok 60

1.  Rubrika 5 osvedčení o pôvode, vydaných v súlade s článkami 56 až 59, musí obsahovať všetky ďalšie náležitosti, ktoré môžu byť požadované pre vykonávanie špeciálnych dovozných opatrení, s ktorými súvisia podľa článku 56 (3).

2.  Nepoužité priestory v rubrikách 5, 6 a 7 musia byť preškrtnuté tak, aby do nich neskôr nemohlo byť nič dopísané.

Článok 61

Každé osvedčenie o pôvode musí mať poradové číslo, bez ohľadu na to, či je vytlačené alebo nie, pomocou ktorého ho je možné identifikovať a musí ho opečiatkovať vydávajúci orgán a podpísať osoba alebo osoby, ktoré na to majú oprávnenie.

Osvedčenie musí byť vydané vtedy, keď sú vyvážané výrobky, ku ktorým sa vzťahuje, pričom vydávajúci orgán si ponechá kópiu každého vydaného osvedčenia.

Článok 62

Vo výnimočných prípadoch môžu byť horeuvedené osvedčenia o pôvode vydané po vývoze výrobkov, ktorých sa týkajú, ak ich nevydanie v čase takéhoto vývozu bolo dôsledkom neúmyselnej chyby alebo opomenutia alebo osobitných okolností.

Vydávajúce orgány nesmú spätne vydať osvedčenie o pôvode ustanovené v článkoch 56 až 61 dovtedy, kým si overia, že náležitosti žiadosti vývozcu zodpovedajú náležitostiam v príslušnom vývoznom spise.

Spätne vydávané osvedčenia musia mať jedno z nasledovných označení:

 expedido a posteriori,

 udstedt efterfølgende,

 Nachträglich ausgestellt,

 Εκδοθέν εκ των υστέρων,

 Issued retrospectively,

 Délivré a posteriori,

 rilasciato a posteriori,

 afgegeven a posteriori,

 emitido a posteriori,

▼A1

 annettu jaelkikaeteen/utfaerdat i efterhand,

 utfaerdat i efterhand,

▼A2

 Vystaveno dodatečně,

 Välja antud tagasiulatuvalt,

 Izsniegts retrospektīvi,

 Retrospektyvusis išdavimas,

 Kiadva visszamenőleges hatállyal,

 Maħruġ retrospettivament,

 Wystawione retrospektywnie,

 Izdano naknadno,

▼M26

 Vyhotovené dodatočne,

▼M30

 издаден впоследствие,

 eliberat ulterior,

▼M45

 Izdano naknadno,

▼B

v rubrike „Poznámky“.b)

Administratívna spolupráca

Článok 63

1.  Ak špeciálne dovozné opatrenia pre určité poľnohospodárske výrobky ustanovujú použitie osvedčenia o pôvode ustanoveného v článkoch 56 až 62, oprávnenie používať takéto opatrenia je podmienené stanovením postupu administratívnej spolupráce, ak v príslušných opatreniach nie je určené inak.

V tejto súvislosti príslušné tretie krajiny zašlú Komisii Európskych spoločenstiev:

 názvy a adresy orgánov vydávajúcich osvedčenia o pôvode, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú uvedené orgány,

 názvy a adresy vládnych organizácií, ktorým majú byť zasielané žiadosti o následné overenie osvedčení o pôvode, ustanovených v článku 64.

Komisia zašle všetky horeuvedené informácie príslušným orgánom členských štátov.

2.  Ak príslušné tretie krajiny nezašlú Komisii informácie uvedené v odseku 1, príslušné orgány v spoločenstve zamietnu oprávnenie na prístup ku špeciálnym dovozným opatreniam.

Článok 64

1.  Následné overenie osvedčení o pôvode uvedených v článkoch 56 až 62 sa vykonáva náhodným výberom a vtedy, keď vznikne dôvodná pochybnosť o pravosti osvedčení alebo správnosti informácií, ktoré obsahujú.

Pre záležitosti pôvodu sa overovanie vykonáva na podnet colných orgánov.

Na účely poľnohospodárskych predpisov môžu tam, kde je to primerané, overenie vykonať iné príslušné orgány.

2.  Na účely odseku 1 príslušné orgány v spoločenstve vrátia osvedčenie o pôvode alebo jeho kópiu vládnej organizácii, určenej krajinou vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody vyšetrovania. Ak bola predložená faktúra, jej originál alebo kópia musia byť priložené k vrátenému osvedčeniu. Orgány taktiež poskytnú všetky získané informácie, z ktorých je zrejmé, že náležitosti uvedené v osvedčeniach sú nesprávne, alebo že osvedčenie nie je pravé.

Ak colné orgány v spoločenstve rozhodnú o pozastavení uplatňovania príslušných špeciálnych dovozných opatrení, pretože čakajú na výsledky overovania, povolia prepustenie výrobkov podliehajúcich takýmto opatreniam podľa svojho uváženia.

Článok 65

1.  Výsledky následných overovaní musia byť čo najskôr oznámené príslušným orgánom v spoločenstve.

Uvedené výsledky musia umožňovať určenie, či osvedčenia o pôvode, zaslané za podmienok uvedených v článku 64, platia pre tovar skutočne vyvážaný, alebo či tento tovar skutočne môže zakladať dôvod na uplatňovanie príslušných špeciálnych dovozných opatrení.

2.  V prípade neobdržania odpovede na žiadosti o následné overovanie v maximálnej lehote 6 mesiacov, príslušné orgány v spoločenstve definitívne zamietnu udelenie oprávnenia na špeciálne dovozné opatrenia.

▼M18KAPITOLA 2

Preferenčný pôvod

▼M39Oddiel 1

Všeobecný systém preferenciíPododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

▼M46

Článok 66

V tomto oddiele sa stanovujú pravidlá týkajúce sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a súvisiace postupy a metódy administratívnej spolupráce na účely uplatňovania systému všeobecných colných preferencií (GSP) priznaných Európskou úniou rozvojovým krajinám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 ( 4 ) (ďalej len „systém“).

▼M56

Článok 66a

1.  Články 68 až 71 a články 90 až 97j sa uplatňujú odo dňa, keď systém samoosvedčovania pôvodu registrovanými vývozcami (ďalej len „systém registrovaných vývozcov“) začnú uplatňovať zvýhodnené krajiny a členské štáty.

2.  Články 97k až 97w sa uplatňujú, pokiaľ v súlade s článkami 91 a 91a zvýhodnené krajiny vydávajú osvedčenia o pôvode na tlačive A a členské štáty vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo pokiaľ ich vývozcovia vyhotovujú vyhlásenia na faktúre.

▼M39

Článok 67

1.  Na účely tohto oddielu a oddielu 1A tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M46

a) „zvýhodnená krajina“ znamená krajinu alebo územie vymedzené v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 978/2012,

▼M39

b) „výroba“ znamená každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže,

c) „materiál“ znamená akékoľvek prísady, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku,

d) „výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšie použitie pri inej výrobnej operácii,

e) „tovar“ znamená materiál aj výrobky,

f) „dvojstranná kumulácia“ znamená systém, na základe ktorého sa môžu výrobky, ktoré podľa tohto nariadenia pochádzajú z Európskej únie, považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do nejakého výrobku v tejto zvýhodnenej krajine,

g) „kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom, Tureckom“ znamená systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku, Turecku považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do nejakého výrobku v tejto zvýhodnenej krajine a dovážajú sa do Európskej únie,

h) „regionálna kumulácia“ znamená systém, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré podľa tohto nariadenia majú pôvod v krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, považujú za materiály s pôvodom v inej krajine rovnakej regionálnej skupiny (alebo z krajiny inej regionálnej skupiny, keď je kumulácia medzi skupinami možná), ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku,

i) „rozšírená kumulácia“ znamená systém, ktorý priznáva Komisia na základe žiadosti predloženej zvýhodnenou krajinou, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), považujú za materiály s pôvodom v príslušnej zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku,

j) „zastupiteľné materiály“ znamenajú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť,

k) „regionálna skupina“ znamená združenie krajín, medzi ktorými sa uplatňuje regionálna kumulácia,

l) „colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote) z roku 1994,

▼M56

m) „hodnota materiálov“ na zozname v prílohe 13a znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály na území krajiny výroby. Ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje primerane,

n) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov spojených s jeho výrobou, po odrátaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v krajine výroby, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku,

▼M39

o) „maximálny obsah nepôvodných materiálov“ znamená maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol štatút pôvodu. Je možné ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, do kapitoly, položky či podpoložky,

p) „čistá hmotnosť“ znamená hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu,

q) „kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ znamenajú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004,

r) „zatriedený“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky či podpoložky harmonizovaného systému,

s) „zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď:

 zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

 dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jedinej faktúry,

t) „vývozca“ znamená osobu vyvážajúcu tovar do Európskej únie alebo do zvýhodnenej krajiny, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru bez ohľadu na to, či ide o výrobcu alebo nie a či sama vykonáva vývozné formality alebo nie,

▼M56

u) „registrovaný vývozca“ znamená:

i) vývozcu, ktorý má sídlo vo zvýhodnenej krajine a je registrovaný na príslušných orgánoch danej zvýhodnenej krajiny na účely vývozu výrobkov v rámci systému, či už do Únie alebo inej zvýhodnenej krajiny, s ktorou je možná regionálna kumulácia, alebo

ii) vývozcu, ktorý má sídlo v členskom štáte a je registrovaný na colných orgánoch daného členského štátu na účely vývozu výrobkov s pôvodom v Únii, ktoré sa majú použiť ako materiály vo zvýhodnenej krajine v rámci dvojstrannej kumulácie, alebo

iii) preposielateľa tovaru, ktorý má sídlo v členskom štáte a je registrovaný na colných orgánoch daného členského štátu na účely vyhotovovania náhradných vyhlásení o pôvode s cieľom preposlať pôvodné výrobky na iné miesto v rámci colného územia Únie alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka (ďalej len „registrovaný preposielateľ“),

v) „vyhlásenie o pôvode“ znamená vyhlásenie vyhotovené vývozcom alebo preposielateľom tovaru, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu podľa systému.

▼M46

1a.  Na účely odseku 1 písm. a), ak sa odkazuje na „zvýhodnenú krajinu“, tento pojem môže zahŕňať aj hranice teritoriálnych vôd danej krajiny alebo územia a nemôže ich presahovať v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve uzavretého v Montego Bay 10. decembra 1982 (dohovor z Montego Bay).

▼M39

2.  Na účely odseku 1 písm. n) sa môže pojem „výrobca“ uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. n) v prípade, keď bolo posledné opracovanie alebo spracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal.

▼M56

3.  Na účely odseku 1 písm. u), ak je vývozca zastúpený na účely vybavenia vývozných formalít a ak je zástupca vývozcu tiež registrovaným vývozcom, tento zástupca nesmie použiť svoje vlastné číslo registrovaného vývozcu.

▼M39

Článok 68

1.  V záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania tohto systému sa zvýhodnené krajiny zaviažu, že:

a) zriadia a zachovajú potrebné administratívne štruktúry a systémy potrebné na implementáciu a riadenie pravidiel a postupov ustanovených v tomto oddiele v danej krajine, vrátane zavedenia prípadných úprav potrebných pri uplatňovaní kumulácie,

b) ich príslušné orgány budú spolupracovať s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov.

2.  Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa:

a) poskytovanie akejkoľvek potrebnej pomoci Komisii, v prípade, že o ňu požiada, v záujme vykonávania jej dohľadu nad náležitým riadením systému v danej krajine, vrátane kontrolných návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov,

b) bez toho, aby tým boli dotknuté články 97g a 97h, overovanie štatútu pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených v tomto oddiele, vrátane návštev na mieste, ak o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

▼M56

3.  Zvýhodnené krajiny predložia Komisii záväzok uvedený v odseku 1 aspoň tri mesiace pred dátumom, ku ktorému zamýšľajú začať registráciu vývozcov.

Článok 69

1.  Zvýhodnené krajiny oznámia Komisii orgány nachádzajúce sa na ich území, ktoré:

a) sú súčasťou vládnych orgánov danej krajiny alebo konajú s poverením vlády tejto krajiny a sú oprávnené registrovať vývozcov v systéme registrovaných vývozcov (ďalej len „systém REX“), meniť a aktualizovať registračné údaje a zrušiť registráciu;

b) sú súčasťou vládnych orgánov danej krajiny a zodpovedajú za zabezpečenie administratívnej spolupráce s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov, ako sa stanovuje v tomto oddiele.

Komisii oznámia názvy, adresy a kontaktné údaje uvedených orgánov. Toto oznámenie sa Komisii zašle najneskôr tri mesiace pred dátumom, ku ktorému zvýhodnené krajiny zamýšľajú začať registráciu vývozcov.

Zvýhodnené krajiny Komisiu ihneď informujú o akýchkoľvek zmenách informácií oznámených podľa prvého pododseku.

2.  Členské štáty oznámia Komisii názvy, adresy a kontaktné údaje svojich colných orgánov, ktoré:

a) sú oprávnené registrovať vývozcov a preposielateľov tovaru v systéme REX, meniť a aktualizovať registračné údaje a zrušiť registráciu;

b) zodpovedajú za zabezpečenie administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín, ako sa stanovuje v tomto oddiele.

Toto oznámenie sa Komisii zašle do 30. septembra 2016.

Členské štáty Komisiu ihneď informujú o akýchkoľvek zmenách informácií oznámených podľa prvého pododseku.

▼M56

Článok 69a

1.  Komisia zriadi systém REX a sprístupní ho do 1. januára 2017.

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín a colné orgány členských štátov po prevzatí úplnej žiadosti uvedenej v prílohe 13c bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 92 ods. 5.

Ak príslušné orgány usúdia, že informácie poskytnuté v žiadosti sú neúplné, bezodkladne o tom informujú vývozcu.

Príslušné orgány zvýhodnených krajín a colné orgány členských štátov aktualizujú údaje, ktoré zaregistrovali. Tieto údaje menia ihneď potom, ako ich registrovaný vývozca informuje v súlade s článkom 93.

Článok 69b

1.  Komisia zabezpečuje, aby sa prístup do systému REX poskytoval v súlade s týmto článkom.

2.  Komisia má prístup, ktorý jej umožňuje nahliadnuť do všetkých údajov.

3.  Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny majú prístup, ktorý im umožňuje nahliadnuť do údajov týkajúcich sa vývozcov, ktorých zaregistrovali.

4.  Colné orgány členských štátov majú prístup, ktorý im umožňuje nahliadnuť do údajov, ktoré zaregistrovali ony samy, colné orgány iných členských štátov a príslušné orgány zvýhodnených krajín, ako aj Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. Tento prístup k údajom sa uskutočňuje na účely vykonávania overovaní colných vyhlásení podľa článku 68 kódexu alebo kontrol colných vyhlásení podľa článku 78 ods. 2 kódexu.

5.  Komisia poskytne príslušným orgánom zvýhodnených krajín bezpečný prístup do systému REX.

Pokiaľ sa v dohode uvedenej v článku 97g Nórsko a Švajčiarsko dohodli s Úniou na tom, že sa budú o systém REX deliť, Komisia poskytne bezpečný prístup do systému REX colným orgánom týchto krajín. Bezpečný prístup do systému REX sa poskytne aj Turecku, hneď ako táto krajina splní určité podmienky.

6.  Ak sa niektorá krajina alebo územie vypustia z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, príslušné orgány danej zvýhodnenej krajiny si ponechajú prístup do systému REX, pokiaľ to bude nevyhnutné na to, aby sa im umožnilo splniť si povinnosti podľa článku 71.

7.  So súhlasom, ktorý dá vývozca podpísaním kolónky 6 tlačiva uvedeného v prílohe 13c, Komisia sprístupní verejnosti tieto údaje:

a) meno/názov registrovaného vývozcu;

b) adresu miesta, kde má registrovaný vývozca sídlo;

c) kontaktné údaje uvedené v kolónke 2 tlačiva uvedeného v prílohe 13c;

d) orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie vrátane orientačného zoznamu položiek alebo kapitol harmonizovaného systému, ako sa uvádza v kolónke 4 tlačiva uvedeného v prílohe 13c;

e) číslo EORI alebo obchodné identifikačné číslo (TIN) registrovaného vývozcu.

Odmietnutie podpísania kolónky 6 nesmie predstavovať dôvod na zamietnutie registrácie vývozcu.

8.  Komisia vždy sprístupňuje verejnosti tieto údaje:

a) číslo registrovaného vývozcu;

b) dátum, od ktorého je registrácia platná;

c) prípadný dátum zrušenia registrácie;

d) informácie o tom, či sa registrácia uplatňuje aj na vývoz do Nórska, Švajčiarska a Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky;

e) dátum poslednej synchronizácie medzi systémom REX a verejnou webovou lokalitou.

Článok 69c

1.  Údaje zaregistrované v systéme REX sa spracúvajú výlučne na účely uplatňovania systému, ako sa stanovuje v tomto oddiele.

2.  Registrovaným vývozcom sa poskytujú informácie stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 45/2001 alebo v článku 10 smernice 95/46/ES. Okrem toho sa im poskytujú tieto informácie:

a) informácie týkajúce sa právneho základu operácií spracovania, pre ktoré sú údaje určené;

b) lehotu uchovávania údajov.

Uvedené informácie sa registrovaným vývozcom poskytujú prostredníctvom oznámenia priloženého k žiadosti o registráciu vývozcu uvedenej v prílohe 13c.

3.  Každý príslušný orgán vo zvýhodnenej krajine uvedený v článku 69 ods. 1 písm. a) a každý colný orgán v členskom štáte uvedený v článku 69 ods. 2 písm. a), ktorý do systému REX vložil údaje, sa z hľadiska spracúvania uvedených údajov považuje za prevádzkovateľa.

Komisia sa považuje za spoločného prevádzkovateľa z hľadiska spracúvania všetkých údajov, aby sa zaručilo, že sa registrovaný vývozca bude môcť domáhať svojich práv.

4.  Práva registrovaných vývozcov týkajúce sa spracúvania údajov uchovávaných v systéme REX, uvedených v prílohe 13c a spracúvaných vo vnútroštátnych systémoch sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, ktorými členský štát uchovávajúci ich údaje vykonáva smernicu 95/46/ES.

5.  Členské štáty, ktoré vo svojich vnútroštátnych systémoch duplikujú údaje zo systému REX, ku ktorým majú prístup, duplikované údaje aktualizujú.

6.  Práva registrovaných vývozcov v súvislosti so spracúvaním ich registračných údajov Komisiou sa vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

7.  Všetky žiadosti registrovaných vývozcov o výkon práva prístupu k údajom, práva na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 sa podávajú prevádzkovateľovi údajov, ktorý ich vybavuje.

Ak registrovaný vývozca podal Komisii takúto žiadosť bez toho, aby sa pokúsil domáhať sa svojich práv u prevádzkovateľa údajov, Komisia postúpi jeho žiadosť prevádzkovateľovi údajov tohto registrovaného vývozcu.

Ak sa registrovanému vývozcovi nedarí domôcť sa svojich práv u prevádzkovateľa údajov, registrovaný vývozca predloží takúto žiadosť Komisii, ktorá bude konať ako prevádzkovateľ. Komisia má právo uvedené údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať.

8.  Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad registračnými údajmi.

Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, si podľa potreby vymieňajú informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, preskúmavajú problémy týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, ako aj problémy týkajúce sa výkonu nezávislého dozoru alebo výkonu práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a podporujú zvyšovanie informovanosti o právach na ochranu údajov.

▼M56

Článok 70

Komisia na svojej webovej lokalite uverejní dátumy, ku ktorým zvýhodnené krajiny začínajú uplatňovať systém registrovaných vývozcov. Komisia bude informácie aktualizovať.

Článok 71

Ak sa krajina alebo územie vypustili z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, povinnosť zabezpečiť administratívnu spoluprácu stanovená v článkoch 69, 69a, článku 86 ods. 10 a článku 97g sa na danú krajinu alebo územie uplatňuje aj naďalej počas obdobia troch rokov od dátumu vypustenia danej krajiny alebo územia z uvedenej prílohy.

▼M39Pododdiel 2

Vymedzenie pojmu pôvodné výrobky

Článok 72

Za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a) výrobky úplne získané v danej krajine v zmysle článku 75;

b) výrobky získané v danej krajine, v ktorých sú použité materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály podstúpili dostatočné opracovanie alebo spracovanie v zmysle článku 76.

Článok 73

1.  Podmienky nadobudnutia štatútu pôvodu ustanovené v tomto pododdiele musia byť splnené v príslušnej zvýhodnenej krajine.

2.  Ak sú pôvodné výrobky, ktoré sa vyvážajú zo zvýhodnenej krajiny do inej krajiny, vrátené, považujú sa za nepôvodné výrobky, ak nie je možné príslušným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a) vrátené výrobky sú rovnaké ako tie, ktoré sa vyvážali, a

b) v danej inej krajine alebo počas vývozu sa na nich nevykonala nijaká operácia okrem operácie nevyhnutnej na ich uchovanie v dobrom stave.

▼M56

Článok 74

1.  Výrobky deklarované na prepustenie do voľného obehu v Európskej únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo zvýhodnenej krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky deklarujú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť nijako pozmenené, spracované, ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako také, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave alebo ktoré spočívajú v pridaní alebo pripevnení označení, nálepiek, colných uzáver alebo akýchkoľvek iných dokladov na zaistenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami uplatniteľnými v Únii.

2.  Výrobky dovezené do zvýhodnenej krajiny na účely kumulácie podľa článkov 84, 85 alebo 86 musia byť totožné s výrobkami vyvezenými z krajiny, ktorá je považovaná za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky v krajine dovozu deklarujú do príslušného colného režimu, nesmú byť nijako pozmenené, spracované, ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako také, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave.

3.  Skladovanie výrobkov sa môže vykonať pod podmienkou, že výrobky zostávajú v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

4.  Rozdeľovanie zásielok sa môže vykonať, ak ho uskutoční vývozca alebo ak sa uskutoční na zodpovednosť vývozcu, pod podmienkou, že dotknutý tovar zostáva v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

5.  Splnenie ustanovení odsekov 1 až 4 sa považuje za uspokojivé, ak colné orgány nemajú dôvod o tom pochybovať; v takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

▼M39

Článok 75

1.  Za úplne získané v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna,

b) tam vypestované alebo zozbierané rastliny a rastlinné produkty,

c) živé zvieratá vyliahnuté alebo narodené a chované na jej území,

d) produkty zo živých zvierat chovaných na jej území,

e) produkty zo zabitých zvierat narodených a chovaných na jej území,

f) výrobky získané lovom alebo rybolovom na jej území,

g) produkty akvakultúry z rýb, kôrovcov a mäkkýšov tam narodených a chovaných,

h) produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora jej plavidlami mimo teritoriálnych vôd,

i) výrobky vyrobené na palube spracovateľských lodí tejto krajiny výlučne z produktov uvedených pod písmenom h),

j) použité predmety zozbierané v tejto krajine, vhodné len na opätovné získanie surovín,

k) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií uskutočnených na jej území,

l) produkty vyťažené z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ak tam má zvýhodnená krajina výlučné práva na ťažbu,

m) tovar tam vyrobený výlučne z výrobkov uvedených pod písmenami a) až l).

2.  Pojem „jej plavidlá“ a „jej spracovateľské lode“ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňuje len na plavidlá a spracovateľské lode, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) sú zaregistrované v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte,

b) plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu,

c) spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i) aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu, alebo

ii) ich vlastnia spoločnosti,

 ktoré majú sídlo a hlavnú prevadzkáreň v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte, a

 ktoré sú minimálne z 50 % vo vlastníctve zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov alebo verejných subjektov alebo štátnych príslušníkov zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov.

▼M46

3.  Podmienky uvedené v odseku 2 sa môžu splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých zvýhodnených krajinách, pokiaľ všetky zúčastnené zvýhodnené krajiny využívajú regionálnu kumuláciu v súlade s článkom 86 ods. 1 a ods. 5. V takom prípade sa výrobky považujú podľa odseku 2 písm. b) za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pod vlajkou ktorej sa plavidlo alebo spracovateľská loď plavia.

Prvý pododsek sa uplatňuje, len ak sú splnené podmienky stanovené v článku 86 ods. 2 písm. a), c) a d).

▼M39

Článok 76

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 78 a 79, výrobky, ktoré nie sú úplne získané v príslušnej zvýhodnenej krajine v zmysle článku 75, sa považujú za výrobky s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené pre daný tovar v zozname v prílohe 13a.

2.  Ak je výrobok, ktorý získal štatút pôvodu v niektorej krajine v súlade s odsekom 1, v tejto krajine ďalej spracovaný a použitý ako materiál na výrobu iného výrobku, nezohľadňujú sa nepôvodné materiály, ktoré sa mohli použiť na jeho výrobu.

Článok 77

1.  Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky článku 76 ods. 1.

V prípade, keď sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemernej hodnoty ako sa uvádza v odseku 2, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

2.  V prípade uvedenom v odseku 1 druhom pododseku sa priemerná cena výrobku zo závodu vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

3.  Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemernej hodnoty, dôsledne používajú túto metódu počas roku nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy, už neexistujú.

4.  Priemerné hodnoty uvedené v odseku 2 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 78

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie štatútu pôvodných výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 76:

a) operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky uchovali počas prepravy a skladovania v dobrom stave,

b) rozdeľovanie a zostavovanie zásielok,

c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných povrchových nánosov,

d) žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov,

e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením,

f) lúpanie a čiastočné alebo úplné bielenie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže, ▼M39

g) operácie farbenia alebo ochucovania cukru alebo jeho tvarovania do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru,

h) šúpanie, odkôstkovávanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, prečisťovanie, triedenie, preberanie, zatrieďovanie, zostavovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov),

k) jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliace operácie,

l) pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu; miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom,

n) jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov,

o) jednoduché skladanie častí výrobku do kompletného výrobku alebo rozkladanie výrobkov na časti,

p) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o),

q) porážka zvierat.

2.  Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobitné schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či nainštalované pre tieto operácie.

3.  Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zvažujú všetky operácie vykonané na danom výrobku v zvýhodnenej krajine.

Článok 79

1.  Odchylne od článku 76 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v prílohe 13a nemajú použiť pri výrobe daného výrobku, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a) 15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16;

b) 15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, s výnimkou výrobkov zatriedených do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa uplatňujú prípustné odchýlky uvedené v poznámkach 6 a 7 časti I prílohy 13a.

2.  Odsek 1 nepovoľuje prekročenie percentuálneho podielu maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádza v pravidlách, ktoré sa ustanovujú v zozname v prílohe 13a.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na výrobky úplne získané v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 75. Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 a článok 80 ods. 2, prípustná odchýlka stanovená v uvedených odsekoch sa však uplatňuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla ustanoveného v zozname v prílohe 13a vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 80

1.  Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto oddielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.  Ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto oddielu posudzuje jednotlivo.

3.  Ak sa na účely zatrieďovania podľa všeobecného výkladového pravidla 5 harmonizovaného systému s výrobkom berie do úvahy aj jeho obal, tak sa na tento obal prihliada aj pri určovaní pôvodu výrobku.

Článok 81

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene zo závodu, sa považujú za jeden celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 82

Súpravy vymedzené vo všeobecnom výkladovom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti.

Ak sa súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 83

Pri určovaní, či je výrobok pôvodný, sa neprihliada na pôvod týchto prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) energia a palivo,

b) zariadenie a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie je na tento účel určený.Pododdiel 3

Kumulácia

Článok 84

Dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v Európskej únii považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v danej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

▼M56

Pododdiely 2 a 7 sa uplatňujú primerane na vývoz z Únie do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

▼M39

Článok 85

1.  Ak Nórsko, Švajčiarsko a Turecko priznajú všeobecné colné preferencie na výrobky s pôvodom v zvýhodnených krajinách a uplatňujú vymedzenie pojmu pôvod zodpovedajúce pojmu vymedzenému v tomto oddiele, kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom umožňuje, aby výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku boli považované za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pokiaľ tam vykonané opracovanie alebo spracovanie presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje len pod podmienkou, že Turecko, Nórsko a Švajčiarsko priznajú na základe reciprocity rovnaké zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v zvýhodnených krajinách, do ktorých sú zapracované materiály s pôvodom v Európskej únii.

3.  Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky zatriedené do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému.

4.  Európska Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C dátum, ku ktorému boli podmienky ustanovené v odsekoch 1 a 2 splnené.

Článok 86

▼M46

1.  Regionálna kumulácia sa uplatňuje na tieto štyri samostatné regionálne skupiny:

a) skupina I: Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko/Barma, Filipíny, Thajsko, Vietnam;

b) skupina II: Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;

c) skupina III: Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka;

d) skupina IV: Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.

2.  Regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci rovnakej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

▼M56

a) krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sú v čase vývozu výrobku do Únie zvýhodnenými krajinami, v prípade ktorých zvýhodnené opatrenia neboli dočasne zrušené v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012;

▼M46

b) na účely regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sa uplatňujú pravidlá pôvodu stanovené v tomto oddiele;

c) krajiny regionálnej skupiny sa zaviazali:

i) dodržiavať ustanovenia tohto oddielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii) poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečila správna implementácia tohto oddielu tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi danými krajinami;

d) záväzky uvedené v písmene c) oznámil Komisii sekretariát danej regionálnej skupiny alebo iný príslušný spoločný subjekt zastupujúci všetkých členov danej regionálnej skupiny.

Na účely písmena b) v prípade, že rozhodujúca operácia stanovená v časti II prílohy 13a nie je rovnaká pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii, pôvod výrobkov vyvážaných z jednej krajiny regionálnej skupiny do druhej na účely regionálnej kumulácie sa určí na základe pravidla, ktoré by sa uplatňovalo, keby sa dané výrobky vyvážali do Únie.

Ak krajiny regionálnej skupiny splnili ustanovenia prvého pododseku písmena c) a d) už pred 1. januárom 2011, nevyžaduje sa nový záväzok.

▼M39

3.  Materiály uvedené v zozname v prílohe 13b sú vylúčené z regionálnej kumulácie ustanovenej v odseku 2 v prípade, že:

a) colné preferencie uplatniteľné v Európskej únii nie sú pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii rovnaké a

b) na dotknuté materiály by sa prostredníctvom kumulácie vzťahovalo výhodnejšie colné zaobchádzanie než colné zaobchádzanie, ktoré by sa na ne vzťahovalo, keby sa priamo vyvážali do Európskej únie.

▼M46

4.  Regionálna kumulácia medzi zvýhodnenými krajinami rovnakej regionálnej skupiny sa uplatňuje výlučne pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v zvýhodnenej krajine, kde sú materiály ďalej spracované alebo zapracované, presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 16.

▼C4

Ak nie je splnená podmienka ustanovená v prvom pododseku, krajinou pôvodu výrobkov je krajina regionálnej skupiny s najväčším podielom hodnoty použitých materiálov s pôvodom v krajinách regionálnej skupiny.

▼M56

Ako krajina pôvodu na dôkaze o pôvode tovaru, ktorý vyhotoví vývozca výrobku do Európskej únie, alebo – predtým, ako sa začne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – ktorý vydajú orgány zvýhodnenej krajiny vývozu, sa uvedie táto krajina:

 v prípade výrobkov vyvážaných bez ďalšieho opracovania alebo spracovania zvýhodnená krajina uvedená na dôkazoch o pôvode uvedených v článku 95a ods. 1 alebo v článku 97m ods. 5 tretej zarážke,

 v prípade výrobkov vyvážaných po ďalšom opracovaní alebo spracovaní krajina pôvodu určená podľa druhého pododseku.

▼M39

5.  Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny skupiny I alebo skupiny III priznať regionálnu kumuláciu medzi týmito krajinami, ak je Komisia presvedčená, že je splnená každá z týchto podmienok:

▼M46

a) sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 písm. a) a b), a

▼M39

b) krajiny, ktoré sa majú zúčastniť tejto regionálnej kumulácie, sa zaviazali a spoločne oznámili Komisii svoj záväzok

i) dodržiavať ustanovenia tohto oddielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii) poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu a zabezpečiť správnu implementáciu tohto oddielu tak so zreteľom na Európsku úniu, ako aj medzi krajinami navzájom.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku je podložená dôkazom o splnení podmienok ustanovených v danom pododseku. Žiadosť je adresovaná Komisii. Komisia rozhoduje o žiadosti so zreteľom na všetky náležitosti týkajúce sa kumulácie považované za relevantné, vrátane materiálov, ktorých sa má kumulácia týkať.

6.  Ak sa majú výrobky vyrobené v krajine skupiny I alebo III s použitím materiálov s pôvodom v krajine tej druhej skupiny vyviezť do Európskej únie, pôvod týchto výrobkov sa určí takto:

a) materiály s pôvodom v krajine jednej regionálnej skupiny sa považujú za materiály s pôvodom v krajine druhej regionálnej skupiny, ak sú zapracované do tam získaného výrobku za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v druhej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 16.

b) Ak nie je splnená podmienka ustanovená v písmene a), krajinou pôvodu výrobkov je krajina zúčastňujúca sa na kumulácii s najväčším podielom hodnoty použitých materiálov s pôvodom v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na kumulácii.

Ak sa krajina pôvodu určí podľa písmena b) prvého pododseku, uvedie sa ako krajina pôvodu na dôkaze o pôvode tovaru, ktorý vyhotoví vývozca výrobku do Európskej únie alebo – pred tým, ako sa začne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – ktorý vystavia orgány zvýhodnenej krajiny vývozu.

7.  Komisia môže na žiadosť orgánov ktorejkoľvek zvýhodnenej krajiny priznať rozšírenú kumuláciu medzi zvýhodnenou krajinou a krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) krajiny zúčastňujúce sa kumulácie sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto oddielu a poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto oddielu tak so zreteľom na Európsku úniu, ako aj medzi týmito krajinami,

b) príslušná zvýhodnená krajina oznámila záväzok uvedený v písmene a) Komisii.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje, a je podložená dôkazmi o splnení podmienok ustanovených v prvom pododseku písm. a) a b). Žiadosť je adresovaná Komisii. Ak sa príslušné materiály zmenia, predloží sa nová žiadosť.

Materiály zatriedené do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému sú z rozšírenej kumulácie vyňaté.

8.  V prípadoch rozšírenej kumulácie uvedenej v odseku 7 sa pôvod použitých materiálov a uplatniteľný dokladový dôkaz o pôvode tovaru určí v súlade s pravidlami ustanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Európskej únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu ustanovenými v tomto oddiele.

Aby získaný výrobok nadobudol štatút pôvodu, nie je nutné, aby sa na materiáloch s pôvodom v krajine, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode, a ktoré sú v zvýhodnenej krajine použité pri výrobe výrobku, ktorý sa má vyviezť do Európskej únie, vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie, ak pracovanie alebo spracovanie vykonané v príslušnej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

9.  Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C uverejní:

a) dátum, kedy nadobúda platnosť kumulácia medzi krajinami skupiny I a skupiny III ustanovená v odseku 5, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a prípadne zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia uplatňuje,

b) dátum, kedy nadobúda účinnosť rozšírená kumulácia, krajiny zúčastňujúce sa na tejto kumulácii a zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia uplatňuje.

▼M56

10.  Pododdiel 2, články 90, 91, 92, 93, 94, 95 a pododdiel 7 sa uplatňujú primerane na vývoz z jednej zvýhodnenej krajiny do druhej na účely regionálnej kumulácie.

▼M39

Článok 87

V prípade využitia dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou získaný výrobok nadobudne štatút pôvodu v jednej z krajín príslušnej regionálnej skupiny v súlade s článkom 86 ods. 4 prvým a druhým pododsekom.

Článok 88

▼M56 —————

▼M39

2.  Ak sú pri opracovaní alebo spracovaní výrobkov použité pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné úrady členských štátov môžu povoliť na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov na účely následného vývozu do zvýhodnenej krajiny v rámci dvojstrannej kumulácie spravovanie materiálov v Európskej únii pomocou metódy oddeleného vedenia účtovníctva, bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

3.  Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 2 podmienkami, ktoré považujú za vhodné.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 2 zabezpečiť, aby bolo množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za „výrobky s pôvodom v Európskej únii“, vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných princípov uplatniteľných v Európskej únii.

4.  Držiteľ oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 2 vyhotovuje dôkazy o pôvode tovaru pre také množstvo výrobkov, ktoré sa môže považovať za výrobky s pôvodom v Európskej únii, alebo kým sa nezačne používať systém registrovaných vývozcov, žiada o ich vystavenie. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený držiteľ poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

5.  Colné úrady členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 2.

V týchto prípadoch môžu povolenie odňať:

a) držiteľ povolenie akýmkoľvek spôsobom zneužíva alebo

b) držiteľ nespĺňa niektorú z ďalších podmienok ustanovenú v tomto oddiele alebo oddiele 1A.Pododdiel 4

Odchýlky

Článok 89

1.  Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo v reakcii na žiadosť zvýhodnenej krajiny priznať zvýhodnenej krajine dočasnú odchýlku z ustanovení tohto oddielu, ak:

a) v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov táto krajina nemôže dodržiavať pravidlá na získanie štatútu pôvodu ustanovené v článku 72, ktoré predtým dodržiavať mohla, alebo

b) táto krajina potrebuje čas na to, aby sa pripravila na dodržiavanie pravidiel na získanie štatútu pôvodu ustanovených v článku 72.

2.  Táto dočasná odchýlka je obmedzená na obdobie trvania účinku vnútorných alebo vonkajších faktorov, ktoré ju odôvodňujú, alebo na obdobie, ktoré zvýhodnená krajina potrebuje na dosiahnutie dodržiavania pravidiel.

3.  Žiadosť o odchýlku sa predkladá v písomnej podobe Komisii. Uvedú sa v nej dôvody požadovania odchýlky podľa odseku 1 a priložia sa k nej príslušné podporné doklady.

4.  Ak sa odchýlka udelí, podlieha splneniu všetkých požiadaviek ustanovených v súvislosti s informáciami, ktoré treba poskytnúť Komisii a ktoré sa týkajú používania odchýlky a spravovania množstva, na ktoré bola odchýlka udelená.▼M56

Pododdiel 5

Postupy pri vývoze vo zvýhodnenej krajine a v Európskej únii uplatniteľné od dátumu začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

Článok 90

1.  Systém sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a) v prípadoch, keď registrovaný vývozca vyváža tovar spĺňajúci požiadavky tohto oddielu;

b) v prípadoch, keď ktorýkoľvek vývozca vyváža akúkoľvek zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých balíkov obsahujúcich pôvodné výrobky, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresahuje 6 000  EUR.

2.  Hodnota pôvodných výrobkov v zásielke predstavuje hodnotu všetkých pôvodných výrobkov v zásielke, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o pôvode vyhotovené v krajine vývozu.

Článok 91

1.  Zvýhodnené krajiny začnú registráciu vývozcov 1. januára 2017.

Ak však zvýhodnená krajina nemôže začať registráciu k uvedenému dátumu, do 1. júla 2016 Komisii písomne oznámi, že registráciu vývozcov odkladá do 1. januára 2018 alebo 1. januára 2019.

2.  Počas obdobia dvanástich mesiacov odo dňa, keď zvýhodnená krajina začne registráciu vývozcov, príslušné orgány danej zvýhodnenej krajiny aj naďalej vydávajú osvedčenia o pôvode na tlačive A na žiadosť vývozcov, ktorí v čase podania žiadosti o vydanie osvedčenia ešte nie sú zaregistrovaní.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 97k ods. 5, osvedčenia o pôvode na tlačive A, ktoré boli vydané v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, sú v Únii prípustné ako dôkaz o pôvode, ak boli vydané pred dátumom registrácie dotknutého vývozcu.

Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny, ktoré majú problémy s dokončením registračného procesu v uvedenom období dvanástich mesiacov, môžu Komisiu požiadať o jeho predĺženie. Takéto predĺženie nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

3.  Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia vo zvýhodnenej krajine vyhotovujú vyhlásenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, a to od dátumu, ku ktorému zvýhodnená krajina zamýšľa začať registráciu vývozcov.

Hneď ako sú vývozcovia zaregistrovaní, vyhotovujú vyhlásenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota presahuje 6 000  EUR, a to od dátumu, od ktorého je ich registrácia platná v súlade s článkom 92 ods. 5.

4.  Najneskôr k 30. júnu 2020 musia uplatňovať systém registrovaných vývozcov všetky zvýhodnené krajiny.

Článok 91a

1.  Colné orgány členských štátov začnú 1. januára 2017 registráciu vývozcov a preposielateľov tovaru so sídlom na ich území.

2.  Od 1. januára 2018 colné orgány všetkých členských štátov prestanú vydávať sprievodné osvedčenia EUR.1 na účely kumulácie podľa článku 84.

3.  Colné orgány členských štátov vydávajú do 31. decembra 2017 sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo náhradné osvedčenia o pôvode na tlačive A na žiadosť vývozcov alebo preposielateľov tovaru, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní. Uplatňuje sa to aj v prípade, ak sú k pôvodným výrobkom zaslaným do Únie priložené vyhlásenia o pôvode, ktoré vo zvýhodnenej krajine vyhotovil registrovaný vývozca.

4.  Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia v Únii vyhotovujú vyhlásenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 6 000  EUR, a to od 1. januára 2017.

Hneď ako sú vývozcovia zaregistrovaní, vyhotovujú vyhlásenia o pôvode pre zasielané pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota presahuje 6 000  EUR, a to od dátumu, od ktorého je ich registrácia platná v súlade s článkom 92 ods. 5.

5.  Preposielatelia tovaru, ktorí sú zaregistrovaní, môžu vyhotovovať náhradné vyhlásenia o pôvode od dátumu, od ktorého je ich registrácia platná v súlade s článkom 92 ods. 5. Uplatňuje sa to bez ohľadu na to, či je k tovaru priložené osvedčenie o pôvode na tlačive A vydané vo zvýhodnenej krajine alebo vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode, ktoré vyhotovil vývozca.

Článok 92

1.  Na to, aby sa vývozca mohol stať registrovaným vývozcom, musí podať žiadosť príslušnému orgánu zvýhodnenej krajiny, z ktorej sa má tovar vyviezť a ktorá sa považuje za krajinu pôvodu tovaru alebo v ktorej prešiel spracovaním, ktoré sa nepovažuje za spĺňajúce podmienky článku 86 ods. 4 prvého pododseku alebo článku 86 ods. 6 písm. a).

Žiadosť sa podáva prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe 13c a musí obsahovať všetky informácie, ktoré sa v ňom požadujú.

2.  Na to, aby sa vývozca alebo preposielateľ tovaru so sídlom v členskom štáte stali registrovaným vývozcom, musia prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe 13c podať žiadosť colným orgánom daného členského štátu.

3.  Vývozcovia sa spoločne zaregistrujú na účely vývozu v rámci všeobecného systému preferencií Únie, Nórska a Švajčiarska, ako aj Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky.

Číslo registrovaného vývozcu prideľujú vývozcovi príslušné orgány zvýhodnenej krajiny na účely vývozu v rámci systémov GSP Únie, Nórska a Švajčiarska, ako aj Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky, pokiaľ uvedené krajiny uznali krajinu, v ktorej sa registrácia uskutočnila, za zvýhodnenú krajinu.

4.  Žiadosť o registráciu vývozcu musí obsahovať všetky údaje uvedené v prílohe 13c.

5.  Registrácia je platná od dátumu, keď bola príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny alebo colným orgánom členského štátu doručená úplná žiadosť o registráciu v súlade s odsekom 4.

6.  Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu oznámia vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru číslo registrovaného vývozcu pridelené danému vývozcovi alebo preposielateľovi tovaru, ako aj dátum, od ktorého je registrácia platná.

Článok 92a

Ak sa do zoznamu zvýhodnených krajín v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 dopĺňa krajina, Komisia vo svojom systéme automaticky aktivuje registrácie všetkých vývozcov zaregistrovaných v danej krajine, pokiaľ sú registračné údaje vývozcov dostupné v systéme REX a sú platné aspoň v systéme GSP Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky.

V tomto prípade vývozca, ktorý už je zaregistrovaný aspoň v jednom systéme GSP či už Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky, nemusí svojim príslušným orgánom podať žiadosť o registráciu v systéme Únie.

Článok 93

1.  Registrovaní vývozcovia ihneď informujú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu o zmenách informácií, ktoré poskytli na účely registrácie.

2.  Registrovaní vývozcovia, ktorí už nespĺňajú podmienky na vývoz tovaru v rámci systému alebo ktorí už nezamýšľajú vyvážať tovar v rámci systému, zodpovedajúcim spôsobom informujú príslušné orgány vo zvýhodnenej krajine alebo colné orgány v členskom štáte.

3.  Príslušné orgány vo zvýhodnenej krajine alebo colné orgány v členskom štáte zrušia registráciu, ak registrovaný vývozca:

a) už neexistuje;

b) už nespĺňa podmienky na vývoz tovaru v rámci systému;

c) informoval príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu o tom, že už nezamýšľa vyvážať tovar v rámci systému;

d) úmyselne alebo z nedbalosti vyhotoví vyhlásenie o pôvode obsahujúce nesprávne informácie a vedúce k tomu, že neoprávnene získa výhody preferenčného colného obchádzania, alebo ak registrovaný vývozca dá takéto vyhlásenie o pôvode vyhotoviť.

4.  Príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu môžu zrušiť registráciu, ak registrovaný vývozca neaktualizuje údaje týkajúce sa jeho registrácie.

5.  Zrušenie registrácií nadobúda účinnosť len do budúcnosti, t. j. len pokiaľ ide o vyhlásenia o pôvode vyhotovené po dátume zrušenia. Zrušenie registrácie nemá vplyv na platnosť vyhlásení o pôvode vyhotovené predtým, ako bol registrovaný vývozca informovaný o zrušení registrácie.

6.  Príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu upovedomia registrovaného vývozcu o zrušení jeho registrácie a o dátume, od ktorého zrušenie nadobúda účinnosť.

7.  Vývozca alebo preposielateľ tovaru môžu v prípade zrušenia svojej registrácie použiť súdny prostriedok nápravy.

8.  Zrušenie registrácie registrovaného vývozcu sa anuluje v prípade nesprávneho zrušenia. Vývozca alebo preposielateľ tovaru sú oprávnení používať číslo registrovaného vývozcu, ktoré im bolo pridelené pri registrácii.

9.  Vývozcovia alebo preposielatelia tovaru, ktorých registrácia bola zrušená, môžu podať novú žiadosť o registráciu vývozcu v súlade s článkom 92. Vývozcovia alebo preposielatelia tovaru, ktorých registrácia bola zrušená v súlade s odsekom 3 písm. d) a odsekom 4, môžu byť znovu zaregistrovaní, len ak príslušnému orgánu zvýhodnenej krajiny alebo colným orgánom členského štátu, ktoré ich zaregistrovali, preukážu, že napravili situáciu, ktorá viedla k zrušeniu ich registrácie.

10.  Údaje týkajúce sa zrušenej registrácie príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu, ktoré ich do systému REX vložili, v tomto systéme uchovávajú najviac desať kalendárnych rokov po kalendárnom roku, v ktorom došlo k zrušeniu. Po týchto desiatich kalendárnych rokoch príslušný orgán zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu uvedené údaje vymazávajú.

Článok 93a

1.  Komisia zrušuje všetky registrácie vývozcov registrovaných vo zvýhodnenej krajine, ak sa zvýhodnená krajina vypustí zo zoznamu zvýhodnených krajín v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 alebo ak colné preferencie udelené zvýhodnenej krajine boli dočasne zrušené v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012.

2.  Ak sa do uvedeného zoznamu daná krajina znovu vkladá alebo ak sa dočasné zrušenie colných preferencií udelených zvýhodnenej krajine skončilo, Komisia opätovne aktivuje registrácie všetkých vývozcov zaregistrovaných v danej krajine, pokiaľ sú registračné údaje vývozcov dostupné v systéme a zostali platné aspoň v systéme GSP Nórska alebo Švajčiarska alebo Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky. V opačnom prípade sa vývozcovia znovu zaregistrujú v súlade s článkom 92.

3.  V prípade zrušenia registrácií všetkých registrovaných vývozcov vo zvýhodnenej krajine v súlade s prvým odsekom sa údaje zrušených registrácií budú v systéme REX uchovávať aspoň desať kalendárnych rokov po kalendárnom roku, v ktorom došlo k zrušeniu. Po uvedenom období desiatich rokov a ak zvýhodnená krajina nie je v rámci systému GSP Nórska, Švajčiarska ani Turecka (hneď ako táto krajina splní určité podmienky) zvýhodnenou krajinou dlhšie ako desať rokov, Komisia údaje zrušených registrácií zo systému REX vymaže.

Článok 94

1.  Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia si musia plniť tieto povinnosti:

a) vedú príslušné obchodné účtovné záznamy o výrobe a dodávkach tovaru oprávneného na preferenčné zaobchádzanie;

b) uchovávajú k dispozícii všetky doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

c) uchovávajú všetky colné doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

d) počas aspoň troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bolo vyhotovené vyhlásenie o pôvode, alebo dlhšie, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, vedú záznamy o:

i) vyhláseniach o pôvode, ktoré vyhotovili;

ii) účtovnej evidencii o pôvodných a nepôvodných materiáloch, výrobe a zásobách.

Uvedené záznamy a uvedené vyhlásenia o pôvode môžu byť uchovávané v elektronickej podobe, musí však byť umožnená vysledovateľnosť materiálov používaných pri výrobe vyvážaných výrobkov a potvrdenie ich štatútu pôvodu.

2.  Povinnosti stanovené v odseku 1 sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí vývozcom poskytujú vyhlásenia dodávateľa, ktoré potvrdzujú štatút pôvodu tovaru, ktorý dodávajú.

3.  Registrovaní aj neregistrovaní preposielatelia tovaru, ktorí vyhotovujú náhradné vyhlásenia o pôvode podľa článku 97d, uchovávajú originál vyhlásenia o pôvode, ktoré nahradili, počas aspoň troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo náhradné vyhlásenie o pôvode vyhotovené, alebo dlhšie, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

Článok 95

1.  Vývozca vyhotovuje vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa dané vyhlásenie vzťahuje, ak sa dotknuté výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v dotknutej zvýhodnenej krajine alebo v inej zvýhodnenej krajine v súlade s článkom 86 ods. 4 druhým pododsekom alebo s článkom 86 ods. 6 prvým pododsekom písm. b).

2.  Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť aj po vývoze (ďalej len „dodatočné vyhlásenie“) dotknutých výrobkov. Takéto dodatočné vyhlásenie je prípustné, ak sa predkladá colným orgánom v členskom štáte podania colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu najneskôr dva roky po dovoze.

Ak sa vykoná rozdelenie zásielky v súlade s článkom 74 a pod podmienkou, že je dodržaná dvojročná lehota uvedená v prvom pododseku, vyhlásenie o pôvode môže dodatočne vyhotoviť vývozca z krajiny vývozu výrobkov. Uplatňuje sa to primerane, ak sa rozdelenie zásielky vykoná v inej zvýhodnenej krajine alebo v Nórsku, vo Švajčiarsku alebo prípadne v Turecku.

3.  Vývozca poskytuje svojmu zákazníkovi v Únii vyhlásenie o pôvode, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v prílohe 13d. Vyhotovuje sa v angličtine, vo francúzštine alebo v španielčine.

Môže sa vyhotoviť na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý umožňuje určiť totožnosť príslušného vývozcu a daného tovaru.

4.  Odseky 1 až 3 sa uplatňujú primerane na vyhlásenia o pôvode vyhotovené v Únii na účely dvojstrannej kumulácie.

Článok 95a

1.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci dvojstrannej alebo regionálnej kumulácie vývozca výrobku, ktorý bol vyrobený s použitím materiálov s pôvodom v krajine, v ktorej je kumulácia povolená, vychádza z vyhlásenia o pôvode, ktoré mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov. V týchto prípadoch vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje podľa okolností označenie „EU cumulation“, „regional cumulation“, „Cumul UE“, „cumul regional“ alebo „Acumulación UE“, „Acumulación regional“.

2.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci kumulácie podľa článku 85 vývozca výrobku vyrobeného s použitím materiálov s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádza z dôkazu o pôvode tovaru, ktorý mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov, pod podmienkou, že uvedený dôkaz bol vydaný v súlade s ustanoveniami pravidiel pôvodu systému GSP Nórska, Švajčiarska alebo prípadne Turecka, podľa okolností. V tomto prípade vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“ alebo „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“.

3.  Na účely stanovenia pôvodu materiálov použitých v rámci rozšírenej kumulácie podľa článku 86 ods. 7 a ods. 8 vývozca výrobku vyrobeného s použitím materiálov s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená rozšírená kumulácia, vychádza z dôkazu o pôvode tovaru, ktorý mu poskytol dodávateľ uvedených materiálov, pod podmienkou, že uvedený dôkaz bol vydaný v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Úniou a dotknutou krajinou.

V tomto prípade vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „extended cumulation with country x“, „cumul étendu avec le pays x“ alebo „Acumulación ampliada con el país x“.

▼M39

Článok 96

1.  Vyhlásenie o pôvode tovaru sa vyhotovuje pre každú zásielku.

▼M56

2.  Vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia.

▼M39

3.  Jednotné vyhlásenie o pôvode tovaru sa môže vzťahovať na viaceré zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a) ide o rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného výkladového pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému,

b) patrí do triedy XVI alebo XVII alebo do položky 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému a

c) má sa dovážať po častiach.▼M56

Pododdiel 6

Postupy pri prepustení do voľného obehu v Európskej únii uplatniteľné od dátumu začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

▼M56

Článok 96a

Na to, aby boli dovozcovia oprávnení žiadať o zvýhodnenie v rámci systému na základe predloženia vyhlásenia o pôvode, tovar musí byť vyvezený v deň, keď zvýhodnená krajina začala registráciu vývozcov v súlade s článkom 91, alebo po uvedenom dni.

▼M56

Článok 97

1.  Ak deklarant žiada o preferenčné zaobchádzanie v rámci systému, musí v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu uviesť odkaz na vyhlásenie o pôvode. Týmto odkazom na vyhlásenie o pôvode bude dátum jeho vydania vo formáte rrrrmmdd, pričom rrrr je rok, mm je mesiac a dd je deň. Ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov presahuje 6 000  EUR, deklarant musí uviesť aj číslo registrovaného vývozcu.

2.  Ak deklarant požiadal o uplatňovanie systému v súlade s odsekom 1 bez toho, aby mal v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu k dispozícii vyhlásenie o pôvode, uvedené colné vyhlásenie sa považuje za neúplné v zmysle článku 253 ods. 1, a tak sa k nemu aj pristupuje.

3.  Deklarant sa pred deklarovaním tovaru navrhovaného na prepustenie do voľného obehu riadne ubezpečí, že tovar spĺňa pravidlá uvedené v tomto oddiele, a to predovšetkým tak, že skontroluje:

i) na verejnej webovej lokalite, že vývozca je zaregistrovaný v systéme REX, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov presahuje 6 000  EUR, a

ii) že vyhlásenie o pôvode je vyhotovené v súlade s prílohou 13d.

▼M39

Článok 97a

1.  Povinnosť vyhotoviť a predložiť vyhlásenie o pôvode tovaru sa nevzťahuje na:

a) výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby súkromným osobám ako malé balíky, ak ich celková hodnota nepresiahne sumu 500 EUR;

b) výrobky, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich a ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 1 200 EUR.

2.  Výrobky uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a) nedovážajú sa na obchodné účely,

b) boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky pre využívanie systému,

c) o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene b) nie sú pochybnosti.

3.  Na účely odseku 2 písm. a) sa dovoz nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dovoz je príležitostný,

b) dovoz tvoria výlučne výrobky na osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich či ich príbuzných,

c) z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Článok 97b

1.  Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v vyhláseniach o pôvode a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje vyhlásenie o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa uvedený doklad vzťahuje na predmetné výrobky.

2.  Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy vo vyhlásení o pôvode, nie sú dôvodom na jeho odmietnutie, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v tomto doklade.

3.  Vyhlásenia o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 96 môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať vyhlásenia o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 97c

1.  Postup uvedený v článku 96 ods. 3 sa uplatňuje na obdobie určené colnými orgánmi členských štátov.

2.  Colné orgány členského štátu dovozu, ktoré dohliadajú na následné prepúšťania do voľného obehu, overia, že zásielky nasledujúce po sebe sú časťou rozložených alebo nezložených výrobkov, pre ktoré sa dané vyhlásenie o pôvode tovaru vyhotovilo.

▼M56

Článok 97d

1.  V prípade, že výrobky zatiaľ neboli prepustené do voľného obehu, vyhlásenie o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými vyhláseniami o pôvode vyhotovenými preposielateľom tovaru na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov na iné miesto v rámci colného územia Únie alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky.

Náhradné vyhlásenia o pôvode sa môžu vyhotoviť, len ak bol originál vyhlásenia o pôvode vyhotovený v súlade s článkami 95 a 96 a prílohou 13d.

2.  Preposielatelia musia byť registrovaní na účely vyhotovovania náhradných vyhlásení o pôvode, pokiaľ ide o pôvodné výrobky, ktoré sa majú zasielať na iné miesto v rámci Únie, ak celková hodnota pôvodných výrobkov pôvodnej zásielky, ktorá sa má rozdeliť, presahuje 6 000  EUR.

V prípade, že celková hodnota pôvodných výrobkov pôvodnej zásielky, ktorá sa má rozdeliť, presahuje 6 000  EUR, sa však preposielateľom, ktorí nie sú registrovaní, povoľuje, aby vyhotovili náhradné vyhlásenia o pôvode, ak priložia kópiu originálu vyhlásenia o pôvode vyhotoveného vo zvýhodnenej krajine.

3.  Náhradné vyhlásenia o pôvode týkajúce sa pôvodných výrobkov, ktoré sa majú zaslať do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, hneď ako táto krajina splní určité podmienky, môžu vyhotovovať len preposielatelia registrovaní v systéme REX. Uplatňuje sa to bez ohľadu na hodnotu pôvodných výrobkov zahrnutých do pôvodnej zásielky a bez ohľadu na čo, či je krajina pôvodu uvedená v zozname v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012.

4.  Náhradné vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu vyhotovenia originálu vyhlásenia o pôvode.

5.  Ak sa vyhlásenie o pôvode nahrádza, preposielateľ v origináli vyhlásenia o pôvode uvádza:

a) údaje o náhradnom vyhlásení (vyhláseniach) o pôvode;

b) meno a adresu preposielateľa;

c) príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo prípadne v Nórsku, vo Švajčiarsku alebo v Turecku, hneď ako táto krajina splní určité podmienky.

Originál vyhlásenia o pôvode sa označí slovom „Replaced“, „Remplacée“ alebo „Sustituida“.

6.  V náhradnom vyhlásení o pôvode preposielateľ uvádza tieto údaje:

a) všetky údaje o preposielaných výrobkoch;

b) dátum vyhotovenia originálu vyhlásenia o pôvode;

c) informácie uvedené v prílohe 13d;

d) meno a adresu preposielateľa výrobkov v Únii a prípadne jeho číslo registrovaného výrobcu;

e) meno a adresu príjemcu v Únii alebo prípadne v Nórsku, vo Švajčiarsku alebo v Turecku, hneď ako táto krajina splní určité podmienky;

f) dátum a miesto nahradenia.

Náhradné vyhlásenie o pôvode sa označí slovami „Replacement statement“, „Attestation de remplacement“ alebo „Comunicación de sustitución“.

7.  Odseky 1 až 6 sa uplatňujú na vyhlásenia nahrádzajúce náhradné vyhlásenia o pôvode.

8.  Pododdiel 7 tohto oddielu sa uplatňuje primerane na náhradné vyhlásenia o pôvode.

9.  V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie na základe odchýlky udelenej v súlade s článkom 89, sa nahradenie stanovené v tomto článku môže vykonať len vtedy, ak sú takéto výrobky určené pre Úniu.

▼M39

Článok 97e

1.  Ak majú colné orgány pochybnosti o štatúte pôvodu výrobkov, môžu deklaranta požiadať, aby v primeranej lehote určenej colnými orgánmi predložil všetky dostupné doklady na účely overenia správnosti údaja o pôvode vo vyhlásení alebo splnenia podmienok podľa článku 74.

2.  Colné orgány môžu počas trvania postupu overovania ustanoveného v článku 97h pozastaviť uplatňovanie preferenčného colného opatrenia, ak:

a) informácie poskytnuté deklarantom nie sú dostatočné na to, aby potvrdzovali štatút pôvodu výrobkov alebo splnenie podmienok ustanovených v článku 73 alebo článku 74,

b) deklarant neodpovie v lehote ustanovenej na poskytnutie informácií uvedených v odseku 1.

3.  Kým sa čaká na informácie vyžiadané od deklaranta a uvedené v odseku 1 alebo na výsledky postupu overovania uvedeného v odseku 2, dovozcovi sa navrhne prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek ochranných opatrení považovaných za potrebné.

Článok 97f

1.  Colné orgány členského štátu dovozu odmietnu uplatnenie systému bez toho, aby museli požiadať o ďalšie dôkazy alebo zaslať zvýhodnenej krajine žiadosť o overenie, ak:

a) tovar nie je rovnaký ako tovar uvedený vo vyhlásení o pôvode,

b) deklarant nepredloží pre dané výrobky vyhlásenie o pôvode, ak sa toto vyhlásenie vyžaduje,

c) bez toho, aby bol dotknutý článok 90 písm. b) a článok 97d ods. 1, vyhlásenie o pôvode tovaru, ktoré má deklarant k dispozícii, nevyhotovil vývozca zaregistrovaný v zvýhodnenej krajine,

d) vyhlásenie o pôvode tovaru nie je vyhotovené v súlade s prílohou 13d,

e) nie sú splnené podmienky článku 74.

2.  Colné orgány členského štátu dovozu odmietnu uplatniť systém, ak v nadväznosti na žiadosť o overenie v zmysle článku 97h adresovanú príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny colné orgány členského štátu dovozu:

a) dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený vyhotoviť vyhlásenie o pôvode,

b) dostali odpoveď, podľa ktorej príslušné výrobky nemajú pôvod v zvýhodnenej krajine alebo neboli splnené podmienky ustanovené v článku 73,

c) mali pri predložení žiadosti o overenie odôvodnené pochybnosti o platnosti vyhlásenia o pôvode vyhotoveného deklarantom alebo o správnosti informácií, ktoré deklarant poskytol o skutočnom pôvode príslušných výrobkov, a

i) nedostali odpoveď v lehote povolenej v súlade s článkom 97h alebo

ii) dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.▼M56

Pododdiel 7

Kontrola pôvodu uplatniteľná od dátumu začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

▼M39

Článok 97g

1.  V záujme zabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa štatútu pôvodu výrobkov príslušné orgány zvýhodnenej krajiny vykonávajú

a) na žiadosť colných orgánov členských štátov overovanie štatútu pôvodu výrobkov,

b) z vlastnej iniciatívy pravidelné kontroly vývozcov.

Pokiaľ Nórsko, Švajčiarsko a Turecko uzavreli s Európskou úniou dohodu, podľa ktorej si vzájomne poskytujú potrebnú podporu v záležitostiach administratívnej spolupráce, prvý pododsek sa uplatňuje primerane na žiadosti zaslané orgánom Nórska, Švajčiarska a Turecka týkajúce sa overovania náhradných vyhlásení o pôvode tovaru vyhotovených na ich území, a to s cieľom požiadať tieto orgány o užšiu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny.

Rozšírená kumulácia sa povoľuje v súlade s článkom 86 ods. 7 a ods. 8, len ak sa krajina, s ktorou má Európska únia platnú dohodu o voľnom obchode, zaviaže poskytovať zvýhodnenej krajine pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto pomoc poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami danej dohody o voľnom obchode.

2.  Cieľom kontrol uvedených v odseku 1 písm. b) je zabezpečiť, aby vývozcovia neustále dodržiavali svoje povinnosti. Vykonávajú sa v intervaloch určených na základe vhodných kritérií analýzy rizík. V záujme toho požiadajú príslušné orgány zvýhodnených krajín vývozcov o predloženie kópií alebo zoznamu vyhlásení o pôvode tovaru, ktoré vyhotovili.

3.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonávať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcu, prípadne výrobcov, ktorí sú jeho dodávateľmi, a to aj v ich prevádzkových priestoroch, alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

Článok 97h

1.  Následné overovanie vyhlásení o pôvode sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď majú colné orgány členského štátu dôvodné pochybnosti o ich pravosti, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo o splnení ostatných požiadaviek tohto oddielu.

Ak colné orgány členského štátu požiadajú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny o spoluprácu pri overení platnosti vyhlásení o pôvode tovaru, štatútu pôvodu výrobku alebo obidvoch údajov, uvedú vo svojej žiadosti podľa okolností dôvody svojich dôvodných pochybností o platnosti vyhlásení o pôvode tovaru alebo o štatúte pôvodu výrobkov.

Ako podklad žiadosti o overenie sa môže pripojiť kópia vyhlásenia o pôvode tovaru a akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, ktoré naznačujú, že informácie uvedené v danom vyhlásení sú nesprávne.

Žiadajúci členský štát stanoví na oznámenie výsledkov overovania počiatočnú lehotu šiestich mesiacov počínajúc dátumom žiadosti o overenie, s výnimkou žiadostí zaslaných Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku s cieľom overenia náhradných vyhlásení o pôvode tovaru vyhotovených na ich území na základe vyhlásenia o pôvode tovaru vyhotoveného v zvýhodnenej krajine, v prípade ktorých sa táto lehota predĺži na osem mesiacov.

2.  Ak v prípadoch dôvodných pochybností colné orgány nedostanú odpoveď v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zašle druhé oznámenie. V tomto oznámení sa stanoví ďalšia najviac šesťmesačná lehota.

▼M56

3.  Ak overovanie stanovené v odseku 1 alebo akékoľvek iné dostupné informácie naznačujú, že sa porušujú pravidlá pôvodu, vyvážajúca zvýhodnená krajina z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť colných orgánov členských štátov alebo na žiadosť Komisie vykoná náležité zisťovanie alebo zabezpečí s náležitou naliehavosťou vykonanie takéhoto zisťovania s cieľom identifikovať takéto porušenia a zabrániť im. Komisia alebo colné orgány členských štátov sa na tento účel môžu na týchto vyšetrovaniach zúčastniť.▼M56

Pododdiel 8

Iné ustanovenia uplatniteľné od dátumu začatia uplatňovania systému registrovaných vývozcov

▼M56 —————

▼M39

Článok 97j

1.  Pododdiely 1, 2 a 3 sa uplatňujú primerane pri určovaní toho, či sa výrobky vyvážané do Ceuty a Melilly môžu považovať za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo s pôvodom v Ceute a Melille, keď sa vyvážajú do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

2.  Pododdiely 5, 6 a 7 sa uplatňujú primerane na výrobky vyvážané zo zvýhodnenej krajiny do Ceuty a Melilly a na výrobky vyvážené z Ceuty a Melilly do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

3.  Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie pododdielov 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v Ceute a Melille.

4.  Na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 sa Ceuta a Melilla považujú za jedno územie.▼M56

Oddiel 1A

Postupy a metódy administratívnej spolupráce uplatniteľné pri vývoze s použitím osvedčení o pôvode na tlačive A, vyhlásení na faktúre a sprievodných osvedčení EUR.1

▼M39Pododdiel 1

Všeobecné zásady

Článok 97k

1.  Každá zvýhodnená krajina dodržiava alebo zabezpečí, aby sa dodržiavali:

a) pravidlá pôvodu vyvážaných výrobkov ustanovené v oddiele 1,

b) pravidlá na vypĺňanie a vystavovanie osvedčení o pôvode na tlačive A, ktorého vzor sa ustanovuje v prílohe 17,

c) ustanovenia o používaní vyhlásenia na faktúre, ktorého vzor sa ustanovuje v prílohe 18,

d) ustanovenia týkajúce sa metód administratívnej spolupráce uvedených v článku 97s,

e) ustanovenia týkajúce sa udeľovania odchýlok uvedených v článku 89.

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín spolupracujú s Komisiou alebo členskými štátmi predovšetkým takto:

a) poskytujú akúkoľvek potrebnú pomoc Komisii, v prípade, že o ňu požiada, v záujme vykonávania jej dohľadu nad riadnym riadením systému v danej krajine, vrátane s tým súvisiacich návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov;

b) bez toho, aby tým boli dotknuté články 97s a 97t, overujú štatút pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených v tomto oddiele, vrátane návštev na mieste, pokiaľ o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

3.  Ak je v zvýhodnenej krajine určený príslušný orgán na vydávanie osvedčení o pôvode tovaru na tlačive A, overujú sa dokumentárne dôkazy o pôvode tovaru a vydávajú sa osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A pre vývoz do Európskej únie, vychádza sa z predpokladu, že táto zvýhodnená krajina prijala podmienky ustanovené v odseku 1.

▼M46

4.  Ak sa krajina (alebo územie) prijala alebo znovu prijala za zvýhodnenú krajinu vzhľadom na výrobky uvedené v nariadení (EÚ) č. 978/2012, na tovar s pôvodom v tejto krajine alebo na tomto území sa vzťahuje systém všeobecných preferencií, a to pod podmienkou, že bol zo zvýhodnenej krajiny alebo územia vyvezený v deň uvedený v článku 97s alebo po tomto dátume.

▼M39

5.  Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží v uvedenej lehote.

▼M46

6.  Na účely tohto pododdielu 2 a 3 tohto oddielu, ak sa krajina alebo územie vyňalo zo zoznamu zvýhodnených krajín uvedeného v článku 97s ods. 2, povinnosti stanovené v článku 97k ods. 2, článku 97l ods. 5, článku 97t ods. 3, ods. 4, ods. 6 a ods. 7 a článku 97u ods. 1 sa na danú krajinu alebo dané územie uplatňujú aj naďalej počas troch rokov od dátumu vyňatia krajiny alebo územia z uvedeného zoznamu.

7.  Povinnosti uvedené v odseku 6 sa uplatňujú na Singapur počas trojročného obdobia od 1. januára 2014.

▼M39Pododdiel 2

Postupy pri vývoze v zvýhodnenej krajine

Článok 97l

1.  Osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 17, sa vydávajú na písomnú žiadosť vývozcu alebo jeho splnomocneného zástupcu spolu so všetkými ďalšími príslušnými podkladmi, ktoré preukazujú, že výrobky, ktoré sa majú vyviezť, spĺňajú podmienky na vydanie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A.

▼M56

2.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín dávajú vývozcovi k dispozícii osvedčenie o pôvode na tlačive A hneď potom, ako sa vývoz uskutočnil alebo bol zabezpečený. Príslušné orgány zvýhodnených krajín však môžu osvedčenie o pôvode na tlačive A vydať aj po vývoze výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:

a) v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností, alebo

b) sa príslušným orgánom uspokojivo preukáže, že osvedčenie o pôvode na tlačive A bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických príčin prijaté, alebo

c) miesto konečného určenia dotknutých výrobkov bolo určené počas ich prepravy alebo skladovania a po prípadnom rozdelení zásielky v súlade s článkom 74.

3.  Príslušné orgány zvýhodnených krajín môžu osvedčenie vydať dodatočne len potom, ako overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu o dodatočne vydané osvedčenie o pôvode na tlačive A sú v súlade s informáciami uvedenými v zodpovedajúcich vývozných dokladoch a že osvedčenie o pôvode na tlačive A nebolo vydané pri vývoze predmetných výrobkov. V kolónke 4 dodatočne vydaného osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvedú slová „Issued retrospectively“, „Délivré à posteriori“ alebo „Emitido a posteriori“.

4.  V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia osvedčenia o pôvode na tlačive A môže vývozca požiadať príslušné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú k dispozícii. V kolónke 4 duplikátu osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvedú slová „Duplicate“, „Duplicata“ alebo „Duplicado“, dátum vydania a poradové číslo originálu osvedčenia. Duplikát platí od dátumu vydania originálu osvedčenia.

▼M39

5.  Na účely overenia, či výrobok, pre ktorý sa žiada o osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A, spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, sú príslušné vládne orgány oprávnené požiadať o akékoľvek dokumentárne dôkazy alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

▼M56

6.  Vyplnenie kolóniek 2 a 10 osvedčenia o pôvode na tlačive A je nepovinné. V kolónke 12 sa uvádza „Európska únia“ alebo názov členského štátu. Dátum vydania osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvádza v kolónke 11. Podpis, ktorý sa má uviesť v danej kolónke vyhradenej pre príslušné vládne orgány vydávajúce osvedčenie, ako aj podpis osoby splnomocnenej vývozcom na podpísanie, ktorý sa má uviesť v kolónke 12, musia byť vlastnoručné.

▼M39

Článok 97m

▼M46

1.  Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pôsobiaci v zvýhodnenej krajine pre každú zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 6 000 EUR, ak sa na tento postup vzťahuje administratívna spolupráca uvedená v článku 97k ods. 2.

▼M39

2.  Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie na faktúre, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných orgánov alebo iných príslušných vládnych orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov.

3.  Vyhlásenie na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18, vývozca vyhotoví vo francúzštine alebo v angličtine na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Ak je vyhlásenie písané rukou, použije sa atramentové pero a paličkové písmo. Vyhlásenia na faktúre podpisuje vlastnoručne vývozca.

4.  Použitie vyhlásenia na faktúre podlieha týmto podmienkam:

a) pre každú zásielku sa vyhotoví jedno vyhlásenie na faktúre,

b) ak tovar, ktorý zásielka obsahuje, už bol preverený v krajine vývozu v súvislosti s vymedzením pojmu „pôvodné výrobky“, vývozca môže vo vyhlásení na faktúre uviesť zmienku o tomto preverení.

5.  Pri uplatnení kumulácie na základe článkov 84, 85 alebo 86 príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny požiadané o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A pre výrobky, pri výrobe ktorých sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádzajú:

 v prípade dvojstrannej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vystaveného v súlade s ustanoveniami pododdielu 5;

 v prípade kumulácie s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vydaného v súlade s pravidlami pôvodu systému všeobecných colných preferencií Nórska, Švajčiarska alebo Turecka;

 v prípade regionálnej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu, t.j. osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 17, alebo prípadne z vyhlásenia na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18;

 v prípade rozšírenej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vydaného v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a danou krajinou.

V prípadoch uvedených v prvej, druhej, tretej a štvrtej zarážke prvého pododseku sa v odseku 4 osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A uvedie podľa okolností označenie „EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „regional cumulation“, „extended cumulation with country x“ alebo „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul regional“, „cumul étendu avec le pays x“.Pododdiel 3

Postupy pri prepustení do režimu voľného obehu v Európskej únii

Článok 97n

1.  Osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre sa predkladajú colným orgánom členských štátov dovozu v súlade s postupmi týkajúcimi sa colného vyhlásenia.

2.  Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 97k ods. 5, môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 97o

1.  Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu dovážajú po častiach rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) pre interpretáciu harmonizovaného systému, ktoré sú zatriedené do oddielu XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa pri takýchto výrobkoch predloží jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

2.  Na žiadosť dovozcu sa môže za podmienok ustanovených colnými orgánmi členského štátu dovozu predložiť týmto orgánom jeden dôkaz o pôvode tovaru pri dovoze prvej zásielky, ak tovar:

a) je dovážaný v rámci častých a súvislých obchodných operácií značnej obchodnej hodnoty,

b) je predmetom tej istej kúpno-predajnej zmluvy a strany tejto zmluvy majú sídlo v krajine vývozu alebo v členskom štáte/členských štátoch,

c) je zatriedený do rovnakého (osemmiestneho) číselného znaku kombinovanej nomenklatúry,

d) pochádza výhradne od rovnakého vývozcu, je určený rovnakému dovozcovi a podlieha vstupným formalitám na rovnakom colnom úrade rovnakého členského štátu.

Tento postup sa uplatňuje v období určenom príslušnými colnými orgánmi.

Článok 97p

1.  Ak sú pôvodné výrobky umiestnené pod dohľadom colných orgánov jedného členského štátu, je možné nahradiť originál dôkazu o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami o pôvode na tlačive A na účely zaslania všetkých alebo niektorých z týchto výrobkov na iné miesto v Európskej únii alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka.

2.  Náhradné osvedčenie o pôvode na tlačive A vydáva colný úrad, pod dohľadom ktorého sa výrobky nachádzajú. Náhradné osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti opätovného vývozcu.

3.  V náhradnom osvedčení sa v odseku v pravom hornom rohu uvedie názov krajiny, v ktorej je vydané. V odseku 4 sa uvedie poznámka „Replacement certificate“ alebo „Certificat de remplacement“, ako aj dátum vydania originálu osvedčenia o pôvode a jeho poradové číslo. Názov/meno opätovného vývozcu sa uvedie v odseku 1. Názov/meno konečného príjemcu sa uvedie v odseku 2. Všetky údaje o znovu vyvezených výrobkoch uvedené v origináli osvedčenia sa prenesú do odsekov 3 až 9 a odkazy na faktúru opätovného vývozcu sa uvedú v odseku 10.

4.  Colné orgány, ktoré náhradné osvedčenie vydali, to úradne potvrdia v odseku 11. Uvedené orgány sú zodpovedné len za vydanie náhradného osvedčenia. Údaje v odseku 12, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a krajiny určenia, sa prevezmú z originálu osvedčenia. Tento odsek podpíše opätovný vývozca. Opätovný vývozca, ktorý podpíše tento odsek v dobrej viere, nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v origináli osvedčenia.

5.  Colný úrad, ktorý je požiadaný, aby vykonal operácie uvedené v odseku 1, zaznamená do originálu osvedčenia hmotnosť, počet a charakter prepravovaných výrobkov a uvedie v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Originál osvedčenia uchováva najmenej tri roky. Fotokópia originálu osvedčenia sa môže priložiť k náhradnému osvedčeniu.

▼M56

6.  V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie na základe odchýlky udelenej v súlade s článkom 89, sa postup stanovený v tomto článku uplatňuje len vtedy, ak sú tieto výrobky určené pre Úniu.

▼M39

Článok 97q

1.  Výrobky, ktoré zasielajú v malých zásielkach súkromné osoby súkromným osobám alebo sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky využívajúce colné preferencie uvedené v článku 66 bez toho, aby sa vyžadovalo predloženie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre, za predpokladu, že

a) takéto výrobky:

i) sa nedovážajú na obchodné účely,

ii) boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na využívanie systému;

b) o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene a) bode ii) nie sú pochybnosti.

2.  Dovoz sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dovoz je príležitostný,

b) dovoz tvoria výlučne výrobky na osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich či ich príbuzných,

c) z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

3.  Celková hodnota výrobkov uvedených v odseku 2 nepresahuje sumu 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 97r

1.  Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčeniach o pôvode na tlačive A alebo vo vyhlásení na faktúre a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje osvedčenie či vyhlásenie ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa uvedený doklad vzťahuje na predložené výrobky.

2.  Zjavné formálne chyby v osvedčení o pôvode na tlačive A, sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre nie sú dôvodom jeho odmietnutia, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v danom doklade.Pododdiel 4

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 97s

1.  Zvýhodnené krajiny oznámia Komisii názvy a adresy vládnych orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia o pôvode na tlačive A, ako aj vzory odtlačkov pečiatok týchto orgánov a názvy a adresy príslušných vládnych orgánov zodpovedných za kontrolu osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre.

Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov. Ak sa tieto informácie podávajú formou aktualizácie predchádzajúcich oznámení, Komisia uvedie dátum začiatku platnosti nových pečiatok v súlade s inštrukciami, ktoré poskytli príslušné vládne orgány zvýhodnených krajín. Tieto informácie sú len na úradné použitie, pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu však môžu príslušné colné orgány umožniť dovozcovi alebo jeho riadne splnomocnenému zástupcovi, aby nahliadol do vzorov odtlačkov pečiatok.

Zvýhodnené krajiny, ktoré už poskytli informácie vyžadované v prvom pododseku, nie sú povinné poskytnúť tieto informácie znovu, ak neprišlo k ich zmene.

▼M46

2.  Na účely článku 97k ods. 4 Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, ku ktorému krajina (alebo územie) prijatá alebo znovu prijatá ako zvýhodnená krajina vzhľadom na výrobky uvedené v nariadení (EÚ) č. 978/2012 splnila povinnosti uvedené v odseku 1 tohto článku.

▼M39

3.  Komisia na žiadosť príslušných orgánov zvýhodnených krajín zašle zvýhodneným krajinám vzory odtlačkov pečiatok, ktoré colné orgány členských štátov používajú na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1.

Článok 97t

1.  Následné overovanie osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď majú colné orgány členských štátov dôvodné pochybnosti o pravosti týchto dokladov, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto oddielu.

2.  Pri podávaní žiadosti o následné overenie vrátia colné orgány členských štátov osvedčenie o pôvode na tlačive A a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokladov príslušným vládnym orgánom zvýhodnenej krajiny vývozu, pričom prípadne uvedú dôvody zisťovania. Spolu so žiadosťou o overenie zasielajú všetky získané doklady a informácie, na základe ktorých sa dá usúdiť, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne.

Ak sa colné orgány členských štátov rozhodnú pozastaviť poskytovanie preferenčného colného zaobchádzania až do výsledku overovania, navrhnú dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, ktoré považujú za potrebné.

3.  Ak bola podaná žiadosť o následné overenie, toto overenie sa vykoná a jeho výsledky sa oznámia colným orgánom členských štátov v lehote najviac šiestich mesiacov alebo v prípade žiadostí zaslaných Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku na účely overenia náhradných dôkazov o pôvode vyhotovených na ich území na základe osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenia na faktúre vydaného v zvýhodnenej krajine v lehote najviac ôsmich mesiacov od dátumu zaslania žiadosti. Na základe týchto výsledkov sa má dať stanoviť, či sa daný dôkaz o pôvode vzťahuje na skutočne vyvezené výrobky a či sa tieto výrobky naozaj môžu považovať za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine.

4.  V prípade osvedčení o pôvode tovaru na tlačive A vydaných na základe dvojstrannej kumulácie odpoveď obsahuje jednu alebo viac kópií sprievodných osvedčení EUR.1, alebo prípadne zodpovedajúceho vyhlásenia alebo vyhlásení na faktúre.

5.  Ak v prípadoch dôvodných pochybností nepríde odpoveď do šiestich mesiacov uvedených v odseku 3 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zašle druhé oznámenie. Ak po druhom oznámení nie sú výsledky overovania oznámené orgánom, ktoré o overenie požiadali, do štyroch mesiacov od dátumu zaslania druhého oznámenia alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť príslušného dokladu alebo skutočný pôvod výrobkov, dožadujúce orgány zamietnu oprávnenie na uplatnenie colných preferencií, s výnimkou prípadov výnimočných okolností.

6.  Keď overovacie konanie alebo akékoľvek iné dostupné informácie naznačujú, že pravidlá pôvodu sa porušujú, vyvážajúca zvýhodnená krajina vykoná z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť colných orgánov členských štátov náležité zisťovania alebo zabezpečí s náležitou naliehavosťou vykonanie takéhoto zisťovania s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im. Komisia alebo colné orgány členských štátov sa v záujme toho môžu na zisťovaní zúčastniť.

7.  Na účely následného overenia osvedčení o pôvode na tlačive A vývozcovia uchovávajú všetky príslušné doklady preukazujúce štatút pôvodu príslušných výrobkov a príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny vývozu uchovávajú kópie osvedčení, ako aj všetkých súvisiacich vývozných dokladov. Tieto doklady sa uchovávajú aspoň počas troch rokov od konca roku, v ktorom bolo osvedčenie o pôvode na tlačive A vydané.

Článok 97u

1.  Články 97s a 97t sa uplatňujú aj medzi krajinami rovnakej regionálnej skupiny na účely poskytovania informácií Komisii alebo colným orgánom členských štátov a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A alebo vyhlásení na faktúre vydaných v súlade s pravidlami pre regionálnu kumuláciu pôvodu.

2.  Na účely článkov 85, 97m a 97p obsahuje dohoda uzavretá medzi Európskou úniou, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom okrem iného záväzok poskytovať si navzájom potrebnú pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce.

Na účely článku 86 ods. 7 a ods. 8 a článku 97k krajina, s ktorou Európska únia uzavrela platnú dohodu o voľnom obchode a ktorá súhlasila s účasťou na rozšírenej kumulácii so zvýhodnenou krajinou, takisto súhlasí s poskytovaním pomoci zvýhodnenej krajine v záležitostiach administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto pomoc poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami danej dohody o voľnom obchode.Pododdiel 5

Postupy týkajúce sa dvojstrannej kumulácie

Článok 97v

1.  Štatút pôvodu výrobkov Európskej únie sa preukazuje buď

a) predložením sprievodného osvedčenia EUR.1 podľa vzoru uvedeného v prílohe 21 alebo

b) predložením vyhlásenia na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18. Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pre zásielky obsahujúce pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 6 000 EUR, alebo schválený vývozca Európskej únie.

2.  Vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca uvedie v odseku 2 sprievodného osvedčenia EUR.1 poznámku „GSP beneficiary countries“ a „EU“ alebo „Pays bénéficiaires du SPG“ a „UE“.

3.  Ustanovenia tohto oddielu týkajúce sa vydania, použitia a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A sa uplatňujú primerane na sprievodné osvedčenia EUR.1 a s výnimkou ustanovení týkajúcich sa ich vydávania aj na vyhlásenia na faktúre.

4.  Colné orgány členských štátov môžu povoliť ktorémukoľvek vývozcovi (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý často odosiela výrobky s pôvodom v Európskej únii v rámci dvojstrannej kumulácie, aby vyhotovoval vyhlásenia na faktúre bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov, ak tento vývozca colným orgánom uspokojivo poskytne všetky potrebné záruky na overenie:

a) štatútu pôvodu výrobkov a

b) splnenie ostatných požiadaviek uplatniteľných v danom členskom štáte.

5.  Colné orgány môžu udelenie štatútu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení na faktúre.

6.  Colné orgány dohliadajú na to, ako schválený vývozca povolenie používa. Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať.

V týchto prípadoch môžu povolenie odňať:

a) schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 4,

b) schválený vývozca nespĺňa podmienky uvedené v odseku 5,

c) schválený vývozca povolenie nejakým spôsobom zneužíva.

7.  Schválený vývozca nie je povinný podpisovať vyhlásenie na faktúre, ak schválený vývozca poskytne colným orgánom písomný záväzok, že preberá plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie na faktúre, ktoré schváleného výrobcu identifikuje akoby ho vlastnoručne podpísal.Pododdiel 6

Ceuta a Melilla

Článok 97w

Ustanovenia tohto oddielu týkajúce sa vydávania, použitia a následného overovania dôkazov o pôvode sa uplatňujú primerane na výrobky vyvážané zo zvýhodnenej krajiny do Ceuty a Mellily a na výrobky vyvážané z Ceuty a Mellily do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie tohto oddielu v Ceute a Melille.

▼M18Oddiel 2

▼M21

Zvýhodnené krajiny a územia, na ktoré sa uplatňujúpreferenčné sadzobné opatrenia, ktoré spoločenstvojednostranne prijalo v prípade určitých krajín a území

▼M39

Článok 97x

1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „výroba“ znamená každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prísady, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku,

c) „výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšie použitie pri inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená materiál aj výrobky,

e) „colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote) z roku 1994,

f) „cena zo závodu“ na zozname v prílohe 15 znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkého použitého materiálu po odpočítaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť pri vývoze získaného výrobku vrátené,

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v zvýhodnenej krajine, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť pri vývoze získaného výrobku vrátené,

g) „hodnota materiálov“ na zozname v prílohe 15 znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Európskej únii alebo v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 98 ods. 1. Ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, tento pododsek sa uplatňuje primerane,

h) „kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ znamenajú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém,

i) „zatriedený“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky či podpoložky harmonizovaného systému,

j) „zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď:

 zasielané naraz od jedného vývozcu jednému prijímateľovi, alebo

 dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jedinej faktúry.

2.  Na účely odseku 1 písm. f) sa môže pojem „výrobca“ uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. f) v prípade, keď bolo posledné spracovanie alebo prespracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal.

▼M18Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobky s pôvodom

Článok 98

▼M21

1.  Na účely ustanovení týkajúcich sa preferenčných sadzobných opatrení, ktoré spoločenstvo jednostranne prijalo v prípade určitých krajín, skupín krajín a území (odteraz len „zvýhodnené krajiny alebo územia“.), s výnimkou tých, čo sa uvádzajú v oddiele 1 tejto kapitoly, a zámorských krajín a území prepojených so spoločenstvom, nižšie uvedené výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine alebo území:

▼M18

a) výrobky úplne získané v tejto ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ v zmysle článku 99;

b) výrobky získané v tejto ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ , pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky uvedené v bode a), za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 100.

2.  Na účely tohto oddielu, výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve v zmysle odseku 3, ktoré v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ prejdú spracovaním alebo prepracovaním nad rámec popísaný v článku 101, sa považujú za výrobky, ktoré majú pôvod v tejto ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ .

3.  Odsek 1 platí primerane pre zisťovanie pôvodu výrobkov získaných v spoločenstve.

Článok 99

1.  Nasledujúce produkty sa považujú za výrobky úplne získané v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ alebo v spoločenstve:

a) nerastné produkty vyťažené z jej (jeho) pôdy alebo morského dna;

b) rastlinné produkty vypestované v tejto republike alebo v spoločenstve;

c) živé zvieratá narodené a chované v tejto republike alebo v spoločenstve;

d) produkty získané zo živých zvierat chovaných v tejto republike alebo v spoločenstve;

▼M39

d)a výrobky z porazených zvierat tam vyliahnutých či narodených a chovaných;

▼M18

e) produkty získané lovom alebo rybolovom uskutočneným v tejto republike alebo v spoločenstve;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty získané z mora pomocou jej (jeho) lodí mimo teritoriálnych vôd;

g) výrobky vytvorené na palube priemyselnej rybárskej lode výlučne z produktov uvedených v bode f);

h) použité predmety pochádzajúce z tejto republiky alebo zo spoločenstva, vhodné len na získanie surovín;

i) odpad a zvyšky, ktoré vzniknú v dôsledku výrobných operácií vykonávaných v tejto republike alebo v spoločenstve;

j) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo spodnej pôdy mimo jej (jeho) teritoriálnych vôd, ak má výlučné ťažobné práva;

k) tovar vyrobené v tejto republike alebo v spoločenstve výlučne z produktov uvedených v bode a) až j).

2.  Pojem „jej (jeho) lode“ a „jej (jeho) priemyselné rybárske lode“ v odseku 1 f) a g) platí len pre plavidlá a priemyselné rybárske lode:

 ktoré sú registrované alebo evidované v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ alebo v členskom štáte,

 ktoré plávajú pod vlajkou ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členského štátu,

 ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členského štátu alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v tejto republike, alebo v jednom z členských štátov, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členských štátov, a okrem toho, v prípade spoločností aspoň polovica kapitálu patrí tejto ►M21  zvýhodnenej krajine alebo územiu ◄ alebo členským štátom alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom tejto ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členských štátov,

 ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členských štátov,

 v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členských štátov.

3.  Pojem „ ►M21  zvýhodnená krajina alebo územie ◄ “ a „spoločenstvo“ sa vzťahuje aj na teritoriálne vody tejto republiky alebo členských štátov.

4.  Lode plávajúce po otvorenom mori vrátane rybárskych spracovateľských lodí, na ktorých sa spracovávajú alebo prepracovávajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo členského štátu, ktorému patria, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 100

Na účely článku 98 výrobky, ktoré nie sú úplne získané v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ alebo v spoločenstve, sa považujú za dostatočne spracované alebo prepracované, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe 15.

Podľa týchto podmienok pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, platí, že spracovanie alebo prepracovanie musí byť vykonané na materiáloch bez pôvodu, použitých pri výrobe a platí len v súvislosti s týmito materiálmi.

Ak sa výrobok, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, nevzťahujú sa naň podmienky platné pre výrobok, do ktorého je vložený, pričom sa neberú do úvahy materiály bez pôvodu, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.

Článok 101

▼M22

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodu produktov, bez ohľadu na to, či požiadavky článku 100 sú alebo nie sú splnené:

a) operácie, ktoré zabezpečujú, aby sa výrobky zachovali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b) delenie a zostavovanie zásielok;

c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidov, oleja, náteru alebo ostatných povlakov;

d) žehlenie alebo lisovanie textílií;

e) jednoduché operácie natierania a leštenia;

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné mletie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

▼M39

g) operácie farbenia alebo ochucovania cukru alebo jeho tvarovania do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

▼M22

h) šúpanie, odkôstkovanie a lúpanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, preosievanie, triedenie podľa akosti, klasifikácia, triedenie podľa veľkosti, združovanie (vrátane zostavovania skupín výrobkov);

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

l) pripevňovanie značiek, vytlačených štítkov, loga a ostatných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

▼M39

m) jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu; miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom;

▼M39

m)a jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

▼M22

n) jednoduché skladanie častí výrobkov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozobranie výrobkov na časti a súčasti;

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií špecifikovaných v bodoch a) až n);

p) porážka zvierat.

▼M18

2.  Všetky operácie vykonávané buď v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo územia ◄ , alebo v spoločenstve, na príslušnom výrobku sa posudzujú spoločne pri určovaní, či spracovanie alebo prepracovanie vykonané na tomto výrobku sa má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 101a

1.  Kvalifikačnou jednotkou pre uplatňovanie ustanovení tohto oddielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zaradenia pomocou nomenklatúry Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva:

a) ak sa výrobok pozostávajúci zo skupiny alebo spojenia predmetov zaradí podľa podmienok Harmonizovaného systému do jednej položky, tento celok predstavuje kvalifikačnú jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z určitého počtu rovnakých výrobkov zaradených do tej istej položky Harmonizovaného systému, pri uplatňovaní ustanovení tohto oddielu sa musí každý výrobok zohľadňovať osobitne.

2.  Ak je podľa všeobecného pravidla 5 Harmonizovaného systému balenie zahrnuté do výrobku na účely zaradenia, musí byť takto zaradené na účely určenia pôvodu.

Článok 102

1.  Ako výnimka z ustanovení článku 100, materiály bez pôvodu môžu byť použité pri výrobe určitého výrobku, ak ich celková hodnota nie je vyššia ako 10 % ceny ex-works výrobku. Ak je v zozname uvedený jeden alebo viaceré percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu materiálov bez pôvodu, tieto percentuálne podiely nesmú byť prekročené pri uplatňovaní prvého pododseku.

2.  Odsek 1 neplatí pre výrobky patriace do kapitoly 60 až 63 Harmonizovaného systému.

Článok 103

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté do jeho ceny alebo ktoré nie sú osobitne faktúrované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 104

Sady definované vo všeobecnom predpise 3 Harmonizovaného systému sa považujú za sady s pôvodom, ak všetky časti, z ktorých sa skladajú, sú výrobky s pôvodom. Ak sa však sada skladá z predmetov s pôvodom aj predmetov bez pôvodu, sada ako celok sa považuje za sadu s pôvodom, ak hodnota výrobkov bez pôvodu neprevyšuje 15 % ceny ex-works tejto sady.

Článok 105

Na účely určenia, či je výrobok výrobkom s pôvodom, nie je potrebné zistiť pôvod nasledujúcich položiek, ktoré môžu byť použité pri jeho výrobe:

a) energia a palivo;

b) závod a zariadenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovar, ktorý nevstupuje a ktorý nie je určený pre vstup do konečného zloženia výrobku.

Článok 106

Podmienky uvedené v tomto oddiele pre získanie štatútu výrobku s pôvodom musia byť aj naďalej vždy splnené v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ alebo v spoločenstve.

Ak sú výrobky s pôvodom, vyvezené z ►M21  zvýhodnenej krajine alebo územia ◄ alebo zo spoločenstva do inej krajiny, vrátené, musia sa považovať za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné preukázať k spokojnosti príslušných orgánov, že:

 vrátené výrobky sú rovnaké ako vyvážané výrobky a

 nebola na nich vykonaná žiadna operácia, okrem operácií potrebných na ich uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzali v tejto krajine alebo počas ktorej boli vyvážané.

Článok 107

1.  Nasledujúce výrobky sa považujú za dopravené priamo z ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ do spoločenstva alebo zo spoločenstva do ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ :

a) výrobky dopravované bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny;

b) výrobky, ktoré predstavujú jedinú zásielku dopravovanú cez územia iných krajín, ako je oprávnená ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ spoločenstvo, a, ak k tomu dôjde, s prekládkou alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, ak výrobky zostanú pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia, neboli na nich vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave;

c) výrobky, ktoré sú dopravované potrubím bez prerušenia cez iné územie, ako je ►M21  zvýhodnená krajina alebo územie ◄ vývozu alebo spoločenstvo.

2.  Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 b) sú splnené, musí byť predložený príslušným colným orgánom, a to na základe predloženia:

a) jednotného prepravného dokumentu, pokrývajúceho prechod z krajiny vývozu cez krajinu tranzitu, a

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

 v ktorom je uvedený presný popis výrobkov,

 v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky výrobkov a tam, kde je to primerané, názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov, a

 ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých výrobky zostali v krajine tranzitu;

c) alebo, ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 108

1.  Výrobky s pôvodom zasielané z ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ na výstavu do inej krajiny a predávané po výstave na účel dovozu do spoločenstva, sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 98, ak spĺňajú požiadavky tohto oddielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce z tejto ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ a za predpokladu uistenia príslušných colných orgánov spoločenstva, že:

a) vývozca zaslal tieto výrobky z ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ priamo do krajiny, v ktorej sa koná výstava a ktorá ich tam vystavila;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované do spoločenstva počas výstavy alebo hneď po nej v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny iný účel ako predvedenie na výstave.

2.  Osvedčenie o pohybe EUR.1 sa predkladá colným orgánom spoločenstva bežným spôsobom. V osvedčení musí byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby môžu byť požadované doplňujúce listinné dôkazy o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3.  Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predstavenie alebo predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorého výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov.Pododdiel 2

Dôkaz pôvodu

Článok 109

Výrobky, ktoré majú pôvod v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ , využívajú výhody sadzobných preferencií uvedených v článku 98, a to pri predložení:

a) osvedčenia o pohybe EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21; alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 116 (1), vyhlásenia, ktorého znenie je uvedené v prílohe 22, ktoré uvedie vývozca na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, v ktorom sú dostatočne podrobne popísané príslušné výrobky, aby bola možná ich identifikácia (ďalej len „fakturačné vyhlásenie“).

▼M56

Kolónka 7 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásenia na faktúre obsahujú poznámku „Autonomous trade measures“ alebo „Mesures commerciales autonomes“.

▼M18a) OSVEDČENIE O POHYBE EUR.1

Článok 110

▼M21

1.  Tovar s pôvodom môže byť v zmysle tohto oddielu po dovoze do spoločenstva predmetom sadzobných preferencií, ktoré sa uvádzajú v článku 98 za predpokladu, že sa do spoločenstva prepraví priamo, v zmysle článku 107, po predložení sprievodného osvedčenia EUR.1 tovaru vystaveného colnými alebo inými príslušnými štátnymi orgánmi zvýhodnenej krajiny alebo územia, za dodržania podmienky 87 zvýhodnená krajina alebo územie:

▼M18

 oznámili Komisii informácie požadované v článku 121 a

 pomáhajú spoločenstvu umožniť colným orgánom členských štátov preveriť pravosť dokumentu alebo správnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

2.  Osvedčenie o pohybe EUR.1 môže byť vydané len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely sadzobných preferencií uvedených v článku 98.

3.  Osvedčenie o pohybe EUR.1 bude vydané len na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu. Takáto žiadosť musí byť vyhotovená na formulári, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21 a ktorý musí byť vyplnený v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu.

Príslušné orgány ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ vývozu alebo členského štátu musia uchovávať žiadosti o osvedčenia o pohybe EUR.1 aspoň tri roky.

4.  Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca predloží spolu so žiadosťou akékoľvek primerané podporné dokumenty, ktoré dokazujú, že výrobky, ktoré majú byť vyvezené, spĺňajú podmienky pre vydanie osvedčenia o pohybe EUR.1.

Vývozca sa zaviaže na žiadosť príslušných orgánov predložiť doplňujúce dôkazy, ktoré môžu požadovať na účel zistenia správnosti štatútu pôvodu výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky pre preferenčné zaobchádzanie, a zaviaže sa, že bude súhlasiť s akoukoľvek kontrolou jeho účtovníctva a akoukoľvek kontrolou uvedených orgánov, súvisiacou s okolnosťami, za ktorých boli výrobky získané.

5.  Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydajú príslušné vládne orgány ►M21  zvýhodnených krajín aleboúzemí ◄ alebo colné orgány členského štátu vývozu, ak výrobky, ktoré majú byť vyvezené, môžu byť považované za výrobky z pôvodom v zmysle tohto oddielu.

6.  Keďže osvedčenie o pohybe EUR.1 predstavuje listinný dôkaz pre uplatňovanie preferenčných opatrení uvedených v článku 98, zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo colných orgánov členského štátu vývozu je vykonať akékoľvek potrebné opatrenia na overenie pôvodu výrobkov a kontrolu ostatných údajov uvedených osvedčení.

7.  Na účely overenia, či podmienky uvedené v odseku 5 boli splnené, príslušné vládne orgány ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo colné orgány členského štátu vývozu majú právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

8.  Zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo colných orgánov členského štátu vývozu je zabezpečiť, aby formuláre uvedené v odseku 1 boli riadne vyplnené.

9.  Dátum vydania osvedčenia o pohybe EUR.1 musí byť uvedený v časti osvedčenia vyhradenej pre colné orgány.

10.  Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydávajú príslušné orgány ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo colné orgány členského štátu vývozu pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje. Musí byť poskytnuté vývozcovi hneď, ako sa vykoná dovoz alebo zabezpečí jeho vykonanie.

Článok 111

Ak sú rozmontované alebo nezmontované výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 a) Harmonizovaného systému, ktoré patria do oddielu XVI alebo XVII alebo položky č. 7308 alebo 9406 Harmonizovaného systému, na žiadosť dovozcu a na základe podmienok, ktoré ustanovia colné orgány krajiny dovozu, vyvážané po častiach, colným orgánom musí byť predložený jeden dôkaz pôvodu takýchto výrobkov pri vývoze prvej časti.

Článok 112

Dôkazy pôvodu musia byť predložené colným orgánom členského štátu dovozu v súlade s postupmi ustanovenými v článku 62 kódexu. Uvedené orgány môžu požadovať preklad dôkazu pôvodu a môžu taktiež požadovať, aby bolo k dovoznému vyhláseniu priložené vyhlásenie dovozcu, že výrobky spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie tohto oddielu.

Článok 113

1.  Ako výnimka z článku 110 (10), osvedčenie o pohybe EUR.1 môže byť výnimočne vydané po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a) ak nebolo vydané v čase vývozu v dôsledku chýb alebo neúmyselných opomenutí alebo osobitných okolností alebo

b) sa preukáže k spokojnosti príslušných vládnych orgánov, že osvedčenie o pohybe EUR.1 bolo vydané, avšak nebolo prijaté pri dovoze z technických príčin.

2.  Príslušné orgány môžu vydať osvedčenie o pohybe EUR.1 so spätnou platnosťou len vtedy, ak overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú v súlade s informáciami, ktoré obsahuje zodpovedajúci vývozný spis, a že nebolo vydané osvedčenie o pohybe EUR.1, spĺňajúce ustanovenia tohto oddielu, keď boli príslušné výrobky vyvezené.

3.  V osvedčeniach o pohybe EUR.1 vydaných so spätnou platnosťou musí byť uvedené jedno z nasledujúcich označení:

 „EXPEDIDOA POSTERIORI“,

 „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“,

 „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,

 „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“,

 „ISSUED RETROSPECTIVELY“,

 „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“,

 „RILASCIATO A POSTERIORI“,

 „AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

 „EMITIDO A POSTERIORI“,

 „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“,

 „UTFÄRDAT I EFTERHAND“,

▼A2

 VYSTAVENO DODATEČNĚ,

 VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT,

 IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI,

 RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS,

 KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL,

 MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT,

 WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE,

 IZDANO NAKNADNO,

▼M26

 VYHOTOVENÉ DODATOČNE,

▼M30

 ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ,

 ELIBERAT ULTERIOR,

▼M45

 „IZDANO NAKNADNO“.

▼M18

4.  Označenie uvedené v odseku 3 musí byť uvedené v rubrike „Poznámky“ osvedčenia o pohybe EUR.1.

Článok 114

1.  V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia osvedčenia o pohybe EUR.1, vývozca môže požiadať príslušné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú v držaní.

2.  Duplikát vydaný týmto spôsobom musí byť označený jedným z nasledujúcich slov:

 „DUPLICADO“,

 „DUPLIKAT“,

 „DUPLIKAT“,

 „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“,

 „DUPLICATE“,

 „DUPLICATA“,

 „DUPLICATO“,

 „DUPLICAAT“,

 „SEGUNDA VIA“,

 „KAKSOISKAPPALE“,

 „DUPLIKAT“,

▼A2

 DUPLIKÁT,

 DUPLIKAAT,

 DUBLIKĀTS,

 DUBLIKATAS,

 MÁSODLAT,

 DUPLIKAT,

 DUPLIKAT,

 DVOJNIK,

 DUPLIKÁT,

▼M30

 ДУБЛИКАТ,

 DUPLICAT,

▼M45

 „DUPLIKAT“.

▼M18

3.  Označenie uvedené v odseku 2 musí byť uvedené v rubrike „Poznámky“ osvedčenia o pohybe EUR.1.

4.  Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vydania originálu osvedčenia o pohybe EUR.1., nadobúda účinnosť od tohto dňa.

Článok 115

Ak sú výrobky s pôvodom umiestnené pod dohľad colného úradu v spoločenstve, musí byť možné nahradiť pôvodný dôkaz pôvodu jedným alebo viacerými osvedčeniami o pohybe EUR.1 na účel zaslania všetkých alebo niektorých týchto výrobkov inde v rámci spoločenstva. Náhradné osvedčenie (osvedčenia) o pohybe EUR.1 vydáva colný úrad, pod dohľad ktorého sú výrobky umiestnené.b) FAKTURAČNÉ VYHLÁSENIE

Článok 116

1.  Fakturačné vyhlásenie môže vyhotoviť:

a) schválený vývozca spoločenstva v zmysle článku 117 alebo

b) akýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku, ktorá pozostáva z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nie je vyššia ako 6 000 eúr, za predpokladu, že sa na tento postup vzťahuje pomoc uvedená v článku 110 (1).

2.  Fakturačné vyhlásenie môže byť vyhotovené vtedy, ak príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo v ►M21  zvýhodnenej krajine aleboúzemí ◄ , pričom spĺňajú ostatné požiadavky tohto oddielu.

3.  Vývozca, ktorý vyhotoví fakturačné vyhlásenie, musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colnice alebo iných príslušných vládnych orgánov krajiny vývozu predložiť všetky príslušné dokumenty, ktoré dokazujú štatút pôvodu pre príslušné výrobky, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto oddielu.

4.  Fakturačné vyhlásenie vyhotoví vývozca buď vo francúzštine, alebo angličtine vypísaním, opečiatkovaním alebo vytlačením vyhlásenia na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, ktorého znenie sa nachádza v prílohe 22, pričom použije jednu z jazykových verzií uvedených v tejto prílohe a v súlade s ustanoveniami domáceho práva krajiny vývozu. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom tlačenými znakmi.

5.  Na fakturačných vyhláseniach musí byť originálny vlastnoručný podpis vývozcu. Schválený vývozca v zmysle článku 117 však nemusí podpísať takéto vyhlásenia, ak predloží colným orgánom písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, tak, ako by ho vlastnoručne podpísal.

6.  V prípadoch uvedených v odseku 1 b) použitie fakturačného vyhlásenia podlieha nasledujúcim osobitným podmienkam:

a) pre každú zásielku musí byť vyhotovené jedno fakturačné vyhlásenie;

b) ak tovar, ktorý obsahuje zásielka, už prešiel preverovaním v krajine vývozu v súvislosti s definíciou „výrobkov s pôvodom“, vývozca môže uviesť túto kontrolu vo fakturačnom vyhlásení.

Ustanovenia prvého pododseku nezbavujú vývozcov povinnosti dodržať akékoľvek iné formality, požadované podľa colných alebo poštových predpisov.

Článok 117

1.  Colné orgány spoločenstva môžu povoliť akémukoľvek vývozcovi, ďalej len „schválený vývozca“, ktorý často zasiela výrobky pochádzajúce zo spoločenstva v zmysle článku 98 (2) a ktorý k spokojnosti colných orgánov poskytne všetky potrebné záruky, potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto oddielu, aby mohol vystavovať fakturačné vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov.

2.  Colné orgány môžu udeliť štatút schváleného vývozcu na základe akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za primerané.

3.  Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré musí byť uvedené na fakturačnom vyhlásení.

4.  Colné orgány budú sledovať používanie povolenia schváleným vývozcom.

5.  Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak vtedy, ak schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 118

1.  Dôkaz pôvodu platí odo dňa vydania v krajine vývozu a v uvedenej lehote musí byť predložený colným orgánom krajiny dovozu.

2.  Dôkazy pôvodu, ktoré sú predložené colným orgánom krajiny dovozu po uplynutí posledného termínu pre predloženie uvedeného v odseku 1, môžu byť prijaté na účel uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 98, ak nepredloženie týchto dokumentov do konečného termínu spôsobili výnimočné okolnosti.

3.  V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány krajiny dovozu prijať aj také dôkazy pôvodu, pri ktorých im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

4.  Na žiadosť dovozcu a po zohľadnení podmienok ustanovených colnými orgánmi členského štátu dovozu môže byť colným orgánom pri dovoze prvej zásielky predložený jediný dôkaz pôvodu vtedy, ak tovar:

a) je dovážaný v rámci častých a priebežných obchodných tokov významnej obchodnej hodnoty;

b) podlieha tej istej predajnej zmluve, pričom zmluvné strany sú zriadené v krajine vývozu alebo v spoločenstve;

c) je zaradený pod rovnaký číselný znak (osemmiestny) kombinovanej nomenklatúry;

d) pochádza výlučne od toho istého vývozcu, je určený pre toho istého dovozcu a podlieha vstupným formalitám v tom istom colnom úrade v spoločenstve.

Tento postup platí pre množstvá a obdobie stanovené príslušnými colnými orgánmi. Toto obdobie nesmie byť za žiadnych okolností dlhšie ako tri mesiace.

Článok 119

1.  Výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám alebo ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, môžu byť prijaté ako výrobky s pôvodom, na ktoré vzťahujú sadzobné preferencie uvedené v článku 98, a to bez toho, aby bolo potrebné predložiť osvedčenie o pohybe EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenie, za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na základe obchodovania a boli prihlásené ako výrobky, ktoré spĺňajú podmienky potrebné pre uplatňovanie tohto oddielu, a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

2.  Príležitostné dovozy, ktoré pozostávajú výlučne z výrobkov pre osobné použitie prijímateľov alebo cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za dovoz na základe obchodovania, ak z charakteru a množstva výrobkov jasne vyplýva, že nie sú určené na žiadny obchodný účel.

Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nesmie byť vyššia ako 500 eur v prípade malých balíkov alebo 1 200 eur v prípade výrobkov, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 120

Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými v dôkaze pôvodu a údajmi uvedenými v dokumentoch predložených colnému úradu na účel vykonania formalít pre dovoz výrobkov nemá za následok ipso facto neplatnosť vyhlásenia od počiatku, ak sa riadne zistí, že tento dokument zodpovedá predloženým výrobkom.

Zjavné formálne chyby ako sú preklepy na dôkaze pôvodu nebudú mať za následok zamietnutie tohto dokumentu, ak tieto chyby nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov v tomto dokumente.Pododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 121

1.   ►M21  Zýhodnené krajiny alebo územia ◄ oznámia Komisii názvy a adresy vládnych orgánov, ktoré sa nachádzajú na ich území a ktoré majú právo vydávať osvedčenia o pohybe EUR.1, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú tieto orgány a názvom a adresou príslušných vládnych orgánov zodpovedných za kontrolu osvedčení o pohybe EUR.1 a fakturačných vyhlásení. Pečiatky musia byť platné odo dňa, kedy ich vzory prijme komisia. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov. Ak sa táto komunikácia uskutočňuje v rámci zmien predchádzajúcich oznámení, komisia uvedie dátum zaradenia týchto nových pečiatok do používania podľa pokynov od príslušných vládnych orgánov ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ . Tieto informácie sú určené na úradné použitie; ak však má byť tovar prepustený do voľného obehu, príslušné colné orgány môžu povoliť dovozcovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi nahliadnuť do vzorových pečiatok uvedených v tomto odseku.

2.  Komisia zašle ►M21  zvýhodneným krajinám alebo územiam ◄ vzory pečiatok, ktoré používajú colné orgány členských štátov pri vydávaní osvedčení o pohybe EUR.1.

Článok 122

1.  Následné overovanie osvedčení o pohybe EUR.1 a fakturačných vyhlásení sa vykonáva výberovým spôsobom alebo vtedy, keď majú colné orgány v členskom štáte dovozu alebo príslušné vládne orgány ►M21  zvýhodnených krajín alebo území ◄ dôvodné pochybnosti o pravosti takýchto dokumentov, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto oddielu.

2.  Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 príslušné orgány v členskom štáte dovozu alebo ►M21  v zvýhodnenej krajine alebo území ◄ vrátia osvedčenie o pohybe EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, ako aj fakturačné vyhlásenie alebo kópiu týchto dokumentov príslušným orgánom v ►M21  zvýhodnenej krajine alebo území ◄ vývozu alebo členskom štáte, pričom tam, kde je to primerané, uvedú dôvody na vyšetrovanie. Na podporu žiadosti o overenie musia byť taktiež zaslané akékoľvek získané dokumenty a informácie, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v príslušnom dôkaze pôvodu nie sú správne.

Ak colné orgány v členskom štáte dovozu rozhodnú o pozastavení sadzobných preferencií uvedených v článku 98, pretože čakajú na výsledky preverovania, povolia dovozcovi prepustenie výrobkov, ktoré však bude podliehať akýmkoľvek bezpečnostným opatreniam, ktoré sú považované za potrebné.

3.  Ak bola predložená žiadosť o následné preverenie v súlade s odsekom 1, takéto preverenie musí byť vykonané a jeho výsledky oznámené colným orgánom členských štátov dovozu alebo príslušným vládnym orgánom ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ dovozu najneskôr do šiestich mesiacov. Z výsledkov sa musí dať určiť, či dôkaz pôvodu platí pre skutočne vyvezené výrobky a či tieto výrobky môžu byť považované za výrobky pochádzajúce zó ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ alebo spoločenstva.

4.  Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do šiestich mesiacov uvedených v odseku 3 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom musí byť zaslané druhé oznámenie. Ak po druhom oznámení nie sú výsledky preverovania oznámené požadujúcim orgánom do štyroch mesiacov alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť príslušného dokumentu alebo skutočný pôvod výrobkov, požadujúce orgány zamietnu oprávnenie na sadzobné preferencie, okrem výnimočných okolností.

5.  Ak z postupu preverovania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že došlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami tohto oddielu, ►M21  zvýhodnená krajina alebo územie ◄ vývozu z vlastného podnetu alebo na žiadosť spoločenstva vykoná primerané vyšetrovanie alebo zabezpečí vykonanie takéhoto vyšetrovania primerane naliehavým spôsobom s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im. Spoločenstvo sa môže zúčastniť vyšetrovania za týmto účelom.

6.  Na účel následného preverovania osvedčení o pohybe EUR.1, kópií osvedčení, ako aj akýchkoľvek vývozných dokumentov, v ktorých sú uvedené odkazy na tieto osvedčenia, príslušné vládne orgány ►M21  zvýhodnenej krajiny alebo územia ◄ vývozu alebo colné orgány členského štátu vývozu ich musia uchovávať aspoň dva roky.Pododdiel 4

Ceuta a Melilla

Článok 123

1.  Pojem „spoločenstvo“ používaný v tomto oddiele nezahŕňa Ceutu a Melillu. Pojem „výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve“ nezahŕňa výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute alebo Melille.

2.  Tento oddiel platí primerane pre určenie, či výrobky možno považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v ►M21  zvýhodnených krajinách alebo územiach ◄ vývozu, ktoré využívajú preferencie pri ich dovoze do Ceuty a Melilly, alebo za výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille.

3.  Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

4.  Ustanovenia tohto oddielu o vydávaní, používaní a následnom preverovaní osvedčení o pohybe EUR.1 platia primerane pre výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille.

5.  Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie týchto ustanovení v Ceute a Melille.

▼BHLAVA V

COLNÁ HODNOTAKAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 141

1.  Pri uplatňovaní článkov 28 až 36 kódexu a ustanovení tejto hlavy musia členské štáty dodržiavať ustanovenia uvedené v prílohe 23.

Ustanovenia uvedené v prvom stĺpci prílohy 23 musia byť uplatňované so zohľadnením vysvetľujúcej poznámky uvedenej v druhom stĺpci.

2.  Ak je pri určovaní colnej hodnoty potrebné uviesť odkaz na všeobecne platné účtovné princípy, sa uplatňujú ustanovenia prílohy 24.

Článok 142

1.  Na účely tejto hlavy:

a) „Dohoda“ znamená dohodu o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode uzatvorenej v rámci viacstranných obchodných rokovaní v rokoch 1973 až 1979, odkaz na ktorú je uvedený v prvej zarážke článku 31 (1) kódexu;

b) „vyrobený tovar“ zahŕňa tovar vypestovaný, vyrobený alebo vyťažený;

c) „rovnaký tovar“ znamená tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý je rovnaký vo všetkých znakoch, vrátane fyzikálnych vlastností, akosti a názvu. Menšie rozdiely v jeho vzhľade nevylučujú, aby tovar, ktorý inak zodpovedá definícii, bol považovaný za rovnaký;

d) „podobný tovar“ je tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý hoci nie je rovnaký vo všetkých znakoch, má podobné znaky a skladá sa z podobných materiálov, ktoré mu umožňujú plniť rovnaké funkcie vrátane jeho obchodnej zámeny; akosť tovaru, jeho názov a existencia obchodnej známky, patria medzi činitele, na ktoré sa prihliada pri posudzovaní podobnosti tovaru;

e) „tovar rovnakej kategórie alebo druhu“ je tovar, ktorý patrí do jednej skupiny tovarov, je vyrábaný osobitným odvetvím alebo osobitným úsekom výrobného odvetvia a zahŕňa rovnaký alebo podobný tovar.

2.  „Rovnaký tovar“ a „podobný tovar“ nezahŕňa tovar, ktorý obsahuje alebo zohľadňuje prípadnú techniku, vývoj, umeleckú prácu, dizajn alebo plány a nákresy, pri ktorých nedošlo k úprave podľa článku 32 (1) b) iv) kódexu, pretože tieto prvky sa uskutočnili v spoločenstve.

Článok 143

1.   ►M15  Pre účely hlavy II, kapitoly 3 kódexu a pre účely tejto hlavy sa budú osoby považovať za „vo vzťahu“, iba ak: ◄

a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak;

b) sú právne uznanými spoločníkmi;

c) sú zamestnávateľom a zamestnancom;

d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby;

e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú;

f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou;

g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo

h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou nasledovné vzťahy:

 manžel a manželka,

 rodič a dieťa,

 brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci),

 starý rodič a vnuk,

 strýc alebo teta a synovec alebo neter,

 svokor a svokra a zať alebo nevesta,

 švagor a švagriná.

2.  Na účely tejto hlavy, osoby, ktoré sú navzájom prepojené v obchode tým, že jedna z nich je výhradným obchodným zástupcom, výhradným distribútorom alebo výhradným koncesionárom druhej osoby, akokoľvek nazvaným, sú považované za osoby, ktoré sú v spojení len vtedy, ak spĺňajú kritériá odseku 1.

Článok 144

1.  účely určenia colnej hodnoty podľa článku 29 kódexu pri tovare, pri ktorom cena nebola zaplatená v čase rozhodnom na účely colného hodnotenia, cena, ktorá má byť zaplatená za vysporiadanie v uvedenom čase, sa všeobecne považuje za základ colnej hodnoty.

2.  Komisia a členské štáty sa poradia s Výborom o uplatňovaní odseku 1.

▼M21

Článok 145

1.  Tam, kde tovar, ktorý sa nahlasuje do voľného obehu, tvorí súčasť väčšieho celku rovnakého tovaru, ktorý sa nakúpil v rámci jednej transakcie za cenu, ktoré sa naozaj uhradila alebo je naozaj splatná, sa na účely článku 29 (1) kódexu považuje cena, ktorú predstavuje časť z celkovej ceny, ktorou sa takto nahlásené množstvo podieľa na celkovom odkúpenom množstve.

Určovanie čiastkovej naozaj uhradenej alebo splatnej ceny sa uplatňuje aj v prípade, že časť zásielky sa stratí alebo keď sa oceňovaný tovar poškodí ešte pred vstúpením do voľného obehu.

2.  Po prepustení tovaru do voľného obehu možno na určenie colnej hodnoty v súlade s článkom 29 kódexu vziať do úvahy úpravu naozaj uhradenej alebo splatnej ceny, ktorú predávajúci urobí v prospech kupujúceho, ak sa k spokojnosti colných orgánov preukáže, že:

a) v čase, ktorý sa uvádza v článku 67 kódexu, bol tovar vadný,

b) predávajúci cenu upravil v rámci plnenia záručnej povinnosti ustanovenej v kúpno-predajnej zmluve, ktorá sa uzatvorila ešte pred prepustením tovaru do voľného obehu,

c) vadnosť tovaru sa už nezohľadnila v príslušnej kúpno-predajnej zmluve.

3.  Naozaj uhradenú alebo splatnú cena za tovar, ktorá sa upravila v súlade s odsekom 2, možno vziať do úvahy, len ak sa táto úprava urobila v lehote 12 mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia o prepustení tovaru do voľného obehu.

▼B

Článok 146

Ak cena skutočne zaplatená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť na účely článku 29 (1) kódexu, zahŕňa sumu súvisiacu s akoukoľvek vnútornou daňou uplatniteľnou pre príslušný tovar v krajine pôvodu alebo vývozu, uvedená cena sa nezahŕňa do colnej hodnoty, ak je možné uistiť príslušné colné orgány, že príslušný tovar bol alebo bude oslobodený od tejto dane v prospech kupujúceho.

Článok 147

Na účely článku 29 kódexu, skutočnosť, že tovar, ktorý sa má predať, je navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, sa považuje za primerané označenie, že bol predaný na účely vývozu do colného územia spoločenstva.  V prípade následných predajov pred určením colnej hodnoty je takýmto dôkazom iba posledný predaj, ktorý viedol k vstupu tovaru na colné územie spoločenstva alebo predaj, ktorý sa uskutočnil na colnom území spoločenstva pred prepustením tovaru do režimu voľný obeh.

Ak sa deklaruje cena, ktorá sa týka predaja uskutočneného pred posledným predajom, na základe ktorého tovar vstúpil na colné územie spoločenstva, musí sa ku spokojnosti colných orgánov preukázať, že tento predaj tovaru sa uskutočnil na účel vývozu na toto colné územie.

Uplatnia sa ustanovenia článkov 178 až 181a.

 ◄

2.  Ak je ►M6  ————— ◄ tovar použitý v tretej krajine medzi časom predaja a časom prepustenia do voľného obehu, colná hodnota nemusí byť prevodná hodnota.

3.  Kupujúci nemusí spĺňať žiadne iné podmienky ako podmienku, že musí byť zmluvnou stranou predajnej zmluvy.

Článok 148

Ak sa pri uplatňovaní článku 29 (1) b) kódexu zistí, že na predaj alebo cenu dovážaného tovaru sa vzťahuje podmienka alebo platba, ktorej výška môže byť určená pre tovar, ktorý je ohodnotený, takáto hodnota sa považuje za nepriamu platbu kupujúceho predávajúcemu a časť skutočne zaplatenej ceny alebo ceny, ktorá sa má zaplatiť, za predpokladu, že táto podmienka alebo platba sa netýka:

a) činnosti, na ktorú sa vzťahuje článok 29 (3) b) kódexu alebo

b) faktoru, vzhľadom na ktorý musí byť zvýšená skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť podľa ustanovení článku 32 kódexu.

Článok 149

1.  Na účely článku 29 (3) b) kódexu pojem „marketingové činnosti“ znamená všetky činnosti, týkajúce sa reklamy a propagácie predaja príslušného tovaru a všetky činnosti týkajúce sa ručení alebo záruk s nimi súvisiacich.

2.  Takéto činnosti, ktoré vykoná kupujúci, sa považujú za činnosti, ktoré boli vykonané na jeho vlastný účet, aj keď sú vykonané pri plnení povinností kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy s predávajúcim.

Článok 150

1.  Pri uplatňovaní článku 30 (2) a) kódexu (prevodná hodnota rovnakého tovaru) sa colná hodnota určí na základe prevodnej hodnoty rovnakého tovaru pri predaji na rovnakej komerčnej úrovni a v takmer rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa nezistí žiadny takýto predaj, použije sa prevodná hodnota rovnakého tovaru, predaného na inej komerčnej úrovni a/alebo v inom množstve, upravená s prihliadnutím na rozdiely, vyplývajúce z komerčnej úrovne a/alebo z množstva, ak sa takéto úpravy môžu vykonať na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú, že sú rozumné a správne, bez ohľadu na to, či vedú k zvýšeniu alebo zníženiu prevodnej hodnoty.

2.  Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 32 (1) e) kódexu, upraví sa táto hodnota s prihliadnutím na významné rozdiely týchto nákladov a výdavkov, vyplývajúce zo vzdialenosti a spôsobu dopravy, medzi dovážaným tovarom a rovnakým tovarom.

3.  Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota rovnakého tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru najnižšia zistená hodnota.

4.  Pri použití tohto článku prevodnú hodnotu tovaru vyrobeného inou osobou je možné vziať do úvahy iba vtedy, ak nie je k dispozícii prevodná hodnota rovnakého tovaru podľa odseku 1 vyrobeného tou istou osobou ako tovar, ktorý má byť ohodnotený.

5.  Na účely tohto článku prevodná hodnota rovnakého dovážaného tovaru je colná hodnota predtým určená podľa článku 29 kódexu, ktorá je upravená podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 151

1.  Pri uplatňovaní článku 30 (2) b) kódexu (prevodná hodnota rovnakého tovaru) sa colná hodnota určí na základe prevodnej hodnoty podobného tovaru pri predaji na rovnakej komerčnej úrovni a v takmer rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa nezistí žiadny takýto predaj, použije sa prevodná hodnota podobného tovaru, predaného na inej komerčnej úrovni a/alebo v inom množstve, upravená s prihliadnutím na rozdiely, vyplývajúce z komerčnej úrovne a/alebo z množstva, ak sa takéto úpravy môžu vykonať na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú, že sú rozumné a správne, bez ohľadu na to, či vedú k zvýšeniu alebo zníženiu prevodnej hodnoty.

2.  Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 32 (1) e) kódexu, upraví sa táto hodnota s prihliadnutím na významné rozdiely týchto nákladov a výdavkov, vyplývajúce zo vzdialenosti a spôsobu dopravy, medzi dovážaným tovarom a podobným tovarom.

3.  Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota podobného tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru najnižšia zistená hodnota.

4.  Pri použití tohto článku prevodnú hodnotu tovaru vyrobeného inou osobou je možné vziať do úvahy iba vtedy, ak nie je k dispozícii prevodná hodnota podobného tovaru podľa odseku 1 vyrobeného tou istou osobou ako tovar, ktorý má byť ohodnotený.

5.  Na účely tohto článku prevodná hodnota podobného dovážaného tovaru je colná hodnota predtým určená podľa článku 29 kódexu, ktorá je upravená podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 152

1.  

a) Ak sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar predáva v spoločenstve v takom stave, v akom bol dovezený, colná hodnota dovážaného tovaru určená v súlade s článkom 30 (2) c) kódexu sa určí na základe jednotkovej ceny, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar takto predáva v najväčšom súhrnnom množstve v čase alebo približne v čase dovozu tovaru, ktorý sa má ohodnotiť, osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých nakupujú takýto tovar po odpočítaní zrážok, ktoré sa týkajú:

i) provízií všeobecne zaplatených alebo dohodnutých alebo prirážok všeobecne používaných pre zisk (vrátane priamych a nepriamych nákladov na marketing príslušného tovaru) spojených s predajom dovezeného tovaru rovnakej kategórie alebo druhu v spoločenstve;

ii) bežných dopravných a poisťovacích výdavkov a s tým súvisiacich výdavkov, ktoré vznikli v spoločenstve;

iii) ciel a daní, ktoré sa majú zaplatiť v spoločenstve z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru.

▼M27

aa) Colná hodnota určitého tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, dovážaného na sklad môže byť priamo určená v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) kódexu. Na tento účel oznámia členské štáty Komisii jednotkové ceny a Komisia ich v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 ( 5 ) zverejní prostredníctvom TARIC-u.

Jednotkové ceny sa vypočítajú a oznámia takto:

i) Po odpočítaniach stanovených v písmene a) sa jednotková cena za 100 kg čistej váhy pre každú kategóriu tovarov oznámi Komisii. Členské štáty môžu pevne určiť štandardné čiastky na náklady uvedené v písm. a) bode ii), ktoré budú oznámené Komisii.

ii) Táto jednotková cena sa použije na určenie colnej hodnoty dovezeného tovaru na obdobie 14 dní, pričom každé obdobie sa začína v piatok.

iii) Referenčné obdobie na určenie jednotkových cien je predchádzajúce obdobie 14 dní, ktoré sa končí vo štvrtok predchádzajúceho týždňa, počas ktorého majú byt stanovené nové jednotkové ceny.

iv) Jednotkové ceny vyjadrené v eurách sa oznámia Komisii najneskôr do 12.00 hod. v pondelok v týždni, počas ktorého sa ceny zverejnia. Ak tento deň nie je pracovný, oznámenie sa uskutoční v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci tomuto dňu. Jednotkové ceny sa uplatňujú len vtedy, ak je toto oznámenie zverejnené Komisiou.

Tovary uvedené v tomto odseku sú uvedené v prílohe 26.

▼B

b) Ak sa nepredáva dovážaný tovar ani rovnaký alebo podobný dovezený tovar v čase dovozu tovaru, keď sa má tovar ohodnotiť ani v takmer rovnakom čase, je colná hodnota dovážaného tovaru stanovená podľa tohto článku, pričom inak sa uplatňujú ustanovenia odseku 1 a), založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný tovar predáva v spoločenstve v stave, v akom sa doviezol, najskôr po dovoze tovaru, ktorý sa má ohodnotiť, najneskôr však pred uplynutím 90 dní po tomto dovoze.

2.  Ak sa dovážaný tovar ani rovnaký alebo podobný dovážaný tovar nepredáva v spoločenstve v stave, v akom sa doviezol, je colná hodnota založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar predáva po ďalšom spracovaní v najväčšom celkovom množstve v spoločenstve osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých takýto tovar kupujú, s prihliadnutím na hodnotu pridanú v dôsledku tohto spracovania a po zrážkach uvedených v odseku 1 a).

3.  Na účely tohto článku jednotková cena, za ktorú sa dovážaný tovar predáva v najväčšom súhrnnom množstve, je cena, za ktorú sa predáva najvyšší počet jednotiek pri predaji osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých kupujú tento tovar na prvej komerčnej úrovni po dovoze, na ktorej dôjde k takémuto predaju.

4.  Akýkoľvek predaj v spoločenstve osobe, ktorá priamo alebo nepriamo dodáva bezplatne alebo za zníženú cenu akékoľvek prvky uvedené v článku 31 (1) b) kódexu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom na účely vývozu dovážaného tovaru, sa neberie do úvahy pri stanovovaní jednotkovej ceny na účely tohto článku.

5.  Na účely odseku 1 b) „najskorší dátum“ je dátum, do ktorého sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar predáva v dostatočnom množstve na to, aby bolo možné určiť jednotkovú cenu.

Článok 153

1.  Pri uplatňovaní článku 30 (2) d) kódexu (vypočítaná hodnota), colné orgány nemôžu požadovať alebo nútiť žiadnu osobu, ktorá nie je rezidentom v spoločenstve, aby predložila na preskúmanie alebo umožnila prístup k akémukoľvek účtu alebo inej evidencii na účely určenia tejto hodnoty. Avšak informácie, ktoré predloží výrobca tovaru na účely určenia colnej hodnoty podľa tohto článku, môžu v krajine, ktorá nie je členom spoločenstva, overovať colné orgány členského štátu so súhlasom výrobcu a za predpokladu, že tieto orgány o tom dostatočne vopred informujú orgány príslušnej krajiny a tieto orgány nemajú námietky proti vyšetrovaniu.

2.  Náklady alebo hodnota materiálov a výroby uvedené v prvej zarážke článku 30 (2) d) kódexu zahŕňajú náklady na prvky uvedené v článku 32 (1) a) ii) a iii) kódexu.

Zahŕňajú aj riadne rozdelenú hodnotu akéhokoľvek výrobku alebo služby uvedených v článku 32 (1) b) kódexu, ktoré priamo alebo nepriamo dodal kupujúci pre použitie v súvislosti s výrobou dovážaného tovaru. Hodnota prvkov uvedených v článku (1) b) iv) kódexu, ktoré sú prijaté v spoločenstve, sa zahŕňa len v rozsahu, v akom sa takéto prvky účtujú výrobcovi.

3.  Ak sa na účely určenia vypočítanej hodnoty používajú iné informácie ako informácie, ktoré dodá výrobca alebo informácie dodané v mene výrobcu, colné orgány informujú deklaranta, ak deklarant tak požaduje, o zdroji týchto informácií, použitých údajoch a výpočtoch vychádzajúcich z týchto údajov, pričom sa uplatňuje článok 15 kódexu.

5.  „Všeobecné výdavky“, uvedené v druhej zarážke článku 30 (2) d) kódexu, zahŕňajú priame a nepriame náklady na výrobu a predaj tovaru určeného na vývoz, ktoré nie sú zahrnuté v prvej zarážke článku 30 (2) d) kódexu.

Článok 154

Ak kontajnery uvedené v článku 32 (1) a) ii) kódexu majú byť opakovane dovážané, náklady na ne musia byť na žiadosť deklaranta rozdelené v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi.

Článok 155

Na účely článku 31 (1) b) iv) kódexu sa do colnej hodnoty nezahŕňajú náklady výskum a predbežné nákresy.

Článok 156

Článok 33 c) kódexu sa uplatňuje primerane, ak sa colná hodnota určuje použitím inej metódy ako je prevodná hodnota.

▼M8

Článok 156a

1.  Colné orgány môžu na žiadosť príslušnej osoby povoliť:

 odlišne od článku 32 ods. 2 kódexu, aby sa určité položky, ktoré majú byť pridané k cene skutočne platenej alebo ktorá sa má zaplatiť, hoci nie je určiteľná v čase vzniku colného dlhu,

 odlišne od článku 33 kódexu, aby sa určité položky, ktoré nemajú byť zahrnuté do colnej hodnoty v prípadoch, v ktorých sumy týchto položiek nie sú oddelené v čase vzniku colného dlhu,

určili na základe vhodného a osobitného kritéria.

V týchto prípadoch sa deklarovaná colná hodnota nepovažuje za predbežnú v zmysle druhej zarážky článku 254.

2.  Povolenie sa udelí za týchto podmienok:

a) ak by vykonanie postupov podľa článku 259 za daných okolností predstavovalo neprimerané administratívne náklady;

b) uplatnenie článkov 30 a 31 kódexu sa za daných osobitných okolností javí ako nevhodné;

c) existujú platné dôvody na domnienku, že suma dovozných platieb, ktorá sa má vybrať v čase, v ktorom sa uplatňuje povolenie, nebude nižšia ako suma, ktorá by sa bola vybrala pri neexistencii povolenia;

d) konkurenčné podmienky medzi účastníkmi trhu nie sú narušené.

▼BKAPITOLA 2

Ustanovenia pre poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky

Článok 157

1.  Na účely článku 32 (1) c) kódexu poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky znamenajú predovšetkým platbu za používanie práv, ktoré sa týkajú:

 výroby dovážaného tovaru (predovšetkým patenty, návrhy, vzory a výrobné know-how) alebo

 predaja dovážaného tovaru určeného na vývoz (predovšetkým obchodné značky, registrované vzory), alebo

 používania alebo ďalšieho predaja dovážaného tovaru (predovšetkým autorské práva, výrobné procesy, ktoré sú neoddeliteľné od dovážaného tovaru).

2.  Bez dosahu na článok 32 (5) kódexu, ak sa colná hodnota dovážaného tovaru určuje podľa ustanovení článku 29 kódexu, poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok sa pripočíta k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo má byť zaplatená len vtedy, keď táto platba:

 súvisí s tovarom, ktorý sa ohodnocuje a

 predstavuje podmienku predaja tohto tovaru.

Článok 158

1.  Ak dovážaný tovar je len prísadou alebo prvkom tovaru vyrobeného v spoločenstve, úprava skutočne zaplatenej ceny alebo ceny, ktorá má byť zaplatená za dovážaný tovar, sa môže urobiť len vtedy, ak sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok vzťahuje na tento tovar.

2.  Ak sa tovar dováža v nezmontovanom stave alebo má pred ďalším predajom prejsť len drobným spracovaním ako je riedenie alebo balenie, táto skutočnosť nebráni tomu, aby sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok považoval za poplatok súvisiaci s dovážaným tovarom.

3.  Ak sa poplatky za poskytnutie práv alebo licenčné poplatky vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na ostatné prísady alebo prvky pridané k tovaru po jeho dovoze alebo k činnostiam alebo službám vykonávaným po dovoze, musí byť vykonané primerané rozdelenie na základe objektívnych a kvantifikovateľných údajov v súlade s vysvetľujúcou poznámkou k článku 32 (2) kódexu v prílohe 23.

Článok 159

Poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok v súvislosti s právom na využívanie obchodnej značky sa pripočíta k skutočne zaplatenej cene alebo cene, ktorá sa má zaplatiť za dovážaný tovar vtedy, ak:

 sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok vzťahuje na tovar, ktorý sa ďalej predáva v rovnakom stave alebo ktorý prechádza len drobným spracovaním po dovoze,

 tovar, ktorý sa predáva pod obchodnou značkou, ktorá je k nemu pripojená pred dovozom alebo po dovoze, za ktorú sa platí poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok, a

 kupujúci nemôže získať takýto tovar od iných dodávateľov, ktorí nie sú spojení s predávajúcim.

Článok 160

Ak kupujúci zaplatí poplatky za poskytnutie práv alebo licenčné poplatky tretej strane, podmienky ustanovené v článku 157 (2) sa nepovažujú splnené, ak predávajúci alebo osoba s ním spojená nepožaduje, aby kupujúci vykonal túto platbu.

Článok 161

Ak je spôsob výpočtu výšky poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku odvodený od ceny dovážaného tovaru, pri absencii dôkazov o opaku možno predpokladať, že platba tohto poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku sa vzťahuje na tovar, ktorý sa má oceňovať.

Ak sa však výška poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku vypočíta bez ohľadu na cenu dovážaného tovaru, platba tohto poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku sa aj tak môže vzťahovať na tovar, ktorý sa má oceňovať.

Článok 162

Pri uplatňovaní článku 32 (1) c) kódexu krajina pobytu prijímateľa platby poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku nie je významná.KAPITOLA 3

Ustanovenia o mieste vstupu do spoločenstva

Článok 163

1.  Na účely článku 32 (1) e) a článku 33 a) kódexu, miesto vstupu na colné územie spoločenstva znamená:

a) pri tovare prepravovanom po mori, prístav, v ktorom je tovar vyložený alebo prístav prekládky, ak prekládku osvedčia colné orgány tohto prístavu;

b) pri tovare prepravovanom po mori a potom bez prekládky po vnútrozemských vodných cestách, prvý prístav, v ktorom môže dôjsť k vykládke buď pri ústí rieky alebo kanála alebo ďalej vo vnútrozemí za predpokladu, že bude colnému úradu predložený dôkaz, že náklad určený pre prístav vykládky je väčší ako náklad určený pre prvý prístav;

c) pri tovare prepravovanom železnicou, vnútrozemskou vodnou cestou alebo po cestnej komunikácii, miesto, kde sa nachádza prvý colný úrad;

d) pri tovare prepravovanom iným spôsobom, miesto, kde sa prekročí pozemná hranica colného územia spoločenstva.

▼M45

2.  Colná hodnota tovaru, ktorý vstúpi na colné územie Spoločenstva a potom sa prepravuje na miesto určenia v inej časti tohto územia cez územia Bieloruska, Ruska, Švajčiarska, Bosny a Hercegoviny, Juhoslovanskej zväzovej republiky alebo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sa určí na základe prvého miesta vstupu na colné územie Spoločenstva za predpokladu, že tovar sa prepravuje priamo cez územia týchto krajín po bežnej trase cez takéto územia na miesto určenia.

▼B

3.  Colná hodnota tovaru, ktorý vstúpil colné územie spoločenstva a potom sa prepravoval po mori na miesto určenia v inej časti tohto územia, sa určí podľa prvého miesta vstupu na colné územie spoločenstva, za predpokladu, že tovar sa prepravuje priamo po bežnej trase na miesto učenia.

▼M45

4.  Odseky 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú aj vtedy, ak bol tovar vyložený, preložený alebo dočasne pozastavený na územiach Bieloruska, Ruska, Švajčiarska, Bosny a Hercegoviny, Juhoslovanskej zväzovej republiky alebo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko z dôvodov týkajúcich sa výlučne jeho prepravy.

▼B

5.  Pri tovare, ktorý vstúpi na colné územie spoločenstva a prepravuje sa priamo z jedného z francúzskych zámorských departmentov do inej časti colného územia spoločenstva alebo naopak, miesto určenia, ktoré sa berie do úvahy, je miesto uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa nachádza v tej časti colného územia spoločenstva, z ktorej tovar vyšiel, ak bol vyložený alebo preložený na tomto mieste, čo osvedčili colné orgány.

6.  Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, 3 a 5, miesto vstupu, ktoré sa berie do úvahy, je miesto uvedené v odseku 1, ktoré sa nachádza v tej časti colného územia spoločenstva, do ktorého je tovar zaslaný.KAPITOLA 4

Ustanovenia o dopravných nákladoch

Článok 164

Pri uplatňovaní článku 32 (1) e) a 33 a) kódexu:

a) ak sa tovar prepravuje rovnakým spôsobom dopravy na miesto za miestom vstupu na colné územie spoločenstva, dopravné náklady sa určujú úmerne vzdialenosti prejdenej mimo colného územia spoločenstva a vnútri tohto colného územia, ak nie je colným orgánom predložený dôkaz o nákladoch, ktoré by boli vznikli podľa všeobecného povinného sadzobníka dopravných poplatkov za prevoz tovaru na miesto vstupu na colné územie spoločenstva;

b) ak sa tovar faktúruje v jednotnej cene franko do domu, ktorá zodpovedá cene v mieste vstupu, dopravné náklady v spoločenstve sa neodpočítavajú od tejto ceny. Takéto odpočítanie je však možné, ak je colným orgánom predložený dôkaz, že cena franko na hranicu by bola nižšia ako jednotná cena franko do domu;

c) ak je doprava zdarma alebo ju zabezpečuje kupujúci, dopravné náklady na miesto vstupu vypočítané v súlade so sadzobníkom dopravných poplatkov, ktorý sa bežne používa pri rovnakých druhoch dopravy, sa započítajú do colnej hodnoty.

Článok 165

1.  Všetky poštové poplatky účtované po miesto určenia pri tovare zasielanom poštou sa zahrnú do colnej hodnoty tohto tovaru s výnimkou akýchkoľvek doplňujúcich poštových poplatkov účtovaných v krajine dovozu.

2.  Navrhovaná hodnota sa však pri takýchto poplatkoch neupravuje pri určovaní hodnoty zásielok neobchodného charakteru.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na tovar, ktorý prepravujú expresné poštové služby EMS-Datapost (v Dánsku EMS-Jetpost, v Nemecku EMS-Kurierpostsendungen, v Taliansku CAI-Post).

Článok 166

Náklady na dopravu vzduchom, ktoré majú byť zahrnuté do colnej hodnoty tovaru, sa určia na základe pravidiel a percentuálnych podielov uvedených v prílohe 25.

▼M21 —————

▼BKAPITOLA 6

Ustanovenia o výmenných kurzoch

Článok 168

Na účely článkov 169 až 172 tejto kapitoly:

a) „zaznamenaný kurz“ znamená:

 posledný kurz pre predaj zaznamenaný pre obchodné transakcie na najreprezentatívnejšom výmennom trhu alebo trhoch príslušného členského štátu, alebo

 iný popis výmenného kurzu, ktorý takto zaznamená a určí členský štát ako „zaznamenaný kurz“, za predpokladu, že čo najefektívnejšie zohľadňuje súčasnú hodnotu príslušnej meny pri obchodných transakciách;

b) „uverejnený“ znamená všeobecne známy spôsobom, ktorý určí príslušný členský štát;

c) „mena“ znamená akúkoľvek menovú jednotku používanú ako prostriedok úhrady medzi menovými orgánmi alebo na medzinárodnom trhu.

Článok 169

1.  Ak sú faktory používané na určenie colnej hodnoty tovaru vyjadrené v čase, keď sa táto hodnota určuje v inej mene ako je mena členského štátu, kde sa robí ohodnotenie, výmenný kurz použitý na určenie tejto hodnoty pre menové účely príslušného členského štátu je kurz zaznamenaný v predposlednú stredu mesiaca a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň.

2.  Kurz zaznamenaný v druhú predposlednú stredu mesiaca sa použije počas nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nie je zrušený kurzom ustanoveným v článku 171.

3.  Ak sa výmenný kurz nezaznamená v predposlednú stredu uvedenú v odseku 1 alebo ak je zaznamenaný, ale nie je uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň, posledná sadzba zaznamenaná pre príslušnú menu uverejnená za predchádzajúcich 14 dní sa považuje za kurz zaznamenaný v danú stredu.

Článok 170

Ak nie je možné určiť kurz podľa ustanovení článku 169, kurz, ktorý sa má použiť pre uplatňovanie článku 35 kódexu, určí príslušný členský štát, pričom tento kurz má čo najefektívnejšie zohľadňovať súčasnú hodnotu príslušnej meny v obchodných transakciách pre menové účely tohto členského štátu.

Článok 171

1.  Ak sa kurz zaznamenaný v poslednú stredu mesiaca a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň odlišuje o 5 % alebo viac od kurzu stanoveného pre používanie nasledujúci mesiac v súlade s článkom 169, nahrádza tento kurz z prvej stredy tohto mesiaca ako kurz, ktorý sa má použiť pri uplatňovaní článku 35 kódexu.

2.  Ak sa v priebehu doby používania uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach kurz zaznamenaný v stredu a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň odlišuje o 5 % alebo viac od kurzu používaného v súlade s touto kapitolou, nahrádza tento kurz a vstupuje do platnosti nasledujúcu stredu ako kurz, ktorý sa má používať pre uplatňovanie článku 35 kódexu. Náhradný kurz zostáva v platnosti počas zostávajúceho obdobia bežného mesiaca za predpokladu, že tento kurz nie je zrušený v dôsledku vykonávania ustanovení prvej vety tohto odseku.

3.  Ak sa v členskom štáte nezaznamená kurz v stredu alebo ak je zaznamenaný a nie je uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň, pre uplatňovanie odsekov 1 a 2 tomto členskom štáte zaznamenaný kurz bude najnovší zaznamenaný kurz, ktorý je uverejnený pred touto stredou.

Článok 172

Ak colné orgány členského štátu povolia deklarantovi predložiť alebo dodať v neskoršom termíne určité údaje týkajúce vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu vo forme periodického vyhlásenia, toto povolenie môže na žiadosť deklaranta ustanovovať, že pre prepočet na menu tohto členského štátu pri prvkoch, ktoré tvoria súčasť colnej hodnoty vyjadrenej v konkrétnej mene, sa použije jednotná sadzba. V tomto prípade sa použije sadzba ustanovená v súlade touto kapitolou, ktorá je platná v prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje príslušné vyhlásenie.KAPITOLA 7

Zjednodušené postupy pre určitý rýchlo sa kaziaci tovar

▼M27 —————

▼BKAPITOLA 8

Vyhlásenia o náležitostiach a predkladané dokumenty

Článok 178

1.  Ak je potrebné stanoviť colnú hodnotu na účely článkov 28 až 36 kódexu, pri vstupe dovážaného tovaru na colné vybavenie musí byť predložené vyhlásenie o náležitostiach týkajúcich sa colnej hodnoty (vyhlásenie o hodnote). Vyhlásenie o hodnote musí byť vyhotovené na formulári D.V. 1 podľa vzoru v prílohe 28, ku ktorému musí byť tam, kde je to primerané, predložený jeden alebo viac formulárov D.V. 1 bis podľa vzoru v prílohe 29.

▼M14

2.  Deklaráciu colnej hodnoty uvedenú v odseku 1 robí iba osoba, ktorá má sídlo v spoločenstve a ktorá má príslušné údaje.

Druhá zarážka článku 64 ods. 2 písm. b) a článku 64 ods. 3 zákonníka sa uplatňuje mutatis mutandis.

▼B

3.  Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na vyhlásenie na formulári uvedenom v odseku 1, ak colnú hodnotu príslušného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článku 29 kódexu. V týchto prípadoch osoba uvedená v odseku 2 predloží alebo zabezpečí predloženie iných informácií colným orgánom, aké môžu byť požadované na účely určenia colnej hodnoty podľa iného článku kódexu; takéto iné informácie musia byť predložené v takej forme a takým spôsobom ako môžu predpísať colné orgány.

4.  Predloženie vyhlásenia požadovaného v odseku 1 colnému úradu je rovnocenné s prevzatím zodpovednosti osobou uvedenou v odseku 2, bez dosahu na možné uplatňovanie penalizačných ustanovení v súvislosti s:

 presnosťou a úplnosťou údajov uvedených vo vyhlásení,

 pravosťou dokumentov predložených ako podklad pre tieto náležitosti a

 predložením akýchkoľvek doplňujúcich informácií alebo dokumentov potrebných na určenie colnej hodnoty tovaru.

5.  Tento článok sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom sa colná hodnota určuje podľa zjednodušeného postupu stanoveného v súlade s ustanoveniami článkov 173 až 177.

Článok 179

1.  Okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné pre správne uplatňovanie dovozných ciel, colné orgány upustia od požiadavky týkajúcej sa vyhlásenia ustanoveného v článku 178 (1) alebo jeho časti:

a) ak colná hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako ►M21  10 000 EUR ◄ za predpokladu, že tento tovar nepredstavuje rozdelené alebo viacnásobné zásielky od toho istého dodávateľa tomu istému odberateľovi, alebo

b) ak má dovoz neobchodný charakter, alebo

c) ak predloženie príslušných náležitostí nie je potrebné pre použitie Colného kódexu Európskych spoločenstiev alebo ak sa clá ustanovené v Sadzobníku nevymeriavajú podľa špecifických colných ustanovení.

2.  Suma vyjadrená v ECU uvedená v odseku 1 a) sa prepočíta v súlade s článkom 18 kódexu. Colné orgány môžu sumu získanú po prepočte zaokrúhliť nahor alebo nadol.

Colné orgány môžu ponechať nezmenenú výmennú hodnotu vyjadrenú v národnej mene v sume určenej v ECU, ak v čase ročnej úpravy, ustanovenej v článku 18 kódexu, prepočet tejto sumy pred zaokrúhlením ustanoveným v tomto odseku vedie k zmene výmennej hodnoty vyjadrenej v národnej mene o menej ako 5 % alebo k jej zníženiu.

3.  V prípade pokračujúcej dopravy tovaru, ktorý dodáva ten istý predávajúci tomu istému kupujúcemu za rovnakých obchodných podmienok, colné orgány môžu upustiť od požiadavky predloženia všetkých náležitostí podľa článku 178 (1) na podporu každého colného vyhlásenia, tieto náležitosti však vyžadujú vždy keď sa zmenia okolnosti alebo aspoň raz za tri roky.

4.  Upustenie od požiadavky ustanovené v tomto článku sa môže zrušiť a môže byť požadované predloženie D.V. 1, ak sa zistí, že nebola alebo už nie je splnená podmienka potrebná pre takéto upustenie.

Článok 180

Ak sa používajú systémy výpočtovej techniky alebo ak je príslušný tovar požadované všeobecné, periodické alebo opakované vyhláseniu, colné orgány môžu povoliť odchýlky vo forme predloženia požadovaných údajov pre určenie colnej hodnoty.

Článok 181

1.  uvedená v článku 178 (2) predloží colným orgánom kópiu faktúry, na základe ktorej je navrhnutá hodnota dovážaného tovaru. Ak je colná hodnota navrhnutá písomne, túto kópiu si ponechajú colné orgány.

2.  V prípade písomných návrhov colnej hodnoty, ak je faktúra za dovážaný tovar vystavená na osobu zriadenú v inom členskom štáte ako štát, v ktorom sa colná hodnota navrhuje, deklarant predloží colným orgánom dve kópie faktúry. Jednu z týchto kópií si ponechajú colné orgány; druhá, na ktorej je pečiatka príslušného úradu a poradové číslo návrhu predloženého uvedenému colnému úradu, bude vrátená deklarantovi s cieľom odovzdania osobe, ktorej je faktúra vystavená.

3.  Colné orgány môžu rozšíriť ustanovenia odseku 2 na prípady, kedy osoba, ktorej je faktúra vystavená, je zriadená v členskom štáte, v ktorom sa colná hodnota navrhuje.

▼M5

Článok 181a

1.  Colné orgány nemusia určovať colnú hodnotu dovážaného tovaru pomocou metódy prevodnej hodnoty, ak v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 nie sú dostatočne presvedčené, na základe dôvodných pochybností, že deklarovaná hodnota predstavuje celkovú zaplatenú cenu alebo cenu, ktorá sa má zaplatiť podľa článku 29 kódexu.

2.  Ak majú colné orgány pochybnosti uvedené v odseku 1, môžu požadovať dodatočné informácie v súlade s článkom 178 ods. 4 Ak tieto pochybnosti pretrvávajú, colné orgány musia pred prijatím konečného rozhodnutia informovať príslušnú osobu, na požiadanie písomne, o dôvodoch týchto pochybností a poskytnúť jej primeranú príležitosť na vyjadrenie. Konečné rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa písomne oznámi príslušnej osobe.

▼BHLAVA VI

VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE▼M29

KAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

▼M29Oddiel 1

Rozsah

▼M33

Článok 181b

Na účely tejto kapitoly a prílohy 30A:

Prepravca :

je osoba, ktorá dováža tovar alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru na colné územie Spoločenstva uvedené v článku 36b ods. 3 kódexu. Avšak:

 v prípade kombinovanej prepravy uvedenej v článku 183b je prepravcom osoba, ktorá bude prevádzkovať dopravný prostriedok, ktorý sa po dovezení na colné územie Spoločenstva bude pohybovať samostatne ako aktívny dopravný prostriedok,

 v prípade námornej alebo leteckej dopravy, pokiaľ sa uplatňuje zdieľanie plavidiel alebo zmluvná úprava, ako sa uvádza v článku 183c, je prepravcom osoba, ktorá uzavrela zmluvu a vydala námorný alebo letecký nákladný list na skutočný dovoz tovaru na colné územie Spoločenstva.

▼M29

Článok 181c

Predbežné colné vyhlásenie sa nepožaduje pre tento tovar:

a) elektrická energia;

b) tovar, ktorý vstupuje potrubím;

c) listy, pohľadnice a tlač a to aj na elektronickom médiu;

d) tovar prepravovaný podľa predpisov dohovoru o Svetovej poštovej únii;

▼M38

e) tovar, na ktorý je povolené podanie colného vyhlásenia akýmkoľvek iným úkonom v súlade s článkami 230, 232 a 233, s výnimkou zariadenia domácnosti definovaného v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ( 6 ) a paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných alebo vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov, keď sa prepravujú na základe prepravnej zmluvy;

▼M29

f) tovar, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúceho;

▼M38

g) tovar, na ktorý je povolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkami 225, 227 a s článkom 229 ods. 1, s výnimkou zariadenia domácnosti definovaného v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1186/2009 a paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných alebo vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov, keď sa prepravujú na základe prepravnej zmluvy;

▼M29

h) tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

i) tovar prepravovaný s použitím formulára 302 ustanoveného podľa Dohovoru medzi stranami Severoatlantickej aliancie o statuse svojich síl podpísaného 19. júna 1951 v Londýne;

▼M33

j) tovar prepravovaný na palube plavidiel pravidelných liniek, riadne potvrdený v súlade s článkom 313b, a tovar na plavidlách alebo v lietadlách, ktorý sa prepravuje medzi prístavmi alebo letiskami Spoločenstva bez zastavenia v akomkoľvek inom prístave alebo na akomkoľvek inom letisku mimo colného územia Spoločenstva;

▼M29

k) tovar, ktorý má nárok byť prepustený podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo podľa iných konzulárnych dohovorov, alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

▼M33

l) zbrane a vojenské vybavenie dovážané na colné územie Spoločenstva orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenských orgánov;

▼M38

m) nasledujúci tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva priamo z vrtných alebo výrobných plošín alebo z veterných turbín prevádzkovaných osobou usadenou na colnom území Spoločenstva:

i) tovar, ktorý bol súčasťou takýchto plošín alebo veterných turbín na účely ich výstavby, opravy, údržby alebo zmeny;

ii) tovar, ktorý sa použil na osadenie na takéto plošiny alebo veterné turbíny alebo na ich vybavenie;

iii) iné zásoby používané alebo spotrebované na takýchto plošinách alebo veterných turbínach a

iv) odpad, ktorý nie je nebezpečným odpadom, pochádzajúci z takýchto plošín alebo veterných turbín;

▼M33

n) tovar v zásielke, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne;

▼M38

o) tovar vstupujúci z území v rámci colného územia Spoločenstva, na ktorých sa neuplatňuje smernica Rady 2006/112/ES ( 7 ) alebo smernica Rady 2008/118/ES ( 8 ) a tovar vstupujúci z Helgolandu, republiky San Marino a Mestského štátu Vatikán na colné územie Spoločenstva.

▼M33 —————

▼M29

Článok 181d

Ak sa medzinárodnou dohodou medzi Spoločenstvom a treťou krajinou ustanovuje uznávanie bezpečnostných kontrol vykonávaných v krajine vývozu, uplatnia sa podmienky stanovené v predmetnej dohode.

▼M29 —————

▼M29KAPITOLA 1

Kontrola tovaru a odoberanie vzoriek príslušnou osobou▼M29

Oddiel 2

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe

Článok 183

1.  Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa vyhotoví v elektronickej podobe. Obsahuje náležitosti stanovené pre takého vyhlásenie v prílohe 30A a vyplní sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe.

Pravosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe potvrdí osoba, ktorá ho podáva.

Článok 199 ods. 1 sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.   ►M33  Colné orgány umožnia, aby sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe mohlo podať alebo aby sa akýkoľvek iný postup nahrádzajúci takéto vyhlásenie a schválený colnými orgánmi mohol uskutočniť v papierovej podobe len v prípade jednej z týchto okolností: ◄

a) nefunguje počítačový systém colných orgánov;

b) elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe, nie je funkčná.

▼M34

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe v papierovej podobe vyhotoví s použitím tlačiva bezpečnostného dokladu podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe 45i. Ak zásielka, pre ktorú sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva, pozostáva z viac ako jednej položky tovaru, bezpečnostný doklad sa doplní zoznamom položiek v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 45j. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostného dokladu.

▼M34

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môžu colné orgány povoliť, aby bol bezpečnostný doklad nahradený alebo doplnený obchodnými dokladmi za predpokladu, že doklady predložené colným orgánom obsahujú náležitosti stanovené pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prílohe 30A.

▼M29

3.  Colné orgány po vzájomnej dohode zavedú postup, ktorý sa uplatní v prípadoch uvedených v písmene a) prvého pododseku odseku 2.

4.  Použite predbežného colného vyhlásenia o vstupe v papierovej podobe podľa písmena b) prvého pododseku odseku 2 podlieha schváleniu colnými orgánmi.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe v papierovej podobe podpíše osoba, ktorá ho podáva.

5.  Colné orgány zaregistrujú predbežné colné vyhlásenia o vstupe hneď po ich obdržaní.

▼M33

6.  Colné orgány bezodkladne oznámia osobe, ktorá predložila predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že toto vyhlásenie bolo zaregistrované. Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány zároveň upovedomia o registrácii prepravcu za predpokladu, že prepravca má pripojenie do colného systému.

7.  Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány môžu s výnimkou prípadov, keď existuje dôkaz o opaku, predpokladať, že prepravca poskytol súhlas podľa zmluvných ustanovení a že podanie sa uskutočnilo s jeho vedomím.

8.  Colné orgány bezodkladne oznámia osobe, ktorá predložila zmeny a doplnenia predbežného colného vyhlásenia o vstupe, že tieto zmeny a doplnenia boli zaregistrované. Ak zmeny a doplnenia v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány zároveň upovedomia prepravcu za predpokladu, že prepravca požiadal colné orgány o zasielanie takýchto oznámení a má pripojenie do colného systému.

9.  Ak sa po uplynutí lehoty 200 dní od dátumu podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe neoznámi colným orgánom príchod dopravného prostriedku v súlade s článkom 184g alebo ak sa colným orgánom nepredloží tovar v súlade s článkom 186, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa považuje za nepodané.

▼M29

Článok 183a

1.  Údaje poskytované v tranzitnom režime sa môžu použiť ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ak sú splnené tieto podmienky:

a) tovar sa dováža na colné územie Spoločenstva v tranzitnom režime;

b) tranzitné údaje sa vymieňajú prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí;

c) údaje obsahujú všetky náležitosti požadované pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

2.  Ak sú tranzitné údaje, ktoré obsahujú požadované náležitosti, oznámené v príslušnej časovej lehote uvedenej v článku 184a, požiadavky článku 183 sa pokladajú za splnené, aj keď už bol tovar prepustený do tranzitu mimo colného územia Spoločenstva.

▼M33

Článok 183b

V prípade kombinovanej prepravy, keď aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva iba prepravuje iný dopravný prostriedok, ktorý sa po vstupe na colné územie Spoločenstva bude pohybovať samostatne ako aktívny dopravný prostriedok, prevádzkovateľ tohto iného dopravného prostriedku má povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Časová lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe zodpovedá časovej lehote príslušnej pre aktívny dopravný prostriedok, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva, ako sa ustanovuje v článku 184a.

▼M29

Článok 183c

V prípade námornej alebo leteckej dopravy, pokiaľ sa uplatňuje zdieľanie plavidiel alebo zmluvná úprava, povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe má osoba, ktorá uzavrela zmluvu a vydala námorný alebo letecký nákladný list pre samotnú prepravu tovaru na plavidle alebo lietadle podliehajúcu tejto úprave.

▼M33

Článok 183d

1.  Ak by mal aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva doraziť najprv na colný úrad nachádzajúci sa v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, prevádzkovateľ tohto dopravného prostriedku alebo jeho zástupca informuje deklarovaný colný úrad vstupu prostredníctvom správy „žiadosť o odklon“. Táto správa obsahuje náležitosti ustanovené v prílohe 30A a vypĺňa sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe. Tento odsek sa neuplatní v prípadoch uvedených v článku 183a.

2.  Deklarovaný colný úrad vstupu bezodkladne upovedomí skutočný colný úrad vstupu o tomto odklone a o výsledkoch analýzy bezpečnostných rizík.

▼B

Článok 184

1.  Osoba, uvedená ►M29  v článku 183 ods. 1 a 2 ◄ , musí tovar, na ktorý sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie a ktorý nebol vyložený z dopravného prostriedku, v ktorom je prepravovaný, opäť predložiť nedotknutý, vždy keď tak colné orgány požadujú až dovtedy, kým je príslušnému tovaru pridelené colne schválené určenie alebo použitie.

2.  Akákoľvek osoba, ktorá má v držaní tovar po jeho vyložení na účely jeho prepravenia alebo uskladnenia, zodpovedá za splnenie povinnosti opäť predložiť všetok tovar nedotknutý na žiadosť colných orgánov.

▼M29Oddiel 3

Časové lehoty

Článok 184a

1.  V prípade námornej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu v týchto termínoch:

a) pre náklad v kontajneroch, na ktorý sa nevzťahujú písmená c) alebo d), najmenej 24 hodín pred naložením v prístave odoslania;

▼M33

b) pre voľne uložený/kombinovaný náklad, iný ako v prípadoch, keď sa uplatňuje písmeno c) alebo d), najmenej štyri hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva;

▼M29

c) pre pohyb tovaru medzi colným územím Spoločenstva s výnimkou francúzskych zámorských departementov, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov a Grónskom, Faerskými ostrovmi, Ceutou, Melillou, Nórskom, Islandom alebo prístavmi Baltského mora, Severného mora, Čierneho mora alebo Stredozemného mora, všetkými prístavmi Maroka najmenej dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva;

d) pre pohyb v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), medzi územím mimo colného územia Spoločenstva a francúzskymi zámorskými departementmi, Azorami, Madeirou a Kanárskymi ostrovmi, ak cesta trvá menej ako 24 hodín a najmenej 2 hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva.

2.  V prípade leteckej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu v týchto termínoch:

a) pri krátkych letoch najneskôr do okamihu skutočného vzletu lietadla;

b) pri dlhých letoch najmenej štyri hodiny pred príletom na prvé letisko na colnom území Spoločenstva.

Na účely tohto odseku sa za „krátky let“ považuje taký let, ktorého trvanie je kratšie ako štyri hodiny z posledného letiska odletu v tretej krajine do príletu na prvé letisko Spoločenstva. Všetky ostatné lety sa považujú za dlhé lety.

3.  V prípade železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu najmenej dve hodiny pred príchodom na colný úrad vstupu na colnom území Spoločenstva.

4.  V prípade cestnej dopravy sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva na colnom úrade vstupu najmenej jednu hodinu pred príchodom na colný úrad vstupu na colnom území Spoločenstva.

5.  Ak sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podá inak ako s použitím metódy počítačového spracovania údajov, časová lehota uvedená v písmenách c) a d) odseku 1, v písmene a) odseku 2 a v odsekoch 3 a 4, je najmenej štyri hodiny.

6.  Ak počítačový systém colných orgánov dočasne nefunguje, aj naďalej sa uplatňujú termíny uvedené v odseku 1 až 4.

Článok 184b

Časové termíny uvedené v článku 184a ods. 1 až 4 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a) ak medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a inými krajinami ustanovujú uznávanie bezpečnostných kontrol, ako je uvedené v článku 181d;

b) ak si medzinárodné dohody medzi Spoločenstvom a inými krajinami vyžadujú výmenu údajov v colných vyhláseniach v iných termínoch ako tie, ktoré sú uvedené v článku 184a ods. 1 až 4;

c) prípady vyššej moci.

Článok 184c

Ak sa zistí, že tovar predložený colnému úradu, ktorý vyžaduje podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe, nie je zahrnutý do takého vyhlásenia, osoba, ktorá tovar doviezla alebo ktorá prebrala zodpovednosť za dovoz tovaru na územie Spoločenstva, bezodkladne podá predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe hospodárskym subjektom po termínoch stanovených v článku 184a nebráni uplatneniu postihov stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.Oddiel 4

Analýza rizík

Článok 184d

1.  Colný úrad vstupu po prijatí informácií, ktoré obsahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vykoná primeranú analýzu rizík, predovšetkým na účely bezpečnosti a ochrany, a to pred príchodom tovaru na colné územie Spoločenstva. V prípade, že bolo predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané na inom colnom úrade, ako je colný úrad vstupu, a náležitosti boli sprístupnené v súlade s článkom 36a ods. 2 a druhým pododsekom článku 36c ods. 1 kódexu, colné orgány na colnom úrade vstupu buď akceptujú výsledky ktorejkoľvek analýzy rizík vykonanej týmto iným colným úradom alebo tieto výsledky zohľadnia pri vykonávaní svojej vlastnej analýzy rizík.

2.  Colné orgány dokončia analýzu rizík pred príchodom tovaru za predpokladu, že je dodržaný príslušný termín stanovený v článku 184a.

Pre tovar prepravovaný typom dopravy uvedenom v písmene a) článku 184a ods. ►M33  Ak z tejto analýzy vyplynú primerané dôvody na to, aby sa colné orgány domnievali, že vstup tovaru na colné územie Spoločenstva by predstavoval také vážne ohrozenie bezpečnosti Spoločenstva, že by bol nutný okamžitý zásah, colné orgány upozornia osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, a ak ide o inú osobu, prepravcu za predpokladu, že prepravca má pripojenie do colného systému, že tovar sa nemá nakladať. ◄ Ak táto analýza poskytuje primerané dôvody na to, aby sa colné orgány domnievali, že vstup tovaru na colné územie Spoločenstva by predstavoval takéto vážne ohrozenie bezpečnosti a ochrany Spoločenstva vyžadujúce si okamžitý zásah, colné orgány upozornia osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, a ak ide o inú osobu, osobu zodpovednú za dovoz tovaru na colné územie Spoločenstva, že tovar by sa nemal nakladať. Toto oznámenie sa vykoná do 24 hodín od obdržania predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

▼M33

3.  Ak sa na colné územie Spoločenstva dováža tovar nezahrnutý do predbežného colného vyhlásenia o vstupe v súlade s ►M38  čl. 181c písm. c) až i), l) až o), ◄ analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru podľa možnosti na základe predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia alebo colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na tento tovar.

▼M29

4.  Tovar predložený colným orgánom môže byť prepustený na colne schválené určenie alebo použitie hneď, ako sa vykoná analýza rizík a jej výsledky umožňujú takéto prepustenie.

Článok 184e

Ak má plavidlo zakotviť vo viac ako jednom prístave na colnom území Spoločenstva alebo ak má lietadlo pristáť na viac ako jednom letisku na colnom území Spoločenstva pod podmienkou, že sa na trase medzi týmito prístavmi či letiskami nezastaví v žiadnom inom prístave alebo letisku mimo colného územia Spoločenstva, predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre všetok prepravovaný tovar sa podá v prvom prístave alebo na prvom letisku Spoločenstva. Colné orgány v tomto prvom prístave alebo na tomto prvom letisku vstupu vykonajú analýzu rizík na účely bezpečnosti a ochrany pre všetok prepravovaný tovar. Dodatočná analýza rizík pre tento tovar sa môže vykonať v prístave alebo na letisku, kde bude vyložený.

▼M33

Ak sa zistí riziko, colný úrad prvého prístavu alebo letiska vstupu podnikne kroky vedúce k zákazu v prípade zásielky, pri ktorej sa zistí, že predstavuje vážne ohrozenie vyžadujúce si okamžitý zásah, pričom v každom prípade odovzdá výsledky analýzy rizík nasledujúcim prístavom alebo letiskám.

V nasledujúcich prístavoch alebo letiskách na colnom území Spoločenstva sa na tovar predložený colným orgánom v uvedenom prístave alebo na letisku uplatňuje článok 186.

▼M33 —————

▼M33Oddiel 5

Oznámenie o príchode

Článok 184g

Prevádzkovateľ aktívneho dopravného prostriedku vstupujúceho na colné územie Spoločenstva alebo jeho zástupca upovedomí colné orgány prvého colného úradu vstupu o príchode dopravného prostriedku. Toto oznámenie o prí

chode obsahuje náležitosti nevyhnutné na identifikáciu predbežných colných vyhlásení o vstupe podaných v súvislosti so všetkým tovarom prepravovaným týmto dopravným prostriedkom. Pokiaľ je to možné, použijú sa dostupné metódy oznámenia o príchode.▼M29

KAPITOLA 2

Dočasné uskladnenie

▼B

Článok 185

1.  Ak miesta, uvedené v článku 51 (1) kódexu, boli trvalo schválené pre umiestnenie tovaru na účely dočasného uskladnenia, tieto miesta sa nazývajú „zariadenia na dočasné uskladnenie“.

2.  Pre zabezpečenie uplatňovania colných predpisov colné orgány môžu, ak sami neriadia zariadenie na dočasné uskladnenie, požadovať, aby:

a) zariadenia na dočasné uskladnenie boli uzamknuté dvomi zámkami, pričom jeden kľúč majú uvedené colné orgány;

b) osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie na dočasné uskladnenie, viedla skladovú evidenciu, ktorá umožní sledovanie pohybu tovaru.

▼M33

Článok 186

1.  Tovar predkladaný colným orgánom, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, musí byť zahrnutý do predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia podľa pokynov colných orgánov.

Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia podáva osoba predkladajúca tovar alebo iná osoba v jej mene, a to najneskôr v čase predloženia tovaru. Ak predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia podáva iná osoba ako prevádzkovateľ zariadenia na dočasné uskladnenie, colné orgány upovedomia tohto prevádzkovateľa o colnom vyhlásení za predpokladu, že táto osoba je uvedená v predbežnom colnom vyhlásení pre colný režim dočasného uskladnenia a má pripojenie do colného systému.

2.  Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia môže mať jednu z týchto podôb, ako to predpisujú colné orgány:

a) odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar, doplnené o náležitosti predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia;

b) predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia vrátane odkazu na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar;

c) vyhlásenie alebo iný prepravný doklad za predpokladu, že obsahuje náležitosti predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia vrátane odkazu na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar.

3.  Odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa nevyžaduje v prípade, že ide už o dočasne uskladnený tovar alebo tomuto tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pričom tento tovar zároveň neopustil colné územie Spoločenstva.

4.  Komerčné prístavné inventarizačné systémy alebo prepravné inventarizačné systémy možno použiť za predpokladu, že ich schválili colné orgány.

5.  Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia možno podať spolu s oznámením o príchode uvedeným v článku 184g, resp. toto oznámenie môže byť súčasťou tohto colného vyhlásenia.

6.  Na účely článku 49 kódexu sa predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia považuje za podané ku dňu predloženia tovaru.

7.  Colné orgány si predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia ponechajú na účely overenia, či sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje, pridelilo colne schválené určenie alebo použitie.

8.  Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia sa nevyžaduje v prípade, že najneskôr v čase predloženia colným orgánom:

a) je pre tovar navrhnutý colný režim alebo sa na tovar inak uplatní colne schválené určenie alebo použitie, alebo

b) sa v súlade s článkami 314b až 336 ustanoví dôkaz, že tovar disponuje štatútom tovaru Spoločenstva.

9.  Keď sa colné vyhlásenie podalo na colnom úrade vstupu ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 36c kódexu, colné orgány prijmú toto vyhlásenie ihneď pri predložení tovaru a tovar sa zaradí priamo do deklarovaného režimu za podmienok stanovených pre tento režim.

10.  Na účely odsekov 1 až 9, ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa prepravuje z colného úradu odoslania v tranzitnom režime, predkladá na colné konanie colnému úradu určenia na colnom území Spoločenstva, tranzitné vyhlásenie pre colné orgány colného úradu určenia sa považuje za predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia.

▼B

Článok 187

Bez dosahu na článok 56 kódexu alebo ustanovenia platné pre predaj tovaru colnými orgánmi, osoba, ktorá vyhotovila predbežné colné vyhlásenie alebo ak takéto vyhlásenie ešte nebolo predložené, osoby uvedené ►M29  článku 36b ods. 3 ◄ kódexu, zodpovedajú za účinnosť opatrení, ktoré prijmú colné orgány podľa článku 53 (1) kódexu a pre znášanie nákladov na takéto opatrenia.

▼M29

Článok 187a

1.  Colné orgány môžu udeliť povolenie preskúmať tovar podľa článku 42 kódexu osobe, ktorá podľa colných predpisov môže určiť tovar na colne schválené určenie alebo použitie na základe ústnej žiadosti tejto osoby. Colné orgány však môžu vzhľadom na okolnosti usúdiť, že je potrebné podať písomnú žiadosť.

2.  Colné orgány môžu povoliť odoberanie vzoriek len na písomnú žiadosť osoby uvedenej v odseku 1.

3.  Písomná žiadosť môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe. Musí byť podpísaná alebo potvrdená príslušnou osobou a podaná príslušnému colnému orgánu. Musí obsahovať tieto údaje:

a) meno a adresu žiadateľa;

b) miesto, kde sa tovar nachádza;

c) odkaz na jednu z týchto náležitostí:

(i) predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

(ii) predchádzajúci colný režim;

(iii) dopravný prostriedok;

d) všetky ostatné náležitosti potrebné na identifikáciu tovaru.

4.  Colné orgány oznámia svoje rozhodnutie príslušnej osobe. Ak ide o žiadosť o odobratie vzoriek, v rozhodnutí sa uvedie množstvo tovaru na odobratie.

5.  Prehliadka tovaru a odobratie vzoriek sa vykonáva pod dohľadom colných orgánov, ktoré určia postupy, ktoré treba dodržiavať.

Príslušná osoba znáša všetky riziká a náklady spojené s prehliadkou, odoberaním vzoriek a analýzou tovaru.

6.  Odobraté vzorky podliehajú formalitám súvisiacim s ich určením na colne schválené určenie alebo použitie. Ak pri prehliadke vzoriek dôjde k ich zničeniu alebo nenávratnej strate, nevznikne žiaden colný dlh.

Pre akýkoľvek odpad alebo trosky, ktoré vzniknú v dôsledku prehliadky, sa určí colne schválené určenie alebo použitie stanovené pre tovar ktorý nepochádza zo Spoločenstva.▼M29

KAPITOLA 3

Osobitné ustanovenia pre tovar zasielaný po námorných a vzdušných trasách

▼BOddiel 1

Všeobecné ustanovenie

▼M33

Článok 189

Tovar dovážaný na colné územie Spoločenstva po mori alebo letecky, ktorý ostáva na palube toho istého dopravného prostriedku na prepravu bez prekládky, sa predkladá colným orgánom v súlade s článkom 40 kódexu iba v tých prístavoch alebo letiskách Spoločenstva, v ktorých prebehne ich vykládka alebo prekládka.

▼M38

Tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva, ktorý sa počas bežnej trasy vyložil a opätovne naložil na ten istý dopravný prostriedok s cieľom umožniť vyloženie alebo naloženie iného tovaru, sa však colným orgánom nepredkladá.

▼BOddiel 2

Osobitné ustanovenia pre príručnú batožinu cestujúcich a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore

Článok 190

Na účely tejto časti:

a)  letisko spoločenstva je akékoľvek letisko, ktoré sa nachádza na colnom území spoločenstva;

b)  medzinárodné letisko spoločenstva je akékoľvek letisko spoločenstva, ktoré je na základe povolenia príslušných orgánov schválené pre letecké spojenie s tretími krajinami;

c)  let vnútri spoločenstva je pohyb lietadla medzi dvomi letiskami spoločenstva bez akýchkoľvek zastávok, ktorý nezačína ani nekončí na letisku mimo spoločenstva;

d)  prístav spoločenstva je akýkoľvek námorný prístav, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva;

e)  prechod cez more v rámci spoločenstva je pohyb lode medzi dvomi prístavmi spoločenstva bez akýchkoľvek zastávok, pričom ide o plavidlo, ktoré pravidelne premáva medzi dvomi alebo viacerými špecifikovanými prístavmi spoločenstva;

f)  výletné lode sú súkromné člny určené pre cesty, ktorých program závisí od želania používateľa;

g)  turistické alebo obchodné lietadlo je súkromné lietadlo určené na cesty, ktorých program závisí od želania používateľa;

h)  batožina znamená všetky predmety, ktoré nesie osoba počas svojej cesty akýmkoľvek spôsobom.

Článok 191

Na účely tohto oddielu sa v prípade leteckej dopravy sa batožina považuje za:

 batožinu prepravovanú v batožinovom priestore, ak bola prihlásená na letisku, z ktorého lietadlo odlieta a nie je osobe k dispozícii počas letu a tam, kde je to primerané, ani počas zastávok uvedených v článkoch 192 (1) a (2) a 194 (1) a (2) tejto kapitoly,

 príručná batožina je batožina, ktorú si osoba berie do kabíny lietadla.

Článok 192

Akékoľvek kontroly a akékoľvek formality, ktoré sa vzťahujú na:

1) príručnú batožinu a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore patriacu osobám cestujúcim v lietadle, ktoré prichádza z letiska mimo spoločenstva a ktoré po zastávke na letisku spoločenstva pokračuje na iné letisko spoločenstva, sa musia vykonať na tomto poslednom letisku, ak ide o medzinárodné letisko spoločenstva; v tomto prípade pre batožinu platia predpisy platné pre batožinu osôb prichádzajúcich z tretej krajiny, ak osoba, ktorá nesie takúto batožinu, nemôže k spokojnosti príslušných orgánov preukázať, že tovar nachádzajúci sa v tejto batožine má štatút spoločenstva;

2) príručnú batožinu a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore patriacu osobám, cestujúcim v lietadle, ktoré sa zastaví na letisku spoločenstva skôr ako pokračuje na letisko mimo spoločenstva, sa vykonajú na letisku, z ktorého lietadlo odlieta, ak je to medzinárodné letisko spoločenstva; v tomto prípade môže byť príručná batožina kontrolovaná na letisku spoločenstva, na ktorom sa lietadlo zastaví, s cieľom zistiť, či tovar, ktorý obsahuje, spĺňa podmienky pre voľný pohyb v rámci spoločenstva;

3) batožinu osôb, ktoré využívajú námornú dopravu pozostávajúcu z po sebe nasledujúcich úsekov, poskytovanú tým istým plavidlom, ktoré odchádza z prístavu mimo spoločenstva, zastavuje v ňom alebo končí, sa vykonajú v prístave, v ktorom sa príslušná batožina nakladá alebo vykladá.

Článok 193

Akékoľvek kontroly a akékoľvek formality platné pre batožinu osôb na palube:

1. výletnej lode sa vykonajú v ktoromkoľvek prístave spoločenstva bez ohľadu na pôvod alebo cieľ tejto lode;

2. turistického alebo obchodného lietadla sa vykonajú:

 1. v prvom letisku, na ktoré lietadlo priletí, pričom toto letisko musí byť medzinárodným letiskom spoločenstva pre lietadlá prichádzajúce z letiska mimo spoločenstva, ak lietadlo po zastávke pokračuje na iné letisko spoločenstva,

 2. na poslednom medzinárodnom letisku spoločenstva pre lietadlá prichádzajúce z letiska spoločenstva, ak lietadlo po zastávke pokračuje na letisko mimo spoločenstva.

Článok 194

1.  Ak je batožina, ktorá prichádza na letisko spoločenstva na palube lietadla prichádzajúceho z letiska mimo spoločenstva, preložená na tomto letisku spoločenstva na iné lietadlo a pokračuje v lete v rámci spoločenstva:

 akékoľvek kontroly a akékoľvek formality platné pre batožinu uloženú v batožinovom priestore sa vykonajú na letisku, na ktoré prichádzajú lietadlá, ktoré lietajú vnútri spoločenstva, za predpokladu, že toto letisko je medzinárodné letisko spoločenstva,

 všetka kontrola príručnej batožiny sa vykoná na prvom medzinárodnom letisku spoločenstva; ďalšia kontrola sa môže vykonať na letisku, na ktoré prichádzajú lietadlá, ktoré lietajú vnútri spoločenstva, len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže, že je potrebná následná kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore,

 kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore sa môže vykonať na prvom letisku spoločenstva len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže, že je potrebná následná kontrola príručnej batožiny.

2.  Ak sa batožina naloží na letisku spoločenstva na lietadlo, ktoré pokračuje v lete v rámci spoločenstva, na účely preloženia na inom letisku spoločenstva na lietadlo, ktorého cieľom je letisko mimo spoločenstva:

 akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu uloženú v batožinovom priestore, sa vykonajú na letisku, z ktorého odchádza lietadlo lietajúce vo vnútri spoločenstva, za predpokladu, že letisko je medzinárodné letisko spoločenstva,

 všetka kontrola príručnej batožiny sa vykoná na poslednom medzinárodnom letisku spoločenstva; predchádzajúca kontrola takejto batožiny môže byť vykonaná na letisku, z ktorého odlieta lietadlo lietajúce vo vnútri spoločenstva, len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže nevyhnutnosť nasledujúcej kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore,

 ďalšia kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore môže byť vykonaná na poslednom letisku spoločenstva len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže nevyhnutnosť nasledujúcej kontroly príručnej batožiny.

3.  Akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu prichádzajúcu na letisko spoločenstva na palube linkového alebo chartrového letu z letiska mimo spoločenstva, ktorá sa prekladá na tomto letisku spoločenstva do turistického alebo obchodného lietadla, ktoré pokračuje v rámci spoločenstva, sa vykonajú na letisku, na ktoré priletí linkového alebo chartrové lietadlo.

4.  Akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu naloženú na letisku spoločenstva na turistické alebo obchodné lietadlo, ktoré pokračuje v rámci spoločenstva, na účely preloženia na inom letisku spoločenstva na linkové alebo chartrové lietadlo, ktorého cieľom je letisko mimo spoločenstva, sa vykonajú na letisku, z ktorého odlieta linkové alebo chartrové lietadlo.

5.  Členské štáty môžu vykonať kontrolu na medzinárodnom letisku spoločenstva, ak sa prekladá batožina uložená v batožinovom priestore:

 prichádzajúca z letiska mimo spoločenstva, ktorá je preložená na medzinárodnom letisku spoločenstva na lietadlo, ktoré má letieť na medzinárodné letisko na rovnakom národnom území,

 ktorá bola naložená na lietadlo na medzinárodnom letisku na účely preloženia na inom medzinárodnom letisku na tom istom národnom území na lietadlo, ktoré má letieť na letisko mimo spoločenstva.

Článok 195

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili nasledovné:

 pri príchode, aby osoby nemohli premiestniť tovar pred vykonaním kontroly príručnej batožiny, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91 ( 9 ),

 pri odchode, aby osoby nemohli premiestniť tovar pred vykonaním kontroly príručnej batožiny, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91,

 pri príchode, aby boli vykonané príslušné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek premiestnenia tovaru pred vykonaním kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91,

 pri odchode, aby boli vykonané príslušné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek premiestnenia tovaru pred vykonaním kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91.

Článok 196

Batožina uložená v batožinovom priestore, ktorá je zaregistrovaná na letisku spoločenstva, sa identifikuje visačkou pripojenou na príslušnom letisku. Vzor visačky a technické charakteristiky sú uvedené v článku 30.

Článok 197

Každý členský štát poskytne Komisii zoznam letísk, ktoré zodpovedajú definícii „medzinárodné letisko spoločenstva“ uvedenej v článku 190 b). Komisia uverejní tento zoznam v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, séria C.HLAVA VII

COLNÉ VYHLÁSENIA – BEŽNÝ POSTUPKAPITOLA 1

Písomné colné vyhláseniaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 198

1.  Ak sa colné vyhlásenie týka dvoch alebo viacerých predmetov, náležitosti týkajúce sa každého predmetu sa považujú za náležitosti vyžadujúce osobitné vyhlásenie.

2.  Súčasti priemyselného zariadenia, na ktoré sa vzťahuje jeden číselný znak CN, sa považujú za súčasti, ktoré predstavujú jednu tovarovú položku.

Článok 199

▼M32

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie trestnoprávnych ustanovení, predloženie vyhlásenia colnému úradu, ktoré podpíše deklarant alebo jeho zástupca, alebo tranzitného vyhlásenia podaného pomocou elektronického postupu spracovania údajov zakladá v súlade s platnými ustanoveniami zodpovednosť deklaranta alebo jeho zástupcu za:

 správnosť údajov uvedených vo vyhlásení,

 pravosť predložených dokladov

 a

 splnenie všetkých povinností súvisiacich s umiestnením predmetného tovaru do navrhovaného režimu.

2.  Keď deklarant použije na vyhotovenie svojich colných vyhlásení vrátane tranzitných vyhlásení vyhotovených v súlade s článkom 353 ods. 2 písm. b) systémy elektronického spracúvania údajov, colné orgány môžu stanoviť, že vlastnoručný podpis sa môže nahradiť iným postupom identifikácie, ktorý môže byť založený na používaní kódov. Táto možnosť sa poskytne, iba ak sú splnené technické a administratívne podmienky určené colnými orgánmi.

Colné orgány môžu tiež stanoviť, aby sa colné vyhlásenia vyhotovené pomocou colných systémov na elektronické spracovanie údajov vrátane tranzitných vyhlásení vyhotovených v súlade s článkom 353 ods. 2 písm. b) priamo potvrdzovali týmito systémami namiesto ručného alebo mechanického opečiatkovania colným úradom a podpisu príslušného úradníka.

▼M1

3.  Za podmienok a spôsobom, ktorý určia, môžu colné orgány povoliť, aby boli niektoré údaje z písomného colného vyhlásenia uvedené v prílohe 37 nahradené zaslaním týchto údajov colnému úradu určenému na tento účel v elektronickej forme, prípadne vo forme kódov.

▼B

Článok 200

Dokumenty priložené k vyhláseniu si ponechávajú colné orgány, ak tieto orgány nestanovia inak alebo ak ich deklarant nepožaduje pre iné operácie. V druhom prípade colné orgány vykonajú potrebné kroky, aby zabezpečili, že príslušné dokumenty nemôžu byť následne použité na iný účel ako v súvislosti s množstvom alebo hodnotou tovaru, pre ktoré zostávajú v platnosti.

▼M29

Článok 201

1.  Colné vyhlásenie sa podá na jednom z týchto colných úradov:

a) na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde tovar bol predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi;

b) na colnom úrade, ktorý je príslušný pre dohľad nad miestom, kde je vývozca zriadený alebo kde sa tovar balí alebo nakladá na vývoz, s výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 789, 790, 791 a 794.

Colné vyhlásenie sa môže podať ihneď po tom, ako je tovar predložený alebo k dispozícii colným orgánom na kontrolu.

2.  Colné orgány môžu povoliť podanie colného vyhlásenia už predtým, ako je deklarant schopný predložiť tovar alebo ho dať k dispozícii na kontrolu na colnom úrade, kde bolo podané colné vyhlásenie alebo na inom colnom úrade alebo na mieste určenom colnými orgánmi.

Colné orgány môžu stanoviť časovú lehotu, ktorá sa určí podľa daných okolností, v rámci ktorej sa tovar predloží alebo sprístupní. Ak sa tovar nepredloží alebo nesprístupní v tejto lehote, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané.

Colné vyhlásenie sa môže prijať až po tom, ako bol príslušný tovar predložený colnému orgánu alebo po tom, ako bol k spokojnosti colných orgánov sprístupnený na vykonanie kontroly.

▼M32

3.  Colné orgány môžu povoliť, aby sa colné vyhlásenie podalo na colnom úrade inom ako tom, na ktorom sa tovar predkladá alebo predloží, alebo sprístupní na kontrolu, za predpokladu, že sa splní jedna z týchto podmienok:

a) colné úrady uvedené v úvodnej vete sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte;

b) tovar má byť umiestnený do colného režimu na návrh držiteľa jednotného povolenia pre zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie.

▼B

Článok 202

1.  Vyhlásenie musí byť predložené príslušnému colnému orgánu počas úradných dní a hodín.

Colné orgány však môžu na žiadosť deklaranta a na jeho náklady povoliť predloženie vyhlásenia mimo určených dní a hodín.

2.  Akékoľvek vyhlásenie predložené úradníkom colného úradu na akomkoľvek inom mieste, ktoré je riadne určené na tento účel dohodou medzi colnými orgánmi a príslušnou osobou, sa považuje za vyhlásenie predložené v uvedenom úrade.

▼M32

3.  Tranzitné vyhlásenie sa podáva a tovar sa predkladá úradu odoslania počas úradných dní a hodín určených colnými orgánmi.

Colný úrad odoslania môže na základe žiadosti a na náklady hlavného zodpovedného povoliť predloženie tovaru na inom mieste.

▼M32

Článok 203

1.  Dátum prijatia vyhlásenia sa musí na danom vyhlásení zaznačiť.

2.  Colné vyhlásenie pre tranzitný režim Spoločenstva prijíma a zaznamenáva colný úrad odoslania počas úradných dní a hodín, ktoré určujú colné orgány.

▼B

Článok 204

Colné orgány môžu povoliť alebo požadovať, aby opravy uvedené v článku 65 kódexu boli vykonané formou predloženia nového vyhlásenia určeného ako náhrada za pôvodné vyhlásenie. V tomto prípade príslušný deň pre určenie akýchkoľvek splatných ciel a príslušný dátum uplatňovania akýchkoľvek iných ustanovení, ktorými sa riadi príslušný colný režim, je dátum prijatia pôvodného vyhlásenia.Oddiel 2

Predpísané formuláre

Článok 205

1.  Úradný vzor písomných colných vyhlásení pri bežnom postupe na účely prepustenia tovaru do colného režimu alebo jeho spätného vývozu v súlade s článkom 182 (3) kódexu je jednotný administratívny dokument.

2.  Ostatné formuláre môžu byť na tento účel použité vtedy, keď tak povoľujú ustanovenia príslušného colného režimu.

3.  Ustanovenia odsekov 1 a 2 nevylučujú:

 upustenie od písomného vyhlásenia predpísaného v článkoch 225 až 236 na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo dočasný dovoz,

 upustenie členskými štátmi od formuláru uvedeného v odseku 1, ak sa uplatňujú osobitné ustanovenia článkov 237 a 238 pre listové a balíkové zásielky,

 použitie osobitných formulárov na umožnenie vyhlásenia v osobitných prípadoch, ak tak povolia colné orgány,

 upustenie členskými štátmi od formuláru uvedeného v odseku 1 v prípade existujúcich alebo budúcich dohôd alebo ujednaní uzatvorených medzi administratívami dvoch alebo viacerých členských štátov vzhľadom na väčšie zjednodušenie všetkých formalít alebo ich časti v obchode medzi týmito členskými štátmi,

▼M32

 možnosť, aby v prípade zásielok pozostávajúcich z viacerých druhov tovaru zúčastnené osoby použili ložné listy na splnenie tranzitných formalít Spoločenstva, ak sa uplatňuje článok 353 ods. 2 a článok 441,

 vyhotovenie vyhlásení pre vývoz, dovoz a tranzit, ak sa uplatňuje článok 353 ods. 2, ako aj dokladov, ktorými sa preukazuje štatút tovaru Spoločenstva pre tovar, ktorý sa neprepravuje v rámci režimu vnútorný tranzit Spoločenstva, prostredníctvom verejných alebo súkromných systémov na spracovanie údajov za podmienok stanovených členskými štátmi, prípadne na bežnom papieri,

▼B

 ustanovenie členských štátov, že ak sa používa systém počítačového spracovania vyhlásení, vyhlásenie v zmysle odseku 1 môže mať formu jednotného administratívneho dokumentu vytlačeného týmto systémom.

▼M1 —————

▼B

5.  Ak legislatíva spoločenstva obsahuje odkaz na vývozné colné vyhlásenie, vyhlásenie na spätný vývoz alebo dovozné colné vyhlásenie alebo vyhlásenie, na základe ktorého sa tovar prepustí do iného colného režimu, členské štáty môžu požadovať akékoľvek administratívne dokumenty iné ako dokumenty, ktoré sú:

 vytvorené výlučne na základe aktov spoločenstva alebo ustanovené v takýchto aktoch,

 požadované na základe medzinárodných dohovorov, ktoré sú v súlade so zmluvou,

 požadované od prevádzkovateľov, aby im umožnili na ich žiadosť splniť podmienky získanie výhody alebo určitej možnosti,

 požadované pri riadnom zohľadnení ustanovení zmluvy pre vykonávanie špecifických predpisov, ktoré nemôžu byť vykonávané samostatne použitím dokumentu uvedeného v odseku 1.

Článok 206

Formulár jednotného administratívneho dokumentu sa tam, kde je to potrebné, použije aj počas prechodného obdobia ustanoveného v Akte pristúpenia Španielska a Portugalska v súvislosti s obchodom medzi spoločenstvom k 31. decembru 1985 a Španielskom alebo Portugalskom a medzi dvomi posledne menovanými členskými štátmi navzájom, a to s tovarom, ktorý stále podlieha určitým clám a poplatkom, ktoré majú rovnaký účinok alebo ktoré naďalej podliehajú iným opatreniam ustanoveným v Akte pristúpenia.

Na účely prvého odseku, kópia 2 alebo tam, kde je to primerané, kópia 7 všetkých formulárov použitých pre obchod so Španielskom a Portugalskom alebo obchod medzi týmito členskými štátmi navzájom, musí byť zničená.

Musí sa taktiež použiť pri obchode s tovarom spoločenstva medzi časťami colného územia spoločenstva, pre ktoré sa uplatňujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS ( 10 ) a časťami tohto územia, kde tieto ustanovenia neplatia alebo pri obchode medzi časťami tohto územia, kde tieto ustanovenia neplatia.

Článok 207

Bez dosahu na článok 205 (3) colné správy členských štátov môžu vo všeobecnosti na účely vykonania vývozných alebo dovozných formalít upustiť od požiadavky predloženia jednej alebo viacerých kópií jednotného administratívneho dokumentu určeného na použitie orgánmi tohto členského štátu, za predpokladu, že príslušné informácie sú prístupné na iných médiách.

Článok 208

1.  Jednotný administratívny dokument musí byť predložený v podsúboroch, ktoré obsahujú počet kópií požadovaných pre vykonanie formalít týkajúcich sa colného režimu, do ktorého má byť tovar prepustený.

▼M32

2.  Ak tranzitnému režimu Spoločenstva alebo spoločnému tranzitnému režimu predchádza alebo po ňom nasleduje iný colný režim, môže sa predložiť podsúbor, ktorý obsahuje počet exemplárov stanovený pre vybavenie formalít týkajúcich sa tranzitného režimu, ak sa uplatňuje článok 353 ods. 2, a predchádzajúceho alebo nasledujúceho colného režimu.

▼B

3.  Podsúbory uvedené v odsekoch 1 a 2 sa získajú:

 buď z úplného súboru ôsmych kópií v súlade so vzorom, ktorý sa nachádza v prílohe 31,

 alebo predovšetkým v prípade predloženia vyhlásení vo forme výstupov počítačového systému spracovania, z dvoch po sebe nasledujúcich súborov štyroch kópií v súlade so vzorom, ktorý sa nachádza v prílohe 32.

4.  Bez dosahu na články 205 (3), 222 až 224 alebo 254 až 289 formuláre vyhlásenia môžu byť tam, kde je to primerané, doplnené o jeden alebo viaceré formuláre určené pre pokračovanie, predložené v podsúboroch, ktoré obsahujú kópie vyhlásenia potrebné pre vykonanie formalít týkajúcich sa colného režimu, do ktorého má byť tovar prepustený. Kópie potrebné pre vykonanie formalít týkajúcich sa predchádzajúcich alebo nasledujúcich colných režimov, môžu byť priložené tam, kde je to primerané.

Podsúbory pre pokračovanie sa získajú z:

 buď zo súboru ôsmych kópií v súlade so vzorom v prílohe 33,

 alebo z dvoch súborov štyroch kópií v súlade so vzorom v prílohe 34.

Formuláre pre pokračovanie sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného administratívneho dokumentu, ktorého sa týkajú.

5.  Ako výnimka z odseku 4, colné orgány môžu ustanoviť, že sa nesmú použiť formuláre pre pokračovanie, ak sa na predloženie takýchto vyhlásení používa počítačový systém.

Článok 209

1.  Pri použití článku 208 (2) každá zainteresovaná strana zodpovedá len za náležitosti týkajúce sa režimu, o ktorý požiadala ako deklarant, objednávateľ alebo zástupca deklaranta alebo objednávateľa.

2.  Na účely odseku 1, ak deklarant použije jednotný administratívny dokument vydaný počas predchádzajúceho colného režimu, pred predložením svojho vyhlásenia musí overiť správnosť existujúcich náležitostí v rubrikách, za ktoré zodpovedá alebo ich platnosť pre príslušný tovar a režim, o ktorý žiada, a doplniť ich tak, ako je to potrebné.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku deklarant okamžite informuje colný úrad, ktorému sa predkladá vyhlásenie, o akýchkoľvek zistených nezrovnalostiach medzi príslušným tovarom a existujúcimi náležitosťami. V tomto prípade deklarant potom vyhotoví vyhlásenie na nových kópiách jednotného administratívneho dokumentu.

Článok 210

Ak sa jednotný administratívny dokument používa pre niekoľko po sebe nasledujúcich colných režimov, colné orgány sa uistia, že sú v súlade všetky náležitosti uvedené vo vyhláseniach týkajúcich sa rôznych príslušných režimov.

Článok 211

Vyhlásenie musí byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov spoločenstva, ktorý je prijateľný pre colné orgány členského štátu, v ktorom sa formality vykonávajú.

V prípade potreby colné orgány členského štátu určenia môžu požadovať od deklaranta alebo jeho zástupcu v tomto členskom štáte preklad vyhlásenia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto štátu. Preklad nahrádza zodpovedajúce náležitosti príslušného vyhlásenia.

Ako výnimka z predchádzajúceho pododseku, vyhlásenie sa vyhotovuje v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý je prijateľný pre členský štát určenia vo všetkých prípadoch, kedy vyhlásenie v tomto členskom štáte sa vyhotovuje na iných kópiách ako sú kópie, ktoré boli na začiatku predložené colnému úradu členského štátu, z ktorého tovar odchádza.

Článok 212

1.  Jednotný administratívny dokument musí byť vyplnený v súlade s vysvetľujúcou poznámkou v prílohe 37 a akýmikoľvek ďalšími predpismi ustanovenými v ostatnej legislatíve spoločenstva.

▼M29

Ak sa colné vyhlásenie použije ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 36c ods. 1 kódexu, toto vyhlásenie obsahuje popri náležitostiach požadovaných pre osobitný režim, ktoré sú stanovené v prílohe 37, aj náležitosti pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe stanovené v prílohe 30A.

▼B

2.  Colné orgány zabezpečia, aby používatelia mali prístup ku kópiám vysvetľujúcej poznámky uvedenej v odseku 1.

3.  Colné správy každého členského štátu môžu v prípade potreby doplniť vysvetľujúcu poznámku.

▼M24

4.  Členské štáty Komisii oznámia zoznam údajov, ktoré požadujú pri každom z režimov, ktoré sa uvádzajú v prílohe 37. Komisia uverejní zoznam týchto údajov.

▼B

Článok 213

Kódy, ktoré sa majú používať pri vyplňovaní formulárov, uvedených v článku 205 (1), sú uvedené v prílohe 38.

▼M24

Členské štáty Komisii oznámia zoznam národných kódov, ktoré sa používajú v odsekoch 37 (druhý pododsek), 44 a 47 (prvý pododsek). Komisia uverejní zoznam týchto kódov.

▼B

Článok 214

V prípadoch, kedy predpisy požadujú doplňujúce kópie formuláru uvedeného v článku 205 (1), deklarant môže na tento účel použiť ďalšie hárky alebo fotokópie uvedeného formuláru.

Takéto doplňujúce hárky alebo fotokópie musí podpísať deklarant, musia byť predložené colným orgánom a schválené colnými orgánmi za rovnakých podmienok ako jednotný administratívny dokument. Musia ich prijať colné orgány tak, ako keby išlo o pôvodné dokumenty, za predpokladu, že uvedené orgány považujú ich kvalitu a čitateľnosť za uspokojivú.

Článok 215

1.  Formuláre uvedené v článku 205 (1) musia byť vytlačené na samokopírovacom papieri upravenom na písanie, ktorý váži aspoň 40 g/m2. Papier musí byť dostatočne nepriehľadný, aby informácie na jednej strane neovplyvňovali čitateľnosť informácií na druhej strane a jeho hrúbka musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní ľahko neroztrhal alebo nepokrčil.

▼M32

Papier je pre všetky exempláre biely. Na exemplároch týkajúcich sa tranzitu Spoločenstva používaných podľa článku 353 ods. 2 má však kolónka 1 (jej prvý a tretí pododdiel), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvý pododdiel vľavo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelené pozadie.

Formuláre sú vytlačené zelenou farbou.

▼B

2.  Rubriky sú založené na jednotke merania, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne a jednu šestinu palca vertikálne. Pododdiely sú založené na jednotke merania, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

3.  Farebné označovanie rôznych kópií sa robí nasledovne:

a) na formulároch, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohách 31 a 33:

 kópie 1, 2, 3 a 5 musia mať na pravej strane spojitý okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe,

 kópie 4, 6, 7 a 8 musia mať na pravej strane prerušovaný okraj v modrej, červenej, zelenej a žltej farbe;

b) na formulároch, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohách 32 a 34, kópie 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 musia mať na pravej strane spojitý okraj a napravo od neho prerušovaný okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe.

Šírka týchto okrajov musí byť približne 3 mm. Prerušovaný okraj musí pozostávať zo štvorcov s dĺžkou strany 3 mm, vzdialených od seba 3 mm.

4.  Kópie, na ktorých sa musia v dôsledku samokopírovania objaviť náležitosti, ktoré obsahujú formuláre uvedené v prílohách 31 a 33, sa nachádzajú v prílohe 35.

Kópie, na ktorých sa musia v dôsledku samokopírovania objaviť náležitosti, ktoré obsahujú formuláre uvedené v prílohách 32 a 34, sa nachádzajú v prílohe 36.

5.  Formuláre musia merať 210 x 297 mm pri maximálnej tolerancii dĺžky o mínus 5 mm a plus 8 mm.

6.  Colné správy členských štátov môžu požadovať, aby na formulároch bolo uvedené meno a adresa tlačiarne alebo značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne. Vytlačenie formulárov môžu taktiež podmieniť predchádzajúcim technickým schválením.Oddiel 3

Náležitosti požadované podľa príslušného colného režimu

▼M24

Článok 216

Zoznam odsekov, ktoré sa používajú v colných vyhláseniach na prepustenie tovaru do konkrétneho colného režimu za použitia jednotného colného dokladu sa ustanovuje v prílohe 37.

▼M29

Ak sa vyžaduje colné vyhlásenie pre tovar, ktorý má byť vyvezený z colného územia Spoločenstva v súlade s článkom 182b kódexu, toto vyhlásenie musí popri náležitostiach požadovaných pre konkrétny režim, ktoré sú stanovené v prílohe 37, obsahovať aj náležitosti pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovené v prílohe 30A.

▼B

Článok 217

Náležitosti požadované vtedy, ak sa používa jeden z formulárov uvedených v článku 205 (2), závisia od príslušného formuláru. Tam, kde je to primerané, musia byť doplnené o ustanovenia týkajúce sa príslušného colného režimu.Oddiel 4

Dokumenty, ktoré musia byť priložené k colnému vyhláseniu

Článok 218

1.  K colnému vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu musia byť priložené nasledujúce dokumenty:

a) faktúra, na základe ktorej sa navrhuje colná hodnota tovaru, ako je požadované podľa článku 181;

b) ak je tak požadované podľa článku 178, vyhlásenie náležitostí pre vymeranie colnej hodnoty prihláseného tovaru, vyhotovené v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom článku;

c) dokumenty požadované pre uplatňovanie preferenčných sadzobných opatrení alebo iných opatrení, ktoré sa odchyľujú od právnych ustanovení platných pre prihlásený tovar;

d) všetky ostatné dokumenty požadované pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie prihláseného tovaru do voľného obehu.

2.  Colné orgány môžu požadovať, aby tam, kde je to primerané, boli prepravné dokumenty alebo dokumenty týkajúce sa prechádzajúceho colného režimu predložené spolu s vyhlásením.

Ak je jedna položka predložená v dvoch alebo viacerých baleniach, môžu taktiež požadovať predloženie baliaceho listu alebo ekvivalentného dokumentu, v ktorom je uvedený obsah každého balenia.

▼M7

3.  Keď tovar spĺňa kritériá pre paušálnu colnú sadzbu uvedenú v oddiele II ods. D predbežných ustanovení kombinovanej nomenklatúry alebo keď tovar spĺňa kritériá pre oslobodenie od colných poplatkov, dokumenty uvedené v odseku 1 písm. a), b) a písm. c) sa nemusia vyžadovať, pokiaľ ich colné orgány nepovažujú za potrebné pre účely uplatňovania ustanovení, ktorými sa riadi uvádzanie príslušného tovaru do voľného obehu.

▼B

Článok 219

▼M32

1.  Tovary, ktoré sú predmetom tranzitného vyhlásenia, sa predkladajú spolu s prepravným dokladom.

Colný úrad odoslania môže pri vykonávaní formalít upustiť od požiadavky predloženia tohto dokladu pod podmienkou, že je tento doklad úradu k dispozícii.

Prepravný doklad sa však musí počas prepravy predložiť na požiadanie colných orgánov alebo akéhokoľvek iného oprávneného orgánu.

▼B

2.  Bez dosahu na akékoľvek platné zjednodušujúce opatrenia, colný dokument pre vývoz/expedíciu alebo spätný vývoz tovaru z colného územia spoločenstva alebo akýkoľvek dokument s rovnakým účinkom musia byť predložené výstupnému úradu spolu s tranzitným vyhlásením, ktorého sa týka.

3.  Colné orgány môžu tam, kde je to primerané, požadovať predloženie dokumentu týkajúceho sa predchádzajúceho colného režimu.

▼M10

Článok 220

1.  Bez toho, aby boli dotknuté zvláštne ustanovenia, doklady, ktoré sa predkladajú spoločne s vyhlásením o vstupe na colné prejednanie s ekonomickým dosahom, sú nasledujúce:

a) pre režim uskladňovania v colnom sklade:

 typ D; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

 iný ako typ D; žiadne dokumnety;

b) pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku:

 navrátenie dovozných cien pri reexporte (drawback system); doklady ustanovené článkom 218 (1),

 systém pozastavenia; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

a ak je potrebné, aj písomné oprávnenie na príslušné colné konanie alebo kópia žiadosti o oprávnenie, ak sa uplatňuje ►M20  článok 508 (1) ◄ ;

c) pre režim prepracovania pod colným dohľadom, doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b) a ak je potrebné, ►M20  alebo kópia žiadosti o povolenie v prípadoch, kedy sa uplatňuje článok 508 (1) ◄ ;

d) pre režim dočasného dovozu:

 s čiastočnou úľavou na dovozné clá; doklady ustanovené článkom 218 (1),

 s úplnou úľavou na dovozné clá; doklady ustanovené článkom 218 (1) a) a b),

a ak je potrebné, písomné oprávnenie na príslušné colné konanie ►M20  alebo kópia žiadosti o povolenie v prípadoch, kedy sa uplatňuje článok 508 (1) ◄ ;

e) pre pasívny zušľachťovací styk, doklady ustanovené článkom 221 (1) a ak je potrebné, aj písomné oprávnenie na príslušné konanie alebo kópia žiadosti o oprávnenie, ak sa uplatňuje ►M20  článok 508(1) ◄ .

2.  Článok 218 (2) sa uplatňuje pri vyhlásení o vstupe do akéhokoľvek colného konania s ekonomickým dosahom.

3.  Colné orgány si môžu ponechať pre svoju potrebu písomné oprávnenie konania alebo kópiu žiadosti na oprávnenie, namiesto ich priloženia k vyhláseniu.

▼B

Článok 221

1.  K vývoznému colnému vyhláseniu alebo vyhláseniu na spätný vývoz musia byť priložené všetky dokumenty potrebné pre správne uplatňovanie vývozných ciel a ustanovení, ktorými sa riadi vývoz príslušného tovaru.

2.  Článok 218 (2) sa uplatňuje pre vývozné colné vyhlásenia alebo vyhlásenia na spätný vývoz.

▼M1KAPITOLA 2

Colné vyhlásenia podané pomocou postupov spracovania údajov

Článok 222

1.  Ak je colné vyhlásenie podané pomocou postupov spracovania údajov, údaje z písomného colného vyhlásenia uvedené v prílohe 37 sa nahradia zaslaním týchto údajov colnému úradu určenému na tento účel na spracovanie počítačom, pričom údaje musia byť v kódovanej alebo inej forme určenej colnými orgánmi a musia zodpovedať údajom požadovaným pre písomné colné vyhlásenia.

2.  Colné vyhlásenie vykonané pomocou EDI sa považuje za podané, keď správu EDI prijmú colné orgány.

Prijatie colného vyhlásenia podaného pomocou EDI sa oznámi deklarantovi formou odpovede na správu, ktorá obsahuje aspoň identifikačné údaje z prijatej správy a/alebo registračné číslo colného vyhlásenia a dátum prijatia.

3.  Ak je colné vyhlásenie podané pomocou EDI, colné orgány ustanovia pravidlá vykonávania ustanovení článku 247.

4.  Ak je colné vyhlásenie podané pomocou EDI, prepustenie tovaru sa musí oznámiť deklarantovi s tým, že treba uviesť aspoň identifikačné údaje z colného vyhlásenia a dátum prepustenia.

5.  Ak sa údaje z colného vyhlásenia zavedú do colných systémov na spracovanie údajov, odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 223

Ak sa na účely vykonania iných formalít požaduje colné vyhlásenie v papierovej forme, toto colné vyhlásenie sa na žiadosť deklaranta predloží a potvrdí buď na príslušnom colnom úrade alebo v súlade s druhým pododsekom článku 199 ods. 2

Článok 224

Za podmienok a spôsobom, ktoré určia, môžu colné orgány povoliť, aby boli dokumenty požadované pre prepustenie tovaru do colného režimu vyhotovené a zaslané v elektronickej forme.

▼BKAPITOLA 3

Colné vyhlásenia vydané ústne alebo na základe akéhokoľvek iného úkonuOddiel 1

Ústne vyhlásenia

Článok 225

Colné vyhlásenia môžu byť vydané v ústnej forme na prepustenie nasledujúceho tovaru do voľného obehu:

a) tovar neobchodného charakteru:

 ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich alebo

 ktorý sa zasiela súkromným osobám, alebo

 v ostatných prípadoch zanedbateľného významu, ak to povolia colné orgány;

b) tovar obchodného charakteru, ak:

 celková hodnota na jednu zásielku a jedného deklaranta nie je vyššia ako štatisticky prah určený v platných ustanoveniach spoločenstva a

 zásielka nie je súčasťou pravidelnej série podobných zásielok a

 tovar neprepravuje nezávislý prepravca ako súčasť prepravy väčšieho nákladu.

c) tovar uvedený v článku 229, ak tento tovar spĺňa podmienky pre oslobodenie ako vrátený tovar;

d) tovar uvedený v článku 230 b) a c).

Článok 226

Colné vyhlásenia možno vykonať ústne pre vývoz nasledovného tovaru:

a) tovar neobchodného charakteru:

 ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich alebo

 ktorý zasielajú súkromné osoby;

b) tovar uvedený v článku 225 b);

c) tovar uvedený v článku 231 b) a c);

d) iný tovar v prípadoch zanedbateľného významu, ak to povolia colné orgány.

Článok 227

1.  orgány môžu ustanoviť, že články 225 a 226 sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá prihlasuje tovar na colné vybavenie, koná v mene inej osoby vo funkcii colného zástupcu.

2.  Ak sa colné orgány neuistia, že sú uvedené náležitosti správne alebo úplné, môžu požadovať písomné vyhlásenie.

Článok 228

Ak tovar, ktorý je prihlásený na colné vybavenie ústne v súlade s článkami 225 a 226, podlieha dovoznému alebo vývoznému clu, colné orgány vydajú potvrdenie príslušnej osobe pri platbe dlžného cla.

▼M10

Potvrdenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) opis tovarov, ktorý umožní ich dostatočne presnú identifikáciu; môže zahŕňať sadzobnú položku;

b) fakturovaná hodnota a/alebo množstvo tovaru, podľa potreby;

c) rozpis zinkasovaných poplatkov;

d) dátum vystavenia;

e) názov orgánu, ktorý ho vystavil.

Členské štáty musia informovať Komisiu o akýchkoľvek štandardných potvrdeniach, ktoré sú uvedené v súlade s týmto článkom. Komisia bude následne informovať ostatné členské štáty.

▼B

Článok 229

1.  Colné vyhlásenia môžu byť vykonané ústne pre režim dočasného dovozu nasledujúceho tovaru v súlade s podmienkami ustanovenými v ►M20  druhom pododseku článku 497(3) ◄ :

a)  ►M20  

 zvieratá pre sezónny presun alebo presun na iné pastviny alebo na výkon prác alebo prepravu a ostatný tovar spĺňajúci podmienky ustanovené v bode (a) druhého pododseku článku 567b),

 obaly uvedené v článku 571(a) s trvalým, nezmazateľným označením osoby, ktorá má sídlo a podniká mimo colného územia spoločenstva,

 ◄

 produkcia rádia a televízie a vysielacie zariadenia a vozidlá osobitne upravené na použitie na horeuvedený účel alebo ich zariadenia dovážané verejnými alebo súkromnými organizáciami zriadenými mimo colného územia spoločenstva a schválené colnými orgánmi, ktoré vydajú povolenie na režim dovozu takéhoto zariadenia a vozidiel,

 nástroje a prístroje potrebné pre lekárov na poskytovanie pomoci pacientom čakajúcim na transplantáciu orgánu podľa ►M20  článku 569 ◄ ;

b) tovar uvedený v článku 232;

c) iný tovar, ak to povolia colné orgány.

2.  Tovar uvedený v odseku 1 môže taktiež podliehať ústnemu vyhláseniu na spätný vývoz, čim sa ukončí režim dočasného dovozu.Oddiel 2

Colné vyhlásenia vykonané akýmkoľvek iným úkonom

Článok 230

Nasledujúci tovar, ak nie je výslovne prihlásený na colné vybavenie, sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na prepustenie do voľného obehu úkonom uvedeným v článku 223:

a) tovar neobchodného charakteru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, a ktorý má nárok na oslobodenie buď podľa kapitoly 1, hlavy XI nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 ( 11 ), alebo ako vrátený tovar;

b) tovar, pri ktorom existuje nárok na oslobodenie podľa kapitoly 1, hlava IX a X nariadenia Rady (EHS) č. 918/83;

c) dopravné prostriedky, ktoré majú nárok na úľavu ako vrátený tovar;

d) tovar dovezený v rámci dopravy zanedbateľného významu alebo oslobodený od požiadavky premiestnenia do colného úradu v súlade s článkom 38 (4) kódexu, ak nepodlieha dovoznému clu;

▼M48

e) prenosné hudobné nástroje dovážané cestujúcimi a ktoré majú nárok na oslobodenie ako vrátený tovar.

▼B

Článok 231

Nasledujúci tovar, ak nie je výslovne prihlásený na colné vybavenie, sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na vývoz úkonom uvedeným v článku 223 b):

a) tovar neobchodného charakteru, na ktorý sa nevzťahuje vývozné clo, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich;

b) dopravné prostriedky registrované na colnom území spoločenstva, ktoré sú určené na spätný dovoz;

c) tovar uvedený v kapitole II nariadenia Rady (EHS) č. 918/83;

d) iný tovar v prípadoch zanedbateľného ekonomického významu, ak tak povolia colné orgány;

▼M48

e) prenosné hudobné nástroje cestujúcich.

▼B

Článok 232

▼M20

1.  Nasledujúce predmety, ak neboli deklarované písomne alebo ústne, sa považujú za deklarované pre režim dočasného dovozu aktom uvedeným v článku 233 za podmienok uvedených v článku 579:

a) osobný majetok a tovar na športové účely dovážané cestujúcimi v súlade s článkom 563;

b) dopravné prostriedky uvedené v článkoch 556 až 561;

c) materiál pre potreby námorníkov používaný na plavidlách v medzinárodnej námornej preprave podľa článku 564 a);

▼M48

d) prenosné hudobné nástroje uvedené v článku 569 ods. 1a.

▼B

2.  Ak tovar nie je písomne alebo ústne výslovne prihlásený na colné vybavenie, tovar uvedený v odseku 1 sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na opätovný vývoz, ktorým sa končí režim dočasného dovozu, úkonom uvedeným v článku 233.

Článok 233

►M6  1. ◄   Na účely článkov 230 až 232 úkon, ktorý sa považuje za colné vyhlásenie môže mať nasledovné formy:

a) v prípade tovaru premiestneného na colný úrad alebo akékoľvek iné miesto určené alebo schválené v súlade s článkom 38 (1) a) kódexu:

 tovar, ktorý prechádza cez zelený prúd „nič na preclenie“ v colných úradoch, kde funguje dvojprúdový systém,

 tovar, ktorý prechádza cez colný úrad, ktorý nepoužíva dvojprúdový systém, bez spontánneho colného vyhlásenia,

 pripevnenie nálepky „nič na preclenie“ alebo platne colného vyhlásenia na okná osobných áut, ak túto možnosť ustanovujú národné ustanovenia,

b) v prípade výnimky z povinnosti priniesť tovar na colné vybavenie v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 38 (4) kódexu, v prípade vývozu v súlade s článkom 231 a v prípade spätného vývozu v súlade s článkom 232 (2):

 jediný úkon prechodu hranice colného územia spoločenstva.

▼M6

2.  Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje bod a) článku 230, bod a) článku 231, bod a) článku 232 (1) alebo článok 232 (2), prepravuje v batožine cestujúceho po železnici bez toho, aby bol sprevádzaný cestujúcim a colné vyhlásenie sa podáva colným orgánom bez toho, aby bol cestujúci osobne prítomný, môže sa použiť doklad uvedený v prílohe 38a, a to za podmienok a v rámci obmedzení v ňom uvedených.

▼B

Článok 234

1.  Ak sú splnené podmienky článkov 230 až 232, má sa za to, že tovar bol predložený na colné vybavenie v zmysle článku 63 kódexu, že vyhlásenie bolo prijaté a že prepustenie bolo povolené v čase vykonania úkonu uvedeného v článku 233.

2.  Ak sa pri kontrole zistí, že úkon uvedený v článku 233, bol vykonaný, ale dovezený alebo odobratý tovar nespĺňa podmienky uvedené v článkoch 230 až 232, má sa za to, že príslušný tovar bol dovezený alebo vyvezený protizákonne.Oddiel 3

Spoločné ustanovenia pre oddiely 1 a 2

Článok 235

Ustanovenia článkoch 225 až 232 sa nevzťahujú na tovar, pre ktorý sa požaduje vyplatenie vrátených súm alebo iných súm alebo vrátenie ciel, alebo ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu alebo inej osobitnej formalite.

Článok 236

Na účely oddielov 1 a 2 „cestujúci“ je:

A. pri dovoze:

1. akákoľvek osoba, ktorá dočasne vstúpi na colné územie spoločenstva, ktorá bežne nie je rezidentom na tomto území a

2. akákoľvek osoba, ktorá sa vracia na colné územie spoločenstva, kde je bežne rezidentom, potom, čo sa dočasnej nachádzala v tretej krajine;

B. pri vývoze:

1. akákoľvek osoba, ktorá dočasne opustí colné územie spoločenstva, na ktorom je bežne rezidentom a

2. akákoľvek osoba, ktorá opustí colné územie spoločenstva po prechodnom pobyte, ktorá tam bežne nie je rezidentom.Oddiel 4

Poštová doprava

Článok 237

1.  Pri nasledujúcich poštových zásielkach sa má za to, že boli prihlásené na colné vybavenie:

A. pre prepustenie do voľného obehu:

a) v čase ich vstupu na colné územie spoločenstva:

 pohľadnice a listy, ktoré obsahujú len osobné oznámenia,

 listy písané braillovým písmom,

 tlačoviny, ktoré nepodliehajú dovoznému clu,

 všetky ostatné zásielky zasielané listovou alebo balíkovou poštou, ktoré sú oslobodené od povinností prevezenia na colnicu v súlade s ustanoveniami podľa článku 38 (4) kódexu;

b) v čase ich predloženia colnici:

 zásielky zasielané listovou alebo balíkovou poštou iné ako zásielky uvedené v bode a), ak je k nim priložené vyhlásenie ►M18  CN22 ◄ a/alebo ►M18  CN23 ◄ ;

B. na vývoz:

a) v čase ich prijatia poštovými orgánmi v prípade listových a balíkových zásielok, ktoré nepodliehajú vývoznému clu,

b) v čase ich predloženia colnici v prípade listových alebo balíkových zásielok, ktoré podliehajú vývoznému clu, ak je k nim priložené vyhlásenie ►M18  CN22 ◄ a/alebo ►M18  CN23 ◄ .

2.  Prijímateľ v prípadoch uvedených v odseku 1A a odosielateľ v prípadoch uvedených v odseku 1B sa považuje za deklaranta a tam, kde je to primerané, za dlžníka. Colné orgány môžu stanoviť, že poštová správa sa považuje za deklaranta a tam, kde je to primerané, za dlžníka.

3.  Na účely odseku 1 sa má za to, že tovar, ktorý nepodlieha clu, bol predložený colnici v zmysle článku 63 kódexu, že colné vyhlásenie bolo prijaté a že prepustenie povolené:

a) v prípade dovozu, ak je tovar dodávaný prijímateľovi;

b) v prípade vývozu, ak tovar prijmú poštové správy.

4.  Ak je zásielka zasielaná listovou alebo balíkovou poštou, ktorá nie je oslobodená od povinnosti prevezenia na colnicu v súlade s ustanoveniami podľa článku 38 (4) kódexu, predložená bez vyhlásenia ►M18  CN22 ◄ a/alebo ►M18  CN23 ◄ , alebo ak takéto vyhlásenie nie je úplné, colné orgány určia formu, v ktorej musí byť colné vyhlásenie vyhotovené alebo doplnené.

Článok 238

Článok 237 sa nevzťahuje na:

 zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorého celková hodnota prekračuje štatistický prah stanovený v platných ustanoveniach spoločenstva; colné orgány môžu stanoviť vyššie prahové hodnoty,

 zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorý je súčasťou pravidelných sérií podobných operácií,

 ak je colné vyhlásenie vyhotovené písomne, ústne alebo použitím metódy spracovania dát,

 zásielky, ktoré obsahujú tovar uvedený v článku 235.HLAVA VIII

KONTROLA TOVARU, ZISTENIA COLNÉHO ÚRADU A OSTATNÉ OPATRENIA COLNÉHO ÚRADU

Článok 239

1.  Tovar musí byť kontrolovaný na miestach a v hodinách určených na tento účel colnými orgánmi.

2.  Colné orgány však na žiadosť deklaranta môžu povoliť kontrolu tovaru na iných miestach a počas iných hodín ako sú miesta a hodiny uvedené v odseku 1.

Všetky náklady s tým spojené znáša deklarant.

Článok 240

1.  Ak colné orgány vyberú tovar na kontrolu, informujú o tom deklaranta alebo jeho zástupcu.

2.  Ak sa rozhodnú kontrolovať len časť tovaru, colné orgány informujú deklaranta alebo jeho zástupcu, ktoré položky chcú kontrolovať. Voľba colných orgánov je konečná.

Článok 241

1.  Deklarant alebo osoba ním určená, ktorá má byť prítomná pri kontrole tovaru, poskytne colným orgánom pomoc požadovanú na uľahčenie ich práce. Ak colné orgány považujú poskytnutú pomoc za nedostatočnú, môžu požadovať, aby deklarant určil inú osobu, ktorá bude môcť poskytnúť potrebnú súčinnosť.

2.  Ak deklarant odmietne byť prítomný pri kontrole tovaru alebo určiť osobu, ktorá bude môcť poskytnúť súčinnosť, ktorú colné orgány považujú za potrebnú, uvedené orgány určia termín pre splnenie tejto požiadavky, ak nerozhodnú o tom, že od kontroly je možné upustiť.

Ak po uplynutí lehoty deklarant nesplnil požiadavky colných orgánov, colné orgány na účely uplatňovania článku 75 a) kódexu pokračujú v kontrole tovaru na riziko a náklady deklaranta, pričom v prípade potreby využijú služby experta alebo akejkoľvek inej osoby určenej v súlade s platnými ustanoveniami.

3.  Zistenia colných orgánov počas kontroly, vykonanej za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, majú rovnakú platnosť ako keby bola kontrola vykonaná za prítomnosti deklaranta.

4.  Namiesto opatrení ustanovených v odsekoch 2 a 3, colné orgány majú možnosť považovať vyhlásenie za neplatné, ak je zrejmé, že odmietnutie deklaranta byť prítomný pri kontrole tovaru alebo určiť osobu, ktorá môže poskytnúť potrebnú súčinnosť, nebráni ani nemá za cieľ zabrániť týmto orgánom v zistení, že predpisy, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do príslušného colného režimu, boli porušené, ani neobchádza ani sa nesnaží obchádzať ustanovenia článku 66 (1) alebo článku 80 (2) kódexu.

Článok 242

1.  Ak sa colné orgány rozhodnú odobrať vzorky, informujú o tom deklaranta alebo jeho zástupcu.

2.  Vzorky odoberajú samotné colné orgány. Môžu však požiadať, aby tak bolo vykonané pod dohľadom deklaranta alebo osoby ním určenej.

Vzorky sa odoberajú v súlade s metódami ustanovenými v platných predpisoch.

3.  Množstvá odobraté ako vzorky nesmú byť väčšie ako množstvá potrebné na analýzu alebo podrobnejšiu kontrolu vrátane možnej kontrolnej analýzy.

Článok 243

1.  Deklarant alebo osoba ním určená, ktorá má byť prítomná pri odoberaní vzoriek, poskytne colným orgánom súčinnosť potrebnú na uľahčenie vykonania tejto operácie.

▼M7

2.  Keď colný deklarant odmietne svoju prítomnosť pri odoberaní vzoriek, menovať za seba inú osobu, alebo keď neposkytne colným orgánom akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie tejto operácie, uplatňujú sa ustanovenia druhej vety článku 241 ods. 1 a článku 241 ods. 2, 3 a ods. 4.

▼B

Článok 244

Ak colné orgány odoberú vzorky na analýzu alebo podrobnejšiu kontrolu, povolia prepustenie príslušného tovaru bez toho, aby čakali na výsledky analýzy alebo kontroly, ak neexistujú iné dôvody preto, aby tak neurobili a za predpokladu, že ak vznikol alebo pravdepodobne vznikne colný dlh, príslušné clo už bolo zaevidované v účtovníctve a zaplatené alebo zabezpečené.

Článok 245

1.  Množstvá, ktoré odoberie colný úrad ako vzorky, sa neodpočítavajú od prihláseného množstva.

2.  Ak ide o vývoz alebo režim pasívneho zušľachťovacieho styku, deklarant má právo, ak to okolnosti dovoľujú, nahradiť množstvo tovaru odobratého ako vzorky rovnakým tovarom pre doplnenie zásielky.

Článok 246

1.  Ak odobraté vzorky nie sú zničené pri podrobnej analýze alebo podrobnejšej kontrole, musia byť vrátené deklarantovi na jeho žiadosť a náklady, keď už nie sú potrebné pre colné orgány, a to predovšetkým vtedy, ak deklarant vyčerpá všetky možnosti odvolania deklaranta proti rozhodnutiu, ktoré prijali colné orgány na základe výsledkov tejto analýzy alebo podrobnejšej kontroly.

2.  Ak deklarant nepožiada o vrátenie vzoriek, môžu byť zničené alebo si ich colné orgány môžu ponechať. V osobitných prípadoch však colné orgány môžu požadovať, aby deklarant zlikvidoval všetky zostávajúce vzorky.

Článok 247

1.  Ak colné orgány overia vyhlásenia a sprievodné dokumenty alebo vykonajú kontrolu tovaru, uvedú aspoň na kópii vyhlásenia, ktorú si ponechávajú uvedené orgány alebo na dokumente priloženému k takémuto vyhláseniu, základ a výsledky takéhoto overovania alebo kontroly. V prípade čiastočnej kontroly tovaru, musia byť taktiež uvedené náležitosti prehliadanej zásielky.

Tam, kde je to primerané, colné orgány vo vyhlásení uvedú aj to, že deklarant alebo jeho zástupca nebol prítomný.

2.  Ak výsledok overovania vyhlásenia a sprievodných dokumentov alebo kontroly tovaru nie je v súlade s náležitosťami uvedenými vo vyhlásení, colné orgány uvedú aspoň na jednej kópii vyhlásenia, ktoré si ponechávajú uvedené orgány alebo v dokumente priloženému k tomuto vyhláseniu, náležitosti, ktoré je potrebné brať do úvahy na účely vymerania poplatkov na príslušný tovar a tam, kde je to primerané, výpočet akýchkoľvek súm určených na vrátenie alebo iných súm splatných pri vývoze a pre uplatňovanie iných ustanovení, ktorými sa riadi colný režim, do ktorého je tovar prepustený.

3.  Tam, kde je to primerané, musia byť v zisteniach colných orgánov uvedené použité prostriedky identifikácie. Musí byť v nich uvedený dátum a náležitosti potrebné na identifikáciu úradníka, ktorý ich vydáva.

4.  Ak colné orgány neoverujú vyhlásenia ani nevykonávajú kontrolu tovaru, nemusia schváliť vyhlásenie ani priložený dokument uvedený v prílohe 1.

▼M32

5.  Na uplatňovanie tranzitného režimu Spoločenstva colný úrad odoslania zaznamená výsledky overovania (zadaním zodpovedajúcich údajov) do tranzitného vyhlásenia.

▼B

Článok 248

1.  Povolenie prepustenia musí byť zapísané na účtoch dovozných ciel určených podľa náležitostí vyhlásenia. Ak colné orgány majú za to, že z kontrol, ktoré vykonajú, môže vyplynúť vyššie dovozné clo, ako z náležitostí uvedených vo vyhlásení, budú ďalej požadovať zloženie zábezpeky, ktorá je dostatočná na pokrytie rozdielu medzi sumou vyplývajúcou z náležitostí uvedených vo vyhlásení a sumou, ktorá môže byť v konečnom dôsledku splatná za tovar. Deklarant však môže požadovať, aby do účtovníctva bola okamžite zapísaná výška ciel, ktorá má byť v konečnom dôsledku zaplatená za tovar, namiesto zloženia tejto zábezpeky.

2.  Ak na základe kontrol, ktoré vykonali, colné orgány vymerajú výšku dovozného cla, ktorá je iná ako výška vyplývajúca z náležitostí vyhlásenia, pri prepustení tovaru musí byť takto vymeraná suma okamžite zapísaná do účtovníctva.

3.  Ak colné orgány majú pochybnosti o tom, či platí alebo neplatí zákaz alebo obmedzenie, pričom to nie je možné zistiť skôr ako sú k dispozícii výsledky kontrol, ktoré vykonali tieto orgány, príslušný tovar nemôže byť prepustený.

▼M12

4.  Bez dotknutia odseku 1, colné orgány môžu upustiť od poskytnutia zabezpečenia na tovar, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o čerpanie colnej kvóty, ak sa v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zistí, že daná colná kvóta nie je rozhodujúca v zmysle článku 308c.

▼B

Článok 249

1.  Colné orgány určia formu prepustenia, pričom riadne zohľadnia miesto, na ktorom sa tovar nachádza a osobitné opatrenia pre ich dohľad.

2.  Ak je vyhlásenie vyhotovené písomne, odkaz na prepustenie a jeho dátum musí byť uvedený vo vyhlásení, alebo tam, kde je to primerané, v priloženom dokumente, pričom kópia musí byť vrátená deklarantovi.

▼M32

3.  Na uplatňovanie tranzitného režimu Spoločenstva colný úrad odoslania povolí, ak to umožňujú výsledky overovania vyhlásenia, prepustenie tovaru a zaznamená dátum prepustenia do počítačového systému.

▼B

Článok 250

1.  Ak colné orgány nemôžu povoliť prepustenie z jedného z dôvodov uvedených v druhej a tretej zarážke článku 75 a) kódexu, určia deklarantovi lehotu na usporiadanie situácie daného tovaru.

2.  Ak za okolností uvedených v druhej zarážke článku 75 a) kódexu deklarant nepredložil potrebné dokumenty v lehote uvedenej v odseku 1, príslušné vyhlásenie sa považuje za neplatné a colný úrad ho zruší. Uplatňujú sa ustanovenia článku 66 (3) kódexu.

3.  Za okolností uvedených v treťom odseku článku 75 a) kódexu a bez dosahu na akékoľvek opatrenia prijaté podľa prvého pododseku článku 66 (1) alebo článku 182 kódexu, ak deklarant nezaplatil ani neposkytol záruku za splatné clá v lehote uvedenej v odseku 1, colné orgány môžu zahájiť predbežné formality pre predaj tovaru. V tomto prípade musí byť tovar predaný, ak medzitým neboli splnené potrebné podmienky, v prípade potreby formou núteného predaja, ak tak povoľuje právny predpis členského štátu príslušných orgánov. Colné orgány o tom informujú deklaranta.

Colné orgány môžu na riziko a náklady deklaranta premiestniť príslušný tovar do špeciálnych priestorov pod ich dohľadom.

Článok 251

Ako výnimka článku 66 (2) kódexu, colné vyhlásenie môže byť vyhlásené za neplatné po prepustení tovaru, a to za nasledovných predpokladov:

1) ak sa zistí, že tovar bol omylom prihlásený do colného režimu, ktorý zahŕňa platbu dovozného cla, namiesto prepustenia do iného colného režimu, colné orgány vyhlásia vyhlásenie za neplatné, ak je predložená žiadosť v tomto zmysle do troch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia za predpokladu, že:

 akékoľvek použitie tovaru nebolo v rozpore s podmienkami colného režimu, do ktorého mal byť tovar prepustený,

 keď bol tovar prihlásený, mal byť prepustený do iného colného režimu, ktorého všetky požiadavky splnil a

 tovar je okamžite prepustený do plánovaného colného režimu.

Vyhlásenie, ktorým sa tovar prepúšťa do druhého colného režimu, nadobúda účinnosť odo dňa prijatia zneplatneného vyhlásenia.

Colné orgány môžu povoliť prekročenie trojmesačnej lehoty v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch;

▼M1

1a. Ak sa zistí, že tovar bol omylom, namiesto iného tovaru, navrhnutý do colného režimu, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť dovozné clá, colné orgány zrušia platnosť colného vyhlásenia, ak sa za týmto účelom podá žiadosť do troch mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia, za predpokladu, že:

 pôvodne navrhnutý tovar:

 

i) nebol použitý inak, ako povoľuje jeho pôvodný status; a

ii) bol obnovený jeho pôvodný status;

 a že

 tovar, ktorý mal byť navrhnutý do pôvodne zamýšľaného colného režimu:

 

i) mohol byť predložený tomu istému colnému úradu, keď bolo podané pôvodné colné vyhlásenie; a

ii) bol navrhnutý do toho istého colného režimu ako pôvodne zamýšľaný colný režim.

 Colné orgány môžu povoliť prekročenie uvedenej lehoty v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch;

▼M12

1b. V prípade vrátenia tovaru poslaného na dobierku colné orgány zrušia platnosť colných vyhlásení na prepustenie do voľného obehu, ak je žiadosť podaná do troch mesiacov od dátumu prijatia colného vyhlásenia, pod podmienkou, že tovar bol vyvezený na adresu dodávateľa alebo na inú adresu uvedenú týmto dodávateľom;

▼M20

1c. Ak sa udelí povolenie so spätnou účinnosťou v súlade s:

 článkom 294 pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh so zvýhodneným colným zaobchádzaním alebo zníženou alebo nulovou colnou sadzbou z dôvodu konečnej spotreby tovaru, alebo

 článkom 508 pre colné režimy s hospodárskym dopadom.

▼B

2) Ak bol tovar prihlásený na vývoz alebo do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, vyhlásenie musí byť zneplatnené za predpokladu, že

a) v prípade tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu, žiadosti o vrátenie dovozného cla, vráteniu zaplatenej sumy alebo iným vývozným sumám alebo iným špeciálnym opatreniam pri vývoze:

 deklarant poskytne colnému úradu vývozu dôkaz o tom, že tovar neopustil colné územie spoločenstva,

 deklarant vráti uvedenému úradu všetky kópie colného vyhlásenia spolu s akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré mu boli vydané pri prijatí vyhlásenia,

 deklarant predloží colnému úradu vývozu dôkazy o tom, že všetky sumy, ktoré majú byť vrátené a ostatné sumy poskytnuté na základe vývozného vyhlásenia pre príslušný tovar, boli vrátené alebo že príslušné oddelenia uskutočnili potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby tieto sumy neboli zaplatené a

 deklarant v súlade s platnými ustanoveniami spĺňa všetky ostatné požiadavky stanovené colným úradom vývozu na usporiadanie situácie tovaru.

Zneplatnenie vyhlásenia musí zahŕňať zrušenie akýchkoľvek úprav, ktoré boli vykonané na vývoznej licencii alebo vopred vyhotovenom osvedčení predloženom spolu s vyhlásením.

Ak tovar prihlásený na vývoz musí opustiť colné územie spoločenstva v určitej lehote, nedodržanie tejto lehoty má za následok zneplatnenie príslušného vyhlásenia;

▼M33

b) v prípade ostatného tovaru colný úrad vývozu bol informovaný v súlade s článkom 792a ods. 1 alebo sa v súlade s článkom 796e ods. 2 domnieva, že deklarovaný tovar neopustil colné územie Spoločenstva.

▼B

3) Pokiaľ spätný vývoz tovaru zahŕňa predloženie vyhlásenia, bod (2) sa uplatňuje primerane.

4) Ak bol tovar spoločenstva prepustený do režimu colného uskladňovania v zmysle článku 98 (1) b) kódexu, môže byť požadované a uskutočnené zneplatnenie vyhlásenia pre prepustenie do tohto režimu, ak boli v prípade nedodržania predpísaného určenia alebo použitia prijaté opatrenia ustanovené v príslušných právnych predpisoch.

Ak po uplynutí obdobia, počas ktorého má tovar zostať v režime colného uskladňovania, nebola podaná žiadosť o pridelenie určenia alebo použitia ustanoveného v príslušných právnych predpisoch, colné orgány prijmú opatrenia ustanovené v týchto právnych predpisoch.

▼M1

Článok 252

Ak colné orgány predávajú tovar spoločenstva v súlade s písmenom b) článku 75 kódexu, tento predaj sa vykoná v súlade s postupmi platnými v členských štátoch.

▼BHLAVA IX

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY▼M1

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia▼M32

Oddiel 1

Všeobecné

▼B

Článok 253

1.  Postup pri neúplných vyhláseniach musí umožňovať colným orgánom, aby v riadne odôvodnenom prípade prijali colné vyhlásenie, ktoré neobsahuje všetky požadované náležitosti alebo ku ktorému nie sú pripojené všetky dokumenty, potrebné pre príslušný colný režim.

2.  Zjednodušený postup pre vyhlásenie musí umožniť prepustenie tovaru do príslušného colného režimu pri predložení zjednodušeného colného vyhlásenia s následným predložením doplňujúceho vyhlásenia, ktoré môže mať všeobecné, periodické alebo opakované, tak, ako je to primerané.

3.  Postup miestneho colného vybavenia musí umožniť prepustenie tovaru do príslušného colného režimu tak, aby bolo vykonané v priestoroch príslušnej osoby alebo na iných miestach, ktoré určia alebo schvália colné orgány.

▼M32

4.  Každá osoba môže požiadať o udelenie povolenia na zjednodušené colné vyhlásenie alebo na miestne colné konanie, na použitie vo vlastnom mene alebo ako zástupca za predpokladu, že povoľujúce colné orgány disponujú dostatočnými záznamami a postupmi umožňujúcimi identifikovať zastupované osoby a vykonať zodpovedajúce colné kontroly.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 64 kódexu, sa takáto žiadosť môže vzťahovať aj na spoločné povolenie.

5.  Použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestneho colného konania podlieha poskytnutiu záruky pokrývajúcej dovozné clá a iné poplatky.

6.  Držiteľ povolenia vyhovie podmienkam a kritériám stanoveným v tejto kapitole a povinnostiam vyplývajúcim z povolenia bez toho, aby boli dotknuté povinnosti deklaranta a pravidlá, ktorými sa riadi vznik colného dlhu.

7.  Držiteľ povolenia informuje povoľujúci colný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali po udelení povolenia a ktoré by mohli mať vplyv na jeho platnosť alebo obsah.

8.  Povoľujúci colný orgán prehodnotí povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo na miestne colné konanie v týchto prípadoch:

a) podstatné zmeny príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b) relevantná skutočnosť poukazujúca na to, že držiteľ povolenia už nespĺňa požadované podmienky.

V prípade povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie vydaného žiadateľovi, ktorý svoju spoločnosť založil pred menej ako tromi rokmi, sa počas prvého roka po vydaní vykonáva prísne monitorovanie.

▼M1

Článok 253a

Ak sa použije zjednodušený postup s použitím systémov na spracovanie údajov na podanie colných vyhlásení alebo s použitím postupov spracovania údajov, ustanovenia uvedené v článkoch 199 ods. 2 a 3, 222, 223 a 224 sa uplatňujú mutatis mutandis.

▼M32

Použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestneho colného konania je podmienené podávaním colných vyhlásení a oznámení elektronickou formou.

▼M38

V prípadoch, keď colné orgány alebo hospodárske subjekty nemajú zavedené elektronické systémy na podávanie alebo prijímanie zjednodušených colných vyhlásení alebo oznámení o miestnom colnom konaní prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, môžu colné orgány prijať iné formy vyhlásení a oznámení, ktoré stanovili, pod podmienkou, že sa vykonala účinná analýza rizika.

▼M32Oddiel 2

Udeľovanie, pozastavenie, zrušenie povolení na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie

Článok 253b

1.  Žiadosti o povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie sa podávajú na vzore tlačiva žiadosti uvedenom v prílohe 67 alebo v príslušnej elektronickej podobe.

2.  Ak povoľujúci colný orgán zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované náležitosti, vyzve daného žiadateľa do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, aby dodal príslušné informácie, pričom svoju požiadavku odôvodní.

3.  Žiadosť nemôže byť prijatá, ak:

a) nie je dodržané ustanovenie odseku 1;

b) nebola podaná na príslušnom colnom orgáne;

c) žiadateľ bol odsúdený za závažný trestný čin súvisiaci s jeho hospodárskou činnosťou;

d) žiadateľ sa v čase podania žiadosti nachádza v konkurznom konaní.

4.  Colné orgány pred udelením povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie skontrolujú účtovné záznamy žiadateľa, pokiaľ nie je možné použiť výsledky predchádzajúceho auditu.

Článok 253c

1.  Povolenie na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia sa udelí, ak sú splnené podmienky a kritériá stanovené v článku 14h s výnimkou odseku 1 písm. c), v článku 14i písm. d), e) a g) a v článku 14j.

Povolenie na miestne colné konanie sa udelí, ak sú splnené podmienky a kritériá stanovené v článku 14h s výnimkou odseku 1 písm. c), v článku 14i a v článku 14j.

Colné orgány na účely udelenia povolení uvedených v prvom a druhom pododseku uplatňujú článok 14a ods. 2 a použijú tlačivo povolenia stanovené v prílohe 67.

2.  Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmene a) alebo písmene c) článku 14a ods. 1, podmienky a kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

Článok 253d

1.  Povoľujúci colný orgán pozastaví platnosť povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie v prípade, že:

a) sa zistí nedodržanie podmienok a kritérií uvedených v článku 253c ods. 1;

b) colné orgány majú dostatočné dôvody domnievať sa, že držiteľ povolenia alebo iná osoba uvedená v písmenách a), b) alebo d) článku 14h ods. 1 spáchali čin, ktorý vedie k trestnoprávnemu konaniu a ktorý je spojený s porušením colných predpisov.

V prípade uvedenom v odseku 1 prvom pododseku písm. b) však môže povoľujúci colný orgán rozhodnúť, že nepozastaví povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo na miestne colné konanie, pokiaľ pokladá porušenia za zanedbateľné v porovnaní s počtom alebo objemom colných operácií a za nevyvolávajúce pochybnosti o tom, že držiteľ povolenia koná v dobrej viere.

Pred tým, ako povoľujúce colné orgány vydajú rozhodnutie, oznámia svoje zistenia držiteľovi povolenia. Držiteľ povolenia je oprávnený vykonať nápravu situácie a/alebo vyjadriť svoje stanovisko v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu uvedeného oznámenia.

2.  Ak držiteľ povolenia nenapraví situáciu uvedenú v odseku 1 prvom pododseku písm. a) v lehote 30 kalendárnych dní, povoľujúci colný orgán oznámi držiteľovi povolenia, že povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo na miestne colné konanie sa pozastavuje na obdobie 30 kalendárnych dní, aby sa držiteľovi povolenia umožnilo prijať opatrenia požadované na nápravu situácie.

3.  V prípadoch uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b) povoľujúci colný orgán pozastaví platnosť povolenia až do konca súdneho konania. Túto skutočnosť oznámi držiteľovi povolenia.

4.  V prípade, že držiteľ povolenia nebol schopný uskutočniť nápravu danej situácie do 30 kalendárnych dní, avšak je schopný poskytnúť dôkazy, že podmienky môže splniť, ak sa predĺži lehota pozastavenia platnosti, povoľujúci colný orgán pozastaví platnosť povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia a na miestne colné konanie na ďalších 30 kalendárnych dní.

5.  Pozastavenie platnosti povolenia nemá vplyv na žiadne colné konanie, ktoré sa začalo predo dňom pozastavenia, ale ešte nebolo ukončené.

Článok 253e

1.  Ak povoľujúci colný orgán usúdi, že držiteľ povolenia prijal opatrenia potrebné na vyhovenie podmienkam a kritériám, ktoré treba splniť pre povolenie na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestne colné konanie, zruší pozastavenie platnosti a informuje o tom držiteľa povolenia. Pozastavenie je možné zrušiť pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 253d ods. 2 alebo 4.

2.  Ak držiteľ povolenia neprijme potrebné opatrenia v rámci lehoty pozastavenia stanovenej v článku 253d ods. 2 alebo 4, uplatňuje sa článok 253g.

Článok 253f

1.  Ak držiteľ povolenia dočasne nie je schopný splniť niektorú podmienku alebo kritérium určené pre povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie, môže požiadať o pozastavenie povolenia. V takom prípade to držiteľ povolenia oznámi povoľujúcemu colnému orgánu, pričom uvedie dátum, kedy bude znovu schopný splniť dané podmienky a kritériá. Takisto musí informovať povoľujúci colný orgán o akýchkoľvek plánovaných opatreniach a časovom rozvrhu ich vykonania.

2.  Ak držiteľ povolenia nenapraví situáciu v lehote stanovenej vo svojom oznámení, povoľujúci colný orgán môže poskytnúť primerané predĺženie za predpokladu, že držiteľ povolenia konal v dobrej viere.

Článok 253g

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 kódexu a článok 4 tohto nariadenia, povoľujúci colný orgán zruší povolenie na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie v týchto prípadoch:

a) keď držiteľ povolenia nenapraví situáciu uvedenú v článku 253d ods. 2 a článku 253f ods. 1;

b) keď sa držiteľ povolenia alebo iné osoby uvedené v článku 14h ods. 1 písm. a), b) alebo d) dopustili závažného alebo opakovaného porušenia súvisiaceho s colnými predpismi a už nie je ďalšia možnosť odvolania;

c) keď o to požiada držiteľ povolenia.

Avšak v prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku môže povoľujúci colný orgán rozhodnúť, že nezruší povolenie na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestne colné konanie, pokiaľ pokladá porušenia za zanedbateľné vo vzťahu k počtu alebo objemu colných operácií a za nevyvolávajúce pochybnosti o dobrej viere držiteľa povolenia.KAPITOLA 1A

Jednotné povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanieOddiel 1

Podávanie žiadostí

Článok 253h

1.  Žiadosť o jednotné povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie sa podáva jednému z colných orgánov uvedených v článku 14d ods. 1 a 2.

Ak sa však o povolenie na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestne colné konanie žiada v súvislosti so žiadosťou o jednotné povolenie na konečné použitie alebo na použitie colného režimu s ekonomickým účinkom alebo následne po nej, uplatňuje sa článok 292 ods. 5 a 6 alebo články 500 a 501.

2.  Ak sa časť príslušných účtovných záznamov alebo dokladov uchováva v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom sa podáva žiadosť, žiadateľ náležite vyplní kolónky 5a, 5b a 7 tlačiva žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe 67.

3.  Žiadateľ uvedie ľahko dostupné ústredné miesto alebo kontaktnú osobu v rámci svojej organizácie v členskom štáte, v ktorom podal žiadosť, aby colné orgány mali k dispozícii všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia požiadaviek na udelenie jednotného povolenia.

4.  Žiadatelia predložia colným orgánom v rámci možností potrebné údaje v elektronickej podobe.

5.  Do zavedenia elektronického systému výmeny údajov medzi dotknutými členskými štátmi potrebného na účely príslušného colného režimu môže povoľujúci colný orgán zamietnuť žiadosti podané podľa odseku 1, ak by sa jednotným povolením vytvorila neprimeraná administratívna záťaž.

Článok 253i

1.  Členské štáty postúpia Komisii zoznam colných orgánov uvedených v článku 253h ods. 1, ktorým sa majú zasielať žiadosti, ako aj všetky následné zmeny, ktoré v ňom nastanú. Komisia uvedené informácie sprístupní na internete. Tieto orgány majú štatút povoľujúcich colných orgánov, pokiaľ ide o jednotné povolenia na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie.

2.  Členské štáty určia ústredný úrad poverený výmenou informácií medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou a údaje o tomto úrade oznámia Komisii.Oddiel 2

Postup vydávania

Článok 253j

1.  Povoľujúci colný orgán sprístupní dotknutým colným orgánom pre každú žiadosť o jednotné povolenie na zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie tieto informácie:

a) žiadosť;

b) návrh povolenia;

c) všetky informácie potrebné na udelenie povolenia.

Tieto náležitosti sa sprístupnia prostredníctvom komunikačného systému uvedeného v článku 253m, len čo sa daný systém zavedie.

2.  Povoľujúci colný orgán sprístupní informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) v týchto lehotách:

a) 30 kalendárnych dní, ak sa žiadateľovi už predtým priznalo zjednodušené colné vyhlásenie alebo miestne colné konanie, či osvedčenie SHS uvedené v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c);

b) vo všetkých ostatných prípadoch 90 kalendárnych dní.

Ak povoľujúci colný orgán nie je schopný uvedené lehoty dodržať, môže ich predĺžiť o 30 kalendárnych dní. V takýchto prípadoch povoľujúci colný orgán pred uplynutím danej lehoty informuje žiadateľa o dôvodoch jej predĺženia.

Lehota začína plynúť odo dňa, keď povoľujúci colný orgán dostal všetky potrebné informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c). Povoľujúce colné orgány informujú žiadateľa o tom, že žiadosť bola prijatá, a o dátume, odkedy začína plynúť daná lehota.

3.  Do 31. decembra 2009 sa maximálne lehoty 30 alebo 90 kalendárnych dní stanovené v odseku 2 prvom pododseku nahradia 90 alebo 210 kalendárnymi dňami.

Článok 253k

1.  Povoľujúci colný orgán členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, a colné orgány ostatných členských štátov zainteresované na jednotnom povolení, o ktoré sa žiada, spolupracujú pri určovaní podmienok na vykonávanie colného režimu a poskytovanie hlásení vrátane plánu kontrol pre dohľad nad colným režimom vykonávaným v rámci jednotného povolenia. Údaje, ktoré sa majú medzi zainteresovanými colnými orgánmi vymieňať na účely colného postupu (colných postupov), sa však obmedzia na tie, ktoré sú určené v prílohe 30A.

2.  Colné orgány ostatných členských štátov, ktoré sú zainteresované na jednotnom povolení, o ktoré sa žiada, oznámia povoľujúcemu colnému orgánu svoje prípadné námietky v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia návrhu povolenia. Ak je na toto oznámenie potrebný dlhší čas, táto skutočnosť sa oznámi povoľujúcemu colnému orgánu čo možno najskôr a v každom prípade v uvedenej lehote. Toto dodatočné predĺženie lehoty nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. Ak sa povolí predĺženie lehoty, povoľujúci colný orgán informuje žiadateľa o predĺžení lehoty.

Ak sa oznámia námietky a v stanovenej lehote colné orgány nedospejú k dohode, žiadosť sa zamietne v rozsahu vznesených námietok.

Ak konzultované colné orgány neodpovedia v lehote stanovenej v prvom pododseku, povoľujúci colný orgán môže predpokladať, že voči vydaniu príslušného povolenia nie sú žiadne námietky, pričom zodpovednosť zostáva na konzultovaných colných orgánoch.

3.  Pred čiastočným alebo úplným zamietnutím žiadosti povoľujúci colný orgán oznámi žiadateľovi dôvody, ktoré majú byť podkladom jeho rozhodnutia. Žiadateľ dostane možnosť vyjadriť svoje stanovisko v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu oznámenia.

Článok 253l

1.  Ak o jednotné povolenie žiada žiadateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c), povolenie sa udelí, keď sa zariadi potrebná výmena informácií medzi:

a) žiadateľom a povoľujúcim colným orgánom;

b) povoľujúcim colným orgánom a ostatnými colnými orgánmi zainteresovanými v jednotnom povolení, o ktoré sa žiada.

V prípadoch, keď žiadateľ nie je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c), povolenie sa udelí, ak povoľujúci colný orgán usúdi, že žiadateľ je schopný splniť podmienky a kritériá dané pre získanie povolenia stanovené alebo uvedené v článkoch 253, 253a a 253c, a ak sa zariadi potrebná výmena informácií uvedená v prvom pododseku tohto odseku.

2.  Po tom, čo povoľujúci colný orgán dostal súhlas ostatných dotknutých colných orgánov, alebo v prípade, že z ich strany nedostal žiadne odôvodnené námietky, vydá povolenie v súlade s tlačivom povolenia stanoveným v prílohe 67 v lehote 30 kalendárnych dní od uplynutia lehôt uvedených v článku 253k ods. 2 alebo 3.

Povoľujúci colný orgán sprístupní povolenie colným orgánom v zúčastnených členských štátoch, pričom použije informačný a komunikačný systém uvedený v článku 253m, len čo sa tento systém zavedie.

3.  Jednotné povolenia na zjednodušené colné vyhlásenie alebo na miestne colné konanie sa uznávajú vo všetkých členských štátoch uvedených v kolónkach 10 a/alebo 11 príslušného povolenia.Oddiel 3

Výmena informácií

Článok 253m

1.  Na informačný a komunikačný proces medzi colnými orgánmi a na informovanie Komisie a hospodárskych subjektov sa používa, len čo je k dispozícii, elektronický informačný a komunikačný systém, na ktorom sa vzájomne dohodli Komisia a colné orgány. Informácie poskytnuté hospodárskym subjektom sa obmedzia len na údaje, ktoré nie sú dôverné, definované v hlave II bode 16 Vysvetliviek k tlačivu žiadosti o zjednodušené postupy stanovenému v prílohe 67.

2.  Prostredníctvom systému uvedeného v odseku 1 si Komisia a colné orgány vymieňajú, ukladajú a majú k dispozícii tieto informácie:

a) údaje obsiahnuté v žiadostiach;

b) informácie potrebné na účely postupu vydania povolenia;

c) jednotné povolenia vydané pre postupy uvedené v článku 1 ods. 13 a 14 a údaje o ich prípadných zmenách a doplneniach, pozastaveniach a zrušeniach;

d) výsledky prehodnotenia v súlade s článkom 253 ods. 8.

3.  Komisia a členské štáty môžu prostredníctvom internetu a s predchádzajúcim súhlasom držiteľa povolenia oboznámiť verejnosť so zoznamom jednotných povolení a tiež údajmi, ktoré nie sú dôverné, definovanými v hlave II bode 16 Vysvetliviek k tlačivu žiadosti o zjednodušené postupy stanovenému v prílohe 67. Tento zoznam sa aktualizuje.

▼BKAPITOLA 2

Vyhlásenia na prepustenie do voľného obehuOddiel 1

Neúplné vyhlásenia

▼M29

Článok 254

Ak o to deklarant požiada, môžu colné orgány prijať colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, ktoré sú stanovené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia obsahujú aspoň náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

▼B

Článok 255

1.  K vyhláseniam na prepustenie do voľného obehu, ktoré colné orgány môžu prijať na žiadosť deklaranta bez pripojenia určitých potrebných podporných dokumentov, musia byť priložené aspoň tie dokumenty, ktoré musia byť predložené skôr ako môže byť prihlásený tovar prepustený do voľného obehu.

2.  Ako výnimka z odseku 1, vyhlásenie, ku ktorému nie je priložený jeden alebo viaceré dokumenty, požadované skôr ako môže byť tovar prepustený do voľného obehu, môže byť prijaté, ak sa colné orgány uistia, že:

a) príslušný dokument existuje a je platný;

b) nemôže byť pripojený k vyhláseniu z dôvodov mimo kontroly deklaranta;

c) akékoľvek oneskorenie prijatia vyhlásenia by zabránilo prepusteniu tovaru do voľného obehu alebo by znamenalo, že tovar bude podliehať vyššej sadzbe cla.

Údaje týkajúce sa chýbajúcich dokumentov, musia byť vo všetkých prípadoch uvedené vo vyhlásení.

Článok 256

1.  Lehota, ktorú povolia colné orgány deklarantovi pre oznámenie náležitostí alebo predloženie chýbajúcich dokumentov v čase prijatia vyhlásenia, nesmie prekročiť jeden mesiac odo dňa takéhoto prijatia.

▼M22

V prípade dokladu, ktorý sa vyžaduje k žiadosti na zníženú alebo nulovú dovoznú colnú sadzbu, ak colné orgány majú opodstatnené dôvody veriť, že tovar, na ktorý sa vzťahuje neúplné vyhlásenie, môže mať nárok na takúto zníženú alebo nulovú colnú sadzbu, je možné poskytnúť obdobie dlhšie, ako je uvedené v prvom pododseku, na základe žiadosti deklaranta, predložením daného dokladu, ak je to odôvodnené okolnosťami. Táto lehota nemôže presiahnuť štyri mesiace od dátumu prijatia vyhlásenia. Táto lehota sa nemôže predĺžiť.

▼B

Ak sa chýbajúce náležitosti, ktoré majú byť oznámené alebo dokumenty, ktoré majú byť predložené, týkajú colnej hodnoty, colné orgány môžu, ak sa preukáže, že je to absolútne nevyhnutné, stanoviť dlhšiu lehotu alebo predĺžiť predtým stanovenú lehotu. Celková povolená lehota musí zohľadňovať predpísané platné lehoty.

▼M12

2.  Ak možno uplatniť zníženú alebo nulovú sadzbu dovozného cla na tovar prepustený do colného režimu voľný obeh v rámci colných kvót alebo ak nebolo znovu zavedené vyberanie bežného dovozného cla, v rámci colných stropov alebo iných preferenčných sadzobných opatrení sa zvýhodnenie vyplývajúce z colnej kvóty alebo preferenčných sadzobných opatrení udelí iba po predložení dokladov, ktoré podmieňuje udelenie zníženej alebo nulovej sadzby colným orgánom. Tento doklad sa musí predložiť vždy:

 pred vyčerpaním colnej kvóty alebo

 v ostatných prípadoch pred dátumom, kedy sa opatrením Spoločenstva znova zavádza vyberanie bežného dovozného cla.

▼B

3.  Podľa odsekov 1 a 2, dokument, ktorého predloženie podmieňuje povolenie zníženej alebo nulovej sadzby dovozného cla, môže byť predložený po uplynutí lehoty, pre ktorú bola stanovená znížená alebo nulová sadzba, ak vyhlásenie týkajúce sa príslušného tovaru bolo prijaté pred týmto dátumom.

Článok 257

1.  Prijatie neúplného vyhlásenia colnými orgánmi nesmie zabrániť alebo spôsobiť oneskorenie prepustenia takto prihláseného tovaru, ak na to neexistujú iné dôvody. Bez dosahu na ustanovenia článku 248, prepustenie sa uskutoční v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 2 až 5.

2.  Ak oneskorené predloženie náležitostí alebo podporný dokument chýbajúci v čase prijatia vyhlásenia nemá vplyv na výšku cla, ktorému podlieha tovar, na ktorý sa vzťahuje príslušné vyhlásenie, colné orgány okamžite zapíšu do účtovníctva splatnú sumu, vypočítanú bežným spôsobom.

3.  Ak podľa článku 254 vyhlásenie obsahuje predbežné určenie hodnoty, colné orgány:

 okamžite zapíšu do účtovníctva výšku takto určeného cla,

 v prípade potreby požadujú zloženie zábezpeky primeranej na pokrytie rozdielu medzi touto sumou a sumou, ktorej tovar môže nakoniec podliehať.

4.  Ak za iných okolností ako sú okolnosti uvedené v odseku 3 oneskorené predloženie náležitostí alebo podporný dokument chýbajúci v čase prijatia vyhlásenia môže mať vplyv na výšku cla, ktorému podlieha tovar, na ktorý sa vzťahuje uvedené vyhlásenie:

a) ak oneskorené predloženie akýchkoľvek chýbajúcich náležitostí alebo dokumentu môže viesť uplatneniu zníženej sadzby cla, colné orgány:

 okamžite zapíšu do účtovníctva zníženú sadzbu splatného dovozného cla,

 požadujú zloženie zábezpeky, ktorá pokryje rozdiel medzi touto sumou a sumou, ktorá by bola splatná, keby bolo dovozné clo na príslušný tovar určené podľa bežnej sadzby;

b) ak oneskorené predloženie akýchkoľvek chýbajúcich náležitostí alebo dokumentu môže viesť k prijatiu tovaru s úplným oslobodením od cla, colné orgány požadujú zloženie zábezpeky, ktorá pokrýva sumu, ktorá by bola splatná, keby bolo clo účtované podľa bežnej sadzby.

5.  Bez dosahu na akékoľvek následné zmeny, ku ktorým môže dôjsť predovšetkým v dôsledku konečného určenia colnej hodnoty, deklarant má možnosť namiesto zloženia zábezpeky požadovať, aby do účtovníctva bola okamžite zapísaná:

 ak sa uplatňuje druhá zarážka odseku 3 alebo druhá zarážka odseku 4 a), suma cla, ktorej tovar môže nakoniec podliehať, alebo

 ak sa uplatňuje odsek 4 b), suma cla vypočítaná podľa bežnej sadzby.

Článok 258

Ak po uplynutí lehoty uvedenej v článku 256 deklarant nepredložil všetky informácie potrebné pre konečné určenie colnej hodnoty tovaru alebo nepredložil chýbajúce náležitosti alebo dokumenty, colné orgány okamžite zapíšu do účtovníctva ako clo, ktorému podlieha príslušný tovar, sumu zábezpeky poskytnutej v súlade s ustanoveniami druhej zarážky článku 257 (3), druhej zarážky článku 257 (4) a) alebo článku 257 (4) b).

Článok 259

Neúplné vyhlásenie prijaté za podmienok uvedených v článkoch 254 až 257 môže doplniť buď deklarant alebo môže byť na základe dohody s colnými orgánmi nahradené iným vyhlásením, ktoré spĺňa podmienky uvedené v článku 62 kódexu.

V obidvoch prípadoch operatívny dátum stanovenia akýchkoľvek ciel a uplatňovania iných ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do voľného obehu, musí byť deň prijatia neúplného vyhlásenia.Oddiel 2

Postup pri zjednodušenom colnom vyhlásení

Článok 260

1.   ►M32  Žiadateľ ◄ na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie, môže dostať povolenie v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v článkoch 261 až 262, aby predložil vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v zjednodušenej forme, keď je tovar predložený colnici.

▼M29

2.  Takéto zjednodušené colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti pre zjednodušené dovozné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

▼B

3.  Ak to dovoľujú okolnosti, colné orgány môžu schváliť, aby žiadosť o prepustenie do voľného obehu, uvedená v druhej zarážke odseku 2, bola nahradená všeobecnou žiadosťou týkajúcou sa operácií prepustenia, ktoré sa uskutočňujú v priebehu určitého obdobia. Odkaz na povolenie poskytnuté na základe takejto všeobecnej žiadosti musí byť uvedený na obchodnom alebo administratívnom dokumente predloženom podľa odseku 1.

4.  K zjednodušenému colnému vyhláseniu musia byť priložené všetky dokumenty, ktorých predloženie môže byť požadované na zabezpečenie prepustenia tovaru do voľného obehu. Uplatňuje sa článok 255 (2).

5.  Tento článok nemá dosah na článok 278.

▼M32

Článok 261

▼M38

1.  Žiadateľovi sa udelí povolenie na podávanie zjednodušených colných vyhlásení, ak sú splnené podmienky a kritériá uvedené v článkoch 253, 253a, 253b a 253c.

▼M32

2.  Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c), povoľujúci colný orgán udelí povolenie, keď sa medzi žiadateľom a povoľujúcim colným orgánom zariadila potrebná výmena informácií. Všetky podmienky a kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

▼B

Článok 262

▼M29

1.  Povolenie uvedené v článku 260 obsahuje tieto náležitosti:

a) colný úrad alebo colné úrady príslušné na prijímanie zjednodušených colných vyhlásení;

b) tovar, na ktorý sa povolenie vzťahuje, a

c) odkaz na záruku, ktorú má poskytnúť príslušná osoba na vyrovnanie akéhokoľvek colného dlhu, ktorý môže vzniknúť.

Určí sa v ňom aj forma a obsah doplnkových colných vyhlásení a stanovia sa časové lehoty, v ktorých musia byť podané colnému orgánu určenému na tento účel.

▼B

2.  Colné orgány môžu upustiť od predloženia doplňujúceho vyhlásenia, ak sa zjednodušené colné vyhlásenie týka tovaru, ktorého hodnota je nižšia ako štatistický prah stanovený v platných ustanoveniach spoločenstva a zjednodušené colné vyhlásenie už obsahuje všetky informácie potrebné pre prepustenie do voľného obehu.Oddiel 3

Postup pre miestne colné vybavenie

Článok 263

Povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia musí byť poskytnuté v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v článkoch 264 až 266 akejkoľvek osobe, ktorá žiada o prepustenie tovaru do voľného obehu, v jej priestoroch alebo na iných miestach uvedených v článku 253, alebo ktorá predloží colným orgánom písomnú žiadosť v tomto zmysle, ktorá obsahuje všetky náležitosti, potrebné pre udelenie takéhoto povolenia:

 pre tovar ktorý podlieha buď režimu tranzitu spoločenstva alebo bežnému režimu tranzitu a pri ktorom je horeuvedená osoba oprávnená používať zjednodušené postupy, ktoré sa majú vykonať v úrade určenia v súlade s ►M19  článkami 406, 407 a 408 ◄ ,

 pri tovare, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu s ekonomickým účinkom, bez dosahu na článok 278,

 pri tovare, ktorý je po predložení colnici podľa článku 40 kódexu zaslaný do týchto priestorov alebo miest v súlade s iným režimom tranzitu ako je režim uvedený v prvej zarážke,

 pri tovare, ktorý vstupuje na colné územie spoločenstva, pričom sa uplatňuje výnimka z požiadavky, že musí byť predložený colnici podľa článku 41 b) kódexu.

▼M32

Článok 264

▼M38

1.  Žiadateľovi sa udelí povolenie na použitie miestneho colného konania, ak sú splnené podmienky a kritériá uvedené v článkoch 253, 253a, 253b a 253c.

▼M32

2.  Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c), povoľujúci colný orgán udelí povolenie, keď sa medzi žiadateľom a povoľujúcim colným orgánom zariadila potrebná výmena informácií. Všetky podmienky a kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

▼M32 —————

▼B

Článok 266

▼M4

1.  S cieľom umožniť colným orgánom presvedčiť sa o správnom vykonávaní operácií, držiteľ povolenia uvedený v článku 263:

a) v prípadoch uvedených v prvej a tretej zarážke článku 263:

i) keď je tovar prepustený do voľného obehu pri jeho príchode na miesto vyhradené na tento účel:

 riadne oznámi colným orgánom takýto príchod vo forme a spôsobom nimi určeným, s cieľom dosiahnutia prepustenia tovaru do príslušného režimu, a

 zapíše tovar do svojej účtovnej evidencie;

ii) keď prepusteniu tovaru do režimu voľného obehu predchádza dočasné uskladnenie v zmysle článku 50 kódexu na rovnakom mieste, pred uplynutím lehoty ustanovenej podľa článku 49 kódexu:

 riadne oznámi colným orgánom vo forme a spôsobom nimi určeným svoj zámer dosiahnuť prepustenie tovaru do režimu voľný obeh, aby dosiahol prepustenie tovaru, a

 zapíše tovar do svojej účtovnej evidencie;

b) v prípadoch uvedených v druhej zarážke článku 263:

 riadne oznámi colným orgánom vo forme a spôsobom nimi určeným svoj zámer dosiahnuť prepustenie tovaru do režimu voľný obeh, aby dosiahol prepustenie tovaru, a

 zapíše tovar do svojej účtovnej evidencie;

Oznámenie uvedené v prvej zarážke sa nevyžaduje v prípade, že tovar, ktorý má byť prepustený do voľného obehu, bol prepustený do režimu uskladňovanie v colnom sklade typu D;

c) v prípadoch uvedených v štvrtej zarážke článku 263, po príchode tovaru na miesto vyhradené na tento účel:

 zapíše tovar do svojej účtovnej evidencie;

d) sprístupní colným orgánom od momentu zápisu do účtovnej evidencie uvedenej v písmenách a), b) a c) všetky dokumenty, predloženie ktorých sa vyžaduje na uplatňovanie ustanovení upravujúcich prepustenie tovaru do voľného obehu.

▼B

2.  Pod podmienkou, že kontroly riadneho vykonávania operácií tým nie sú ovplyvnené, colné orgány môžu:

▼M4

a) povoliť vykonať oznámenie uvedené v písmenách a) a b) odseku 1, v čase, keď sa príchod tovaru priamo očakáva;

▼B

b) za určitých osobitných okolností, ak to umožňuje charakter príslušného tovaru a rýchly obrat, oslobodiť držiteľa povolenia od požiadavky oznámiť príslušnému colnému orgánu každý príchod tovaru za predpokladu, že predloží uvedenému úradu všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, aby mu umožnil vykonať právo kontrolovať tovar, ak nastane takáto potreba.

V tomto prípade je zapísanie tovaru do záznamov príslušnej osoby ekvivalentné prepusteniu.

▼M29

3.  Zápis do účtovnej evidencie uvedený v písmenách a), b) a c) odseku 1 možno nahradiť akoukoľvek inou formalitou, ktorá poskytuje podobné záruky požadované colnými orgánmi. V tomto zápise sa uvedú dátum jeho vykonania a náležitosti pre colné vyhlásenie pre miestne colné vybavenie stanovené v prílohe 30A.

▼B

Článok 267

V povolení uvedenom v článku 263 musia byť ustanovené špecifické pravidlá pre vykonanie postupu a predovšetkým musia v ňom byť uvedené nasledujúce informácie:

 tovar, na ktorý sa vzťahuje,

 forma povinností uvedených v článku 266 a odkaz na záruku, ktorú musí poskytnúť príslušná osoba,

 čas prepustenia tovaru,

 lehota, v ktorej musí byť predložené doplňujúce vyhlásenie príslušnému colnému úradu určenému na tento účel,

 podmienky, za ktorých musia byť k tovaru predložené všeobecné, periodické alebo opakované vyhlásenia, tak ako je to primerané.KAPITOLA 3

Vyhlásenia na colný režim s ekonomickým účinkomOddiel 1

Prepustenie do colného režimu s ekonomickým účinkomPododdiel 1

Prepustenie do režimu colného uskladňovaniaA.

Neúplné vyhlásenia

Článok 268

▼M29

1.  Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad vstupu prijať vyhlásenia pre režim colného uskladnenia, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, ktoré sú stanovené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia musia obsahovať prinajmenej náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

▼B

2.  Články 255, 256 a 259 sa uplatňujú primerane.

3.  Tento článok sa neuplatňuje pre vyhlásenia na režim týkajúci sa poľnohospodárskych výrobkov spoločenstva uvedených v ►M20  článku 524 ◄ .B.

Postup pri zjednodušenom colnom vyhlásení

Článok 269

▼M38

1.  Žiadateľovi sa udelí povolenie na podávanie zjednodušených colných vyhlásení, ak sú splnené podmienky a kritériá uvedené v článkoch 253, 253a, 253b, 253c a 270.

▼B

2.  Ak sa tento postup uplatňuje v sklade typu D, v zjednodušenom colnom vyhlásení musí byť uvedený aj charakter príslušného tovaru, a to dostatočne podrobne, aby bolo možné jehookamžité a jednoznačné zaradenie a určenie jeho colnej hodnoty.

▼M1

3.  Postup uvedený v odseku 1 sa neuplatní na colný sklad typu F ani na prepustenie poľnohospodárskych výrobkoch, uvedených v ►M20  článku 524 ◄ do režimu v sklade akéhokoľvek typu.

▼M24

4.  Postup, ktorý sa uvádza v druhej zarážke odseku 1, sa vzťahuje na sklady typu B s tým, že nemožno použiťobchodný doklad. Ak administratívny doklad neobsahuje všetky údaje, ktoré sa uvádzajú v prílohe 37, časť I(B), mali by sa uviesť v priloženej žiadosti.

▼B

Článok 270

1.  Žiadosť uvedená v článku 269 (1) musí byť vyhotovená písomne a musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre udelenie povolenia.

Ak to dovoľujú okolnosti žiadosť uvedená v článku 269 (1) môže byť nahradená všeobecnou žiadosťou týkajúcou sa operácií, ktoré sa uskutočňujú v priebehu určitého obdobia.

V tomto prípade žiadosť musí byť vyhotovená za podmienok ustanovených v ►M20  článkoch 497, 498 a 499 ◄ a musí byť predložená spolu so žiadosťou o prevádzkovanie colného skladu alebo vo forme zmeny pôvodného povolenia, ktoré vydal colný orgán pre tento režim.

▼M32 —————

▼M32

5.  Ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. a) alebo c), povoľujúci colný orgán udelí povolenie, keď sa medzi žiadateľom a povoľujúcim colným orgánom zariadila potrebná výmena informácií. Všetky podmienky a kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

▼M29

Článok 271

V povolení uvedenom v článku 269 ods. 1 sa stanovia osobitné pravidlá na vykonávanie režimu vrátane colného úradu alebo colných úradov prepustenia do režimu.

Nie je potrebné podať doplnkové vyhlásenie.

▼BC.

Postup pre miestne colné vybavenie

Článok 272

▼M38

1.  Žiadateľovi sa udelí povolenie na použitie miestneho colného konania, ak sú splnené podmienky a kritériá uvedené v odseku 2 a v článkoch 253, 253a, 253b, 253c a 274.

▼M6

2.  Miestne colné konanie sa neuplatňuje na colné sklady typu B a F a na prepustenie poľnohospodárskych výrobkov spoločenstva, uvedených v ►M20  článku 524 ◄ do režimu v akomkoľvek type colného skladu.

3.  Článok 270 sa uplatní primerane.

▼B

Článok 273

1.  Aby colným orgánom umožnil zabezpečenie riadneho vykonania operácií, držiteľ povolenia pri príchode tovaru na miesto určené na tento účel musí:

a) riadne oznámiť takýto príchod úradu dohľadu vo forme a spôsobom, ktorý určí úrad dohľadu;

b) vykonať záznamy v skladovej evidencii;

c) uchovať k dispozícii úradu dohľadu všetky dokumenty týkajúce sa prepustenia tovaru do režimu.

Záznam v skladovej evidencii uvedený v bode b) musí obsahovať aspoň niektoré náležitosti použité na obchodnú identifikáciu tovaru vrátane jeho množstva.

2.  Uplatňuje sa článok 266 (2).

Článok 274

V povolení uvedenom v článku 272 (1) musia byť ustanovené špecifické pravidlá pre vykonanie postupu a predovšetkým musia v ňom byť uvedené nasledujúce informácie:

 tovar, na ktorý sa vzťahuje,

 forma povinností uvedených v článku 273,

 čas prepustenia tovaru.

Doplňujúce vyhlásenie nemusí byť požadované.Pododdiel 2

Prepustenie do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, prepracovania pod colným dohľadom alebo režimu dočasného dovozuA.

Neúplné vyhlásenia

Článok 275

▼M29

1.  Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad vstupu prijať vyhlásenia na prepustenie tovaru do iného colného režimu s hospodárskym účinkom, ako je režim pasívneho zošľachťovacieho styku alebo režim colného uskladňovania, ktoré neobsahujú všetky náležitosti uvedené v prílohe 37 alebo ku ktorým nie sú priložené určité doklady uvedené v článku 220.

Avšak tieto vyhlásenia obsahujú náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

▼B

2.  Články 255, 256 a 259 sa uplatňujú primerane.

3.  V prípade prepustenia do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, systému vrátenia, články 257 a 258 sa uplatňujú primerane.B.

Zjednodušené colné vyhlásenie a postupy pre miestne colné vybavenie

Článok 276

Ustanovenia článkov 260 až 267 a článku 270 sa uplatňujú primerane pre tovar prihlásený do colného režimu s ekonomickým účinkom, na ktorý sa vzťahuje tento pododdiel.Pododdiel 3

Tovar prihlásený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku

Článok 277

Ustanovenia článkov 279 až 289, ktoré sa uplatňujú pre tovar prihlásený na vývoz, sa uplatňujú primerane pre tovar prihlásený na vývoz v režime pasívneho zušľachťovacieho styku.

▼M20Pododdiel 4

Spoločné ustanovenia

Článok 277a

Ak sú tej istej osobe udelené dve a viac povolení, ktoré sa týkajú colných režimov s hospodárskym dopadom a jeden režim končí vstúpením do iného režimu využitím miestneho colného vybavenia, nemusí sa vyžadovať doplňujúce vyhlásenie.

▼BOddiel 2

Ukončenie colného režimu s ekonomickým účinkom

Článok 278

1.  V prípadoch ukončenia colného režimu s ekonomickým účinkom iného ako režim pasívneho zušľachťovacieho styku a režim uskladňovania v colných skladoch môžu byť použité zjednodušené postupy pre prepustenie do voľného obehu, vývoz a spätný vývoz. V prípade spätného vývozu sa uplatňujú primerane ustanovenia článkov 279 až 289.

2.  Zjednodušené postupy uvedené v článkoch 254 až 267 môžu byť použité pre prepustenie tovaru do voľného obehu v režime pasívneho zušľachťovacieho styku.

3.  V prípade ukončenia režimu uskladňovania v colných skladoch môžu byť použité zjednodušené postupy pre prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz.

Avšak:

a) pri tovare prihlásenom do režimu v sklade typu F nesmie byť povolený žiadny zjednodušený postup;

b) pri tovare prihlásenom do režimu v sklade typu B platia len neúplné vyhlásenia a zjednodušený postup prihlasovania;

c) vydanie povolenia pre sklad typu D zahŕňa automatické použitie postupu miestneho colného vybavenia pre prepustenie do voľného obehu.

Ak však v prípadoch, kedy chce príslušná osoba využiť použitie účtovateľných položiek, ktoré nemôžu byť skontrolované bez fyzickej kontroly tovaru, tento postup nemôže byť použitý. V tomto prípade môžu byť použité iné postupy, ktoré zahŕňajú predloženie tovaru.

▼M20

d) na poľnohospodársky tovar zo spoločenstva uvedený v článku 524, ktorý vstúpil do režimu colného uskladnenia, sa neuplatňuje žiadny zjednodušený postup.

▼BKAPITOLA 4

Vývozné vyhlásenia

▼M38

Článok 279

Vývozné formality ustanovené v článkoch 786 až 796e môžu byť zjednodušené v súlade s touto kapitolou.

▼BOddiel 1

Neúplné vyhlásenia

▼M29

Článok 280

1.  Ak o to deklarant požiada, môže colný úrad prijať vývozné colné vyhlásenia, ktoré neobsahujú všetky náležitosti uvedené v prílohe 37.

Avšak tieto vyhlásenia musia obsahovať aspoň náležitosti pre neúplné colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

Ak tovar podlieha vývoznému clu alebo akýmkoľvek iným opatreniam ustanoveným v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, vývozné colné vyhlásenia musia obsahovať všetky informácie požadované pre uplatňovanie týchto ciel alebo opatrení.

2.  Články 255 až 259 sa uplatňujú mutatis mutandis na vývozné colné vyhlásenia.

Článok 281

1.  Ak sa uplatňuje článok 789, môže sa doplnkové colné vyhlásenie podať na colnom úrade príslušnom pre miesto, kde je vývozca zriadený.

2.  Ak je subdodávateľ zriadený v inom členskom štáte ako vývozca, odsek 1 tohto článku sa uplatňuje, len ak sa požadované údaje vymieňajú elektronicky v súlade s článkom 4d.

3.  V neúplnom vývoznom colnom vyhlásení sa uvedie colný úrad, ktorému sa podáva doplnkové colné vyhlásenie. Colný úrad, ktorý obdržal neúplné vývozné colné vyhlásenie, oznámi náležitosti neúplného vývozného colného vyhlásenia colnému úradu, ktorému je predložené doplnkové colné vyhlásenie, ako je to ustanovené v odseku 1.

4.  V prípadoch uvedených v odseku 2 colný úrad, ktorý obdržal doplnkové colné vyhlásenie, okamžite oznámi náležitosti doplnkového colného vyhlásenia colnému úradu, ktorému bolo predložené neúplné vývozné colné vyhlásenie.

▼BOddiel 2

Postup pre zjednodušené colné vyhlásenie

Článok 282

▼M38

1.  Povolenie na podávanie zjednodušených colných vyhlásení sa udelí v súlade s podmienkami a spôsobom, ktoré sú ustanovené v článkoch 253, 253a, 253b, 253c, v článku 261 ods. 2 a mutatis mutandis v článku 262.

▼M29

2.  Zjednodušené colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti pre zjednodušené colné vyhlásenie stanovené v prílohe 30A.

Články 255 až 259 sa uplatňujú mutatis mutandis.

▼BOddiel 3

Postup pre miestne colné vybavenie

▼M38

Článok 283

Povolenie na použitie miestneho colného konania sa udelí v súlade s podmienkami a spôsobom, ktoré sú ustanovené v článkoch 253, 253a, 253b a 253c, akejkoľvek osobe, ďalej len „schválený vývozca“, ktorý chce vykonávať colné konanie týkajúce sa colného režimu vývoz vo svojich priestoroch alebo na iných miestach, ktoré určia alebo schvália colné orgány.

▼M38 —————

▼M29

Článok 285

1.  Schválený vývozca pred odobratím tovaru z miest uvedených v článku 283 splní tieto povinnosti:

a) riadne informuje colný úrad vývozu o tomto odobratí prostredníctvom podania zjednodušeného vývozného colného vyhlásenia, ako je uvedené v článku 282;

b) sprístupní colným orgánom všetky dokumenty požadované pre vývoz tovaru.

2.  Schválený vývozca môže namiesto zjednodušeného vývozného colného vyhlásenia podať úplné vývozné colné vyhlásenie. V tomto prípade neplatí požiadavka na podanie doplnkového colného vyhlásenia stanovená v článku 76 ods. 2 kódexu.

▼M29

Článok 285a

1.  Colné orgány môžu oslobodiť schváleného vývozcu od požiadavky podať zjednodušené vývozné colné vyhlásenie na colnom úrade vývozu pre každé odobratie tovaru. Táto výnimka môže byť udelená, len ak schválený vývozca splní tieto podmienky:

a) schválený vývozca informuje colný úrad vývozu o každom odobratí, a to spôsobom a formou, ktoré určí tento colný úrad;

b) schválený vývozca dodá alebo sprístupní colným orgánom všetky informácie, ktoré považujú za potrebné na vykonanie účinnej analýzy rizík pred odobratím tovaru z miest uvedených v článku 283;

c) schválený vývozca zapíše tovar do svojej evidencie.

Zápis uvedený v písmene c) prvého pododseku je možné nahradiť akoukoľvek inou formalitou požadovanou colnými orgánmi, ktorá poskytuje podobné záruky. V tomto zápise sa uvedie dátum jeho vykonania a náležitosti potrebné na identifikáciu tovaru.

▼M38

1a.  V prípadoch, keď sa uplatňuje článok 592a alebo 592d, môžu colné orgány povoliť hospodárskemu subjektu okamžite zapísať do svojej evidencie každú vývoznú operáciu a informovať o každej z nich povoľujúci colný úrad v dodatočnom colnom vyhlásení v pravidelných intervaloch najneskôr do jedného mesiaca po tom, čo tovar opustil colné územie Spoločenstva. Uvedené povolenie sa môže udeliť za nasledujúcich podmienok:

a) hospodársky subjekt uplatňuje povolenie len na tovar, ktorý nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam;

b) hospodársky subjekt poskytuje colnému úradu vývozu všetky informácie, ktoré tento úrad považuje za potrebné na to, aby mohol vykonať kontrolu tovaru;

c) v prípadoch, keď colný úrad vývozu je iný ako colný úrad výstupu, colné orgány súhlasia s použitím takého režimu a informácie uvedené v písmene b) sú rovnako dostupné colnému úradu výstupu.

V prípade, že sa použije režim uvedený v prvom pododseku, zápis tovaru do evidencie sa považuje za jeho prepustenie do colného režimu vývoz a povolenie výstupu.

▼M29

2.  Za určitých osobitných okolností odôvodnených povahou príslušného tovaru a rýchlym obratom vývozných operácií môžu colné orgány do 30. júna 2009 oslobodiť schváleného vývozcu od požiadaviek stanovených v písmenách a) a b) prvého pododseku odseku 1 za predpokladu, že dodá uvedenému colnému úradu všetky informácie, ktoré tento úrad pokladá za potrebné na to, aby mohol vykonať svoje právo skontrolovať tovar, pokiaľ to bude potrebné, pred odchodom tovaru.

V tomto prípade zápis tovaru do evidencie schváleného vývozcu zodpovedá uvoľneniu.

Článok 285b

1.  Informácie uvedené v písmene a) prvého pododseku článku 285a ods. 1 sa odovzdajú colnému úradu vývozu v termínoch stanovených v článkoch 592b a 592c.

2.  Zápis do evidencie uvedený v písmene c) prvého pododseku článku 285a ods. 1 obsahuje náležitosti pre miestne colné vybavenie stanovené v prílohe 30A.

3.  Colné orgány zabezpečia dodržanie požiadaviek článkov 796a až 796e.

▼B

Článok 286

1.  Na účely kontroly, či tovar skutočne opustil colné územie spoločenstva, sa ako dôkaz výstupu použije kópia číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu.

V povolení musí byť uvedené, že kópia číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu musí byť vopred osvedčená.

2.  Predchádzajúce osvedčenie možno vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

a) rubrika A môže byť opečiatkovaná vopred pečiatkou príslušného colného úradu a podpísaná predstaviteľom tohto úradu;

b) schválený vývozca môže opečiatkovať vyhlásenie osobitnou pečiatkou, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 62.

Takáto pečiatka môže byť predtlačená na formulároch, ktorých tlač je zverená tlačiarni schválenej na tento účel.

▼M29

3.  Pred odchodom tovaru schválený vývozca splní tieto požiadavky:

a) vykoná postupy uvedené v článkoch 285 alebo 285a;

b) označí na akomkoľvek sprievodnom dokumente alebo na akomkoľvek inom médiu, ktoré ho nahrádza, tieto náležitosti:

i) odkaz na zápis do svojej evidencie;

ii) dátum, keď bol zápis uvedený v bode i) vykonaný;

iii) číslo povolenia;

iv) názov vydávajúceho colného úradu.

▼B

Článok 287

▼M29

1.  V povolení uvedenom v článku 283 sa vymedzia podrobné pravidlá priebehu konania, a najmä:

a) tovar, na ktorý sa vzťahuje;

b) spôsob, akým sa majú splniť podmienky stanovené v článku 285a ods. 1;

c) spôsob, akým má byť tovar prepustený, a moment, kedy má byť prepustený;

d) obsah akéhokoľvek sprievodného dokumentu alebo média, ktoré ho nahrádza, a spôsob, akým sa má potvrdiť;

e) postup predkladania doplnkového colného vyhlásenia a časovú lehotu, v ktorej sa má podať.

Ak sa uplatňujú články 796a až 796e, prepustenie uvedené v písmene c) prvého pododseku sa udelí v súlade s článkom 796b.

▼B

2.  Povolenie musí obsahovať záväzok schváleného vývozcu, že uskutoční všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úschovy osobitnej pečiatky alebo formulárov, na ktorých je predtlačená pečiatka colného úradu vývozu alebo predtlačená osobitná pečiatka.Oddiel 4

Spoločné ustanovenia pre oddiely 2 a 3

▼M32 —————

▼B

Článok 289

Ak sa celá vývozná operácia uskutočňuje na území jedného členského štátu, tento členský štát môže okrem postupov uvedených v oddieloch 2 a 3 a pri zabezpečení súladu s politikou spoločenstva ustanoviť iné zjednodušenia.

▼M29

Deklarant však sprístupní colným orgánom informácie potrebné na vykonanie účinnej analýzy rizík a prehliadky tovaru ešte pred výstupom tohto tovaru.

▼BČASŤ II

COLNE SCHVÁLENÉ URČENIE ALEBO POUŽITIEHLAVA I

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHUKAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 290

1.  Ak sa tovar spoločenstva vyváža na základe karnetu ATA v súlade s článkom 797, tento tovar môže byť prepustený do voľného obehu na základe karnetu ATA.

2.  V tomto prípade úrad, v ktorom je tovar prepustený do voľného obehu, vykoná nasledovné formality:

a) overí informácie uvedené v rubrikách A až G dokladu o spätnom dovoze;

b) vyplní kontrolný ústrižok a rubriku H dokladu pre spätný dovoz;

c) ponechá si doklad pre spätný dovoz.

3.  Ak sa formality pre vykonanie operácie dočasného vývozu tovaru spoločenstva vykonávajú v inom colnom úrade ako úrad, v ktorom tovar vstupuje na colné územie spoločenstva, premiestnenie tovaru z tohto úradu do úradu, kde sa vykonávajú uvedené formality, nevyžaduje žiadnu formalitu.▼M28

KAPITOLA 1a

Ustanovenia týkajúce sa banánov

▼M28

Článok 290a

Na účely tejto kapitoly a príloh 38b a 38c sa uplatňujú tieto definície:

a) „osoba oprávnená na váženie“ je akýkoľvek hospodársky subjekt oprávnený colným úradom na váženie čerstvých banánov;

b) „záznamy žiadateľa“ sú akékoľvek doklady týkajúce sa váženia čerstvých banánov;

c) „čistá hmotnosť čerstvých banánov“ je hmotnosť samotných banánov bez baliaceho materiálu a baliacich kontajnerov akéhokoľvek druhu;

d) „zásielka čerstvých banánov“ je zásielka zahŕňajúca celkové množstvo čerstvých banánov naložených na jeden dopravný prostriedok a zaslaná jedným vývozcom jednému alebo viacerým príjemcom;

e) „miesto vykládky“ je každé miesto, kde sa môže zásielka čerstvých banánov vyložiť alebo na ktoré sa môže podľa colného režimu presunúť, alebo v prípade dopravy v kontajneroch miesto, kde sa kontajner zloží z lode, lietadla alebo iného hlavného dopravného prostriedku alebo kde sa kontajner vybalí.

▼M28

Článok 290b

1.  Každý colný úrad udeľuje štatút osoby oprávnenej na váženie hospodárskym subjektom, ktoré sa zúčastňujú na dovoze, preprave, skladovaní alebo zaobchádzaní s čerstvými banánmi pod podmienkou, že títo o to požiadajú a sú splnené nasledujúce podmienky:

a) žiadateľ poskytne všetky potrebné záruky pre riadny priebeh váženia;

b) žiadateľ má k dispozícii vhodné zariadenie na váženie;

c) záznamy žiadateľa umožňujú colným orgánom vykonať účinné kontroly.

Colný úrad zamietne štatút osoby oprávnenej na váženie, ak žiadateľ vážne alebo opakovane porušuje colné predpisy.

Oprávnenie sa obmedzuje na váženie čerstvých banánov, ktoré sa uskutoční na mieste kontrolovanom povereným colným úradom.

2.  Poverený colný úrad stiahne štatút osoby oprávnenej na váženie, ak držiteľ už nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1.

Článok 290c

1.  Na účely kontroly čistej hmotnosti čerstvých banánov dovážaných do Spoločenstva a zatriedených do číselného znaku KN 0803 00 19 sa k vyhláseniam o prepustení do voľného obehu priloží potvrdenie o vážení banánov, v ktorom sa podľa druhu balenia a pôvodu uvádza čistá hmotnosť zásielky príslušných čerstvých banánov.

Potvrdenia o vážení banánov vystavia osoby oprávnené na váženie v súlade s postupom stanoveným v prílohe 38b a vo forme zodpovedajúcej vzorke uvedenej v prílohe 38c.

Na základe podmienok, ktoré majú colné orgány stanoviť, sa môžu takéto potvrdenia poskytnúť colným orgánom v elektronickej podobe.

2.  Osoba oprávnená na váženie poskytne colným orgánom predbežné oznámenie o vážení zásielky čerstvých banánov na účely vystavenia potvrdenia o vážení banánov, pričom uvedie podrobnosti o druhu balenia, pôvode, čase a mieste váženia.

3.  Colné úrady overujú čistú hmotnosť čerstvých banánov uvedenú v potvrdeniach o vážení banánov, na základe analýzy rizika, kontrolou aspoň 5 % z celkového počtu potvrdení o vážení banánov predložených každý rok, buď tak, že sú prítomní pri vážení reprezentatívnych vzoriek banánov osobami oprávnenými na váženie, alebo že odvážia tieto vzorky sami v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 1, 2 a 3 prílohy 38b.

Článok 290d

Členské štáty oznámia Komisii zoznam osôb oprávnených na váženie a akékoľvek následné zmeny.

Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

▼M18KAPTIOLA 2

Konečné použitie

Článok 291

1.  Táto kapitola platí vtedy, ak sa zistí, že tovar prepustený do voľného obehu so zvýhodneným sadzobným zaobchádzaním alebo pri zníženej alebo nulovej sadzbe cla z dôvodu jeho konečného použitia podlieha colnému dohľadu konečného použitia.

2.  Na účely tejto kapitoly:

▼M32 —————

▼M18

b) „účtovníctvo“ je obchodný, daňový alebo iný účtovný materiál držiteľa alebo takéto údaje vedené v jeho mene;

c) „záznamy“ sú údaje, ktoré obsahujú všetky potrebné informácie a technické údaje na akomkoľvek médiu, ktoré umožnia colným orgánom vykonávať operácie dohľadu a kontroly.

Článok 292

1.  Na udelenie zvýhodneného sadzobného zaobchádzania v súlade s článkom 21 kódexu je potrebnépísomné povolenie, ak sa zistí, že tovar podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím.

Ak je tovar prepustený do voľného obehu pri zníženej alebo nulovej sadzbe cla z dôvodu jeho konečného použitia a účinné ustanovenia vyžadujú, aby tovar zostal pod colným dohľadom v súlade s článkom 82 kódexu, je potrebné písomné povolenie na účely colného dohľadu nad konečným použitím.

2.  Žiadosti musia byť vyhotovené písomne podľa vzoru uvedeného v prílohe 67. Colné orgány môžu povoliť, aby sa o obnovenie alebo zmenu mohlo žiadať vo forme jednoduchej písomnej žiadosti.

3.  Za konkrétnych okolností môžu colné orgány povoliť, aby vyhlásenie pre prepustenie do voľného obehu vyhotovené v písomnej forme alebo pomocou metódy spracovania dát pri bežnom postupe predstavovalo žiadosť o povolenie, ak:

 sa žiadosť týka len jednej colnej správy,

 žiadateľ úplne pridelí tovaru predpísané konečné použitie a

 je zabezpečené riadne vykonanie operácií.

4.  Ak colné orgány považujú akékoľvek informácie uvedené v žiadosti za neprimerané, môžu od žiadateľa požadovať doplňujúce informácie.

Predovšetkým v prípadoch, keď žiadosť môže byť vyhotovená vo forme colného vyhlásenia, colné orgány musia požadovať, bez dosahu na článok 218, aby bol k žiadosti priložený dokument vyhotovený deklarantom, ktorý obsahuje aspoň nasledujúce informácie, ak takéto informácie nie sú považované za nepotrebné alebo nie sú uvedené v colnom vyhlásení:

a) meno a adresa žiadateľa, deklaranta a operátora;

b) charakter konečného použitia;

c) technický popis tovaru, výrobkov, ktoré sú výsledkom jeho konečného použitia a spôsob ich identifikácie;

d) odhadovaná výnosová sadzba alebo metóda, ktorou sa táto sadzba má určiť;

e) odhadovanú lehota pre pridelenie konečného použitia tovaru;

f) miesto, kde sa má tovar uviesť do konečného použitia.

5.  Ak sa predkladá žiadosť o jediné povolenie, je potrebná predchádzajúca dohoda orgánov podľa nasledujúceho postupu.

Žiadosť bude predložená colným orgánom určeným pre miesto

 kde sa vedie hlavné účtovníctvo žiadateľa, ktoré umožní kontroly na základe auditu a kde sa vykonáva aspoň časť operácií, na ktoré sa má povolenie vzťahovať, alebo

▼M24

 inak tam, kde sa vedie žiadateľove hlavné účtovníctvo, ktoré uľahčuje vykonanie kontroly postupov na základe auditu.

▼M18

Tieto colné orgány zašlú žiadosť a návrh povolenia ostatným príslušným colným orgánom, ktoré potvrdia dátum prijatia do 15 dní.

Ostatné príslušné colné orgány zašlú akékoľvek námietky do 30 dní odo dňa prijatia návrhu povolenia. Ak sú námietky oznámené v uvedenej lehote a nedôjde k dohode, žiadosť bude zamietnutá v rozsahu, v ktorom boli vznesené námietky.

Colné orgány môžu vydať povolenie, ak do 30 dní neobdržali žiadne námietky k návrhu povolenia.

Colné orgány vydávajúce povolenie zašlú kópiu všetkým príslušným colným orgánom.

6.  Ak sa dve alebo viaceré colné správy všeobecne dohodnú na kritériách a podmienkach pre udelenie jediného povolenia, uvedené správy sa môžu dohodnúť aj na nahradení predchádzajúcej konzultácie jednoduchým oznámením. Takéto oznámenie je postačujúce vždy vtedy, keď sa jediné povolenie obnovuje alebo odníma.

▼M21

7.  Žiadateľovi sa rozhodnutie o vydaní povolenia alebo dôvody, pre ktoré bolo jeho vydanie odmietnuté, oznámia do tridsiatich dní odo dňa predloženia žiadosti alebo odo dňa, v ktorý colné orgány obdržali určitú požadovanú chýbajúcu či dodatočnú informáciu.

Ak ide o jediné povolenie, táto lehota sa uplatňuje len v prípade, že sa vydáva podľa odseku 6.

▼M18

Článok 293

1.  Povolenie podľa vzoru uvedeného v prílohe 67 bude poskytnuté osobám zriadeným na colnom území spoločenstva, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) plánované činnosti sú v súlade s predpísaným konečným použitím a s ustanoveniami o premiestňovaní tovaru v súlade s článkom 295 a je zabezpečené riadne vykonanie operácií;

b) žiadateľ poskytne všetky záruky potrebné pre riadne vykonanie operácií a prevezme nasledujúce záväzky:

 úplne alebo čiastočne prideliť tovaru predpísané konečné použitie alebo premiestniť ho a predložiť dôkaz o tomto pridelení alebo premiestnení v súlade s účinnými ustanoveniami;

 nevykonávať kroky, ktoré nie sú v súlade so zamýšľaným účelom predpísaného konečného použitia,

 oznámiť príslušným colným orgánom všetky faktory, ktoré môžu mať vplyv na povolenie;

c) je zabezpečený účinný colný dohľad a administratívne dohody, ktoré majú uzatvoriť colné orgány, nie sú neúmerné daným ekonomickým potrebám;

d) sú vedené a uchovávané primerané záznamy;

e) je poskytnutá zábezpeka, ak to colné orgány považujú za potrebné.

2.  Pri žiadosti podľa článku 292 (3) bude povolenie udelené osobám zriadeným na colnom území spoločenstva, a to vo forme prijatia colného vyhlásenia, za podmienok uvedených v odseku 1.

3.  Povolenie musí obsahovať nasledujúce údaje, ak takéto informácie nie sú považované za nepotrebné:

a) identifikácia držiteľa povolenia;

b) tam, kde je to potrebné, číselný znak kombinovanej nomenklatúry alebo TARIC, druh a popis tovaru a operácií konečného použitia a ustanovenia o výnosových sadzbách;

▼M21

c) prostriedky a metódy identifikácie a colného dohľadu, vrátane opatrení na:

 spoločné skladovanie, na ktoré sa článok 534 (2) a (3) sa uplatňuje mutatis mutandis,

 zmiešané skladovanie výrobkov, ktoré podliehajú dohľadu nad konečným použitím a spadajú pod kapitoly 27 a 29 kombinovanej nomenklatúry, alebo výrobkov s obsahom surových ropných olejov spadajúcich pod číselný znak KN 2709 00 ;

▼M18

d) lehota, v ktorej musí byť tovaru pridelené predpísané konečné použitie;

e) colný úrad, v ktorom je tovar prihlásený do voľného obehu a úrady, ktoré majú vykonávať dohľad nad dohodami;

f) miesta, kde musí byť tovaru pridelené predpísané konečné použitie;

g) zábezpeka, ktorá má byť poskytnutá, tam, kde je to primerané;

h) doba platnosti povolenia;

i) tam, kde je to primerané, možnosť premiestnenia tovaru v súlade s článkom 296 (1);

j) tam, kde je to primerané, zjednodušené opatrenia pre premiestnenie tovaru podľa článku 296 (2), druhý pododsek a (3);

k) tam, kde je to primerané, zjednodušené postupy povolené v súlade s článkom 76 kódexu;

l) metódy komunikácie.

▼M21

Tam, kde tovar, ktorý sa uvádza pod druhou zarážkou bodu c) prvého odseku, nemá jeden rovnaký osemčíselný znak KN, rovnakú obchodnú akosť a technické a fyzické vlastnosti, zmiešané skladovanie možno povoliť len v prípade, že celá zmes sa upraví tak, ako sa to uvádza v dodatočných poznámkach 4 a 5 ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

▼M18

4.  Bez dosahu na článok 294, povolenie nadobúda účinnosť v deň vydania alebo v ktorýkoľvek neskorší deň uvedený v povolení.

▼M21

Doba platnosti nie je dlhšia ako tri roky odo dňa, v ktorý povolenie nadobúda účinnosť, s výhradou riadne preukázaných dôvodov.

▼M18

Článok 294

1.  Colné orgány môžu vydať povolenie so spätnou platnosťou.

Bez dosahu na odseky 2 a 3, povolenie vydané so spätnou platnosťou nadobudne účinnosť v deň predloženia žiadosti.

2.  Ak sa žiadosť týka obnovenia povolenia pre rovnaký druh operácie a tovaru, povolenie môže byť udelené so spätnou platnosťou odo dňa straty účinnosti pôvodného povolenia.

3.  Za výnimočných okolností môže byť spätná platnosť povolenia ďalej predĺžená, avšak nie o viac ako jeden rok pred dňom, kedy bola žiadosť predložená, ak existuje odôvodnená ekonomická potreba a:

a) žiadosť sa netýka pokusu o podvod alebo zjavného zanedbania;

b) účtovníctvo žiadateľa potvrdzuje, že všetky požiadavky opatrení možno považovať za splnené, a tam, kde je to primerané, s cieľom zabrániť nahradeniu, tovar je možné identifikovať pre príslušnú lehotu, pričom toto účtovníctvo umožňuje overenie opatrení;

c) je možné vykonať všetky formality potrebné pre uzákonenie situácie tovaru, vrátane, tam, kde je to potrebné, zneplatnenia vyhlásenia.

Článok 295

Strata účinnosti povolenia nemá vplyv na tovar, ktorý bol vo voľnom obehu na základe tohto povolenia pred stratou jeho účinnosti.

Článok 296

1.  Premiestnenie tovaru medzi dvomi rôznymi miestami určenými v tom istom povolení sa môže vykonať bez akýchkoľvek colných formalít.

2.  Ak sa premiestnenie tovaru vykonáva medzi dvomi držiteľmi povolenia zriadenými v rôznych členských štátoch a príslušné colné orgány sa nedohodli na zjednodušených postupoch v súlade s odsekom 3, musí sa použiť kontrolná kópia T5 ustanovená v prílohe 63 v súlade s nasledujúcim postupom:

a) odosielateľ trojmo vyplní kontrolnú kópiu T5 (jeden originál a dve kópie) ►M21  ————— ◄ ;

b) kontrolná kópia T5 musí obsahovať nasledujúce informácie:

 v rubrike A („Výstupný úrad“), adresa príslušného colného úradu uvedeného v povolení odosielateľa,

 v rubrike 2, meno alebo obchodný názov, úplnú adresu a číslo povolenia odosielateľa,

 v rubrike 8, meno alebo obchodný názov, úplnú adresu a číslo povolenia prijímateľa,

 text v rubrike 8 „dôležitá poznámka“ a v rubrike B sa vynechá

 v rubrike 31 a prípadne 33, popis tovaru v čase premiestnenia, vrátane počtu položiek a príslušného číselného znaku CN,

 v rubrike 38 čistá hmotnosť tovaru,

 v rubrike 103 čisté množstvo tovaru slovom,

 v rubrike 104 začiarknutie v rubrike „ostatné (uveďte)“ a veľkými písmenami jedno z nasledujúcich označení:

 

 DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)

 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

 BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)

 END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]

 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)

 BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]

 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

 ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)

▼A2

 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93)

 EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296)

 IZMANTOŠANAS MĒR-IS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS)

 GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS)

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296. CIKKE)

 UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI LI GĦALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296)

 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296)

 POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296)

 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU (NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)

▼M30

 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296)

 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAȚIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)

▼M45

 POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, ČLANAK 296)

▼M18

 v rubrike 106:

 

▼M21

 daňové zložky tovaru s výhradou, že túto požiadavku odpustia colné orgány,

▼M18

 registračné číslo a dátum vyhlásenia pre prepustenie do voľného obehu a meno a adresa colného úradu, kde bolo vyhlásenie vyhotovené;

c) odosielateľ zašle celý súbor kontrolných kópií T5 prijímateľovi;

d) prijímateľ priloží originál obchodného dokumentu, v ktorom je uvedený dátum prijatia tovaru, k súboru kontrolných kópií T5 a predloží všetky dokumenty colnému úradu určenému v jeho povolení. Taktiež okamžite oznámi tomuto colnému úradu colnici akýkoľvek prebytok, nedostatok, náhradu alebo inú nezrovnalosť;

e) colný úrad, uvedený v prijímateľovom povolení v origináli T5, vyplní rubriku J, vrátane dátumu prijatia príjemcom, po overení zodpovedajúcich obchodných dokumentov a uvedie dátum a opečiatkuje originál v rubrike J a dve kópie v rubrike E. Colný úrad si ponechá druhú kópiu vo svojich záznamoch a originál a prvú kópiu vráti prijímateľovi;

f) prijímateľ si ponechá prvú kópiu T5 vo svojich záznamoch a originál zašle odosielateľovi;

g) odosielateľ si ponechá originál vo svojich záznamoch.

Príslušné colné orgány môžu súhlasiť so zjednodušeným postupom v súlade s ustanoveniami pre používanie kontrolnej kópie T5.

3.  Ak sú príslušné colné orgány toho názoru, že je zabezpečené riadne vykonanie operácií, môžu súhlasiť s premiestnením tovaru medzi dvomi držiteľmi povolenia, ktorí sú zriadení v dvoch rôznych členských štátoch, a to bez použitia kontrolnej kópie T5.

4.  Ak sa premiestnenie vykonáva medzi dvomi držiteľmi povolenia, ktorí sú zriadení v tých istých členských štátoch, toto musí byť vykonané v súlade s národnými predpismi.

5.  Pri prijatí tovaru sa prijímateľ stáva nositeľom povinností podľa tejto kapitoly v súvislosti s premiestneným tovarom.

6.  Odosielateľ bude zbavený svojich povinností, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 prijímateľ obdržal tovar a bol informovaný, že tovar, v súvislosti s ktorým sú postúpené povinnosti, podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím;

 colnú kontrolu prevzal colný orgán prijímateľa; ak colné orgány nestanovia inak, dôjde k tomu vtedy, keď prijímateľ zapíše tovar do svojich záznamov.

Článok 297

1.  Ak letecké spoločnosti, ktoré sa zaoberajú medzinárodnou dopravou, premiestňujú materiály pre údržbu alebo opravu lietadiel buď na základe výmenných zmlúv, alebo pre vlastné potreby leteckej spoločnosti, namiesto kontrolnej kópie T5 možno použiť letecký nákladný list alebo ekvivalentný dokument.

2.  Letecký nákladný list alebo ekvivalentný dokument musí obsahovať aspoň nasledujúce náležitosti:

a) názov odosielajúcej leteckej spoločnosti,

b) názov letiska v mieste odjazdu,

c) názov prijímajúcej leteckej spoločnosti,

d) názov letiska v mieste určenia,

e) popis materiálov,

f) počet položiek.

Náležitosti uvedené v predchádzajúcom pododseku môžu byť predložené v kódovanej forme alebo na základe odkazu k priloženému dokumentu.

3.  Letecký nákladný list alebo ekvivalentný dokument musí mať na prednej strane jedno z nasledujúcich označení veľkými písmenami:

 DESTINO ESPECIAL

 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL

 BESONDERE VERWENDUNG

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 END-USE

 DESTINATION PARTICULIÉRE

 DESTINAZIONE PARTICOLARE

 BIJZONDERE BESTEMMING

 DESTINO ESPECIAL

 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS

 ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

▼A2

 KONEČNÉ POUŽITÍ

 EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

 IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

 GALUTINIS VARTOJIMAS

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS

 UŻU AĦĦARI

 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE

 POSEBEN NAMEN

 KONEČNÉ POUŽITIE

▼M30

 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 DESTINAȚIE FINALĂ

▼M45

 POSEBNA UPORABA

▼M18

4.  Odosielajúca letecká spoločnosť si ponechá kópiu leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu ako súčasť svojej evidencie a spôsobom, ktorý predpíšu colné orgány členského štátu miesta odjazdu, vyhotoví ďalšiu kópiu, ktorá má byť k dispozícii príslušnému colnému úradu.

Prijímajúca letecká spoločnosť si ponechá kópiu leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu ako súčasť svojej evidencie a spôsobom, ktorý predpíšu colné orgány členského štátu určenia, vyhotoví ďalšiu kópiu, ktorá má byť k dispozícii príslušnému colnému úradu.

5.  Neporušené materiály a kópie nákladného leteckého listu alebo ekvivalentného dokumentu musia byť doručené prijímajúcej leteckej spoločnosti na miestach, ktoré určia colné orgány v členskom štáte sídla leteckej spoločnosti. Prijímajúca letecká spoločnosť zapíše materiály do svojich záznamov.

6.  Povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 až 5 prechádzajú zo zasielajúcej leteckej spoločnosti na prijímajúcu leteckú spoločnosť v čase, keď sú neporušené materiály a kópie leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu doručené prijímajúcej leteckej spoločnosti.

Článok 298

1.  Colné orgány môžu schváliť vývoz tovaru alebo zničenie tovaru za podmienok, ktoré určia.

2.  Ak sú vyvážené poľnohospodárske výrobky, v rubrike 44 Jednotného administratívneho dokumentu alebo akéhokoľvek iného použitého dokumentu musí byť jedno z nasledujúcich označení veľkými písmenami:

 ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS

 ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION

 ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

 ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

 ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

 ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

 ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

 ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA

 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

 ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA

▼A2

 ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU - ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT

 MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 „EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE“: KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA

 REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298. PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRUIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI - LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO

 REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS - ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS

 MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298. CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK - MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ

 ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI DESTINATI GĦALL-ESPORTAZZJONI RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI

 ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU - NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT ROLNYCH

 ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ - UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENA

 ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ - POĽNOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ

▼M30

 ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ

 ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUȚII AGRICOLE

▼M45

 ČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU – POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU

▼M18

3.  Ak sa tovar vyváža, od doby prijatia vývozného vyhlásenia sa považuje za tovar nepochádzajúci zo spoločenstva.

4.  V prípade zničenia platí článok 182 (5) kódexu.

Článok 299

Ak colné orgány súhlasia s tým, že iné použitie tovaru, ako použitie uvedené v povolení, je odôvodnené, takéto použitie, iné ako vývoz alebo zničenie, zahŕňa vznik colného dlhu. Článok 208 kódexu platí primerane.

Článok 300

1.  Tovar uvedený v článku 291 (1) zostáva pod colným dohľadom a podlieha dovoznému clu dovtedy, kým:

a) mu je prvý raz pridelené predpísané konečné použitie;

b) vyvezený, zničený alebo inak použitý v súlade s článkami 298 a 299.

Ak je však tovar vhodný na opakované použitie a colné orgány to považujú za primerané na účel zabránenia zneužitiu, colný dohľad pokračuje po dobu, ktorá nie je dlhšia ako dva roky od dátumu prvého pridelenia.

2.  Odpad a zvyšky, ktoré sú výsledkom spracovania alebo prepracovania tovaru a strát vyplývajúcich z prirodzeného úbytku, sa považujú za tovar, ktorému bolo pridelené predpísané konečné použitie.

3.  Pre odpad a zvyšky, ktoré sú výsledkom zničenia tovaru, colný dohľad skončí vtedy, keď im je pridelené povolené colne schválené určenie alebo použitie.

▼M12KAPITOLA 3

Správa sadzobných opatreníOddiel 1

Správa colných kvót, ktoré majú byť pridelené chronologicky podľa dátumu prijatia colných vyhlásení

Článok 308a

1.  Ak nie je ustanovené inak, ak sú colné kvóty otvorené predpisom Spoločenstva, sú spracované chronologicky podľa dátumu prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh.

2.  Ak je prijaté colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh s platnou žiadosťou deklaranta o pridelenie colnej kvóty, čerpá daný členský štát z colnej kvóty prostredníctvom Komisie množstvo zodpovedajúce jeho potrebám.

3.  Členské štáty predkladajú žiadosti o čerpanie, iba ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 256 ods. 2 a 3.

4.  S výhradou odseku 8, Komisia vykonáva pridelenie na základe dátumu prijatia daného colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh a v rozsahu, ktorý dovoľuje zostatok danej colnej kvóty. Žiadosti o čerpanie sa vybavujú v poradí podľa dátumu prijatia žiadosti.

5.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky platné žiadosti o čerpanie. Tieto oznámenia obsahujú dátum podľa odseku 4 a presné množstvo, o ktoré sa žiada v danom colnom vyhlásení.

6.  Na účely odsekov 4 a 5 Komisia stanoví poradové čísla, pokiaľ ich už neurčuje predpis Spoločenstva, ktorým sa otvára colná kvóta.

7.  Ak požadované množstvá na čerpanie presahujú zostatok colnej kvóty, ktorý je k dispozícii, vykonávajú sa prídely pomerne k požadovaným množstvám.

8.  Na účely tohto článku sa colné vyhlásenia prijaté colnými orgánmi 1., 2. alebo 3. januára považujú za prijaté 3. januára. Ak však niektorý z týchto dní pripadne na sobotu alebo nedeľu, považujú sa za prijaté 4. januára.

9.  Ak sa otvorí nová colná kvóta, Komisia nepovolí čerpania pred jedenástym pracovným dňom po dátume zverejnenia predpisu, ktorým bola colná kvóta otvorená.

10.  Pokiaľ členské štáty nevyužijú čiastku čerpania, bezodkladne ju vrátia Komisii. Ak sa však zistí chybné čerpanie predstavujúce colný dlh najviac ►M31  10 EUR ◄ , zistené po prvom mesiaci nasledujúcom po uplynutí platnosti danej colnej kvóty, členské štáty nie sú povinné vykonať toto vrátenie.

11.  Ak colné orgány zrušia colné vyhlásenie na prepustenie do colného režimu voľný obeh, týkajúce sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o využitie colnej kvóty, ruší sa celá žiadosť týkajúca sa tohto tovaru. Dané členské štáty okamžite vrátia Komisii všetky množstvá tohto tovaru čerpané z colnej kvóty.

12.  S údajmi o čerpaní požadovanom jednotlivými členskými štátmi nakladá Komisia a ostatné členské štáty ako s dôvernými.

Článok 308b

1.  Komisia vykonáva prídely každý pracovný deň okrem

 dní voľna orgánov Spoločenstva v Bruseli alebo

 vo výnimočných prípadoch, iných dní, ak boli o tom príslušné orgány členských štátov vopred oboznámené.

2.  Bez dopadu na článok 308a ods. 8 sa pri prideľovaní prihliada na všetky žiadosti, o ktorých sa ešte nerozhodlo a ktoré sa týkajú colných vyhlásení na prepustenie do colného režimu voľný obeh prijatých najneskôr druhý predchádzajúci deň, a ktoré boli oznámené Komisii.

▼M22

Článok 308c

1.  Colná kvóta sa považuje za kritickú, akonáhle sa spotrebuje ►M31  90 % ◄ počiatočného objemu alebo na základe rozhodnutia príslušných orgánov.

2.  Odlišne od odseku 1, colná kvóta sa považuje od dátumu jej otvorenia za kritickú v týchto prípadoch:

a) je otvorená menej ako tri mesiace;

b) tarifné kvóty s rovnakým produktovým krytím a pôvodom a rovnakou dobou platnosti kvóty ako predmetná colná kvóta (rovnocenné tarifné kvóty) neboli v predchádzajúcich dvoch rokoch otvorené;

c) rovnocenná colná kvóta otvorená v predchádzajúcich dvoch rokoch bola vyčerpaná posledný deň alebo pred skončením posledného dňa tretieho mesiaca kvótového obdobia alebo mala vyšší počiatočný objem ako predmetná colná kvóta.

3.  Colná kvóta, ktorej jediným cieľom podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) je uplatňovanie či už z bezpečnostných, alebo odvetných opatrení, sa považuje za kritickú vtedy, akonáhle sa využije ►M31  90 % ◄ počiatočného objemu bez ohľadu nato, či počas predchádzajúcich dvoch rokov rovnocenné tarifné kvóty boli alebo neboli otvorené.

▼M12Oddiel 2

▼M24

Dohľad nad tovarom

▼M31

Článok 308d

1.  Ak má Spoločenstvo vykonávať dohľad, členské štáty poskytnú Komisii najmenej raz za týždeň údaje z colných vyhlásení na prepustenie do colného režimu voľný obeh alebo z vývozných vyhlásení.

Členské štáty spolupracujú s Komisiou, aby sa stanovili údaje, ktoré sa vyžiadajú z colných vyhlásení na prepustenie do colného režimu voľný obeh alebo z vývozných vyhlásení.

2.  Údaje, ktoré poskytnú jednotlivé členské štáty podľa odseku 1, sa považujú za dôverné.

Avšak súhrnné údaje každého členského štátu sú k dispozícii oprávneným užívateľom vo všetkých členských štátoch.

Členské štáty spolupracujú s Komisiou, aby stanovili praktické pravidlá týkajúce sa autorizovaného prístupu k súhrnným údajom.

3.  Pri niektorom tovare sa vykoná dohľad na základe dôvernosti.

4.  Ak údaje uvedené v odseku 1 tohto článku nie sú dostupné z dôvodu uplatnenia zjednodušených postupov uvedených v článkoch 253 až 267 a v článkoch 280 až 289, členské štáty poskytnú Komisii údaje dostupné v deň prijatia úplného alebo doplnkového vyhlásenia.

▼BHLAVA II

▼M19

COLNÝ ŠTATÚT TOVARU A TRANZIT

▼M19 —————

▼BKAPITOLA 3

▼M13

Colný štatút tovaru▼M7

Oddiel l

Všeobecné ustanovenia

▼M36

Článok 313

1.  Podľa článku 180 kódexu a výnimiek uvedených v odseku 2 tohto článku sa všetok tovar na colnom území Spoločenstva považuje za tovar Spoločenstva, ak nie je ustanovené, že nemá štatút tovaru Spoločenstva.

2.  Nasledujúci tovar sa nepovažuje za tovar Spoločenstva, pokiaľ sa podľa článku 314 až 323 tohto nariadenia nepreukáže, že má štatút tovaru Spoločenstva:

a) tovar dovezený na colné územie Spoločenstva v súlade s článkom 37 kódexu;

b) tovar dočasne skladovaný alebo nachádzajúci sa v slobodnom colnom pásme kontrolného typu I v zmysle článku 799 tohto nariadenia alebo v slobodnom colnom sklade;

c) tovar nachádzajúci sa v podmienečnom colnom režime alebo v slobodnom colnom pásme kontrolného typu II v zmysle článku 799 tohto nariadenia.

3.  Odchylne od odseku 2 písm. a) sa tovar dovezený na colné územie Spoločenstva považuje za tovar Spoločenstva, pokiaľ sa nepreukáže, že tento tovar nemá štatút tovaru Spoločenstva:

a) keď sa pri leteckej preprave tovar nakladá alebo prekladá na letisku na colnom území Spoločenstva na účel odoslania na iné letisko na colnom území Spoločenstva za predpokladu, že sa tento tovar prepravuje v rámci jednotného prepravného dokladu vyhotoveného v členskom štáte, alebo

b) keď sa pri námornej preprave tovar prepravuje medzi prístavmi na colnom území Spoločenstva prostredníctvom pravidelnej námornej dopravy povolenej v súlade s článkom 313b.

Článok 313a

Pravidelná námorná doprava je pravidelná služba, ktorá prepravuje tovar na plavidlách premávajúcich len medzi prístavmi, ktoré sa nachádzajú na colnom území Spoločenstva, pričom nesmú priplávať z miest mimo tohto územia, ísť na miesta mimo tohto územia alebo sa zastaviť na miestach mimo tohto územia alebo v slobodnom colnom pásme kontrolného typu I v zmysle článku 799 v prístave na uvedenom území.

Článok 313b

1.  Lodná prepravná spoločnosť môže mať oprávnenie zriadiť pravidelnú námornú dopravu po tom, ako podá žiadosť colným orgánom členského štátu, na území ktorého má spoločnosť sídlo, alebo ak táto podmienka nie je splnená, na území ktorého sa nachádza regionálny úrad, za predpokladu, že sú splnené podmienky tohto článku a článku 313c.

2.  Povolenie sa udelí len prepravným spoločnostiam, ktoré:

a) majú sídlo alebo regionálny úrad na colnom území Spoločenstva a ktorých záznamy budú k dispozícii príslušným colným orgánom;

b) spĺňa podmienky ustanovené v článku 14h;

c) určia plavidlo (plavidlá), ktoré sa bude (budú) používať na pravidelnú námornú linku, a uvedú prístavy, v ktorých budú plavidlá zastavovať po tom, ako sa im vydá povolenie;

d) zaväzujú sa, že na trasách pravidelnej námornej dopravy nezastavia v prístave nachádzajúcom sa mimo colného územia Spoločenstva alebo v slobodnom colnom pásme kontrolného typu I v prístave na colnom území Spoločenstva a neuskutočnia prekládku tovaru na mori;

e) zaväzujú sa, že na colnom úrade vydávajúcom povolenia zaregistrujú názvy plavidiel určených na pravidelnú námornú dopravu a prístavy, v ktorých sa budú tieto plavidlá zastavovať.

▼M49

2a.  Komisia a colné orgány členských štátov, s využitím elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy, uchovávajú a majú k dispozícií tieto informácie:

a) údaje obsiahnuté v žiadostiach;

b) povolenia pravidelnej námornej dopravy a v prípade potreby ich zmenu alebo zrušenie;

c) názvy prístavov zastavenia a názvy plavidiel určených na túto službu;

d) všetky ďalšie relevantné informácie.

▼M36

3.   ►M49  V žiadosti o povolenie pravidelnej námornej dopravy sa uvedú členské štáty, ktorých sa táto služba bude skutočne týkať, a môžu sa uviesť členské štáty, ktorých by sa služba potenciálne mohla týkať a o ktorých žiadateľ vyhlási, že pre ne v budúcnosti plánuje službu zriadiť. Colný orgán členského štátu, ktorému bola žiadosť predložená (schvaľujúci colný orgán), upovedomí colné orgány iných členských štátov, ktorých sa námorná doprava skutočne týka alebo ktorých by sa potenciálne mohla týkať (príslušné colné orgány), prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy uvedeného v odseku 2a. ◄

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, môžu príslušné colné orgány v lehote ►M49  15 ◄ dní od prijatia takéhoto oznámenia zamietnuť žiadosť na základe toho, že podmienka odseku 2 písm. b) nebola splnená, a oznámiť takéto zamietnutie prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 14x. Príslušný colný orgán uvedie dôvody zamietnutia a právne ustanovenia týkajúce sa uvedených priestupkov. V takom prípade schvaľujúci colný orgán nevydá povolenie a svoje rozhodnutie o zamietnutí oznámi žiadateľovi, pričom uvedenie dôvody zamietnutia.

Ak príslušný colný orgán nezašle žiadnu alebo zamietavú odpoveď, schvaľujúci orgán po preskúmaní splnenia podmienok povolenia vydá povolenie, ktoré prijmú ostatné príslušné členské štáty, ktorých sa námorná doprava týka. Elektronický informačný a komunikačný systém uvedený v článku 14x sa použije na uchovávanie povolení a na oznamovanie príslušným colným orgánom, že sa povolenie vydalo.

4.  Ak je lodná prepravná spoločnosť držiteľom osvedčenia SHP uvedeného v písmene a) alebo c) článku 14a ods. 1, požiadavky stanovené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku a uvedené v odseku 3 tohto článku sa považujú za splnené.

▼M36

Článok 313c

1.  Akonáhle je pravidelná námorná doprava povolená v súlade s článkom 313b, príslušná lodná prepravná spoločnosť musí používať povolenie pre plavidlá, ktoré boli na tento účel zaregistrované.

2.  Lodná prepravná spoločnosť informuje schvaľujúci colný orgán o akejkoľvek okolnosti, ktorá nastane po udelení povolenia a ktorá môže mať vplyv na jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

V prípade, že schvaľujúci colný orgán povolenie zruší alebo o jeho zrušenie požiada lodná prepravná spoločnosť, schvaľujúci colný orgán o zrušení informuje príslušné colné orgány prostredníctvom ►M49  elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy uvedeného v článku 313b ods. 2a. ◄

3.  Postup ustanovený v článku 313b ods. 3 sa uplatňuje v prípade, že dochádza k zmene povolenia tak, aby sa vzťahovalo aj na členské štáty, ktoré neboli uvedené v pôvodnom povolení alebo v predchádzajúcich povoleniach. Opatrenia článku 313b ods. 4 sa uplatňujú primerane.

Článok 313d

1.  Lodná prepravná spoločnosť oprávnená zriadiť pravidelnú námornú dopravu oznámi schvaľujúcemu colnému orgánu tieto údaje:

a) názvy plavidiel určených na pravidelnú námornú dopravu;

b) prvý prístav, v ktorom plavidlo začína svoju prevádzku ako plavidlo pravidelnej námornej dopravy;

c) prístavy zastavenia;

d) akékoľvek zmeny informácií uvedených v písmenách a), b) a c);

e) dátum a čas, kedy zmeny uvedené v písmene d) nadobudnú účinnosť.

2.  Informácie oznámené v súlade s odsekom 1 schvaľujúci colný orgán zaregistruje do ►M49  elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy uvedeného v článku 313b ods. 2a ◄ do jedného pracovného dňa od ich oznámenia. K informáciám majú prístup colné orgány pôsobiace v prístavoch nachádzajúcich sa na colnom území Spoločenstva.

Registrácia nadobudne platnosť prvým pracovným dňom po registrácii.

Článok 313e

V prípade, že plavidlo registrované na pravidelnú námornú dopravu je nútené v dôsledku nepredvídaných okolností preložiť tovar na mori alebo dočasne pobudnúť v prístave, ktorý nie je súčasťou pravidelnej linky, vrátane prístavov nachádzajúcich sa mimo colného územia Spoločenstva alebo v slobodnom colnom pásme kontrolného typu I prístavu na colnom území Spoločenstva, lodná prepravná spoločnosť bezodkladne oznámi túto skutočnosť colným orgánom nasledujúcich prístavov zastavenia, vrátane prístavov na plánovanej trase plavidla. Tovar naložený a vyložený v týchto prístavoch sa nepovažuje za tovar Spoločenstva.

Článok 313f

1.  Colné orgány môžu požadovať od lodnej prepravnej spoločnosti dôkaz o tom, že sa dodržiavajú ustanovenia článkov 313b až 313e.

2.  Ak colné orgány zistia, že lodná prepravná spoločnosť nedodržiava ustanovenia uvedené v odseku 1, bezodkladne o tom informujú všetky colné orgány, ktorých sa pravidelná námorná doprava týka, prostredníctvom ►M49  elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy uvedeného v článku 313b ods. 2a ◄ , aby mohli príslušné orgány prijať potrebné opatrenia.

▼M13

Článok 314

▼M42

1.  Ak sa tovar nepovažuje za tovar Spoločenstva v zmysle článku 313, štatút Spoločenstva v súlade s článkom 314c ods. 1 sa mu smie prideliť len vtedy, ak spĺňa podmienky stanovené v ktoromkoľvek z týchto písmen:

a) tovar bol prepravený z jedného miesta na iné miesto v rámci colného územia Spoločenstva, pričom dočasne opustil toto územie bez toho, aby prešiel cez územie tretej krajiny;

b) tovar bol prepravený z jedného miesta v rámci colného územia Spoločenstva na iné miesto v rámci colného územia Spoločenstva, a to cez územie tretej krajiny, pričom bol prepravovaný v rámci jednotného prepravného dokladu vystaveného v členskom štáte;

c) tovar bol prepravený z jedného miesta v rámci colného územia Spoločenstva na iné miesto v rámci colného územia Spoločenstva, a to cez územie tretej krajiny, kde bol preložený na dopravný prostriedok iný než dopravný prostriedok, na ktorom bol pôvodne naložený, pričom na prepravu z tretej krajiny bol vystavený nový prepravný doklad, ktorý je predložený spolu s kópiou pôvodného dokladu vzťahujúceho sa na prepravu z jedného miesta v rámci colného územia Spoločenstva na druhé.

▼M19 —————

▼M42

2a.  Ak bol tovar prepravený podľa ustanovenia ods. 1 písm. c), príslušné colné orgány miesta opätovného vstupu tovaru na colné územie Spoločenstva vykonajú kontroly po prepustení s cieľom zistiť správnosť údajov uvedených v kópii pôvodného prepravného dokladu v súlade s požiadavkami administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi stanovenými v článku 314a.

▼M13

3.  Doklady alebo pravidlá, uvedené ►M19  v článku 314c(1) ◄ sa nepoužívajú pre tovar, pre ktorý boli splnené vývozné formality alebo ktorý bol prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku (systém vrátenia).

▼M19 —————

▼M19

Článok 314a

Colné správy členských štátov si navzájom pomáhajú pri overovaní pravosti a správnosti dokladov a pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania postupov používaných v súlade s ustanoveniami tejto hlavy na účel dokazovania štatútu tovaru spoločenstva.Oddiel 2

Dôkaz štatútu tovaru spoločenstva

Článok 314b

Pre účely tohto oddielu „príslušný colný úrad“ znamená colné orgány zodpovedné za potvrdenie štatútu tovaru spoločenstva.

Článok 314c

1.  Bez toho, že by tým bol dotknutý tovar umiestnený do vnútorného tranzitného režimu spoločenstva, sa môže dokazovanie štatútu tovaru spoločenstva uskutočňovať výlučne jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) prostredníctvom jedného z dokladov ustanovených v článkoch 315 až 317b;

b) v súlade s pravidlami stanovenými v článkoch 319 až 323;

c) sprievodným dokladom, o ktorom sa hovorí v nariadení Komisie (EHS) č. 2719/92 ( 12 );

d) dokladom ustanoveným v článku 325;

e) označením ustanoveným v článku 462a(2);

f) dokladom ustanoveným v ►M21  článku 812 ◄ potvrdzujúcim, že daný tovar má štatút tovaru spoločenstva; alebo

g) kontrolným výtlačkom T5 opísaným v článku 843.

2.  Tam, kde sa doklady alebo pravidlá uvedené v odseku 1 používajú pre tovar so štatútom tovaru spoločenstva, ktorého obal nemá štatút tovaru spoločenstva, v doklade potvrdzujúcom, že daný tovar má štatút tovaru spoločenstva, je uvedená jedna z nasledujúcich poznámok:

 envases N

 N-emballager

 N-Umschließungen

 Συσκευασία Ν

 N packaging

 emballages N

 imballaggi N

 N-verpakkingen

 embalagens N

 N-pakkaus

 N förpackning.

▼A2

 obal N

 N-pakendamine

 N iepakojums

 N pakuotė

 N csomagolás

 ippakkjar N

 opakowania N

 N embalaža

 N - obal.

▼M30

 опаковка N

 ambalaj N.

▼M45

 N pakiranje.

▼M19

3.  Za predpokladu, že sú splnené podmienky pre vydanie dokladov, doklady uvedené v článkoch 315 až 323 sa môžu vydávať so spätnou účinnosťou. V takomto prípade sa v dokladoch uvádza jedno z nasledujúcich slovných spojení vytlačených červenou farbou:

 Expedido a posteriori,

 Udstedt efterfoelgende,

 Nachträglich ausgestellt,

 Εκδοθέν εκ των υστέρων,

 Issued retroactively,

 Délivré a posteriori,

 Rilasciato a posteriori,

 Achteraf afgegeven,

 Emitido a posteriori,

 Annettu jälkikäteen,

 Utfärdat i efterhand,

▼A2

 Vystaveno dodatečně,

 Välja antud tagasiulatuvalt,

 Izsniegts retrospektīvi,

 Retrospektyvusis išdavimas,

 Kiadva visszamenőleges hatállyal,

 Maħruġ retrospettivament,

 Wystawione retrospektywnie,

 Izdano naknadno,

▼M26

 Vyhotovené dodatočne,

▼M30

 Издаден впоследствие,

 Eliberat ulterior,

▼M45

 Izdano naknadno.

▼M19Pododdiel 1

Doklad T2L

▼M19

Článok 315

1.  Štatút tovaru spoločenstva sa dokazuje predložením dokladu T2L. Tento doklad sa vyhotovuje v súlade s odsekmi 3 až 5.

2.  Pre tovar, posielaný do takej časti alebo z takej časti colného územia spoločenstva, v ktorej sa neuplatňuje smernica 77/388/EHS, sa dôkaz o štatúte tovaru spoločenstva poskytuje predložením dokladu T2LF.

Na doklad T2LF sa s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach vzťahujú odseky 3 až 5 tohto článku a články 316 až 324f.

3.  Doklad T2L sa vyhotovuje na formulári zodpovedajúcom výtlačku 4 alebo výtlačku 4/5 vzoru, ktorý je uvedený v prílohách 31 a 32.

Tam, kde je to potrebné sa spomínaný formulár môže doplniť jedným alebo viacerými dodatkovými listami zodpovedajúcimi výtlačku 4 alebo výtlačku 4/5 vzoru, ktorý je uvedený v prílohách 33 a 34.

Tam, kde členské štáty nepovoľujú použitie dodatkových listov pri automatizovanom systéme predkladania colných vyhlásení, sa formulár doplní jedným alebo viacerými formulármi zodpovedajúcimi výtlačku 4 alebo výtlačku 4/5 vzoru, ktorý je uvedený v prílohách 31 a 32.

4.  Príslušná osoba uvedie „T2L“ v pravej časti odseku 1 formuláru a „T2Lbis“ v pravej časti odseku 1 každého použitého dodatkového listu.

5.  Ako popisná časť dokladu T2L sa namiesto dodatkových listov môžu použiť ložné listy vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 45 a vyplnené v súlade s prílohou 44a.

▼M19

Článok 315a

Colné orgány môžu povoliť každej osobe spĺňajúcej podmienky článku 373 použiť ako ložné listy aj listy, ktoré nezodpovedajú všetkým požiadavkám uvedeným v prílohách 44a a 45.

Článok 385(1), druhý pododsek, (2) a (3) sa uplatňuje s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.

▼M19

Článok 316

1.  Podliehajúc ustanoveniam článku 324f, doklad T2L sa vyhotovuje v jedinom origináli.

2.  Na žiadosť príslušnej osoby sa doklady T2L a tam, kde je to potrebné, akékoľvek používané dodatkové listy alebo ložné listy potvrdzujú príslušným colným úradom. Takéto potvrdenie obsahuje nasledujúce údaje, ktoré sa podľa možnosti uvádzajú v odseku „C. Colný úrad odoslania“:

a) v prípade dokladov T2L názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo colného vyhlásenia tam, kde sa požaduje;

b) v prípade dodatkových listov alebo ložných listov číslo uvedené na doklade T2L, ktoré sa vnesie prostredníctvom odtlačku pečiatky obsahujúceho názov príslušného colného úradu alebo rukou; tam, kde sa vnesie rukou, pripája sa odtlačok úradnej pečiatky spomínaného úradu.

Doklady sa vracajú príslušnej osobe.▼M19

Pododdiel 2

Obchodné doklady

▼B

Článok 317

▼M13

1.  Dôkaz, že tovar má štatút spoločenstva sa poskytne v súlade s podmienkami, uvedenými nižšie, a to predložením faktúry alebo prepravného dokladu, vzťahujúcich sa na tento tovar.

▼M19

2.  Faktúra alebo prepravný doklad, o ktorých sa hovorí v odseku 1 obsahujú prinajmenšom celé meno a adresu odosielateľa alebo príslušnej osoby tam, kde táto nie je odosielateľom, počet a druh, značky a referenčné čísla obalov, opis tovaru, hrubú hmotnosť v kilogramoch a tam, kde je to potrebné, čísla kontajnerov.

Príslušná osoba označí spomínaný doklad zreteľne symbolom „T2L“ a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.  Na požiadanie príslušnej osoby potvrdí príslušný colný úrad faktúru alebo prepravný doklad, ktoré sú náležite vyplnené a podpísané touto osobou. Potvrdenie obsahuje názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo colného vyhlásenia, ak sa takéto vyhlásenie požaduje.

4.  Ak celková hodnota tovaru spoločenstva zahrnutého vo faktúre alebo prepravnom doklade, ktoré sú vyplnené a podpísané v súlade s odsekom 2 tohto článku alebo článkom 224, nepresiahne 10 000 eúr, od príslušnej osoby sa nepožaduje, aby predložila tento doklad na potvrdenie príslušnému colnému úradu.

V takomto prípade obsahuje faktúra alebo prepravný doklad okrem informácií ustanovených v odseku 2 aj údaje príslušného colného úradu.

▼B

5.  Tento článok sa uplatní len vtedy, ak sa faktúra alebo prepravný dokument týka výlučne tovaru spoločenstva.

▼M13

Článok 317a

1.  Dôkaz, že tovar má štatút spoločenstva, sa poskytne v súlade s podmienkami uvedenými nižšie, predložením manifestu prepravnej spoločnosti, vzťahujúceho sa na tento tovar.

2.  Manifest obsahuje aspoň nasledovné údaje:

a) názov a celú adresu prepravnej spoločnosti;

b) názov lode;

c) miesto a dátum naloženia;

d) miesto vyloženia.

Pre každú zásielku manifest ďalej obsahuje:

a) odkaz na konosament alebo iný obchodný doklad;

b) množstvo, opis, značky a referenčné čísla balení;

▼M19

c) obvyklý obchodný opis tovaru dostatočne podrobný na to, aby umožňoval identifikáciu tohto tovaru;

▼M13

d) hrubú hmotnosť v kilogramoch;

e) v prípade potreby identifikačné čísla kontajnerov;

▼M19

f) nasledujúce zápisy označujúce štatút tovaru:

 písmeno „C“ (rovnocenné označeniu „T2L“) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať štatút tovaru spoločenstva,

 písmeno „F“ (rovnocenné označeniu „T2LF“) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať štatút tovaru spoločenstva a ktorý je odosielaný do časti alebo má pôvod v časti colného územia spoločenstva, v ktorej sa neuplatňujú ustanovenia smernice 77/388/EHS,

 písmeno „N“ pre všetok ostatný tovar.

3.  Na žiadosť lodnej dopravnej spoločnosti potvrdzuje príslušný colný úrad zoznam lodného nákladu, ktorý táto spoločnosť náležite vypracovala a podpísala. Potvrdenie obsahuje názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu a dátum potvrdenia.

▼M19

Článok 317b

Tam, kde sa používajú zjednodušené postupy tranzitného režimu spoločenstva ustanovené ►M21   v článkoch 445 a 448 ◄ , sa dôkaz o štatúte tovaru spoločenstva preukazuje uvedením písmena „C“ (rovnocenného označeniu „T2L“) pri relevantných položkách zoznamu lodného nákladu.Pododdiel 3

Iné dôkazy špecifické pre určité operácie

▼B

Článok 319

1.  Ak sa tovar prepravuje na základe karnetu TIR alebo karnetu ATA, deklarant môže na účely dokázania štatútu spoločenstva pre tovar ►M19  ————— ◄ jasne uviesť symbol „T2L“ na mieste vyhradenom pre popis tovaru, spolu so svojim podpisom na všetkých príslušných dokladoch použitého karnetu pred jeho predložením výstupnému úradu na účely overenia. Na všetkých dokladoch, na ktorých bol uvedený symbol „T2L“, musí byť tento symbol osvedčený pečiatkou výstupného úradu a podpisom zodpovedného pracovníka.

2.  Ak sa karnet TIR alebo karnet ATA vzťahuje na tovar spoločenstva aj na tovar, ktorý nepochádza zo spoločenstva, tieto dve kategórie tovaru musia byť jasne uvedené, pričom symbol „T2L“ musí byť uvedený tak, aby sa jasne týkal len tovaru spoločenstva.

Článok 320

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre motorové cestné vozidlá registrované v členskom štáte, pri týchto vozidlách sa máza to, že majú štatút spoločenstva:

a) ak majú registračné značky a dokumenty a registračné náležitosti uvedené na týchto značkách, pričom z dokumentov jednoznačne vyplýva, že majú štatút spoločenstva;

▼M19

b) v iných prípadoch, v súlade s článkami 315 až 319 a 321, 322 a 323.

▼B

Článok 321

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre tovar vo vagónoch patriacich železničnej spoločnosti členského štátu, pri takýchto vagónoch sa má za to, že majú štatút spoločenstva:

a) ak z čísla kódu a vlastníckej značky (rozlišovacie znaky) na nich zobrazených jednoznačne vyplýva štatút spoločenstva;

b) v ostatných prípadoch pri predložení jedného z dokumentov uvedených v ►M19  článkoch 315 až 317b ◄ .

Článok 322

1.  Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre balenie použité pre prepravu tovaru pri obchode v rámci spoločenstva, ktoré možno identifikovať ako balenie, ktoré patrí osobe zriadenej v členskom štáte a ktoré sa vracia prázdne po použití z iného členského štátu, pri tomto balení sa má za to, že má štatút spoločenstva:

a) ak je prihlásené ako tovar spoločenstva a neexistuje pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia;

b) v ostatných prípadoch v súlade s článkami 315 až 323.

2.  Možnosť poskytnutá v odseku 1 sa poskytuje pre nádrže, balenia, balíky, palety a iné podobné zariadenia okrem kontajnerov ►M20  ————— ◄ .

Článok 323

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre tovar v batožine cestujúcich, za predpokladu, že nie je určený na obchodné použitie, sa má za to, že má štatút spoločenstva:

a) je prihlásený ako tovar spoločenstva a neexistuje pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia;

b) v ostatných prípadoch v súlade s článkami 315 až 322.

▼M19 —————

▼M19Pododdiel 4

Dôkaz štatútu tovaru spoločenstva poskytovaný oprávneným odosielateľom

Článok 324a

1.  Colné orgány každého členského štátu môžu povoliť akejkoľvek osobe, v ďalšom texte len „oprávnený odosielateľ“, ktorá spĺňa požiadavky článku 373 a má v úmysle preukázať štatút tovaru spoločenstva prostredníctvom dokladu T2L v súlade s článkom 315 alebo prostredníctvom jedného z dokladov ustanovených v článkoch 317 až 317b, v ďalšom texte len „obchodné doklady“, aby takéto doklady použila bez toho, že by ich musela predložiť na potvrdenie príslušnému colnému úradu.

2.  Na povolenie uvedené v odseku 1 sa s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach vzťahujú ustanovenia článkov 374 až 378.

Článok 324b

V povolení sa presne určí najmä:

a) colný úrad, ktorému bola postúpená zodpovednosť za predbežnú autentifikáciu formulárov používaných na vyhotovenie príslušných dokladov pre účely článku 324c(1) a);

b) spôsob, akým oprávnený odosielateľ preukazuje, že formuláre boli riadne použité;

c) vylúčené kategórie alebo pohyby tovaru;

d) lehota, v ktorej a spôsob, ktorým oprávnený odosielateľ podáva príslušnému colnému úradu oznámenie, aby mu tak umožnil vykonať akúkoľvek nevyhnutnú kontrolu pred odoslaním tovaru.

Článok 324c

1.  V povolení sa ustanovuje, že predná strana príslušných obchodných dokladov alebo odsek „C. Colný úrad odoslania“ na prednej strane formulárov používaných na vyhotovenie dokladu T2L a tam, kde je to vhodné, dodatkové listy, musia byť:

a) vopred opečiatkované pečiatkou colného úradu uvedeného v článku 324ba) a podpísané colným úradníkom tohto úradu; alebo

b) opečiatkované oprávneným odosielateľom špeciálnou kovovou pečiatkou schválenou colnými orgánmi a zodpovedajúcou vzoru uvedenému v prílohe 62. Pečiatka môže byť na formulároch vopred vytlačená v prípade, že je tlačením poverený tlačiar schválený na tento účel.

▼M36

Bod 27 prílohy 37d sa uplatňuje primerane.

▼M19

2.  Nie neskôr ako pri odosielaní tovaru oprávnený odosielateľ vyplní a podpíše formulár. V odseku „D. Kontrola colným úradom odoslania“ dokladu T2L alebo na jasne identifikovateľnom mieste používaného obchodného dokladu uvedie tiež názov príslušného colného úradu, dátum vyplnenia dokladu a jednu z nasledujúcich poznámok:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare.

▼A2

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ.

▼M30

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat autorizat autorizat.

▼M45

 Ovlašteni pošiljatelj.

▼M19

Článok 324d

1.  Oprávnenému odosielateľovi sa môže dať povolenie na to, že nemusí podpísať používané doklady T2L alebo obchodné doklady s odtlačkom špeciálnej pečiatky spomínanej v prílohe 62, ktoré sú vyhotovené prostredníctvom systému elektronického alebo automatického spracovania údajov. Takéto povolenie podlieha podmienke, že oprávnený odosielateľ vopred poskytol príslušným orgánom písomný záväzok, v ktorom potvrdzuje svoju zodpovednosť za právne dôsledky vyplývajúce zo všetkých vydaných dokladov T2L alebo obchodných dokladov s odtlačkom špeciálnej pečiatky.

2.  V dokladoch T2L alebo obchodných dokladoch vyhotovených v súlade s odsekom 1 sa na mieste podpisu oprávneného odosielateľa uvádza jedna z nasledujúcich poznámok:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift.

▼A2

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

▼M26

 Oslobodenie od podpisu.

▼M30

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură.

▼M45

 Oslobođeno potpisa.

▼M19

Článok 324e

1.  Colné orgány členských štátov môžu dať lodným dopravným spoločnostiam povolenie na to, že nemusia vyhotoviť zoznam lodného nákladu slúžiaci na preukázanie štatútu tovaru spoločenstva najneskôr do dňa nasledujúceho po odchode lode a v každom prípade do príchodu lode do prístavu určenia.

2.  Povolenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje len medzinárodným lodným dopravným spoločnostiam, ktoré:

a) spĺňajú podmienky článku 373; ako výnimka z článku 373(1) a) nemusia mať lodné dopravné spoločnosti oprávnenie podnikať v rámci spoločenstva, ak v ňom majú regionálne sídlo a

b) na prenos informácií medzi prístavmi odoslania a určenia v rámci spoločenstva používajú systémy elektronickej výmeny údajov a

c) prevádzkujú značný počet plavieb medzi členskými štátmi na schválených trasách.

3.  Po obdržaní žiadosti informujú colné orgány členského štátu, v ktorom má lodná dopravná spoločnosť oprávnenie podnikať, o tejto žiadosti ostatné členské štáty, na príslušných územiach ktorých ležia prístavy odoslania a plánovaného určenia.

Ak do 60 dní odo dňa oznámenia neobdržia colné orgány žiadne námietky, povolia použitie zjednodušeného postupu opísaného v odseku 4.

Toto povolenie platí v príslušných členských štátoch a uplatňuje sa len na tranzitné operácie medzi prístavmi, na ktoré sa vzťahuje.

4.  Zjednodušený postup sa vykonáva takto:

a) zoznam lodného nákladu pre prístav odoslania sa prenáša systémom elektronickej výmeny údajov do prístavu určenia;

b) lodná dopravná spoločnosť uvádza v zozname lodného nákladu informácie uvedené v článku 317a(2);

▼M36

c) výpis zoznamu lodného nákladu prenesený systémom elektronickej výmeny údajov (výpis z výmeny dát) sa predkladá colným orgánom v prístave odoslania najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odchode plavidla a v každom prípade predtým, ako plavidlo pripláva do prístavu určenia. Colné orgány môžu požadovať vytlačený výpis zoznamu lodného nákladu, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis z výmeny dát;

d) výpis z výmeny dát sa predkladá colným orgánom v prístave určenia. Colné orgány môžu požadovať vytlačený výpis zoznamu lodného nákladu, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis z výmeny dát.

▼M19

5.  S nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach sa uplatňuje ►M21  článok 448 (5) ◄ .

Článok 324f

Oprávnený odosielateľ vyhotoví kópiu každého dokladu T2L alebo každého obchodného dokladu vydaného podľa tohto pododdielu. Colné orgány presne stanovia podmienky, za ktorých sa kópia predkladá na účel kontroly a zachová najmenej dva roky.▼M19

Pododdiel 5

▼M7

Špecifické ustanovenia týkajúce sa produktov morského rybolovu a iných produktov získaných z mora loďami

▼M7

Článok 325

1.   ►M19  Pre účely tohto pododdielu ◄ :

a) rybárske plavidlo spoločenstva“ znamená plavidlo, ktoré je zapísané v zozname a registrované v takej časti územia členského štátu, ktorý tvorí časť colného územia spoločenstva, je označené vlajkou členského štátu, loví produkty na mori, resp. ich spracováva na palube;

b) loď na spracovanie rybieho mäsa spoločenstva“ znamená plavidlo, ktoré je registrované v takej časti územia členského štátu, ktorá tvorí časť colného územia spoločenstva, je označené vlajkou členského štátu a neloví produkty na mori, ale spracováva tieto produkty na svojej palube;

2.  Formulár T2M vyhotovený v súlade s článkami 327 a 337 sa doloží na preukázanie štatútu spoločenstva:

a) pre produkty morského rybolovu, ktoré ulovilo plavidlo spoločenstva vo vodách iných ako územné vody niektorej krajiny alebo územia mimo colného územia spoločenstva;

a

b) tovar, ktorý sa získava z týchto produktov na palube tohto plavidla alebo lodi na spracovanie rybieho mäsa spoločenstva, a pri výrobe ktorých sa mohli použiť iné produkty, ktoré majú štatút spoločenstva,

ktoré môžu mať balenie so štatútom spoločenstva a majú sa privážať na colné územie spoločenstva za okolností stanovených v článku 326.

3.  Preukazovanie štatútu spoločenstva pre produkty morského rybolovu a iných produktov získaných alebo ulovených vo vodách iných ako územné vody niektorej krajiny alebo územia mimo colného územia spoločenstva, plavidlami označenými vlajkou členského štátu a zapísanými alebo registrovanými v takej časti členského štátu, ktorá tvorí časť colného územia spoločenstva, alebo produktov získaných alebo ulovených v územných vodách patriacich do colného územia spoločenstva plavidlami nečlenskej krajiny, sa musí robiť pomocou palubného denníka alebo inými prostriedkami, ktoré stanovuje daný štatút.

Článok 326

1.  Formulár T2M sa predkladá v súvislosti s produktmi a tovarom uvedenými v článku 325 ods. 2, ktoré sú dopravené priamo na colné územie spoločenstva:

a) rybárskym plavidlom spoločenstva, ktoré tieto produkty ulovilo, resp. ich spracovalo, alebo

b) iným rybárskym plavidlom spoločenstva alebo loďou na spracovanie rybieho mäsa spoločenstva, ktorá produkty spracovala po ich prekládke z plavidla uvedeného v písm. a), alebo

c) iným plavidlom, na ktoré sa dané produkty a tovary preložili z plavidiel uvedených v písm. a) a písm. b) bez akýchkoľvek ďalších zmien, alebo

d) dopravný prostriedok uvedený v jednotnom dopravnom dokumente vyhotovenom v krajine alebo na území netvoriacom časť colného územia spoločenstva, na ktorom sa produkty alebo tovary vyložili z plavidiel uvedených v písm. a), b) a písm. c).

Potom sa formulár T2M nemôže už viac použiť na preukazovanie štatútu spoločenstva pre produkty a tovary, na ktoré sa vzťahuje.

2.  Colné orgány, ktoré sú zodpovedné za prístav, v ktorom sa produkty a/alebo tovar vyložili z plavidla uvedeného v písm. a) ods. 1, môžu upustiť od uplatňovania ods. 1, ak nie je žiadna pochybnosť o pôvode týchto produktov a/alebo tovaru alebo keď sa môže uplatniť atestácia v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 ( 13 ).

▼B

Článok 327

1.  Formulár dokumentu T2M musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 43.

2.  Originál má byť vytlačený na papieri bez buničiny, upravený na písanie, s hmotnosťou najmenej 55 g/m2. Na obidvoch stranách má mať vytlačenú zelenú gilošovanú potlač, na ktorej sa každé mechanické alebo chemické falšovanie stáva viditeľným.

3.  Formuláre T2M musia mať rozmery 210 x 297 mm, je povolená tolerancia mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky.

4.  Formulár musí byť vytlačený v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý určia príslušné orgány členského štátu, ktorému patrí loď.

5.  Formuláre T2M musia byť viazané v zošitoch, ktoré obsahujú desať kópií, z čoho je jeden odnímateľný originál a jedna neodnímateľná kópia každého formuláru. Strana 2 obálky zošitu musí obsahovať poznámky uvedené v prílohe 44.

6.  Každý formulár T2M musí mať osobitné poradové číslo. Toto číslo musí byť rovnaké pre originál aj kópiu.

7.  Členské môžu sami vytlačiť formuláre T2M a spojiť ich do zošitov alebo poveriť touto prácou tlačiarne, ktoré schvália. V druhom prípade musí byť na strane 1 každého zošitu uvedený odkaz na schválenie ako aj na originály každého formuláru. Na strane 1 a na origináli každého formuláru musí byť meno a adresa tlačiarne alebo značka pomocou, ktorej je možné ju identifikovať.

8.  Formuláre T2M musia byť vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva buď strojom, alebo čitateľne rukou; v druhom prípade atramentom alebo tlačenými znakmi. Nesmú sa robiť žiadne vymazávania ani zmeny. Opravy sa robia preškrtnutím nesprávnych slov a pripísaním potrebných náležitostí. Všetky takéto opravy musia byť parafované osobou, ktorá podpísala vyhlásenie, ktoré ich obsahuje.

▼M7

Článok 328

Sadu formulárov T2M vydá na žiadosť príslušnej osoby Colný úrad spoločenstva zodpovedný za dohľad nad domovským prístavom toho rybárskeho plavidla spoločenstva, pre ktoré je sada formulárov určená.

Sada formulárov sa vydá len vtedy, keď príslušná osoba vyplní kolónky 1 a 2 v jazyku formulára a kompletne vyplní a podpíše vyhlásenie v kolónke 3 všetkých originálov a kópií formulárov obsiahnutých v sade. Pri vydaní sady formulárov, colný úrad vyplní kolónku B všetkých originálov a kópií formulárov v danej sade.

Sada formulárov je platná dva roky od dátumu vydania, ktorý je uvedený na strane 2 jej obalu. Okrem toho, platnosť formulárov musí byť potvrdená v kolónke A všetkých originálov a kópií pečiatkou orgánu zodpovedného za registráciu rybárskeho plavidla spoločenstva, pre ktoré je sada formulárov vydaná.

Článok 329

Kapitán rybárskeho plavidla spoločenstva vyplní kolónku 4 a ak sa úlovok spracuje na palube, aj kolónku 6 a vyplní a podpíše vyhlásenie v kolónke 9 na origináli a kópii jedného formulára v sade vždy, keď:

a) sa produkty prekladajú na jedno z plavidiel uvedených v písm. b) článku 326 ods. 1, ktoré tieto produkty spracuje;

b) sa produkty alebo tovar prekladajú na iné plavidlo, ktoré ich nespracováva, ale ich dopraví priamo do nejakého prístavu na colnom území spoločenstva alebo do iného prístavu na následné odoslanie na colné územie spoločenstva;

c) bez toho aby bol dotknutý článok 326 ods. 2, sa produkty alebo tovar vyložia v prístave na colnom území spoločenstva;

d) produkty alebo tovar sa vyložia v prístave mimo colného územia spoločenstva na následné odoslanie na colné územie spoločenstva.

Každé spracovanie týchto produktov sa zapíše do palubného denníka plavidla.

Článok 330

Kapitán plavidla uvedeného v písm. b) článku 326 ods. 1 vyplní kolónku 6 a vyplní a podpíše vyhlásenie v kolónke 11 originálu formulára T2M vždy, keď vyloží tovar v prístave na colnom území spoločenstva alebo v prístave mimo tohto územia na následné odoslanie na colné územie spoločenstva, alebo vždy, keď za týmto účelom vykoná prekládku tovaru na iné plavidlo.

Spracovanie produktov preložených na plavidlo sa zapíše do palubného denníka.

Článok 331

Keď sa produkty alebo tovar uvedené v písm. a) alebo b) článku 329 prekladajú prvýkrát, vyplní sa kolónka 10 originálu a kópie formulára T2M; ak sa vykonáva ďalšia prekládka, ktorej typ je uvedený v článku 330, vyplní sa kolónka 12 originálu tohto formulára T2M. Vyhlásenie o prekládke podpíšu obidvaja zúčastnení kapitáni a originál formulára T2M dostane kapitán toho plavidla, na ktoré sa produkty alebo tovar prekladajú. Každá prekládka sa zapíše do palubných denníkov obidvoch zúčastnených plavidiel.

Článok 332

1.  Keď sa produkty alebo tovar uvedené vo formulári T2M dopravujú do krajiny alebo na územie netvoriace časť colného územia spoločenstva, tento formulár platí len vtedy, ak osvedčenie v kolónke 13 formulára potvrdia a schvália colné orgány danej krajiny alebo územia.

2.  Keď niektoré produkty alebo tovar neprichádzajú na colné územie spoločenstva, údaje o názve, druhu, hrubej hmotnosti a spôsobe manipulácie alebo použitia patriace k týmto zásielkam sa zapíšu do kolónky „poznámky“ formulára T2M.

Článok 333

1.  Keď produkty alebo tovar uvedené vo formulári T2M prichádzajú do krajiny alebo na územie netvoriace časť colného územia spoločenstva kvôli následnému odoslaniu rozdelených zásielok na colné územie spoločenstva, príslušná osoba alebo jej zástupca:

a) zapíše do kolónky „poznámky“ prvého formulára T2M údaje o počte jednotlivých druhov balení, hrubej hmotnosti a spôsobe manipulácie alebo použitia, na ktoré je zásielka určená, a počet kusov formulára „výpis“ uvedeného v písm. b);

b) vystaví „výpis“ formulára T2M, pričom na tento účel použije originálny formulár zo sady formulárov T2M vydanej v súlade s ustanoveniami článku 328.

Každý „výpis“ a jeho kópia, ktorá zostane v sade T2M, obsahuje referenciu na originálny formulár T2M uvedený v písm. a) a bude viditeľne označený jedným z nasledujúcich slov:

 Extracto,

 Udskrift,

 Auszug,

 Aπóσπασμα,

 Extract,

 Extrait,

 Estratto,

 Uitrrreksel,

 Extracto,

 Ote,

 Utdrag,

▼A2

 Výpis,

 Väljavõte,

 Izraksts,

 Išrašas,

 Kivonat,

 Estratt,

 Wyciąg,

 Izpisek,

 Výpis,

▼M30

 Извлечение,

 Extras,

▼M45

 Izvod.

▼M7

„Výpis“ T2M, ktorý sprevádza oddelenú zásielku na colné územie spoločenstva, musí v kolónkach 4, 5, 6, 7 a 8 obsahovať názov, druh, kód KN a množstvo produktov alebo tovaru tvoriacich túto zásielku. Tiež sa doplní a potvrdí osvedčenie v kolónke 13 colnými orgánmi tej krajiny alebo územia, na ktorom produkty alebo tovar zostali počas prepravy.

2.  Keď sa všetky produkty a tovar zapísané v originálnom formulári T2M a uvedené v písm. a) ods. 1 odoslali na colné územie spoločenstva, osvedčenie v kolónke 13 formulára sa doplní a podpíše orgánmi uvedenými v tomto odseku. Formulár sa potom zašle colnému úradu uvedenému v článku 328.

3.  Keď niektoré produkty alebo tovar neprichádzajú na colné územie spoločenstva, údaje o názve, druhu, hrubej hmotnosti a spôsobe manipulácie alebo použitia týchto produktov alebo tovaru sa zapíšu do kolónky „poznámky“ prvého formulára T2M.

Článok 334

Všetky formuláre T2M, či už pôvodné alebo typu „výpis“, sa predkladajú colnému úradu tej krajiny alebo územia spoločenstva, kam sa privážajú produkty a tovar, ku ktorým tieto formuláre patria. Keď sa však produkty alebo tovar privážajú na základe prepravného postupu, ktorý sa začal mimo tohto územia, formuláre sa predložia colnému úradu cieľového územia tohto postupu.

Orgány úradu môžu vyžadovať preklad formulára. Okrem toho, v súvislosti s kontrolou presnosti údajov uvedených vo formulári T2M, môžu žiadať predloženie všetkých nadväzných dokumentov, vrátane, ak je to potrebné, dokumentov daného plavidla. Úrad vyplní kolónku C každého formulára T2M, ktorého kópia sa zašle colnému úradu uvedenému v článku 328.

Článok 335

Odlišne od článkov 332, 333 a 334 nastáva v prípade, keď produkty alebo tovar uvedené vo formulári T2M prichádzajú do tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru o spoločnom prepravnom postupe, na ďalšie odoslanie vcelku alebo v oddelených zásielkach na colné územie spoločenstva na základe postupu „T2“; vtedy sa údaje pre daný postup zapisujú do kolónky „poznámky“ formulára T2M.

Keď sa všetky produkty a/alebo tovar uvedené vo formulári T2M odoslali na colné územie spoločenstva, osvedčenie v kolónke 13 formulára vyplnia a potvrdia colné orgány. Vyplnená kópia formulára sa zašle colnému úradu uvedenému v článku 328.

Ustanovenia článku 332 ods. 2 sa uplatňujú, ak je to vhodné.

Článok 336

Sada obsahujúca formuláre T2M sa predkladá vždy, keď to požadujú colné orgány.

Keď plavidlo, pre ktoré bola vydaná sada formulárov T2M v zmysle článku 327, prestane plniť stanovené podmienky ešte pred použitím všetkých formulárov v nej, alebo po použití všetkých formulárov v nej alebo po uplynutí doby jej platnosti, sada sa musí bez odkladu vrátiť vydávajúcemu colnému úradu.

▼M19 —————▼M19

KAPITOLA 4

Tranzit spoločenstvaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 340a

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na vonkajší a vnútorný tranzit spoločenstva s výnimkou prípadov, kedy je ustanovené inak.

Zoznam tovaru zahrňujúceho vyššie riziko podvodu je uvedený v prílohe 44c. Ak sa niektoré ustanovenie tohto nariadenia odvoláva na túto prílohu, akékoľvek opatrenie vzťahujúce sa na tovar uvedený v tejto prílohe sa uplatňuje len vtedy, keď množstvo tohto tovaru presahuje príslušné minimum. Príloha 44c sa opätovne posudzuje najmenej raz ročne.

Článok 340b

Pre účely tejto kapitoly sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„colný úrad odoslania“ : znamená colný úrad, na ktorom sa prijímajú colné vyhlásenia umiestňujúce tovar do tranzitného režimu spoločenstva;

2.

„colný úrad tranzitu“ znamená :

a) colný úrad v mieste výstupu z colného územia spoločenstva, ak zásielka v priebehu tranzitnej operácie opúšťa toto územie cez hranicu medzi členským štátom a treťou krajinou inou ako krajina EZVO alebo

b) colný úrad v mieste vstupu na colné územie spoločenstva, ak tovar v priebehu tranzitnej operácie prešiel územím tretej krajiny;

3.

„colný úrad určenia“ : znamená colný úrad, na ktorom sa musí tovar umiestnený do tranzitného režimu spoločenstva predložiť na účel ukončenia tohto režimu;

4.

„colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu“ : znamená colný úrad, na ktorom colné orgány každého členského štátu rozhodujú o zložení záruk poskytovaných ručiteľom;

5.

„Krajiny EZVO“ : znamená krajiny EZVO a akúkoľvek inú krajinu, ktorá pristúpila k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime ( 14 );

▼M32

6.

„Tranzitný sprievodný doklad“ : znamená doklad vytlačený z počítačového systému, určený na sprevádzanie tovaru a vychádzajúci z údajov tranzitného vyhlásenia;

▼M34

6a.

„Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad“ : znamená doklad vytlačený počítačovým systémom na sprevádzanie tovaru vychádzajúci z údajov tranzitného colného vyhlásenia a predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo výstupe;

▼M32

7.

„Havarijný postup“ : znamená postup založený na používaní dokladov v papierovej podobe vyhotovených s cieľom umožniť predloženie, kontrolu tranzitného vyhlásenia a sledovať tranzitnú operáciu, ak nie je možné vykonať štandardný postup elektronickou cestou.

▼M19

Článok 340c

▼M32

1.  Do režimu vnútorný tranzit Spoločenstva sa umiestni tovar Spoločenstva, ktorý sa odosiela:

a) z časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa uplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, smerom do časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo

b) z časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, smerom do časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa uvedené ustanovenia uplatňujú, alebo

c) z časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, smerom do časti colného územia Spoločenstva, v ktorej sa uvedené ustanovenia taktiež neuplatňujú.

▼M19

2.  Bez toho, že by tým bol dotknutý odsek 3, sa tovar spoločenstva, ktorý sa odosiela v rámci colného územia spoločenstva z jedného miesta na iné miesto cez územie jedného alebo viacerých krajín EZVO v súlade s Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime, umiestňuje do režimu vnútorného tranzitu spoločenstva.

Na tovar, ktorého sa týka prvý pododsek a ktorý sa prepravuje výlučne po mori alebo letecky, sa nevzťahuje požiadavka umiestnenia do vnútorného tranzitného režimu spoločenstva.

3.  Tam, kde sa tovar spoločenstva vyváža do krajiny EZVO alebo sa prepravuje cez územie jednej alebo viacerých krajín EZVO a uplatňujú sa ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, umiestňuje sa do vonkajšieho tranzitného režimu spoločenstva za nasledujúcich podmienok:

a) ak sa podrobil colným vývozným formalitám súvisiacim s poskytovaním náhrad pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky; alebo

b) pochádza z núdzových zásob, podlieha kontrolným opatreniam čo sa týka použitia a/alebo miesta určenia a bol podrobený colným formalitám súvisiacim s vývozom do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky; alebo

c) ak spĺňa kritéria na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla za podmienky, že sa vyvezie z colného územia spoločenstva; alebo

d) ak sa v podobe zušľachtených výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave podrobil colným formalitám súvisiacim s vývozom do tretích krajín na účel ukončenia režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia s cieľom vrátenia alebo odpustenia cla.

Článok 340d

Tovar, na ktorý sa vzťahuje tranzitný režim spoločenstva sa môže prepravovať medzi dvoma miestami v rámci colného územia spoločenstva cez územie tretej krajiny inej ako krajina EZVO za predpokladu, že sa cez túto tretiu krajinu prepravuje pod ochranou jednotného prepravného dokladu vyhotoveného v členskom štáte. V takomto prípade sa na území tretej krajiny účinok tranzitného režimu pozastavuje.

Článok 340e

1.  Tranzitný režim spoločenstva je povinný vo vzťahu k tovaru prepravovanému letecky len vtedy, ak je nakladaný alebo prekladaný na letisku v rámci spoločenstva.

2.  Bez toho, že by tým bol dotknutý článok 91(1) kódexu, je použitie tranzitného režimu spoločenstva povinné pre tovar prepravovaný po mori, ak je prepravovaný prostredníctvom pravidelnej služby v rámci námornej dopravy povolenej v súlade s článkami 313a a 313b.

Článok 341

Ustanovenia kapitol 1 a 2 hlavy VII kódexu a ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach v zmysle článku 91(1) a) kódexu.

Článok 342

1.  Zabezpečenie colného dlhu poskytnuté hlavnou zodpovednou osobou je platné pre celé územie spoločenstva.

2.  Tam, kde zabezpečenie colného dlhu poskytuje ručiteľ, ručiteľ uvedie služobnú adresu alebo ustanoví zástupcu v každom členskom štáte.

3.  Zabezpečenie colného dlhu je potrebné poskytovať pri tranzitných operáciách spoločenstva uskutočňovaných železničnými spoločnosťami členských štátov v rámci režimu iného ako zjednodušený postup uvedený v článku 372(1) g) i).

▼M32

4.  Ak sa záruka poskytuje ručením na úrade prijímania záruk:

a) hlavnému zodpovednému sa pridelí „referenčné číslo záruky“ na použitie záruky a na identifikáciu každého záväzku ručiteľa;

b) prístupový kód priradený „referenčnému číslu záruky“ sa prideľuje a oznamuje hlavnému zodpovednému.

▼M32

Článok 343

Každý členský štát zadá do počítačového systému zoznam, ako aj identifikačné číslo, právomoci a úradné dni a hodiny colných úradov príslušných pre operácie v tranzitnom režime Spoločenstva. Do počítačového systému sa tiež musí zaznamenať každá zmena uvedených informácií.

Komisia oznámi tieto informácie ostatným členským štátom prostredníctvom počítačového systému.

▼M32

Článok 343a

Každý členský štát oznámi Komisii vytvorenie akýchkoľvek ústredných úradov a právomoci pridelené týmto úradom v riadení a sledovaní tranzitného režimu Spoločenstva, ako aj v oblasti prijímania a odovzdávania dokladov s uvedením druhu príslušných dokladov.

Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

▼M19

Článok 344

Popis formulárov iných ako Jednotný administratívny dokument používaných v rámci tranzitného systému spoločenstva je uvedený v prílohe 44b.

▼M32

Článok 344a

1.  V rámci tranzitného režimu Spoločenstva sa formality vykonávajú prostredníctvom elektronického postupu spracovania údajov.

2.  Správy, ktoré sa majú používať medzi jednotlivými správnymi orgánmi, sú v súlade so štruktúrou a náležitosťami definovanými colnými orgánmi na základe spoločnej dohody.

▼M19Oddiel 2

PostupPododdiel 1

Jednotlivá záruka

Článok 345

▼M21

1.  Jednotlivý ručiteľ pokryje celú čiastku colného dlhu, ktorý môže vzniknúť a ktorý sa vypočíta podľa najvyššej sadzby, akú možno na tovar rovnakého druhu uplatniť v členskom štáte vývozu. Na účely tohto výpočtu sa tovar spoločenstva, ktorý sa prepraví v súlade s Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime, považuje za tovar bez pôvodu v spoločenstve.

▼M19

Sadzby, ktoré sa majú brať do úvahy pre výpočet jednotlivej záruky však nemôžu byť nižšie ako minimálna sadzba, pokiaľ sa takáto sadzba uvádza v piatom stĺpci prílohy 44c.

2.  Jednotlivé záruky vo forme vkladu v hotovosti sa skladajú na colnom úrade odoslania. Vyplácajú sa späť po ukončení príslušného režimu.

3.  Jednotlivá záruka poskytovaná ručiteľom môže mať formu potvrdenia o jednotlivej záruke na sumu vo výške 7 000 EUR vystaveného ručiteľom osobám, ktoré majú úmysel konať ako hlavná zodpovedná osoba.

Ručiteľ ručí sumou do výšky 7 000 EUR na každé potvrdenie.

▼M32

4.  Ak sa jednotlivá záruka poskytne prostredníctvom ručiteľa, hlavný zodpovedný nemôže zmeniť prístupový kód priradený k „referenčnému číslu záruky“ s výnimkou prípadov, ak sa uplatňujú ustanovenia prílohy 47a bodu 3.

▼M19

Článok 346

▼M32

1.  Jednotlivá záruka poskytovaná prostredníctvom ručiteľa zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 49.

Záručnú listinu uchováva úrad prijímania záruk.

▼M19

2.  Tam, kde si to vyžadujú vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia alebo zvyklosti praxe, môže každý členský štát povoľovať inú formu záväzku uvedeného v odseku 1 za predpokladu, že má ten istý právny účinok ako záväzok uvedený vo vzore.

▼M32

Článok 347

1.  V prípade uvedenom v článku 345 ods. 3 zodpovedá jednotlivá záruka vzoru uvedenému v prílohe 50.

Článok 346 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.  Ručiteľ poskytne úradu prijímania záruk podľa podmienok určených colnými orgánmi všetky požadované podrobnosti týkajúce sa záručných dokladov na jednotlivú záruku, ktoré vydal.

Dátum ich použitia nemôže byť stanovený na obdobie dlhšie ako jeden rok od ich vydania.

3.  Ručiteľ oznámi hlavnému zodpovednému pre každý záručný doklad na jednotlivú záruku „referenčné číslo záruky“, ktoré mu je pridelené. Hlavný zodpovedný nesmie meniť k nemu priradený príslušný prístupový kód.

4.  Na účely uplatňovania článku 353 ods. 2 písm. b) ručiteľ vydá hlavnému zodpovednému záručné doklady na jednotlivú záruku v papierovej podobe vystavené podľa vzoru uvedeného v prílohe 54. Na doklade sa uvádza identifikačné číslo.

5.  Ručiteľ môže vydať záručné doklady na jednotlivú záruku neplatné pre operáciu v tranzitnom režime Spoločenstva, ktorá sa týka tovaru patriaceho do zoznamu uvedeného v prílohe 44c. Ručiteľ v takom prípade uvedie priečne na každom záručnom doklade na jednotlivú záruku vystavenom v papierovej podobe túto poznámku:

 Obmedzená platnosť – 99200.

6.  Hlavný zodpovedný musí predložiť na colnom úrade odoslania taký počet záručných dokladov na jednotlivú záruku, ktorý zodpovedá násobku 7 000 EUR potrebnému na pokrytie celej sumy uvedenej v článku 345 ods. 1. Na uplatňovanie článku 353 ods. 2 písm. b) sa jednotlivé doklady v papierovej podobe musia odovzdať a uchovať na colnom úrade odoslania, ktorý úradu prijímania záruk uvedenému na doklade oznámi pre každý doklad identifikačné číslo

▼M19

Článok 348

1.  Colný úrad pre zabezpečenie colného dlhu zruší svoje rozhodnutie, ktorým prijal záväzok ručiteľa, ak sa prestanú plniť podmienky stanovené v čase vydania rozhodnutia.

Podobne môže ručiteľ kedykoľvek zrušiť svoj záväzok.

2.  Zrušenie rozhodnutia colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu alebo zrušenie záväzku ručiteľom nadobúda účinnosť na 16. deň nasledujúci po dni, kedy sa táto skutočnosť oznámi ručiteľovi respektíve colnému úradu pre zabezpečenie colného dlhu.

Odo dňa, kedy nadobudne účinnosť zrušenie rozhodnutia colným úradom pre zabezpečenie colného dlhu alebo zrušenie záväzku ručiteľom, žiadne pred tým vystavené potvrdenia o jednotlivých zárukách nemožno použiť na umiestnenie tovaru do tranzitného režimu spoločenstva.

▼M32

3.  Colné orgány členského štátu, do ktorého patrí daný úrad prijímania záruk, zaznamenajú do počítačového systému informáciu o akomkoľvek zrušení rozhodnutia alebo odstúpení od záväzku a o dni nadobudnutia jeho účinnosti.

▼M19Pododdiel 2

Dopravné prostriedky a colné vyhlásenia

Článok 349

1.  Každé colné vyhlásenie uvádza len tovar, ktorý je naložený alebo má byť naložený na jedinom dopravnom prostriedku na účel prepravy z jedného colného úradu odoslania na jeden colný úrad určenia.

Pre účely tohto článku sa za dopravné prostriedky predstavujúce jediný dopravný prostriedok za podmienky, že sa prepravovaný tovar má odoslať spolu, považujú:

a) cestný dopravný prostriedok s prívesom (prívesmi) alebo návesom (návesmi);

b) súprava spojených železničných vozňov alebo vagónov;

c) plavidlá predstavujúce jednu reťaz;

d) kontajnery naložené na jedinom dopravnom prostriedku v zmysle tohto článku.

2.  Jediný dopravný prostriedok sa môže použiť na nakladanie tovaru na viac ako jednom colnom úrade odoslania a na vykladanie na viac ako jednom colnom úrade určenia.

▼M32 —————

▼M32

Článok 351

Ak zásielky obsahujú tak tovar, ktorý má byť umiestnený do režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, ako aj tovar, ktorý má byť umiestnený do režimu vnútorného tranzitu Spoločenstva, tranzitné vyhlásenie označené skratkou T sa doplní na úrovni každej položky tovaru skratkou „T1“, „T2“ alebo „T2F“.

▼M32 —————

▼M32

Článok 353

1.  Tranzitné vyhlásenia musia zodpovedať štruktúre a náležitostiam uvedeným v prílohe 37a.

2.  Colné orgány prijímajú tranzitné vyhlásenie vyhotovené v papierovej podobe na tlačive, ktoré zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 31, a v súlade s postupom vymedzeným na základe vzájomnej dohody medzi colnými orgánmi v týchto prípadoch:

a) ak je tovar prepravovaný cestujúcimi, ktorí nemajú priamy prístup do colného automatizovaného systému, podľa metód uvedených v článku 353a;

b) ak sa použije havarijný postup za podmienok a podľa podrobných pravidiel definovaných v prílohe 37d.

3.  Použitie písomného tranzitného vyhlásenia podľa odseku 2 písm. b) je podmienené schválením príslušných colných orgánov, keď nefunguje informačný systém hlavného zodpovedného a/alebo sieť.

4.  Tranzitné vyhlásenie môže dopĺňať jedno alebo viac doplnkových tlačív podľa vzoru uvedeného v prílohe 33. Takéto tlačivá sú potom neoddeliteľnou súčasťou vyhlásenia.

5.  Ložné listy vyhotovené v súlade s prílohou 44a a podľa vzoru uvedeného v prílohe 45 sa môžu používať namiesto doplnkových tlačív ako opisná časť písomného tranzitného vyhlásenia, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.

▼M32

Článok 353a

1.  Na účely uplatňovania článku 353 ods. 2 písm. a) cestujúci vyhotoví tranzitné vyhlásenie v súlade s článkom 208 a s prílohou 37.

2.  Príslušné colné orgány dbajú na to, aby sa údaje o tranzite medzi príslušnými colnými orgánmi vymieňali prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí.

▼M25 —————

▼M19Pododdiel 3

Formality na colnom úrade odoslania

Článok 355

1.  Tovar umiestnený do tranzitného režimu spoločenstva sa na colný úrad určenia prepravuje ekonomicky opodstatnenou trasou.

2.  Bez toho, že by tým bol dotknutý článok 387, pre tovar uvedený v článku 44c alebo ak to colné orgány alebo hlavná zodpovedná osoba považujú za potrebné, predpíše colný úrad odoslania prepravnú trasu a v odseku 44 colného vyhlásenia pre režim tranzitu uvedie prinajmenšom členské štáty, cez ktoré sa má tranzit uskutočniť, pričom berie do úvahy akékoľvek údaje oznámené hlavnou zodpovednou osobou.

Článok 356

1.  Colný úrad odoslania stanovuje lehotu, v ktorej sa musí tovar predložiť na colnom úrade určenia, pričom zohľadňuje prepravnú trasu, platnú legislatívu v oblasti dopravy a v iných oblastiach a podľa potreby údaje oznámené hlavnou zodpovednou osobou.

2.  Lehota predpísaná colným úradom odoslania je pre colné orgány členských štátov, na územie ktorých sa vstupuje počas tranzitnej operácie spoločenstva záväzná a tieto orgány ju nemenia.

▼M32 —————

▼M19

Článok 357

▼M32

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, tovar, ktorý sa má prepustiť do tranzitného režimu Spoločenstva, sa neprepustí dovtedy, kým sa nepriloží colná uzávera. Colný úrad odoslania prijme identifikačné opatrenia, ktoré považuje za potrebné, a príslušné informácie zaznamená do tranzitného vyhlásenia.

▼M19

2.  Colnou uzáverou sa zabezpečuje:

a) priestor, v ktorom sa nachádza tovar, ak bol dopravný prostriedok schválený podľa iných pravidiel alebo ho colný úrad odoslania uznal za vhodný na zabezpečenie colnou uzáverou;

b) každý jednotlivý obal v iných prípadoch.

Colné uzávery musia mať charakteristické znaky stanovené v prílohe 46a.

3.  Dopravné prostriedky možno uznať za vhodné na zabezpečenie colnou uzáverou za podmienky, že:

a) sa na ne dajú jednoducho a účinne priložiť colné uzávery;

b) sú zostrojené tak, že nie je možné z nich vybrať alebo do nich vložiť tovar bez toho, aby zostali viditeľné stopy alebo boli poškodené colné uzávery;

c) nemajú žiadne tajné priestory, v ktorých by sa mohol ukryť tovar;

d) priestory určené na náklad sú ľahko prístupné na účel kontroly colnými orgánmi.

Akékoľvek vozidlo, príves, náves alebo kontajner schválené na prepravu tovaru zabezpečeného colnou uzáverou v súlade s medzinárodnou dohodou, ktorej účastníkom je Európske spoločenstvo, sa považujú za vhodné na zabezpečenie colnou uzáverou.

▼M32

4.  Colný úrad odoslania môže upustiť od povinnosti priložiť colnú uzáveru, ak vzhľadom na iné prípadné identifikačné opatrenia opis tovaru podľa údajov tranzitného vyhlásenia alebo podľa doplnkových dokladov umožňuje jeho pohotovú identifikáciu.

Opis tovaru sa považuje za postačujúci na identifikáciu tovaru, ak je dostatočne presný, aby umožnil ľahko rozoznať množstvo a druh tovaru.

Článok 358

1.  Pri prepustení tovaru colný úrad odoslania informuje o operácii v tranzitnom režime Spoločenstva deklarovaný colný úrad určenia prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie príchodu zásielky“ a každý deklarovaný colný úrad tranzitu prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“. Tieto správy sa vyhotovia na základe údajov, prípadne opravených, ktoré sa uvádzajú v tranzitnom vyhlásení.

▼M34

2.  Po prepustení tovaru sprevádza tovar umiestnený do režimu tranzitu Spoločenstva tranzitný sprievodný doklad alebo tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad. Doklad zodpovedá vzoru a náležitostiam tranzitného sprievodného dokladu podľa prílohy 45a alebo v situáciách, v ktorých sa údaje uvedené v prílohe 30a poskytujú navyše k údajom o tranzite, zodpovedá vzoru a náležitostiam sprievodného tranzitného/bezpečnostného dokladu uvedeného v prílohe 45e a zoznamu položiek - tranzit/bezpečnosť uvedenému v prílohe 45f. Doklad sa sprístupní hospodárskemu subjektu jedným z týchto spôsobov:

▼M32

a) colný úrad odoslania odovzdá tento doklad hlavnému zodpovednému alebo sa na základe oprávnenia zo strany colných orgánov vystaví z informačného systému hlavného zodpovedného;

b) vystaví sa z informačného systému schváleného odosielateľa po prijatí správy o povolení prepustenia tovaru, ktorú zašle colný úrad odoslania.

▼M34

3.  Ak vyhlásenie obsahuje viac ako jednu položku tovaru, sprievodný tranzitný doklad uvedený v odseku 2 sa doplní zoznamom položiek podľa vzoru uvedeného v prílohe 45b. Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad uvedený v odseku 2 sa doplní zoznamom položiek podľa prílohy 45f. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť tranzitného sprievodného dokladu alebo tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu.

▼M19Pododdiel 4

Formality počas prepravy

▼M32

Článok 359

1.  Zásielka rovnako ako ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ sa predkladajú každému colnému úradu tranzitu.

2.  Colný úrad tranzitu zaznamená do evidencie tranzit, o ktorom ho colný úrad odoslania informoval zaslaním správy „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“. Colný úrad odoslania sa informuje o prestupe hranice prostredníctvom správy „Oznámenie o prestupe hranice“.

3.  Colné úrady tranzitu vykonajú v prípadoch, keď to považujú za potrebné, prehliadku tovaru. Prípadná kontrola tovaru sa vykonáva najmä na základe správy „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“.

4.  Ak sa preprava tovaru uskutočňuje prostredníctvom iného colného úradu tranzitu ako toho colného úradu, ktorý je uvedený vo vyhlásení a v ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ , príslušný colný úrad tranzitu si vyžiada od colného úradu odoslania správu „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“ a informuje o tranzite colný úrad odoslania zaslaním správy „Oznámenie o prestupe hranice“.

▼M19

Článok 360

1.   ►M32  Od prepravcu sa vyžaduje, aby urobil potrebné záznamy do ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ a predložil ho spolu so zásielkou colným orgánom členského štátu, na území ktorého sa dopravný prostriedok nachádza: ◄

a) ak sa predpísaná prepravná trasa zmenila a uplatňujú sa ustanovenia článku 355(2);

b) ak sa v priebehu prepravnej operácie poškodia colné uzávery z dôvodov mimo moci prepravcu;

c) ak sa tovar preloží na iný dopravný prostriedok; každá takáto prekládka sa musí uskutočniť pod dohľadom colných orgánov, ktoré však môžu povoliť, aby sa prekládky uskutočnili bez ich dohľadu;

d) v prípade bezprostredného nebezpečenstva, ktoré si vyžaduje okamžité alebo úplné vyloženie tovaru z dopravného prostriedku;

e) v prípade akejkoľvek udalosti alebo nehody, ktorá by mala vplyv na schopnosť hlavnej zodpovednej osoby alebo prepravcu plniť si povinnosti.

▼M32

2.  Keď colné orgány usúdia, že daná operácia v tranzitnom režime Spoločenstva môže obvyklým spôsobom pokračovať, vykonajú všetky potrebné opatrenia a potom potvrdia ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ .

Colné orgány colného úradu tranzitu alebo prípadne colného úradu určenia zadávajú relevantné informácie o premiestnení alebo inej udalosti do počítačového systému.

▼M19Pododdiel 5

Formality na colnom úrade určenia

▼M32

Článok 361

1.  Tovar a požadované doklady sa predkladajú na colnom úrade určenia počas úradných dní a hodín. Tento úrad však môže na žiadosť a na náklady záujemcu povoliť takéto predloženie mimo úradných hodín a dní. Colný úrad určenia môže tiež na žiadosť a na náklady záujemcu povoliť predloženie tovaru a požadovaných dokladov na akomkoľvek inom mieste.

2.  Ak sa tovar predloží colnému úradu určenia po uplynutí lehoty predpísanej úradom odoslania a ak toto nedodržanie lehoty spôsobili okolnosti, ktoré sú náležite odôvodnené k spokojnosti colného úradu určenia a ktoré prepravca alebo hlavný zodpovedný nemohli ovplyvniť, potom sa to považuje za to, že prepravca alebo hlavný zodpovedný predpísanú lehotu dodržali.

3.  Colný úrad určenia uchová ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ a prehliadka tovaru sa vykoná najmä na základe správy „Predbežné oznámenie príchodu zásielky“ doručenej z colného úradu odoslania.

4.  Na žiadosť hlavného zodpovedného a na účely poskytnutia dôkazu o tom, že sa režim ukončil v súlade s článkom 366 ods. 1, colný úrad určenia potvrdí kópiu ►M34  tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad ◄ , na ktorej je uvedená táto poznámka:

 Alternatívny dôkaz – 99202.

5.  Tranzitná operácia sa môže ukončiť na inom colnom úrade ako na úrade, ktorý sa uvádza v tranzitnom vyhlásení. Takýto úrad sa potom stáva colným úradom určenia.

Ak nový colný úrad určenia patrí do jurisdikcie iného členského štátu ako pôvodne určený colný úrad, nový colný úrad určenia si od colného úradu odoslania vyžiada správu „Predbežné oznámenie príchodu zásielky“.

Článok 362

1.  Osobe predkladajúcej tovar a požadované doklady colný úrad určenia vystaví na jej požiadanie potvrdenie o dodaní.

2.  Formulár potvrdenia zodpovedá náležitostiam vzoru uvedenému v prílohe 47.

3.  Záujemca musí potvrdenie o dodaní vopred vyplniť. Môže obsahovať ďalšie údaje týkajúce sa zásielky, nie však na mieste vyhradenom pre colný úrad určenia. Potvrdenie o dodaní sa nemôže použiť ako dôkaz o ukončení režimu v zmysle článku 366 ods. 1.

Článok 363

1.  Colný úrad určenia informuje colný úrad odoslania o doručení tovaru v deň predloženia tovaru colnému úradu určenia, a to prostredníctvom správy „Potvrdenie o dodaní“.

2.  Ak sa tranzitná operácia ukončí na inom colnom úrade ako na colnom úrade pôvodne uvedenom v tranzitnom vyhlásení, nový colný úrad určenia informuje o príchode tovaru colný úrad odoslania prostredníctvom správy „Potvrdenie o dodaní“.

Colný úrad odoslania informuje o dodaní tovaru pôvodný colný úrad určenia prostredníctvom správy „Preposlanie potvrdenia o dodaní (zmena trasy)“.

3.  Správa „Potvrdenie o dodaní“ uvedená v odsekoch 1 a 2 sa nemôže použiť ako dôkaz o ukončení režimu v zmysle článku 366 ods. 1.

4.  Okrem náležite odôvodnených okolností colný úrad určenia pošle správu „Výsledky kontroly“ colnému úradu odoslania najneskôr na tretí deň, ktorý nasleduje po dni predloženia tovaru colnému úradu určenia. Avšak v prípade uplatnenia článku 408 colný úrad určenia odošle správu „Výsledky kontroly“ colnému úradu odoslania najneskôr na šiesty deň nasledujúci po dni dodania tovaru.

▼M32 —————

▼M19Pododdiel 6

▼M32

Pátracie konanie

Článok 365

1.  Ak colné orgány členského štátu odoslania nedostali správu „Potvrdenie o dodaní“ v lehote stanovenej na predloženie tovaru colnému úradu určenia alebo ak nedostali správu „Výsledky kontroly“ v lehote šiestich dní od prijatia správy „Potvrdenie o dodaní“, sú povinné zvážiť začatie pátracieho konania s cieľom získať informácie potrebné na vybavenie daného režimu, alebo ak to nie je možné:

 zistiť, či vznikol colný dlh,

 určiť totožnosť dlžníka a

 určiť colné orgány zodpovedné za vymáhanie colného dlhu.

2.  Pátracie konanie sa začne najneskôr sedem dní od uplynutia jednej z lehôt uvedených v odseku 1 okrem výnimočných prípadov, ktoré určia členské štáty na základe spoločnej dohody. Ak colné orgány už skôr získajú informácie o tom, že tranzitný režim sa neukončil alebo majú podozrenie, že sa neukončil, pátracie konanie sa začne bezodkladne.

3.  Ak colné orgány členského štátu odoslania dostanú len správu „Potvrdenie o dodaní“, začnú pátracie konanie vyžiadaním správy „Výsledky kontroly“ na colnom úrade určenia, ktorý odoslal správu „Potvrdenie o dodaní“.

4.  Ak colné orgány členského štátu odoslania nedostanú správu „Potvrdenie o dodaní“, začnú pátracie konanie tým, že požiadajú hlavného zodpovedného o poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné na vybavenie režimu, alebo colný úrad určenia, ak sú k dispozícii dostatočné informácie na začatie vyšetrovania v mieste určenia.

Po začatí pátracieho konania na colnom úrade určenia treba požiadať hlavného zodpovedného o poskytnutie informácií potrebných na vybavenie režimu najneskôr do dvadsiatich ôsmich dní, ak sa tranzitná operácia nemôže vybaviť.

5.  Colný úrad určenia a hlavný zodpovedný musia odpovedať na žiadosť uvedenú v odseku 4 do dvadsiatich ôsmich dní. Ak počas tejto lehoty hlavný zodpovedný poskytne dostatočné informácie, colné orgány členského štátu odoslania musia tieto informácie zohľadniť alebo režim vybaviť, ak to poskytnuté informácie umožňujú.

6.  Ak informácie, ktoré poskytol hlavný zodpovedný, neumožňujú režim vybaviť, ale colné orgány členského štátu odoslania ich považujú za dostatočné na pokračovanie pátracieho konania, musí sa okamžite podať žiadosť na príslušnom colnom úrade.

7.  Ak pátracie konanie umožňuje skonštatovať, že tranzitný režim sa riadne ukončil, colné orgány členského štátu odoslania vybavia operáciu a bezodkladne o tom informujú hlavného zodpovedného a prípadne aj tie colné orgány, ktoré podnikli kroky na vymáhanie v zmysle článkov 217 až 232 kódexu.

▼M32

Článok 365a

1.  V prípade, že sa v priebehu pátracieho konania a pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 450a prvej zarážke predloží akýmkoľvek spôsobom dôkaz o mieste, na ktorom sa stali skutočnosti, ktoré boli príčinou vzniku colného dlhu, colným orgánom členského štátu odoslania, ďalej len „požadujúce orgány“, a ak sa toto miesto nachádza v inom členskom štáte, tieto colné orgány bezodkladne odošlú všetky dostupné informácie orgánom príslušným pre dané miesto, ďalej len „požiadané orgány“.

2.  Požiadané orgány potvrdia prijatie informácií a uvedú, či sú príslušné na vymáhanie. Ak požadujúce orgány nedostanú v lehote dvadsiatich ôsmich dní žiadnu odpoveď, musia bezodkladne pokračovať v pátracom konaní.

▼M32

Článok 366

1.  Dôkaz o tom, že sa režim ukončil v lehote uvedenej vo vyhlásení, môže hlavný zodpovedný poskytnúť k spokojnosti colných orgánov v podobe dokladu potvrdeného colnými orgánmi členského štátu určenia, ktorý obsahuje identifikáciu predmetného tovaru a v ktorom sa uvádza, že tovar bol predložený colnému úradu určenia alebo v prípade uplatňovania článku 406 schválenému príjemcovi.

2.  Tranzitný režim Spoločenstva sa tiež považuje za ukončený, ak hlavný zodpovedný predloží k spokojnosti colných orgánov jeden z týchto dokladov:

a) colný doklad vystavený v tretej krajine, ktorým sa tovaru prideľuje colne schválené určenie alebo použitie,

b) doklad vystavený v tretej krajine potvrdený colným orgánom tejto krajiny a osvedčujúci, že tovar sa v dotknutej tretej krajine považuje za tovar vo voľnom obehu.

3.  Doklady uvedené v odseku 2 sa môžu nahradiť ich kópiami alebo fotokópiami osvedčenými ako verné originálu tým orgánom, ktorý osvedčil originál dokladov, orgánmi príslušných tretích krajín alebo orgánmi jedného z členských štátov.

▼M19Pododdiel 7

Dodatočné ustanovenia uplatňované tam, kde sa údaje v rámci tranzitného režimu vymieňajú medzi colnými orgánmi prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí

▼M32

Článok 367

Ustanovenia týkajúce sa výmeny správ medzi colnými orgánmi prostredníctvom informačných technológií a počítačových sietí sa neuplatňujú na zjednodušené postupy vlastné pre niektoré spôsoby prepravy a na iné zjednodušené postupy vychádzajúce z článku 97 ods. 2 kódexu a uvedené v článku 372 ods. 1 písm. f) a g).

▼M29 —————

▼M32 —————

▼M19Oddiel 3

Zjednodušené postupyPododdiel 1

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa zjednodušených postupov

▼M32

Článok 372

1.  Colné orgány môžu na žiadosť hlavného zodpovedného alebo príjemcu povoliť tieto zjednodušené postupy:

a) používanie celkovej záruky alebo oslobodenia od zabezpečenia colného dlhu;

b) používanie colných uzáver osobitného vzoru;

c) oslobodenie od povinnosti použiť predpísanú záväznú trasu;

d) štatút schváleného odosielateľa;

e) štatút schváleného príjemcu;

f) uplatňovanie zjednodušených postupov vzťahujúcich sa na spôsoby prepravy tovaru:

i) po železnici alebo veľkými kontajnermi;

ii) letecky;

iii) po mori;

iv) potrubím;

g) použitie iných zjednodušených postupov založených na článku 97 ods. 2 kódexu.

2.  Ak sa v tomto oddiele alebo v povolení nestanovuje inak, ak sa schváli použitie zjednodušených postupov uvedených v odseku 1 písm. a) a f), tieto zjednodušené postupy sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Ak sa schváli použitie zjednodušených postupov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d), tieto zjednodušené postupy sa uplatňujú len na operácie v tranzitnom režime Spoločenstva začínajúce sa v členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené. Ak sa schváli použitie zjednodušeného postupu uvedeného v odseku 1 písm. e), zjednodušený postup sa uplatňuje len v tom členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené.

▼M19

Článok 373

1.  Povolenia uvedené v článku 372(1) sa udeľujú len osobám, ktoré:

a) sú oprávnené podnikať v rámci spoločenstva s výhradou, že povolenie použiť celkovú záruku sa môže udeliť len osobám oprávneným podnikať v členskom štáte, v ktorom sa skladá záruka,

▼M32

b) pravidelne používajú tranzitný režim Spoločenstva alebo o ktorých colné orgány vedia, že dokážu splniť záväzky vyplývajúce z daného režimu alebo sú v súvislosti so zjednodušeným postupom uvedeným v článku 372 ods. 1 písm. e) pravidelnými príjemcami tovaru, ktorý bol prepustený do tranzitného režimu Spoločenstva, a

▼M19

c) nedopustili sa žiadnych závažných alebo opakovaných priestupkov voči colnej alebo daňovej legislatíve.

2.  V záujme zabezpečenia riadneho výkonu zjednodušených postupov sa povolenia udeľujú len tam, kde:

a) sú colné orgány schopné dohliadať nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, že by ich administratívny výkon bol v nepomere k požiadavkám príslušnej osoby a

b) príslušné osoby si vedú záznamy, ktoré umožňujú colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

▼M29

3.  Ak je príslušná osoba držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v písmene a) alebo písmene c) článku 14a ods. 1, požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c) a v odseku 2 písm. b) sa považujú za splnené.

▼M19

Článok 374

▼M32

1.  Žiadosť o povolenie použiť zjednodušené postupy, ďalej len „žiadosť“, obsahuje dátum a podpis. Žiadosť sa vyhotovuje v písomnej podobe alebo podáva prostredníctvom elektronického postupu spracovania údajov za podmienok a spôsobom, ktoré určia príslušné colné orgány.