1993R1848 — SK — 26.10.2007 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 1848/93

z 9. júla 1993,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) 2082/92 o osvedčeniach špecifických znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(Ú. v. ES L 168, 10.7.1993, p.35)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007,

L 275

3

19.10.2007