01993R0095 — SK — 01.04.2020 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 95/93

z 18. januára 1993

o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva

(Ú. v. ES L 014 22.1.1993, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 894/2002 z 27. mája 2002,

  L 142

3

31.5.2002

 M2

NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1554/2003 z 22. júla 2003,

  L 221

1

4.9.2003

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 793/2004 z 21. apríla 2004,

  L 138

50

30.4.2004

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 545/2009 z 18. júna 2009,

  L 167

24

29.6.2009

►M5

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/459 z 30. marca 2020,

  L 99

1

31.3.2020
▼B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 95/93

z 18. januára 1993

o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstvaČlánok 1

Rozsah

▼M3

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na letiská spoločenstva.

▼B

2.  Uplatňovanie tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa nedotýka príslušnej právnej pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného Kráľovstva s ohľadom na spor o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa nachádza letisko.

3.  Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa odkladá až do nadobudnutia účinnosti opatrení v spoločnom vyhlásení prijatom Ministrami zahraničných veci Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva o tom informujú Radu.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia

▼M3

a) 

„prevádzkový interval“ znamená povolenie udelené koordinátorom v súlade s týmto nariadením na plné používanie infraštruktúry letiska, potrebnej na vykonávanie leteckej dopravnej služby na koordinovanom letisku v určitom dátume a čase na účely pristátia alebo vzletu, ktoré pridelil koordinátor v súlade s týmto nariadením,

b) 

„nový dopravca“ znamená:

i) 

leteckého dopravcu žiadajúceho prevádzkový interval na letisku v ľubovoľný deň, ako časť série prevádzkových intervalov, ktorý by bol držiteľom, ak by bola jeho žiadosť akceptovaná, menej než piatich prevádzkových intervalov na tomto letisku v danom dni alebo

ii) 

leteckého dopravcu žiadajúceho o sériu prevádzkových intervalov na nepretržitú pravidelnú osobnú leteckú dopravu medzi dvoma letiskami spoločenstva, kde najviac dvaja ďalší leteckí dopravcovia vykonávajú rovnakú nepretržitú pravidelnú leteckú dopravu medzi týmito letiskami alebo systémami letísk v tento deň, ktorý by bol však držiteľom, ak by bola jeho žiadosť akceptovaná, menej než piatich prevádzkových intervalov na nepretržitú dopravu na tomto letisku v danom dni, alebo

iii) 

leteckého dopravcu žiadajúceho o sériu prevádzkových intervalov na letisku na nepretržitú pravidelnú osobnú leteckú dopravu medzi týmto letiskom a regionálnym letiskom, kde v tento deň žiadny iný letecký dopravca nevykonáva priamu pravidelnú osobnú leteckú dopravu medzi týmito letiskami alebo systémami letísk, ktorý by bol však držiteľom, ak by bola jeho žiadosť akceptovaná, menej než piatich prevádzkových intervalov na nepretržitú prevádzku na tomto letisku v danom dni.

Letecký dopravca, ktorý je držiteľom viac než 5 % z celkového počtu prevádzkových intervalov, ktoré sú k dispozícii v príslušnom dni na konkrétnom letisku, alebo viac než 4 % z celkového počtu prevádzkových intervalov, ktoré sú k dispozícii v príslušnom dni v systéme letísk, ktorého je toto letisko súčasťou, sa nepovažuje za nového dopravcu na tomto letisku,

▼B

c) 

„priama letecká dopravná služba“ znamená službu medzi dvoma letiskami vrátane medzipristátí tým istým lietadlom a s tým istým číslom letu,

d) 

„plánovacie obdobie“ znamená letnú alebo zimnú sezónu, ako sa používa v letových poriadkoch leteckých dopravcov,

e) 

„letecký dopravca spoločenstva“ znamená leteckého dopravcu s platnou dopravnou licenciou vydanou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov ( 1 ),

▼M3

f) 
i) 

„letecký dopravca“ znamená letecký dopravný podnik, ktorý je najneskôr k 31. januáru držiteľom platnej prevádzkovej licencie alebo jej ekvivalentu na nasledujúcu letnú sezónu alebo k 31. augustu na nasledujúcu zimnú sezónu. Na účely článkov 4, 8, 8a a 10 definícia leteckého dopravcu zahŕňa aj prevádzkovateľov lietadiel na obchodné cesty, keď ich prevádzkujú pravidelne; na účely článkov 7 a 14 definícia leteckého dopravcu zahŕňa aj všetkých prevádzkovateľov civilných lietadiel;

ii) 

„skupina leteckých dopravcov“ znamená dvoch alebo viacerých leteckých dopravcov, ktorí vykonávajú spoločnú prevádzku, frančízingovú prevádzku alebo prevádzku so spoločným označovaním liniek na účely vykonávania špecifickej leteckej dopravnej služby,

g) 

„koordinované letisko“ znamená akékoľvek letisko, kde je na účely pristátia a vzletu pre leteckého dopravcu alebo iného leteckého prevádzkovateľa nevyhnutné, aby mu koordinátor pridelil prevádzkový interval, s výnimkou štátnych letov, núdzových pristátí a humanitárnych letov,

▼B

h) 

„systém letísk“ znamená dve alebo viac letísk zoskupených spolu a obsluhujúcich to isté mesto alebo spádovú oblasť, ako je to určené v Prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 2408/92,

▼M3

i) 

„letisko s možným plánovaním letov“ znamená letisko s potenciálom preťaženia v určitej dobe dňa, týždňa alebo roka, ktoré je zvládnuteľné dobrovoľnou spoluprácou leteckých dopravcov, kde bol menovaný sprostredkovateľ letových plánov na uľahčenie prevádzky leteckých dopravcov vykonávajúcich služby alebo zamýšľajúcich vykonávať služby na tomto letisku,

j) 

„riadiaci orgán letiska“ znamená orgán, ktorý v spojení s inými činnosťami, má podľa vnútroštátnych právnych alebo iných predpisov za úlohu spravovať a riadiť zariadenia letiska a koordinovať a kontrolovať činnosti rôznych prevádzkovateľov nachádzajúcich sa na letisku alebo v rámci príslušného letiskového systému,

k) 

„séria prevádzkových intervalov“ znamená aspoň päť prevádzkových intervalov požadovaných na ten istý čas toho istého dňa v týždni v rovnakom plánovacom období, ktoré sú takto pridelené alebo ak to nie je možné, pridelené v približne rovnakom čase,

l) 

„letecké služby pre obchodníkov“ znamená sektor všeobecného letectva, ktorý sa týka prevádzky alebo použitia lietadla spoločnosťami na prepravu cestujúcich alebo tovaru na účely realizácie ich podnikania, pričom tieto lietadlá nie sú vo všeobecnosti prevádzkované ako služby verejnosti za odplatu a sú pilotované osobami, ktoré ako minimum vlastnia platný preukaz obchodného pilota s oprávnením na prístrojový let,

m) 

„koordinačné parametre“ znamená z prevádzkového hľadiska všetku kapacitu, ktorá je k dispozícii pre pridelenie prevádzkových intervalov na letisku počas každého koordinačného obdobia, odrážajúc všetky technické, prevádzkové a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú výkon letiskovej infraštruktúry a jej rôzne podsystémy.

▼B

Článok 3

Podmienky koordinácie na letisku

▼M3

1.  

a) 

Členský štát nie je povinný určiť žiadne letisko ako letisko s možným plánovaním letov alebo koordinované letisko s tou výhradou, že tak urobí len v súlade s ustanoveniami tohto článku.

b) 

Členský štát neurčí letisko ako koordinované letisko s tou výhradou, že tak urobí len v súlade s ustanoveniami odseku 3.

▼B

2.  Členský štát však môže ustanoviť ►M3  letisko s možným plánovaním letov ◄ ako koordinované letisko, za podmienky splnenia princípov transparentnosti, neutrality a nediskriminácie.

▼M3

3.  Zodpovedný členský štát zabezpečí, aby riadiaci orgán letiska alebo ktorýkoľvek iný príslušný orgán vždy keď to považuje za nevyhnutné alebo v priebehu šiestich mesiacov, vykonal dôkladnú analýzu kapacity na letisku bez určenia alebo na letisku s možným plánovaním letov:

i) 

na písomnú žiadosť leteckých dopravcov predstavujúcich viac než polovicu výkonov na letisku, alebo žiadosť riadiaceho orgánu letiska keď jeden z nich usúdi, že kapacita nestačí pre skutočné alebo plánované výkony v určitých obdobiach; alebo

ii) 

na žiadosť Komisie, najmä keď je letisko v skutočnosti prístupné len leteckým dopravcom, ktorým boli pridelené prevádzkové intervaly, alebo keď sa leteckí dopravcovia a zvlášť noví dopravcovia stretli s vážnymi problémami pri zabezpečení možnosti pristátia a vzletu na príslušnom letisku.

Táto analýza založená na všeobecne uznávaným metódach, stanoví každý nedostatok v kapacite, berúc do úvahy environmentálne obmedzenia na príslušnom letisku. Analýza posúdi možnosti prekonania takýchto nedostatkov pomocou novej alebo zmenenej infraštruktúry, prevádzkových zmien alebo akejkoľvek inej zmeny a predpokladaný časový rámec riešenia problémov. Analýza sa aktualizuje vždy, keď sa odkazuje na odsek 5 alebo keď nastanú na letisku zmeny, ktoré podstatne ovplyvnia jeho kapacitu a kapacitu využitia. Analýza ako aj použitá metóda sa poskytnú k dispozícii stranám, ktoré požiadali o analýzu a na žiadosť aj iným zainteresovaným stranám. Analýza sa súčasne oznámi Komisii.

4.  Na základe analýzy členský štát prekonzultuje kapacitnú situáciu na letisku s riadiacim orgánom letiska, leteckými dopravcami pravidelne používajúcimi letisko, ich zastupujúcimi organizáciami, zástupcami všeobecného letectva pravidelne používajúcimi letisko a orgánmi riadenia letovej prevádzky.

5.  Keď sa kapacitné problémy vyskytnú aspoň raz počas plánovaného, obdobia členský štát zabezpečí, aby bolo letisko určené ako koordinované letisko na príslušné obdobia iba ak:

a) 

je nedostatok tak závažný, že sa nedá zabrániť značným meškaniam na letisku a

b) 

nie sú žiadne iné možnosti riešenia týchto problémov v krátkej dobe.

6.  Odchylne od odseku 5 môže členský štát za výnimočných okolností a na zodpovedajúce obdobia, určiť príslušné letiská ako koordinované.

▼B

►M3  7. ◄   Ak je na ►M3  koordinované letisko ◄ k dispozícii uspokojivá kapacita na pokrytie skutočných alebo plánovaných výkonov, jeho určenie za plne koordinované letisko bude zrušené.

Článok 4

▼M3

Sprostredkovateľ letových plánov a koordinátor

1.  Členský štát zodpovedný za letisko s možným plánovaním letov alebo koordinované letisko zabezpečí vymenovanie kvalifikovanej fyzickej alebo právnickej osoby za sprostredkovateľa letových plánov alebo koordinátora letiska, po konzultácii s leteckými dopravcami pravidelne používajúcimi letisko, ich zastupujúcimi organizáciami, riadiacim orgánom letiska a koordinačným výborom, ak taký výbor existuje. Ten istý sprostredkovateľ letových plánov alebo koordinátor môže byť menovaný pre viac ako jedno letisko.

2.  Členský štát zodpovedný za letisko s možným plánovaním letov alebo koordinované letisko zabezpečí:

a) 

aby na letisku s možným plánovaním letov sprostredkovateľ letových plánov konal podľa tohto nariadenia nezávisle, neutrálne, nediskriminačne a transparentne;

b) 

nezávislosť koordinátora na koordinovanom letisku funkčným oddelením koordinátora od akejkoľvek zainteresovanej strany. Systém financovania koordinátorových činnosti musí byť taký, aby bolo zaručené jeho nezávislé postavenie;

c) 

aby koordinátor konal podľa tohto nariadenia neutrálne, nediskriminačne a transparentne.

3.  Sprostredkovateľ letových plánov a koordinátor sa zúčastňujú na takých medzinárodných plánovacích konferenciách leteckých dopravcov, aké povoľuje právo spoločenstva.

4.  Sprostredkovateľ letových plánov radí leteckým dopravcom a odporúča alternatívne časy príletu/odletu keď je pravdepodobné, že nastane preťaženie.

5.  Koordinátor je jedinou osobou zodpovednou za prideľovanie prevádzkových intervalov. Prideľuje prevádzkové intervaly v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a musí sa postarať o to, aby v prípade núdze mohli byť prevádzkové intervaly pridelené mimo úradných hodín.

6.  Sprostredkovateľ letových plánov monitoruje zhodu prevádzok leteckých dopravcov s ním odporučenými letovými plánmi. Koordinátor monitoruje zhodu prevádzok leteckých dopravcov s ním pridelenými prevádzkovými intervalmi. Tieto kontroly zhody sa vykonajú v spolupráci s riadiacim orgánom letiska a s orgánmi riadenia letovej prevádzky, so zohľadnením časových a iných relevantných parametrov týkajúcich sa príslušného letiska. Koordinátor na požiadanie predloží príslušnému členskému štátu a Komisii výročnú správu o činnosti, týkajúcu sa najmä uplatňovania článkov 8a a 14, ako aj sťažností týkajúcich sa uplatňovania článkov 8 a 10, predložených koordinačnému výboru a krokov na ich riešenie.

7.  Všetci sprostredkovatelia letových plánov a koordinátori spolupracujú pri odhaľovaní nezrovnalostí v letových plánoch.

▼B

►M3

 

Koordinátor na požiadanie a v primeranej lehote bezplatne poskytne zainteresovaným stranám a najmä členom koordinačného výboru alebo pozorovateľom, buď v písomnej forme alebo akejkoľvek inej ľahko prístupnej forme tieto informácie:

 ◄

a) 

pôvodné prevádzkové intervaly podľa leteckých spoločností a chronologicky za všetkých leteckých dopravcov na letisku,

b) 

leteckými dopravcami požadované prevádzkové intervaly (prvotné podania) podľa leteckých dopravcov a chronologicky za všetkých leteckých dopravcov,

c) 

všetky pridelené prevádzkové intervaly a nevybavené žiadosti o prevádzkové intervaly, usporiadané jednotlivo v chronologickom slede, podľa leteckých dopravcov za všetkých leteckých dopravcov,

d) 

zostávajúce voľné prevádzkové intervaly,

e) 

úplné podrobnosti o kritériách, ktoré boli pri prideľovaní prevádzkových intervalov použité.

▼M3

9.  Informácie uvedené v odseku 8 sa sprístupnia najneskôr v čase konania príslušných plánovacích konferencií a podľa potreby počas konania konferencií a po nich. Koordinátor na požiadanie poskytne také informácie v súhrnnom formáte. Poskytnutie týchto súhrnných informácií môže byť spoplatnené poplatkom vychádzajúcim z príslušných nákladov.

▼M3

10.  Keď sú k dispozícii príslušné a všeobecne akceptované štandardy plánovacích informácií, sprostredkovateľ letových plánov, koordinátor a leteckí dopravcovia ich používajú za predpokladu, že sú v súlade s právom spoločenstva.

▼M3

Článok 5

Koordinačný výbor

1.  Na koordinovanom letisku členský štát zabezpečí ustanovenie koordinačného výboru. Ten istý koordinačný výbor môže byť určený pre viac než jedno letisko. Členstvo v tomto výbore je otvorené prinajmenšom pre leteckých dopravcov používajúcich príslušné letisko(á), alebo pre ich zastupujúce organizácie, riadiaci orgán príslušného letiska, príslušné orgány riadenia letovej prevádzky a zástupcov všeobecného letectva používajúcich letisko pravidelne.

Úlohou koordinačného výboru je:

a) 

vypracovať návrhy alebo poskytnúť rady pre koordinátora a/alebo členský štát týkajúce sa:

— 
možností zvýšenia kapacity letiska stanovených v súlade s článkom 3, alebo zvýšenia jeho využitia;
— 
koordinačných parametrov stanovených v súlade s článkom 6;
— 
metód monitorovania využívania pridelených prevádzkových intervalov;
— 
miestnych usmernení pre prideľovanie prevádzkových intervalov alebo monitorovanie využívania pridelených prevádzkových intervalov, berúc do úvahy okrem iného možné environmentálne záujmy podľa článku 8 ods. 5;
— 
zlepšenia prepravných podmienok prevládajúcich na príslušnom letisku;
— 
vážnych problémov, s ktorými sa stretli noví dopravcovia v zmysle článku 10 ods. 9;
— 
všetkých otázok týkajúcich sa kapacity letiska;
b) 

robiť sprostredkovateľa medzi všetkými dotknutými stranami pri sťažnostiach voči prideľovaniu prevádzkových intervalov, ako je to uvedené v článku 11.

2.  Zástupcovia členských štátov a koordinátor budú pozývaní na zasadania koordinačného výboru ako pozorovatelia.

3.  Koordinačný výbor vypracuje v písomnej forme rokovací poriadok, ktorý bude okrem iného obsahovať účasť na zasadaniach, voľby, častosť zasadaní a používaný(é) jazyk(y). Každý člen koordinačného výboru môže navrhnúť miestne usmernenia, ako je uvedené v článku 8 ods. 5 Na žiadosť koordinátora koordinačný výbor prediskutuje navrhnuté miestne usmernenia pre prideľovanie prevádzkových intervalov ako aj usmernenia pre monitorovanie využitia pridelených prevádzkových intervalov. Správa z diskusie v koordinačnom výbore sa predloží dotknutému členskému štátu s informáciou o príslušných stanoviskách vyjadrených v rámci výboru.

Článok 6

Koordinačné parametre

1.  Na koordinovanom letisku zodpovedný členský štát zabezpečí, aby boli dvakrát ročne stanovené parametre pre prideľovanie prevádzkových intervalov, berúc do úvahy všetky relevantné technické, prevádzkové a environmentálne obmedzenia ako aj ich zmeny.

Šis pasākums pamatojas uz objektīvas analīzes datiem par gaisa satiksmes noregulēšanas iespējām, ņemot vērā dažādus satiksmes veidus šajā lidostā, gaisa telpas pārslogotību, kas varētu rasties koordinācijas perioda laikā, un situāciju ar caurlaides spēju.

Základom pre stanovenie bude analýza možností prijatia letovej prevádzky berúc do úvahy rôzne typy prevádzky na letisku, preťaženie vzdušného priestoru, ktoré pravdepodobne nastane počas koordinačného obdobia a situáciu v kapacite.

Na účely plánovacích konferencií sa parametre oznámia koordinátorovi letiska v dostatočnom predstihu predtým než sa uskutoční prvé pridelenie prevádzkových intervalov.

2.  Na účely činností popísaných v odseku 1, pokiaľ členský štát stanovenie parametrov nezabezpečí, koordinátor po konzultácii s koordinačným výborom a v súlade s vytvorenou kapacitou určí relevantné koordinačné časové intervaly.

3.  Stanovenie parametrov a použitá metóda ako aj ich zmeny sa pred prijatím konečného rozhodnutia o parametroch pre prideľovanie prevádzkových intervalov podrobne prediskutujú v koordinačnom výbore, z hľadiska zvýšenia kapacity a počtu prevádzkových intervalov, ktoré sú k dispozícii na pridelenie. Všetky relevantné dokumenty sa na žiadosť zainteresovaných strán sprístupnia.

Článok 7

Informácie pre sprostredkovateľov letových plánov a koordinátorov

1.  Leteckí dopravcovia používajúci alebo zamýšľajúci používať letisko s možným plánovaním letov alebo koordinované letisko, predložia sprostredkovateľovi letových plánov alebo koordinátorovi všetky relevantné informácie, ktoré požadujú. Všetky relevantné informácie sa predložia vo formáte a lehote, ktoré určí sprostredkovateľ letových plánov alebo koordinátor. Letecký dopravca informuje koordinátora v čase žiadosti o pridelenie najmä o tom, či by postavenie nového dopravcu podľa článku 2 písmena b) bolo výhodné z hľadiska požadovaných prevádzkových intervalov.

Pre všetky letiská bez osobitného určenia riadiaci orgán letiska na požiadanie koordinátora poskytne akékoľvek informácie, ktoré vlastní a ktoré sa týkajú plánovaných služieb leteckých dopravcov.

2.  Ak letecký dopravca neposkytne informácie uvedené v odseku 1, a nemôže hodnoverne preukázať, že má na to dostatočné dôvody, alebo poskytne falošné alebo zavádzajúce informácie, koordinátor nezoberie do úvahy žiadosť alebo žiadosti o pridelenie prevádzkových intervalov uvedeného leteckého dopravcu, s ktorým súvisia chýbajúce, falošné alebo zavádzajúce informácie. Koordinátor poskytne tomuto leteckému dopravcovi možnosť aby predložil svoje výhrady.

3.  Sprostredkovateľ letových plánov alebo koordinátor, riadiaci orgán letiska a orgány riadenia letovej prevádzky si vymieňajú všetky informácie, ktoré požadujú na plnenie svojich povinností, vrátane letových údajov a údajov o prevádzkových intervaloch.

Článok 8

Proces prideľovania prevádzkových intervalov

1.  Série prevádzkových intervalov pridelených z fondu prevádzkových intervalov, ako povolenia na používanie infraštruktúry letiska žiadajúcimi dopravcami na účely pristátia alebo vzletu v požadovanom plánovacom období, sa musia po ich uplynutí vrátiť do fondu prevádzkových intervalov zriadeného v súlade s ustanoveniami článku 10.

2.  Bez toho aby boli dotknuté články 7, 8a, 9, 10 ods. 1 a 14 ods. 1 sa tento článok neuplatňuje pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

— 
série prevádzkových intervalov využil letecký dopravca na prevádzku pravidelných a programovaných nepravidelných leteckých dopravných služieb a
— 
tento letecký dopravca môže k spokojnosti koordinátora preukázať, že série príslušných prevádzkových intervalov využil tento letecký dopravca podľa vyhlásenia koordinátora na 80 % času v priebehu plánovacieho obdobia, na ktoré mu boli pridelené.

V takom prípade tieto série prevádzkových intervalov oprávňujú príslušného leteckého dopravcu k rovnakým sériám prevádzkových intervalov v budúcom odpovedajúcom plánovacom období, ak o ne tento letecký dopravca požiada v lehote uvedenej v článku 7 ods. 1

3.  Bez toho aby bol dotknutý článok 10 ods. 2, v situácii keď sa nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o pridelenie prevádzkových intervalov k spokojnosti príslušných leteckých dopravcov, uprednostnia sa obchodné letecké dopravné služby a najmä pravidelné dopravné služby a programované nepravidelné dopravné služby. V prípade konkurenčných žiadostí v tej istej kategórii služieb sa uprednostní celoročná prevádzka.

4.  Nové časovanie série prevádzkových intervalov pred pridelením zostávajúcich prevádzkových intervalov z fondu uvedeného v článku 10 iným žiadajúcim leteckým dopravcom sa akceptuje len z prevádzkových dôvodov, alebo ak sa zlepšilo časovanie prevádzkových intervalov žiadajúcich leteckých dopravcov vo vzťahu k časovaniu pôvodne požadovanému. Stane sa účinným len potom, ako ho potvrdí koordinátor.

5.  Koordinátor zohľadní doplňujúce pravidlá a usmernenia stanovené leteckým dopravným odvetvím v celosvetovom rámci alebo v rámci spoločenstva, ako aj miestne usmernenia navrhnuté koordinačným výborom a schválené členským štátom alebo ktorýmkoľvek iným príslušným orgánom zodpovedným za dané letisko za predpokladu, že tieto pravidlá a usmernenia nemajú vplyv na nezávislé postavenie koordinátora, sú v súlade s právom spoločenstva a sú zamerané na zvýšenie efektívneho využitia kapacity letiska. Tieto pravidlá oznámi príslušný členský štát Komisii.

6.  Ak sa nemôže požiadavke na udelenie prevádzkového intervalu vyhovieť, koordinátor o tom informuje žiadajúceho leteckého dopravcu a uvedie najbližší dostupný náhradný prevádzkový interval.

7.  Koordinátor sa musí snažiť o to, aby navyše k prideleniu plánovaného prevádzkového intervalu na plánované obdobie, vyhovel krátkodobým požiadavkám o jednotlivý prevádzkový interval pre každý ľubovolný druh letectva, vrátane všeobecného letectva. Na tento účel môžu byť využité prevádzkové intervaly zostávajúce vo fonde uvedenom v článku 10, po rozdelení medzi žiadajúcich leteckých dopravcov a prevádzkové intervaly, ktoré sú krátkodobo k dispozícii.

Článok 8a

Mobilita prevádzkových intervalov

1.  Prevádzkové intervaly môžu byť:

a) 

presunuté leteckým dopravcom z jednej trate alebo typu služby na inú trať alebo typ služby prevádzkovanej tým istým leteckým dopravcom;

b) 

presunuté:

i) 

medzi materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami a medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti,

ii) 

ako časť získania kontroly nad kapitálom leteckého dopravcu,

iii) 

v prípade celkového alebo čiastočného prevzatia, keď sú prevádzkové intervaly priamo spojené s prevzatým leteckým dopravcom;

c) 

vymenené jeden za jeden medzi leteckými dopravcami.

2.  Presuny alebo výmeny uvedené v odseku 1 sa oznámia koordinátorovi a nadobudnú účinnosť až potom čo ich koordinátor výslovne potvrdí. Koordinátor odmietne potvrdiť presuny alebo výmeny, ak nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a ak nie je koordinátor ubezpečený o tom, že:

a) 

nie je dotknutá prevádzka letiska, berúc do úvahy všetky technické, prevádzkové a environmentálne obmedzenia;

b) 

sú rešpektované obmedzenia uložené podľa článku 9;

c) 

presun prevádzkových intervalov nespadá do pôsobnosti odseku 3.

3.  

a) 

Prevádzkové intervaly pridelené novému dopravcovi v zmysle článku 2 písmeno b), sa nesmú presúvať podľa odseku 1 písmena b) tohto článku na obdobie dvoch ekvivalentných plánovacích období, s výnimkou zákonne oprávneného prevzatia činností podniku v konkurze.

b) 

Prevádzkové intervaly pridelené novému subjektu v zmysle článku 2 písmeno b) body ii) a iii) sa nesmú presúvať podľa odseku 1 písmena a) tohto článku na obdobie dvoch ekvivalentných plánovacích období, pokiaľ by sa s novým dopravcom nezaobchádzalo s rovnakou prioritou na novej trati ako na pôvodnej trati.

c) 

Prevádzkové intervaly pridelené novému subjektu v zmysle článku 2 písmeno b), sa nesmú vymieňať podľa odseku 1 písmena c) tohto článku na obdobie dvoch ekvivalentných plánovacích období s výnimkou prípadu, keď sa zlepší časovanie prevádzkových intervalov pre tieto služby vo vzťahu k pôvodne požadovanému časovaniu.

Článok 8b

Vylúčenie z nárokov o náhradu

Nárok na sériu prevádzkových intervalov podľa článku 8 ods. 2 neoprávňuje k žiadnym nárokom na náhradu na základe obmedzenia, zníženia alebo vylúčenia uloženého podľa práva spoločenstva, najmä pri uplatnení pravidiel zmluvy vzťahujúcich sa na leteckú dopravu. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc verejných orgánov podľa vnútroštátneho práva o hospodárskej súťaži alebo podľa článkov 81 alebo 82 zmluvy alebo podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi ( 2 ), požadovať presun prevádzkových intervalov medzi leteckými dopravcami a regulovať spôsob, akým sa prideľujú. Tieto presuny sa môžu uskutočniť bez peňažnej náhrady.

Článok 9

Záväzky služieb vo verejnom záujme

1.  Keď boli uložené záväzky služieb vo verejnom záujme na trati v súlade s článkom 4 Nariadenia (EHS) 2408/92, členský štát si môže rezervovať na koordinovanom letisku prevádzkové intervaly požadované na vyhlásenú prevádzku na uvedenej trati. Ak nie sú vyhradené prevádzkové intervaly na príslušnej trati využité, môžu byť poskytnuté k dispozícii ktorémukoľvek inému leteckému dopravcovi, ktorý má záujem o prevádzkovanie trate v súlade so záväzkami služieb vo verejnom záujme podľa odseku 2. Ak nemá žiadny letecký dopravca záujem o prevádzkovanie trate a príslušný členský štát nevypíše verejnú súťaž podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EHS) 2408/92, prevádzkové intervaly sa rezervujú buď pre inú trať podliehajúcu záväzkom služieb vo verejnom záujme, alebo sa vrátia do fondu.

2.  Postup vypísania verejnej súťaže stanovený v článku 4 ods. 1 písm. d) až g) a 4 ods. 1 bod i) nariadenia (EHS) 2408/92 sa uplatní na využívanie prevádzkových intervalov uvedených v odseku 1 vyššie, ak viac než jeden letecký dopravca spoločenstva má záujem o prevádzku na trati a nemohol získať prevádzkové intervaly v priebehu hodiny pred alebo po časoch vyžadovaných koordinátorom.

Článok 10

Fond prevádzkových intervalov

1.  Koordinátor zriadi fond, ktorý bude obsahovať všetky prevádzkové intervaly nepridelené na základe článku 8 ods. 2 a 8 ods. 4 Všetky nové kapacity prevádzkových intervalov stanovené podľa článku 3 ods. 3 sa vložia do fondu.

2.  Série prevádzkových intervalov, ktoré boli pridelené leteckému dopravcovi na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravnej služby alebo programovanej nepravidelnej leteckej dopravnej služby v konkrétnom časovom okamihu dňa a v ten istý deň každý týždeň neoprávňujú tohto leteckého dopravcu k tým istým sériám prevádzkových intervalov v nasledujúcom ekvivalentnom období ak letecký dopravca nemôže k spokojnosti koordinátora preukázať, že tieto prevádzkové intervaly boli využívané týmto leteckým dopravcom najmenej 80 % z času v priebehu plánovaného obdobia, na ktoré mu boli pridelené.

3.  Prevádzkové intervaly pridelené leteckému dopravcovi pred 31. januárom na nasledujúcu letnú sezónu alebo pred 31. augustom na nasledujúcu zimnú sezónu, ktoré však boli vrátené späť koordinátorovi na opätovné prideľovanie pred týmito dátumami, nebudú vzaté do úvahy na účely kalkulácie využitia.

4.  Ak nemôže byť preukázané 80 % využitie sérií prevádzkových intervalov, všetky prevádzkové intervaly vytvárajúce tieto série sa vložia do fondu prevádzkových intervalov, pokiaľ ich nevyužitie nemôže byť zdôvodnené na základe ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a) 

nepredvídateľné a neprekonateľné okolnosti mimo kontroly leteckého dopravcu vedúce k:

— 
uzemneniu typu lietadla zvyčajne používaného na príslušnú leteckú dopravnú službu;
— 
uzavretiu letiska alebo vzdušného priestoru;
— 
vážnej poruche letovej prevádzky na príslušných letiskách, vrátane tých sérií prevádzkových intervalov vzťahujúcich sa na trate, na ktoré mali vplyv také poruchy počas podstatnej časti relevantného plánovaného obdobia;
b) 

prerušenie leteckých dopravných služieb v dôsledku udalosti, ktorej cieľom je ovplyvniť tieto služby a prakticky a/alebo technicky znemožniť leteckému dopravcovi vykonať lety tak, ako boli plánované;

c) 

vážne finančné straty príslušného leteckého dopravcu, výsledkom ktorých je udelenie dočasnej licencie licenčnými orgánmi v súvislosti s finančnou reorganizáciou leteckého dopravcu v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia EHS č. 2407/92;

d) 

súdne konania týkajúce sa uplatňovania článku 9 na trate, kde boli uložené záväzky služieb vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, výsledkom ktorých je dočasné pozastavenie prevádzky na takých tratiach.

5.  Na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy Komisia preskúma uplatňovanie odseku 4 koordinátorom na letiská patriace do pôsobnosti tohto nariadenia.

Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti prijme rozhodnutie podľa postupu uvedeného v článku 13 ods. 2

6.  Bez toho aby bol dotknutý článok 8 ods. 2 tohto nariadenia a bez toho aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2408/92, prevádzkové intervaly vložené do fondu sa rozdelia medzi žiadajúcich leteckých dopravcov. 50 % týchto prevádzkových intervalov sa najprv pridelí novým dopravcom, pokiaľ nie sú požiadavky nových dopravcov nižšie než 50 %. Koordinátor zaobchádza so žiadosťami nových dopravcov a ostatných dopravcov spravodlivo, v súlade s koordinačnými obdobiami každého dňa letového plánu.

U žiadostí nových dopravcov sa uprednostnia leteckí dopravcovia, ktorí spĺňajú podmienky postavenia nových dopravcov podľa článku 2 písm. b) bod i) a ii), alebo článku 2 písm. b) bod i) a iii).

7.  Nový dopravca, ktorému bola ponúknutá séria prevádzkových intervalov počas jednej hodiny pred alebo po požadovanom čase a ktorý neakceptuje túto ponuku, stráca na toto plánované obdobie postavenie nového dopravcu.

8.  V prípade služieb prevádzkovaných skupinou leteckých dopravcov môže len jeden zúčastnený dopravca požiadať o potrebné prevádzkové intervaly. Letecký dopravca prevádzkujúci takú službu preberá zodpovednosť za splnenie prevádzkových kritérií potrebných na zachovanie historického precedensu uvedeného v článku 8 ods. 2.

Prevádzkové intervaly pridelené jednému leteckému dopravcovi môže(u) využiť iný(í) letecký(í) dopravca(ovia) podieľajúci sa na spoločnej prevádzke za predpokladu, že poznávacím kódom leteckého dopravcu, ktorému boli prevádzkové intervaly pridelené, zostáva na účely koordinácie a monitorovania označený spoločný let. Po prerušení takej prevádzky takto využité prevádzkové intervaly zostanú leteckému dopravcovi, ktorému boli pôvodne pridelené. Leteckí dopravcovia zapojení do spoločnej prevádzky oznámia koordinátorovi podrobnosti o takej prevádzke pred jej začiatkom.

9.  Ak u nových dopravcov pretrvávajú vážne problémy, členský štát zabezpečí zvolanie stretnutia letiskového koordinačného výboru. Účelom stretnutia bude preskúmanie možností pre nápravu situácie. Komisia je pozývaná na takéto stretnutie

▼M5

Článok 10a

1.  Na účely článku 8 ods. 2 a článku 10 ods. 2 koordinátori považujú prevádzkové intervaly pridelené na obdobie od 1. marca 2020 do 24. októbra 2020 za prevádzkové intervaly využívané leteckým dopravcom, ktorému boli pôvodne pridelené.

2.  Na účely článku 8 ods. 2 a článku 10 ods. 2 koordinátori považujú prevádzkové intervaly pridelené na obdobie od 23. januára 2020 do 29. februára 2020 za prevádzkové intervaly využívané leteckým dopravcom, ktorému boli pôvodne pridelené, pokiaľ ide o letecké dopravné služby medzi letiskami v Únii a letiskami buď v Čínskej ľudovej republike alebo v Osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong.

3.  Pokiaľ ide o prevádzkové intervaly s dátumom neskorším než 8. apríl 2020, odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak príslušné nevyužité prevádzkové intervaly boli sprístupnené koordinátorovi na prerozdelenie iným leteckým dopravcom.

4.  Ak Komisia na základe údajov uverejnených Eurocontrolom, ktorý je manažérom siete pre funkcie siete letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, zistí, že zníženie úrovne letovej prevádzky v porovnaní s úrovňou v zodpovedajúcom období v predchádzajúcom roku pretrváva a je pravdepodobné, že bude naďalej pretrvávať, a ak tiež zistí, že na základe najlepších dostupných vedeckých údajov je táto situácia výsledkom vplyvu výskytu ochorenia COVID-19, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom zmeniť zodpovedajúcim spôsobom obdobie uvedené v odseku 1.

5.  Komisia priebežne monitoruje situáciu pomocou kritérií stanovených v odseku 4. Komisia predloží na základe jej dostupných informácií súhrnnú správu o tejto záležitosti Európskemu parlamentu a Rade do 15. septembra 2020. V prípade potreby Komisia prijme čo najskôr delegovaný akt stanovený v odseku 4.

6.  Ak sa to v prípade dlhotrvajúceho vplyvu výskytu ochorenia COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy v Únii vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup uvedený v článku 12b.

▼M4 —————

▼M3

Článok 11

Sťažnosti a právo odvolať sa

1.  Bez toho aby boli dotknuté práva na odvolanie podľa vnútroštátneho práva, sťažnosti týkajúce sa uplatňovania článkov 7 ods. 2, 8, 8a, 10 a 14 ods. 1 až 4 a 6, sa predložia koordinačnému výboru. Výbor v priebehu obdobia jedného mesiaca po predložení sťažnosti posúdi sťažnosť a pokiaľ je to možné vypracuje pre koordinátora návrhy na riešenie problému. Ak sťažnosť nemôže byť vyriešená, zodpovedný členský štát v priebehu ďalších dvoch mesiacov zabezpečí urovnanie prostredníctvom zastupujúcich organizácií leteckých dopravcov alebo letísk ako inej tretej strany.

2.  Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijmú vhodné opatrenia na ochranu koordinátorov z hľadiska nárokov na odškodnenie vzťahujúcich sa k ich funkciám podľa tohto nariadenia, okrem prípadov ich závažnej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia funkcie.

▼B

Článok 12

▼M3

Vzťahy s tretími štátmi

1.  Kedykoľvek sa zistí, že vzhľadom na prideľovanie a využívanie prevádzkových intervalov na svojich letiskách tretí štát:

a) 

neposkytuje leteckým dopravcom spoločenstva zaobchádzanie porovnateľné so zaobchádzaním poskytovaným leteckým dopravcom z uvedeného štátu podľa tohto nariadenia, alebo

b) 

neposkytuje leteckým dopravcom spoločenstva v skutočnosti zaobchádzanie ako by boli z tohto štátu, alebo

c) 

poskytuje leteckým dopravcom iných tretích štátov výhodnejšie zaobchádzanie než leteckým dopravcom spoločenstva,

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 rozhodnúť, že členský štát alebo členské štáty prijmú opatrenia, vrátane úplného alebo čiastočného pozastavenia uplatňovania tohto nariadenia, voči leteckému dopravcovi alebo leteckým dopravcom tohto tretieho štátu, z hľadiska nápravy diskriminačného chovania príslušného tretieho štátu.

▼B

2.  Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek závažných problémoch, ktoré vzniknú v oblasti právnych predpisov alebo v praxi u leteckých dopravcov spoločenstva pri získavaní prevádzkových intervalov na letiskách tretích štátov.

▼M5

Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10a sa Komisii udeľuje na obdobie do 2. apríla 2021.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12a ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼M3

Článok 13

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Tam kde sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 Rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 3 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Komisia môže konzultovať s výborom aj iné záležitosti týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

4.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Uplatňovanie

1.  Letový plán leteckých dopravcov môžu príslušné orgány manažmentu letovej prevádzky odmietnuť, ak letecký dopravca zamýšľa pristáť na koordinovanom letisku alebo z neho vzlietnuť počas koordinovaného obdobia bez toho, aby mu koordinátor pridelil prevádzkový interval.

2.  Koordinátor odoberie sériu prevádzkových intervalov predbežne pridelených leteckému dopravcovi v procese jeho zriadenia a vloží ich do fondu 31. januára na nasledujúcu letnú sezónu alebo 31. augusta na nasledujúcu zimnú sezónu, ak podnik k tomuto dátumu nemá prevádzkovú licenciu alebo rovnocenný dokument alebo ak príslušný licenčný orgán nevyhlási, že pred začiatkom príslušného plánovaného obdobia je pravdepodobné, že bude vydaná prevádzková licenciu alebo rovnocenný dokument.

3.  Koordinátor odoberie a vloží do fondu sériu prevádzkových intervalov leteckých dopravcov, ktorí ich prijali po výmene podľa článku 8a ods. 1 písm. c), ak neboli využité tak ako bolo zamýšľané.

4.  Leteckí dopravcovia, ktorí opakovane a úmyselne prevádzkujú letecké služby v čase značne sa líšiacom od prevádzkových intervalov pridelených ako časť série prevádzkových intervalov, alebo využívajú prevádzkové intervaly podstatne rozdielnym spôsobom než je uvedené v čase prideľovania a tým spôsobujú ujmu letisku alebo letovej prevádzke, strácajú svoje postavenie podľa článku 8 ods. 2 Koordinátor môže rozhodnúť, že odoberie tomuto leteckému dopravcovi príslušnú sériu prevádzkových intervalov na zvyšok plánovaného obdobia a vloží ich do fondu potom, čo vypočul príslušného leteckého dopravcu a dal mu jednorázovú výstrahu.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovali účinné, primerané a odradzujúce sankcie alebo rovnocenné opatrenia voči opakovanej a úmyselnej prevádzke letových služieb v časoch, ktoré sa podstatne líšia od pridelených prevádzkových intervalov alebo ktoré využívajú prevádzkové intervaly podstatne rozdielnym spôsobom než je uvedené v čase prideľovania, pokiaľ to spôsobuje ujmu letisku alebo letovej prevádzke.

6.  

a) 

Bez toho aby bol dotknutý článok 10 ods. 4, ak dopravca nemôže dosiahnuť 80 % využitie stanovené v článku 8 ods. 2, koordinátor môže rozhodnúť, že tomuto leteckému dopravcovi odoberie príslušnú sériu prevádzkových intervalov na zvyšok plánovaného obdobia a vloží ich do fondu potom, čo vypočul príslušného leteckého dopravcu.

b) 

Bez toho aby bol dotknutý článok 10 ods. 4, ak po vyhradenom čase zodpovedajúcom 20 % obdobia platnosti série nebol využitý žiadny prevádzkový interval tejto série, koordinátor môže vložiť príslušnú sériu prevádzkových intervalov do fondu na zvyšok plánovaného obdobia potom, čo vypočul príslušného leteckého dopravcu.

▼M3

Článok 14a

Správa a spolupráca

1.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Táto správa by sa mala týkať najmä uplatňovania článkov 8, 8a a 10.

2.  Členské štáty a Komisia spolupracujú pri uplatňovaní tohto nariadenia najmä v oblasti zhromažďovania informácií pre správu uvedenú v odseku 1.

▼B

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 1310/97 (Ú. v. ES L 180, 9.7.1997, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.