1992R2082 — SK — 20.04.2006 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2082/92

zo 14. júla 1992

o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny

(Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, p.9)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006

L 93

1

31.3.2006