01992L0029 — SK — 20.11.2019 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 92/29/EHS

z 31. marca 1992

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel

(Ú. v. ES L 113 30.4.1992, s. 19)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významom pre EHP z 20. júna 2007,

  L 165

21

27.6.2007

 M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019

►M5

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019,

  L 279

80

31.10.2019
▼B

SMERNICA RADY 92/29/EHS

z 31. marca 1992

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidielČlánok 1

Definície

Pre účely tejto smernice majú tieto výrazy takýto význam:

a)  plavidlo: akékoľvek plavidlo plávajúce pod zástavou členského štátu alebo registrované pod úplnou súdnou právomocou členského štátu, spôsobilé pre námornú plavbu alebo prevádzkujúce rybolov v ústí riek, vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve s výnimkou:

 vnútrozemských plavidiel,

 vojnových lodí,

 výletných lodí, ktoré sa používajú na nekomerčné účely a nie sú vybavené profesionálnou posádkou,

 remorkérov v prístavných oblastiach.

Plavidlá musia byť rozdelené do troch kategórií podľa prílohy I;

b)  pracovník: akákoľvek osoba vykonávajúca povolanie na palube lode vrátane žiakov a učňov, ale mimo prístavných lodivodov a pobrežného personálu, ktorý vykonáva prácu na palube plavidla na pobreží;

c)  vlastník: registrovaný vlastník plavidla, pokiaľ nie je plavidlo prenajaté alebo je spravované celé alebo čiastočne fyzickou alebo právnickou osobou inou, ako je registrovaný vlastník podľa podmienok zmluvy o správe lode; v takom prípade podľa okolností musí vlastník vystupovať ako nájomca alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá má loď v správe;

d)  zdravotnícke vybavenie: lieky, lekárske zariadenie a protilátky a neúplný zoznam, ktorý je uvedený v prílohe II;

e)  protilátka: látka, ktorá sa používa na prevenciu alebo liečenie škodlivého vplyvu alebo vplyvov, priamych alebo nepriamych, jednej alebo viacerých látok, ktoré sú zahrnuté do zoznamu nebezpečných látok v prílohe III.

Článok 2

Lieky a zdravotnícke vybavenie — ošetrovňa — lekár

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1.

 

a) každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, malo vždy na palube zdravotnícke vybavenie, ktoré vyhovuje prinajmenšom kvalitou špecifikáciám uvedeným v prílohe II oddieloch I a II pre kategóriu plavidiel, ku ktorým patrí;

b) množstvo zdravotníckych prípravkov a lekárskeho zariadenia, ktorými má byť vybavené, závisí od charakteru plavby, predovšetkým prístavov, kde smeruje, cieľa, trvania — druhov práce, ktorá sa bude vykonávať počas plavby, nákladu a počtu pracovníkov;

c) obsah liekov a lekárskeho vybavenia vrátane zdravotníckych potrieb musí byť podrobne zaznamenaný v kontrolnom zozname, ktorý bude zodpovedať prinajmenšom všeobecnému rámcu ustanovenému v prílohe IV, oddieloch A, B a C II 1 a II 2;

2.

 

a) pre každú záchrannú plť a záchranný čln malo každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, vodotesnú zdravotnícku skrinku obsahujúcu aspoň zdravotnícke potreby uvedené v prílohe II, oddieloch I a II pre plavidlá kategórie C;

b) obsah týchto skriniek je tiež detailne zaznamenaný na kontrolnom zozname podľa odseku 1 c);

3. každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, ktoré má registrovaných viac ako brutto 500 ton s 15 alebo viacčlennou posádkou a ktoré sa zúčastňuje plavby dlhšej ako tri dni, malo ošetrovňu, v ktorej môže byť zdravotná starostlivosť vykonávaná na základe uspokojivých materiálnych a hygienických podmienok;

4. každé plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou so 100 alebo viac pracovníkmi a ktoré sa zúčastňuje medzinárodnej plavby, ktorá trvá viac ako tri dni, má lekára, ktorý je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť o pracovníkov na palube.

Článok 3

Protilátky

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. akékoľvek plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou a ktoré prepravuje akúkoľvek nebezpečnú látku, ktorá je uvedená v prílohe III, malo na palube zdravotnícke vybavenie prinajmenšom vrátane protilátok, ktoré sú uvedené v oddieli III prílohy II;

2. akékoľvek prevozné plavidlo, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, ktorého podmienky prevádzky nie vždy umožňujú v dostatočnom predstihu vedieť o charaktere nebezpečnej látky, ktorá bude prepravovaná, malo na palube zdravotnícke vybavenie prinajmenšom vrátane protilátok, ktoré sú uvedené v oddieli III prílohy II.

Na pravidelných linkách, kde plavba má trvať menej ako dve hodiny, môže byť množstvo protilátok obmedzené iba na tie, ktoré musia byť prítomné v prípadoch extrémneho núdzového stavu v intervale, ktorý nepresahuje normálne trvanie plavby;

3. obsah zdravotníckych potrieb, čo sa týka protilátok, musí byť zaznamenaný na kontrolnom zozname, ktorý zodpovedá prinajmenšom všeobecnému rámcu ustanovenému v prílohe IV, oddieloch A, B a C, II 3.

Článok 4

Rozdelenie zodpovednosti

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1.

 

a) za zásobu a doplnenie zdravotníckych potrieb akéhokoľvek plavidla, ktoré pláva pod jeho vlajkou alebo registrované pod jeho úplnou súdnou právomocou, bol výhradne zodpovedný majiteľ bez akýchkoľvek nárokov na pracovníkov;

b) za spravovanie zdravotníckych potrieb bol zodpovedný kapitán plavidla, ktorý môže bez vplyvu na jeho zodpovednosť preniesť právo na používanie a udržiavanie zdravotníckych potrieb jednému alebo viacerým pracovníkom osobitne určeným na základe ich odborných znalostí;

2. zdravotnícke potreby boli udržiavané v dobrom stave a dopĺňané alebo nahradzované, akonáhle je možné, a v každom prípade ako prioritná súčasť normálnych zásobovacích postupov;

3. v prípade núdzového stavu, ktorý potvrdí kapitán, pokiaľ možno po získaní lekárskeho posudku, bol potrebný liek, lekárske zariadenie a protilátky, ktoré nie sú dostupné na palube, zabezpečené, v čo najkratšom čase.

Článok 5

Informácie a školenie

Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

1. zdravotnícke potreby boli vybavené jedným alebo viacerými návodmi na ich použitie vrátane inštrukcií na použitie prinajmenšom pre protilátky, ktoré sú vyžadované v prílohe II oddiele III;

2. všetky osoby, ktoré dostávajú námorný výcvik a sú určené pre prácu na palube lode, dostali základné školenie o zdravotných a núdzových opatreniach, ktoré majú vykonat' okamžite v prípade nehody alebo vážneho zdravotného problému;

3. kapitán a akýkoľvek pracovník alebo pracovníci, na ktorých preniesol používanie zdravotníckych potrieb podľa článku 4 (1) b), dostal osobitné školenie periodicky obnovované aspoň každých päť rokov, pričom sa budú brať do úvahy špecifické riziká a potreby spojené s rozdielnymi kategóriami plavidiel a budú vykonávané podľa všeobecného návodu uvedeného v prílohe V.

Článok 6

Porady s lekárom pomocou rádia

1.  Na zabezpečenie lepšej starostlivosti pre pracovníkov v stave núdze musí každý členský štát vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby:

a) jedno alebo viac centrál bolo určených na poskytovanie bezplatných lekárskych rád pomocou rádia;

b) niektorí z lekárov, ktorí poskytujú svoje služby poradou cez rádio, boli vyškolení o osobitných podmienkach, ktoré sú na palube lode.

2.  Aby sa mohli optimalizovať poskytnuté rady, môžu rádiové poradenské centrá so súhlasom pracovníka viesť osobné záznamy.

Takéto záznamy sú dôverné.

Článok 7

Inšpekcia

1.  Každý členský štát musí vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby príslušná osoba alebo príslušný orgán vykonal raz do roka inšpekciu na kontrolu, že na palube všetkých plavidiel, ktoré plávajú pod jeho vlajkou:

 zdravotnícke potreby spĺňajú minimálne požiadavky tejto smernice,

 kontrolný zoznam uvedený v článku 2 (1) c) potvrdzuje, že zdravotnícke potreby zodpovedajú týmto minimálnym požiadavkám,

 zdravotnícke potreby sú správne skladované,

 všetky exspiračné doby sú rešpektované.

2.  Inšpekcie týkajúce sa zdravotníckych potrieb skladovaných na záchranných pltiach musia byť vykonané pri príležitosti údržby týchto záchranných pltí, ktorá je jedenkrát v roku.

Takéto inšpekcie môžu byť výnimočne odložené o najviac päť mesiacov.

▼M4

Článok 8

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s lekárskou starostlivosťou na palubách plavidiel.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 8b.

▼M4

Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 8a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼B

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1994. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto opatrenia obsahujú odkaz na túto smernicu alebo obsahujú takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení. Spôsoby uvádzania odkazov si ustanovia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

▼M2 —————

▼M2

Článok 9a

Správa o vykonávaní

Každých päť rokov členské štáty predkladajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice v praxi vo forme osobitnej kapitoly jednej správy ustanovenej v článku 17a ods. 1, 2 a 3 smernice 89/391/EHS, ktorá je základom hodnotenia, ktoré má vykonať Komisia v súlade s článkom 17a ods. 4 uvedenej smernice.

▼B

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

KATEGÓRIE PLAVIDIEL

(Článok 1 a))

A. Námorné alebo námorné rybárske plavidlá bez obmedzenia dĺžky plavby.

B. Námorné alebo námorné rybárske plavidlá, ktoré uskutočňujú plavby maximálme 150 námorných míľ od najbližšieho prístavu s primeraným zdravotníckym zariadením ( 2 ).

C. Prístavné plavidlá, člny a malé plavidlá, ktoré sa plavia veľmi blízko pobrežia alebo nemajú inú kabínu ako kormidelňu.

▼M5
PRÍLOHA II

ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE (NEÚPLNÝ ZOZNAM) (*)

[Článok 1 písm. d)]

(*) V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) môžu členské štáty za výnimočných okolností zvážiť použitie alternatívnych liekov alebo zdravotníckych zariadení z objektívne opodstatnených dôvodov.

I.    LIEKY 

Kategórie plavidiel

 

A

B

C

1. Kardiovaskulárne

 

 

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

x

x

 

b) Antianginózne preparáty

x

x

x

c) Diuretiká

x

x

 

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

x

x

 

e) Antihypertenzíva

x

x

 

2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

 

 

 

– lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

x

x

 

– antacidné gély

x

x

 

b) Antiemetiká

x

x

 

c) Laxatíva

x

 

 

d) Antidiarhoiká

x

x

x

e) Antihaemorrhoidalia

x

x

 

3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

x

x

x

b) Analgetiká-anodyná

x

x

 

c) Spazmolytiká

x

x

 

4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

x

x

 

b) Neuroleptiká

x

x

 

c) Lieky proti morskej chorobe

x

x

x

d) Antiepileptiká

x

x

 

5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

x

x

 

b) Glukokortikoidy

x

x

 

6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

x

x

 

b) Antitusiká

x

x

 

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

x

x

 

7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

x

x

 

b) Antiparazitiká

x

x

 

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

x

x

 

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

x

x

 

8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

x

x

 

9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

 

 

 

– antiseptické roztoky

x

x

x

– antibiotické masti

x

x

 

– protizápalové a analgetické masti

x

x

 

– antimykotické krémy

x

 

 

– prípravky na popáleniny

x

x

x

b) Očné lieky

 

 

 

– antibiotické a protizápalové lieky

x

x

 

– anestetické kvapky

x

x

 

– soľný roztok na vymývanie očí

x

x

x

– hypotonické myotické kvapky

x

x

 

c) Ušné lieky

 

 

 

– anestetické a protizápalové roztoky

x

x

 

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

 

 

 

– antiseptické ústne vody

x

x

 

e) Lokálne anestetiká

 

 

 

– lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco

x

 

 

– lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

x

x

 

II.    ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 

Kategórie plavidiel

 

A

B

C

1. Resuscitačné zariadenie

 

 

 

– resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

x

x

 

– prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník (1)

x

x

 

– mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

x

x

 

2. Obväzy a vybavenie na šitie

 

 

 

– škrtidlá

x

x

x

– jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

x

x

 

– priľnavý elastický obväz

x

x

x

– prúžky gázy

x

x

 

– tubulárna gáza na obväzovanie prstov

x

 

 

– sterilná gáza stlačená

x

x

x

– sterilná plachta pre popálených

x

x

 

– trojrohá šatka

x

x

 

– jednorazové rukavice

x

x

x

– priľnavé obväzy, leukoplasty

x

x

x

– sterilné tlakové obväzy

x

x

x

– priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

x

x

x

– nevstrebateľné nite a ihly

x

 

 

– vazelínová gáza, mastný tyl

x

x

 

3. Nástroje

 

 

 

– jednorazové skalpely

x

 

 

– škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

x

x

 

– nožnice

x

x

 

– anatomické pinzety

x

x

 

– hemostatické svorky

x

x

 

– ihlovec

x

 

 

– jednorazové britvy

x

 

 

4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

 

 

 

– jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

x

x

 

– reagenčné prúžky na analýzu moču

x

 

 

– diagramy na zaznamenanie teploty

x

 

 

– zdravotné evakuačné plachty

x

x

 

– fonendoskop

x

x

 

– sfygmomanometer

x

x

 

– lekársky teplomer

x

x

 

– hypotermický teplomer

x

x

 

– rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

x

x

 

5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

 

 

 

– cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)

x

 

 

– súprava na intravenóznu infúziu

x

x

 

– jednorazové injekčné striekačky a ihly

x

x

 

6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

 

 

 

– Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

x

x

 

– podložná misa

x

 

 

– fľaša na teplú vodu

x

 

 

– fľaša na moč

x

 

 

– vrecko na ľad

x

 

 

7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

 

 

 

– súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

x

x

 

– golier na znehybnenie krku

x

x

 

8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

 

 

 

– prípravky na dezinfekciu vody

x

 

 

– tekuté insekticídy

x

 

 

– práškové insekticídy

x

 

 

(1)   Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

III.    PROTILÁTKY1. Lieky

– všeobecné

– kardiovaskulárne

– gastrointestinálny systém

– nervový systém

– respiračný systém

– antiinfektíva

– na vonkajšie použitie

2. Zdravotnícke zariadenie

– nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

Poznámka

Na účely vykonania oddielu III v praxi sa môžu členské štáty obrátiť na lekársku príručku prvej pomoci na použitie pri nehodách vrátane nebezpečného tovaru IMO (MFAG), ktorá je uvedená v úplnom vydaní predpisov IMO o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných tovarov z roku 1990 v znení zmien.

Úpravy oddielu III pri vykonávaní článku 8 môžu okrem iného zohľadňovať aj akúkoľvek aktualizáciu MFAG.

▼B
PRÍLOHA III

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

(Článok 1 e) a článok 3 (1))

Látky, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe sa môžu na palube prepravovať v akejkoľvek forme, vrátane odpadu alebo zvyškov z nákladu.

 Výbušné látky a predmety

 Plyny: stlačené, skvapalnené alebo rozpustené pod tlakom

 Horľavé kvapaliny

 Horľavé tuhé látky

 Látky schopné samovznietenia

 Látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

 Zápalné látky

 Organické peroxidy

 Toxické látky

 Infekčné látky

 Rádioaktívne látky

 Leptajúce látky

 Rôzne nebezpečné látky, t. j. všetky iné látky, o ktorých sa zo skúsenosti vie alebo sa môže ukázať, že sú nebezpečné; v takomto prípade sa musia uplatniť opatrenia článku 3.

Poznámka

Pre podrobné zavedenie oddielu III sa môžu členské štáty obrátiť na IMO lekársku príručku prvej pomoci pre použitie pri nehodách vrátane nebezpečného tovaru (MFAG), ktorá je uvedená v úplnom vydaní IMO predpisov o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných tovarov z roku 1990.

Úpravy oddielu III pri zavádzaní článku 8 môže brať do úvahy, okrem iného akúkoľvek aktualizáciu MFAG.

▼M5
PRÍLOHA IV

VŠEOBECNÝ RÁMEC KONTROL ZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA NA PLAVIDLE

[Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 3 ods. 3]

ODDIEL A

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE A

I.    Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.    Zdravotnícke vybavenie 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1.LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

0

0

0

b) Antianginózne preparáty

0

0

0

c) Diuretiká

0

0

0

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

0

0

0

e) Antihypertenzíva

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

0

0

0

— lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

0

0

0

— antacidné gély

0

0

0

b) Antiemetiká

0

0

0

c) Laxatíva

0

0

0

d) Antidiarhoiká

0

0

0

e) Antihaemorrhoidalia

0

0

0

1.3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

b) Analgetiká-anodyná

0

0

0

c) Spazmolytiká

0

0

0

1.4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

0

0

0

b) Neuroleptiká

0

0

0

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

d) Antiepileptiká

0

0

0

1.5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

0

0

0

b) Glukokortikoidy

0

0

0

1.6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

0

0

0

b) Antitusiká

0

0

0

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

0

0

0

1.7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

0

0

0

b) Antiparazitiká

0

0

0

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

0

0

0

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

0

0

0

1.9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— antibiotické masti

0

0

0

— protizápalové a analgetické masti

0

0

0

— antimykotické krémy

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— antibiotické a protizápalové lieky

0

0

0

— anestetické kvapky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

— hypotonické myotické kvapky

0

0

0

c) Ušné lieky

0

0

0

— anestetické a protizápalové roztoky

0

0

0

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

0

0

0

— antiseptické ústne vody

0

0

0

e) Lokálne anestetiká

0

0

0

— lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco

0

0

0

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE ARIADENIE

2.1. Resuscitačné zariadenie

 

— Cresuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

0

0

0

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník (1)

0

0

0

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

0

0

0

2.2. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

0

0

0

— priľnavý elastický obväz

0

0

0

— prúžky gázy

0

0

0

— tubulárna gáza na obväzovanie prstov

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— sterilná plachta pre popálených

0

0

0

— trojrohá šatka

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

— nevstrebateľné nite a ihly

0

0

0

— vazelínová gáza, mastný tyl

0

0

0

2.3. Nástroje

— jednorazové skalpely

0

0

0

— škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

0

0

0

— nožnice

0

0

0

— anatomické pinzety

0

0

0

— hemostatické svorky

0

0

0

— ihlovec

0

0

0

— jednorazové britvy

0

0

0

2.4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

0

0

0

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

0

0

0

— reagenčné prúžky na analýzu moču

0

0

0

— diagramy na zaznamenanie teploty

0

0

0

— zdravotné evakuačné plachty

0

0

0

— fonendoskop

0

0

0

— sfygmomanometer

0

0

0

— lekársky teplomer

0

0

0

— hypotermický teplomer

0

0

0

— rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

2.5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

0

0

0

— cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)

0

0

0

— súprava na intravenóznu infúziu

0

0

0

— jednorazové injekčné striekačky a ihly

0

0

0

2.6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

0

0

0

— Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

0

0

0

— podložná misa

0

0

0

— fľaša na teplú vodu

0

0

0

— fľaša na moč

0

0

0

— vrecko na ľad

0

0

0

2.7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

0

0

0

— súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

0

0

0

— golier na znehybnenie krku

0

0

0

2.8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

0

0

0

— prípravky na dezinfekciu vody

0

0

0

— tekuté insekticídy

0

0

0

— práškové insekticídy

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

(1)   Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL B

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE B

I.    Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.    Zdravotnícke vybavenie 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1. LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

0

0

0

b) Antianginózne preparáty

0

0

0

c) Diuretiká

0

0

0

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

0

0

0

e) Antihypertenzíva

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

0

0

0

— lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

0

0

0

— antacidné gély

0

0

0

b) Antiemetiká

0

0

0

c) Antidiarhoiká

0

0

0

d) Antihaemorrhoidalia

0

0

0

1.3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

b) Analgetiká-anodyná

0

0

0

c) Spazmolytiká

0

0

0

1.4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

0

0

0

b) Neuroleptiká

0

0

0

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

d) Antiepileptiká

0

0

0

1.5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

0

0

0

b) Glukokortikoidy

0

0

0

1.6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

0

0

0

b) Antitusiká

0

0

0

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

0

0

0

1.7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

0

0

0

b) Antiparazitiká

0

0

0

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

0

0

0

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

0

0

0

1.9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— antibiotické masti

0

0

0

— protizápalové a analgetické masti

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— antibiotické a protizápalové lieky

0

0

0

— anestetické kvapky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

— hypotonické myotické kvapky

0

0

0

c) Ušné lieky

0

0

0

— anestetické a protizápalové roztoky

0

0

0

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

0

0

0

— antiseptické ústne vody

0

0

0

e) Lokálne anestetiká

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE

2.1. Resuscitačné zariadenie

 

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

0

0

0

— resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

0

0

0

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník (1)

0

0

0

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

0

0

0

2.2. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

0

0

0

— priľnavý elastický obväz

0

0

0

— prúžky gázy

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— sterilná plachta pre popálených

0

0

0

— trojrohá šatka

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

— vazelínová gáza, mastný tyl

0

0

0

2.3. Nástroje

— jednorazové skalpely

0

0

0

— škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

0

0

0

— nožnice

0

0

0

— anatomické pinzety

0

0

0

— hemostatické svorky

0

0

0

2.4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

0

0

0

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

0

0

0

— reagenčné prúžky na analýzu moču

0

0

0

— diagramy na zaznamenanie teploty

0

0

0

— zdravotné evakuačné plachty

0

0

0

— fonendoskop

0

0

0

— sfygmomanometer

0

0

0

— lekársky teplomer

0

0

0

— hypotermický teplomer

0

0

0

— rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

2.5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

0

0

0

— súprava na intravenóznu infúziu

0

0

0

— jednorazové injekčné striekačky a ihly

0

0

0

2.6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

0

0

0

— Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

0

0

0

— podložná misa

0

0

0

— fľaša na teplú vodu

0

0

0

— fľaša na moč

0

0

0

— vrecko na ľad

0

0

0

2.7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

0

0

0

— súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

0

0

0

— golier na znehybnenie krku

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

(1)   Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL C

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE C

I.    Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.    Zdravotnícke vybavenie 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1.LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Antianginózne preparáty

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Antidiarhoiká

0

0

0

1.3.Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

1.4.Nervový systém

 

 

 

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

1.5.Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

2.1. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— priľnavý elastický obväz

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1 Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

▼B
PRÍLOHA V

ZDRAVOTNÍCKE ŠKOLENIE KAPITÁNA A POVERENÝCH PRACOVNÍKOV

(Článok 5 (3))

I.

 

1. Základy fyziológie, symptomatológie, terapie.

2. Základy preventívnej medicíny, najmä spoločná hygiena a základy možných profylaktických opatrení.

3. Schopnosť vykonávať základné druhy ošetrenia a dohliadať na núdzové vylodenie na mori.

Osoba, ktorá je zodpovedná za ošetrovanie na palube plavidiel kategórie A, absolvuje praktický výcvik v nemocniciach.

4. Podrobné znalosti o tom, ako používať rôzne diaľkové lekárske konzultačné zariadenia.

II. Tento výcvik by mal zohľadňovať inštrukčné programy, ktoré sú podrobne rozpísané v príslušných nových medzinárodných dokumentoch.( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Kategória B sa musí rozšíriť na námorné alebo námorné rybárske plavidlá, ktoré uskutočňujú plavby maximálne 175 námorných míľ od najbližšieho prístavu s primeraným zdravotníckym zariadením, a ktoré sú v dosahu záchrannej služby zabezpečovanej helikoptérou. S týmto cieľom musí každý členský štát poskytovať najnovšie informácie o oblastiach, v ktorých sa prevádza normálna záchranná služba zabezpečovaná helikoptérou a podmienky, podľa ktorých pracuje:

a) inému členskému štátu a Komisii a

b) kapitánom plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou alebo sú registrované podľa jeho právnej súdnej moci, na ktoré sa vzťahuje alebo môže vzťahovať prvý pododsek tejto poznámky; informácie sa poskytujú najvhodnejším spôsobom, napríklad cez rádio-konzultačné centrály, záchranné centrály alebo pobrežné rádiostanice.