1992L0013 — SK — 09.01.2008 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 92/13/EHS

z 25. februára 1992,

ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore

(Ú. v. ES L 076, 23.3.1992, p.14)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

SMERNICA RADY 2006/97/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

107

20.12.2006

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/66/ES Text s významom pre EHP z 11. decembra 2007,

  L 335

31

20.12.2007


Zmenené a doplnené:

 A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

 A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMERNICA RADY 92/13/EHS

z 25. februára 1992,

ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektoreRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstv, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

v spolupráci s Európskym parlamentom ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže smernica Rady 90/531/EHS zo 17. septembra 1990 o obstarávateľských postupoch subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore ( 4 ) stanovuje pravidlá obstarávateľských postupov tak, aby potenciálni dodávatelia a obstarávatelia mali vhodnú príležitosť na zabezpečenie zadania objednávky, ale aby neobsahovali nijaké špecifické opatrenia na ich účinné uplatňovanie;

keďže existujúce mechanizmy na zabezpečenie ich uplatňovania na národnej úrovni, ako aj na úrovni spoločenstva nie sú vždy primerané;

keďže neprítomnosť účinných prostriedkov alebo neprimeranosť existujúcich prostriedkov by mohla zabrániť podnikom spoločenstva, aby predkladali ponuky; keďže členské štáty musia teda napraviť túto situáciu;

keďže smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovaní postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác ( 5 ) sa obmedzuje na postupy verejného obstarávania v rámci smernice Rady 71/305/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania práce ( 6 ), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/531/EHS, a smernicou Rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupov verejnom obstarávaní dodávok tovaru ( 7 ), naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 90/531/EHS;

keďže začatie obstarávania v odvetviach dotknutých na súťaži v rámci spoločenstva má za následok prijatie opatrenia na zabezpečenie toho, že v prípade porušenia príslušného zákona spoločenstva alebo národných pravidiel uplatňujúcich tento zákon, budú mať dodávatelia alebo obstarávatelia k dispozícii vhodné revízne postupy;

keďže je potrebné zabezpečiť podstatné zvýšenie záruk priehľadnosti a nediskriminácie, a pretože tieto majú mať zrejmé účinky, musia byť použité účinné a rýchle prostriedky;

keďže treba brať do úvahy špecifický charakter určitých právnych poriadkov a zmocniť členské štáty, aby si vybrali medzi uplatňovaním rôznej právomoci pre kontrolné orgány, ktoré majú rovnaké účinky;

keďže jedna z týchto možností zahŕňa právo priameho zasahovania do obstarávateľských postupov obstarávateľov ich zrušením alebo ukladaním ďalších rozhodnutí alebo diskriminačných klauzúl v dokumentoch alebo vyhláškach;

keďže iná možnosť poskytuje právomoc na vykonávanie účinného nepriameho tlaku na obstarávateľov na tento účel, aby ich donútila napraviť akékoľvek porušenia právnych noriem, alebo aby im zabránila porušiť právne normy a aby nedošlo ku poškodeniu z takého porušenia;

keďže vždy musí existovať možnosť nároku na náhradu škody;

keďže keď sa uplatňujú nároky na náhradu škody predstavujúce náklady na prípravu ponuky alebo účasti na zadávacom postupe, nebude sa od osoby, ktorá si robí nárok vyžadovať, aby na účely získania úhrady svojich nákladov dokazovala, že mu objednávku zadali pri absencii takéhoto porušenia;

keďže obstarávatelia, ktorí vyhovujú obstarávateľským predpisom, to môžu oznámiť vhodným spôsobom; keďže obstarávateľské postupy a metódy uplatňovaných týmito subjektmi vyžadujú preskúmanie nezávislými osobami;

keďže na tento účel je vhodný systém osvedčovania umožňujúci vyhlásenie správneho uplatňovania obstarávateľských predpisov uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

keďže obstarávatelia by mali mať príležitosť nájsť oporu v systéme osvedčovania, ak si to tak želajú; keďže členské štáty im musia ponúknuť takúto možnosť; keďže tak môžu urobiť buď sami prostredníctvom zriadenia takého systému, alebo umožnením obstarávateľom, aby sa uchýlili k systému osvedčovania zriadenému iným členským štátom; keďže môžu poveriť vykonaním prieskumu podľa systému osvedčovania osoby, odborníkov alebo zamestnancov inštitúcií;

keďže potrebná flexibilita pri zavedení takéhoto systému je zaručená stanovením základných požiadaviek v tejto smernici; pretože prevádzkové detaily by mali byť uvedené v Európskych normách, na ktoré sa odvoláva táto smernica;

keďže členské štáty môžu potrebovať stanoviť prevádzkové detaily pred alebo dodatočne k pravidlám obsiahnutým v Európskych normách;

keďže keď podniky nevyžadujú preskúmanie, nesmú byť určité porušenia opravené, kým sa nespustí špecifický mechanizmus;

keďže keď teda Komisia zváži, že počas postupu verejného obstarávania došlo k jasnému a preukázateľnému porušeniu, mala by byť schopná upozorniť na to príslušné orgány členského štátu a dotknutého obstarávateľa, aby sa prijali potrebné opatrenia na rýchlu nápravu tohto porušenia;

keďže je potrebné zabezpečiť možnosť zmierenia na úrovni spoločenstva, aby bolo možné priateľské urovnanie sporov;

keďže uplatňovanie tejto smernice v praxi by malo byť revidované súčasne so smernicou 90/531/EHS na základe informácií o fungovaní revíznych postupov na národnej úrovni, ktoré poskytnú členské štáty;

keďže táto smernica musí nadobudnúť účinnosť súčasne so smernicou 90/531/EHS;

keďže je vhodné, aby sa Španielskemu kráľovstvu, Gréckej republike a Portugalskej republike poskytol ďalší čas na transponovanie tejto smernice s ohľadom na termíny uplatnenia smernice 90/531/EHS v týchto krajinách,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Opatrenia na národnej úrovni

▼M2

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.  Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ( 8 ), pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkom 5 ods. 2, článkami 18 až 26, článkami 29 a 30 alebo článkom 62 uvedenej smernice.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré si môžu uplatňovať nárok na náhradu škody v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

4.  Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala obstarávateľa o podozrení z porušenia a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.

5.  Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

▼B

Článok 2

▼M2

Požiadavky na postupy preskúmania

▼B

1.  Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedené v článku 1 zahŕňali právomoci:

buď

a) prijať, pri prvej príležitosti a prostredníctvom predbežného konania, dočasné opatrenia s cieľom nápravy údajného porušenia práva alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov, vrátane opatrení na prerušenie alebo zabezpečenie prerušenia postupu verejného obstarávania alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého obstarávateľom; a

b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie protiprávnych rozhodnutí, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií v texte zmluvy, periodických oznamoch, oznámeniach o existencii systému kvalifikácie, výzvach na predkladanie ponúk, zmluvných dokumentoch alebo akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa príslušného postupu verejného obstarávania;

alebo

c) prijať pri prvej príležitosti, ak je to možné prostredníctvom predbežných postupov a ak je to potrebné definitívnym postupom k obsahu, iné opatrenia, ako sú uvedené v písm. a) a b) s cieľom nápravy každého zisteného porušenia práva a prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých, zvlášť vydaním rozhodnutia o zaplatení určitej sumy v prípadoch, keď nedošlo k náprave alebo nebolo zabránené porušeniu.

Členské štáty môžu využiť túto možnosť pre všetkých obstarávateľov alebo pre kategórie subjektov definovaných na základe objektívnych kritérií, v každom prípade zachovávajúc účinnosť opatrení stanovených na účely prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých;

d) a v oboch vyššie spomenutých prípadoch poskytnúť náhradu škody osobám poškodeným porušením práva.

Keď sa náhrada požaduje na základe toho, že rozhodnutie bolo prijaté protiprávne, členské štáty môžu, ak to ich vnútorný právny systém vyžaduje a zabezpečuje ustanoviť orgány s právomocou potrebnou na tento účel, aby sporné rozhodnutie bolo najprv zrušené alebo vyhlásené za protizákonné.

▼M2

2.  Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.  Ak orgán prvého stupňa nezávislý od obstarávateľa preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatňovaní predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 2a ods. 2 a článku 2d ods. 4 a 5.

3a.  S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

4.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj na verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.

▼B

5.  Suma, ktorá sa má platiť podľa ods. 1 písm. c), musí byť stanovená na dostatočne vysokej úrovni, aby odradila obstarávateľa od spáchania priestupku alebo jeho trvalého porušovania práva. Zaplatenie tejto sumy môže byť realizované v závislosti od konečného rozhodnutia o tom, že k porušeniu naozaj došlo.

▼M2

6.  S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, členský štát môže stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.

▼B

7.  Keď sa uplatňuje nárok na náhradu škody, predstavujúce náklady na prípravu ponuky alebo účasti v procese udeľovania, osoba ktorá si robí nárok bude vyzvaná len k tomu, aby dokázala porušenie právnej normy spoločenstva v oblasti obstarávania alebo národných pravidiel vykonávajúcich túto právnu normu a mala by mať reálnu šancu získať objednávku ako dôsledok toho poškodenia, ktoré nepriaznivo ovplyvnilo jej šance.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijímané orgánmi zodpovednými za revízne postupy, boli účinne presadzované.

9.  Vzhľadom na to, že orgány zodpovedné za revízne postupy, nemusia mať právny charakter, budú vždy uvedené písomné dôvody pre ich rozhodnutie. Okrem toho, v takom prípade musí byť prijaté uznesenie na zaručenie postupov, ktorými môžu akékoľvek údajne protizákonné opatrenia prijaté revíznym orgánom alebo akékoľvek údajné nedostatky vo výkone zverenej právomoci podliehať právnej revízii alebo revízii iným orgánom, ktorý je ►M2  súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy ◄ a je nezávislý voči obstarávateľovi a revíznemu orgánu.

Členovia nezávislého orgánu spomínaného v prvom odseku budú menovaní a opustia úrad za rovnakých podmienok ako členovia sudcovského zboru, pokiaľ ide o úrad zodpovedný za ich menovanie, zotrvanie v úrade a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu bude mať rovnakú právnu a profesijnú kvalifikáciu ako členovia sudcovského zboru. Nezávislý orgán bude prijímať svoje rozhodnutia na základe postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany a tieto rozhodnutia budú právne záväzné prostredníctvom opatrení stanovených každým členským štátom.

▼M2

Článok 2a

Odkladná lehota

1.  Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali obstarávatelia.

2.  Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, sa nemôže zmluva uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo nepodliehalo alebo už nemôže podliehať postupu preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

 zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES a

 jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 2b

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a) ak smernica 2004/17/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

b) ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c) v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 15 smernice 2004/17/ES.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby sa zmluva vyhlásila za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:

 došlo k porušeniu článku 15 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/17/ES a

 odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 16 smernice 2004/17/ES.

Článok 2c

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanoví, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie obstarávateľa zaslalo uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov je táto lehota najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 2d

Neplatnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a) ak obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2004/17/ES;

b) v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/17/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo príležitosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie dostať zákazku;

c) v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe dynamického obstarávacieho systému.

2.  Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.

Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

4.  Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

 obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/17/ES,

 obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu, a

 zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.  Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

 obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES,

 obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a

 zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 2e

Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie

1.  V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), ustanovia členské štáty neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú, alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.  Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

 uloženie pokút obstarávateľovi alebo

 skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 2f

Lehoty

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:

a) pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:

 obstarávateľ uverejnil oznámenie v súlade s článkami 43 a 44 smernice 2004/17/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenia rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

 obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;

b) a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.  Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.

▼BKAPITOLA 2

Osvedčovanie

▼M2

Článok 3a

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a) meno a kontaktné údaje obstarávateľa;

b) opis predmetu zákazky;

c) odôvodnenie rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d) názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e) v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje obstarávateľ za užitočné.

Článok 3b

Postup vo výbore

1.  Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie, zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 ( 9 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 10 ), so zreteľom na jeho článok 8.

▼BKAPITOLA 3

Opravný mechanizmus

▼M2

Článok 8

Opravný mechanizmus

1.  Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, alebo vo vzťahu k článku 27 písm. a) uvedenej smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti obstarávania.

2.  Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodnými prostriedkami.

3.  Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a) potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo

b) odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo

c) oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4.  Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho konania o preskúmaní alebo preskúmania uvedeného článku 2 ods. 9. V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.  Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), oznámi tento členský štát Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávania. V tomto oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.

▼BKAPITOLA 4

Zmier

▼M2 —————

▼BKAPITOLA 5

Záverečné ustanovenia

▼M2

Článok 12

Vykonávanie

1.  Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.

2.  Členské štáty oznamujú každoročne Komisii znenie všetkých rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.

Článok 12a

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a o lehotách.

▼B

Článok 13

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1993. Španielske kráľovstvo prijme tieto opatrenia najneskôr do 30. júna 1995. Grécka republika a Portugalská republika prijmú tieto opatrenia najneskôr do 30. júna 1997. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia uvedené v odseku 1 v rovnakom termíne (ako je stanovené v smernici 90/531/EHS).

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M2 —————( 1 ) Ú. v. ES C 216, 31.8.1990, s. 8; a

Ú.v. ES C 179, 10.7.1991, s. 18.

( 2 ) Ú. v. ES C 106, 22.4.1991, s. 82.;

a Ú. v. ES C 39, 17.2.1992.

( 3 ) Ú. v. ES C 60, 8.3.1991, s. 16.

( 4 ) Ú. v. ES L 297, 29.10.1990, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33.

( 6 ) Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 5.

( 7 ) Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

( 9 ) Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

( 10 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).