1991L0322 — SK — 01.03.2006 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE

z 29. mája 1991

o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci

(91/322/EHS)

(Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, p.22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE 2006/15/ES Text s významom pre EHP zo 7. februára 2006,

  L 38

36

9.2.2006
▼B

SMERNICA KOMISIE

z 29. mája 1991

o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci

(91/322/EHS)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci ( 1 ), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 88/642/EHS ( 2 ), a najmä na jej prvý pododsek článku 8 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

keďže tretí pododsek článku 8 (4) smernice 80/1107/EHS ustanovuje, že indikačné limitné hodnoty budú odrážať hodnotenie expertov založené na vedeckých údajoch;

keďže cieľom určovania týchto hodnôt je harmonizácia podmienok v tejto oblasti pri zachovaní dosiahnutého zlepšenia;

keďže táto smernica predstavuje praktický krok k dosiahnutiu sociálnej dimenzie vnútorného trhu;

keďže limitné hodnoty ohrozenia pri práci by sa mali považovať za významnú súčasť celkového prístupu k zabezpečeniu ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku;

keďže počiatočný zoznam limitných hodnôt ohrozenia pri práci môže byť vypracovaný pre faktory, pre ktoré už podobné hodnoty v členských štátoch existujú, uprednostňujúc tie faktory, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách a mohli by mať vplyv na zdravie pracovníkov; keďže tento zoznam sa môže zakladať na existujúcich vedeckých údajoch, pokiaľ sa týkajú zdravotných účinkov, hoci takéto údaje sú pre určité faktory veľmi obmedzené;

keďže okrem toho môže byť potrebné stanoviť limitné hodnoty pre kratší čas ohrozenia pri práci, berúc do úvahy účinky takýchto látok vyplývajúce z ich krátkodobého ohrozovania;

keďže referenčná metóda, ktorá sa týka inter alia hodnotenia ohrozenia a stratégie merania limitných hodnôt ohrozenia pri práci je obsiahnutá v smernici 80/1107/EHS;

keďže vzhľadom na význam získania spoľahlivých meraní ohrozenia v súvislosti s limitnými hodnotami ohrozenia pri práci môže byť potrebné v budúcnosti zaviesť vhodné referenčné metódy;

keďže je potrebné limitné hodnoty ohrozenia pri práci skúmať a bude potrebné ich znova preskúmať, ak by nové vedecké údaje naznačili, že už nie sú platné;

keďže pre niektoré faktory bude v budúcnosti potrebné zvážiť všetky cesty absorpcie, vrátane možnosti preniknutia cez kožu, s cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú úroveň ochrany;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 9 smernice 80/1107/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Indikačné limitné hodnoty, ktoré členské štáty berú inter alia do úvahy pri stanovovaní limitných hodnôt uvedených v článku 4 (4) b) smernice 80/1107/EHS, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do 31. decembra 1993 do platnosti ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Ak členské štáty prijmú tieto ustanovenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz v čase ich úradného zverejnenia. Členské štáty prijmú postup pri uvádzaní takéhoto odkazu.

2.  Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

INDIKAČNÉ LIMITNÉ HODNOTY OHROZENIA PRI PRÁCIEinecs (1)

CAS (2)

Názov faktora

Limitné hodnoty (3)

mg/m3 (4)

ppm (5)

▼M1 —————

▼B

2 005 807

64-19-7

kyselina octová

25

10

▼M1 —————

▼B

2 018 659

88-89-1

kyselina pikrová (6)

0,1

2 020 495

91-20-3

naftalén

50

10

▼M1 —————

▼B

2 038 099

110-86-1

pyridín (6)

15

5

▼M1 —————

▼B

2 151 373

1305-62-0

hydroxid vápenatý (6)

5

▼M1 —————

▼B

2 152 932

1319-77-3

krezoly (všetky izoméry) (6)

22

5

2 311 161

7440-06-4

platina (kovová) (6)

1

2 314 843

7580-67-8

hydrid lítny (6)

0,025

▼M1 —————

▼B

2 332 710

10102-43-9

oxid dusnatý

30

25

▼M1 —————

▼B

 
 

cín (anorganické zlúčeniny cínu) (6)

2

(1)   Einecs: Európsky zoznam existujúcich chemických látok.

(2)   CAS: Registračné číslo určené službou pre chemické abstrakty.

(3)   Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času.

(4)   Mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 oC a 101,3 kPa (760 mm tlaku ortute).

(5)   Ppm = objem látky vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m 3).

(6)   Existujúce vedecké údaje o zdravotných účinkoch sa zdajú byť značne obmedzené.( 1 ) Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

( 2 ) Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 74.